Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүсийн түгээсэн илгээлт нь зөвхөн гэмшлийн зам байсан гэдгийг хүн ойлгох ёстой

Эхэндээ Есүс сайн мэдээг дэлгэрүүлэх болон наманчлалын замуудыг номлож байсан ба дараа нь хүмүүст баптисм хүртээж, тэдний өвчнийг эдгээж, чөтгөрийг хөөж байсан.

2018-07-20 12:24:43

Эцсийн өдрүүдэд Бурханы илэрхийлдэг бүх үнэн нь мөнх амийн зам юм гэдгийг хүн ойлгох ёстой

Бурхан Өөрөө амь ба үнэн бөгөөд Түүний амь ба үнэн хамт оршдог. Үнэнийг олж авах чадваргүй хүмүүс амийг хэзээ ч олж авахгүй.

амийн зам 2018-10-01 20:24:24

Нигүүлслийн эрин үе дэх гэмшлийн зам болон эцсийн өдрүүд дэх мөнх амийн замын хоорондох ялгааг хүн таньж мэдэх ёстой

Есүс ирэхдээ Тэр загалмайд цовдлогдсон, мөн Тэр Өөрийгөө тахилын ширээн дээр өргөл болгосноор бүх нүгэлтнүүдийн төлөө Өөрийгөө золиослосон.

2018-10-01 20:23:26

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүсийн түгээсэн илгээлт нь зөвхөн гэмшлийн зам байсан гэдгийг хүн ойлгох ёстой

Эхэндээ Есүс сайн мэдээг дэлгэрүүлэх болон наманчлалын замуудыг номлож байсан ба дараа нь хүмүүст баптисм хүртээж, тэдний өвчнийг эдгээж, чөтгөрийг хөөж байсан.

2018-07-20 12:24:43

Эцсийн өдрүүдэд Бурханы илэрхийлдэг бүх үнэн нь мөнх амийн зам юм гэдгийг хүн ойлгох ёстой

Бурхан Өөрөө амь ба үнэн бөгөөд Түүний амь ба үнэн хамт оршдог. Үнэнийг олж авах чадваргүй хүмүүс амийг хэзээ ч олж авахгүй.

амийн зам 2018-10-01 20:24:24

Нигүүлслийн эрин үе дэх гэмшлийн зам болон эцсийн өдрүүд дэх мөнх амийн замын хоорондох ялгааг хүн таньж мэдэх ёстой

Есүс ирэхдээ Тэр загалмайд цовдлогдсон, мөн Тэр Өөрийгөө тахилын ширээн дээр өргөл болгосноор бүх нүгэлтнүүдийн төлөө Өөрийгөө золиослосон.

2018-10-01 20:23:26