Библи бол Түүний гэрчлэл гэж Эзэн Есүс Өөрөө хэлсэн. Тийм учраас Эзэнд итгэх итгэл маань Библид үндэслэх ёстой. Библи бол Эзэнийг мэдэх цорын ганц зам.

2021-03-15

Хариулт: Библид үндэслэн хүн Эзэнийг үнэхээр мэдэж чадах эсэхийг харцгаая. Энэ асуултын хариултыг Төгс Хүчит Бурханы үгээс олж болно. Би та нарт уншиад өгье. Төгс Хүчит Бурхан хэлсэн нь, “Иудейчүүд бүгд Хуучин Гэрээг уншсан бөгөөд эрэгтэй хүүхэд тэжээлийн онгоцонд төрнө гэх Исаиагийн зөгнөлийг мэддэг байсан. Тэгвэл энэ зөгнөлийг бүрэн мэддэг байсан мөртөө тэд яагаад Есүсийг мөн л хяхаж хавчсан юм бэ? Энэ нь тэдний тэрслүү уг чанар болон Ариун Сүнсний ажлыг мэддэггүйгээс нь болоогүй гэж үү? Тухайн үед фарисайчууд, зөгнөгдсөн эрэгтэй хүүхдийн талаар өөрсдийнх нь мэддэг зүйлээс Есүсийн ажил өөр байна гэж бодсон; харин бие махбодтой болсон Бурханы ажил Библитэй нийцдэггүй учраас өнөөдрийн хүмүүс Бурханыг голдог. Бурханд хандах тэдний тэрслүү байдлын мөн чанар адилхан биш гэж үү?… Чи Библиэс нэмэлт баталгаа хайх хэрэггүй; хэрвээ энэ нь Ариун Сүнсний ажил мөн бол хүлээн зөвшөөрөх ёстой, учир нь чи дагахын тулд Бурханд итгэдэг бөгөөд Түүнийг судалж шинжлэх ёсгүй. Би бол чиний Бурхан мөн гэдгийг нотлох нэмэлт нотолгоог чи хайх ёсгүй, харин Би чамд ашиг тустай эсэхийг ялган таньж чаддаг байх учиртай—хамгийн чухал зүйл бол энэ юм. Чи Библийн дотроос маргашгүй нотолгоо ихийг оллоо ч гэсэн энэ нь чамайг Миний өмнө бүрэн дүүрэн авчирч чадахгүй. Чи Миний өмнө биш, ердөө Библийн хязгаарлалт дотор л амьдардаг; Библи Намайг мэдэхэд чинь тусалж чадахгүй, Намайг гэх хайрыг чинь ч гүнзгийрүүлж чадахгүй. Эрэгтэй хүүхэд төрнө гэж Библид зөгнөсөн ч Бурханы ажлыг хүн мэддэггүй тул уг зөгнөл хэн дээр биелэхийг хэн ч ухан ойлгож чадаагүй, үүнээс үүдэн фарисайчууд Есүсийн эсрэг зогссон юм(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Өөрийн үзлээр Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Өөрийн үзлээр Бурханыг хязгаарласан хүн Бурханы илчлэлийг хүлээн авч яахан чадах билээ?). Хуулийн эрин үе дэх хүмүүс Судрыг баримталсан ба Бурханы шинэ ажлыг эрж хайж, судлаагүй. Эцэст нь тэд харин Эзэн Есүсийг цовдолсон байдаг. Энэ баримтаас бид, гагцхүү Библид үндэслэн бид Бурханыг эсвэл Бурханы ажлыг мэдэж авч чадахгүй гэдгийг харж болно. тухайн үед Эзэн Есүсийг дагаж байсан хүмүүс Эзэн Есүсийн бодит ажил болон үгэнд, мөн Ариун Сүнсний гэгээрэлд үндэслэн Бурханыг мэдэхээр чармайсан гэдгийг бид бүгд мэднэ. Нэг ч хүн Библид үндэслэн Бурханыг мэдэж аваагүй. Энэ бол баримт. Ах эгч нар аа, бид бас өнөөдөр Төгс Хүчит Бурханы ажлыг хэмжихдээ Библийг үндэс болгон ашиглаж болохгүй. Библийг лавлах материал болгон ашиглаж л болно. Гол нь үнэн болон Ариун Сүнсний ажил байгаа эсэхэд үндэслэн үүнийг баталгаажуулах явдал юм. Тэр үед л зөв шийдвэр гаргаж чадна шүү дээ.

Төгс Хүчит Бурхан Өөрийн үгээр дамжуулан:“Өнөөдөр хүн бүхэн Библиэс эцсийн өдрүүдийн ажлын тухай зөгнөлүүдийг олохыг хүсдэг, мөн эцсийн өдрүүдэд Бурхан ямар ажил хийдгийг болон эцсийн өдрүүдийн ямар тэмдгүүд байдгийг олж мэдэхийг хүсдэг. Ийм маягаар Библийг шүтэх нь илүү оргилуун болдог ба эцсийн өдрүүд ойртох тусам тэд ялангуяа эцсийн өдрүүдийн талаарх Библийн зөгнөлүүдэд төдий чинээ сохроор итгэдэг. Библид ийнхүү сохроор итгэснээр, Библид ингэж их найдсанаар тэд Ариун Сүнсний ажлыг эрж хайх ямар ч хүсэлгүй байдаг. Өөрсдийнхөө үзлээр хүмүүс Библи л Ариун Сүнсний ажлыг авчирч чадна гэж боддог; мөн Библиэс л Бурханы мөрийг олж чадна; Бурханы ажлын нууцууд зөвхөн Библид л нуугдаж байдаг; өөр ном юм уу хүмүүс биш, зөвхөн Библи л Бурханы талаарх бүх зүйлийг болон Түүний ажлыг бүхэлд нь тодруулж чадна; Библи тэнгэрийн ажлыг газарт авчирч чадна; Библи нь эрин үеүдийг эхлүүлж, бас төгсгөж чадна гэж боддог. Ийм үзэлтэй болохоор хүмүүст Ариун Сүнсний ажлыг эрж хайх ямар ч дур сонирхол байдаггүй. Иймээс урьд нь Библи хүмүүст хэр их тус болж байсан нь хамаагүй, энэ нь Бурханы хамгийн сүүлийн үеийн ажилд саад тотгор болсон юм. Библигүй бол хүмүүс Бурханы мөрийг өөр хаа нэгтэйгээс хайх байсан атал өнөөдөр Түүний мөр Библиэр хязгаарлагдаж, Түүний хамгийн сүүлийн үеийн ажлыг өргөжүүлэх нь хоёр дахин их хэцүү, бэрхшээлтэй тэмцэл болсон билээ. Энэ нь бүхэлдээ Библийн алдартай бүлэг болон үгсээс, түүнчлэн Библийн олон янзын зөгнөлүүдээс болдог(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Библийн талаар 1). “Бид Бурханы мөрийг хайж байгаа тул Бурханы хүсэл, Бурханы үг, айлдварыг хайх нь зохистой—учир нь Бурхан хаана шинэ үгээ хэлнэ, Бурханы дуу хоолой тэнд байх бөгөөд Бурханы мөр хаа байна, Бурханы үйл хэрэг тэнд байдаг. Бурханы илэрхийлэл хаа байна, тэнд Бурхан илэрдэг, Бурхан хаана илэрнэ, тэнд үнэн, зам, амь оршдог(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Хавсралт 1: Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан). Төгс Хүчит Бурханы үг бид, Бурханд итгэхдээ Библитэй зөрүүдлэн зууралдсаар байх ёсгүй ба Ариун Сүнсний ажлын мөртэй алхаа нийлүүлж, шинэ ажил болон үгээс нь Бурханы мөрийг эрж хайх ёстой гэж тодорхой хэлсэн. Энэ нь Бурханы ажил болон үнэн зам мөн эсэхийг тогтоохын тулд бид, үүнд Ариун Сүнсний ажил байна уу гэдгийг, үнэний илэрхийлэл байна уу гэдгийг, энэ нь хүмүүст амийн хангалт өгч чадах уу гэдгийг шалгах хэрэгтэй. Хэрвээ илэрхийлсэн зүйл нь үнэн болон амь мөн бол энэ нь гарцаагүй Бурханы ажил бөгөөд Ариун Сүнсний баталгаа байх ёстой. Хэрвээ бид Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг мэдэж авахыг хүсвэл тэдгээр нь Бурханы илэрхийлэл мөн эсэхийг, шинэ эрин үед хүмүүст урагшлах чиглэлийг авчирч чадах эсэхийг тэдгээрт үнэн байгаа эсэхийг, хүмүүст амийн хангалт авчирч чадахыг, хүмүүсийн завхарсан зан чанарыг өөрчилж, ариусгалтанд хүрэхэд нь тусалж чадах эсэхийг мэдэхийн тулд Бурханы үг болон айлдварын доторхыг бид шалгаж, судлах ёстой. Зөвхөн тэр нь л үнэн замыг батлах стандарт юм! Ах эгч нар аа, бид шинэ эрин үеийн Бурханы айлдварууд болон үгийг харах ёстой!

“Библийн тухай нууцыг задлах нь” кино зохиолоос эш татав

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Бурханы бүх үг, ажил Библид тэмдэглэгдсэн бөгөөд Библиэс гадна Бурханы ямар ч үг, ажил оршин байдаггүй гэдэгт бид итгэдэг. Ингэж бодох нь буруу юм гэж үү?

Лавлагаанд зориулсан Библийн эшлэлүүд: “Түүнчлэн Есүсийн хийсэн өөр олон зүйл байгаа ба хэрэв тэд тэр бүгдийг бичсэн бол тэдний бичсэн...

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих