Өдөр тутмын Бурханы үг: Библийн тухай нууцууд | Эшлэл 271

Библид байгаа бүхэн нь Бурханы биечлэн хэлсэн үгийн тэмдэглэл биш. Библи нь зүгээр л Бурханы ажлын өмнөх хоёр үе шатыг баримтжуулдаг бөгөөд үүний нэг хэсэг нь эш үзүүлэгчдийн зөгнөлүүдийн тэмдэглэл, нөгөө хэсэг нь эрин үеүдийн туршид Бурханы ашиглаж байсан хүмүүсийн бичсэн туршлага, мэдлэг юм. Хүний туршлагад хүний санаа бодол, мэдлэг холилддог ба үүнээс зайлсхийх аргагүй. Библийн олон номд хүний үзэл, хүний өрөөсгөл хандлага, утгагүй ойлголт байдаг. Мэдээж үгийн ихэнх нь Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийн үр дүн бөгөөд тэдгээр нь зөв ойлголт юм—гэхдээ тэдгээрийг үнэний зөв зүйтэй илэрхийлэл гэж хэлж болохгүй. Зарим зүйлийн талаарх тэдний үзэл бодол нь хувийн туршлагаас гарсан мэдлэг, эсвэл Ариун Сүнсний гэгээрлээс цаашгүй. Эш үзүүлэгчдийн зөгнөлийг Бурхан биечлэн зааварчилсан: Исаиа, Даниел, Езра, Иеремиа, Езекиел гэх мэт хүмүүсийн зөгнөлүүд нь Ариун Сүнсний шууд заавраас ирсэн, энэ хүмүүс зөнчид байсан ба зөгнөлийн Сүнсийг хүлээн авсан, мөн бүгд Хуучин Гэрээний эш үзүүлэгчид байсан юм. Хуулийн эрин үед, Еховагийн онгодыг хүртсэн энэ хүмүүс олон зөгнөл хэлж, үүнийг нь Ехова шууд зааварчилж байв. Яагаад Ехова тэдэн дээр ажилласан бэ? Израилийн ард түмэн нь Бурханы сонгосон хүмүүс байсан учраас эш үзүүлэгчдийн ажил тэдний дунд хийгдэх ёстой байсан; тийм учраас эш үзүүлэгчид ийм илчлэл хүлээн авч чаддаг байлаа. Үнэндээ, өөрсдөд нь өгсөн Бурханы илчлэлийг тэд өөрсдөө ч ойлгоогүй. Тэдний амаар дамжуулан Ариун Сүнс тэдгээр үгийг хэлсэн болохоор хожмын хүмүүс тэдгээр зүйлийг ойлгож, энэ нь үнэхээр Бурханы Сүнсний, Ариун Сүнсний ажил бөгөөд хүнээс ирээгүй гэдгийг нь харж, Ариун Сүнсний ажлын баталгааг тэдэнд өгөх байсан юм. Нигүүлслийн эрин үед Есүс Өөрөө энэ бүх ажлыг тэдний оронд хийсэн тул хүмүүс дахин зөгнөл хэлээгүй. Тэгвэл Есүс эш үзүүлэгч байсан уу? Есүс мэдээж эш үзүүлэгч байсан, гэхдээ Тэр бас элчүүдийн ажлыг ч хийж чаддаг байсан—Тэрээр газар нутаг даяар зөгнөл хэлж, тунхаглаж, хүмүүст зааж сургахын аль алийг нь чаддаг байв. Гэсэн ч Түүний хийсэн ажил болон төлөөлж байсан ялгамж чанар нь адилхан байгаагүй. Тэр бүх хүн төрөлхтнийг золин аварч, хүнийг нүглээс золин аврахаар ирсэн; Тэр эш үзүүлэгч, элч байсан боловч түүнээс ч илүүгээр Тэр бол Христ байсан. Эш үзүүлэгч зөгнөл хэлж болох боловч тийм эш үзүүлэгчийг Христ гэж хэлж болохгүй. Тухайн үед Есүс маш их зөгнөл хэлсэн тул Түүнийг эш үзүүлэгч гэж хэлж болно, гэхдээ Тэр эш үзүүлэгч тул Христ биш гэж болохгүй. Яагаад гэвэл, ажлын нэг үе шатыг биелүүлэхдээ Тэрээр Бурханыг Өөрийг нь төлөөлж байсан бөгөөд ялгамж чанар нь Исаиагийнхаас өөр байсан: Тэр золин авралын ажлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд ирж, бас хүний амийг хангасан бөгөөд Бурханы Сүнс Түүнд шууд ирсэн. Түүний хийсэн ажилд Бурханы Сүнсний онгод юм уу Еховагийн заавар байгаагүй. Харин ч Сүнс шууд ажилласан ба Есүс эш үзүүлэгчтэй адил байгаагүйг батлахад энэ нь хангалттай. Түүний хийсэн ажил нь золин авралын ажил байсан бөгөөд зөгнөл хэлэх нь үүний дараагийн зүйл юм. Тэр эш үзүүлэгч, элч байсан, гэхдээ түүнээс ч илүүтэйгээр Золин аврагч байсан билээ. Харин зөнчид зөвхөн зөгнөл хэлж л чаддаг ба өөр ажил хийхэд Бурханы Сүнсийг төлөөлж чаддаггүй байв. Өмнө нь хүний хэзээ ч хийж байгаагүй ихээхэн ажлыг Есүс хийж, хүн төрөлхтнийг золин аврах ажлыг хийсэн учраас Исаиа мэтийн хүмүүсээс өөр байлаа.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Библийн талаар 3

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих