Хуурамч Христ гэж юу вэ? Хуурамч Христийг хэрхэн ялган таньж болох вэ?

2021-03-13

Холбогдох Бурханы үг:

Бие махбодтой болсон Бурхан Тэрбээр Бурханы мөн чанарыг эзэмшинэ, бие махбодтой болсон Бурхан Тэрбээр Бурханы илэрхийллийг эзэмшинэ. Бурхан махбод болдог тул хийхээр зорьж буй ажлаа авчирна, мөн Бурхан махбод болдог тул Өөрийн юу болохыг илэрхийлж, хүнд үнэнийг авчирч, амь хайрлаж, замыг заан харуулж чадна. Бурханы мөн чанаргүй махбод нь харваас бие махбодтой болсон Бурхан биш; үүнд эргэлзэх зүйл үгүй. Хэрвээ хүн, Бурханы махбод болсон бие мөн эсэхийг судалж шинжлэхээр зорьж байгаа бол Түүний илэрхийлдэг зан чанар, хэлдэг үгээс үүнийг нотлох ёстой. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы махбод болсон бие мөн эсэх, үнэн зам мөн эсэхийг нотлохын тулд хүн Түүний мөн чанарт үндэслэн ялган таних ёстой. Иймээс Бурханы махбод болсон бие мөн эсэхийг тодорхойлох гол түлхүүр нь гадаад дүр төрхөөс илүүтэйгээр Түүний мөн чанарт (Түүний ажил, Түүний айлдвар, Түүний зан чанар болон өөр олон талд) оршдог.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Өмнөх үг

Махбод болсон Бурханыг Христ гэдэг, иймээс хүмүүст үнэнийг өгч чаддаг Христийг Бурхан гэдэг. Энэ тухайд ямар ч хэтрүүлсэн зүйл байхгүй, учир нь Тэр хүний хүрэх боломжгүй Бурханы мөн чанар болон Бурханы зан чанарыг, мөн ажлаа хийх мэргэн ухааныг эзэмшсэн байдаг. Өөрсдийгөө Христ гэдэг атлаа Бурханы ажлыг хийж чаддаггүй хүмүүс бол луйварчид юм. Христ бол газар дэлхий дээрх Бурханы илрэл төдий биш, харин хүмүүсийн дунд ажлаа хэрэгжүүлж, гүйцэлдүүлэхдээ Бурханы авсан онцгой махбод билээ. Энэ махбод нь газар дээрх Бурханы ажлыг зүй ёсоор гүйцэтгэж, Бурханы зан чанарыг илэрхийлж, Бурханы сайн төлөөлөл байж, хүнийг амиар хангаж чаддаг учир хүссэн хүн бүр үүнийг орлочхож чадахгүй. Христийг дуурайдаг хүмүүс эрт орой хэзээ нэгэн цагт бүгд унах болно, учир нь тэд өөрсдийгөө Христ гэцгээдэг ч, Христийн ямар ч мөн чанарыг эзэмшдэггүй. Иймд Би, Христийн жинхэнэ байдлыг хүн тодорхойлох боломжгүй, харин Бурхан Өөрөө үүнийг хариулж, шийддэг гэж хэлдэг.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна

Газар дээрх Христ нь Бурханы Өөрийн өмнөөс ажиллах чадвартай хэдий ч махбод дахь дүрээ бүх хүнд харуулах санаа зорилготойгоор ирдэггүй. Тэрээр бүх хүнд Өөрийгөө харуулахаар ирдэггүй; Өөрийнх нь гараар удирдуулах боломжийг хүмүүст олгож, улмаар шинэ эрин үе рүү оруулах гэж Тэр ирдэг. Христийн махбодын чиг үүрэг нь Бурханы Өөрийн ажлын төлөө, өөрөөр хэлбэл, махбод дахь Бурханы ажлын төлөө байдаг болохоос махбодынхаа мөн чанарыг хүмүүст бүрэн ойлгуулахын төлөө байдаггүй. Тэр яаж ч ажиллалаа гэсэн, Түүний хийдэг юу ч махбодын хийж чадах зүйлээс хэтэрдэггүй. Тэр яаж ч ажиллалаа гэсэн, хэвийн хүн чанартай махбодоор ажилладаг бөгөөд Бурханы жинхэнэ төрх байдлыг хүнд бүрэн илчилдэггүй. Үүнээс гадна, махбод дахь Түүний ажил хэзээ ч хүний төсөөлдөг шиг ер бусын, үнэлж баршгүй байдаггүй. Христ махбод дахь Бурханыг Өөрийг нь төлөөлж, Бурханы Өөрийн хийх учиртай ажлыг биечлэн хэрэгжүүлдэг хэдий ч тэнгэр дэх Бурханы оршин тогтнолыг үгүйсгэдэггүй, Өөрийнхөө үйл хэргийг ч улайран тунхагладаггүй. Харин ч Тэрээр махбод дотроо даруухнаар нуугдсан хэвээр үлддэг. Христээс гадна, өөрсдийгөө Христ хэмээн хуурамчаар зарладаг хүмүүст Түүний чанарууд байдаггүй. Тэрхүү хуурамч Христүүдийн биеэ тоож, өөрсдийгөө өргөмжилдөг зан чанартай харьцуулж үзэх үед, ямархуу махбод үнэхээр Христ вэ гэдэг нь илэрхий болдог. Тийм хуурамч Христүүд хэдий чинээ хуурамч байна, төдий чинээ бардамнадаг бөгөөд хүнийг мэхлэхийн тулд төдий чинээ тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэх чадвартай байдаг. Хуурамч Христүүдэд Бурханы чанар байдаггүй; хуурамч Христэд хамаардаг ямар ч элемент Христэд холилдоогүй байдаг.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Христийн мөн чанар бол Тэнгэрлэг Эцэгийн хүсэлд дуулгавартай байх явдал юм

Муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлж, “Би бол Бурхан!” хэмээн бархиран хашхирдаг зарим хүн бий. Гэсэн ч, тэдний төлөөлдөг зүйл буруу учраас эцэстээ тэд илчлэгддэг. Тэд Сатаныг төлөөлдөг ба Ариун Сүнс тэдэнд огт анхаарал хандуулдаггүй. Чи өөрийгөө хэчнээн өндөрт өргөмжилж, хэр чанга хашхирсан ч Сатанд харьяалагддаг бүтээгдсэн зүйл хэвээрээ л байна. Би хэзээ ч “Би бол Бурхан, Би бол Бурханы хайртай Хүү!” гэж хашхирдаггүй. Гэвч Миний хийдэг ажил бол Бурханы ажил юм. Би хашхирах хэрэгтэй гэж үү? Ямар ч өргөмжлөл хэрэггүй. Бурхан Өөрийнхөө ажлыг Өөрөө хийдэг бөгөөд хүн Түүнд байр суурь олгож, эсвэл хүндэт цол олгох хэрэггүй: Түүний ажил ялгамж чанар болон байр суурийг нь төлөөлдөг. Баптисм хүртэхээсээ өмнө Есүс, Бурхан Өөрөө байгаагүй гэж үү? Тэрээр Бурханы махбод болсон бие байгаагүй гэж үү? Тэр гэрчлэл хүлээн авсныхаа дараа л Бурханы цорын ганц Хүү болсон гэж хэлж мэдээж болохгүй биз дээ? Түүнийг ажлаа эхлэхээс ч өмнө Есүс гэдэг нэртэй хүн байгаагүй гэж үү? Чи шинэ зам гаргаж, эсвэл Сүнсийг төлөөлж чадахгүй. Сүнсний ажил болон хэлдэг үгийг илэрхийлж чадахгүй. Чи Бурханы Өөрийн ажлыг хийж чадахгүй, Сүнсний ажлыг ч хийж чадахгүй. Бурханы мэргэн ухаан, гайхамшиг, ойлгогдошгүй байдал болон хүнийг гэсгээдэг бүх зан чанар—энэ бүхнийг чи илэрхийлж чадахгүй. Тиймээс өөрийгөө Бурхан гэж зүтгэх нь нэмэргүй; чамд зөвхөн нэр л байх ба ямар ч мөн чанар байхгүй. Бурхан Өөрөө ирсэн боловч хэн ч Түүнийг таниагүй, гэсэн ч Тэр Өөрийн ажлыг үргэлжлүүлж, Сүнсийг төлөөлөн үүнийг хийдэг. Чи Түүнийг хүн юм уу Бурхан, Эзэн юм уу Христ гэж дуудсан ч, эсвэл Түүнийг эгч гэж дуудсан ч энэ нь хамаагүй. Харин Түүний хийдэг ажил Сүнснийх бөгөөд Бурханы Өөрийн ажлыг төлөөлдөг. Хүн Өөрийг нь ямар нэрээр дуудаж байгааг Тэр анхаардаггүй. Тэрхүү нэр Түүний ажлыг тодорхойлж чадах уу? Чи Түүнийг юу гэж дуудахаас үл хамааран, Бурханы тухайд гэвэл Тэрээр Бурханы Сүнсний махбод болсон бие юм; Тэр Сүнсийг төлөөлж, Сүнсээр сайшаагддаг. Хэрвээ чи шинэ эрин үед зориулсан замыг тавьж, хуучин эрин үеийг төгсгөж, шинэ эрин үеийг эхлүүлж, эсвэл шинэ ажил хийж чадахгүй бол чамайг Бурхан гэж нэрлэж болохгүй!

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бие махбодтой болохын нууц 1

Өнөө үед тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж, чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулж, өвчтэйг эдгээж, олон ид шид үзүүлж чадах хүн гарч ирээд, Есүс ирлээ хэмээн өөрийгөө зарлавал энэ нь Есүсийг дуурайсан муу ёрын сүнснүүдийн дүр эсгэлт байх болно. Үүнийг санаж яв! Бурхан нэг ажлаа давтдаггүй. Есүсийн ажлын үе шат аль хэдийн биелсэн ба ажлын тэрхүү үе шатыг Бурхан дахин хэзээ ч хийхгүй. Бурханы ажил хүний үзэлтэй нийцэшгүй байдаг; жишээлбэл, Хуучин Гэрээнд Мессиа ирнэ гэж зөгнөсөн боловч Есүс ирсэн нь энэ зөгнөлийн үр дүн байв. Энэ нь аль хэдийн тохиолдсон болохоор өөр Мессиа дахин ирэх нь буруу юм. Есүс аль хэдийн нэг удаа ирсэн ба энэ удаад Есүс дахин ирсэн бол буруу байх байв. Эрин үе болгонд нэг нэр байдаг, нэр болгон нь эрин үеийн шинж чанарыг агуулдаг. Хүний үзлээр бол Бурхан үргэлж тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэх ёстой, үргэлж өвчтэйг эдгээж, чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулах ёстой, үргэлж яг л Есүс шиг байх ёстой. Гэвч энэ удаа Бурхан ердөө ч тийм байдаггүй. Хэрвээ эцсийн өдрүүдэд Бурхан тэмдэг, гайхамшиг үзүүлсээр, чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулж, өвчтэйг эдгээсээр—яг Есүс шиг үйлдсэн бол нэг ажлаа давтаж байгаа хэрэг болж, Есүсийн ажил ямар ч ач холбогдол, үнэ цэнгүй байх байсан юм. Тиймээс Бурхан эрин үе бүрд ажлын нэг үе шатыг хэрэгжүүлдэг. Түүний ажлын үе шат бүрийг гүйцэлдмэгц муу ёрын сүнснүүд удалгүй дуурайдаг ба Сатан Бурханыг өсгий даран дагаж эхэлсний дараа Бурхан өөр арга барилд шилждэг. Бурхан ажлынхаа нэг үе шатыг биелүүлмэгц муу ёрын сүнснүүд үүнийг нь дуурайдаг. Та нар энэ талаар тодорхой ойлгох ёстой.

Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Христийг дуурайн, хүмүүсийг хууран мэхлэх үг хэлдэг хэн боловч хуурамч Христ юм. Бүх хуурамч Христ нь муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн байдаг бөгөөд мэхлэгчид юм. Хүмүүсийг мэхлэхийн тулд цаг ямагт үг хэлж байгаа хуурамч Христийг хэрхэн ялган таньж болох вэ? Чи хуурамч Христийн зарим нэг үгийг л харах юм бол толгойгоо маажин, муу ёрын сүнсний санаа зорилго үнэндээ юу болохыг нэвт харж чадахгүй. Харин энэхүү муу ёрын сүнсийг мөшгөн, хэлсэн бүхнийг нь харгалзан үзэх юм бол энэ нь үнэндээ ямар зүйл болох, юу хийж байгаа, үнэндээ юу хэлж байгаа, хүмүүст юу хийхээр төлөвлөж, хүмүүст ямар зам санал болгож байгааг харахад маш амархан бөгөөд үүний дараа ялган танихад амархан болдог. Олон муу ёрын сүнсний үг мөн чанартаа адилхан шинжтэй байдгийг бид харж болно. Тэд Бурханы үгийг дуурайж л чаддаг болохоос биш, Бурханы үгийн мөн чанарыг агуулж яавч чаддаггүй. Бурханы үгэнд нөхцөл, зорилго гэж бий. Бурханы айлдварын туйлын зорилго болон үр нөлөө маш тодорхой байдаг бөгөөд Түүний үг эрх мэдэл, хүч чадалтай, хүний зүрхэнд хүрч, сэтгэлийг хөдөлгөж чаддаг гэдгийг харж болох юм. Харин муу ёрын сүнс болон Сатаны үгэнд нөхцөл ч, үр нөлөө ч байхгүй, тогтонги устай намаг шиг байдаг бөгөөд хүмүүс үүнийг уншаад зүрх сэтгэл нь дүнсийдэг. Тэд үүнээс юу ч олж авдаггүй. Иймээс төрөл бүрийн муу ёрын сүнс нь тэр чигтээ үнэнгүй байдаг бөгөөд дотроо гарцаагүй дүнсгэр, харанхуй байдаг. Тэдний үг хүмүүст гэрэл авчирч, дагах ёстой замыг нь харуулж чаддаггүй. Муу ёрын сүнс зорилгоо тодорхой хэлдэггүйн дээр юу гүйцэлдүүлэх гэж оролдож байгаагаа ч хэлдэггүй; үнэний мөн чанар юм уу үндэс суурийн талаар юу ч дурддаггүй. Огт дурддаггүй. Муу ёрын сүнсний үгээс хүмүүсийн ойлгож, олж авах ёстой юуг ч олох аргагүй юм. Иймээс муу ёрын сүнсний үг хүмүүсийг төөрөлдүүлж, дотоод бүүдгэр, харанхуй байдлыг л авчирч чаддаг болохоос хүмүүсийг ямар нэг тэжээлээр хангаж огт чаддаггүй. Муу ёрын сүнсний төрөлх уг чанар болон мөн чанар нь муу ёрын, харанхуй байдгийг бид эндээс харж болох юм. Тэд амин чанараар дулимаг, харин үхэл ханхлуулж байдаг. Тэд үнэхээр хараагдах ёстой сөрөг зүйлс юм. Тэдний ярианд ямар ч үнэн байдаггүй; харин үхсэн ялаа залгисан мэт ой гутааж, зэвүү хүргэн, бөөлжүүлдэг огт утгагүй зүйл байдаг билээ.

Ажлын зохицуулалтаас эш татав

Хэрэв хэн нэгэн Бурханы сонгосон хүмүүсийг төрөгдүүлж, өөрийгөө Христ буюу Бурханы махбод болсон бие гэж хэлэх юм бол бид Христ мөн эсэхийг нь баталгаажуулахын тулд мөн чанар, илэрхийлэл, ажил, үгийг нь болон илчилсэн зан чанарыг нь харах хэрэгтэй. Түүний мөн чанарыг эдгээр томоохон талаас харснаар бие махбодтой болсон Бурхан мөн эсэхийг нь баталгаажуулж чадна. Нэгдүгээрт, ажлын талаас гэвэл, Түүний ажил Бурханы ажил мөн юм бол Бурханы үг, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох болон Бурханы зөвт зан чанарыг илэрхийлэх чадвартай байх болно гэдгийг бид харах ёстой. Хэрэв энэ нь хүний ажил мөн бол хүнд юу байгаа, тэр юу болох бүхэн, мөн хүний туршлага, ойлголтыг л ярьж чадна. Тэрээр Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох бүхнийг, мөн Бурханы ажил, шаардлага, зан чанарыг ярьж чадахгүй, Бурханы удирдлагын төлөвлөгөө болон Бурханы нууцыг ярьж бүр ч чадахгүй. Хоёрдугаарт, үгийн талаас гэвэл Бурханы үг, хүний үгийн хооронд мөн чанарын ялгаа байдаг. Бурханы үг нь Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох бүхнийг төлөөлдөг бол хүний үг нь хүнд юу байгаа, тэр юу болох бүхнийг төлөөлдөг. Бурханы үг Бурханы зан чанарыг төлөөлдөг. Хүний үг нь хүний хүн чанарыг төлөөлдөг. Бурханы үг бол бүгд үнэн. Хүний үг бол үнэн биш юм. Энэ нь үнэнд хамаардаггүй. Гуравдугаарт, зан чанарын талаас гэвэл Бурханы ажил нь Бурханы зан чанарыг илэрхийлж чаддаг. Хүний ажил нь Бурханы зан чанарыг илэрхийлж чаддаггүй: харин хүний зан араншинг л илэрхийлж чаддаг. Хүний зан араншинд юу байдаг вэ? Үүнд ямарваа зөвт байдал, сүр жавхлан, уур хилэн юм уу үнэн байдаг уу? Хүний зан араншинд Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохын юу ч байдаггүй. Иймээс хүний ажил нь Бурханы зан чанарыг огтхон ч хамардаггүй. Бурханы үг үү, хүний үг үү, Бурханы ажил уу, хүний ажил уу гэдгийг эдгээр талаас шүүхэд маш амархан юм. Хэрвээ хүн эдгээр талаас ялгааг нь олж хэлж чадахгүй бол хуурамч Христүүд болон антихристүүд тэднийг амархан төөрөгдүүлдэг. Хэрэв энэхүү гурван талаас чи ялгааг нь олж хэлж чадвал хэн нь бие махбодтой Бурхан болох, хэн нь биш болохыг тодорхойлж чадна. Гадаад дүр төрхөөр нь шүүлгүйгээр ажил, үг, зан чанар гэх энэхүү гурван талаас ялгааг нь олж харах нь хамгийн зөв зүйтэй байдаг билээ.

“Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл” номоос эш татав

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих