Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бие махбодтой болох гэж юу вэ? Бие махбодтой болохын мөн чанар юу вэ?

19

2. Бие махбодтой болох гэж юу вэ? Бие махбодтой болохын мөн чанар юу вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд:

“Үг махбод болж, бидний дунд оршин, (бид Түүний алдрыг, Эцгийн цорын ганц Хүүгийн алдрыг харсан) нигүүлсэл ба үнэнээр дүүрэн байдаг” (Иохан 1:14).

“Би бол зам, үнэн, амь юм” (Иохан 14:6).

Есүс түүнд, Би та нартай хамт ийм удаан байсан атал чи Намайг мэдсэнгүй гэж үү, Филип ээ? Намайг харсан хүн Эцгийг харсан; гэтэл ‘Бидэнд Эцгийг харуулаач’ гэж чи яаж хэлнэ вэ? Би Эцгийн дотор, Эцэг Миний дотор байгаа гэдэгт чи итгэдэггүй гэж үү? Та нарт хэлж байгаа үгээ би Өөрийн санаагаар хэлээгүй: харин Миний дотор оршдог Эцэг ажлаа хийж байгаа юм. Би Эцгийн дотор, Эцэг Миний дотор байгаа гэдэгт Надад итгэ: эс бөгөөс ажлын минь төлөө Надад итгэ” (Иохан 14:9-11).

“Би болон Миний Эцэг нэг юм” (Иохан 10:30).

Бие махбодтой болох гэж юу вэ? Бие махбодтой болохын мөн чанар юу вэ?

Холбогдолтой Бурханы үгс:

Бие махбодтой болох гэдгийн утга учир нь Бурхан мах

ан биетэйгээр илэрч, Өөрийн бүтээсэн хүмүүс дунд махан биеийн дүртэйгээр ажиллахаар ирдэг гэсэн үг. Иймээс, Бурхан бие махбодтой болохын тулд Тэр эхлээд махан бие, хэвийн хүн чанартай махан бие байх ёстой; ядаж энэ нь үнэн байх ёстой. Үнэндээ, Бурхан бие махбодтой болохын цаад учир бол Бурхан махбодод амьдарч, ажилладаг, Өөрийн чухам мөн чанартаа Бурхан махбод болж, хүн болдог юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы орших махан биеийн мөн чанар”-аас

Хэвийн хүн чанартай Христ бол дотор нь Сүнс биеллээ олсон махбод бөгөөд хэвийн хүн чанар, ердийн мэдрэмж, хүний бодлыг эзэмшиж байдаг. “Биеллээ олно” гэдэг нь Бурхан хүн болж, Сүнс махан бие болдог гэсэн үг; ний нуугүй хэлэхэд, энэ нь Бурхан Өөрөө хэвийн хүн чанартай махан биед оршиж, үүгээр дамжуулан Өөрийн бурханлаг ажлаа илэрхийлдэг үе юм—энэ нь биеллээ олсон буюу бие махбодтой болсон гэсэн үг юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы орших махан биеийн мөн чанар”-аас

Бие махбод болсон Бурханыг Христ гэдэг, иймээс хүмүүст үнэнийг өгч чаддаг Христийг Бурхан гэдэг. Энэ тухайд ямар ч хэтрүүлэг байхгүй, учир нь Тэр хүний олж авах боломжгүй Бурханы мөн чанар, Бурханы зан чанар болон Өөрийн ажил дахь мэргэн ухааныг эзэмшиж байдаг. Өөрсдийгөө Христ гэдэг атлаа Бурханы ажлыг хийж чаддаггүй хүмүүс бол луйварчид юм. Христ нь газар дэлхий дээрх Бурханы ердөө л нэг илэрхийлэл биш, харин ч хүн төрөлхтний дунд Өөрийн ажлыг хийж дуусгахаар Бурханы авч эзэмшсэн онцгой бие махбод билээ. Энэ бие махбод нь газар дэлхий дээрх Бурханы ажлыг хариуцах хангалттай чадвартай, Бурханы зан чанарыг илэрхийлдэг, Бурханыг сайтар төлөөлж, хүнийг амиар хангадаг учир ямар ч хүнээр үүнийг орлуулах боломжгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Зөвхөн эцсийн өдрүүдийн Христ хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна”-аас

Тэр бол Бурханы мөн чанартай хүн учраас өөр ямар ч бүтээгдсэн хүнээс илүү дээгүүр, Бурханы ажлыг хэрэгжүүлж буй ямар ч хүнээс дээгүүр байдаг. Иймээс Түүн шиг хүний бүрхүүлтэй бүх хүмүүсийн дундаас, хүн чанарыг эзэмшдэг бүх хүмүүсийн дундаас зөвхөн Тэр л бие махбод болсон Бурхан Өөрөө бөгөөд бусад нь бүтээгдсэн хүн билээ. Хэдийгээр тэд бүгдээрээ хүн чанартай ч гэсэн, бүтээгдсэн хүн бол хүнээс өөр юу ч биш байхад бие махбод болсон Бурхан бол өөр: Тэр Өөрийн махан биедээ зөвхөн хүн чанарыг агуулдаг төдийгүй үүнээс ч илүүтэйгээр, бурханлаг чанарыг агуулж байдаг. Түүний хүн чанарыг махан биеийнх нь гадаад төрхөөс болон Түүний өдөр тутмын амьдралаас харж болно, харин Түүний бурханлаг чанарыг ойлгоход хэцүү. Яагаад гэвэл, Түүний бурханлаг чанар Түүнд хүн чанар байгаа үед л зөвхөн илэрхийлэгддэг ба хүмүүсийн төсөөлдөгтэй адилаар ер бусын байдаггүй, үүнийг харах хүмүүст туйлын хэцүү байдаг. … Бурхан махан биетэй болоход Түүний мөн чанар нь хүн чанар ба бурханлаг чанарын хослол болдог. Энэ хослолыг Бурхан Өөрөө буюу газар дээрх Бурхан гэж нэрлэдэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы орших махан биеийн мөн чанар”-аас

Бие махбодтой болсон Түүний амьдрал ба ажлыг хоёр үе шатанд хувааж болно. Эхнийх нь Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнөх Түүний амьдрал. Тэр хүний амьдралын хэвийн ёс суртахуун, хуулийг дуулгавартай дагаж, хүний хэвийн хэрэгцээ (хоол, хувцас, орон байр, нойр), хүний хэвийн сул талууд болон хүний хэвийн сэтгэл хөдлөлтэй тун хэвийн хүн чанартайгаар энгийн нэг айлд амьдардаг. Өөрөөр хэлбэл, энэ эхний үе шатанд Тэр хүний бүх хэвийн үйл ажиллагааг эрхлэн бурханлаг биш, бүр хэвийн хүн чанартайгаар амьдардаг. Хоёр дахь үе шат нь Өөрийн үйлчлэлийг гүйцэтгэж эхэлсний дараах Түүний амьдрал. Тэр мөн л гаднаа ямар ч ер бусын тэмдэг үзүүлэлгүйгээр хэвийн хүн чанартай ердийн хүний бүрхүүлтэй оршин суудаг. Гэсэн ч Тэр ганцхан Өөрийн үйлчлэлийн төлөө л амьдардаг ба энэ үеийн турш Түүний хэвийн хүн чанар бүхэлдээ Түүний бурханлаг чанарын хэвийн ажлын үйлчлэлд оршдог; учир нь тэр үед Түүний хэвийн хүн чанар Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлж чадах хэмжээнд хүртэл боловсорсон байдаг. Иймээс Түүний амьдралын хоёр дахь үе шат нь Өөрийн хэвийн хүн чанараар Өөрийн үйлчлэлийг хэрэгжүүлэх явдал бөгөөд энэ нь хэвийн хүн чанар болон бүрэн дүүрэн бурханлаг чанарын хоёулангийнх нь амьдрал юм. Өөрийн амьдралын эхний үе шатанд Тэр бүрэн энгийн хүн чанартайгаар амьдардагийн шалтгаан бол Түүний хүн чанар нь бурханлаг ажлын бүрэн дүүрэн байдалтай хараахан тэнцүү биш, хараахан боловсроогүй байдаг; Түүний хүн чанар боловсорч гүйцэн, Өөрийн үйлчлэлийн үүргийг үүрэх чадвартай болсны дараа л Тэр Өөрийн үйлчлэлийг гүйцэтгэхээр шийдвэртэй эхэлж чаддаг. Махбод болохын хувьд Тэр өсөж, нас бие гүйцэх хэрэгтэй болохоор Түүний амьдралын эхний үе шат нь хэвийн хүн чанарын амьдрал байдаг байхад хоёр дахь үе шатанд Түүний хүн чанар нь, Өөрийн ажлыг хийж, Өөрийн үйлчлэлийг гүйцэтгэх чадвартай болдог учраас Өөрийн үйлчлэлийг үзүүлэх үеийн бие махбодтой болсон Бурханы амьдрал нь хүн чанар болон бүрэн бурханлаг чанарыг хоёуланг агуулсан амьдрал байдаг. Хэрвээ бие махбодтой болсон Бурхан, Өөрийн төрсөн мөчөөс шууд ер бусын тэмдэг, гайхамшгуудыг үзүүлэн Өөрийн үйлчлэлийг жинхэнээсээ эхлэсэн бол Түүнд бие махбодын мөн чанар байхгүй байх байсан юм. Тиймээс Түүний хүн чанар нь Түүний бие махбодын мөн чанарын төлөө оршдог; хүн чанаргүй ямар ч махан бие байхгүй ба хүн чанаргүй хүн бол хүн биш. Ийм байдлаар, Бурханы махбодын хүн чанар нь Бурханы махбод болсон биеийн төрөлхийн чанар юм. “Бурхан махбод болох үедээ бүрэн бурханлаг чанартай бөгөөд огтхон ч хүн биш” гэж хэлэх нь доромжлол юм, яагаад гэвэл, энэ нь хүлээж авахын аргагүй үзэл бөгөөд бие махбодтой болох зарчмыг зөрчдөг. Тэр Өөрийн үйлчлэлийг гүйцэтгэж эхэлсний дараа ч гэсэн, Түүний бурханлаг чанар Өөрийн ажлыг хийх үед нь хүний гадаад бүрхүүл дотор оршсоор байдаг; яг тэр үед хэвийн махан бие дотор ажлаа гүйцэтгэх боломжийг Өөрийн бурханлаг чанарт олгох цорын ганц зорилгын төлөө Түүний хүн чанар үйлчилдэг. Иймээс ажил гүйцэтгэгч нь Түүний хүн чанарт оршиж байгаа бурханлаг чанар юм. Түүний хүн чанар биш, харин Түүний бурханлаг чанар ажиллаж байгаа боловч энэ нь Түүний хүн чанар дотор нуугдсан бурханлаг чанар юм; Түүний ажил нь мөн чанартаа Түүний хүн чанараар биш, харин Түүний бүрэн бурханлаг чанараар хийгдэж байгаа. Гэхдээ ажлыг гүйцэтгэгч нь Түүний махан бие юм. Бурхан хүний бүрхүүлтэй, хүний мөн чанартай, бас Бурханы мөн чанартайгаар махан биед амьдардаг Бурхан болдог учраас Тэр бол хүн, гэхдээ бас Бурхан гэж хэлж болох юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы орших махан биеийн мөн чанар”-аас

Есүсийн газар дээр амьдарсан амьдрал нь махан биеийн хэвийн амьдрал байсан. Тэр Өөрийн махан биеийн хэвийн хүн чанараар амьдарсан. Бурханы ажил хийж, Бурханы үгийг хэлж, эсвэл өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг зайлуулах зэрэг тийм ер бусын зүйлсийг хийх Түүний эрх мэдэл нь ихэнхдээ Түүнийг үйлчлэлээ эхлэх хүртэл харагдаагүй. Хорин есөн наснаас өмнөх, Өөрийнхөө үйлчлэлийг эхлэхээс өмнөх Түүний амьдрал нь Тэр бол ердөө л энгийн бие махбод байсан гэдгийн хангалттай нотолгоо юм. Үүнээс болж, бас Тэр Өөрийн үйлчлэлийг хараахан эхлээгүй байсан учраас хүмүүс ямар ч бурханлаг байдлыг Түүнээс олж хараагүй, эхэндээ зарим хүн Түүнийг Иосефын хүү гэж итгэдэг байсан тул ердийн хүн, энгийн хүн гэдгээс өөр юу ч хараагүй. Түүнийг бие махбодтой болсон Бурхан гэж хэлэх ямар ч аргагүй, Тэр бол жирийн хүний хүү гэж хүмүүс бодсон; Өөрийнхөө үйлчлэлийг гүйцэтгэх явцдаа олон ид шид үзүүлж байхад хүртэл ихэнх хүмүүс Түүнийг Иосефын хүү гэж хэлсээр байсан, учир нь Тэр бол хэвийн хүн чанарын гадаад бүрхүүлтэй Христ байсан юм. Түүний хэвийн хүн чанар болон Түүний ажил хоёулаа Бурхан махан биетэйгээр бүрмөсөн ирж, үнэхээр жирийн хүн болсныг батлан, анх бие махбодтой болсны ач холбогдлыг биелүүлэхийн төлөө оршиж байсан. Өөрийн ажлыг эхлэхээс өмнө Тэр хэвийн хүн чанартай байсан нь Тэрээр жирийн бие махбод байсны нотолгоо байсан; дараа нь Тэр ажилласан нь мөн Түүнийг энгийн махбод байсныг баталдаг, учир нь Тэр энгийн хүн чанартай махбодоор тэмдэг, гайхамшгийг үзүүлж, өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг зайлуулж байсан билээ. Тэр ид шид үзүүлж чадаж байсны шалтгаан бол Түүний махбод нь Бурханы эрх мэдлийг агуулж байсан бөгөөд Бурханы Сүнсний өмссөн махбод байсан юм. Бурханы Сүнсний улмаас Тэр энэ эрх мэдлийг эзэмшиж байсан ба энэ нь Тэр махбод биш байсан гэсэн үг биш. Өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг зайлуулах нь Өөрийн үйлчлэлийг гүйцэтгэхэд Түүнд хэрэгтэй байсан ажил, Түүний хүн чанарт нуугдсан бурханлаг чанарынх нь илэрхийлэл байсан бөгөөд Тэр ямар ч тэмдэг үзүүлж эсвэл Өөрийн эрх мэдлийг хэрхэн харуулж байсан нь хамаагүй, Тэр мөн л хэвийн хүн чанартай амьдарч, мөн л хэвийн махбод хэвээр байсан. Загалмай дээр үхсэнийхээ дараа дахин амилуулах хүртэл Тэр хэвийн махбод дотор оршиж байсан. Нигүүлсэл хайрлаж, өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг зайлуулах нь бүгд Түүний үйлчлэлийн нэг хэсэг байсан бөгөөд бүгд Өөрийн энгийн махан биеэр гүйцэтгэсэн Түүний ажил байсан. Цовдлогдохоосоо өмнө Тэр юу хийж байснаас үл хамааран Тэр Өөрийнхөө ердийн хүний бие махбодоос хэзээ ч салаагүй. Тэр бол Бурханы ажлыг хийж байсан Бурхан Өөрөө байсан, гэсэн ч Тэр Бурханы махбод болсон бие байсан учраас хоол идэж, хувцас өмсөж, хүний хэвийн хэрэгцээтэй, хүний хэвийн ухаан, хүний хэвийн сэтгэхүйтэй байсан. Энэ бүхэн нь Тэр энгийн хүн байсны нотолгоо бөгөөд энэ нь Бурханы махбод болсон бие нь ер бусын биш, харин хэвийн хүн чанартай махан бие байсныг баталдаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы орших махан биеийн мөн чанар”-аас

Бие махбодтой болсон Бурханы хүн чанар нь, махан биеэр бурханлаг ажлаа явуулахын тулд оршдог; Түүний хүний хэвийн сэтгэхүй нь Түүний хэвийн хүн чанар болоод Түүний бие махбодын бүх хэвийн үйл ажиллагааг дэмждэг. Түүний хүний хэвийн бодол нь бие махбодтой Бурханы ажлыг дэмжихийн тулд оршдог гэж хүн хэлж магадгүй. Хэрвээ энэ махан бие хүний хэвийн оюун ухааныг эзэмшээгүй бол, Бурхан махбодоор ажиллаж чадахгүй байсан ба Түүний махбодоор хийх хэрэгтэй зүйлс хэзээ ч бүтэхгүй байх байсан. Бие махбодтой болсон Бурхан хүний хэвийн оюун ухааныг эзэмшдэг ч гэсэн, Түүний ажил хүний бодолтой холилдохгүй; Тэр хүний хэвийн бодлыг хэрэгжүүлсэн биш, харин оюун ухаантай хүн чанарыг эзэмшсэн урьдчилсан нөхцөл дор хүн төрөлхтний дунд хэвийн оюун ухаантайгаар Өөрийн ажлыг хийдэг. Түүний махбодын бодол хэчнээн сүртэй байх нь хамаагүй, Түүний ажил логик буюу сэтгэхүйн тэмдгийг агуулдаггүй. Өөрөөр хэлбэл, Түүний ажил нь Түүний махан биеийн оюун ухаанаар бүрэлддэггүй, харин энэ нь Түүний хүн чанар дахь бурханлаг ажлын шууд илэрхийлэл юм. Түүний бүх ажил нь Түүний биелүүлэх учиртай үйлчлэл бөгөөд үүний нэг нь ч Түүний уураг тархиар бүрэлддэггүй. Жишээлбэл, өвчтэйг эдгээх, чөтгөрийг зайлуулах болон цовдлол нь Түүний хүний оюун ухааны үр дүн байгаагүй, хүний оюун ухаантай ямар ч хүн үүнийг хийж чадахгүй байх байсан юм. Үүний адилаар, өнөөдрийн байлдан дагуулах ажил бол бие махбодтой болсон Бурханы хэрэгжүүлэх ёстой үйлчлэл боловч энэ нь хүний хүсэл зоригийн ажил биш, энэ нь Түүний бурханлаг чанарын хийх ёстой ажил бөгөөд махан биетэй ямар ч хүний хийж чадахгүй ажил билээ. Иймээс бие махбодтой болсон Бурхан нь хүний хэвийн оюун ухааныг эзэмших ёстой, хэвийн хүн чанарыг эзэмших ёстой, учир нь Тэр хэвийн оюун ухаантай хүн чанараар Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлэх ёстой билээ. Энэ бол бие махбодтой болсон Бурханы ажлын мөн чанар, бие махбодтой болсон Бурханы жинхэнэ мөн чанар юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы орших махан биеийн мөн чанар”-аас

Бие махбод болсон хүний Хүү нь Өөрийн хүн чанараар дамжуулан Бурханы бурханлаг чанарыг илэрхийлсэн бөгөөд Бурханы хүслийг хүн төрөлхтөнд дамжуулсан билээ. Бурханы хүсэл болон зан чанарын илэрхийллээр дамжуулан сүнсний ертөнцөд Бурханыг харж эсвэл Түүнд хүрч болохгүй гэдгийг Тэр мөн илчилсэн. Хүмүүсийн харсан зүйл нь мах, ястай бодит Бурхан Өөрөө байв. Иймээс бие махбод болсон хүний Хүү нь Бурханы өөрийн ялгамж чанар, байр суурь, дүр төрх, зан чанар, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болох гэх мэт зүйлсийг тодорхой болгож, хүнлэг чанартай болгосон. Хэдийгээр хүний Хүүгийн гадаад байдалд Бурханы төрхийн талаар зарим нэг хязгаарлалт байсан боловч Түүний мөн чанар, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болох нь бүхэлдээ Бурханы хувийн ялгамж чанар, байр суурийг төлөөлж чадаж байсан—ердөө илэрхийлэх хэлбэрт нь л зарим нэг ялгаа байсан юм. Энэ нь хүний Хүүгийн хүнлэг чанар эсвэл Түүний бурханлаг чанар байх нь хамаагүй, Тэр ялгамж чанар болон байр суурийг төлөөлж байсан гэдгийг бид үгүйсгэж чадахгүй. Энэ хугацаанд гэхдээ Бурхан махан биеэр дамжуулан ажиллаж, махан биеийн өнцгөөс ярьж, хүн төрөлхтний өмнө хүний Хүүгийн ялгамж чанар болон байр суурьтайгаар зогсож байсан бөгөөд энэ нь хүн төрөлхтний дундах Бурханы жинхэнэ үг болон ажилтай тулгарч, мэдрэх боломжийг хүмүүст олгосон юм. Энэ нь мөн, Түүний бурханлаг чанар болон даруу төлөв байдлын дундах Түүний агуу байдлыг ойлгож, түүнчлэн Бурханы жинхэнэ байдал болон бодит байдлын урьдчилсан ойлголт ба урьдчилсан тодорхойлолтыг олж авах боломжийг хүмүүст олгосон.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын үргэлжлэл “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III”-өөс

Хэдийгээр бие махбод болсон Бурханы гадаад байдал хүнтэй яг адилхан байж, Тэр хүний мэдлэгийг суралцаж, хүний хэлээр ярьж, заримдаа Тэр бүр хүний арга барил эсвэл илэрхийллээр дамжуулан Өөрийн санааг илэрхийлж байсан боловч хүнийг, юмны мөн чанарыг харж байгаа Түүний байдал болон ялзруулагдсан хүмүүсийн хүнийг болон юмны мөн чанарыг харж байгаа байдал огтхон ч адилхан биш. Түүний өнцөг болон Түүний зогсож буй өндөр нь ялзруулагдсан хүний хувьд хүрэхийн аргагүй зүйл байсан. Учир нь Бурхан бол үнэн, Түүний бие махбод ч бас Бурханы мөн чанарыг эзэмшдэг бөгөөд Түүний бодол, Түүний хүн чанараар илэрхийлэгдсэн зүйл нь ч мөн үнэн билээ. ⋯ Бие махбод болсон Бурханы махан бие нь хэчнээн жирийн, хэчнээн энгийн, хэчнээн дорд байх нь хамаагүй эсвэл хүмүүс Түүнийг хэчнээн үл тоох нь хамаагүй, Түүний бодол, Түүний хүн төрөлхтөнд хандах хандлага нь ямар ч хүний эзэмшиж чадахгүй, ямар ч хүний дуурайж чадахгүй зүйл билээ. Тэр хүн төрөлхтнийг бурханлаг чанарын өнцгөөс, Бүтээгч хэмээх Өөрийн байр суурины өндрөөс үргэлж ажиглах болно. Тэр Бурханы мөн чанар, санаа бодлоор дамжуулан хүн төрөлхтнийг үргэлж харах болно. Тэр хүн төрөлхтнийг жирийн хүний өндрөөс, ялзруулагдсан хүний өнцгөөс огтхон ч харж чадахгүй. Хүмүүс хүн төрөлхтнийг харахдаа хүний хараагаар л хардаг бөгөөд хүний мэдлэг, хүний дүрэм журам, онолуудыг хэмжүүр болгон ашигладаг. Энэ нь хүмүүсийн нүдээрээ харж чадах цар хүрээн дотор байдаг; энэ нь ялзруулагдсан хүмүүсийн биелүүлж чадах хүрээн дотор байдаг. Бурхан хүн төрөлхтнийг харахдаа бурханлаг хараагаар хардаг бөгөөд Тэр Өөрийн мөн чанар, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохыг хэмжүүр болгон ашигладаг. Энэ цар хүрээ нь хүмүүсийн харж чаддаггүй зүйлсийг агуулдаг бөгөөд үүгээрээ бие махбод болсон Бурхан болон ялзруулагдсан хүмүүс хоорондоо шал өөр байдаг. Энэ ялгаа нь хүний ба Бурханы өөр өөр мөн чанараар тодорхойлогддог бөгөөд эдгээр өөр мөн чанарууд нь тэдний ялгамж чанар, байр суурь, түүнчлэн тэдний аливааг харах өнцөг болон өндрийг тодорхойлдог.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын үргэлжлэл “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III”-өөс

Түүний ажил болон Түүний айлдварууд нь Сүнсийг шууд төлөөлж, Түүний хийдэг ажил нь Сүнсээр хийгддэг ба Түүний хэлдэг үгс нь Сүнсээр хэлэгддэг. Эдгээр зүйлс нь ердөө Бурханы махбод болсон биеэр дамжин илэрхийлэгддэг; үнэндээ тэдгээр нь Сүнсний илэрхийллүүд юм. Түүний хийдэг ажил болон Түүний хэлдэг үг нь Түүний мөн чанарыг төлөөлдөг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэрэгжүүлэлт (7)”-ээс

Бурханы Сүнсний өмссөн бие махбод бол Бурханы Өөрийнх нь бие махбод билээ. Бурханы Сүнс бол эрхэм дээд: Тэр төгс хүчит, ариун, зөвт билээ. Үүний адилаар Түүний бие махбод мөн эрхэм дээд, төгс хүчит, ариун, зөвт юм. Ийм бие махбод нь хүн төрөлхтөнд зөвхөн зөвт, ач тустайг үйлдэж чаддаг ба ариун, гайхамшигтай, агуу тул үнэн, ёс суртахуун, шударга ёсыг зөрчиж, Бурханы Сүнсэнд тэрсэлсэн өчүүхэн ч атугай зүйлийг хийж үл чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Нэн ноцтой асуудал: Урвалт (2)”-аас

Бие махбодтой болсон Бурханыг Христ гэж нэрлэдэг ба Христ бол Бурханы Сүнсний өмссөн бие юм. Энэхүү бие нь махан биетэй өөр ямар ч хүнтэй адилгүй. Энэхүү ялгаа нь Христ бол мах, цуснаас бүрдсэн хүн биш харин Сүнсний биелсэн дүр учраас юм. Түүнд энгийн хүн чанар болоод бүрэн дүүрэн бурханлаг чанарын аль аль нь байдаг. Түүний бурханлаг чанарыг ямар ч хүн эзэмшиж чадахгүй. Түүний энгийн хүн чанар нь, махан бие дэх Түүний бүх энгийн үйл ажиллагааг дэмждэг байхад Түүний бурханлаг чанар нь Бурханы Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлдэг. Түүний хүн чанар эсвэл бурханлаг чанарын аль аль нь тэнгэрлэг Эцгийн хүсэлд захирагддаг. Христийн мөн чанар бол Сүнс буюу бурханлаг чанар юм. Тиймээс, Түүний мөн чанар нь Бурханы Өөрийнх юм; энэ мөн чанар нь Түүний ажилд саад болохгүй бөгөөд Тэр Өөрийн ажлыг сүйтгэх ямар ч зүйлийг яавч хийхгүй, Өөрийн хүслийн эсрэг чиглэсэн ямар ч үгийг Тэр хэлэхгүй юм. Тиймээс, бие махбодтой болсон Бурхан нь Өөрийн удирдлагад саад болох ямар ч ажлыг бүр хэзээ ч хийхгүй. Үүнийг бүх хүн ойлгох ёстой. Ариун Сүнсний ажлын мөн чанар нь хүнийг аврах бөгөөд энэ нь Бурханы өөрийн удирдлагын төлөө билээ. Үүний адилаар, Христийн ажил нь хүнийг аврах бөгөөд Бурханы хүслийн төлөө юм. Бурхан махан биетэй болж, Өөрийн мөн чанарыг Өөрийн махан биедээ бодитой болгох ба Түүний тэрхүү махан бие нь Өөрийнхөө ажлыг хийхэд хангалттай билээ. Тиймээс, Бурханы Сүнсний бүх ажил нь бие махбодтой байх хугацаанд, Христийн ажлаар солигдох бөгөөд бие махбодтой болсон Бурханы цаг хугацааны турш дахь бүх ажил нь Христийн ажил байх юм. Энэ нь өөр ямар ч эрин үеийн ажилтай холилдохгүй. Нэгэнт Бурхан махан биетэй болсон учраас, Тэрээр Өөрийн бие махбодын ялгамж чанараар ажиллана; Тэр нэгэнт бие махбодтой ирсэн учраас Өөрийн хийх ёстой ажлаа махан биеэрээ дуусгана. Бурханы Сүнс ч байсан эсвэл Христ ч байсан хоёулаа Бурхан Өөрөө бөгөөд Тэр Өөрийн хийх ёстой ажлыг хийж, Өөрийн биелүүлэх ёстой үйлчлэлийг гүйцэтгэдэг.

