Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүсийн илэрхийлсэн үгс болон Хаанчлалын эрин үед Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үгсийн хоорондох ялгаа юу вэ?

Тэр үед Есүс Өөрийнхөө шавь нарт үл ойлгогдох ихээхэн ажлыг хийсэн бөгөөд хүмүүсийн ойлгоогүй зүйл ихийг хэлсэн.

2018-10-01 20:21:29

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүсийн ажиллаж байсан байдал болон Хаанчлалын эрин үед Төгс Хүчит Бурханы ажилладаг байдлын хоорондох ялгаа юу вэ?

Бурхан хүнийг төгс болгохдоо юугаар дамжуулан гүйцэтгэдэг вэ? Өөрийнхөө зөвт зан чанараар дамжуулан.

2018-10-01 20:22:03

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүсийн илэрхийлсэн үгс болон Хаанчлалын эрин үед Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үгсийн хоорондох ялгаа юу вэ?

Тэр үед Есүс Өөрийнхөө шавь нарт үл ойлгогдох ихээхэн ажлыг хийсэн бөгөөд хүмүүсийн ойлгоогүй зүйл ихийг хэлсэн.

2018-10-01 20:21:29

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүсийн ажиллаж байсан байдал болон Хаанчлалын эрин үед Төгс Хүчит Бурханы ажилладаг байдлын хоорондох ялгаа юу вэ?

Бурхан хүнийг төгс болгохдоо юугаар дамжуулан гүйцэтгэдэг вэ? Өөрийнхөө зөвт зан чанараар дамжуулан.

2018-10-01 20:22:03