Яагаад Эзэн Есүс Фарисайчуудыг хараасан бэ? Фарисайчуудын мөн чанар яг юу вэ?

Фарисайчууд яагаад Есүсийг эсэргүүцсэнийг та нар мэдэхийг хүсэж байна уу?

2018-10-01 20:34:52

Шашны Бурханд итгэж, Фарисайчууд болон антихристүүдийн төөрөгдөл, хяналтыг амсдаг хүний үр дагавар юу вэ? Ийм маягаар Бурханд итгэвэл хүн Бурханаар аврагдаж чадах уу?

Жишээлбэл, шашны ертөнцийн пасторууд, удирдагчид өөрсдийн авьяас билэг, албан тушаал дээр тулгуурлан ажлаа хийдэг.

2018-07-15 12:41:44

Шашны ертөнцөд үнэн болон Бурхан эрх мэдлийг атгаж байдаг уу эсвэл антихристүүд болон Сатан эрх мэдлийг атгаж байдаг уу?

Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс, Бурхангүй байдаг, цаашлаад тэд Бурханы ерөөл болон хамгаалалтгүй байдаг.

2018-07-15 12:42:21

Яагаад Эзэн Есүс Фарисайчуудыг хараасан бэ? Фарисайчуудын мөн чанар яг юу вэ?

Фарисайчууд яагаад Есүсийг эсэргүүцсэнийг та нар мэдэхийг хүсэж байна уу?

2018-10-01 20:34:52

Шашны Бурханд итгэж, Фарисайчууд болон антихристүүдийн төөрөгдөл, хяналтыг амсдаг хүний үр дагавар юу вэ? Ийм маягаар Бурханд итгэвэл хүн Бурханаар аврагдаж чадах уу?

Жишээлбэл, шашны ертөнцийн пасторууд, удирдагчид өөрсдийн авьяас билэг, албан тушаал дээр тулгуурлан ажлаа хийдэг.

2018-07-15 12:41:44

Шашны ертөнцөд үнэн болон Бурхан эрх мэдлийг атгаж байдаг уу эсвэл антихристүүд болон Сатан эрх мэдлийг атгаж байдаг уу?

Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс, Бурхангүй байдаг, цаашлаад тэд Бурханы ерөөл болон хамгаалалтгүй байдаг.

2018-07-15 12:42:21