Бурханыг мэднэ гэдэг яг юу юм бэ? Библийн тухай ойлголт, мэдлэг болон теологийн онолыг Бурханыг мэдэх явдал гэж үзэж болох уу?

Бурханыг мэдэх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь, хүн Бурханы сэтгэл хөдлөлийн цар хүрээг мэднэ гэсэн үг, Бурханыг мэдэх гэдэг нь энэ юм.

2018-07-15 12:07:09

Бурханы зан чанар болон мөн чанарыг хүн хэрхэн мэдэж болох вэ?

Бурханы эрх мэдэл, Бурханы хүч чадал, Бурханы ялгамж чанар, Бурханы мөн чанарын тухай мэдлэгийг өөрийн төсөөлөлдөө найдсанаар олж авч чадахгүй.

2018-07-15 12:07:48

Бурханы төгс хүчит байдал болон мэргэн ухаан ямар талуудад голчлон илчлэгддэг вэ?

Бурханы үг бол эрх мэдэл, Бурханы үг бол баримт бөгөөд Түүний амнаас үг гарахаас өмнө өөрөөр хэлбэл Тэр ямар нэг зүйлийг хийх шийдвэр гаргах үед тухайн зүйл аль хэдийн биелдэг.

2018-07-15 12:08:47

Бурхан өнөөдрийг хүртэл хүн төрөлхтнийг хэрхэн залж чиглүүлж, хангасан бэ?

Эхэндээ Бурхан чамайг сонгож, чамайг Өөрийн гэр бүлд авчрахын тулд янз бүрийн арга хэрэглэсэн.

2018-10-01 20:26:15

Бурхан бүх орчлон ертөнцийг хэрхэн ноёрхож, удирддаг вэ?

Бурханбол бүх зүйлийг захирч, бүгдийг удирддаг Нэгэн. Тэр тэнд буй бүхнийг бүтээсэн.

2018-07-15 12:10:19

Бурханыг мэднэ гэдэг яг юу юм бэ? Библийн тухай ойлголт, мэдлэг болон теологийн онолыг Бурханыг мэдэх явдал гэж үзэж болох уу?

Бурханыг мэдэх гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь, хүн Бурханы сэтгэл хөдлөлийн цар хүрээг мэднэ гэсэн үг, Бурханыг мэдэх гэдэг нь энэ юм.

2018-07-15 12:07:09

Бурханы зан чанар болон мөн чанарыг хүн хэрхэн мэдэж болох вэ?

Бурханы эрх мэдэл, Бурханы хүч чадал, Бурханы ялгамж чанар, Бурханы мөн чанарын тухай мэдлэгийг өөрийн төсөөлөлдөө найдсанаар олж авч чадахгүй.

2018-07-15 12:07:48

Бурханы төгс хүчит байдал болон мэргэн ухаан ямар талуудад голчлон илчлэгддэг вэ?

Бурханы үг бол эрх мэдэл, Бурханы үг бол баримт бөгөөд Түүний амнаас үг гарахаас өмнө өөрөөр хэлбэл Тэр ямар нэг зүйлийг хийх шийдвэр гаргах үед тухайн зүйл аль хэдийн биелдэг.

2018-07-15 12:08:47

Бурхан өнөөдрийг хүртэл хүн төрөлхтнийг хэрхэн залж чиглүүлж, хангасан бэ?

Эхэндээ Бурхан чамайг сонгож, чамайг Өөрийн гэр бүлд авчрахын тулд янз бүрийн арга хэрэглэсэн.

2018-10-01 20:26:15

Бурхан бүх орчлон ертөнцийг хэрхэн ноёрхож, удирддаг вэ?

Бурханбол бүх зүйлийг захирч, бүгдийг удирддаг Нэгэн. Тэр тэнд буй бүхнийг бүтээсэн.

2018-07-15 12:10:19