Тэнгэр, газар болоод бүх зүйлийг бүтээсэн жинхэнэ Бурхан нь нэг үү эсвэл гурав уу?

Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс, Бурхангүй байдаг, цаашлаад тэд Бурханы ерөөл болон хамгаалалтгүй байдаг.

2018-07-15 12:43:40

“Гурвал” гэдэг нь хамгийн утгагүй үг гэж яагаад хэлдэг вэ?

Хэрвээ та нарын дундаас хэн нэгэн Гурвал үнэхээр оршдог гэж хэлбэл, гурван бие дэх энэ нэг Бурхан нь яг юу вэ гэдгийг тайлбарла. Ариун эцэг гэж юу вэ?

2018-07-15 12:46:23

Нэгэн жинхэнэ Бурханыг “гурвалын Бурхан” гэж тодорхойлох нь Бурханыг эсэргүүцэж, доромжилж байгаа хэрэг

Ажлын гурван үе шат нь хүнийг аврах Бурханы ажлын бүрэн дүүрэн байдал билээ.

2018-07-20 12:27:54

Тэнгэр, газар болоод бүх зүйлийг бүтээсэн жинхэнэ Бурхан нь нэг үү эсвэл гурав уу?

Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс, Бурхангүй байдаг, цаашлаад тэд Бурханы ерөөл болон хамгаалалтгүй байдаг.

2018-07-15 12:43:40

“Гурвал” гэдэг нь хамгийн утгагүй үг гэж яагаад хэлдэг вэ?

Хэрвээ та нарын дундаас хэн нэгэн Гурвал үнэхээр оршдог гэж хэлбэл, гурван бие дэх энэ нэг Бурхан нь яг юу вэ гэдгийг тайлбарла. Ариун эцэг гэж юу вэ?

2018-07-15 12:46:23

Нэгэн жинхэнэ Бурханыг “гурвалын Бурхан” гэж тодорхойлох нь Бурханыг эсэргүүцэж, доромжилж байгаа хэрэг

Ажлын гурван үе шат нь хүнийг аврах Бурханы ажлын бүрэн дүүрэн байдал билээ.

2018-07-20 12:27:54