“Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай” гэдэг нь яг ямар утгатай вэ?

2020-07-14

Эзэнд итгэдэг бид бүгдийн хамгийн агуу хүсэл бол тэнгэрлэг хаанчлалд орж мөнх амь олж авах билээ. Библид: “Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай бөгөөд Хүүд итгэдэггүй хүн мөнх амийг үзэхгүй; харин Бурханы уур хилэн түүн дээр оршино(Иохан 3:36) гэдэг. Хүүд итгэнэ гэдэг нь Эзэн Есүс Христэд итгэнэ гэсэн үг бөгөөд Есүсийн зам бол мөнх амийн зам гэж олон хүн боддог. Тиймээс зөвхөн эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амь хайрлаж чадна гэж хэн нэгэн гэрчлэхэд тэд үүнийг хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй. Эзэн Есүст итгэснээр мөнх амь олж авч чадах юм чинь эцсийн өдрүүдийн Христийн үг, ажлыг хүлээн зөвшөөрөх ямар хэрэг байна? гэж тэд боддог. Энэхүү асуудлыг ойлгохын тулд “Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай” гэдэг нь яг ямар утгатай болох, мөнх амийг хэрхэн үнэхээр олж авч болохыг эхлээд бид ойлгох ёстой. Бидний хувь заяа болон эцсийн төгсгөлтэй шууд холбоотой учраас эдгээр хэрэг явдал нь нэн чухал юм. Тиймээс одоо хамтдаа эдгээрийн талаар нөхөрлөж, судалцгаая.

“Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай” гэдэг нь яг ямар утгатай вэ?

Хүүд итгэх жинхэнэ итгэл гэж юу вэ? Эзэн Есүст итгэснээр бид мөнх амь олж авч чадах уу?

Хүүд итгэнэ гэдэг нь бие махбодтой Христэд итгэнэ гэсэн үг гэдгийг бид бүгд мэддэг бөгөөд Хүүд итгэнэ гэдэг нь Эзэн Есүст итгэнэ гэсэн үг гэж бид боддог. Гэвч энэ нь зөвхөн хагас дутуу зөв бөгөөд Хүүд итгэх итгэл нь үнэхээр ийм утгатай биш юм. Эзэн эргэн ирэхдээ хүний Хүү болж махбодод дахин ирнэ гэж Библид тодорхой зөгнөдөг: “Тиймээс та нар ч бас бэлэн бай: учир нь та нарын бодоогүй цагт хүний Хүү ирнэ(Лук 12:40). “Учир нь тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл цахилдаг аянга шиг; хүний Хүү ч бас Өөрийн өдөртөө тийнхүү байх болно. Гэхдээ Тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд гологдоно(Лук 17:24–25). “Гэхдээ хүний Хүүгийн ирэлт нь ч бас Ноагийн өдрүүд шиг байх болно(Матай 24:37). “Хүний Хүү ирнэ” болон “хүний Хүүгийн ирэлт” зэрэг үг нь хэвийн хүн чанартай хүн болж төрсөн хэн нэгнийг хэлдэг. Амилсных нь дараах Эзэн Есүсийн сүнслэг биеийг хүний Хүү гэж нэрлэж болохгүй учраас Эзэн эргэн ирэхдээ дахин нэгэнтээ бие махбодтой болж хүний Хүү болох болно. Библи дэх “Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай” хэмээх үг нь Эзэн Есүст итгэх итгэлийг хэлээд зогсохгүй эцсийн өдрүүд дэх бие махбодтой болсон Христэд итгэх итгэлийг мөн хэлж байгаа юм. Зөвхөн энэ л Хүүд итгэх жинхэнэ итгэл юм.

Зарим хүн үүнийг ойлгодоггүй бөгөөд Эзэн ЕсүсГэхдээ өөрт нь Миний өгөх уснаас уудаг хэн ч, хэзээ ч цангахгүй; харин Миний өгөх ус түүний дотор мөнх амь руу оргилох булаг болно(Иохан 4:14) гэж хэлэхдээ Эзэн Есүс мөнх амийн замыг эзэмшсэн гэдгийг харуулсан гэж итгэдэг. “Эзэн Есүст зөвхөн итгэснээрээ яагаад мөнх амийг бид олж авч чадахгүй гэж? Эцсийн өдрүүд дэх хүний Хүүд бид үнэхээр итгэх ёстой гэж үү? Эзэн Есүс бидэнд мөнх амь өгч чадахгүй байж болно гэж үү?” гэж тэд асуудаг. Бид ийм зүйлс хэлэх ёсгүй, харин ч энэ хэрэг явдлыг тодорхой болгох ёстой: Эзэн Есүс бие махбодтой болсон Бурхан байсан; Тэр Бурханы ялгамж чанар болон мөн чанарыг эзэмшсэн; Тэр үнэн, зам, амь байсан бөгөөд Тэр мөнх амийн замыг төрөлхийн эзэмшсэн. Тэгэхээр яагаад бид Эзэн Есүст л зөвхөн итгээд мөнх амийг олж авч чадахгүй, харин мөнх амийн замыг олж авч чаддаг болохоосоо өмнө эцсийн өдрүүдийн Христэд бас итгэх ёстой гэж? Энэ нь Бурханы ажил болон Бурханы ажлын алхам бүрийн үр жимстэй шууд холбоотой юм. Хуулийн эрин үеийн төгсгөлд хууль зөрчсөний улмаас бүх хүн төрөлхтөн үхэх аюулд орсон бөгөөд мөнх нүглийн тахил тэдэнд хэрэгтэй байсан гэдгийг хүн бүр мэднэ. Тийм ч учраас Эзэн Есүс махбод болон газарт ирж хүн төрөлхтний төлөө Өөрийн биеэр цовдлогдож, хүний төлөөх нүглийн тахил болсон. Үүний дараа, хүмүүс Бурханд гэмшиж, залбирах л ёстой болсон бөгөөд тэдний нүгэл нь уучлагдсан. Гэхдээ үгүйсгэж болохгүй зүйл бол бид нүгэлд амьдарсаар байгаа бөгөөд Эзэний сургаалыг бид хамгаалах чадваргүй; бид өөрийн эрхгүй үргэлж нүгэл үйлддэг, тэгээд улайдаг нүглийн аймшигт тойрогт амьдардаг. Бидний нүгэл хараахан бүрэн цэвэрлэгдээгүй, бидний нүглийн уг шалтгаан шийдвэрлэгдээгүй байна. Тийм зүйл болох хүртэл бид тэнгэрийн хаанчлалд орж, мөнх амь олж авахад тохирохгүй.

Бурханы үгэнд хэлсэнчлэн: “Хүнийг золин аварч, нүглийг нь уучилсан тухайд бол, Бурхан хүний гэм бурууг санадаггүй, гэм буруугийнх нь дагуу хүнд ханддаггүй гэж л авч үзэж болох юм. Гэвч махан биед амьдардаг хүн нүглээс ангижраагүй бол үргэлжлүүлэн нүгэл үйлдэж, завхарсан сатанлаг зан чанараа эцэс төгсгөлгүй илчилж л чадна. Энэ бол хүний амьдардаг, нүгэл үйлдэж, нүглээ уучлуулдаг эцэс төгсгөлгүй орчлын амьдрал юм. Хүн төрөлхтний ихэнх нь өдөр нь нүгэл үйлдээд орой нь нүглээ улайдаг. Ийм маягаар нүглийн тахил хүний хувьд үүрд хүчинтэй байдаг ч энэ нь хүнийг нүглээс аварч чадахгүй. Хүн завхарсан зан чанартай байсаар байгаа тул авралын ажлын хагас нь л гүйцэлдсэн(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бие махбодтой болохын нууц 4). “Хүний нүглийг өршөөсөн нь Бурханы цовдлолын ажлаас үүдсэн боловч хүн хуучны, завхарсан сатанлаг зан чанар дотроо үргэлжлүүлэн амьдарсан юм. Ийм болохоор хүнийг сатанлаг завхарсан зан чанараас нь бүрэн аврах ёстой, ингэснээр түүний нүгэлт уг чанар дахин хэзээ ч хөгжихгүйгээр бүрэн арилж, улмаар хүний зан чанар өөрчлөгдөх боломжтой болох юм. Энэ нь амийн өсөлтийн замыг, амийн замыг болон зан чанараа өөрчлөх замыг ухаарахыг хүнээс шаарддаг. Түүнчлэн, энэ замын дагуу хэрэгжүүлж, зан чанараа аажмаар өөрчилж, гэрлийн гялбаан дор амьдарч, хийдэг бүхнээ Бурханы хүслийн дагуу байлгаж, завхарсан сатанлаг зан чанараа хаяж, Сатаны харанхуйн нөлөөнөөс ангижирч, улмаар нүглээс бүрэн ангижрахыг хүнээс шаарддаг. Тэгсэн цагт л хүн бүрэн аврал хүртэнэ(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бие махбодтой болохын нууц 4).

Бид Сатанаар гүн завхруулагдсан бөгөөд сатанлаг уг чанар бидний дотор гүн суусан байдаг. Хувиа хичээсэн, ихэрхүү, хуурмаг байдал гэх мэт ийм сатанлаг зан чанар бидэнд ноёрхдог. Бид эцэс төгсгөлгүй нүгэл үйлдэж, улайсаар, өөрсдийгөө нүглийн хүлээснээс чөлөөлж чаддаггүй. Янз бүрийн нөхцөл байдалд хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэх гэж бид үргэлж худал хэлж, бусдыг мэхэлдэг; Эзэний төлөө ажиллаж, номлохдоо бид үргэлж өөрийгөө гайхуулж, сайрхан, бусад хүн биднийг хүндэлж, өндрөөр үнэлнэ гэж найддаг; Бурханд хэрхэн ханддаг тухайд гэвэл, биднийг ерөөх үед нь Түүнд талархдаг атлаа бидэн дээр шалгалт ирэхэд буруугаар ойлгож, Бурханыг буруутгадаг. Хэдхэн жишээ л гэхэд энэ. Тэгэхээр ингэж байнга нүгэл үйлддэг, Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханаас урвадаг бид Эзэн Есүсийн авралыг л хүлээн зөвшөөрөөд бидний завхарсан зан чанар цэвэрлэгдэхгүй хэвээр байвал бид мөнх амийг яаж олж авч чадах вэ? Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүсийн гүйцэтгэсэн ажил хүмүүст нүглээ уучлуулах боломж л олгож, нүгэлгүй болгосон боловч зөвхөн Эзэн Есүст итгэснээр мөнх амийг тэд олж авч чадахгүй гэдгийг Бурханы ажлын хүрсэн үр дүнгээс бид харж болно. “Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай” гэх үг нь үнэндээ Эзэн Есүс бол махбодоор илэрсэн Бурхан Өөрөө гэдэг баримтыг л гэрчилж байсан юм. Зөвхөн Бурхан л хүнд мөнх амь хайрлаж чадна гэсэн Бурханы бүрэн эрхийг Тэр гэрчилж байсан. Гэхдээ Нигүүлслийн эрин үед хүнд мөнх амь хайрлана, Түүний авралыг хүлээж авснаараа хүмүүс мөнх амийг олж авч чадна гэж Эзэн хэзээ ч хэлээгүй. Хэрэв мөнх амийн замыг олж авч, завхарсан зан чанараа бүрмөсөн ариусгуулахыг бид хүсэж байвал эцсийн өдрүүд дэх бие махбодтой болсон хүний Хүүгийн үг, ажлыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Хэрэв бид зөвхөн Эзэн Есүст л итгээд эцсийн өдрүүдэд эргэн ирсэн хүний Хүүг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол бидний “Хүүд итгэх итгэл” зөвхөн хагас дутуу итгэл бөгөөд Хүүд итгэх жинхэнэ итгэл гэж нэрлэх боломжгүй, тэр ч байтугай бид тэнгэрийн хаанчлалд орж, мөнх амь олж авч бүр ч чадахгүй.

Эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амийн зам хайрлаж чадна

“Зөвхөн Эзэн Есүст итгэснээрээ мөнх амь олж авч чадахгүй, эцсийн өдрүүдийн Христийг л хүлээн зөвшөөрч байж мөнх амь олж авч чадах юм бол эцсийн өдрүүдийн Христ бидэнд мөнх амийн замыг хэрхэн өгдөг юм бэ?” гэж зарим нь одоо асууж магад. Эзэн Есүс зөгнөсөнчлөн: “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: Учир нь Тэр Өөрийн санаагаар ярихгүй; харин сонссон зүйлээ Тэр ярих болно: Мөн Тэр ирэх зүйлсийг та нарт харуулна(Иохан 16:12–13). “Тэр хүний Хүү болохоор шүүлтийг гүйцэтгэх эрх мэдлийг ч Түүнд өгсөн(Иохан 5:27). “Хэрвээ Миний үгийг сонсоод баримталдаггүй хүн байвал Би түүнийг шүүхгүй: учир нь Би дэлхий ертөнцийг шүүхийн тулд биш харин аврахын тулд ирсэн билээ. Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно(Иохан 12:47–48). Эцсийн өдрүүдэд Бурхан, махбод болох үедээ илүү их үг айлдаж, хүнийг шүүж, цэвэрлэх ажил гүйцэтгэж, хүнийг Сатаны нөлөөнөөс бүрэн аварч, биднийг мөнх амь олж авах боломжтой болгоно гэдгийг Эзэн Есүсийн зөгнөлөөс бид харж болно. Эзэн Есүс ажлаа гүйцэтгэхээр ирэх үед хүний биеийн хэмжээ жижиг бөгөөд Бурханы шүүлт, гэсгээлтийн ажлыг тэсэж чадахгүй байсан. Тийм ч учраас эцсийн өдрүүдэд ажлын энэ үе шатыг гүйцэтгэхээр Бурхан үнэнийг илэрхийлдэг, учир нь Бурхан үргэлж хүний биеийн хэмжээнд тааруулан үе шаттай ажилладаг. Бидний тэсэн ядан хүлээсэн Эзэн Есүс одоо махбодод эргэн ирчихсэн—Тэр бол Төгс Хүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христ юм. Эзэн Есүсийн золин авралын ажлын суурин дээр Төгс Хүчит Бурхан, хүн төрөлхтнийг ариусгаж, аварч болох бүх үнэнийг илэрхийлдэг; Тэр шүүлтийн ажлыг Бурханы гэрээс эхлэн гүйцэтгэж, бидэнд мөнх амийн замыг авчирдаг. Энэ нь Эзэн Есүсийн зөгнөлийг бүрэн дүүрэн биелүүлдэг.

Бурханы үгийг уншицгаая: “Эцсийн өдрүүдийн Христ амийг, мөн өнө удаан мөнхөд үргэлжлэх үнэний замыг авчирдаг. Энэ үнэн бол хүн амийг олж авах зам, нөгөөтээгүүр хүн Бурханыг мэдэж, Бурханаар сайшаагдах цорын ганц зам юм. Хэрвээ чи эцсийн өдрүүдийн Христийн өгсөн амийн замыг эрж хайхгүй бол хэзээ ч Есүсийн сайшаалыг олж, тэнгэрийн хаанчлалын үүдээр орох шаардлагыг хангаж чадахгүй. Учир нь чи бол түүхийн хоригдол агаад утсан хүүхэлдэй юм. Дүрэм журам, бичиг үсэгт захирагдаж, түүхэнд дөнгөлүүлсэн хүмүүс хэзээ ч амийг олж авч чадахгүй, мөнх амийн замыг ч бас хэзээ ч олж авч чадахгүй. Яагаад гэвэл, тэдэнд байгаа бүхэн бол сэнтийгээс урсах амийн ус биш, харин ердөө л хэдэн мянган жилийн турш тогтонги байсан булингартай ус юм. Амийн усаар хангагдаагүй хүмүүс үүрд хүүр, Сатаны зугаа, тамын хүү хэвээр үлдэнэ(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна).

Эцсийн өдрүүдэд Христ хүнийг сургах, хүний мөн чанарыг ил болгох, хүний үг болон үйлдэлд нь дүн шинжилгээ хийхийн тулд төрөл бүрийн үнэнийг хэрэглэдэг. Хүний үүрэг, хүн яаж Бурханд дуулгавартай байх ёстой, хүн яаж Бурханд үнэнч байх ёстой, хүн яаж хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулах учиртай болон Бурханы мэргэн ухаан, зан чанар гэх зэрэг төрөл бүрийн үнэн эдгээр үгэнд агуулагддаг. Эдгээр үг нь бүгд хүний мөн чанар болон ялзарсан зан чанар луу чиглэдэг. Ялангуяа, хүн Бурханыг хэрхэн голдгийг илчилсэн үгсийг хүн бол Сатаны биелэл, Бурханы эсрэг дайсны хүч болдог тухайд хэлсэн байдаг. Шүүлтийн ажлаа хийхдээ Бурхан хүний уг чанарыг ердөө хэдхэн үгээр тодорхой болгодог юм биш; Тэрээр удаан хугацааны туршид илчилж, харьцаж, засдаг. Илчлэл, харьцалт болон засалтын эдгээр аргыг энгийн үгээр бус, харин хүнд огт байдаггүй үнэнээр л орлуулж болно. Зөвхөн ийм төрлийн арга барилыг л шүүлт гэж нэрлэж болно; ийм төрлийн шүүлтээр л дамжуулан хүн номхорч, Бурханд захирагдахаар бүрэн үнэмшээд зогсохгүй, Бурханы тухай жинхэнэ мэдлэгийг олж авч чаддаг. Шүүлтийн ажлын авчирдаг зүйл гэвэл Бурханы жинхэнэ дүр төрх болон өөрийнх нь тэрслүү байдлын үнэний талаарх хүний ойлголт юм. Шүүлтийн ажил нь хүнд Бурханы хүслийн тухай, Бурханы ажлын зорилгын тухай, хүний ойлгошгүй нууцуудын тухай ихээхэн ойлголт олж авах боломж олгодог. Түүнчлэн, өөрийн ялзарсан мөн чанар болон ялзралынхаа үндсийг таньж мэдэх, хүний муу муухайг нээн илрүүлэх боломжийг олгодог. Энэ бүх үр дүнг шүүлтийн ажил авчирдаг, учир нь энэ ажлын мөн чанар нь үнэндээ Бурханы үнэн, зам, амийг Түүнд итгэдэг бүх хүнд нээх ажил юм. Энэ ажил нь Бурханы хийдэг шүүлтийн ажил билээ(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг).

Эцсийн өдрүүдийн Христ амийг, мөн өнө удаан мөнхөд үргэлжлэх үнэний замыг авчирдаг. Энэ үнэн бол хүн амийг олж авах зам, нөгөөтээгүүр хүн Бурханыг мэдэж, Бурханаар сайшаагдах цорын ганц зам юм” гэж Бурхан хэлдэг. Бурханы үг маш тодорхой: Эцсийн өдрүүдийн Христээс мөнх амийн зам ирдэг бөгөөд эцсийн өдрүүдийн Христийн шүүлт, ариусгалтыг хүлээн зөвшөөрч байж л бид мөнх амийг олж авч чадна. Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийг туулснаар бусдад хандах бидний зан төлөв, харьцалт Бурханы үгтэй нийцэж чадна, хэрэг явдлыг бид зарчмаар зохицуулах чадвартай болж чадна, ингэснээр бид нүгэл үйлдэж, Бурханыг эсэргүүцэхээ больж, Бурханыг дуулгавартай дагаж чадна. Өөрөөр хэлбэл, эцсийн өдрүүдэд Бурханы илэрхийлсэн, биднийг ариусгаж, авардаг бүх үнэн бидний жинхэнэ амь болдог бөгөөд тэгсэн цагт л бид тэнгэрлэг хаанчлалд орж болохуйц болж, мөнх амь олж авдаг хүмүүс болдог. Гэвч Сатаны нөлөөнөөс биднийг бүрэн чөлөөлүүлж, бүрэн авралд хүргэж чадах бүх үнэнийг Бурхан бидний хэрэгцээний дагуу илэрхийлэх хүртлээ одоо бид Сатанаар гүн завхруулагдсан бөгөөд эдгээр үнэн нь Бурханы хүнд өгдөг мөнх амийн зам юм. Хүний уг чанар, мөн чанарыг ил болгодог үгийг, Бурханыг хэрхэн дуулгавартай дагаж, хайрлахыг хүнд заадаг үгийг, Бурханд юу байдаг, Бурхан юу болох зэргийг илчилдэг үгийг Бурхан илэрхийлдэг. Бурханы үгийг уншиж, Бурханы үгийн шүүлт, гэсгээлтийг туулахдаа бид сатанлаг уг чанарынхаа талаар зарим нэг жинхэнэ ойлголттой болж авдаг. Гаднаа сайн зан байдал үзүүлдэг ч дотроо бол хэнийг ч сонсдоггүй, хэнтэй байхаас үл хамааран олноос онцгойрохыг хүсдэг, үргэлж нэгдүгээрт байж, бусдаар хүндлүүлж, бишрүүлэхийг хүсдэг, биеэ тоосон, ихэрхүү зан гэх мэт сатанлаг завхарсан зан чанараар бид дүүрэн байдаг; дэндүү шударга бус, ов мэхтэй, хувиа хичээсэн, жигшүүртэй, шунахай, хорон муу байж, зөвхөн өөрийн ашиг сонирхлыг л анхаарч үздэг, тэнгэрийн хаанчлалд орж, мөнх амь олж авахын тулд Түүнтэй наймаацах л гэж Бурханы төлөө бид ажиллаж, өөрсдийгөө зарлагаддаг. Эдгээр зүйл нь Бурханыг огтхон ч сэтгэл хангалуун болгодоггүй. Бурханы ажил бидний үзэлтэй таарахгүй үед бид Бурханыг үгүйсгэж, шүүж, эсэргүүцэхдээ тулдаг. Байгалийн болон хүний бүтээсэн гамшиг бидэн дээр ирж, шалгалт, зовлон шаналалтай тулгарахдаа бид Бурханы буруутгаж, Бурханаас урвадаг. Ийм цаг үед л Сатанаар завхруулагдсан завхралынхаа муухай царайг тод харж чаддаг. Тэр үед бидний өөрийн уг чанар үнэндээ Сатаных гэдгийг ухаарч, зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс өөрийгөө үзэн ядаж, жигшиж эхэлдэг. Бид Бурханд гэмшиж, үнэнийг эрэлхийлж, хэрэгжүүлэхэд анхаардаг бөгөөд бидний завхарсан зан чанар аажмаар цэвэрлэгдэж, өөрчлөгддөг. Эцсийн өдрүүдийн Христийн илэрхийлсэн энэхүү үнэн байхгүй бол бид үнэхээр гэмшиж, өөрчлөгдөж чадахгүй байсан. Эцсийн өдрүүдэд Бурханы шүүлтийн ажилд туршлагажсанаараа бид Бурханы үгээр амьдарч чаддаг. Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг илүү их туулж, бидний зан чанар бүрэн өөрчлөгдвөл бид Бурханыг дуулгавартай дагаж, Түүний үгийг анхааралдаа авч чаддаг болн—ингэснээр ариун бөгөөд үнэнч “бяцхан хүүхдүүд” шиг Бурханаар авхуулдаг. Шүүлтээр ариусгагдсан, ариун бөгөөд үнэнч хүмүүс тэнгэрийн хаанчлалд орж, мөнх амь олж авна. Илчлэлийн номд “Түүний тушаалыг дагаснаар амийн мод руу очих эрхтэй болж, хотын хаалгаар орох хүмүүс ерөөлтэй еэ(Илчлэл 22:14) хэмээн зөгнөсөн шиг энэ бол Бурханы амлалт билээ. Эсрэгээрээ хэрэв бид Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол бидний нүгэл цэвэрлэгдэж, Бурханы хаанчлалд орох боломжгүй болно. Библид хэлсэнчлэн: “Хүүд итгэдэг хүн мөнх амьтай бөгөөд Хүүд итгэдэггүй хүн мөнх амийг үзэхгүй; харин Бурханы уур хилэн түүн дээр оршино(Иохан 3:36).

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Эзэн, боол хоёрын тухай сургаалт зүйрлэлийн цаадах Бурханы хүсэл юу вэ?

Өнгөрсөн хэдэн жилд бид пастор, ахлагчдынхаа хэлсний дагуу эрэлхийлсэн бөгөөд Эзэний төлөө хөдөлмөрлөж, ажиллаж, зовж, өөрсдийгөө зарлагадсанаар Эзэнээс алдрын титэм болон ерөөл олж авна гэдэгт итгэж ирсэн. Бид ажлаараа дамжуулан улам агуу гавьяа хуримтлуулах тусмаа өөрсдийгөө тэнгэрийн хаанчлалд ороход тэнцэнэ гэж боддог тул дор бүрнээ өөрсдийгөө Эзэний төлөө эрчимтэйгээр зарлагадаж, бүр ямар ч хэмжээний зовлон байлаа гэсэн зохистой санагдахад хүрдэг. Гэхдээ аливаа зүйлийг ийнхүү бодох нь Эзэний хүсэлтэй нийцдэг эсэх, энэ нь Эзэний үгэнд үндэслэдэг эсэхийг бид ер нь эргэцүүлж үзсэн бил үү? Эзэн Есүс энэ маягийн эрэл хайгуулыг магтдаг уу?

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих