Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханы ажлыг мэдэх нь | Эшлэл 160

Анх хүн төрөлхтөн бүтээгдсэний дараа ажлын үндэс суурь болон үйлчилж байсан хүмүүс нь Израильчууд байсан бөгөөд Израиль бүхэлдээ Еховагийн газар дээрх ажлын суурь байсан билээ. Еховагийн ажил нь, хууль тогтоосноор дамжуулан хүнийг шууд удирдаж, хариулах явдал байсан бөгөөд ингэснээр хүмүүс хэвийн амьдралаар амьдарч, газар дээр хэвийн байдлаар Еховаг шүтэн мөргөж чадах байсан юм. Хуулийн эрин үе дэх Бурхан нь хүн харж, хүрч чадахааргүй Нэгэн байлаа. Тэр ердөө Сатаны эхлээд завхруулсан хүмүүсийг л удирдан чиглүүлж байсан ба эдгээр хүмүүст зааварлаж, тэднийг хариулж байсан, иймээс Түүний хэлсэн үг нь зөвхөн хууль тогтоол, тушаал болон хүний амьдралаар амьдрах тухай ерөнхий мэдлэг байсан бөгөөд хүний амийг хангах бүх үнэн огтхон ч биш байв. Түүний удирдлага дор байсан Израильчууд Сатанаар гүнзгий завхруулагдсан хүмүүс биш байсан юм. Түүний хуулийн ажил нь авралын ажлын хамгийн эхний үе шат, авралын ажлын эхлэл байсан ба үнэндээ хүний амь зан чанарын өөрчлөлттэй бараг ямар ч хамаагүй байлаа. Тиймээс, авралын ажлын эхэн үед Израиль дахь ажлынхаа төлөө Тэрээр бие махбодтой болох хэрэггүй байсан юм. Ийм учраас Түүнд зууч буюу хүнтэй харилцахдаа ашиглах хэрэгсэл шаардлагатай байв. Тиймээс, бүтээгдсэн зүйлсийн дунд Еховагийн өмнөөс ажиллаж, ярьдаг хүмүүс бий болсон бөгөөд ийнхүү хүний хөвгүүд болон эш үзүүлэгчид хүмүүсийн дунд ажиллах болжээ. Хүний хөвгүүд Еховагийн өмнөөс хүмүүсийн дунд ажиллав. Түүгээр ингэж дуудагдана гэдэг нь, тийм хүмүүс Еховагийн өмнөөс хууль тогтоодог гэсэн үг бөгөөд тэд бас Израилийн ард түмний дундах тахилчид байсан; тийм хүмүүс нь Еховагийн харж хамгаалж байсан тахилчид бөгөөд Еховагийн Сүнс дотор нь ажилладаг байжээ; тэд бол хүмүүсийн дундах удирдагчид байсан ба Еховад шууд үйлчилж байв. Нөгөө талаар, эш үзүүлэгчид нь бүх газар нутаг, бүх овгийн хүмүүст Еховагийн өмнөөс ярихад өөрсдийгөө зориулсан хүмүүс байсан юм. Тэд ч бас Еховагийн ажлыг зөгнөдөг хүмүүс байлаа. Хүний хөвгүүд ч бай, эсвэл эш үзүүлэгчид ч бай, бүгдийг нь Еховагийн Сүнс Өөрөө өргөсөн ба тэдэнд Еховагийн ажил байсан. Хүмүүсийн дунд тэд Еховаг шууд төлөөлдөг хүмүүс байсан; тэд Ариун Сүнсний махбод болсон бие байсан учраас биш, харин Ехова өөрсдийг нь өргөсөн учраас л ажиллаж байсан юм. Тиймээс, хэдий тэд бүгдээрээ Бурханы өмнөөс адилхан ярьж, ажиллаж байсан ч, Хуулийн эрин үе дэх хүний хөвгүүд ба эш үзүүлэгчид нь Бурханы махбод болсон бие байгаагүй юм. Энэ нь Нигүүлслийн эрин үе болон сүүлчийн үе шатанд яг эсрэгээрээ байдаг, учир нь авралын ажил болон хүний шүүлтийг хоёуланг нь бие махбодтой болсон Бурхан Өөрөө хийдэг ба тиймээс Өөрийнх нь оронд ажиллах хүний хөвгүүд болон эш үзүүлэгчдийг дахин өргөх хэрэггүй байсан юм. Хүний нүдээр бол, тэдний ажлын мөн чанар, арга барилын хооронд үндсэн ялгаа байхгүй. Энэ шалтгааны улмаас хүн, бие махбодтой болсон Бурханы ажлыг эш үзүүлэгчид болон хүний хөвгүүдийн ажилтай дандаа андуурч будилдаг. Бие махбодтой болсон Бурханы харагдах байдал нь тэдгээр эш үзүүлэгч болон хүний хөвгүүдийнхтэй үндсэндээ адилхан байсан. Мөн бие махбодтой болсон Бурхан нь эш үзүүлэгчдийг бодвол бүр ч илүү энгийн, илүү бодитой байв. Тиймээс хүн тэдний хоорондох ялгааг огт харах чадваргүй байсан юм. Хүн гагцхүү харагдах байдалд анхаарлаа төвлөрүүлдэг, хэдий аль аль нь ажиллаж, ярьдаг ч үндсэн ялгаа байдаг гэдгийг огт мэддэггүй. Ялгаж таних хүний чадвар хэтэрхий сул дорой байдаг учраас хүн үндсэн асуудлуудыг ялган таньж чаддаггүй, тэр ч бүү хэл маш түвэгтэй зүйлийг таньж мэдэх чадваргүй байдаг. Эш үзүүлэгчид болон Ариун Сүнсээр ашиглагдсан хүмүүсийн үг ба ажил нь бүгд хүний үүргийг биелүүлж, бүтээгдсэн зүйлийн чиг үүргийг гүйцэтгэж, хүний хийх ёстой зүйлийг л хийж байгаа юм. Гэсэн хэдий ч, бие махбодтой болсон Бурханы үг ба ажил нь Түүний үйлчлэлийг хэрэгжүүлэх явдал байсан. Түүний гадаад хэлбэр хэдий бүтээгдсэн зүйлийнх ч гэсэн, Түүний ажил нь Өөрийн чиг үүргийг гүйцэтгэх биш, харин Түүний үйлчлэлийг биелүүлэх явдал байв. “Үүрэг” гэсэн нэр томьёо нь бүтээгдсэн зүйлтэй холбоотой хэрэглэгддэг байхад “үйлчлэл” нь Бурханы махбод болсон биетэй холбоотойгоор хэрэглэгддэг. Энэ хоёрын хооронд үндсэн ялгаа бий бөгөөд энэ хоёр нь харилцан солигддоггүй. Хүний ажил бол зөвхөн өөрийн үүргийг биелүүлэх явдал байхад Бурханы ажил бол удирдаж, Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлэх явдал байдаг. Тиймээс, хэдий олон элчийг Ариун Сүнс ашиглаж, олон эш үзүүлэгчийг Тэр дүүргэдэг байсан ч, тэдний ажил ба үг ердөө л бүтээгдсэн зүйлийн үүргийг биелүүлэх явдал байсан. Тэдний зөгнөл хэдийгээр бие махбодтой болсон Бурханы хэлсэн амийн үгээс илүү агуу байж, хүн чанар нь ч гэсэн бие махбодтой болсон Бурханыхаас илүү давамгай байсан ч, тэд үйлчлэлээ хэрэгжүүлж байсан биш, харин үүргээ л биелүүлж байсан билээ. Хүний үүрэг нь хүний чиг үүрэгтэй хамаатай ба энэ нь хүний хувьд хүрч болохуйц зүйл юм. Гэтэл, бие махбодтой болсон Бурханы хэрэгжүүлдэг үйлчлэл нь Түүний удирдлагатай холбоотой ба энэ нь хүний хүршгүй зүйл билээ. Бие махбодтой болсон Бурхан ярьж, ажиллаж, гайхамшгийг үзүүлж байсан ч Өөрийн удирдлагын дотор агуу ажил хийж байгаа ба хүн тийм ажлыг Түүний оронд хийж чадахгүй. Хүний ажил бол, бүтээгдсэн зүйл болохын хувьд, Бурханы удирдлагын ажлын тухайн үе шатанд өөрийн үүргийг л биелүүлэх явдал юм. Бурханы удирдлагагүйгээр, өөрөөр хэлбэл, бие махбодтой болсон Бурханы үйлчлэл хэрвээ үгүй болсон бол, бүтээгдсэн зүйлийн үүрэг ч гэсэн алдагдах байв. Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлэх Бурханы ажил нь хүнийг удирдах явдал байхад хүн үүргээ биелүүлнэ гэдэг нь Бүтээгчийн шаардлагад нийцэхийн тулд өөрийн үүргийг биелүүлнэ гэсэн үг бөгөөд хүн үйлчлэлээ хэрэгжүүлж байгаа хэрэг гэж үзэж огт болохгүй. Бурханы төрөлхийн мөн чанарт буюу Түүний Сүнсэнд, Бурханы ажил бол Түүний удирдлага, харин бүтээгдсэн зүйлийн гадаад хэлбэрийг агуулсан бие махбодтой болсон Бурханы хувьд, Түүний ажил бол Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлэх явдал юм. Түүний хийж байгаа ямар ч ажил нь Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлэх явдал бөгөөд хүн, Түүний манлайлал дор, Түүний удирдлагын цар хүрээн дотор л чадах бүхнээ хийх ёстой юм.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бие махбодтой болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн ялгаа

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих