Бурханы чуулган гэж юу вэ? Шашны байгууллага гэж юу вэ?

Эзэн Есүс “сүмээс ч илүү аугаа Нэгэн байна” гэж хэлэх үед “нэгэн” гэж хэнийг хэлсэн бэ?

2018-10-01 11:52:33

Яагаад Бурхан зөвхөн Түүний ажлыг хүлээн зөвшөөрч, дуулгавартай дагадаг чуулганыг ерөөдөг вэ? Яагаад Тэр шашны байгууллагуудыг хараадаг вэ?

Ариун Сүнсний бодит айлдваруудыг дуулгавартай дагах чадвартай бүх хүмүүс ерөөгдсөн юм.

2018-07-15 12:28:51

Бурханы чуулган гэж юу вэ? Шашны байгууллага гэж юу вэ?

Эзэн Есүс “сүмээс ч илүү аугаа Нэгэн байна” гэж хэлэх үед “нэгэн” гэж хэнийг хэлсэн бэ?

2018-10-01 11:52:33

Яагаад Бурхан зөвхөн Түүний ажлыг хүлээн зөвшөөрч, дуулгавартай дагадаг чуулганыг ерөөдөг вэ? Яагаад Тэр шашны байгууллагуудыг хараадаг вэ?

Ариун Сүнсний бодит айлдваруудыг дуулгавартай дагах чадвартай бүх хүмүүс ерөөгдсөн юм.

2018-07-15 12:28:51