Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 74

Бурхан бие махбодтой болж, хүн төрөлхтний дунд амьдрах үед Тэр бие махбодоороо ямар зовлонг туулдаг вэ? Хэн нэгэн хүн үнэхээр ойлгож чадах уу? Зарим хүмүүс Бурхан асар их зовдог бөгөөд хэдийгээр Тэр Бурхан Өөрөө боловч хүмүүс Түүний мөн чанарыг ойлгодоггүй, Түүнд үргэлж хүн шиг ханддаг, энэ нь Түүнийг шаналж, буруугаар ойлгогдоход хүргэдэг гэж хэлдэг—тэд Бурханы зовлон үнэхээр асар их гэж хэлдэг. Бусад хүмүүс Бурхан бол гэм зэмгүй, ямар ч нүгэлгүй боловч Тэр хүн төрөлхтөнтэй адилхан зовж, хүн төрөлхтний хамтаар хавчилт шахалт, гүтгэлэг, доромжлолыг амсдаг гэж хэлдэг; Тэр мөн Өөрийн шавь нарын үл ойлголцол, дуулгаваргүй байдлыг мөн амсдаг—Бурханы зовлонг үнэхээр хэмжих боломжгүй гэж тэд хэлдэг. Та нар Бурханыг үнэхээр ойлгож чаддаггүй мэт харагддаг. Үнэндээ та нарын яриад байгаа энэ зовлон нь Бурханы хувьд жинхэнэ зовлон гэж тооцогддоггүй, яагаад гэвэл үүнээс ч илүү их зовлон байдаг. Тэгвэл Бурханы Өөрийнх нь хувьд жинхэнэ зовлон гэж юу вэ? Бие махбод болсон Бурханы хувьд жинхэнэ зовлон гэж юу вэ? Бурханы хувьд, хүн төрөлхтөн Түүнийг ойлгохгүй байх нь зовлон гэж тооцогддоггүй ба хүмүүс Бурханы талаар зарим нэг буруу ойлголттой байж, Түүнийг Бурхан гэж үздэггүй нь зовлон гэж тооцогддоггүй. Гэсэн хэдий ч, Бурхан асар их шударга бус байдлыг туулсан байх ёстой ба Бурхан бие махбодтой байх хугацаандаа Өөрийн үнэн биеийг хүн төрөлхтөнд харуулж, Өөрийн агуу байдлыг болон Бурхан өчүүхэн махан биед даруухнаар нуугдаж байгаа гэдгийг харах боломжийг тэдэнд олгож чадахгүй байгаа нь Түүний хувьд шаналгаатай байсан байх ёстой гэдгийг хүмүүс ихэвчлэн мэдэрдэг. Бурханы зовлонгийн талаар өөрсдийн ойлгож чадах, өөрсдийн харж чадах зүйлсийг хүмүүс сэтгэлдээ авч үзэж, Бурханд бүх төрлийн өрөвдсөн сэтгэлийг тохож, заримдаа бүр үүндээ бага зэрэг магтаалыг ч оруулах болно. Үнэн хэрэгтээ Бурханы зовлонгийн талаар хүмүүс юу ойлгож байгаа болон Тэр үнэхээр юу мэдэрч байгаагийн хооронд ялгаа бий. Би та нарт үнэнийг хэлж байна—Бурханы хувьд, Бурханы Сүнс эсвэл Бурханы махбод болсон бие ч бай энэ нь хамаагүй, тэр зовлон нь жинхэнэ зовлон биш. Тэгвэл Бурхан яг юунд зовж шаналдаг вэ? Бурханы зовлонг зөвхөн бие махбодтой болсон Бурханы өнцгөөс ярьцгаая.

Бурхан бие махбодтой болж, энгийн, жирийн хүн болж, хүн төрөлхтний дунд, хүмүүстэй мөр зэрэгцэн амьдрах үедээ хүмүүсийн амьдралын арга барил, хууль болон гүн ухааныг харж, мэдэрч чадахгүй гэж үү? Эдгээр амьдрах арга барил, хууль нь Түүнд ямар санагддаг вэ? Өөрийн зүрх сэтгэлдээ Тэр жигшил зэвүүцлийг мэдэрдэг үү? Тэр яагаад жигшил зэвүүцлийг мэдэрнэ гэж? Хүн төрөлхтний амьдрах арга барил, хуулиуд юу вэ? Тэдгээр нь ямар зарчим дээр үндэслэдэг вэ? Тэдгээр нь юун дээр тулгуурладаг вэ? Хүн төрөлхтний амьдралын арга барил, хууль гэх мэт нь—бүгд Сатаны логик, мэдлэг болон гүн ухаан дээр үндэслэн бий болсон. Ийм төрлийн хуулийн дор амьдарч байгаа хүмүүст ямар ч хүн чанар, ямар ч үнэн байдаггүй—тэд бүгд үнэнийг үл тоомсорлож, Бурханд өсөрхөж байдаг. Хэрвээ бид Бурханы мөн чанарыг харвал, Түүний мөн чанар нь Сатаны логик, мэдлэг болон гүн ухааны яг эсрэг байдаг. Түүний мөн чанар нь зөв шударга байдал, үнэн, ариун байдал болон бүх эерэг зүйлсийн бусад бодит байдлаар дүүрэн байдаг. Энэ мөн чанарыг эзэмшиж, тийм хүн төрөлхтний дунд амьдарч байгаа Бурханы хувьд—Өөрийн зүрх сэтгэлд Тэр юуг мэдэрдэг вэ? Энэ нь шаналлаар дүүрэн байхгүй гэж үү? Түүний зүрх сэтгэл шаналж байдаг бөгөөд энэхүү шаналал нь ямар ч хүний ойлгож эсвэл ухаарч чадахгүй зүйл юм. Түүний нүүр тулж, тулгарч, сонсож, харж, мэдэрч байгаа бүхэн нь бүх хүн төрөлхтний ялзрал, хорон муу, үнэний эсрэг тэдний эсэргүүцэл, тэрслүү байдал байдаг. Хүнээс үүдэлтэй бүхэн нь Түүний зовлонгийн эх сурвалж юм. Өөрөөр хэлбэл, Түүний мөн чанар нь ялзруулагдсан хүнийхтэй адил биш учраас хүмүүсийн ялзрал нь Түүний хамгийн их зовлонгийн эх сурвалж болдог. Бурхан бие махбодтой болох үедээ Өөртэй нь адилхан хэлтэй хэн нэгнийг олж чадах уу? Үүнийг хүмүүсийн дундаас олж чадахгүй. Бурхантай ярилцаж, харилцан ойлголцож чадах нэг ч хүн олдохгүй—Бурханд ямар сэтгэл хөдлөл байдаг гэж чи хэлэх вэ? Хүмүүсийн хэлэлцдэг, тэдний хайрладаг, тэдний эрж хайж, хүсэн эрмэлздэг зүйлс нь бүгд нүгэлтэй хамаатай, муу чиг хандлагатай байдаг. Бурхан энэ бүхэнтэй нүүр тулах үед энэ нь Түүний зүрх рүү хутга шааж байгаа мэт байхгүй гэж үү? Эдгээр зүйлтэй тулгараад Тэр зүрх сэтгэлдээ баяр хөөртэй байж чадах уу? Тэр тайтгарлыг олж чадах уу? Түүнтэй хамт амьдарч буй хүмүүс нь тэрслүү зан, хорон муугаар дүүрэн хүмүүс юм—тиймд Түүний зүрх сэтгэл хэрхэн зовж шаналахгүй байж чадах билээ? Энэ зовлон үнэхээр хэр их вэ, хэн энэ талаар санаа зовж байна вэ? Хэн анхаарал хандуулж байна вэ? Хэн үүнийг үнэлж чадах вэ? Хүмүүст Бурханы зүрх сэтгэлийг ойлгох ямар ч арга байхгүй. Түүний зовлон нь хүмүүсийн үнэндээ үнэлж чаддаггүй зүйл бөгөөд хүн төрөлхтний хүйтэн хөндий, мэдрэмжгүй байдал нь Бурханы зовлонг бүр ч гүн гүнзгий болгодог.

Библид дараах эшлэл байдаг учраас Христийн зовлонг ихэвчлэн өрөвдөн ойлгодог зарим хүмүүс байдаг: “Үнэг нүхтэй, тэнгэрийн шувууд үүртэй байхад харин хүний Хүү дэрлэх газаргүй байна.” Хүмүүс үүнийг сонсох үедээ зүрх сэтгэлдээ ойлгож, энэ нь Бурханы туулдаг хамгийн их зовлон, Христийн туулдаг хамгийн их зовлон гэж итгэдэг. Одоо үүнийг баримтуудын өнцгөөс харвал үнэхээр тийм байна гэж үү? Эдгээр бэрхшээлүүд нь зовлон гэдэгт Бурхан итгэдэггүй. Махан биеийн бэрхшээлээс болж Тэр хэзээ ч шударга биш байдлын эсрэг уйлж байгаагүй ба Тэр хүн төрөлхтнийг Түүнд төлбөр төлөхөд эсвэл Түүнийг ямар нэг зүйлээр шагнахад хүргээгүй. Гэсэн хэдий ч Тэр хүн төрөлхтний бүх зүйлийг, ялзармал амьдралыг, ялзруулагдсан хүний хорон мууг нүдээр харах үедээ, хүн төрөлхтөн Сатаны атганд, Сатанд хоригдон, зугтаж чадахгүй байж, нүгэлтэй амьдарч байгаа хүмүүс үнэн гэж юу болохыг мэдэхгүй байгааг харах үедээ—Тэр энэ бүх нүглийг тэвчиж чаддаггүй. Хүн төрөлхтнийг жигших Түүний жигшил зэвүүцэл өдөр өдрөөр ихсэж байсан боловч Тэр энэ бүхнийг тэвчих хэрэгтэй болсон. Энэ бол Бурханы асар их зовлон юм. Бурхан Өөрийн зүрх сэтгэлийн дуу хоолойг эсвэл Өөрийн сэтгэл хөдлөлийг дагалдагчдынхаа дунд бүрэн илэрхийлж чаддаггүй ба Түүнийг дагагчдын хэн нь ч Түүний зовлонг үнэхээр ойлгож чадахгүй. Хэн ч Түүний зүрх сэтгэлийг ойлгож эсвэл тайвшруулахаар оролддоггүй—Түүний зүрх сэтгэл энэ зовлонг өдөр өдрөөр, жил бүр, цаг үргэлжид үүрдэг. Та нар энэ бүгдээс юуг харж байна вэ? Бурхан Өөрийн өгсөн зүйлийнхээ хариуд хүмүүсээс юуг ч шаарддаггүй, харин Бурханы мөн чанарын улмаас Тэр хүн төрөлхтний хорон муу, ялзрал болон нүглийг огтхон ч тэвчиж чаддаггүй, харин туйлын их жигшил, үзэн ядалтыг мэдэрдэг ба энэ нь Бурханы зүрх сэтгэл, Түүний бие махбод дуусашгүй их зовлонг туулахад хүргэдэг. Та нар энэ бүхнийг харж чадсан уу? Ихэнхдээ та нарын хэн нь ч үүнийг харж чаддаггүй, учир нь та нарын хэн нь ч Бурханыг үнэхээр ойлгож чаддаггүй. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр та нар үүнийг аажмаар өөрсдөө мэдэрч чадна.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих