Бурханы хүслийг дагах гэж юу вэ? Хэрвээ хүн зөвхөн Эзэний төлөө номлогчийн ажил гүйцэтгэдэг бол Бурханы хүслийг дагаж байгаа хэрэг үү?

Чи Бурханы төлөө ажиллах чадвартай гэж төсөөл, гэвч чи Бурханд дуулгавартай ханддаггүй ба Бурханыг үнэхээр хайрлах чадваргүй.

2018-10-01 17:32:10

Хэрвээ хүн зөвхөн Бурханы нигүүлслийг л эдэлдэг бол энэ нь Бурханд итгэх итгэлийн жинхэнэ гэрчлэл мөн үү?

Холбогдолтой Бурханы үгс: Хэрэв чи зөвхөн Бурханы нигүүлслийг хүртэн айл гэрийн амар жимэр амьдралтай, эсвэл эд агуурс элбэгтэй байгаа бол чи Бурханыг хараахан олж аваагүй, Бурханд итгэх чинь бүтэлгүйтсэн байна.Бурха…

2018-10-01 17:31:21

Бурханы хүслийг дагадаг хүн гэж яг юу вэ? Бурханд итгэх итгэлийн жинхэнэ гэрчлэл гэж юу вэ?

Бурхан чамайг хэрхэн цэвэршүүлсэн ч бай хамаагүй чи бүрэн итгэлтэй байж, Бурханд итгэх итгэлээ хэзээ ч алдахгүй.

2018-10-01 12:43:38

Бурханы хүслийг дагах гэж юу вэ? Хэрвээ хүн зөвхөн Эзэний төлөө номлогчийн ажил гүйцэтгэдэг бол Бурханы хүслийг дагаж байгаа хэрэг үү?

Чи Бурханы төлөө ажиллах чадвартай гэж төсөөл, гэвч чи Бурханд дуулгавартай ханддаггүй ба Бурханыг үнэхээр хайрлах чадваргүй.

2018-10-01 17:32:10

Хэрвээ хүн зөвхөн Бурханы нигүүлслийг л эдэлдэг бол энэ нь Бурханд итгэх итгэлийн жинхэнэ гэрчлэл мөн үү?

Холбогдолтой Бурханы үгс: Хэрэв чи зөвхөн Бурханы нигүүлслийг хүртэн айл гэрийн амар жимэр амьдралтай, эсвэл эд агуурс элбэгтэй байгаа бол чи Бурханыг хараахан олж аваагүй, Бурханд итгэх чинь бүтэлгүйтсэн байна.Бурха…

2018-10-01 17:31:21

Бурханы хүслийг дагадаг хүн гэж яг юу вэ? Бурханд итгэх итгэлийн жинхэнэ гэрчлэл гэж юу вэ?

Бурхан чамайг хэрхэн цэвэршүүлсэн ч бай хамаагүй чи бүрэн итгэлтэй байж, Бурханд итгэх итгэлээ хэзээ ч алдахгүй.

2018-10-01 12:43:38