Өргөгдөх нь хүний үзэл, төсөөлөл дээр биш, Бурханы үгэнд үндэслэх ёстой

Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээж, газар дээр байрлуулсан бөгөөд өнөөдрийг хүртэл тэднийг удирдсан.

2018-10-01 20:36:57

Өргөгдөх гэж юу вэ?

“Өргөгдөх” гэдэг нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг намхан газраас өндөр газар руу аваачих явдал биш.

2018-10-01 12:36:14

Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдөж, Эзэнтэй хамт зоогт оролцсон тухай жинхэнэ гэрчлэлүүд

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд “Хуран цугласан олон хүний дуу хоолой, их усны шуугиан, хүчит аянгын нүргээн мэт дуу гарахыг би сонслоо, Халлелуяа: бүхнийг чадагч Эзэн Бурхан хаанчилдаг Баярлан хөөрч, баясан, Түүн…

Өргөгдөх талаар 2018-12-22 23:36:00

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Гамшгаас өмнө өргөгдөж, Эзэнтэй хамт зоогт оролцохын тулд Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөр

Одоо эцсийн өдрүүдэд Бурхан гарч ирж, ажиллаж эхэлсэн, өөрөөр хэлбэл, бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдэд зориулсан шүүлтийн ажлаа эхлүүлсэн; тиймээс Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зө…

Өргөгдөх талаар 2018-12-23 01:43:06

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Үнэхээр зоогт оролцох нь Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийг туулж, ариусгагдах явдал юм

Бурханы шүүлт бол үнэнээр шүүх шүүлт бөгөөд үүнийг Бурхан гэр дотор л туулж, эдэлж болно. Үүнийг энэ дэлхийгээс олж чадахгүй. Энэ нь Бурханы ер бусын өргөлт биш гэж үү? (Мөн.) Бурхан бидэнд зоог барих боломж олгож байгаа…

Өргөгдөх талаар 2018-12-23 01:45:33

Өргөгдөх нь хүний үзэл, төсөөлөл дээр биш, Бурханы үгэнд үндэслэх ёстой

Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээж, газар дээр байрлуулсан бөгөөд өнөөдрийг хүртэл тэднийг удирдсан.

2018-10-01 20:36:57

Өргөгдөх гэж юу вэ?

“Өргөгдөх” гэдэг нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг намхан газраас өндөр газар руу аваачих явдал биш.

2018-10-01 12:36:14

Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдөж, Эзэнтэй хамт зоогт оролцсон тухай жинхэнэ гэрчлэлүүд

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд “Хуран цугласан олон хүний дуу хоолой, их усны шуугиан, хүчит аянгын нүргээн мэт дуу гарахыг би сонслоо, Халлелуяа: бүхнийг чадагч Эзэн Бурхан хаанчилдаг Баярлан хөөрч, баясан, Түүн…

Өргөгдөх талаар 2018-12-22 23:36:00

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Гамшгаас өмнө өргөгдөж, Эзэнтэй хамт зоогт оролцохын тулд Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөр

Одоо эцсийн өдрүүдэд Бурхан гарч ирж, ажиллаж эхэлсэн, өөрөөр хэлбэл, бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдэд зориулсан шүүлтийн ажлаа эхлүүлсэн; тиймээс Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зө…

Өргөгдөх талаар 2018-12-23 01:43:06

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Үнэхээр зоогт оролцох нь Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийг туулж, ариусгагдах явдал юм

Бурханы шүүлт бол үнэнээр шүүх шүүлт бөгөөд үүнийг Бурхан гэр дотор л туулж, эдэлж болно. Үүнийг энэ дэлхийгээс олж чадахгүй. Энэ нь Бурханы ер бусын өргөлт биш гэж үү? (Мөн.) Бурхан бидэнд зоог барих боломж олгож байгаа…

Өргөгдөх талаар 2018-12-23 01:45:33