Бурхан эцсийн өдрүүдэд Хятадад бие махбодтой болсон; Библийн зөгнөлүүд болон Бурханы үгэнд үүнд зориулсан ямар үндэслэл байна вэ?

Еховагийн нэр Харь үндэстнүүдийн дунд агуу байх болно мөн Еховагийн нэр Харь үндэстнүүдэд түгэх болно гэж зөгнөлд хэлсэн – яагаад ингэж хэлсэн юм бэ?

2018-11-18 08:42:39

Эцсийн өдрүүдэд ажиллахын тулд Бурхан Хятадад бие махбодтой болохын зорилго болон ач холбогдол юу вэ?

Бурханы ажлын үе шат бүр бүх хүн төрөлхтний төлөө бөгөөд бүх хүн төрөлхтөнд чиглэдэг.

2018-10-01 20:35:24

Аврагдаж, төгс болгуулсан хүмүүст өгсөн Бурханы амлалт юу вэ?

Холбогдолтой Бурханы үгс: Би одоо Өөрийн хүмүүсийн дунд алхаж, Өөрийн хүмүүсийн дунд амьдарч байна. Өнөөдөр, Надад чин сэтгэлийн хайраа зориулж байгаа тэдгээр хүмүүс, мөн тэдэн шиг хүмүүс ерөөгдөнө; Намайг дуулгавартай …

2018-01-06 03:11:00

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан шүүлтийн ажлыг Бурханы гэрээс эхлэн хийж, Хятадад бүлэг ялагчдыг бий болгосон.

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд “Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ” (1 Петр 4:17) “Аянга зүүнээс цахилж, баруун зүгт ч гэсэн гялбадаг шиг; хүний Хүүгийн ирэлт нь ч мөн тийм байх болно.” (Матай 24:27) “Нама…

2019-02-25 08:58:18

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Жинхэнэ ялагч гэж юу вэ?

Ялагч гэж яг юу вэ? Үнэний ямар бодит байдлыг ялагч эзэмших ёстой вэ?Хэн ч үүнийг тодорхой ойлгодоггүй. Хүний үзлийн өнцгөөс харвал, хэрвээ бид Эзэний төлөө шаргуу ажиллаж, Түүний нэрийг баримталбал, эцэст нь бид ялагчид…

2019-02-25 09:16:00

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Жинхэнэ ялагч болохын тулд хавчлага, зовлон туул

Өнөөдөр бид Бурханд итгэдэг, үнэнийг хайдаг, зөв замаар явж байгаа учраас ХКН-ын заналт дарлал, хавчлагатай тулгарч байна. Энэ бол утга учиртай зүйл!Тийм ээ! Учир нь Бурхан, бүлэг ялагчдыг төгс болгоход үйлчлүүлэхийн тул…

2019-02-25 09:28:21

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажил бүлэг ялагчдыг бий болгодог

эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлыг туулснаар л хүнийг жинхэнэ ялагч болгож чадна. Эцсийн өдрүүдэд бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурхан Хятадад нууцаар ирсэн, тэнд Тэрээр Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг хийдэг…

2019-02-25 09:39:11

Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажил нь агуу гамшгийн өмнө бүлэг хүмүүсийг ялагчид болгон төгс болгодог. Тэгвэл Тэр эдгээр ялагчдыг бий болгодгийн ач холбогдол юу вэ?

Бурханы сонгодог үгс Эрт үед Сатаны хөлд гишгэлэгдсэн хүн төрөлхтөн анхнаасаа Сатаны дүртэй болсон, үүнээс ч илүүтэйгээр Сатаны биелэл болсон жүжигчид байж, Сатанд хангинасан гэрчлэл хийдэг баталгаа болсон. Тийм хүн төр…

2019-02-25 09:45:10

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Бурхан ялагчдыг бий болгодгийн жинхэнэ ач холбогдол

Бурхан гол төлөв хүслээ биелүүлэх, чамаар Бурханд үйлчлүүлэхийн тулд хүмүүсийг төгс болгодог. Нигүүлслийн эрин үе болон Хуулийн эрин үед Бурханаар ашиглагдаж байсан хүмүүс төгс болгуулаагүй; Хаанчлалын эрин үед л Бурхан …

2019-02-25 09:49:34

Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг болон бүх төрлийн хавчлага, зовлонг туулснаар эцсийн өдрүүдэд Бурханы бүтээсэн ялагчид цангинасан гэрчлэл хийдэг. Тэгвэл энэ гэрчлэл нь юуг хэлдэг вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд “Тэгээд би тэнгэрт чанга дуугаар хэлэхийг сонсов, Бурханы маань аврал, хүч чадал, хаанчлал ба Түүний Христийн эрх мэдэл ирлээ: учир нь Бурханы өмнө ах дүүсийг маань өдөр шөнөгүй ялласан я…

2019-02-25 09:56:39

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Ялагчийн гэрчлэл гэж юу вэ?

Агуу улаан лууны уналтын мөчид Бурханы төлөөх ялгуусан гэрчлэл хийх үед чинь голчлон юу харагддаг вэ? Голчлон харагддаг зүйл нь энэ: чи Бурханд үнэнхүү дуулгавартай байдаг, Бурханд үнэнч, зүрх сэтгэл чинь бүрмөсөн Бурхан…

2019-02-25 10:06:47

Гамшгийн өмнө Бурханы бүтээдэг ялагчид бол Түүний 6,000 жилийн удирдлагын ажлын биежилт юм. Тэгвэл эдгээр ялагчид хандсан Бурханы амлалт, ерөөл юу вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд “Чуулгануудад Сүнс юу хэлж буйг чихтэй нь сонсогтун; ялсан нэгэнд Би Бурханы диваажингийн дунд буй амийн модноос идэхийг зөвшөөрнө.” (Илчлэл 2:7) “Ялсан нэгэнд Би нууцалсан маннагаас идэ…

2019-02-25 10:15:15

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Ялагчдад хандсан Бурханы амлалт ба ерөөл

Хэрэв Бурханд итгэдэг хүн ариусгалтад хүрч, амь зан чанараа өөрчилж, Бурханыг мэдэж, Бурхантай нэгэн бодолтой болсон бол тэр хүн амь болон үнэнийг олж авсан гэсэн үг. Тэгвэл энэ хүний үр дүн юу байх вэ? Тэрээр Бурханы ха…

2019-02-25 10:18:07

Бурхан эцсийн өдрүүдэд Хятадад бие махбодтой болсон; Библийн зөгнөлүүд болон Бурханы үгэнд үүнд зориулсан ямар үндэслэл байна вэ?

Еховагийн нэр Харь үндэстнүүдийн дунд агуу байх болно мөн Еховагийн нэр Харь үндэстнүүдэд түгэх болно гэж зөгнөлд хэлсэн – яагаад ингэж хэлсэн юм бэ?

2018-11-18 08:42:39

Эцсийн өдрүүдэд ажиллахын тулд Бурхан Хятадад бие махбодтой болохын зорилго болон ач холбогдол юу вэ?

Бурханы ажлын үе шат бүр бүх хүн төрөлхтний төлөө бөгөөд бүх хүн төрөлхтөнд чиглэдэг.

2018-10-01 20:35:24

Аврагдаж, төгс болгуулсан хүмүүст өгсөн Бурханы амлалт юу вэ?

Холбогдолтой Бурханы үгс: Би одоо Өөрийн хүмүүсийн дунд алхаж, Өөрийн хүмүүсийн дунд амьдарч байна. Өнөөдөр, Надад чин сэтгэлийн хайраа зориулж байгаа тэдгээр хүмүүс, мөн тэдэн шиг хүмүүс ерөөгдөнө; Намайг дуулгавартай …

2018-01-06 03:11:00

Эцсийн өдрүүдэд Бурхан шүүлтийн ажлыг Бурханы гэрээс эхлэн хийж, Хятадад бүлэг ялагчдыг бий болгосон.

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд “Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ” (1 Петр 4:17) “Аянга зүүнээс цахилж, баруун зүгт ч гэсэн гялбадаг шиг; хүний Хүүгийн ирэлт нь ч мөн тийм байх болно.” (Матай 24:27) “Нама…

2019-02-25 08:58:18

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Жинхэнэ ялагч гэж юу вэ?

Ялагч гэж яг юу вэ? Үнэний ямар бодит байдлыг ялагч эзэмших ёстой вэ?Хэн ч үүнийг тодорхой ойлгодоггүй. Хүний үзлийн өнцгөөс харвал, хэрвээ бид Эзэний төлөө шаргуу ажиллаж, Түүний нэрийг баримталбал, эцэст нь бид ялагчид…

2019-02-25 09:16:00

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Жинхэнэ ялагч болохын тулд хавчлага, зовлон туул

Өнөөдөр бид Бурханд итгэдэг, үнэнийг хайдаг, зөв замаар явж байгаа учраас ХКН-ын заналт дарлал, хавчлагатай тулгарч байна. Энэ бол утга учиртай зүйл!Тийм ээ! Учир нь Бурхан, бүлэг ялагчдыг төгс болгоход үйлчлүүлэхийн тул…

2019-02-25 09:28:21

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажил бүлэг ялагчдыг бий болгодог

эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлыг туулснаар л хүнийг жинхэнэ ялагч болгож чадна. Эцсийн өдрүүдэд бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурхан Хятадад нууцаар ирсэн, тэнд Тэрээр Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг хийдэг…

2019-02-25 09:39:11

Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажил нь агуу гамшгийн өмнө бүлэг хүмүүсийг ялагчид болгон төгс болгодог. Тэгвэл Тэр эдгээр ялагчдыг бий болгодгийн ач холбогдол юу вэ?

Бурханы сонгодог үгс Эрт үед Сатаны хөлд гишгэлэгдсэн хүн төрөлхтөн анхнаасаа Сатаны дүртэй болсон, үүнээс ч илүүтэйгээр Сатаны биелэл болсон жүжигчид байж, Сатанд хангинасан гэрчлэл хийдэг баталгаа болсон. Тийм хүн төр…

2019-02-25 09:45:10

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Бурхан ялагчдыг бий болгодгийн жинхэнэ ач холбогдол

Бурхан гол төлөв хүслээ биелүүлэх, чамаар Бурханд үйлчлүүлэхийн тулд хүмүүсийг төгс болгодог. Нигүүлслийн эрин үе болон Хуулийн эрин үед Бурханаар ашиглагдаж байсан хүмүүс төгс болгуулаагүй; Хаанчлалын эрин үед л Бурхан …

2019-02-25 09:49:34

Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг болон бүх төрлийн хавчлага, зовлонг туулснаар эцсийн өдрүүдэд Бурханы бүтээсэн ялагчид цангинасан гэрчлэл хийдэг. Тэгвэл энэ гэрчлэл нь юуг хэлдэг вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд “Тэгээд би тэнгэрт чанга дуугаар хэлэхийг сонсов, Бурханы маань аврал, хүч чадал, хаанчлал ба Түүний Христийн эрх мэдэл ирлээ: учир нь Бурханы өмнө ах дүүсийг маань өдөр шөнөгүй ялласан я…

2019-02-25 09:56:39

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Ялагчийн гэрчлэл гэж юу вэ?

Агуу улаан лууны уналтын мөчид Бурханы төлөөх ялгуусан гэрчлэл хийх үед чинь голчлон юу харагддаг вэ? Голчлон харагддаг зүйл нь энэ: чи Бурханд үнэнхүү дуулгавартай байдаг, Бурханд үнэнч, зүрх сэтгэл чинь бүрмөсөн Бурхан…

2019-02-25 10:06:47

Гамшгийн өмнө Бурханы бүтээдэг ялагчид бол Түүний 6,000 жилийн удирдлагын ажлын биежилт юм. Тэгвэл эдгээр ялагчид хандсан Бурханы амлалт, ерөөл юу вэ?

Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд “Чуулгануудад Сүнс юу хэлж буйг чихтэй нь сонсогтун; ялсан нэгэнд Би Бурханы диваажингийн дунд буй амийн модноос идэхийг зөвшөөрнө.” (Илчлэл 2:7) “Ялсан нэгэнд Би нууцалсан маннагаас идэ…

2019-02-25 10:15:15

Номлол болон нөхөрлөлүүд: Ялагчдад хандсан Бурханы амлалт ба ерөөл

Хэрэв Бурханд итгэдэг хүн ариусгалтад хүрч, амь зан чанараа өөрчилж, Бурханыг мэдэж, Бурхантай нэгэн бодолтой болсон бол тэр хүн амь болон үнэнийг олж авсан гэсэн үг. Тэгвэл энэ хүний үр дүн юу байх вэ? Тэрээр Бурханы ха…

2019-02-25 10:18:07