Бид Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр тэнгэр дэх Эцэгийн хүслийг чухам гүйцэлдүүлж чадах уу? Тэнгэрийн хаанчлалд бид үнэхээр орж чадах уу?

2021-03-15

Хариулт: Хэрвээ хүмүүс зөвхөн Нигүүлслийн Эрин үе дэх Эзэн Есүсийн золин аврах ажлыг хүлээн зөвшөөрөөд, эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы шүүлт, гэсгээлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй бол өөрсдийгөө нүглээс чөлөөлж, тэнгэр дэх Эцэгийн хүслийн гүйцэлдүүлж, Бурханы хаанчлалд орж чадахгүй. Үүнд эргэлзэх зүйл үгүй! Учир нь Нигүүлслийн Эрин үед Эзэн Есүс Өөрийн золин аврах ажлыг гүйцэтгэсэн. Тэр үеийн хүмүүсийн биеийн хэмжээний улмаас Эзэн Есүс тэдэнд зөвхөн гэмшлийн замыг өгсөн ба энгийн хэдэн үнэнийг ойлгож, хэрэгжүүлэх замыг хүмүүст захисан. Жишээ нь: Тэрээр нүглээ улайж, гэмшиж, загалмай үүрэхийг хүмүүст захисан. Тэрээр хүмүүст номхон хүлцэнгүй байдал, тэсвэр тэвчээр, хайр, мацаг барих, баптизм гэх зэргийг зааж өгсөн. Эдгээр нь тэр цагийн хүмүүсийн ойлгож, хүрч чадах цөөн хэдэн үнэн юм. Эзэн Есүс, амь зан чанарыг өөрчлөх, аврагдах, цэвэрлэгдэх, төгс болгуулах гэх мэтийн илүү гүн гүнзгий үнэнийг хэзээ ч илэрхийлж байгаагүй. тэр үед үнэнийг хүлээн авахад хүмүүсийн биеийн хэмжээ хангалтгүй байсан. Хүмүүс эцсийн өдрүүдэд Өөрийн ажлаа хийхээр Эзэн Есүс эргэж ирэх хүртэл хүлээх ёстой болсон. Тэрээр хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөө болон завхарсан хүн төрөлхтний хэрэгцээнд тааруулан аврагдаж, төгс болгуулахад хэрэгтэй бүх үнэнийг завхарсан хүмүүст хайрлах болно. Энэ нь Эзэн Есүсийн хэлсэнтэй адил юм: “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: Учир нь Тэр Өөрийн санаагаар ярихгүй; харин сонссон зүйлээ Тэр ярих болно: Мөн Тэр ирэх зүйлсийг та нарт харуулна(Иохан 16:12–13). Эзэн Есүсийн үг маш тодорхой байна. Нигүүлслийн Эрин үед Эзэн Есүс завхарсан хүн төрөлхтөнд, аврагдахад нь шаардлагатай бүх үнэнийг огт өгөөгүй. Одоо ч Эзэн Есүсийн хүн төрөлхтөнд хэлээгүй, гүн гүнзгий, эрхэм олон үнэн байгаа нь сатаны завхарсан зан чанараас хүмүүсийг чөлөөлж, ариун болгох, Бурханыг дуулгавартай дагаж, мэдэхтэй холбоотой үнэн зэрэг юм. Тиймээс эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурхан хүн төрөлхтнийг аврахад шаардлагатай бүх үнэнийг илэрхийлдэг. Тэрээр Төгс Хүчит Бурханы авралыг хүлээн зөвшөөрдөг бүх хүнийг шүүж, гэсгээж, цэвэрлэж, төгс болгохын тулд энэ үнэнийг ашигладаг. Эцэст нь энэ хүмүүсийг төгс болгож, Бурханы хаанчлал руу аваачна. Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы удирдлагын төлөвлөгөө ийнхүү гүйцэлдэнэ. хүмүүс зөвхөн Эзэн Есүсийн золин авралын ажлыг хүлээн зөвшөөрөөд, эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажлыг зөвшөөрөхгүй бол хэзээ ч үнэнийг олж, зан чанараа өөрчилж чадахгүй. Тэд Бурханы хүслийг гүйцэлдүүлдэг хүн болж хэзээ ч чадахгүй ба Бурханы хаанчлалд ороход огт тохирохгүй.

Эцсийн өдрүүдийн хүмүүсийг Сатан гүнзгий завхруулсан. Тэд Сатаны хороор дүүрчээ. Тэдний үзэл бодол, оршин тогтнох зарчим, амьдралын талаарх ойлголт, үнэ цэн нь үнэний эсрэг, Бурхантай дайсагнасан байдаг. Бүх хүн мууг шүтэж, Бурханы дайсан болсон. Хэрвээ сатаны завхарсан зан чанар нэвт шингэсэн хүн төрөлхтөн Төгс Хүчит Бурханы шүүлт, гэсгээлт, шатаалт, цэвэрлэгээг үгээр дамжуулан туулдаггүй бол Сатаны эсрэг хэрхэн тэрсэлж, нөлөөнөөс нь яаж өөрсдийгөө чөлөөлж чадах билээ? Яаж тэд Бурханаас эмээн муугаас зайлсхийж, Бурханы хүслийг гүйцэлдүүлэх юм бэ? Олон хүн Эзэн Есүст удаан жил итгэсэн боловч Есүс бол Аврагч хэмээн урам зоригтойгоор гэрчилж шаргуу ажилласан баримтыг үл харгалзан, тэд Бурханы зөвт зан чанарыг мэдэж, хүндлээгүйгээсээ болоод Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдэд Ажлаа хэрэгжүүлэх үед Бурханы ажлыг шүүн яллаж, эргэж ирснийг нь үгүйсгэхэд хүрч байна. Мөн тэд эцсийн өдрүүдэд Христ эргэн ирэхэд загалмайд дахин цовдолдог. Энэ нь, хэрвээ хүмүүс эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы шүүлт, гэсгээлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй бол хүний нүглийн эх үндэс, сатаны уг чанар хэзээ ч шийдвэрлэгдэхгүй гэдгийг харуулж байна. Бурханыг эсэргүүцэх нь тэднийг мөхөөх болно. Энэ бол хэний ч үгүйсгэж үл чадах баримт мөн! Итгэгчдээс эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг чин сэтгэлээсээ хүлээн зөвшөөрдөг хүн л үнэнийг амь болгон авч, тэнгэр дэх Эцэгийн хүслийг гүйцэлдүүлдэг, Бурханыг мэддэг, Түүнтэй зохицох нэгэн болно. Тийм хүмүүс Бурханы амлалтыг хуваалцаж, Түүний хаанчлалд очих эрхтэй болно.

“Зүрх шархлуулсан дурсамж” кино зохиолоос эш татав

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих