Өдөр тутмын Бурханы үг: Хүрэх газар ба төгсгөл | Эшлэл 599

Туйлын үл итгэгч хүүхдүүд болон хамаатнуудаа чуулганд авчирдаг хүмүүс хэтэрхий аминч бөгөөд сайхан сэтгэлээ харуулдаг. Энэ хүмүүс, тэд итгэдэг эсэх, эсвэл энэ нь Бурханы хүсэл мөн эсэх талаар авч үзэхгүйгээр зөвхөн хайрыг л гол болгодог. Зарим хүмүүс Бурханы өмнө эхнэрүүдээ, эсвэл эцэг эхээ авчирдаг бөгөөд Ариун Сүнс зөвшөөрөх, эсвэл ажлаа гүйцэтгэх эсэхээс үл хамааран, тэд “авьяастай хүмүүсийг” Бурханы төлөө сохроор хүлээн авдаг. Итгэдэггүй энэ хүмүүст сайхан сэтгэл гаргах нь ямар ашигтай байж болох вэ? Ариун Сүнс дэргэд нь үгүй үл итгэгчид Бурханыг дагахаар хичээсэн ч гэсэн өөрсдийнхөө итгэж байгаа шиг аврагдаж мөн л чадахгүй. Аврал хүлээн авдаг хүмүүсийг олж авахад үнэндээ тийм ч амаргүй. Ариун Сүнсний ажил болон шалгалтуудыг туулаагүй, мөн бие махбодтой болсон Бурханаар төгс болгуулаагүй хүмүүс огтхон ч бүрэн төгс болгуулж чадахгүй. Тиймээс энэ хүмүүс Бурханыг нэр төдий дагаж эхлэх мөчөөс эхлээд тэдэнд Ариун Сүнсний оролцоо дутагддаг. Тэдний нөхцөл байдал болон бодит байдлын дагуу бол тэд зүгээр л бүрэн төгс болгуулж чадахгүй. Иймээс Ариун Сүнс тэдэнд их эрч хүч зарцуулахаар шийддэггүй, мөн Тэр тэднийг ямар нэгэн гэгээрлээр хангаж, эсвэл ямар нэгэн байдлаар залж чиглүүлдэггүй; Тэр тэдэнд зүгээр л дагах боломж олгодог бөгөөд эцэст нь тэдний үр дүнг илчилдэг—энэ л хангалттай. Хүний тэмүүлэл, санаа зорилго Сатанаас ирдэг бөгөөд Ариун Сүнсний ажлыг яавч гүйцэлдүүлж чадахгүй. Хүн ямар төрлийн хүн байх нь хамаагүй Ариун Сүнсний ажилтай байх ёстой—хүн хүнийг бүрэн төгс болгож чадах уу? Нөхөр нь яагаад эхнэрээ хайрладаг вэ? Мөн эхнэр нь яагаад нөхрөө хайрладаг вэ? Хүүхдүүд яагаад эцэг эхдээ ачлалтай байдаг вэ? Эцэг эхчүүд яагаад үр хүүхдүүдээ ухаангүй хайрладаг вэ? Хүмүүс үнэндээ ямар санаа зорилго өвөрлөдөг вэ? Энэ нь, өөрийн төлөвлөгөө, хувиа хичээсэн хүслээ хангахын төлөө байдаггүй гэж үү? Энэ нь үнэхээр Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний төлөө гэж үү? Энэ нь Бурханы ажлын төлөө юу? Энэ нь бүтээлийн үүргийг биелүүлэхийн төлөө байдаг уу? Бурханд эхэндээ итгэсэн ч Ариун Сүнсний оролцоог олж авч чадаагүй хүмүүс Ариун Сүнсний ажлыг хэзээ ч олж авч чадахгүй; энэ хүмүүс устгагдана гэдэг нь тодорхойлогдсон. Хүн тэднийг хэчнээн их хайрлах нь хамаагүй, энэ нь Ариун Сүнсний ажлыг орлож чадахгүй. Хүний тэмүүлэл болон хайр нь хүний санаа зорилгыг төлөөлдөг боловч Бурханы санаа зорилгыг төлөөлж чадахгүй, мөн Бурханы ажлыг орлож чадахгүй. Бурханд нэр төдий итгэж, Түүнийг дагаж буй мэт дүр эсгэдэг боловч Бурханд итгэнэ гэдэг нь юу болохыг мэддэггүй хүмүүст, байж болох хамгийн их хайр, өрөвдөх сэтгэлийг хүн үзүүлсэн ч гэсэн тэд Бурханы энэрлийг олж авч, эсвэл Ариун Сүнсний ажлыг олж авч чадахгүй. Бурханыг чин сэтгэлээсээ дагаж буй хүмүүс хэв чанар муутай агаад олон үнэнийг ойлгож чадахгүй байсан ч гэсэн Ариун Сүнсний ажлыг хааяа олж авч чаддаг, харин хэв чанар сайтай хэрнээ чин сэтгэлээсээ итгэдэггүй хүмүүс Ариун Сүнсний оролцоог олж авч чадахгүй. Энэ хүмүүсийг аврах ямар ч боломж байхгүй. Тэд Бурханы үг уншиж, хааяа илгээлт сонсож, Бурханыг магтан дуулж байсан ч гэсэн эцэстээ амралтын цаг үед үлдэж чадахгүй. Хүн чин сэтгэлээсээ эрж хайж байгаа эсэх нь бусад хүн түүнийг хэрхэн үнэлдгээр, эсвэл эргэн тойрных нь хүмүүс түүнийг хэрхэн хардгаар тодорхойлогддоггүй, харин Ариун Сүнс түүн дээр ажиллаж байгаа эсэхээр болон тэдэнд Ариун Сүнсний оролцоо байгаа эсэхээр тодорхойлогддог бөгөөд хэсэг хугацаанд Ариун Сүнсний ажлыг туулсны дараа тэдний зан чанар өөрчлөгддөг эсэх, тэдэнд Бурханы талаарх мэдлэг байгаа эсэхээр бүр ч их тодорхойлогддог; хэрвээ Ариун Сүнс хүн дээр ажиллавал тэр хүний зан чанар аажмаар өөрчлөгдөх ба Бурханд итгэх тухай үзэл бодол нь аажмаар ариусах болно. Хүн Бурханыг хэр удаан дагахаас үл хамааран, тэд өөрчлөгдсөн л бол энэ нь Ариун Сүнс тэдэн дээр ажилласан гэсэн үг юм. Хэрвээ тэд өөрчлөгдөөгүй бол Ариун Сүнс тэдэн дээр ажилладаггүй гэсэн үг. Энэ хүмүүс зарим нэг үйлчлэл үзүүлсэн ч гэсэн тэд сайн зол завшаан олж авах санаа зорилгоороо өдөөгддөг. Ховорхон үйлчлэл нь тэдний зан чанарын өөрчлөлтийг орлож чадахгүй. Эцэстээ тэд мөн л устгагдах болно, учир нь хаанчлал дотор үйлчлэл үзүүлдэг хүмүүс хэрэггүй, мөн зан чанар нь өөрчлөгдөөгүй ямар ч хүн, төгс болгуулсан агаад Бурханд үнэнч хүмүүст үйлчлэх хэрэггүй. “Хүн Эзэнд итгэх үед түүний бүхий л гэр бүл рүү зол завшаан инээмсэглэдэг” гэх хуучны үг Нигүүлслийн эрин үед л тохиромжтой боловч хүний хүрэх газартай холбоогүй юм. Энэ нь зөвхөн Нигүүлслийн эрин үед л тохиромжтой. Энэ үгний тухайлсан утга санаа нь хүмүүсийн таашаадаг амар амгалан болон материаллаг ерөөл рүү чиглэдэг; тэдгээр нь Эзэнд итгэдэг хүний бүхий л гэр бүл аврагдах болно гэсэн утгатай биш, мөн хүн сайн зол завшаан олж авах үед түүний бүхий л гэр бүл бас амралтад орно гэсэн утгатай биш юм. Хүн ерөөл хүртэх эсвэл зовлон амсах эсэх нь тухайн хүний мөн чанарын дагуу тодорхойлогддог ба хүний бусадтай хуваалцдаг нийтлэг мөн чанарын дагуу тодорхойлогддоггүй. Хаанчлалд ийм төрлийн хэллэг, эсвэл ийм төрлийн дүрэм ердөө байдаггүй. Хэрвээ хүн эцэстээ амьд үлдэх чадвартай бол энэ нь, тэр Бурханы шаардлагуудыг биелүүлснээс болж байгаа бөгөөд хэрвээ хүн эцэстээ амралтын цаг үед үлдэж чадахгүй бол энэ нь, тухайн хүн Бурханд дуулгаваргүй агаад Бурханы шаардлагуудыг биелүүлээгүйгээс болж байгаа юм. Хүн бүр өөрт нь тохирох хүрэх газартай байдаг. Энэ хүрэх газрууд нь хүн бүрийн мөн чанарын дагуу тодорхойлогддог бөгөөд бусадтай ямар ч хамаагүй. Хүүхдийн хорон муу үйлдлийг эцэг эхэд нь дамжуулж болохгүй ба хүүхдийн зөв шударгыг эцэг эхтэй нь хуваалцаж болохгүй. Эцэг эхийн хорон муу үйлдлийг хүүхдүүдэд нь дамжуулж болохгүй ба эцэг эхийн зөв шударгыг хүүхдүүдтэй нь хуваалцаж болохгүй. Хүн бүр өөр өөрсдийнхөө нүглийг үүрдэг бөгөөд хүн бүр тус тусын зол завшааныг эдэлдэг. Хэн ч хэнийгээ орлож чадахгүй. Энэ нь зөвт байдал юм. Хүмүүсийн үзэл бодлоор бол хэрвээ эцэг эх нь сайн зол завшаан олж авсан бол, хүүхдүүд нь ч мөн адил бөгөөд хэрвээ хүүхдүүд нь нүгэл үйлдсэн бол эцэг эх нь тэдний нүглийг наманчлах ёстой байдаг. Энэ бол хүний бодол бөгөөд аливааг хийх арга зам юм. Энэ нь Бурханы бодол биш. Хүн бүрийн үр дүн өөрсдийнх нь үйлдлээс гарч ирдэг мөн чанарынх нь дагуу тодорхойлогдох ба үргэлж зохистойгоор тодорхойлогддог. Хэн ч бусдын нүглийг үүрч чадахгүй; үүнээс ч илүүтэйгээр хэн ч өөр хүний оронд шийтгэл хүлээж чадахгүй. Энэ нь маргаангүй. Үр хүүхдээ гэх эцэг эхийн хайр халамж нь, тэд хүүхдүүдийнхээ оронд зөв шударга үйл хийж чадна гэсэн үг биш, мөн эцэг эхээ гэсэн хүүхдийн ачлал элбэрэлт сэтгэл нь, тэд эцэг эхийнхээ оронд зөв шударга үйл хийж чадна гэсэн утгатай биш. Энэ нь дараах үгийн жинхэнэ утга юм: “Талбайд хоёр хүн байна; нэгийг нь авч, нөгөөг нь үлдээнэ. Хоёр эмэгтэй тээрэм дээр тээрэмдэж байна; нэгийг нь авч, нөгөөг нь үлдээнэ.” Үр хүүхдээ гэсэн гүн гүнзгий хайрынхаа үндсэн дээр хэн ч ёрын мууг үйлдэгч хүүхдүүдээ амралтад аваачиж чадахгүй, мөн өөрсдийнхөө зөв шударга үйлдлийн үндсэн дээр хүн эхнэрээ (эсвэл нөхрөө) амралтад аваачиж ч чадахгүй. Энэ бол захиргааны дүрэм; хэн ч үүнээс ангид байхгүй. Зөв шударгыг үйлдэгчид нь зөв шударгыг үйлдэгчид, ёрын мууг үйлдэгчид нь ёрын мууг үйлдэгчид юм. Зөв шударгыг үйлдэгчид нь амьд үлдэж чадах бөгөөд ёрын мууг үйлдэгчид устгагдах болно. Ариун хүмүүс бол ариун; тэд бузар биш. Бузар хүмүүс бол бузар, тэдэнд ганц ч ариун хэсэг байдаггүй. Ёрын мууг үйлдэгчийн хүүхдүүд зөв шударга үйл хийсэн ч гэсэн, зөв шударга хүний эцэг эх хорон муу үйл хийсэн ч гэсэн бүх хорон муу хүмүүс устгагдаж, бүх зөв шударга хүмүүс амьд үлдэнэ. Итгэдэг нөхөр, итгэдэггүй эхнэрийн хооронд ямар ч холбоо байхгүй ба итгэдэг хүүхдүүд, итгэдэгггүй эцэг эхчүүдийн хооронд ямар ч холбоо байхгүй. Тэд бол тохирохгүй хоёр төрөл юм. Амралтад орохоос өмнө хүнд махан биеийн хамаатан садан байдаг боловч амралтад ормогц нь түүнд махан биеийн хамаатан садан гэж байхаа болино. Үүргээ биелүүлдэг болон биелүүлдэггүй хүмүүс хоорондоо дайснууд юм; Бурханыг хайрладаг болон Бурханыг үзэн яддаг хүмүүс бол хоорондоо эсрэг хүмүүс. Амралтад ордог болон устгагдсан хүмүүс нь хоорондоо нийцэшгүй төрлийн хүмүүс юм. Үүргээ биелүүлдэг хүмүүс амьд үлдэж чадна, харин үүргээ биелүүлдэггүй нь устгагдах болно; цаашлаад энэ нь мөнхөд үргэлжилнэ. Нөхрөө хайрлаж байгаа чинь бүтээлийн үүргээ биелүүлж байгаа юу? Эхнэрээ хайрладаг чинь бүтээлийн үүргээ биелүүлж байгаа юу? Үл итгэгч эцэг эхдээ ачлалтай байх чинь бүтээлийн үүргээ биелүүлж байгаа хэрэг үү? Бурханд итгэх итгэлийн тухай хүний үзэл бодол зөв үү, буруу юу? Чи яагаад Бурханд итгэдэг вэ? Чи юу олж авахыг хүсэж байна вэ? Чи Бурханыг хэрхэн хайрладаг вэ? Бүтээлийн үүргээ биелүүлж чаддаггүй, бүрэн дүүрэн хичээл чармайлт гаргаж чаддаггүй хүмүүс устгагдах болно. Өнөөдөр хүмүүс хоорондоо бие махбодын болон цусан холбоо харилцаатай байдаг боловч хожим нь бүгд нурах болно. Итгэгчид ба үл итгэгчид нь хоорондоо нийцэлгүй төдийгүй бие биенийхээ эсрэг талууд юм. Амралтад байгаа хүмүүс Бурхан байдагт итгэдэг ба Бурханд дуулгавартай байдаг. Бурханд дуулгаваргүй хүмүүс бүгд устгагдсан байх болно. Гэр бүлүүд газар дээр оршин байхаа болино; эцэг эх, хүүхдүүд эсвэл эхнэр нөхрийн хоорондын харилцаа яаж байх юм бэ? Итгэл болон үл итгэлийн нийцэшгүй байдал нь эдгээр бие махбодын харилцааг тасалсан байх болно!

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих