Өргөгдөх нь хүний үзэл, төсөөлөл дээр биш, Бурханы үгэнд үндэслэх ёстой

Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээж, газар дээр байрлуулсан бөгөөд өнөөдрийг хүртэл тэднийг удирдсан.

2018-10-01 20:36:57

Өргөгдөх гэж юу вэ?

“Өргөгдөх” гэдэг нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг намхан газраас өндөр газар руу аваачих явдал биш.

2018-10-01 12:36:14

Өргөгдөх нь хүний үзэл, төсөөлөл дээр биш, Бурханы үгэнд үндэслэх ёстой

Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээж, газар дээр байрлуулсан бөгөөд өнөөдрийг хүртэл тэднийг удирдсан.

2018-10-01 20:36:57

Өргөгдөх гэж юу вэ?

“Өргөгдөх” гэдэг нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг намхан газраас өндөр газар руу аваачих явдал биш.

2018-10-01 12:36:14