Бурханаар ашиглагддаг хүмүүсийн ажил болон шашны удирдагчдын ажлын хооррондох ялгаа юу вэ?

Бурханаар ашиглагдаж байгаа хүний гүйцэтгэдэг ажил нь Христийн эсвэл Ариун Сүнсний ажилтай хамтран ажиллахын төлөө байдаг.

2018-07-15 12:00:04

Бурханы ажил болон хүний ажлын хоорондох үндсэн ялгаа юу вэ?

Есүс Бурханы Сүнсийг төлөөлсөн ба Бурханы Сүнс шууд ажиллаж байсан. Тэр шинэ эрин үеийн ажлыг, өмнө нь хэний ч хийж байгаагүй ажлыг хийсэн.

2019-04-21 17:31:52

Бие махбодтой болсон Христ болон хуурамч христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдийн хоорондох ялгааг хүн таньж мэдэх ёстой

Бурханы бие махбод болох Тэр нь Бурханы мөн чанарыг агуулах болно мөн Бурханы бие махбод болсон Тэр нь Бурханы илэрхийллийг агуулах болно.

2018-07-20 12:25:48

Бурханд итгэдэг хүн, шашныг хаяж, Бурхан руу эргэн очихын тулд хуурамч хоньчид болон антихристүүдийг ялгаж салгаж чаддаг байх ёстой

Жишээлбэл, шашны ертөнцийн пасторууд, удирдагчид өөрсдийн авьяас билэг, албан тушаал дээр тулгуурлан ажлаа хийдэг.

2018-07-20 12:26:07

Бурханаар ашиглагддаг хүмүүсийн ажил болон шашны удирдагчдын ажлын хооррондох ялгаа юу вэ?

Бурханаар ашиглагдаж байгаа хүний гүйцэтгэдэг ажил нь Христийн эсвэл Ариун Сүнсний ажилтай хамтран ажиллахын төлөө байдаг.

2018-07-15 12:00:04

Бурханы ажил болон хүний ажлын хоорондох үндсэн ялгаа юу вэ?

Есүс Бурханы Сүнсийг төлөөлсөн ба Бурханы Сүнс шууд ажиллаж байсан. Тэр шинэ эрин үеийн ажлыг, өмнө нь хэний ч хийж байгаагүй ажлыг хийсэн.

2019-04-21 17:31:52

Бие махбодтой болсон Христ болон хуурамч христүүд, хуурамч эш үзүүлэгчдийн хоорондох ялгааг хүн таньж мэдэх ёстой

Бурханы бие махбод болох Тэр нь Бурханы мөн чанарыг агуулах болно мөн Бурханы бие махбод болсон Тэр нь Бурханы илэрхийллийг агуулах болно.

2018-07-20 12:25:48

Бурханд итгэдэг хүн, шашныг хаяж, Бурхан руу эргэн очихын тулд хуурамч хоньчид болон антихристүүдийг ялгаж салгаж чаддаг байх ёстой

Жишээлбэл, шашны ертөнцийн пасторууд, удирдагчид өөрсдийн авьяас билэг, албан тушаал дээр тулгуурлан ажлаа хийдэг.

2018-07-20 12:26:07