Сүнсний ертөнц гэж юу вэ?

Сүнсний ертөнцийн оршин тогтнол нь хүн төрөлхтний материаллаг ертөнцтэй салшгүй холбоотой. Энэ нь Бурханы бүх зүйлийн ноёрхол дахь хүмүүсийн амьдрал болон үхлийн мөчлөгт гол үүрэг гүйцэтгэдэг.

2018-07-08 08:09:35

Үл итгэгчдийн амьдрал, үхлийн мөчлөг

Амьд оршихуйн үхэл буюу биет амьдрал дуусгавар болох нь амьд оршихуй материаллаг ертөнцөөс сүнсний ертөнц рүү одохыг илэрхийлдэг.

2018-07-08 08:22:27

Олон янзын итгэл бишрэлтэй хүмүүсийн амьдрал болон үхлийн мөчлөг

Тэднийг үл итгэгчдээс өөр байлгадаг буюу тэднийг өөр болгодог зүйл нь мөнхийн амгаланг олж чадах явдал юм.

2018-07-08 08:27:45

Бурханыг дагадаг хүмүүсийн амьдрал болон үхлийн мөчлөг

Дараа нь, Бурханыг дагадаг хүмүүсийн амьдрал болон үхлийн мөчлөгийн талаар бүгдээрээ ярилцацгаая. Энэ нь та нарт хамаатай учир анхаараарай. Юуны түрүүнд Бурханд итгэдэг хүмүүсийг хувааж болох ямар төрөл байж болох талаар…

2018-07-08 08:35:48

Сүнслэг ертөнцийг ноёрхож, удирдаж байдаг байдлаас нь Бурханы мэргэн ухаан, бүхнийг чадагч хүчийг мэдэх нь

Бурхан бүх зүйлийг төгс дараалалтай зохицуулдаг ба аргачлалтай. Түүний мэргэн ухаан, бүхнийг чадагч байдал энд оршдог.

2018-07-08 08:37:43