Хуурамч Христ гэж юу вэ? Хуурамч Христийг хэрхэн ялган таньж болох вэ?

Холбогдолтой Бурханы үг:

Бие махбодтой болсон Бурхан Тэрээр Бурханы мөн чанарыг агуулах болно, бие махбодтой болсон Бурхан Тэрээр Бурханы илэрхийллийг агуулах болно. Нэгэнт Бурхан махбод болсон учраас Өөрийн хийх ёстой ажлыг авчрах болно, нэгэнт Бурхан махбод болсон учраас Өөрийн юу болохыг илэрхийлэх бөгөөд хүнд үнэнийг авчирч, амь хайрлаж, замыг харуулж чадах болно. Бурханы мөн чанарыг агуулдаггүй махбод нь гарцаагүй бие махбод болсон Бурхан биш; үүнд эргэлзэх зүйл үгүй. Энэ нь Бурханы махбод болсон бие мөн эсэхийг судлахын тулд хүн Түүний илэрхийлж буй зан чанар, хэлж буй үгнээс нь үүнийг тодорхойлох ёстой. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы махбод болсон бие мөн эсэх, үнэн зам мөн эсэхийг Түүний мөн чанараас тогтоох ёстой. Иймээс Бурханы махбод болсон бие мөн эсэхийг тодорхойлоход[а], гадаад дүр төрхөөс илүүтэйгээр Түүний мөн чанарт (Түүний ажил, Түүний үг, Түүний зан чанар гээд олон бий) анхаарал хандуулах нь чухал юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Удиртгал”-аас

Махбод болсон Бурханыг Христ гэдэг, иймээс хүмүүст үнэнийг өгч чаддаг Христийг Бурхан гэдэг. Энэ тухайд ямар ч хэтрүүлсэн зүйл байхгүй, учир нь Тэр Бурханы мөн чанарыг болон хүний хүрэх боломжгүй Бурханы зан чанар ба Өөрийн ажил дахь мэргэн ухааныг эзэмшиж байдаг. Өөрсдийгөө Христ гэдэг атлаа Бурханы ажлыг хийж чаддаггүй хүмүүс бол хуурамч юм. Христ бол газар дэлхий дээрх Бурханы илрэл төдий биш, харин хүмүүсийн дунд ажлаа хийж, дуусгахдаа Бурханы авсан онцгой махбод билээ. Энэ махбод нь газар дэлхий дээрх Бурханы ажлыг хангалттай хариуцаж чаддаг, Бурханы зан чанарыг илэрхийлдэг, Бурханыг сайтар төлөөлж, хүнийг амиар хангадаг учир ямар ч хүнээр үүнийг орлуулах боломжгүй. Христийг дуурайдаг хүмүүс эрт орой нэгэн цагт бүгд унах болно, учир нь тэд өөрсдийгөө Христ гэцгээдэг ч, Христийн мөн чанарыг эзэмшдэггүй. Иймд Би, Христийн жинхэнэ байдлыг хүн тодорхойлох боломжгүй, харин Бурхан Өөрөө үүнийг хариулж шийднэ гэж хэлдэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Эцсийн өдрүүдийн Христ л хүнд мөнх амийн замыг өгч чадна”-аас

Газар дээрх Христ нь Бурханы Өөрийн өмнөөс ажиллах чадвартай хэдий ч бүх хүнд махбод дахь дүрээ харуулах санаа зорилготойгоор ирдэггүй. Тэрээр бүх хүнд Өөрийгөө харуулахаар ирдэггүй; Өөрийнх нь гараар удирдуулах боломжийг хүмүүст олгож, улмаар шинэ эрин үе рүү оруулах гэж Тэр ирдэг. Христийн махбодын чиг үүрэг нь Бурханы Өөрийн ажлын төлөө, өөрөөр хэлбэл, махбод дахь Бурханы ажлын төлөө болохоос махбодын мөн чанараа хүмүүст бүрэн ойлгуулахын тулд биш юм. Тэр яаж ч ажиллалаа гэсэн, махбодын хийж чадах зүйлээс энэ нь хэтэрдэггүй. Тэр яаж ч ажиллалаа гэсэн, хэвийн хүн чанартай махбодоор үүнийг хийдэг ба Бурханы жинхэнэ төрх байдлыг хүнд бүрэн илчилдэггүй. Үүнээс гадна, Түүний махбод дахь ажил хэзээ ч хүний төсөөлдөг шиг ер бусын, үнэлж баршгүй байдаггүй. Хэдийгээр Христ махбод дахь Бурханыг Өөрийг нь төлөөлж, Бурханы Өөрийн хийх учиртай ажлыг биечлэн хэрэгжүүлдэг ч, тэнгэр дэх Бурханы оршин тогтнолыг үгүйсгэдэггүй бөгөөд Өөрийнхөө үйл хэргийг ч улайран тунхагладаггүй. Харин Тэр махбод дотроо даруухнаар нуугдсан хэвээр байдаг. Христээс бусад, өөрсдийгөө Христ хэмээн хуурамчаар зарладаг хүмүүст Түүний чанарууд байдаггүй. Тэдгээр хуурамч Христийн биеэ тоож, өөрсдийгөө өргөмжилдөг зан чанартай харьцуулж үзэх үед, ямар байдалтай махбод нь үнэхээр Христ вэ гэдэг нь илэрхий болдог. Ийм хуурамч Христүүд хэдий чинээ хуурамч байна, төдий чинээ онгирдог бөгөөд хүнийг хуурахын тулд төдий чинээ тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэх чадвартай байдаг. Хуурамч Христүүдэд Бурханы чанарууд байдаггүй; Христ нь хуурамч Христэд хамаарах ямар ч элементээр бохирдоогүй байдаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Христийн мөн чанар бол Тэнгэрлэг Эцэгийн хүсэлд дуулгавартай байх юм”-аас

Муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлж, “Би бол Бурхан!” гэж хашхирдаг зарим хүн бий. Гэсэн ч тэдний төлөөлдөг зүйл буруу учраас эцэстээ тэд илчлэгддэг. Тэд Сатаныг төлөөлдөг ба Ариун Сүнс тэдэнд анхаарлаа огт хандуулдаггүй. Чи өөрийгөө хэчнээн их өргөмжилж, хэр чанга хашхирсан ч бай Сатанд харьяалагддаг бүтээгдсэн зүйл хэвээрээ л байна. Би хэзээ ч, “Би бол Бурхан, Би бол Бурханы хайртай Хүү!” гэж хашхирдаггүй. Гэвч Миний хийдэг ажил бол Бурханы ажил юм. Би хашхирах хэрэгтэй гэж үү? Ямар ч өргөмжлөл хэрэггүй. Бурхан Өөрийн ажлыг Өөрөө хийдэг бөгөөд хүн Түүнд байр суурь олгож, эсвэл хүндэт цол өгөх хэрэггүй: Түүний Өөрийн ялгамж чанар болон байр суурийг төлөөлөхөд Түүний ажил л хангалттай юм. Түүнд баптисм хүртээхээс өмнө Есүс Бурхан Өөрөө байгаагүй гэж үү? Тэрээр Бурханы махбод болсон бие байгаагүй гэж үү? Мэдээж Тэр гэрчлэл хүлээн авсныхаа дараа л Бурханы цорын ганц Хүү болсон гэж үү? Өөрийн ажлыг эхлэхээсээ ч өмнө Есүс гэдэг нэртэй хүн байгаагүй гэж үү? Чи шинэ зам гаргаж, эсвэл Сүнсийг төлөөлж чадахгүй. Чи Сүнсний ажлыг болон Түүний хэлдэг үгийг илэрхийлж чадахгүй. Чи Бурханы Өөрийн ажлыг хийж чадахгүй, Сүнсний ажлыг ч хийж чадахгүй. Бурханы мэргэн ухаан, гайхамшиг, ойлгогдошгүй байдал болон хүнийг гэсгээдэг Бурханы бүх зан чанар: энэ бүхнийг чи илэрхийлэх чадваргүй. Иймд өөрийгөө Бурхан гэж хэлэх нь нэмэргүй; чамд зөвхөн нэр байх ба ямар ч мөн чанар байхгүй байх байсан. Бурхан Өөрөө ирсэн боловч хэн ч Түүнийг таниагүй, гэсэн ч Тэр Өөрийн ажлыг үргэлжлүүлж, Сүнсийг төлөөлөн үүнийг хийдэг. Чи Түүнийг хүн эсвэл Бурхан, Эзэн эсвэл Христ гэж дуудсан ч, эсвэл Түүнийг эгч гэж дуудсан ч энэ нь хамаагүй. Харин Түүний хийдэг ажил Сүнснийх бөгөөд Бурханы Өөрийнх нь ажлыг төлөөлдөг. Хүн Өөрийг нь ямар нэрээр дуудаж байгааг Тэр анхаардаггүй. Тэрхүү нэр Түүний ажлыг тодорхойлж чадах уу? Түүнийг юу гэж дуудахаас чинь үл хамааран Бурханы тухайд гэвэл Тэрээр Бурханы Сүнсний махбод болсон бие юм; Тэр Сүнсийг төлөөлдөг ба Сүнсээр сайшаагддаг. Хэрвээ чи шинэ эрин үед зориулсан замыг тавьж, хуучин эрин үеийг төгсгөж, шинэ эрин үеийг эхлүүлж, эсвэл шинэ ажил хийж чадахгүй бол Бурхан гэж нэрлэгдэж чадахгүй!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болохын нууц (1)”-ээс

Өнөө үед тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж, чөтгөрийг зайлуулж, өвчтэйг эдгээж, олон ид шид үзүүлж чадах хүн гарч ирээд, Есүс ирлээ хэмээн өөрийгөө зарлавал энэ нь муу ёрын сүнснүүдийн дүр эсгэлт, Есүсийг дуурайсан хэрэг байх юм. Үүнийг санаж яв! Бурхан нэг ажлаа давтдаггүй. Есүсийн ажлын үе шат аль хэдийн биелсэн ба ажлын тэрхүү үе шатыг Бурхан дахин хэзээ ч хийхгүй. Бурханы ажил хүний үзэлтэй нийцэшгүй байдаг; жишээлбэл Хуучин Гэрээнд Мессиа ирнэ гэж зөгнөсөн боловч Есүс ирж таарсан, хэрвээ өөр Мессиа дахин ирвэл буруу юм. Есүс аль хэдийн нэг удаа ирсэн ба энэ удаад дахин ирсэн бол буруу байх байв. Эрин үе болгонд нэг нэр байдаг, нэр болгон нь эрин үеийн шинж чанартай байдаг. Хүний үзлээр бол Бурхан үргэлж тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэн, үргэлж өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг зайлуулан, үргэлж яг л Есүс шиг байх ёстой, гэвч энэ удаа Бурхан ердөө ч тийм байдаггүй. Хэрвээ эцсийн өдрүүдэд Бурхан мөн л яг Есүс шиг тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж, чөтгөрийг зайлуулж, өвчтэйг эдгээсээр байсан бол нэг ажлаа давтаж байгаа хэрэг болж, Есүсийн ажил ямар ч ач холбогдол, үнэ цэнгүй байх байсан юм. Тиймээс Бурхан эрин үе бүрд ажлын нэг үе шатыг хэрэгжүүлдэг. Түүний ажлын үе шат бүрийг гүйцэлдмэгц нь муу ёрын сүнснүүд удалгүй дуурайдаг ба Сатан Бурханыг өсгий даран дагаж эхэлсний дараа Бурхан өөр арга барилд шилждэг. Бурхан ажлынхаа нэг үе шатыг биелүүлмэгц муу ёрын сүнснүүд үүнийг нь дуурайдаг. Та нар энэ талаар тодорхой ойлгох ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь”-ээс

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Христийг дуурайн, хүмүүсийг хууран мэхлэх үг хэлдэг хэн боловч хуурамч Христ юм. Бүх хуурамч Христ нь муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн байдаг бөгөөд мэхлэгчид юм. Хүмүүсийг мэхлэхийн тулд цаг ямагт үг хэлж байгаа хуурамч Христийг хэрхэн ялган таньж болох вэ? Чи хуурамч Христийн зарим нэг үгийг л харах юм бол толгойгоо маажин, муу ёрын сүнсний санаа зорилго үнэндээ юу болохыг нэвт харж чадахгүй. Харин энэхүү муу ёрын сүнсийг мөшгөн, хэлсэн бүхнийг нь харгалзан үзэх юм бол энэ нь үнэндээ ямар зүйл болох, юу хийж байгаа, үнэндээ юу хэлж байгаа, хүмүүст юу хийхээр төлөвлөж, хүмүүст ямар зам санал болгож байгааг харахад маш амархан бөгөөд үүний дараа ялган танихад амархан болдог. Олон муу ёрын сүнсний үг мөн чанартаа адилхан шинжтэй байдгийг бид харж болно. Тэд Бурханы үгийг дуурайж л чаддаг болохоос биш, Бурханы үгийн мөн чанарыг агуулж яавч чаддаггүй. Бурханы үгэнд нөхцөл, зорилго гэж бий. Бурханы айлдварын туйлын зорилго болон үр нөлөө маш тодорхой байдаг бөгөөд Түүний үг эрх мэдэл, хүч чадалтай, хүний зүрхэнд хүрч, сэтгэлийг хөдөлгөж чаддаг гэдгийг харж болох юм. Харин муу ёрын сүнс болон Сатаны үгэнд нөхцөл ч, үр нөлөө ч байхгүй, тогтонги устай намаг шиг байдаг бөгөөд хүмүүс үүнийг уншаад зүрх сэтгэл нь дүнсийдэг. Тэд үүнээс юу ч олж авдаггүй. Иймээс төрөл бүрийн муу ёрын сүнс нь тэр чигтээ үнэнгүй байдаг бөгөөд дотроо гарцаагүй дүнсгэр, харанхуй байдаг. Тэдний үг хүмүүст гэрэл авчирч, дагах ёстой замыг нь харуулж чаддаггүй. Муу ёрын сүнс зорилгоо тодорхой хэлдэггүйн дээр юу гүйцэлдүүлэх гэж оролдож байгаагаа ч хэлдэггүй; үнэний мөн чанар юм уу үндэс суурийн талаар юу ч дурддаггүй. Огт дурддаггүй. Муу ёрын сүнсний үгээс хүмүүсийн ойлгож, олж авах ёстой юуг ч олох аргагүй юм. Иймээс муу ёрын сүнсний үг хүмүүсийг төөрөлдүүлж, дотоод бүүдгэр, харанхуй байдлыг л авчирч чаддаг болохоос хүмүүсийг ямар нэг тэжээлээр хангаж огт чаддаггүй. Муу ёрын сүнсний төрөлх уг чанар болон мөн чанар нь муу ёрын, харанхуй байдгийг бид эндээс харж болох юм. Тэд амин чанараар дулимаг, харин үхэл ханхлуулж байдаг. Тэд үнэхээр хараагдах ёстой сөрөг зүйлс юм. Тэдний ярианд ямар ч үнэн байдаггүй; харин үхсэн ялаа залгисан мэт ой гутааж, зэвүү хүргэн, бөөлжүүлдэг огт утгагүй зүйл байдаг билээ.

Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы ажлын зохицуулалтын тойм дахь “Муу ёрын сүнс, хуурамч христүүд, антихристүүдийн худал хуурмаг үг, гажууд онолыг хэрхэн ялгаж таних вэ”-ээс

Хэрэв хэн нэгэн Бурханы сонгосон хүмүүсийг төрөгдүүлж, өөрийгөө Христ буюу Бурханы махбод болсон бие гэж хэлэх юм бол бид Христ мөн эсэхийг нь баталгаажуулахын тулд мөн чанар, илэрхийлэл, ажил, үгийг нь болон илчилсэн зан чанарыг нь харах хэрэгтэй. Түүний мөн чанарыг эдгээр томоохон талаас харснаар бие махбодтой болсон Бурхан мөн эсэхийг нь баталгаажуулж чадна. Нэгдүгээрт, ажлын талаас гэвэл, Түүний ажил Бурханы ажил мөн юм бол Бурханы үг, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох болон Бурханы зөвт зан чанарыг илэрхийлэх чадвартай байх болно гэдгийг бид харах ёстой. Хэрэв энэ нь хүний ажил мөн бол хүнд юу байгаа, тэр юу болох бүхэн, мөн хүний туршлага, ойлголтыг л ярьж чадна. Тэрээр Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох бүхнийг, мөн Бурханы ажил, шаардлага, зан чанарыг ярьж чадахгүй, Бурханы удирдлагын төлөвлөгөө болон Бурханы нууцыг ярьж бүр ч чадахгүй. Хоёрдугаарт, үгийн талаас гэвэл Бурханы үг, хүний үгийн хооронд мөн чанарын ялгаа байдаг. Бурханы үг нь Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох бүхнийг төлөөлдөг бол хүний үг нь хүнд юу байгаа, тэр юу болох бүхнийг төлөөлдөг. Бурханы үг Бурханы зан чанарыг төлөөлдөг. Хүний үг нь хүний хүн чанарыг төлөөлдөг. Бурханы үг бол бүгд үнэн. Хүний үг бол үнэн биш юм. Энэ нь үнэнд хамаардаггүй. Гуравдугаарт, зан чанарын талаас гэвэл Бурханы ажил нь Бурханы зан чанарыг илэрхийлж чаддаг. Хүний ажил нь Бурханы зан чанарыг илэрхийлж чаддаггүй: харин хүний зан араншинг л илэрхийлж чаддаг. Хүний зан араншинд юу байдаг вэ? Үүнд ямарваа зөвт байдал, сүр жавхлан, уур хилэн юм уу үнэн байдаг уу? Хүний зан араншинд Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохын юу ч байдаггүй. Иймээс хүний ажил нь Бурханы зан чанарыг огтхон ч хамардаггүй. Бурханы үг үү, хүний үг үү, Бурханы ажил уу, хүний ажил уу гэдгийг эдгээр талаас шүүхэд маш амархан юм. Хэрвээ хүн эдгээр талаас ялгааг нь олж хэлж чадахгүй бол хуурамч Христүүд болон антихристүүд тэднийг амархан төөрөгдүүлдэг. Хэрэв энэхүү гурван талаас чи ялгааг нь олж хэлж чадвал хэн нь бие махбодтой Бурхан болох, хэн нь биш болохыг тодорхойлж чадна. Гадаад дүр төрхөөр нь шүүлгүйгээр ажил, үг, зан чанар гэх энэхүү гурван талаас ялгааг нь олж харах нь хамгийн зөв зүйтэй байдаг билээ.

Амийн оролтын тухай номлол ба нөхөрлөл II дахь “Хуурамч христ болон антихристийн заль мэхийг хэрхэн ялган таних тухай”-аас

Тайлбар:

а. Эх бичвэрт “тухайд” гэж байдаг.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент