Бурханыг дагадаг хүмүүсийн амьдрал болон үхлийн мөчлөг

2018-07-08

Дараа нь, Бурханыг дагадаг хүмүүсийн амьдрал болон үхлийн мөчлөгийн талаар бүгдээрээ ярилцацгаая. Энэ нь та нарт хамаатай учир анхаараарай. Юуны түрүүнд Бурханд итгэдэг хүмүүсийг хувааж болох ямар төрөл байж болох талаар бод. Хоёр төрөл байна. Бурханы сонгогдсон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчид. Эхлээд бид цөөхөн байдаг Бурханы сонгосон хүмүүсийн талаар хэлэлцэнэ. “Бурханы сонгосон хүмүүс” гэж юуг хэлж байна вэ? Бурхан бүх зүйлийг бүтээсний дараа хүн төрөлхтөн дундаас Өөрийг нь дагадаг бүлэг хүмүүсийн сонгоод, тэднийг зүгээр л “Бурханы сонгосон хүмүүс” гэж нэрлэсэн. Бурхан эдгээр хүмүүсийг сонгосонд онцгой цар хүрээ болон ач холбогдол байдаг. Цар хүрээ гэдэг нь Бурханыг чухал ажил хийх бүрд тэд заавал ирэх ёстой байдаг ба энэ нь тэднийг онцгой болгож байгаа зүйлүүдийн эхнийх нь юм. Тэгвэл тэдний ач холбогдол юу вэ? Бурхан тэднийг сонгоно гэдэг нь тэд агуу ач холбогдолтой байна гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл Бурхан эдгээр хүмүүсийг бүтээж тэднийг төгс болгохыг хүссэн. Тэр удирдлагын ажлаа хийж дууссаны дараа эдгээр хүмүүсийг олж авна. Энэхүү ач холбогдол нь агуу биш байна гэж үү? Иймд тэд Бурханы олж авахаар төлөвлөсөн хүмүүс учраас эдгээр сонсогдсон хүмүүс Бурханд агуу ач холбогдолтой. Бурханы урьдчилан төлөвлөсөн төлөвлөгөөг орхиж үйлчлэл үзүүлэгчид, тэдний гарал үүслээс эхэлж ярилцацгаая. “Үйлчлэл үзүүлэгчид” гэдэг үгийн утга нь үйлчилдэг нэгэн гэсэн үг юм. Үйлчилдэг тэд нь түр зуурын байдаг ба тэд удаан хугацаагаар эсвэл үргэлж үүнийг хийдэггүй. Харин тэднийг түр хугацаагаар хөлсөлж ажилд авсан байдаг. Тэдний ихэнх нь үл итгэгчид дундаас сонгогдсон байдаг. Тэд дэлхийд ирэхдээ Бурханы ажилд үйлчлэл үзүүлэгчийн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх захирамж авдаг. Тэд өмнөх амьдралдаа амьтан байсан байж болно, гэхдээ тэд бас үл итгэгчдийн нэг байсан байж болох юм. Энэ нь үйлчлэл үзүүлэгчдийн гарал үүсэл билээ.

Бүгдээрээ Бурханы сонгосон хүмүүсийн талаар эргэн хэлэлцэцгээе. Бурханы сонгосон хүмүүс үхэхдээ үл итгэгчид болон олон янзын итгэл бишрэлтэй хүмүүсээс огт өөр газар очдог. Энэ нь тэнгэрэлчүүд, Бурханы элч нар хамт байдаг бөгөөд Бурхан Өөрөө зохицуулдаг газар юм. Гэсэн хэдий ч энэ газарт Бурханы сонгосон хүмүүс өөрсдийнхөө нүдээр Бурханыг харах боломжгүй байдаг ба энэ нь сүнсний ертөнцийн юутай ч адил байдаггүй. Энэ бол тэдгээр хүмүүсийн нэг хэсэг нь үхсэнийхээ дараа очдог газар нь юм. Тэд үхсэнийхээ дараа Бурханы элч нараар мөн нарийн байцаагддаг. Байцаагддаг гэдэг нь юу вэ? Бурханы элч нар Бурханд итгэх тэдний итгэлийн амьдралын туршид эдгээр хүмүүсийн туулсан замыг, энэ хугацаанд тэд Бурханыг эсэргүүцэж эсвэл Түүнийг зүхэж байсан эсэхийг, тэд ноцтой нүгэл эсвэл мууг үйлдсэн эсэхийг байцаадаг. Энэ байцаалтаар тухайн хүнийг явуулах эсвэл үлдээхээ шийддэг. “Явах” гэдгийг юу гэж ойлгож байна вэ? “Үлдэх” гэдгийг бас юу гэж ойлгож байна вэ? “Явах” гэдэг нь тэдний үйлдэлд үндэслэн тэд Бурханы сонгосон нэгэн дунд үлдэх эсэхийг хэлдэг. “Үлдэх” гэдэг нь тэд эцсийн өдрүүдэд Бурханы бүрэн дүүрэн болгосон тэдгээр хүмүүсийн дунд үлдэж болохыг хэлдэг. Үлдэж байгаа хүмүүст зориулсан онцгой зохицуулалт Бурханд байдаг. Өөрийн ажлын үе бүрийн турш Бурхан ийм хүмүүсийг элчийн ажил хийлгэхээр, чуулгануудыг сэргээн мандуулах ажлыг хийлгэхээр эсвэл тэднийг харж хамгаалуулахаар илгээх болно. Гэвч ийм ажил хийх чадвартай эдгээр хүмүүс нь үл итгэгчид, цагаас цагт дахин дахин эргэн төрдөг хүмүүс шиг төрлөө байнга дахин олдоггүй бөгөөд оронд нь тэд Бурханы ажлын хэрэгцээ болон үе шатуудын дагуу дэлхийд эргэн ирдэг. Тэд төрлөө байнга дахин олдоод байдаггүй. Тэгвэл тэднийг төрлөө дахин олоход нь ямар нэгэн дүрэм байна уу? Тэд цөөн хэдэн жилд нэг удаа ирдэг үү? Тэд ийм давтамжтайгаар ирдэг үү? Тэд тэгдэггүй. Энэ нь юунд үндэслэгддэг вэ? Энэ нь Бурханы ажилд, Түүний ажлын үе шатуудад, Түүний хэрэгцээнд үндэслэгддэг ба ямар ч дүрэм журам гэж байхгүй. Цор ганц байдаг дүрэм журам нь юу вэ? Энэ нь Бурхан эцсийн өдрүүдэд Өөрийнхөө ажлын сүүлчийн үе шатыг хийхэд болдог бөгөөд эдгээр сонгогдсон хүмүүс бүгд хүмүүсийн дунд дахин ирэх болно. Тэд бүгд ирэхэд энэ нь тэдний төрлөө дахин олох хамгийн сүүлийн тохиолдол байх болно. Яагаад тэр вэ? Энэ нь Бурханы ажлын сүүлчийн үе шатанд биелэгдэх үр дүнд үндэслэгдсэн байдаг ба энэхүү ажлын сүүлийн үе шатанд Бурхан эдгээр сонгосон хүмүүсийг бүхэлд нь бүрэн дүүрэн болгох болно. Энэ нь ямар утгатай вэ? Хэрэв энэ сүүлийн үе шатанд эдгээр хүмүүс бүрэн дүүрэн болгуулж, төгс болгуулбал тэд өмнөх шигээ төрлөө дахин олохгүй; хүн байх явц нь бүрэн дуусаж төрөл арилжих үйл явц нь ч дуусах болно. Энэ бол үлдэх хүмүүст хамаатай. Тэгвэл үлдэж чадахгүй хүмүүс нь хаашаа явах вэ? Үлдэж чадахгүй байгаа хүмүүс хаа нэгтээ зохистой газар луу явдаг. Юуны түрүүнд бусадтай адилаар тэд хийсэн муу үйл, алдааны үр дүн, үйлдсэн нүглийнхээ дагуу мөн адил шийтгэгддэг байна. Тэднийг шийтгэгдсэний дараа Бурхан тэдний нөхцөл байдалд нь тааруулан үл итгэгчидтэй хамт илгээдэг ба Тэр тэднийг үл итгэгчдийн дунд эсвэл олон янзын итгэл бишрэлтэй хүмүүсийн дунд байхаар зохицуулах болно. Өөрөөр хэлбэл тэдэнд хоёр сонголт бий: Нэг нь магадгүй шийтгэлийнхээ дагуу тодорхой шашинтай хүмүүсийн дунд амьдрах, нөгөө нь магадгүй үл итгэгч болох юм. Хэрэв тэд үл итгэгч болбол тэд бүх боломжоо алдах болно. Харин хэрэв тэд итгэл бишрэлтэй хүн, жишээ нь Христэд итгэгч болбол Бурханы сонгосон хүмүүсийн дунд эргэн орох боломжтой болдог. Үүнд маш нарийн түвэгтэй харилцаа байдаг. Товчилбол хэрэв Бурханы сонгосон хүмүүсийн нэг нь Бурханыг уурлуулсан ямар нэг зүйл хийвэл тэд бусад хүмүүсийн нэгэн адил шийтгэгдэх болно. Бидний өмнө нь ярьж байсан Паулыг жишээ болгоё. Паул бол шийтгэгдсэн хүмүүсийн нэг жишээ. Та нар Миний юу гэж хэлж байгаа санааг ойлгож байна уу? Бурханы сонгосон хүмүүсийн хүрээ тогтсон байна уу? (Ихэнхдээ тийм.) Үүний ихэнх нь тогтсон байдаг ба үүний багахан хэсэг нь тогтоогдоогүй байдаг. Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл тэд мууг үйлддэг учраас юм. Энд Би хамгийн ойлгомжтой жишээг дурдсан: Мууг үйлдэх. Тэд мууг үйлдэхэд Бурхан тэднийг хүсдэггүй ба тэднийг хүсэхгүй байх үедээ Бурхан тэднийг олон янзын угсаа гарал, төрөлтэй хүмүүсийн дунд хаядаг. Энэ нь тэднийг ямар ч итгэл найдваргүй орхиж байгаа хэрэг бөгөөд тэднийг эргэж ирэхэд маш хэцүү болгодог. Энэ бүхэн нь Бурханы сонгосон хүмүүсийн амьдрал болон үхлийн мөчлөгтэй хамааралтай.

Дараагийнх нь үйлчлэл үзүүлэгчдийн амьдрал болон үхлийн мөчлөг юм. Бид дөнгөж үйлчлэл үзүүлэгчдийн талаар хэлэлцсэн. Тэдний гарал угсаа юу вэ? (Зарим нь үл итгэгчид, зарим нь амьтан байсан.) Эдгээр үйлчлэл үзүүлэгчид нь үл итгэгчид болон амьтдаас төрлөө дахин олсон. Ажлын сүүлчийн үе шат ирэхэд Бурхан үл итгэгчдээс ийм бүлэг хүмүүсийг сонгодог ба энэ бол онцгой бүлэг юм. Бурханы эдгээр хүмүүсийг сонгож буй зорилго нь тэднээр Өөрийн ажилдаа үйлчлүүлэх юм. “Үйлчлэх” гэдэг нь маш гоё сонсогддог үг ч биш, хүн бүрийн хүсдэг зүйл биш юм. Гэвч бид үүнийг хэнд зориулагдсан бэ гэдгийг авч үзэх хэрэгтэй. Бурханы үйлчлэл үзүүлэгчдийн оршин тогтнолд онцгой ач холбогдол бий. Тэд Бурханаар сонгогдсон учраас өөр хэн ч тэдний үүрэг даалгаврыг биелүүлж чадахгүй бөгөөд энэ бол тэдний оршин байгаагийн ач холбогдол юм. Тэгвэл эдгээр үйлчлэл үзүүлэгчдийн үүрэг даалгавар нь юу вэ? Бурханы сонгосон хүмүүст үйлчлэх. Гол нь тэдний үүрэг даалгавар бол Бурханы ажилд үйлчилж, Бурханы ажилд хамтран ажиллаж, Бурханы сонгосон хүмүүсийг Тэр бүтээхэд хамтран ажиллах юм. Тэд хөдөлмөрлөж, ямар нэг ажил хийж эсвэл тодорхой даалгавар биелүүлж байгаа эсэхээс үл хамааран эдгээр хүмүүст тавьсан Бурханы шаардлага юу вэ? Тэр тэдэнд тавьсан Өөрийн шаардлагад хэт хатуу байна уу? (Тэр тэднийг үнэнч байхыг хүссэн.) Үйлчлэл үзүүлэгчид ч мөн адил үнэнч байх ёстой. Чиний гарал үүсэл эсвэл яагаад Бурхан чамайг сонгосноос үл хамааран чи заавал үнэнч байх ёстой. Чи Бурханд, Бурханы чамд өгсөн үүрэгт, мөн түүнчлэн өөрийн хариуцсан ажил болон өөрийн гүйцэтгэх үүрэгтээ үнэнч байх ёстой. Хэрэв үйлчлэл үзүүлэгчид үнэнч байж Бурханы сэтгэлд нийцвэл тэдний төгсгөл ямар байх вэ? Тэд үлдэх боломжтой болно. Үйлчлэл үзүүлэгчийн хувьд үлдэх нь ерөөл үү? Үлдэх гэдэг нь ямар утгатай вэ? Энэ ерөөл нь юу гэсэн үг вэ? Байр сууриараа тэд Бурханы сонгосон хүмүүстэй адилгүй харагддаг, тэд өөр харагддаг. Үнэндээ тэдний энэ амьдралд эдэлдэг зүйлс нь Бурханы сонгосон хүмүүсийнхтэй адилгүй гэж үү? Ядаж энэ амьдралд энэ нь адилхан. Та нар үүнийг үгүйсгэхгүй. Тийм биз дээ? Бурханы айлдвар, Бурханы нигүүлсэл, Бурханы хангалт, Бурханы ерөөл—эдгээр зүйлсийг эдэлдэггүй хэн байна вэ? Хүн бүр ийм баялгийг эдэлдэг. Үйлчлэл үзүүлэгчдийн ялгамж чанар бол үйлчлэл үзүүлэгч хэдий ч Бурханы хувьд тэд бол Түүний бүтээсэн бүх зүйлийн нэг бөгөөд зүгээр л тэдний үүрэг нь үйлчлэл үзүүлэгчийнх юм. Тэгвэл Бурханы бүтээлийн нэг болох чи юу гэх вэ, үйлчлэл үзүүлэгч болон Бурханы сонгосон хүмүүсийн хооронд ялгаа байдаг уу? Үнэндээ тийм юм гэж байхгүй. Нэрнээс нь хэлбэл үүнд ялгаа байгаа ба мөн чанарт ялгаа бий. Тэдний хүлээж буй үүрэг даалгаварт ялгаа байгаа ч Бурхан эдгээр хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхдаггүй. Тэгээд яагаад эдгээр хүмүүсийг үйлчлэл үзүүлэгчид гэж тодорхойлдог юм бэ? Та нар үүнийг ойлгох ёстой. Үйлчлэл үзүүлэгчид үл итгэгчдийн дундаас ирсэн. Үл итгэгчдийг дурдаж байгаа нь тэдний өнгөрсөн үе нь муу байсныг хэлж байна. Тэд бүгд шашингүй үзэлтнүүд бөгөөд тэд өмнөх амьдралдаа шашингүй үзэлтнүүд байсан. Тэд Бурханд итгэдэггүй, тэд Бурхан, үнэн, болон эерэг зүйлст дайсагнадаг. Тэд Бурханд итгэдэггүй, Бурхан байдаг гэдэгт ч итгэдэггүй юм бол тэд Бурханы үгийг ойлгох чадвартай байна гэж үү? Ерөнхийдөө тэд тэгдэггүй гэж хэлэх нь зүйтэй юм. Яг л амьтад хүний үгийг ойлгох чадваргүй байдагтай адил үйлчлэл үзүүлэгчид Бурханы юу хэлж байгааг, Түүний шаардлага юу болохыг, яагаад Тэр ийм шаардлага тавьдгийг ойлгодоггүй. Эдгээр зүйл тэдэнд ойлгомжгүй байх ба тэд гэгээрээгүй хэвээр үлддэг. Ийм учраас эдгээр хүмүүс бидний ярьсан амийг эзэмшээгүй байдаг. Амьгүйгээр хүмүүс үнэнийг ойлгож чадах уу? Тэд үнэнийг эзэмших үү? Тэд Бурханы үгийн туршлага болон мэдлэгийг эзэмшсэн байх уу? Мэдээж үгүй. Энэ нь үйлчлэл үзүүлэгчдийн уг гарал юм. Гэсэн хэдий ч Бурхан эдгээр хүмүүсийг үйлчлэл үзүүлэгчид болгосон тул тэдэнд тавих Түүний шаардлагын стандарт байсаар байдаг; Тэр тэднийг дорд үздэггүй, Тэр тэдэнд хайхрамжгүй ханддаггүй. Тэд Түүний үгийг ойлгодоггүй, амьгүй хэдий ч Бурхан тэдэнд сайхан хандах ба тэдэнд тавих Түүний шаардлагуудын стандарт байсаар байх болно. Та нар эдгээр стандартуудыг дөнгөж сая хэллээ: Бурханд үнэнч байж, Түүний хэлснийг хийх. Чи үйлчлэлдээ хэрэгтэй газар нь эцэст нь хүртэл үйлчлэх ёстой. Хэрэв чи эцэст нь хүртэл үйлчилж, үйлчлэл үзүүлэгч байхдаа үнэнч байвал, эцсийн төгсгөл хүртэл зөв үйлчилж Бурханы чамд өгсөн үүргийг төгс биелүүлж чадвал чи үнэ цэнэтэй амьдралаар амьдрах ба үлдэх боломжтой болно. Хэрэв чи илүү их хичээл зүтгэл гаргаж, илүү их чармайж Бурханыг мэдэх хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлж Бурханы мэдлэгийн талаар бага ч гэсэн ярьж Бурханыг гэрчилж түүнчлэн хэрэв чи Бурханы хүслийн талаар зарим зүйлийг ойлгож Бурханы ажилд хамтран ажиллаж Бурханы хүслийн талаар бага зэрэг анхааралтай байвал энэхүү үйлчлэл үзүүлэгч чи хувь тавилангаа өөрчлөх боломжтой болох болно. Тэгвэл энэ хувь тавилангийн өөрчлөлт нь юу байх вэ? Чи зөвхөн үлдэх боломжтой болох биш юм. Чиний үйлдсэн зүйл, чиний хувийн хүсэл тэмүүлэл, хүсэл эрмэлзэлд үндэслэн Бурхан чамайг сонгогдсон хүмүүсийн нэг болгох болно. Энэ бол чиний хувь тавилангийн өөрчлөлт байх болно. Үйлчлэл үзүүлэгчдийн хувьд үүнээс юу нь сайн байна вэ? Тэд Бурханы сонгосон хүмүүсийн нэг болох юм. Тэгвэл хэрэв тэд Бурханы сонгосон хүмүүсийн нэг болбол энэ нь ямар утгатай вэ? Энэ нь үл итгэгчид шиг дахин амьтны төрөл болохгүй гэсэн утгатай. Энэ нь сайн уу? Тийм, энэ бол сайн мэдээ. Өөрөөр хэлбэл үйлчлэл үзүүлэгчид хувирч болно. Энэ бол үйлчлэл үзүүлэгчдийн хувьд Бурхан чамайг үйлчлүүлэхээр тогтоож чи мөнхөд үүнийг хийнэ гэсэн үг биш бөгөөд заавал ийм байх ёстой биш. Чиний өөрийн үйлдэлд үндэслэн Бурхан чамайг өөрөөр зохицуулж чамд өөр хариу өгөх болно.

Гэсэн хэдий ч эцэст нь хүртэл үйлчилж чаддаггүй үйлчлэл үзүүлэгчид гэж байдаг ба тэд үйлчлэх хугацаандаа замын дундаас бууж өгч Бурханаас урваж маш олон муу зүйлийг хийдэг. Үүгээр ч зогсохгүй бүр Бурханы ажилд асар их хохирол, гэмтэл учруулж, Бурханыг харааж зүхдэг үйлчлэл үзүүлэгчид гэх мэт хүмүүс байдаг. Тэгвэл эдгээр засашгүй үр дагавар нь ямар утгатай вэ? Ямар нэгэн ийм муу үйлдэл нь тэдний үйлчлэлийг дуусгавар болгодог гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл чамайг үйлчлэл үзүүлэх хугацаанд чиний биеэ авч явах байдал хэт муугийн улмаас, чи даварсны улмаас Бурхан чиний үйлчлэлийг хэрэгцээгүй гэж үзвэл Тэр чиний үйлчлэх эрхийг түдгэлзүүлж Тэр чамайг үйлчлүүлэхгүй байлгах болно. Тэр чамайг Өөрийнхөө нүдний өмнөөс, Бурханы гэрээс арилгах болно. Энэ нь чи үйлчлэхийг хүсэхгүй байгаа биш гэж үү? Чи үргэлж мууг хийхийг хүсдэг биш гэж үү? Чи үргэлж итгэл бишрэлгүй байсан уу? Тэгвэл үүнийг хялбар шийдэж болно. Чамайг үйлчлэх эрхээс чинь түдгэлзүүлэх болно. Бурханы хувьд үйлчлэл үзүүлэх эрхтэй тэдгээрийг түтгэлзүүлэх гэдэг нь тухайн үйлчлэл үзүүлэгчийн төгсгөлийг тунхаглаж ингэснээр тэд Бурханд үйлчлэх эрхгүй болох ба Бурханд тэдний үйлчлэл цаашид хэрэггүй болж тэд ямар ч сайхан зүйл хэлсэн тэдний үгс үр дүнгүй байх болно. Бүх зүйлс ийм болоход энэ нөхцөл байдал нь дахин засашгүй болох ба ийм үйлчлэл үзүүлэгчид буцах зам байхгүй. Тэгвэл Бурхан ийм үйлчлэл үзүүлэгчидтэй хэрхэн харьцах вэ? Тэр тэднийг зөвхөн үйлчлэхийг нь зогсоодог уу? Үгүй. Тэр тэднийг зөвхөн үлдээхгүй гэж үү? Эсвэл Тэр тэднийг нөгөө талд зогсоогоод тэднийг эргэн ухаарахыг хүлээдэг үү? Тэр тэгдэггүй. Үнэндээ Бурхан үйлчлэл үзүүлэгчдийг тийм ч их хайрладаггүй. Ийм учраас хэрэв хүн Бурханд үйлчлэхдээ ийм хандлагатай байвал Бурхан тэдний энэхүү хандлагаас болж тэдний үйлчлэх эрхийг түдгэлзүүлэх ба тэднийг үл итгэгчид рүү дахин буцаан хаях болно. Тэгээд үл итгэгчид дунд буцаан хаягдсан үйлчлэл үзүүлэгчдийн хувь заяа ямар байх вэ? Энэ нь үл итгэгчдийнх шиг байх болно. Дахин амьтны төрөл олж сүнсний ертөнцөд үл итгэгчдийн шийтгэлийг хүлээнэ. Тэгээд тэд Бурханы ажилтай ямар ч холбоогүй болох учир Бурхан тэдний шийтгэлд анхаарал хандуулахгүй байх болно. Энэ нь зөвхөн тэдний Бурханд итгэх итгэлийн амьдралынх нь төгсгөл биш харин тэдний өөрсдийн хувь заяаны төгсгөл, тэдний хувь заяаны тунхаглал байх болно. Иймд хэрэв үйлчлэл үзүүлэгчид муу үйлчилбэл тэд өөрсдөө үр дагаврыг нь амсах болно. Хэрэв үйлчлэл үзүүлэгчид эцсийн төгсгөл хүртэл үйлчилж чадахгүй байвал эсвэл замын дундаас өөрсдийн үйлчлэх эрхээ түдгэлзүүлбэл тэд үл итгэгчдийн дунд хаягдах ба тэд үл итгэгчдийн дунд хаягдвал тэдэнтэй мал мэт харьцах ба ухаангүй эсвэл эрүүл ухаангүй хүмүүс шиг байх болно. Намайг ингэж тайлбарлах үед та нар ойлгодог, тийм үү?

Энэ бол Бурханы Өөрийн сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчдийн амьдрал болон үхлийн мөчлөгийг зохицуулж байгаа явдал юм. Үүнийг сонссоны дараа та нар юу мэдэрч байна вэ? Би Миний дөнгөж сая ярьсан сэдэв буюу Бурханы сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчдийн тухай сэдвийн талаар өмнө нь ярьж байсан уу? Үнэндээ Би ярьж байсан. Гэвч та нар санахгүй байна. Бурхан бол Өөрийн сонгосон хүмүүс болон үйлчлэл үзүүлэгчдэд зөвт шударга ханддаг. Бүх талаараа Тэр зөвт бөгөөд үүнтэй маргахын аргагүй. Мэдээж “Тэгвэл яагаад Бурхан сонгогдсон нэгэнд хүлээцтэй ханддаг юм бэ? Тэгээд яагаад Тэр зөвхөн үйлчлэл үзүүлэгчдийг өчүүхэн төдий л тэвчдэг юм бэ?” гэж хэлдэг хүмүүс байдаг. Үйлчлэл үзүүлэгчдийн төлөө байх хүн байна уу? “Бурхан үйлчлэл үзүүлэгчдэд илүү их цаг зарцуулж тэднийг илүү тэвчиж тэсвэрлэж болох уу? Энэ үгс зөв үү? (Үгүй. Энэ нь зөв биш.) Яагаад энэ нь зөв биш юм бэ? (Яагаад гэвэл үйлчлэл үзүүлэгчдэд үйлчлэх боломж олгосноороо тэдэнд ивээлээ хайрласан.) Үйлчлэл үзүүлэгчдэд үйлчлэх боломж олгосноороо үнэндээ ивээлээ хайрласан юм! “Үйлчлэл үзүүлэгч” гэсэн үггүйгээр, үйлчлэл үзүүлэгчдийн ажилгүйгээр үйлчлэл үзүүлэгчид өөр хаана байх юм бэ? Үл итгэгчдийн дунд малнуудтай хамт амьдарсаар, үхсээр байх болно. Өнөөдөр тэд ямар агуу нигүүлслийг хүртэж Бурханы өмнө, Бурханы гэрт ирэхээр зөвшөөрөгдсөн бэ! Энэ бол агуу нигүүлсэл юм! Хэрэв Бурхан чамд үйлчлэх боломж өгөхгүй байвал чи Бурханы өмнө очих ямар ч боломжгүй болно. Товчилбол чи Буддын шашинтай нэгэн бөгөөд мөнхийн амгаланг олж сүнсний ертөнцөд чи ихэнхдээ гар хөлийн үзүүрт зарагддаг ч чи хэзээ ч Бурхантай уулзаж эсвэл Түүний дууг сонсож, Түүний үгийг сонсож, Түүний чамайг гэсэн хайр, ерөөлийг мэдэрч чадахгүй бөгөөд чи хэзээ ч Бурхантай нүүр тулах боломжгүй байх болно. Буддын шашинтнуудын өмнө маш амархан даалгаварууд л байдаг. Тэд Бурханыг мэдэх ямар ч боломжгүй бөгөөд зөвхөн сохроор ажиллаж дуулгавартай байдаг. Харин үйлчлэл үзүүлэгчид ажлын энэ үед ихийг олдог! Юуны түрүүнд тэд Бурхантай нүүр нүүрээрээ уулзах бөгөөд Түүний дууг сонсож Түүний үгийг сонсож Түүний хүмүүст өгсөн нигүүлсэл болон ерөөлийг хүртэх болно. Түүнчлэн тэд Бурханы өгсөн үг болон үнэнийг хүлээн авах боломжтой болно. Тэд аль хэдийн ихийг авсан байна! Маш ихийг! Иймд үйлчлэл үзүүлэгчийнхээ хувьд хэрэв чи зохих хичээл зүтгэлийг гаргахгүй бол Бурхан чамайг байлгасаар байх гэж үү? Тэр чамаас тийм ч ихийг шаардаагүй! Бурхан чамайг байлгахгүй бөгөөд чи Түүний асуусан зүйлээс юуг ч зохистой хийгээгүй, чи өөрийнхөө үүргийг чанд сахиагүй. Иймд ямар ч маргаангүй Бурхан чамайг байлгахгүй. Энэ бол Бурханы зөвт зан чанар. Бурхан чамайг эрхлүүлдэггүй ч Тэр чамайг ялгаварлан гадуурхдаггүй. Энэ бол Бурханы үйлдлийн зарчим юм. Бурхан бүх хүмүүс, бүтээлүүдэд хандан ийнхүү үйлддэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын үргэлжлэл “Цор ганц Бурхан Өөрөө X”-аас

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Сүнсний ертөнц гэж юу вэ?

Сүнсний ертөнцийн оршин тогтнол нь хүн төрөлхтний материаллаг ертөнцтэй салшгүй холбоотой. Энэ нь Бурханы бүх зүйлийн ноёрхол дахь хүмүүсийн амьдрал болон үхлийн мөчлөгт гол үүрэг гүйцэтгэдэг.

Leave a Reply