Өдөр тутмын Бурханы үг | “Өнөөг хүртэл бүх хүн төрөлхтөн хэрхэн хөгжсөнийг чи мэдэх ёстой” | Эшлэл 149

Бурхан махан биед ирэх үед Түүний Сүнс хүнд бууж ирнэ; өөрөөр хэлбэл, Бурханы Сүнс махан биеийг өмсөх юм. Тэр Өөрийн ажлыг газар дээр явуулах ба Өөртэйгээ хамт хэдэн хязгаарлагдмал үе шатыг авчрахын оронд энэ ажил нь туйлын хязгааргүй байна. Ариун Сүнсний махан биед хийх ажил нь мөн л Түүний ажлын үр нөлөөгөөр тодорхойлогдох ба Тэр эдгээр зүйлсийг ашиглан махан биед байхдаа ажлаа хэр урт хугацаагаар хийхээ тодорхойлно. Ариун Сүнс Өөрийн ажлын алхам бүрийг шууд илчилдэг; Тэр үргэлжлүүлэн явах зуураа Өөрийн ажлыг шалган магадладаг; энэ нь хүний төсөөллийн хязгаараас даван гарахуйц тийм ч ер бусын зүйл огт биш. Энэ нь тэнгэр, газар, бүх зүйлийг бүтээсэн Еховагийн ажилтай адилхан; Тэр нэгэн зэрэг төлөвлөдөг ба хийдэг. Тэр гэрлийг харанхуйгаас салгасан ба өглөө, орой бий болсон—энэ нь нэг өдрийг зарцуулсан. Хоёр дахь өдөр нь Тэр тэнгэрийг бүтээсэн ба энэ нь мөн нэг өдрийг зарцуулсан, тэгээд Тэр газрыг, далай тэнгисийг болон тэдгээрт суурьших зүйлсийг бүтээсэн нь мөн л нэг өдөр болсон. Энэ нь зургаа дахь өдрийг хүртэл үргэлжилсэн, тэр үед Бурхан хүнийг бүтээгээд газар дээрх бүх зүйлийг удирдахыг зөвшөөрсөн ба долоо дахь өдөр хүртэл Тэр бүх зүйлийг бүтээж дуусаад амарсан. Бурхан долоо дахь өдрийг ерөөж үүнийг ариун өдөр болгосон. Тэр бүх зүйлийг бүтээхээсээ өмнө биш харин бүх зүйлийг бүтээснийхээ дараа үүнийг ариун өдөр болгохоор шийдсэн. Энэ ажил нь мөн аяндаа хийгдсэн; бүх зүйлийг бүтээхээсээ өмнө Тэр дэлхийг зургаан өдөрт бүтээгээд долоо дахь өдөр нь амарна гэж шийдээгүй байсан; бодит байдлууд бүгд ийм байдаггүй. Тэр үүнийг хэлээгүй, Тэр үүнийг мөн төлөвлөөгүй. Ямар ч байсан Тэр бүх зүйлийн бүтээл нь зургаа дахь өдөр дуусах ба Тэр долоо дахь өдөр нь амарна гэж хэлээгүй; үүний оронд, Тэр Өөрт нь юу сайн санагдсан түүнийхээ дагуу л бүтээсэн. Нэгэнт Тэр бүх зүйлсийг бүтээж дуусахад аль хэдийн зургаа дахь өдөр болсон байсан. Хэрвээ Тэр бүх зүйлийг бүтээж дуусахад энэ нь тав дахь өдөр байсан бол, Тэр зургаа дахь өдрийг ариун өдөр болгон тогтоох байсан; гэсэн хэдий ч, Тэр бүх зүйлийг зургаа дахь өдөр бүтээж дууссан ба тиймээс долоо дахь өдөр нь ариун өдөр болсон, энэ нь яг энэ өдрийг хүртэл ингэж хэрэгжиж байгаа. Тиймээс, Түүний одоогийн ажил нь ч гэсэн үүнтэй адилаар хийгдэнэ. Тэр та нарын нөхцөл байдлын дагуу та нарын хэрэгцээг хангаж, үгээ хэлнэ. Учир нь, Сүнс хүмүүсийн нөхцөл байдлын дагуу үгээ хэлж, ажилладаг; Сүнс бүхнийг ажиглаж харж, хэдийд ч хаана ч ажлаа хийдэг. Миний хийж байгаа бүхэн, та нарт өгч, олгож байгаа бүхэн бүгдээрээ та нарт хэрэгтэй зүйлс юм гэж хэлж болно. Тийм учраас Миний ямар ч ажил бодит байдлаас салангид байдаггүй гэж Би хэлдэг; энэ нь бүгд бодитой, учир нь “Бурханы Сүнс бүгдийг ажиглан харж байдаг” гэдгийг та нар бүгд мэднэ. Хэрвээ энэ нь бүгд цагаасаа өмнө шийдэгдсэн байсан бол, энэ нь хэтэрхий бүрмөсөн шийдэгдсэн байхгүй гэж үү? Бурхан бүтэн зургаан мянган жил ажилласан, тэгээд хүн төрөлхтнийг тэрслүү, эсэргүү, шударга бус, зальжин байж, махан бие, сатаны завхарсан зан чанар, нүдний шунал тачаал, өөрсдийгөө өөгшүүлэх байдал зэрэгтэй байхаар урьдчилан төлөвлөсөн гэж чи боддог. Энэ нь урьдчилан төлөвлөгдөөгүй, харин үүний оронд Сатаны завхруулалтын улмаас болсон юм. Зарим хүмүүс, “Сатан ч гэсэн Бурханы эрх мэдэлд байсан биш гэж үү? Сатан ийм байдлаар хүнийг завхруулна, тэгээд дараа нь хүмүүсийн дунд Өөрийн ажлаа явуулна гэж Бурхан урьдчилан төлөвлөсөн” гэж хэлэх болно. Сатан хүн төрөлхтнийг завхруулна гэдгийг Бурхан үнэхээр урьдчилан төлөвлөх үү? Тэр зөвхөн хүн төрөлхтнийг энгийн хүний амьдралаар амьдруулахыг л маш их хүсэж байгаа; Тэр хүн төрөлхтний амьдралыг туйлдуулна гэж үү? Тэгвэл Сатаныг ялж, хүн төрөлхтнийг аврах нь хий хоосон хичээл чармайлт болох биш үү? Хүн төрөлхтний тэрслүү байдал хэрхэн урьдчилан төлөвлөгдөх юм бэ? Энэ нь үнэндээ Сатаны доромжлолоос болсон; энэ нь хэрхэн Бурханаар урьдчилан төлөвлөгдөх юм бэ? Та нарын ойлгож байгаа Бурханы эрх мэдэл дэх Сатан болоод Миний ярьж байгаа Бурханы эрх мэдэл дэх Сатан нь маш өөр. Та нарын “Бурхан төгс хүчтэй бөгөөд Сатан түүний гарт байдаг” гэж хэлдгийн дагуу бол Сатан Түүнээс урвахгүй. Бурхан төгс хүчтэй гэж чи хэлээгүй гэж үү? Та нарын мэдлэг хэтэрхий хийсвэр ба бодит байдалтай үл тохирдог; энэ нь буруу бөгөөд нэмэргүй! Бурхан бол төгс хүчтэй; энэ нь огтхон ч худлаа биш. Бурхан анх түүнд эрх мэдлийн хэсгийг өгсөн учраас Тэргүүн тэнгэрэлч Бурханаас урвасан. Мэдээж энэ нь Ева могойн уруу таталтанд автсантай адил гэнэтийн явдал байсан. Гэсэн хэдий ч, Сатан өөрийн урвалтаа хэчнээн хэрэгжүүлэх нь хамаагүй Бурханаас ялгаатай нь тэр бол төгс хүчтэй биш. Та нарын хэлснээр, Сатан бол хүчтэй; тэр юу хийх нь хамаагүй, Бурханы эрх мэдэл түүнийг үргэлж ялдаг. Энэ бол “Бурхан төгс хүчтэй ба Сатан Түүний гарт байдаг” гэсэн үгний цаана буй жинхэнэ утга билээ. Тиймээс, Сатантай хийх Түүний дайн нэг удаад нэг алхмаар урагшлах ёстой; цаашлаад, Сатаны ов мэхийн хариуд Тэр Өөрийн ажлыг төлөвлөдөг. Энэ нь, эрин үеүдийн дагуу Тэр хүмүүсийг аварч, Өөрийн мэргэн ухаан, төгс хүчийг илчилдэг гэсэн үг юм. Үүнтэй адилаар, эцсийн өдрүүд дэх ажил нь Нигүүлслийн эрин үеэс өмнө урьдчилан төлөвлөгдөөгүй байсан; энэ нь дараах байдлаар дэс дараалалтайгаар урьдчилан төлөвлөгдөөгүй байсан: Нэгдүгээрт, хүний гадаад зан чанарыг өөрчилнө; хоёрдугаарт, гэсгээлт, шалгалтуудыг хүнээр хүлээн авахуулна; гуравдугаарт, хүнд үхлийг мэдрүүлнэ; дөрөвдүгээрт, Бурханыг хайрлах цаг үеийг хүнд мэдрүүлж, бүтээгдсэн зүйлийн шийдвэрийг илэрхийлүүлнэ; тавдугаарт, Бурханы хүслийг хүнд харуулж, Бурханыг бүрэн мэдүүлнэ, тэгээд хүнийг бүрэн дүүрэн болгоно. Тэр эдгээр бүх зүйлийг Нигүүлслийн эрин үед төлөвлөөгүй байсан; үүний оронд, Тэр өнөө үед эдгээрийг төлөвлөж эхэлсэн юм. Сатан ажиллаж байгаа, Бурхан ч гэсэн ажиллаж байгаа. Сатан өөрийн завхарсан зан чанараа илэрхийлдэг байхад Бурхан шууд ярьж, зарим мөн чанартай зүйлсийг илчилдэг. Энэ бол өнөөдөр хийгдэж байгаа ажил ба энэхүү ижил төрлийн ажиллах зарчим аль эртнээс дэлхийг бүтээгдсэний дараа хэрэглэгдэж байсан юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос эш татав

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент