Төгс Хүчит Бурханы Чуулган хэрхэн бий болсон бэ?

2017-10-28

Христийн шашны чуулгануудын адилаар, бие махбод болсон Бурханы ажлын улмаас Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бий болсон. Христийн шашны чуулганууд нь бие махбодтой болсон Эзэн Есүсийн илрэлт болон ажлын улмаас үүссэн бол харин Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдэд бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажлын улмаас үүссэн юм. Тиймээс эрин үеүдийн туршид байсан чуулганууд нь махбод болсон Бурханы илрэлт болон ажлын улмаас байгуулагдсан билээ. Бурхан ажил хийхээр махбод болох болгондоо олон үнэнийг илэрхийлдэг бөгөөд Бурханы илэрхийлсэн эдгээр үнэний улмаас олон хүн Бурханыг хүлээн зөвшөөрч, дагаж эхлэн, улмаар чуулгануудыг бий болгосон юм. Бурханы ажлыг хүлээн авч, Бурханыг дагадаг хүмүүсээс чуулганууд байгуулагддаг гэдгийг үүнээс харж болно. Бурханы сонгосон хүмүүсийн эдгээр цугларалтыг чуулган гэж нэрлэдэг. Христийн шашны чуулгануудыг хоёр мянган жилийн өмнө бие махбодтой болсон Эзэн Есүсийн илрэлт болон ажил бий болгосон. Эзэн Есүс, “Гэмшицгээ: тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна(Матай 4:17) хэмээн тунхагласан ба Тэр золин аврах ажил хийж, Нигүүлслийн эрин үеийн хүмүүсийн хэрэгжүүлж, орох ёстой үнэнийг илэрхийлж, хүмүүс дараа нь Эзэнд итгэж, дагаж эхэлсэн бөгөөд тиймээс тухайн үеийн чуулганууд оршин тогтнож эхэлсэн юм. Дараа нь Эзэн Есүсийн сайн мэдээ нь ертөнцийн зах хязгаарт түгэх эцсийн өдрийг хүртэл бүх улс орон, газар нутагт тархсан бөгөөд тиймээс Христийн чуулганууд бүх улс оронд бий болсон. Эдгээр нь Нигүүлслийн эрин үеийн чуулганууд байв. Эцсийн өдрүүдийн сүүлчийн үе шатны үеэр бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурхан Хятадын эх газарт илрэн гарч, ажилласан. Нигүүлслийн эрин үеийн Эзэн Есүсийн золин аврах ажлын суурин дээр Төгс Хүчит Бурхан, Библид зөгнөгдсөн “шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх(1 Петр 4:17) ажлыг хийсэн. Төгс Хүчит Бурхан, Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний бүх нууцыг бүх хүн төрөлхтөнд илчилж, хүн төрөлхтний ариусгалт болон авралын төлөө бүх үнэнийг илэрхийлдэг. Эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажлын улмаас шашны ертөнцийн янз бүрийн урсгалын олон хүн буюу Эзэнд олон жилийн турш итгэсэн хүмүүс эцэстээ Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүс ирээд эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хийж буйг харсан юм. Төгс Хүчит Бурхан бол Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт гэдгийг тэд баталсан бөгөөд үүний улмаас тэд эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурханы ажлыг хүлээн авлаа. Хятадын эх газарт дор хаяж хэдэн сая хүн Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн авсан ба одоо Түүнийг дагадаг. Тиймээс Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь бүхэлдээ Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажлын үр дүн юм. Үүнийг ямар нэгэн хүн биш харин Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулсан билээ. Төгс Хүчит Бурханы Чуулган дахь Христэд итгэгч бүхэн Төгс Хүчит Бурхан бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс, эцсийн өдрүүдийн Христ, Бурханы илрэлт гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы Христэд итгэгчид Төгс Хүчит Бурханы нэрд залбирдаг. Тэдний уншиж, сонсож, нөхөрлөдөг зүйл нь Төгс Хүчит Бурханы үг бөгөөд тэдний мөрддөг зүйлс нь Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлдэг бүх үнэн юм. Эдгээр үнэн нь эцсийн өдрүүдийн үеэр Бурханы авчирсан мөнх амийн зам юм. Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан бас Өөрийн ажлаар Бурханы ажилд хамтран ажиллах, Бурханаар ашиглагдах хүнийг биечлэн томилж, гэрчилсэн—энэ нь Эзэн Есүс ажиллаж байхдаа арван хоёр элчийг биечлэн сонгож, томилсонтой адилхан. Гэхдээ Бурханы ашигладаг энэ хүмүүс ердөө Бурханы ажилд хамтран ажилладаг ба тэд Бурханы оронд ажиллах чадваргүй. Чуулгануудыг тэд байгуулаагүй бөгөөд Бурханы сонгосон хүмүүсийн итгэж, дагадаг нэгэн нь Бурханы ашигладаг хүмүүс биш юм. Нигүүлслийн эрин үеийн чуулгануудыг Паул болон бусад элч барьж байгуулаагүй, харин Эзэн Есүсийн ажлаас бий болсон; тэдгээрийг Эзэн Есүс биечлэн байгуулсан билээ. Үүнтэй адилаар эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг ч бас Бурханы ашигладаг хүн байгуулаагүй, харин энэ нь Төгс Хүчит Бурханы ажлаас төрсөн. Үүнийг Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулсан ба Өөрөө хариулдаг; Бурханы ашигладаг хүмүүс бол зүгээр л чуулгануудыг усалж, хангаж, удирдаж, өөрийн үүргийг биелүүлж байдаг. Хэдийгээр Бурханы сонгосон хүмүүс нь Бурханы ашигладаг хүнээр удирдуулж, услуулж, хангуулж байдаг боловч Бурханы сонгосон хүмүүсийн итгэж, дагадаг Нэгэн нь Төгс Хүчит Бурхан—энэ нь хэний ч үгүйсгэж чадахгүй баримт юм. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы дийлэнх нь Эзэнд олон жилийн турш итгэсэн өөр өөр шашны урсгалын хүмүүс байдаг. Тэд бүгд Библийг ойлгодог ба Эзэн Есүс ирсэн, Тэр бол Төгс Хүчит Бурхан бөгөөд эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хийсэн гэдгийг эдгээр янз бүрийн шашны урсгалд гэрчилдэг. Төгс Хүчит Бурханы үг бол үнэн гэдгийг харсны улмаас болон Бурханы дуу хоолойны улмаас олон хүн Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн зөвшөөрч эхэлсэн. Тэд бол Бурханы өмнө хүргэгдсэн эхний бүлэг хүмүүс юм. Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы нэрийг хүлээн зөвшөөрсөн Христийн шашин, Католик шашин болон шашны бусад урсгалын хүмүүсээс төрөн гарсан билээ. Өнөөдөр янз бүрийн шашны урсгалын ихэнх хүмүүс Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг судалж эхэлсэн, тэгснээрээ Библи дэх “бүх үндэстнүүд үүн рүү урсана(Исаиа 2:2) зөгнөлийг биелүүлж байна. Эцэстээ Бурханд үнэхээр итгэдэг бүх хүн Төгс Хүчит Бурхан руу эргэн очих болно; энэ бол гарцаагүй, учир нь үүнийг Бурхан аль эртнээс төлөвлөсөн, энэ нь Бурханы зарлиг бөгөөд хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй! “Миний ард Миний дуу хоолойг заавал сонсоно, Намайг үнэхээр хайрладаг хүн нэг бүр Миний сэнтийн өмнө заавал эргэж ирнэ” (Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдварууд, 1-р бүлэг).

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих