Үнэн гэж юу вэ? Библийн мэдлэг болон хоосон сургаал гэж юу вэ?

Үнэн бол амьдралын онч мэргэн үгсийн хамгийн бодитой нь бөгөөд хүн төрөлхтний дундах тэдгээр онч мэргэн үгсийн хамгийн тэргүүн дээд нь билээ.

2018-10-01 12:31:56

Эцсийн өдрүүдэд Бурханы илэрхийлдэг үнэн нь яагаад хүнийг ариусгаж, төгс болгож, хүний амь болох чадвартай вэ?

Эцсийн өдрүүдийн ажилд үг нь тэмдэг болон гайхамшиг үзүүлэхээс хүчтэй болох ба үгийн эрх мэдэл нь тэмдэг болон гайхамшгийг даван гарна.

2018-10-01 17:45:21

Үнэн гэж юу вэ? Библийн мэдлэг болон хоосон сургаал гэж юу вэ?

Үнэн бол амьдралын онч мэргэн үгсийн хамгийн бодитой нь бөгөөд хүн төрөлхтний дундах тэдгээр онч мэргэн үгсийн хамгийн тэргүүн дээд нь билээ.

2018-10-01 12:31:56

Эцсийн өдрүүдэд Бурханы илэрхийлдэг үнэн нь яагаад хүнийг ариусгаж, төгс болгож, хүний амь болох чадвартай вэ?

Эцсийн өдрүүдийн ажилд үг нь тэмдэг болон гайхамшиг үзүүлэхээс хүчтэй болох ба үгийн эрх мэдэл нь тэмдэг болон гайхамшгийг даван гарна.

2018-10-01 17:45:21