Христийн бурханлаг мөн чанарыг хүн хэрхэн мэдэх вэ?

Бурхан хүний мөн чанарыг сайн мэддэг, Тэр бүх төрлийн хүмүүст хамаатай бүх төрлийн дадлыг илчилж чадна.

2018-10-01 11:22:51

Христ үнэхээр Бурханы Хүү юм уу эсвэл Тэр Бурхан Өөрөө юм уу?

Бие махбодтой болсон Бурханыг Христ гэж нэрлэдэг ба Христ бол Бурханы Сүнсний өмссөн бие юм.

2018-07-15 12:05:51

Хүн Христийн илэрхийлсэн үнэнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй асуудлын уг чанар юу вэ? Хүн Христийг Бурхан гэж үзэхгүй байхын үр дагавар юу вэ?

Есүс эргэн ирэх нь үнэнийг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүсийн хувьд агуу аврал харин үл зөвшөөрдөг хүмүүсийн хувьд ялын тэмдэг юм.

2018-07-15 12:06:36

Христийн бурханлаг мөн чанарыг хүн хэрхэн мэдэх вэ?

Бурхан хүний мөн чанарыг сайн мэддэг, Тэр бүх төрлийн хүмүүст хамаатай бүх төрлийн дадлыг илчилж чадна.

2018-10-01 11:22:51

Христ үнэхээр Бурханы Хүү юм уу эсвэл Тэр Бурхан Өөрөө юм уу?

Бие махбодтой болсон Бурханыг Христ гэж нэрлэдэг ба Христ бол Бурханы Сүнсний өмссөн бие юм.

2018-07-15 12:05:51

Хүн Христийн илэрхийлсэн үнэнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй асуудлын уг чанар юу вэ? Хүн Христийг Бурхан гэж үзэхгүй байхын үр дагавар юу вэ?

Есүс эргэн ирэх нь үнэнийг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүсийн хувьд агуу аврал харин үл зөвшөөрдөг хүмүүсийн хувьд ялын тэмдэг юм.

2018-07-15 12:06:36