Бурханы мөн чанар нь өөрөө эрх мэдлийг эзэмшдэг, гэхдээ Түүнээс ирсэн эрх мэдэлд Тэр бүрэн захирагдаж чаддаг. Сүнсний ажил ч бай, махан биеийн ажил ч бай аль аль нь нөгөөтэйгээ зөрчилддөггүй. Бурханы Сүнс бол бүх бүтээлийг захирдаг эрх мэдэл юм. Бурханы мөн чанартай махан бие ч гэсэн мөн эрх мэдэл эзэмшдэг, гэхдээ махан бие дэх Бурхан нь тэнгэрлэг Эцгийн хүслийг дагасан бүх ажлыг хийж чадна. Үүнд ямар ч хүн хүрч, ойлгож чадахгүй. Бурхан Өөрөө эрх мэдэл, гэвч Түүний махан бие ч Түүний эрх мэдэлд захирагдана. Энэ үгний дотоод утга учир нь энэ билээ: “Христ, Бурхан Эцгийн хүслийг дуулгавартай дагадаг.” Бурхан бол Сүнс ба авралын ажлыг хийж чадна, мөн Бурхан хүн болж чадна. Ямар ч байсан, Бурхан Өөрөө Өөрийнхөө ажлыг хийдэг; Тэр саад ч болдоггүй, хөндлөнгөөс ч оролцдоггүй, тэр ч байтугай харилцан зөрчилдөөнтэй ажил хийдэггүй, учир нь Сүнсний болоод махан биеийн хийх ажлын мөн чанар нь адилхан билээ. Сүнс ч бай, махан бие ч бай хоёулаа нэгэн хүслийг биелүүлэхийн төлөө ажилладаг ба нэг ажлыг удирддаг. Хэдийгээр Сүнс ба махан бие нь харьцуулшгүй хоёр чанартай ч, тэдний мөн чанар нь адилхан; хоёулаа Бурханы Өөрийн мөн чанарыг болон Бурханы ялгамж чанарыг агуулдаг. Бурханд Өөрт нь дуулгаваргүй байдлын ямар ч элемент байхгүй; Түүний мөн чанар нь сайн. Тэр бол бүхий л гоо сайхан, сайн сайхны, мөн бүх хайрын илэрхийлэл юм. Махан биетэй байхдаа ч гэсэн, Бурхан Эцэгт дуулгаваргүй хандах юуг ч Бурхан хийхгүй. Өөрийн амьдралаа золиослоод ч хамаагүй, Тэр бүх зүрх сэтгэлээ зориулах ба өөр ямар ч сонголт хийхгүй. Бурханд Өөрийгөө зөвтгөх, Өөрийгөө чухалчлах эсвэл сайрхах, ихэрхэх ямар ч элемент байхгүй; Түүнд шударга бус зангийн ямар ч элемент байхгүй. Бурханыг дуулгавартай дагадаггүй бүхэн Сатанаас гардаг; Сатан бол бүх муу муухай болон хорон муугийн эх сурвалж билээ. Хүнд Сатантай адилхан шинж чанарууд байдгийн шалтгаан нь хүн Сатанаар хорлогдож, нөлөөлөгдсөний улмаас юм. Христ Сатанаар бузарлагдаагүй, иймээс Тэр зөвхөн Бурханы шинж чанартай ба Сатаны ямар ч шинж байхгүй. Ажил хэчнээн хэцүү бэрх эсвэл махан бие хэчнээн сул дорой байсан ч хамаагүй, махан биед амьдарч байх зуураа Бурхан Өөрийнхөө ажилд саад болох зүйл хэзээ ч хийхгүй ба дуулгаваргүйгээр Бурхан Эцгийн хүслийг орхино гэж бүр ч байхгүй. Бурхан Эцгийн хүслийн эсрэг явсны оронд махан биеийн зовлон эдлэхийг илүүд үзнэ; энэ нь Есүс, “Эцэг минь, хэрвээ боломжтой бол энэ аягатайг надаас зайлуулаач; гэхдээ миний хүслээр биш Таны хүслээр болог” гэж залбиралдаа хэлсэнтэй адил юм. Хүн сонгох болно, харин Христ тэгэхгүй. Хэдий Тэр Бурханы ялгамж чанартай ч гэсэн, Тэрээр Бурхан Эцгийн хүслийг эрж хайсаар байх ба Түүнд Бурхан Эцгийн даалган өгсөн зүйлийг махан биеийн өнцгөөс биелүүлдэг. Энэ нь хүний хувьд хүршгүй зүйл юм. Сатанаас ирсэн зүйл Бурханы мөн чанартай байж чадахгүй, харин Бурханыг дагахгүй эсэргүүцэж байдаг. Энэ нь Бурханы хүслийг сайн дураараа дагах нь бүү хэл, Бурханд бүрэн дуулгавартай байж чаддаггүй. Христээс бусад бүх хүн Бурханыг эсэргүүцэх зүйлийг хийдэг ба хэн ч Бурханы даалгасан ажлыг шууд өөр дээрээ хүлээн авч чадахгүй; нэг ч хүн Бурханы удирдлагыг өөрсдийн хийх үүрэг гэж үзэж чадахгүй. Бурхан Эцгийн хүсэлд захирагдах нь Христийн мөн чанар юм; Бурханы эсрэг дуулгаваргүй байдал бол Сатаны шинж чанар юм. Эдгээр хоёр шинж чанар нь нийцдэггүй ба Сатаны шинж чанартай хэн ч Христ гэж нэрлэгдэж чадахгүй. Хүн Бурханы оронд Түүний ажлыг хийж чадахгүйн шалтгаан нь хүнд Бурханы ямар ч мөн чанар байдаггүй. Хүн өөрийн ирээдүйн төлөө мөн өөрийн хувийн ашиг сонирхлын өмнөөс Бурханы төлөө ажилладаг, харин Христ, Бурхан Эцгийн хүслийг биелүүлэхийн тулд ажилладаг.

Христийн хүн чанар нь Түүний бурханлаг чанараар удирдуулдаг. Хэдий Тэр махан биетэй ч Түүний хүн чанар нь бие махбодтой хүнийхтэй бүрэн адилгүй. Түүнд Өөрийн өвөрмөц зан ааш бий ба энэ нь ч гэсэн Түүний бурханлаг чанараар удирдуулдаг. Түүний бурханлаг чанарт ямар ч сул тал байхгүй; Христийн сул тал нь Түүний хүн чанартай холбоотой. Тодорхой хэмжээнд энэхүү сул тал нь Түүний бурханлаг чанарыг хязгаарладаг, гэхдээ тэдгээр хязгаар нь тодорхой хүрээ, цаг хугацаан дотор байдаг ба хязгааргүй биш. Өөрийн бурханлаг чанарын ажлыг хэрэгжүүлэх цаг ирэх үед, Түүний хүн чанараас үл хамааран энэ нь хийгддэг. Христийн хүн чанар нь Түүний бурханлаг чанараар бүрэн захирагддаг. Түүний хүн чанарын энгийн амьдралаас гадна Түүний хүн чанарын бусад бүх үйлдэлд Түүний бурханлаг чанар нөлөө үзүүлж, нөлөөлж, захирч байдаг. Хэдийгээр Христ хүн чанартай ч гэсэн, энэ нь Түүний бурханлаг чанарын ажлыг тасалдуулахгүй. Нарийн хэлбэл Христийн хүн чанар нь Түүний бурханлаг чанарт захирагддаг учраас тэр юм; хэдийгээр Түүний хүн чанарын бусдын өмнө биеэ авч явах байдал нь төлөвшөөгүй байсан ч, Түүний бурханлаг чанарын ажилд энэ нь нөлөөлөхгүй. Түүний хүн чанар завхраагүй гэж хэлэх үедээ Би, Христийн хүн чанар нь Түүний бурханлаг чанарт шууд захирагдах ба Тэрээр энгийн хүнийг бодвол илүү өндөр мэдрэмжийг эзэмшсэн байдаг гэж хэлсэн юм. Түүний хүн чанар нь Өөрийн ажилдаа бурханлаг чанараар удирдуулахад хамгийн их тохирсон байдаг; Түүний хүн чанар нь бурханлаг чанарын ажлыг илэрхийлэх хамгийн их чадвартай, мөн түүнчлэн тийм ажилд захирагдах хамгийн чадвартай нь юм. Бурхан махан биед ажиллаж байгаа тул, махан биетэй хүний биелүүлэх учиртай үүргээс Тэр хэзээ ч хараагаа салгадаггүй; Тэрээр тэнгэрт байгаа Бурханыг жинхэнэ зүрх сэтгэлээр бишрэн шүтэх чадвартай. Түүнд Бурханы мөн чанар байгаа ба Түүний ялгамж чанар бол Бурханы Өөрийнх нь юм. Тэр газар дээр ирээд бүтээгдсэн зүйлийн гадаад бүрхүүлтэй бүтээл болоод зогсоогүй Түүнд өмнө нь байгаагүй хүн чанарыг эзэмшсэн юм; Тэрээр тэнгэрт байгаа Бурханыг бишрэн шүтэх чадвартай. Энэ нь Бурханы Өөрийн оршихуй бөгөөд хүн дуурайшгүй билээ. Түүний ялгамж чанар бол Бурхан Өөрөө. Махан биеийн өнцгөөс л Тэр Бурханыг бишрэн шүтдэг; тиймээс, “тэнгэрт байгаа Бурханыг Христ шүтдэг” гэсэн үг нь алдаатай биш юм. Түүний хүнээс шаардаж байгаа зүйл бол яг Түүний оршихуй; Тэр хүнээс тийм зүйл шаардахаасаа өмнө аль хэдийн тэр бүхнийг Өөрөө хэрэгжүүлсэн байдаг. Өөрийн хийгээгүй зүйлээ Тэр хэзээ ч бусдаас шаардахгүй, учир нь энэ бүхэн нь Түүний оршихуйг бүрдүүлдэг билээ. Тэр Өөрийн ажлаа хэрхэн хэрэгжүүлэх нь хамаагүй, Бурханд дуулгаваргүй хандах зүйлийг хийхгүй. Тэр хүнээс юу ч хүссэн гэсэн, тэр шаардлага нь хүний хийж чадах зүйлээс хэтрэхгүй. Түүний хийдэг бүхэн нь Бурханы хүслийг биелүүлэх бөгөөд энэ нь Түүний удирдлагын төлөө билээ. Христийн бурханлаг чанар нь бүх хүнийхээс дээр, тиймээс Тэр бол бүх бүтээлүүдээс хамгийн өндөр эрх мэдэлтэй нь юм. Энэхүү эрх мэдэл нь Түүний бурханлаг чанар буюу Бурханы Өөрийн зан чанар ба оршихуй, энэ нь Түүний ялгамж чанарыг тодорхойлдог. Тиймээс, Түүний Хүн чанар хэчнээн энгийн байх нь хамаагүй, Тэр бол Бурханы Өөрийн ялгамж чанартай гэдэг нь эргэлзээгүй; Тэр ямар өнцгөөс ярих мөн Бурханы хүслийг Тэр хэрхэн дуулгавартай дагах нь хамаагүй Түүнийг Бурхан биш гэж хэлж болохгүй. Тэнэг, мэдлэггүй хүмүүс, Христийн энгийн хүн чанарыг өө сэв гэж үздэг. Тэр Өөрийн бурханлаг чанараа хэрхэн илэрхийлж, илчлэх нь хамаагүй, хүн Түүнийг Христ гэж хүлээн зөвшөөрөх чадваргүй байдаг. Христ Өөрийн дуулгавартай байдал, номхон даруу байдлыг хэдий чинээ их харуулна, тэнэг хүмүүс Христийг төдий чинээ дорд үздэг. Тэр ч байтугай Түүнд гадуурхсан ба доромжилсон хандлагаар ханддаг хүмүүс байдаг, гэсэн ч тэд шүтэн бишрэхийн тулд ширээн дээрээ ихэмсэг төрхтэй “агуу хүмүүсийн” зургийг тавьдаг. Хүний Бурханд хандах дуулгаваргүй байдал ба эсэргүүцэл нь, бие махбодтой болсон Бурханы мөн чанар Бурханы хүсэлд захирагддаг байдлаас, мөн түүнчлэн Христийн энгийн хүн чанараас үүсдэг; энд л хүн Бурханыг эсэргүүцэж, дуулгавартай дагадаггүйн эх үүсвэр оршиж байгаа юм. Хэрвээ Христэд хүн чанарын гадаад төрх байдаггүй, мөн бүтээгдсэн хүний өнцгөөс Бурхан Эцгийн хүслийг эрж хайдаггүй, харин үүний оронд Тэр супер хүний чанарыг эзэмшсэн байсан бол ямар ч хүн дуулгаваргүй хандахгүй байх байсан юм. Хүн тэнгэр дэх үл үзэгдэх Бурханд итгэхэд үргэлж бэлэн байдгийн шалтгаан нь, тэнгэр дэх Бурханд хүн чанар байхгүй ба Түүнд бүтээгдсэн зүйлийн нэг ч чанар байхгүйгээс болдог билээ. Иймээс хүн Түүнд үргэлж хамгийн их хүндэтгэлтэйгээр ханддаг, харин Христэд үл хүндэтгэсэн хандлага гаргадаг.

Хэдийгээр газар дээрх Христ нь Бурханы Өөрийн өмнөөс ажиллах чадвартай ч Тэрээр бүх хүнд Өөрийн махан бие дэх төрхийг харуулах бодолтой ирээгүй. Тэрээр бүх хүмүүст Өөрийгөө харуулахаар ирээгүй; Тэр хүмүүст Түүний гараар удирдуулах боломж олгож, ингэснээрээ шинэ эрин үе рүү орох болно. Христийн махан биеийн чиг үүрэг нь Бурханы Өөрийн ажлын төлөө, өөрөөр хэлбэл, бие махбодоор Бурханы ажлыг гүйцэлдүүлэхийн төлөө болохоос Өөрийн махан биеийн мөн чанарыг хүмүүст бүрэн ойлгуулахын тулд биш юм. Тэр хэрхэн ажиллах нь хамаагүй, энэ нь махан биеийн хийж чадах зүйлээс илүү гарахгүй. Тэр хэрхэн ажиллах нь хамаагүй, Тэр хэвийн хүн чанартай махан биеэр үүнийг хийдэг ба Бурханы жинхэнэ төрх байдлыг хүнд бүрэн илчлэхгүй. Нэмж хэлэхэд, Түүний махан бие дэх ажил нь хэзээ ч, хүний боддог шиг ид шидтэй эсвэл хэмжээлшгүй байхгүй юм. Хэдийгээр Христ махан биетэй Бурхан Өөрийгөө төлөөлж, Бурханы Өөрийн хийх ёстой ажлыг биеэрээ хэрэгжүүлдэг ч, Тэрээр тэнгэр дэх Бурханы оршин тогтнолыг үгүйсгэдэггүй бөгөөд Өөрийн үйл хэргээ Тэр сэтгэл хөдлөн тунхагладаггүй. Харин ч Тэр Өөрийн махан бие дотроо даруухнаар нуугдсан хэвээр байдаг. Христээс бусад, өөрсдийгөө Христ хэмээн хуурамчаар зарладаг хүмүүст Түүний чанарууд байдаггүй. Тэдгээр хуурамч Христүүдийн ихэмсэг болоод өөрсдийгөө өргөмжилсөн зан чанарыг харьцуулж үзэх үед, махан биеийн ямар байдал нь үнэхээр Христ вэ гэдэг нь ойлгомжтой болдог. Тэд хэдий чинээ хуурамч байна, тийм хуурамч Христүүд төдий чинээ өөрсдийгөө гайхуулдаг ба хүнийг хуурахын тулд төдий чинээ тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэх чадвартай байдаг. Хуурамч Христүүдэд Бурханы чанарууд байдаггүй; Христэд хуурамч Христийн ямар ч элемент байхгүй. Бурхан махан биеийн ажлыг гүйцэтгэхийн тулд л махан бие болсон ба бүх хүмүүст Өөрийгөө харах боломж олгохын тулд биш. Харин ч, Тэр Өөрийн ажлаар Өөрийнх нь ялгамж чанарыг нотлох ба Түүний илчилдэг зүйл Өөрийнх нь мөн чанарыг нотлохыг зөвшөөрдөг. Түүний мөн чанар нь үндэслэлгүй биш; Түүний ялгамж чанар булааж авсан зүйл биш; энэ нь Түүний ажил болоод Түүний мөн чанараар тодорхойлогддог. Хэдий Тэр Бурханы Өөрийн мөн чанартай ба Бурханы Өөрийн ажлыг хийх чадвартай ч, эцсийн эцэст Тэр бол Сүнстэй адилгүй махан бие билээ. Тэр бол Сүнсний чанартай Бурхан биш; Тэр бол махан биеийн бүрхүүлтэй Бурхан юм. Тиймээс, Тэр хэчнээн энгийн, хэчнээн сул дорой байж, Бурхан Эцгийн хүслийг яаж ч эрж хайж байсан хамаагүй, Түүний бурханлаг чанар нь маргаангүй юм. Бие махбодтой болсон Бурханд зөвхөн хэвийн хүн чанар байгаад зогсохгүй мөн үүний сул талууд байдаг; Түүний бурханлаг чанарын гайхалтай байдал ба ойлгошгүй байдал, мөн түүнчлэн махан бие дэх Түүний бүх үйл хэрэг бүр ч илүү их байдаг. Тиймээс, хүн чанар ба бурханлаг чанарын аль аль нь Христийн дотор бодитоор, үнэхээр оршдог. Энэ нь хамгийн хоосон эсвэл ер бусын байдаггүй. Тэрээр ажлаа биелүүлэх үндсэн зорилготойгоор газар дээр ирсэн; газар дээрх ажлыг хэрэгжүүлэхийн тулд хэвийн хүн чанарыг эзэмшсэн байх шаардлагатай; эс бөгөөс, Түүний бурханлаг чанарын хүч чадал хэчнээн агуу ч гэсэн, зорьсон үйл хэргээ гүйцэлдүүлж чадахгүй. Хэдий Түүний хүн чанар чухал ач холбогдолтой ч, энэ нь Түүний мөн чанар биш. Түүний мөн чанар бол бурханлаг чанар; тиймээс, Тэр газар дээрх Өөрийн үйлчлэлээ хэрэгжүүлж эхлэх мөч нь Тэр Өөрийн бурханлаг чанараа илэрхийлж эхлэх мөч юм. Түүний хүн чанар нь зөвхөн Өөрийн махан биеийн энгийн амьдралыг хангах бөгөөд ингэснээр Түүний бурханлаг чанар махан биеэр дамжуулан ажлаа хэвийн явуулна; Түүний ажлыг бүхэлд нь чиглүүлдэг зүйл нь бурханлаг чанар юм. Өөрийн ажлыг дуусгах үедээ Тэр Өөрийн үйлчлэлийг гүйцэлдүүлсэн байх болно. Хүний мэдэх ёстой зүйл бол Түүний бүхий л ажил бөгөөд Өөрийн ажлаар дамжуулан Тэр, хүнд Түүнийг мэдэх боломжийг олгодог. Өөрийнхөө ажлын туршид Тэр Өөрийн бурханлаг чанараа нэлээд бүрэн илэрхийлсэн ба энэ нь хүн чанараар гутаагдсан зан чанар биш эсвэл хүний зан ааш болон бодлоор гутаагдсан оршихуй биш юм. Түүний бүх үйлчлэл дуусах цаг ирэх үед, Тэр Өөрийн илэрхийлэх ёстой зан чанараа аль хэдийн төгс, бүрэн илэрхийлсэн байх болно. Түүний ажлыг ямар ч хүн зааварчилдаггүй; Түүний зан чанарын илэрхийлэл нэлээд чөлөөтэй ч, үүнийг оюун санаагаар хянаж эсвэл бодлоороо боловсруулдаггүй, харин ч энэ нь аяндаа илчлэгддэг. Үүнд ямар ч хүн хүрч чадахгүй. Хэдий хүрээлэн буй орчин хахир ширүүн эсвэл нөхцөл байдал бололцоо олгохгүй байсан ч, Тэр тохиромжтой цагт Өөрийнхөө зан чанарыг илэрхийлэх чадвартай. Христ л, Өөрийгөө Христ болохыг илэрхийлж чадах ба тэр үед Христ биш хүмүүс нь Христийн зан чанаргүй байна. Тиймээс, хэдий бүгд Түүнийг эсэргүүцэж эсвэл Түүний талаар буруу үзэлтэй байсан ч, Христийн илэрхийлсэн зан чанар нь Бурханых юм гэдгийг хүний үзэлд үндэслэн хэн ч үгүйсгэж чадахгүй. Жинхэнэ зүрх сэтгэлтэйгээр Христийг эрж хайдаг эсвэл зорилготойгоор Бурханыг эрж хайдаг бүх хүмүүс, Түүний бурханлаг чанарын илэрхийлэл дээр үндэслээд Тэр бол Христ гэж хүлээн зөвшөөрөх болно. Түүний ямар нэг тал хүний үзэлтэй нийцээгүйгээс болж тэд хэзээ ч Христийг үгүйсгэхгүй. Хэдий хүн маш тэнэг ч, хүний хүсэл юу вэ болоод Бурханаас юу үүссэн бэ гэдгийг бүгд маш сайн мэднэ. Зүгээр л олон хүмүүс өөрсдийн санаа зорилгын улмаас Христийг санаатайгаар эсэргүүцдэг. Хэрвээ ийм биш байсан бол, нэг ч хүнд Христийн оршин тогтнолыг үгүйсгэх ямар ч шалтгаан байхгүй, учир нь Христээр илэрхийлэгдэж буй бурханлаг чанар үнэхээр оршин байдаг ба Түүний ажил бүх хүний энгийн нүдэнд харагдаж байдаг билээ.

Христийн ажил болоод илэрхийлэл нь Түүний бодит байдлыг тодорхойлдог. Тэр, Өөрт нь олгогдсон жинхэнэ зүрх сэтгэлтэйгээр дуусгах чадвартай юм. Тэр жинхэнэ зүрх сэтгэлээр тэнгэрт байгаа Бурханыг бишрэн шүтэх чадвартай ба жинхэнэ зүрх сэтгэлээр Бурхан Эцгийн хүслийг эрж хайдаг. Энэ нь бүгд Түүний мөн чанараар тодорхойлогддог. Иймээс Түүний төрөлхийн илчлэл нь ч гэсэн Түүний мөн чанараар тодорхойлогддог; Түүний төрөлхийн илчлэл ингэж нэрлэгддэгийн шалтгаан нь Түүний илэрхийлэл бол дуураймал биш эсвэл хүний боловсролын үр дүн биш эсвэл хүний олон жилийн дэмжлэгийн үр дүн биш учраас юм. Тэр үүнийг сураагүй эсвэл үүгээр Өөрийгөө гоёогүй; харин энэ нь Түүний дотор төрөлхийн байдаг. Хүн Түүний ажлыг, Түүний илэрхийллийг, Түүний хүн чанарыг, Түүний энгийн хүний бүх амьдралыг үгүйсгэж болох юм, гэвч Тэр жинхэнэ зүрх сэтгэлээр тэнгэрт байгаа Бурханыг бишрэн шүтдэг гэдгийг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй; Тэр тэнгэрлэг Эцгийн хүслийг биелүүлэхээр ирсэн гэдгийг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй ба Бурхан Эцгийг эрж хайдаг Түүний чин сэтгэлийг хэн ч үгүйсгэж чадахгүй. Хэдий Түүний дүр төрх мэдрэхүйд таатай биш, Түүний яриа ер бусын төрх намбыг эзэмшдэггүй ба Түүний ажил хүний төсөөлдөг шиг газар нураам эсвэл тэнгэр чичрүүлэм биш боловч Тэр бол үнэндээ, тэнгэрлэг Эцгийн хүслийг жинхэнэ зүрх сэтгэлээр биелүүлдэг, тэнгэрлэг Эцэгт бүрэн захирагддаг бөгөөд үхэх хүртлээ дуулгавартай байдаг Христ мөн юм. Учир нь Түүний мөн чанар бол Христийн мөн чанар юм. Энэ үнэн нь хүн итгэхэд хэцүү боловч үнэндээ оршин байдаг. Христийн үйлчлэл бүрэн биелэх үед, Түүний зан чанар ба Түүний оршихуй нь тэнгэр дэх Бурханы зан чанар, оршихуйг төлөөлж байгааг хүн Түүний ажлаас харах боломжтой болно. Тэр үед, Түүний бүх ажлын нийлбэр нь, Тэр үнэхээр Үгийн биелэл болсон махан бие бөгөөд мах, цуснаас бүрдсэн хүнийхтэй адилгүй юм гэдгийг баталж чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Христийн мөн чанар бол тэнгэрлэг Эцгийн хүсэлд дуулгавартай байх юм”-аас

Тэр бидний төлөө уйгагүй хичээл чармайлт гарган, бидний төлөө нойр, хоолоо умартан, бидний төлөө уйлж, бидний төлөө санаа алдаж, бидний төлөө өвчиндөө ёолон шаналж, бидний хүрэх газар, авралын төлөө доромжлол амсдаг ба бидний мэдрэмжгүй байдал, тэрслүү зангийн улмаас Түүний зүрх сэтгэлээс цус асгарч, нулимс нь урсдаг. Түүний ийм оршихуй болоод эзэмшил нь энгийн хүнийхээс давсан бөгөөд цэвэр ариун бус хүмүүсийн хэн ч үүнд хүрч, эзэмшиж чадахгүй юм. Түүнд ямар ч энгийн хүний эзэмшээгүй тэвчээр, тэсвэр байдаг ба ямар ч бүтээл Түүний хайрыг эзэмшиж чадахгүй юм. Түүнээс өөр хэн боловч бидний бүх бодлыг мэдэж чадахгүй, бидний угийн чанар, мөн чанарыг тэгж сайн ойлгохгүй, эсвэл хүн төрөлхтний тэрслүү чанар болоод завхралыг шүүж чадахгүй эсвэл тэнгэрт байгаа Бурханы өмнөөс бидний дунд ингэж ажиллаж, бидэнтэй ярьж чадахгүй юм. Түүнээс өөр хэн ч Бурханы эрх мэдэл, мэргэн ухаан, сүр хүчийг эзэмшдэггүй; Бурханы зан чанар болоод Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох нь бүгд Түүгээр илэрхийлэгдэн гардаг. Түүнээс өөр хэн ч бидэнд замыг харуулж, гэрлийг авчирч чадахгүй. Түүнээс өөр хэн ч, бүтээлийн эхлэлээс өнөөдрийг хүртэл задраагүй Бурханы нууцуудыг илчилж чадахгүй. Түүнээс өөр хэн ч биднийг Сатаны дарлалаас болон завхарсан зан чанараас аварч чадахгүй. Тэр Бурханыг төлөөлдөг ба Бурханы зүрх сэтгэлийн дуу хоолойг, Бурханы сургаалуудыг, мөн хүн төрөлхтөнд хандсан Бурханы шүүлтийн үгсийг илэрхийлдэг. Тэрээр шинэ үе, шинэ эринг эхлүүлж, шинэ тэнгэр газар, шинэ ажлыг авчирсан бөгөөд бидэнд итгэл найдварыг авчирч, тодорхой бус байдалд өнгөрөөсөн бидний амьдралыг төгсгөл болгож, авралын замыг бүрэн харах боломжийг бидэнд олгосон. Тэр бидний оршихуйг бүхэлд нь байлдан дагуулж, зүрх сэтгэлийг эзэмдсэн. Тэрхүү мөчөөс эхлээд бидний сэтгэл ухамсартай болж, бидний сүнс сэргэсэн мэт санагдана. Бидэн дунд амьдардаг, бидний удаан хугацаанд үгүйсгэсэн энэхүү энгийн, өчүүхэн хүн бол бидний зүрх сэтгэлд дандаа байдаг, бидний өдөр шөнөгүй хүлээж байгаа Эзэн Есүс биш гэж үү? Энэ бол Тэр юм! Энэ үнэхээр Тэр билээ! Тэр бол бидний Бурхан! Тэр бол үнэн, зам, амь юм!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы шүүлт болоод гэсгээлтээс Түүний илрэлтийг харах нь”-аас

Бурхан ямар ч эринд эсвэл газар бие махбодтой болсон бай Түүний махан бие дэх ажлын зарчим нь өөрчлөгддөггүй. Тэрээр махан бие болчихоод махан биеэсээ даван гарч ажиллаж чадахгүй. Мөн Тэрээр махан бие болчихоод энгийн хүнлэг чанартаа ажиллахгүй байж чадахгүй. Үгүй бол Бурханы махан бие болсоны ач холбогдол үгүй болж Үг нь махан бие болсон гэдэг бүхлээрээ утгагүй болох юм. Мөн Бурханы махан бие болсныг зөвхөн тэнгэр дэх Эцэг (Сүнс) мэдэх ба өөр хэн ч, бүр махан бие Өөрөө ч эсвэл тэнгэрэлч нар ч мэдэхгүй. Иймд Бурханы махан бие дэх ажил нь илүү энгийн болж үнэхээр Үг махбод болсныг илүү сайн харуулж чадах болсон; махан бие гэдэг нь энгийн бөгөөд хэвийн хүн гэсэн үг юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болсон нууц (1)”-аас

Энэ махбод нь хүн бас Бурхан, энэ нь хэвийн хүн чанарыг эзэмшсэн хүн, бас бүрэн бурханлаг чанар бүхий Бурхан юм. Иймээс, энэ махбод хэдийгээр Бурханы Сүнс биш, Сүнснээс ихээхэн ялгаатай ч гэсэн тэр бол хүн төрөлхтнийг аврагч бие махбодтой болсон Бурхан Өөрөө буюу Сүнс, бас махбод билээ. Түүнийг юу гэж дуудах нь хамаагүй, эцсийн эцэст энэ бол хүн төрөлхтнийг авардаг Бурхан Өөрөө юм. Учир нь Бурханы Сүнсийг махбодоос салгахын аргагүй бөгөөд махбодын ажил нь ч бас Бурханы Сүнсний ажил юм; энэ ажлыг Сүнсний ялгамж чанарыг ашиглан хийдэггүй, харин махбодын ялгамж чанарыг ашиглан хийдэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Ялзарсан хүн төрөлхтөнд махбод болсон Бурханы аврал илүү их хэрэгтэй”-ээс

Сүнсний илэрхийлэлд юу хамаардаг вэ? Практик Бурхан заримдаа хүн чанараар, заримдаа бурханлаг чанараар ажилладаг боловч эцэст нь, аль ч тохиолдолд Сүнсний зарлигаар хийгддэг. … Өнөөдөр яригдаж буй практик Бурхан Өөрөө хүн чанар болон бурханлаг чанарын аль алинаар ажилладаг. Практик Бурханы үзэгдэх байдлаар дамжуулан, Түүний энгийн хүн чанарын ажил, амьдрал болон Түүний бүрэн дүүрэн бурханлаг ажил хийгддэг. Түүний хүн чанар болон бурханлаг чанар хоёр нэгдсэн байдаг бөгөөд аль алиных нь ажил[a] үгээр дамжин хэрэгждэг; хүн чанараар ч бай бурханлаг чанараар ч бай, Тэр үг хэлдэг. Бурхан хүн чанараар ажиллахдаа Тэр хүний хэлээр ярьдаг, ингэснээр хүмүүс ойлгож, харилцах юм. Түүний үгс нь илэн далангүй хэлэгддэг ба ойлгоход хялбар учраас тэдгээр нь бүх хүмүүст хүрдэг; тэр хүмүүс өндөр мэдлэгтэй эсвэл боловсрол муутай байхаас үл хамааран, тэд бүгдээрээ Бурханы үгийг хүлээн авч чадна. Бурханы бурханлаг чанарын ажил нь ч мөн үгээр дамжин хийгддэг боловч энэ нь хангалтаар дүүрэн, амиар дүүрэн байдаг бөгөөд хүний санаагаар сэвтээгүй, хүний шилэлт сонголтыг агуулдаггүй, хүний хязгаарт захирагддаггүй, ямар ч энгийн хүн чанарын хязгаараас гадна оршдог; эдгээр нь мөн л хүний махан биеэр хийгдэх боловч энэ нь Сүнсний шууд илэрхийлэл юм. … Бурхан махан биеийг олсон нь Бурханы Сүнсний бүх ажил болон үгс нь, Түүний энгийн хүн чанараар дамжин, бие махбод болсон Бурханы махан биеэр дамжин хийгддэг гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл Бурханы Сүнс нь, Түүний хүн чанарын ажлыг чиглүүлж, махан бие дэх бурханлаг чанарын ажлыг гүйцэтгэдэг бөгөөд бие махбод болсон Бурханаас чи хүн чанар дахь Бурханы ажил болон бүрэн дүүрэн бурханлаг ажлын аль алийг харж чадна; энэ нь практик Бурхан бие махбодтой гарч ирэхийн жинхэнэ ач холбогдол билээ. Хэрэв чи үүнийг тодорхой харж чадаж байвал, чи Бурханы бүх хэсгүүдийг холбож чадах бөгөөд Түүний бурханлаг чанарын ажлыг хэтэрхий чухалд үзэж, Түүний хүн чанарын ажлыг хэтэрхий орхигдуулахаа больж, чи хэтэрхий туйлшрахгүй мөн ямар ч тойруу замаар явахгүй байх болно. Ерөнхийдөө, практик Бурхан гэдэг нь Сүнсээр удирдуулсан Түүний хүн чанар болон бурханлаг чанарын ажил нь Түүний махан биеэр илэрхийлэгдэх бөгөөд, ингэснээр хүмүүс Түүнийг ойлгомжтой үнэн бодит жинхэнэ болохыг харж чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Практик Бурхан бол Бурхан Өөрөө гэснийг чи мэдэх ёстой”-оос

Тайлбар:

a. Эх бичвэрт “ба аль аль нь” гэсэн байдаг.

Холбогдох агуулга