Өдөр тутмын Бурханы үг | “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг” | Эшлэл 482

2020-10-18

Петр болон Паулын мөн чанар дахь ялгаанаас, амийг эрж хайдаггүй бүх хүмүүс дэмий ажиллаж байгаа гэдгийг чи ойлгох ёстой! Чи Бурханд итгэж, Бурханыг дагадаг, иймээс зүрх сэтгэлдээ чи Бурханыг хайрлах ёстой. Чи өөрийнхөө ялзармал зан чанарыг орхих ёстой, Бурханы хүслийг биелүүлэхээр тэмүүлэх ёстой ба Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлэх ёстой. Чи Бурханд итгэж, дагадаг учраас бүх зүйлийг Түүнд өргөн барих ёстой ба хувийн сонголт хийж эсвэл шаардлага тавих ёсгүй, мөн чи Бурханы хүслийн биелэлтэнд хүрэх ёстой. Чи нэгэнт бүтээгдсэн учраас чамайг бүтээсэн Эзэнийг дуулгавартай дагах ёстой, учир нь чи төрөлхөөсөө өөрийгөө ноёлж чаддаггүй бөгөөд өөрийн хувь заяаг хянах ямар ч чадваргүй байдаг. Чи Бурханд итгэдэг хүн учраас ариун байдал болон өөрчлөлтийг эрж хайх ёстой. Чи Бурханы бүтээл тул өөрийн үүргийг мөрдөж, биеэ зөв авч явах ёстой ба өөрийн үүргээс хэтрэх учиргүй. Энэ нь чамайг хязгаарлахын төлөө биш, эсвэл хоосон сургаалаар дамжуулан чамайг дарахын төлөө биш, харин энэ нь чиний үүргээ биелүүлж чадах зам бөгөөд зөв шударгыг хийдэг хүн бүхний хүрч чадах, хүрэх ёстой зам юм. Хэрвээ Петр болон Паулын мөн чанарыг харьцуулбал, чи хэрхэн эрж хайх ёстойгоо мэдэх болно. Петр, Паул нарын алхсан замуудын нэг нь төгс болгуулах зам, нөгөө нь таягдагдах зам юм; Петр болон Паул нь хоёр өөр замыг төлөөлдөг. Хэдийгээр аль аль нь Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авч, аль аль нь Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг олж авч, аль аль нь Эзэн Есүсээс тэдэнд хариуцуулсан зүйлийг хүлээн зөвшөөрсөн ч тус бүрээс нь гарсан үр жимс адилхан байгаагүй: Нэг нь үнэхээр үр жимс гаргасан ба нөгөө нь тэгээгүй. Тэдний мөн чанараас, тэдний хийсэн ажлаас, тэдний гадаад талд илэрхийлэгдэж байсан зүйлээс болон тэдний эцсийн төгсгөлөөс чи ямар замаар явах ёстойгоо, аль замыг нь сонгон алхах ёстойгоо ойлгох ёстой. Тэд гарцаагүй хоёр өөр замаар алхсан. Паул, Петр нар зам тус бүрийн хамгийн сайн төлөөлөгч байсан, иймээс бүр анхнаасаа тэднийг энэ хоёр замын үлгэр жишээ болгосон. Паулын туршлагын гол зүйлүүд нь юу вэ, тэр яагаад хийж чадаагүй вэ? Петрийн туршлагын гол зүйлүүд нь юу вэ, тэр хэрхэн төгс болгуулсан бэ? Хэрвээ чи тэдний тус бүрийн анхаарч байсан зүйлсийг харьцуулах юм бол, Бурхан яг ямар төрлийн хүнийг шаарддаг, Бурханы хүсэл юу болох, Бурханы зан чанар юу болох, ямар төрлийн хүн эцэстээ төгс болгуулдаг, мөн түүнчлэн ямар төрлийн хүн төгс болгуулж чадахгүй болох, төгс болгуулах хүмүүсийн зан чанар ямар байх болон төгс болгуулахгүй хүмүүсийн зан чанар ямар байхыг мэдэх бөгөөд мөн чанарын эдгээр асуудлуудыг Петр болон Паулын туршлагаас харж болно. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн ба иймээс Тэр бүх бүтээлийг Өөрийн ноёрхол дор оруулж, Өөрийн ноёрхолд захируулсан; Тэр бүх зүйлийг захирах болно, иймээс бүх зүйл Түүний гарт байдаг. Амьтан, ургамал, хүн төрөлхтөн, уул, гол нуур зэргийг оролцуулаад Бурханы бүхий л бүтээл бүгдээрээ Түүний ноёрхол дор орох ёстой. Тэнгэр дэх болон газар дахь бүх зүйл Түүний ноёрхол дор орох ёстой. Тэдэнд ямар ч сонголт байхгүй ба бүгд Түүний зохион байгуулалтанд захирагдах ёстой. Энэ нь Бурханаар тушаагдсан ба энэ нь Бурханы эрх мэдэл юм. Бурхан бүх зүйлийг захирдаг бөгөөд бүх зүйлийг өөрсдийнх нь төрлийн дагуу ангилж, бүх зүйлийг цэгцэлж, ялган Бурханы хүслийн дагуу тэдний байр суурийг хуваарилдаг. Хэчнээн агуу байсан ч, ямар ч зүйл Бурханаас илүү байж чадахгүй ба бүх зүйл Бурханаар бүтээгдсэн хүн төрөлхтөнд үйлчилдэг бөгөөд юу ч Бурханд дуулгаваргүй байж эсвэл Бурханд ямар нэгэн шаардлага тавьж зүрхлэхгүй юм. Иймээс Бурханы бүтээл болохын хувьд хүн мөн үүргээ биелүүлэх ёстой. Тэр бүх зүйлийн эзэн эсвэл удирдагч эсэхээс үл хамааран, бүх зүйлийн дунд хүний байр суурь хэчнээн өндөр байх нь хамаагүй тэр бол Бурханы ноёрхол доорх өчүүхэн хүн хэвээр бөгөөд шалихгүй хүн, Бурханы бүтээлээс өөр юу ч биш бөгөөд тэр хэзээ ч Бурханаас дээгүүр байж чадахгүй юм. Бурханы бүтээл болохын хувьд хүн Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлэхээр тэмүүлж, өөр сонголт хийлгүйгээр Бурханыг хайрлахаар тэмүүлэх ёстой, учир нь Бурхан бол хүний хайрыг хүртэх эрхтэй билээ. Бурханыг хайрлахаар тэмүүлдэг хүмүүс ямар нэг хувийн эрх ашгийг эсвэл өөрсдийн хүсэн хүлээдэг зүйлийг эрж хайх ёсгүй; энэ нь эрэл хайгуулын хамгийн зөв арга барил юм. Хэрвээ чиний эрж хайдаг зүйл чинь үнэн бол, чиний хэрэгжүүлдэг зүйл чинь үнэн бол, олж авсан зүйл чинь чиний зан чанар дахь өөрчлөлт бол чиний явж байгаа зам зөв байна. Хэрвээ чиний эрж хайж байгаа зүйл чинь махан биеийн ерөөл, чиний хэрэгжүүлдэг зүйл чинь чиний өөрийн үзлээс гарсан үнэн бол мөн хэрвээ чиний зан чанарт ямар ч өөрчлөлт байхгүй бол чи бие махбодтой Бурханд огтхон ч дуулгаваргүй ханддаг ба чи тодорхой бус байдалтайгаар амьдарсаар байгаа юм, тэгвэл эрж хайж байгаа зүйл чинь чамайг гарцаагүй тамд аваачих болно, учир нь чиний алхаж байгаа зам бол бүтэлгүйтлийн зам юм. Чи төгс болгуулах эсвэл таягдагдах эсэх нь чиний өөрийн эрэл хайгуулаас хамаарна, мөн амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхаж буй замаас хамаарна гэж бас хэлж болох юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

"Бүх бүтээл Бурханы ноёрхолд ирэх ёстой

I

Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн, тиймээс Тэр бүх бүтээлийг Өөрийн хууль, ноёрхол дороо захирдаг. Тэр бүхнийг захирдаг, бүх зүйл Түүний гарт байдаг. Амьтай бүхэн, уулс, гол, хүн төрөлхтөн бүгд Түүний захиргаан дор ирэх ёстой. Тэнгэр, газар дахь бүх зүйлс Түүний ноёрхолд захирагдах ёстой. Бүгд өөр сонголтгүй ноёрхлыг нь дагах ёстой. Энэ бол Бурханы тушаал, Түүний эрх мэдэл юм.

II

Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн, тиймээс Тэр бүх бүтээлийг Өөрийн хууль, ноёрхол дороо захирдаг. Бүх зүйл Бурханы захиргаанд байдаг. Тэр бүх зүйлийг цэгцэлж, ялган, төрлөөр нь ангилж Бурханы хүслийн дагуу байр суурийг нь хуваарилдаг. Тэнгэр, газар дахь бүх зүйлс Түүний ноёрхолд захирагдах ёстой. Бүгд өөр сонголтгүй ноёрхлыг нь дагах ёстой. Энэ бол Бурханы тушаал, Түүний эрх мэдэл юм.

III

Хэчнээн агуу байсан ч ямар ч зүйл Бурханаас илүү байж чадахгүй. Бүх зүйл Бурханы бүтээсэн хүн төрөлхтөнд үйлчилж, Бурханыг эсэргүүцэж, Түүнд шаардлага тавьж зүрхлэхгүй. Бурханы бүтээл болох хүн ч мөн үүргээ биелүүлэх ёстой. Эзэн болон удирдагч, хэчнээн өндөр байр суурьтай хүн байлаа ч Бурханы хуулийн доорх өчүүхэн хүн хэвээр байна. Шалихгүй хүн, Бурханы бүтээл төдий бөгөөд хүн хэзээ ч Бурханаас дээгүүр байж чадахгүй.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах