VII Цор ганц Бурхан Өөрөө гэдгийг мэдэх тухай сонгодог үгс

259. Зөвт байдал бол ариун байдал, энэ нь хүний зөрчлийг тэвчдэггүй зан чанар бөгөөд бохир заваан, өөрчлөгдөөгүй бүхэн нь Бурханы зэвүүцлийн бай юм. Бурханы зөвт зан чанар нь хууль биш, харин захиргааны зарлиг юм: Энэ нь хаанчлалын доторх захиргааны зарлиг бөгөөд энэ захиргааны зарлиг нь үнэнийг эзэмшдэггүй, өөрчлөгдөөгүй хүмүүсийн хувьд зөвт шийтгэл, ямар ч аврал үгүй. Хүн болгон төрлийнхөө дагуу ангилагдах үед сайн нь шагнагдаж, муу нь шийтгүүлнэ. Энэ нь хүний хүрэх газар тодорхой болох үе, авралын ажил төгсгөлдөө очиж, хүнийг аврах ажил цаашид явагдахаа больж, нүгэл үйлддэг хүн бүрд залхаан цээрлүүлэлт очих үе юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Петрийн туршлага: гэсгээлт, шүүлтийн талаарх түүний мэдлэг”-ээс эш татав

260. Бурханы, халдахыг тэвчдэггүй байдал нь Түүний онцгой мөн чанар юм; Бурханы уур хилэн бол Түүний онцгой зан чанар; Бурханы сүр жавхлан бол Түүний онцгой мөн чанар юм. Бурханы уур хилэнгийн цаад зарчим нь зөвхөн Түүний эзэмшдэг ялгамж чанар болоод байр суурийг төлөөлдөг. Энэ нь бас цор ганц Бурханы Өөрийн мөн чанарын бэлгэ тэмдэг юм гэдгийг дурдахын ч хэрэггүй. Бурханы зан чанар бол Түүний төрөлхийн мөн чанар билээ. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр энэ нь огтхон ч өөрчлөгддөггүй, мөн байршил солигдох болгонд ч өөрчлөгддөггүй. Түүний төрөлх зан чанар нь Түүний угийн мөн чанар юм. Тэр Өөрийн ажлыг хэн дээр хэрэгжүүлдгээс үл хамааран, мөн чанар нь өөрчлөгддөггүй, зөвт зан чанар нь ч өөрчлөгддөггүй. Хүн Бурханыг уурлуулах үед Түүний илгээдэг зүйл нь Түүний төрөлх зан чанар юм; энэ үед Түүний уур хилэнгийн ар дахь зарчим өөрчлөгддөггүй, Түүний цорын ганц ялгамж чанар, байр суурь ч өөрчлөгддөггүй. Мөн чанар нь өөрчлөгдсөн учраас, эсвэл Түүний зан чанар өөр элементийг бий болгосон учраас Тэр уурладаггүй, харин Өөрийг нь эсэргүүцэх хүний эсэргүүцэл зан чанарт нь халддаг учраас уурладаг. Хүн Бурханыг эрээ цээргүйгээр өдөөн хатгах нь Бурханы ялгамж чанар болон байр суурийг ихэд сорьдог. Бурханы үзэл бодлоор бол хүн Түүнийг сорих үедээ Түүнтэй тэмцэлдэж, Түүний уур хилэнг туршиж байдаг. Хүн Бурханыг эсэргүүцэх үед, Бурхантай тэмцэлдэх үед, Бурханы уур хилэнг тасралтгүй турших үед—өөрөөр хэлбэл, бас нүгэл өргөн тархах үед—Бурханы уур хилэн аяндаа илэрч, харагдана. Тиймээс Бурханы уур хилэнгийн илэрхийлэл нь бүх муу ёрын хүч оршин байхаа болино гэдгийг бэлгэддэг; дайсагнагч бүх хүч устгагдана гэдгийг бэлгэддэг. Энэ бол Бурханы зөвт зан чанарын цор ганц байдал бөгөөд энэ нь Бурханы уур хилэнгийн цор ганц байдал билээ. Бурханы эрхэм чанар болон ариун байдал соригдох үед, мөн шударга хүчнүүд хаагдаж, хүнд харагдахгүй байх үед Бурхан уур хилэнгээ илгээх болно. Бурханы мөн чанараас үүдэн, Бурхантай арсалдаж, эсэргүүцэлдэж, Түүнтэй тэмцэлддэг газар дээрх бүх хүч нь ёрын муу, завхарсан, шударга бус юм; тэдгээр нь Сатанаас гардаг ба түүнд харьяалагддаг. Бурхан шударга, гэрэл гэгээтэй, өө сэвгүй ариун учраас Бурханы уур хилэн дүрэлзэхийн хамтаар ёрын муу, ялзармал, Сатанд харьяалагддаг бүх зүйл үгүй болох болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө II”-оос эш татав

261. Бурханы уур хилэн нуугдмал агаад хүнд мэдэгддэггүй боловч хүн халдахыг тэвчдэггүй

Мунхаг, мэдлэггүй бүх хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы хандлага нь үндсэндээ өршөөл, хүлээцтэй байдалд үндэслэдэг. Нөгөө талаар, Түүний уур хилэн нь асар урт хугацаанд, аливаа зүйлсэд далдлагдаж байдаг; энэ нь хүнд мэдэгддэггүй. Үүний үр дүнд, Бурхан уур хилэнгээ үзүүлж байгааг харах нь хүний хувьд хэцүү байдаг бөгөөд Түүний уур хилэнг ойлгоход ч бас хэцүү байдаг. Ийм болохоор хүн Бурханы уур хилэнг чухал бус гэж үздэг. Хүнийг уучилж, өршөөх Бурханы хамгийн сүүлчийн ажил, хамгийн сүүлчийн алхам хүнд хүрч ирэх үед—өөрөөр хэлбэл, Бурханы эцсийн өршөөл, сүүлчийн анхааруулга хүнд хүрэх үед—хэрвээ хүн Бурханыг эсэргүүцэх өмнөх аргаа хэрэглэсээр, гэмшихийн тулд ямар ч хичээл чармайлт гаргахгүй, буруу замаасаа эргэхгүй, Түүний өршөөлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол Бурхан түүнд хүлээцтэй, тэвчээртэйгээр хандахаа болино. Эсрэгээрээ, энэ үед Бурхан өршөөлөө буцаан авах болно. Үүний дараа Тэр зөвхөн Өөрийн уур хилэнг л илгээнэ. Тэр өөр өөр арга хэрэглэн уур хилэнгээ илэрхийлж болдог ба өөр өөр арга хэрэглэн хүнийг шийтгэж, устгаж ч болдог.

Содом хотыг устгахдаа Бурхан гал ашигласан нь хүмүүс юм уу ямар нэг зүйлийг бүрмөсөн үгүй хийх хамгийн хурдан арга нь байсан юм. Содомын ард иргэдийг шатаасан нь тэдний махан биеийг устгаад зогсохгүй тэдний сүнс, сэтгэл, биеийг бүхэлд нь устгаж, энэ хотод байсан хүмүүс материаллаг ертөнц болоод хүнд үл үзэгдэх ертөнцийн аль алинд оршин тогтнохыг болиулсан. Энэ бол Өөрийн уур хилэнг харуулж, илэрхийлдэг Бурханы нэг арга зам юм. Ийм илрэл ба илэрхийлэл нь Бурханы уур хилэнгийн мөн чанарын нэг тал төдийгүй бас Бурханы зөвт зан чанарын мөн чанарын илрэл билээ. Бурхан уур хилэнгээ илгээх үедээ, ямар ч өршөөл, өгөөмөр сэтгэлийг харуулахаа больдог, мөн Өөрийн хүлээцтэй байдал, тэвчээрийг ч цаашид харуулдаггүй; үргэлжлүүлэн тэвчээртэй байж, өршөөлөө дахин хүртээж, хүлээцтэй байдлаа дахин нэгэнтээ хайрла гэж Түүнийг ятгаж чадах ямар ч хүн, зүйл, эсвэл учир шалтгаан гэж үгүй. Харин ч Өөрийн хүссэнийг хийхийн тулд Бурхан ганц ч хором эргэлзэхгүйгээр уур хилэн, сүр жавхлангаа илгээх бөгөөд эдгээр зүйлийг Өөрийн хүсэлд нийцүүлэн хурдан, туйлбартай хийх болно. Энэ нь хүний халдахыг тэвчдэггүй, Өөрийн уур хилэн, сүр жавхланг илэрхийлдэг Бурханы арга зам юм, мөн энэ нь Түүний зөвт зан чанарын нэг талын илэрхийлэл билээ. Бурхан хүний төлөө санаа зовж, хүнийг хайрлаж байгааг хүмүүс харах үедээ уур хилэнг нь олж мэдэж, сүр жавхланг нь харж, зөрчлийг тэвчдэггүй гэдгийг нь мэдэрч чаддаггүй. Эдгээр зүйл нь, Бурханы зөвт зан чанар гагцхүү өршөөл, хүлээцтэй байдал, хайрын зан чанар юм гэдэгт итгэхэд хүмүүсийг үргэлж хүргэдэг. Гэвч Бурхан хотыг устгах юм уу хүмүүсийг жигшихийг хүн харах үед, хүнийг сүйрүүлэх Түүний уур хилэн болон сүр жавхлан нь, Түүний зөвт зан чанарын өөр нэг талыг зэрвэс харах боломжийг хүмүүст олгодог. Энэ бол Бурханы, зөрчлийг тэвчдэггүй байдал юм. Хүний халдахыг тэвчдэггүй Бурханы зан чанар нь аливаа бүтээгдсэн зүйлийн төсөөллийг даван гардаг бөгөөд бүтээгдээгүй зүйлсийн дундаас нэг нь ч үүнд хөндлөнгөөс оролцож, нөлөөлөх чадваргүй; үүнээс ч илүүтэйгээр үүнийг хуулбарлаж, дуурайж чадахгүй. Тиймээс Бурханы зан чанарын энэ тал нь хүмүүсийн хамгийн сайн мэдэх ёстой зүйл юм. Бурханд Өөрт нь л ийм зан чанар байдаг ба Бурхан Өөрөө л ийм зан чанарыг эзэмшдэг. Хорон муу, харанхуй бүдүүлэг, тэрслүү байдал болон Сатаны ёрын муу үйлсийг—хүн төрөлхтнийг завхруулж, залгидаг үйлсийг Бурхан үзэн яддаг учраас, Өөрийг нь эсэргүүцдэг бүх нүгэлт үйл хэргийг жигшдэг учраас, мөн Өөрийн ариун, бузартаагүй мөн чанарын улмаас Бурхан ийм зөвт зан чанартай байдаг. Үүнээс болж, ямар ч бүтээгдсэн, эсвэл бүтээгдээгүй зүйлс Өөрийг нь илт эсэргүүцэж, сөрөхийг Тэр тэвчихгүй. Түүний нэгэнтээ өршөөл үзүүлж, эсвэл сонгож байсан хүн Түүний зан чанарыг уурлуулж, тэвчээртэй, хүлээцтэй байдлын зарчмыг нь зөрчих л юм бол Тэр өчүүхэн төдий ч өршөөлгүйгээр, тээнэгэлзэлгүйгээр Өөрийн зөвт зан чанарыг буюу хүний халдахыг тэвчдэггүй зан чанараа илчилж, гаргах болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө II”-оос эш татав

262. Бурханы уур хилэн асах нь Түүний зөвт зан чанарын нэг илэрхийлэл боловч Бурханы уур хилэн яавч өөрийнхөө байг ялгаварладаггүй, эсвэл зарчимгүй байдаггүй. Эсрэгээрээ, Бурхан огтхон ч хурдан уурладаггүй, мөн Өөрийн уур хилэн болон сүр жавхланг яаран харуулдаггүй. Түүнчлэн, Бурханы уур хилэн мэдэгдэхүйц хянагдаж, хэмжигдэж байдаг; үүнийг хүн уурлаж бухимдан, уураа гаргадагтай огтхон ч харьцуулшгүй. Библид хүн, Бурхан хоёрын хоорондох маш олон яриа тэмдэглэгдсэн байдаг. Энэ хүмүүсийн заримынх нь үг өнгөцхөн, мэдлэггүй агаад хүүхдийнх шиг байдаг боловч Бурхан тэднийг цохин унагаагүй, мөн тэднийг яллаагүй. Ялангуяа, Иовын шалгалтын үеэр Иовд хэлсэн үгийг нь сонссоныхоо дараа Ехова Бурхан Иовын гурван найз болон бусад хүмүүст хэрхэн хандсан бэ? Тэр тэднийг ялласан уу? Тэдэнд хилэгнэсэн үү? Тэрээр ямар ч ийм юм хийгээгүй! Харин ч тэдний төлөө гуйж, тэдний төлөө залбир гэж Иовд хэлсэн; нөгөө талаар Бурхан тэдний алдааг үнэн сэтгэлээсээ авч үзээгүй. Эдгээр тохиолдол нь бүгд, завхарсан, мэдлэггүй хүмүүст ханддаг Бурханы үндсэн хандлагыг төлөөлдөг. Тиймээс, Бурхан уур хилэнгээ гаргах нь ямартай ч Өөрийн сэтгэл санааны байдлыг илэрхийлж, гаргаж байгаа явдал биш юм. Бурханы уур хилэн нь хүний ойлгодог шигээр уур хилэн нь бүхэлдээ дүрсхийн гарч байгаа хэрэг биш. Бурхан сэтгэл хөдлөлөө барьж чадахаа больсноос болж, эсвэл уур нь буцалж, үүнийг гаргах ёстой болсноос болж уур хилэнгээ гаргадаг юм биш. Эсрэгээрээ, Түүний уур хилэн бол зөвт зан чанарынх нь илэрхийлэл, зөвт зан чанарынх нь жинхэнэ илрэл юм; энэ нь Түүний ариун мөн чанарыг бэлгэдсэн илчлэл билээ. Бурхан бол уур хилэн, мөн ямар ч зөрчлийг тэвчдэггүй—энэ нь, Бурханы уур хилэн учир шалтгаануудыг ялгадаггүй, эсвэл зарчимгүй байдаг гэсэн үг биш; харин завхарсан хүмүүс л учир шалтгааныг ялгахгүй, зарчимгүйгээр, дураараа уурладаг. Хүн байр суурьтай болмогц түүний хувьд сэтгэл хөдлөлөө хянах нь үргэлж хэцүү болно, иймээс сэтгэл ханамжгүй байдлаа илэрхийлж, сэтгэл хөдлөлөө гаргах тохиолдлуудыг таатайгаар шүүрэн авдаг; өөрийн чадварыг илчилж, байр суурь, ялгамж чанар нь энгийн хүмүүсийнхээс ялгаатай гэдгийг бусдад мэдэгдэхийн тулд тэрээр ямар ч шалтгаангүйгээр байнга уурладаг. Мэдээж ямар ч байр суурьгүй завхарсан хүмүүсийн сэтгэл санаа ч бас байнга хяналтаа алддаг. Хувийн ашиг сонирхол нь хохирсноос болж тэд ихэвчлэн уурладаг. Өөрсдийн байр суурь, нэр хүндийг хамгаалахын тулд завхарсан хүн төрөлхтөн сэтгэл хөдлөлөө үргэлж гаргаж, биеэ тоосон уг чанараа илчлэх болно. Нүглийн оршин тогтнолыг хамгаалахын тулд хүн уурлаж, сэтгэл хөдлөлөө гаргах ба эдгээр үйлдэл нь сэтгэл ханамжгүй байдлаа илэрхийлдэг хүний арга зам юм; эдгээр нь бохир зүйл, заль мэх, далд явуулга, хүний завхрал, ёрын муугаар бялхдаг, үүнээс ч илүүтэйгээр хүний зэрлэг санаархал, хүслээр бялхаж байдаг. Шударга ёс хорон муу байдалтай тэмцэлдэх үед хүн шударга ёсны оршин тогтнолыг хамгаалахын тулд уурлахгүй; харин ч эсрэгээрээ, шударга ёсны хүчийг заналхийлж, хяхан хавчиж, дайрч довтлох үед хүн үл ойшоосон, зайлсхийсэн, хойш суусан хандлагатай байдаг. Гэвч муу ёрын хүчтэй тулгарах үедээ хүн аялдан дагасан, мэхийж, бөхөлзсөн хандлагатай байдаг. Тиймээс хүн уурлах нь муу ёрын хүчний гарах гарц, мөн махан биетэй хүний улангассан, зогсоохын аргагүй ёрын муу зан байдлын илэрхийлэл юм. Гэхдээ Бурхан уур хилэнгээ илгээх үед бүх муу ёрын хүч зогсох болно; хүнийг хорлох бүх нүгэл зогсоно; Бурханы ажилд саад болдог дайсагнагч бүх хүч илэрхий болж, тусгаарлагдан хараагдана; Бурханыг эсэргүүцдэг Сатаны бүх хамсаатан шийтгэгдэж, үндсээрээ устгагдана. Оронд нь Бурханы ажил ямар ч саад бартаагүйгээр урагшилна; Бурханы удирдлагын төлөвлөгөө хуваарийн дагуу алхам алхмаар үргэлжлэн хөгжинө; Бурханы сонгосон хүмүүс Сатаны хөндлөнгийн оролцоо, хууралтаас ангид байх болно; Бурханыг дагадаг хүмүүс амар амгалан, тайван орчинд Бурханы удирдлага болон хангалтыг эдэлнэ; Бурханы уур хилэн бол бүх муу ёрын хүчийг үржиж, хурдан тархахаас сэргийлдэг хамгаалалт бөгөөд мөн энэ нь бүх зөв шударга, эерэг зүйлийн оршин тогтнол, тархалтыг хамгаалж, тэднийг хориг, сүйрлээс мөнхөд хамгаалдаг баталгаа билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө II”-оос эш татав

263. Бурхан уур хилэнгээ гаргах үед, муу ёрын хүчнүүд зогсож, муу ёрын зүйлс устгагддаг байхад шударга болоод эерэг зүйлс Бурханы халамж, хамгаалалтыг эдэлж, үргэлжлүүлэн орших боломжтой болдог. Шударга бус, сөрөг, ёрын муу зүйлс нь шударга, эерэг зүйлсийн хэвийн үйл ажиллагаа болон хөгжлийг саатуулж, үймүүлж, сүйтгэдэг учраас Бурхан уур хилэнгээ илгээдэг. Бурханы уур хилэнгийн зорилго нь Өөрийн байр суурь, ялгамж чанарыг хамгаалах явдал биш, харин шударга, эерэг, үзэсгэлэнтэй, сайн сайхан зүйлсийн оршин тогтнолыг хамгаалж, хүний хэвийн амьдралын хууль, дэг журмыг хадгалах явдал юм. Энэ бол Бурханы уур хилэнгийн эх сурвалж билээ. Бурханы уур хилэн бол Түүний зан чанарын тун зохистой, төрөлхийн, жинхэнэ илрэл мөн. Түүний уур хилэнгийн ард ямар ч санаа зорилго байдаггүй, хууран мэхлэлт, хуйвалдаан ч байдаггүй; үүнээс ч илүүтэйгээр Түүний уур хилэн нь завхарсан бүх хүнд байдаг хүсэл, заль мэх, хорон муу байдал, хүчирхийлэл, муу муухайг, эсвэл өөр ямар ч зүйлийг агуулдаггүй. Бурхан Өөрийн уур хилэнг илгээхээсээ өмнө, бүх зүйлийн мөн чанарыг аль хэдийн тов тодорхой, бүрэн дүүрэн харсан бөгөөд тодорхой, үнэн зөв тодорхойлолт, шийдлүүдийг аль хэдийн боловсруулсан. Тиймээс Бурханы хийдэг бүх зүйлийн зорилго тов тодорхой бөгөөд Түүний хандлага ч мөн адил юм. Тэр хайнга биш; Тэр сохор биш; Тэр түргэн зантай биш; Тэр хайхрамжгүй биш; үүнээс ч илүүтэйгээр Тэр зарчимгүй биш. Энэ бол Бурханы уур хилэнгийн бодитой тал бөгөөд Бурханы уур хилэнгийн энэхүү бодитой талаас үүдэн хүмүүс хэвийн оршин тогтнох болсон юм. Бурханы уур хилэнгүйгээр хүмүүсийн амьдралын нөхцөл хэвийн бус байх байв; шударга, үзэсгэлэнтэй, сайн сайхан бүх зүйл устгагдаж, оршин тогтнохоо болих байв. Бурханы уур хилэнгүйгээр бүтээгдсэн зүйлийн оршин тогтнох хууль, дэг журам эвдэгдэж, эсвэл бүр бүрэн сүйрэх байлаа. Хүнийг бүтээснээс хойш Бурхан, хүн төрөлхтний хэвийн оршин тогтнолыг хамгаалж, хадгалахын тулд зөвт зан чанараа тасралтгүй ашигласан юм. Түүний зөвт зан чанар нь уур хилэн, сүр жавхланг агуулдаг учраас бүх муу хүн, зүйл, эд юм болон хүн төрөлхтний хэвийн оршин тогтнолыг үймүүлж, хохироодог бүх зүйл Түүний уур хилэнгийн улмаас шийтгүүлж, хянуулж, устгагддаг. Хэдэн мянган жилийн туршид, хүн төрөлхтнийг удирдах Бурханы ажлын дунд Бурханыг эсэргүүцэж, Сатаны хамсаатан, боол мэт авирладаг бүх төрлийн бузар, муу ёрын сүнснүүдийг цохиж, устгахын тулд Бурхан зөвт зан чанараа тасралтгүй ашигласаар ирсэн. Тиймээс хүнийг аврах Бурханы ажил үргэлж Өөрийнх нь төлөвлөгөөний дагуу урагшилсан. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы уур хилэнгийн оршин тогтнолоос болж хүн төрөлхтний дундах хамгийн зөв шударга үйлс хэзээ ч эвдэгдээгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө II”-оос эш татав

264. Бурхан Ниневе хотынхонд хэчнээн ч их уурласан бай, тэднийг мацаг барьж, таар өмсөн, үнсэнд суумагц Түүний зүрх сэтгэл аажмаар зөөлөрч, өөрчлөгдөж эхэлсэн. Хотыг нь устгах болно гэдгээ тэдэнд тунхаглах үед—тэднийг нүглээ улайж, гэмшихээс өмнө—Бурхан тэдэнд уурласан хэвээр байв. Тэднийг гэмшлийн хэд хэдэн үйл хийнгүүт Ниневегийн хүмүүст уурлах Бурханы уур аажмаар өршөөл, хүлээцтэй байдал болон хувирсан. Энэхүү үйл явдал дээр Бурханы зан чанарын энэ хоёр тал давхцан илэрсэнд ямар ч зөрчилдөөнтэй зүйл байхгүй. Зөрчилдөөн байхгүй байгааг хүн хэрхэн ойлгож, мэдэх ёстой вэ? Ниневегийн хүмүүсийг гэмшихийн өмнө болон дараа нь Бурхан, энэ хоёр эрс эсрэг мөн чанарыг амжилттайгаар илэрхийлж, харуулсан ба Бурханы мөн чанарын үнэн бодитой байдал болон халдашгүй байдлыг харах боломжийг хүмүүст олгосон. Хүмүүст дараах зүйлийг хэлэхийн тулд Бурхан Өөрийн хандлагыг ашигласан: Бурхан хүмүүст хүлээцтэй ханддаггүй юм биш, эсвэл Тэр тэдэнд өршөөл үзүүлэхийг хүсдэггүй юм биш; харин хүмүүс Бурханд хандан үнэхээр гэмших нь ховор бөгөөд өөрсдийн муу замаас эргэж, гар дахь хүчирхийллээ хаях нь ховор билээ. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан хүнд уурлахдаа хүнийг жинхэнээсээ гэмшиж чадна гэж найддаг бөгөөд хүний жинхэнэ гэмшлийг харна гэж найддаг, тэгсэн тохиолдолд Тэр Өөрийн өршөөл, хүлээцтэй байдлыг хүнд үргэлжлүүлэн өгөөмрөөр хайрлах болно. Өөрөөр хэлбэл, хүний ёрын муу үйл хэрэг Бурханы уур хилэнд өртдөг байхад Бурханыг сонсож, Түүний өмнө үнэхээр гэмшдэг хүмүүст, мөн муу замаасаа эргэж, гар дахь хүчирхийллээ хаясан хүмүүст Бурханы өршөөл, хүлээцтэй байдал өгөгддөг. Ниневе хотынхонд хандах явдал дээр Бурханы хандлага маш тодорхой илэрч гарсан: Бурханы өршөөл, хүлээцтэй байдлыг хүртэх нь огтоос хэцүү биш; Тэрээр хүний жинхэнэ гэмшлийг л шаарддаг. Хүмүүс муу замаасаа эргэж, гар дахь хүчирхийллээ хаях л юм бол Бурхан зүрх сэтгэлээ өөрчилж, тэдэнд хандах хандлагаа өөрчилнө.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө II”-оос эш татав

265. Ниневе хотын бүх хүн Содомынхтой адил завхарсан, ёрын муу, хүчирхийллээр дүүрсэн байсан ч тэдний гэмшлийн улмаас Бурхан зүрх сэтгэлээ өөрчилж, тэднийг устгахгүй байхаар шийдсэн юм. Бурханы үг болон зааварт хандах тэдний хандлага Содомын иргэдийнхээс шал өөр учраас, мөн тэд Бурханд үнэнчээр захирагдаж, өөрсдийнхөө нүгэлд үнэнчээр гэмшсэн учраас, түүнчлэн бүх зүйлд хандах тэдний жинхэнэ, чин сэтгэлийн улмаас Бурхан Өөрийн чин зүрхний өрөвдөх сэтгэлийг дахин нэг удаа харуулж, үүнийг тэдэнд хайрласан. Хүн төрөлхтнийг гэх Бурханы шагнал болон өрөвдөх сэтгэлийг хэн ч хуулбарлах боломжгүй; хэн ч Бурханы өршөөл болон хүлээцтэй байдлыг эзэмшиж чадахгүй, мөн хүн төрөлхтнийг гэх чин сэтгэлийг нь ч эзэмшиж чадахгүй. Чиний агуу, эсвэл бүр супер хүн гэж үздэг хэн нэгэн өндөрт зогсоод агуу хүний хувиар ярьж, хамгийн өндөр дээд цэгээс хүн төрөлхтөнд буюу бүтээлд ингэж илтгэж чадах уу? Хүн төрөлхтний дундаас хэн, хүний оршин тогтнолын нөхцөл байдлыг гарын алга шигээ мэдэж чадах вэ? Хүн төрөлхтний оршин тогтнолын төлөөх ачаа болон хариуцлагыг хэн үүрч чадах вэ? Хэн хотын сүйрлийг тунхаглах эрхтэй вэ? Мөн хэн хотыг өршөөх эрхтэй вэ? Өөрийн бүтээлийг энхрийлэн хайрладаг гэж хэн хэлж чадах вэ? Зөвхөн Бүтээгч! Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтнийг өрөвддөг, Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтнийг хайрлаж энхрийлдэг, Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтний төлөө хаяхыг хүсэхгүй байх чин сэтгэлтэй байдаг. Мөн Бүтээгч л энэ хүн төрөлхтөнд өршөөл хайрлаж, Өөрийн бүх бүтээлийг хайрлан энхрийлж чадна. Түүний зүрх сэтгэл хүн төрөлхтний үйлдэл бүрд татагдаж байдаг: Тэрээр хүн төрөлхтний ёрын муу, завхралд уурлаж, зовж, шаналж байдаг; хүн төрөлхтний гэмшил болон итгэлд баярлан хөөрч, өөрчлөгдөж, баясаж байдаг; Түүний бодол, санаа нэг бүр хүн төрөлхтний төлөө оршиж, тойрон эргэлдэж байдаг; Тэр юу болох, Түүнд юу байгаа нь бүхэлдээ хүн төрөлхтний төлөө илэрхийлэгддэг; Түүний бүхий л сэтгэл хөдлөл хүн төрөлхтний оршин тогтнолтой нягт холбоотой байдаг. Хүн төрөлхтний төлөө Тэр аялж, яарч тэвдэж байдаг; хүн төрөлхтний төлөө Тэр Өөрийн амийн хэсэг бүрийг чимээгүйхнээр өгдөг; мөн хүн төрөлхтний төлөө Тэр Өөрийн амийн минут секунд бүрийг зориулдаг… Тэр Өөрийн амийг хэрхэн өрөвдөхөө хэзээ ч мэдээгүй атлаа Өөрийн бүтээсэн хүн төрөлхтнийг үргэлж өрөвдөж, хайрлан энхрийлж ирсэн… Тэр Өөрт байгаа бүхнээ энэ хүн төрөлхтөнд өгсөн… Тэр болзолгүйгээр, хариу нэхэлгүйгээр Өөрийн өршөөл, хүлээцтэй байдлыг хүртээдэг. Хүн төрөлхтнийг Өөрийн нүдний өмнө болон амийн хангалт дор үргэлжлүүлэн амьдруулах гэсэндээ л Тэр үүнийг хийдэг; хүн төрөлхтөн нэг л өдөр Түүний өмнө захирагдаж, Тэр бол хүн төрөлхтний оршин тогтнолыг тэжээн тэтгэдэг, бүх бүтээлийн амийг хангадаг Нэгэн мөн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөг гэсэндээ л Тэр үүнийг хийдэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө II”-оос эш татав

266. Бурханд өршөөл энэрэл, хүлээцтэй байдал үнэхээр байдаг боловч Өөрийн уур хилэнг сул тавих үед Бурханы ариун байдал болон зөвт байдал нь бас Бурханы ямар ч халдлагыг тэвчдэггүй талыг хүнд үзүүлдэг. Хүн Бурханы тушаалыг дуулгавартай дагах бүрэн чадвартай байж, Бурханы шаардлагын дагуу ажиллах үед хүнийг гэсэн Бурханы өршөөл энэрэл элбэг дэлбэг байдаг; хүн ялзрал, үзэн ядалт болон Өөрийнх нь эсрэг дайсагналаар дүүрэн байхад Бурхан гүнээ уурладаг. Тэр хэр их хэмжээнд хүртэл уурладаг вэ? Бурхан цаашид хүний эсэргүүцэл болон муу үйлийг харахаа болих хүртэл, тэдгээр нь Түүний нүдний өмнө цаашид байхаа болих хүртэл Түүний уур хилэн үргэлжилдэг. Зөвхөн тэр үед л Бурханы уур арилна. Өөрөөр хэлбэл, тухайн хүн хэн байх нь хамаагүй, хэрвээ зүрх сэтгэл нь Бурханаас холдож, хэзээ ч эргэж ирэхгүйгээр, Бурханаас нүүр буруулсан бол, харагдах байдал болон хийсвэр хүслээс хамаарч тэд биеэрээ, эсвэл бодол санаандаа Бурханд хэчнээн ч шүтэн мөргөж, дагаж, дуулгавартай байя гэж хүсэхээс үл хамааран, Бурханы уур хилэн зогсолтгүй ундардаг. Бурхан хүнд өргөн боломж өгчихөөд уураа айхтар ноцтой гаргах үед үүнийг нэгэнт сул тавьчихвал буцаах аргагүй болох бөгөөд Тэр тийм хүн төрөлхтөнд дахин хэзээ ч өршөөнгүй, хүлээцтэй хандахгүй. Энэ бол ямар ч зөрчлийг тэвчдэггүй Бурханы зан чанарын нэг тал юм… Тэрээр нинжин, сайхан, сайн зүйлсэд хүлээцтэй, өршөөнгүй байдаг; муу, нүгэлтэй, хорон зүйлсэд гүнээ хилэгнэж, уур хилэнгээ зогсолтгүй илгээдэг. Эдгээр нь Бурханы зан чанарын хоёр үндсэн, хамгийн чухал тал бөгөөд цаашлаад, тэдгээрийг эхнээс нь эцсийг нь хүртэл Бурхан харуулсан: өгөөмөр өршөөл ба гүн хилэн.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II”-оос эш татав

267. Бурхан Ниневегийн хүмүүст хандах санаа зорилгоо өөрчилсөн нь ямар ч эргэлзээ юм уу тодорхойгүй байдал агуулаагүй. Харин ч энэ нь цэвэр уураас цэвэр хүлээцтэй байдал болж хувирсан юм. Энэ бол Бурханы мөн чанарын жинхэнэ илрэл билээ. Бурхан үйлдэлдээ хэзээ ч шийдэмгий бус байдаггүй, эсвэл тээнэгэлздэггүй; Түүний үйлдлийн ар дахь зарчим болон зорилго бүгд тодорхой, илэрхий, цэвэр ариун, өө сэвгүй, мөн ямар ч заль мэх, далд явуулга огт холилдоогүй байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы мөн чанар ямар ч хар бараан, ёрын мууг агуулдаггүй. Ёрын муу үйл хэрэг нь Түүний нүдэнд өртсөн учраас Бурхан Ниневе хотынхонд уурласан; тэр үед Бурханы уур хилэн мөн чанараас нь үүдэн гарсан. Гэсэн хэдий ч, Бурханы уур хилэн үгүй болж, Өөрийн хүлээцтэй байдлыг дахин нэг удаа Ниневегийн хүмүүст хүртээх үед Түүний харуулсан бүхэн нь бас л Түүний мөн чанар байсан юм. Энэ өөрчлөлт нь бүхэлдээ Бурханд хандах хүний хандлага өөрчлөгдсөнөөс болсон. Энэ бүхий л хугацаанд Бурханы халдашгүй зан чанар өөрчлөгдөөгүй; Бурханы хүлээцтэй мөн чанар өөрчлөгдөөгүй; Бурханы хайр, өршөөнгүй мөн чанар өөрчлөгдөөгүй. Хүмүүс хорон муу үйл үйлдэж, Бурханыг гомдоох үед Тэр уур хилэнгээ тэдэн дээр авчирна. Хүмүүсийг үнэхээр гэмших үед, Бурханы зүрх сэтгэл өөрчлөгдөж, уур нь намжих болно. Хүмүүс Бурханыг зөрүүдлэн эсэргүүцсээр байх үед Түүний хилэн намжихгүй; тэднийг сүйрэх хүртэл нь Бурханы уур хилэн тэдэн дээр бага багаар ойртон ирнэ. Энэ бол Бурханы зан чанарын мөн чанар юм. Бурханы зан чанарын харуулсан уур хилэн, өршөөл, өгөөмөр сэтгэлийн аль нь ч бай, хүний биеэ авч явах байдал, үйлдэл, зүрх сэтгэлийн гүндээ Бурханд хандах хандлагаар шийдэгддэг. Хэрвээ Бурхан уур хилэнгээ нэг хүнд тасралтгүй буулгавал энэ хүний зүрх сэтгэл гарцаагүй Бурхантай дайсагнаж байдаг. Тэр хэзээ ч үнэхээр гэмшиж, Бурханы өмнө толгой бөхийж, Бурханд жинхэнээсээ итгэж байгаагүй учраас Бурханы өршөөл, хүлээцтэй байдлыг хэзээ ч хүртээгүй. Хэрвээ нэг хүн Бурханы халамжийг үргэлж хүлээн авч, Түүний өршөөл, хүлээцтэй байдлыг үргэлж хүртдэг бол энэ хүн зүрх сэтгэлдээ Бурханд үнэхээр итгэдэг нь гарцаагүй бөгөөд түүний зүрх сэтгэл Бурхантай дайсагнадаггүй. Тэр үргэлж Бурханы өмнө үнэхээр гэмшдэг; тиймээс Бурханы сахилгажуулалт энэ хүн дээр дандаа буун ирдэг ч гэсэн, Түүний уур хилэн буухгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө II”-оос эш татав

268. Бүтээгчийн зөвт зан чанар нь бодитой агаад тод томруун

Бурхан Ниневегийн хүмүүсийн төлөө зүрх сэтгэлээ өөрчлөх үед Түүний өршөөл, хүлээцтэй байдал нь хуурамч байсан уу? Мэдээж үгүй! Тэгвэл энэ хэрэг явдал дээр Бурханы зан чанарын хоёр талын өөрчлөлт нь чамд юуг харах боломжийг олгодог вэ? Бурханы зан чанар бол тэр чигээрээ бүхэл; энэ нь огтхон ч хуваагдмал биш. Тэр хүмүүст хандан Өөрийн уур хилэнг, эсвэл өршөөл, хүлээцтэй байдлыг илэрхийлж байгаа нь хамаагүй, эдгээр нь бүгд Түүний зөвт зан чанарын илэрхийлэл юм. Бурханы зан чанар бодитой агаад тод томруун. Тэрээр аливаа зүйлсийн өрнөл хөгжлийн дагуу Өөрийн бодол болон хандлагыг өөрчилдөг. Ниневе хотынхонд хандах Түүний хандлага өөрчлөгдсөн нь, Түүнд Өөрийн гэсэн бодол, санаа байдаг гэдгийг хүнд хэлдэг; Тэрээр робот юм уу шавар хүн биш, харин амьд Бурхан Өөрөө билээ. Тэр Ниневегийн хүмүүст уурлаж чадах ч тэдний хандлагаас хамаарч өнгөрсөн үеийг нь уучилж чадна; Тэр Ниневе хотынхонд гай гамшиг буулгахаар шийдэж чадах бөгөөд тэдний гэмшлээс болж Өөрийн шийдвэрийг өөрчилж чадна. Хүмүүс дүрэм журмыг шууд мөрдөж, тийм дүрэм журам ашиглан Бурханыг тогтоож, тодорхойлох дуртай байдаг, түүнчлэн томьёо ашиглан Бурханы зан чанарыг ойлгохоор оролдох дуртай байдаг. Тиймээс хүний бодлын цар хүрээний дагуу бол Бурхан боддоггүй, мөн Түүнд ямар ч бодит санаа байдаггүй. Бодит байдал дээр, Бурханы бодол нь аливаа зүйлс болон хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтийн дагуу байнга өөрчлөгдөж байдаг; эдгээр бодол өөрчлөгдөж байх зуур Бурханы мөн чанарын өөр талууд илрэн гардаг. Энэхүү өөрчлөлтийн явцад, зүрх сэтгэлээ өөрчлөх агшиндаа Бурхан Өөрийн амийн оршин тогтнолын үнэнийг хүн төрөлхтөнд харуулдаг бөгөөд Түүний зөвт зан чанар бол бодитой агаад тод томруун гэдгийг харуулдаг. Үүний зэрэгцээ Өөрийнх нь уур хилэн, өршөөл, өгөөмөр сэтгэл болон хүлээцтэй байдал үнэхээр оршин байгааг хүн төрөлхтөнд батлахын тулд Бурхан Өөрийн жинхэнэ илрэлийг ашигладаг. Аливаа зүйлсийн хөгжлийн дагуу Түүний мөн чанар хэдийд ч, хаана ч илрэн гардаг. Тэрээр арслангийн уур хилэн ба эхийн өршөөл, хүлээцтэй байдлыг эзэмшдэг. Түүний зөвт зан чанарыг сэжиглэж, үүнд халдаж, өөрчилж, эсвэл мушгин гуйвуулахыг ямар ч хүнд зөвшөөрдөггүй. Бүх хэрэг явдал, бүх зүйлийн дунд Бурханы зөвт зан чанар буюу Бурханы уур хилэн, Бурханы өршөөл нь хэдийд ч, хаана ч илрэн гарч болно. Тэр эдгээр талыг бүх зүйлийн өнцөг булан бүрд тод томруунаар илэрхийлдэг бөгөөд агшин бүрд тод томруунаар хэрэгжүүлдэг. Бурханы зөвт зан чанар цаг хугацаа, орон зайгаар хязгаарлагддаггүй, өөрөөр хэлбэл, Бурханы зөвт зан чанар нь цаг хугацаа, орон зайн хязгаарт баригдан механикаар илэрхийлэгдэж, илэрдэггүй, харин хэдийд ч, хаана ч чөлөөтэй илэрч, илэрхийлэгддэг. Бурхан зүрх сэтгэлээ өөрчилж, уур хилэнгээ илэрхийлэхээ зогсоож, Ниневе хотыг устгахаа больсныг харах үедээ чи Бурхан зөвхөн өршөөнгүй агаад элэгсэг гэж хэлж чадах уу? Бурханы уур хилэн зүгээр л хоосон үг гэж хэлж чадах уу? Бурхан догшин ширүүн уур хилэнг илэрхийлж, Өөрийн өршөөлийг буцаан авах үедээ хүний төлөө ямар ч жинхэнэ хайрыг мэдэрдэггүй гэж хэлж чадах уу? Бурхан хүмүүсийн ёрын муу үйлийн хариуд догшин ширүүн уур хилэнг илэрхийлдэг; Түүний уур хилэн өө сэвгүй. Хүмүүсийн гэмшлээс болж Бурханы зүрх сэтгэл хөдөлдөг бөгөөд энэхүү гэмшлээс болж Түүний зүрх сэтгэл өөрчлөгддөг. Түүний сэтгэл хөдлөл, зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт, мөн хүнд хандах Түүний өршөөл, хүлээцтэй байдал нь огт өө сэвгүй; тэдгээр нь цэвэр, ариун, өө сэвгүй бөгөөд хольцгүй байдаг. Бурханы хүлээцтэй байдал нь цэвэр хүлээцтэй байдал; Түүний өршөөл нь цэвэр өршөөл билээ. Хүний гэмшил болоод өөр өөр хандлагаас хамаарч Түүний зан чанар нь уур хилэнг харуулж, мөн өршөөл, хүлээцтэй байдлыг илэрхийлдэг. Тэр юуг харуулж, илэрхийлэх нь хамаагүй, энэ нь бүгд ариун; энэ нь бүгд шууд; мөн чанар нь өөр ямар ч бүтээлийнхээс ялгаатай байдаг. Бурханы илэрхийлдэг үйлдлүүдийн зарчим, Түүний бодол, санаа, ямар нэг тодорхой шийдвэр, түүнчлэн аливаа үйлдлээс нь ямар ч өө сэв, гэм буруу харагдахгүй байдаг. Бурханы шийдэж, үйлдсэний дагуу ажил нь гүйцэлддэг. Ийм төрлийн үр дүн нь оновчтой зөв, алдаа мадаггүй байдаг, учир нь үүний эх сурвалж нь өө сэвгүй, гэм буруугүй билээ. Бурханы уур хилэн өө сэвгүй. Үүний адилаар, Бурханы өршөөл, хүлээцтэй байдлыг өөр ямар ч бүтээл эзэмшдэггүй бөгөөд энэ нь ариун, өө сэвгүй агаад нягт шинжилт, туршлагыг тэсвэрлэж чадна.

Ниневегийн түүхийг ойлгосны дараа та нар Бурханы зөвт зан чанарын мөн чанарын нөгөө талыг харж байна уу? Та нар Бурханы цор ганц зөвт зан чанарын нөгөө талыг харж байна уу? Хүн төрөлхтний дундаас хэн нэгэнд ийм төрлийн зан чанар байдаг уу? Хэн нэгэн хүнд Бурханых шиг ийм уур хилэн байдаг уу? Бурханых шиг өршөөл, хүлээцтэй байдлыг эзэмшдэг хэн нэгэн байна уу? Бүтээлийн дундаас хэн асар их уур хилэнг хуралдуулж, хүн төрөлхтнийг устгаж, эсвэл тэдэн дээр гай гамшиг буулгахаар шийдэж чадах вэ? Мөн хэн өршөөл хайрлаж, хүн төрөлхтөнд хүлээцтэй хандаж, хүнийг уучилж, улмаар хүнийг устгах шийдвэрээ өөрчлөх эрхтэй вэ? Бүтээгч Өөрийн өвөрмөц арга барил, зарчмуудаар дамжуулан зөвт зан чанараа илэрхийлдэг; Тэр ямар ч хүн, үйл явдал, зүйлсийн хяналт, хязгаарлалтад захирагддаггүй. Түүний цор ганц зан чанарын хувьд хэн ч Түүний бодол, санааг өөрчилж чадахгүй, хэн ч Түүнийг ятгаж, ямар нэг шийдвэрийг нь өөрчилж чадахгүй. Бүтээлийн үйлдэл болон бодол бүхэлдээ Түүний зөвт зан чанарын шүүлт дор оршдог. Тэр уурлан хилэгнэх юм уу өршөөл үзүүлэх эсэхийг хэн ч хянаж чаддаггүй; Бүтээгчийн мөн чанар буюу өөрөөр хэлбэл, Бүтээгчийн зөвт зан чанар л үүнийг шийдэж чадна. Энэ бол Бүтээгчийн зөвт зан чанарын цор ганц чанар юм!

Ниневегийн хүмүүст хандах Бурханы хандлага өөрчлөгдсөнийг шинжилж, ойлгомогц та нар “цор ганц” хэмээх үгийг ашиглан Бурханы зөвт зан чанарын дотор байдаг өршөөлийг дүрсэлж чадах уу? Бурханы уур хилэн бол Түүний цор ганц зөвт зан чанарын мөн чанарын нэг тал юм гэдгийг бид өмнө нь хэлсэн. Одоо Би Бурханы уур хилэн болон Бурханы өршөөл гэсэн хоёр талыг Түүний зөвт чанар гэж тодорхойлох болно. Бурханы зөвт зан чанар нь ариун; энэ нь хүний халдах, сэжиглэхийг тэвчдэггүй; энэ нь бүтээгдсэн эсвэл бүтээгдээгүй зүйлсийн алинд ч байдаггүй зүйл юм. Энэ нь цор ганц бөгөөд ганцхан Бурханд л байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы уур хилэн ариун бөгөөд хүний халдахыг тэвчдэггүй. Үүний адилаар, Бурханы зөвт зан чанарын нөгөө тал болох Бурханы өршөөл бас ариун агаад хүний халдахыг тэвчдэггүй. Бүтээгдсэн, бүтээгдээгүй ямар ч зүйл Бурханыг орлож, эсвэл төлөөлөн хийхээр зорьсон зүйлийг нь хийж чадахгүй, мөн Содомын сүйрэл, Ниневегийн аврал дээр ч Түүнийг орлох юм уу төлөөлж чадахгүй. Энэ нь Бурханы цор ганц зөвт зан чанарын жинхэнэ илэрхийлэл билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө II”-оос эш татав

269. Бурханы зөвт зан чанарыг ойлгохын тулд хүн эхлээд Бурханы сэтгэлийг ойлгох ёстой: Тэр юуг үзэн яддаг, юуг жигшдэг, юуг хайрладаг, хэнийг тэвчдэг, хэнд өршөөнгүй байдгийг, мөн ямар төрлийн хүнд Тэр өршөөл хүртээдгийг ойлгох ёстой. Энэ бол нэг гол зүйл юм. Бурхан хэчнээн элэгсэг ч гэлээ, хүмүүсийг хэчнээн их хайрлаж, өршөөдөг ч гэлээ, Өөрийнх нь байр суурь, эзлэх байранд халдсан хэнийг ч тэвчдэггүй, мөн Өөрийнх нь эрхэм чанарт халдсан хэнийг ч тэвчдэггүй гэдгийг хүн ойлгох ёстой. Бурхан хүмүүсийг хайрладаг боловч тэднийг эрхлүүлдэггүй. Тэрээр хүмүүст хайр, өршөөлөө өгч, хүлээцтэй байдаг, гэвч тэднийг хэзээ ч бөөцийлөөгүй; Түүнд Өөрийн зарчим, Өөрийн хязгаар бий. Чи Бурханы хайрыг хэчнээн их мэдэрсэн ч хамаагүй, тэр хайр хэчнээн гүн байх нь хамаагүй, чи өөр хүнтэй харьцдаг шигээ Бурхантай харьцаж хэзээ ч болохгүй. Бурхан хүмүүст маш ойр дотно ханддаг нь үнэн хэдий ч, хэрвээ хүн Бурханыг ердөө л өөр нэг хүнтэй адилхан үзэж, Түүнийг ердөө л өөр нэг бүтээл юм шиг, найз нь ч юм уу, шүтээн нь мэт үзвэл Бурхан тэднээс нүүр буруулж, тэднийг хаяна. Энэ бол Түүний зан чанар бөгөөд хүмүүс энэ асуудалд гоомой хандах ёсгүй. Иймээс Өөрийнхөө зан чанарын талаар Бурхан үргэлж ингэж хэлдэг: Хэчнээн олон замаар аялсан чинь хамаагүй, хэр их ажил хийж, хэр их зовлон амссан чинь хамаагүй, Бурханы зан чанарт нэг л халдахад Тэр юу юу хийсэнд чинь үндэслэн хүн нэг бүрд хариу өгнө. Юу гэсэн үг вэ гэвэл, Бурхан хүмүүст маш ойр дотно ханддаг боловч хүмүүс Түүнтэй найз шигээ, эсвэл хамаатан шигээ харьцах ёсгүй. Бурханыг “найз аа” гэж бүү дууд. Чи Түүнээс хэр их хайр хүлээн авсан нь хамаагүй, Тэр чамайг хэчнээн их тэвчсэн нь хамаагүй, чи хэзээ ч Бурханыг найз чинь юм шиг үзэх ёсгүй. Энэ бол Бурханы зөвт зан чанар.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө VII”-оос эш татав

270. Бурхан бол зөвт Бурхан ба хүн эцэст нь хүртэл Түүнийг дагаж байгаа цагт Тэр гарцаагүй хүнийг алагчлахгүй, учир нь Тэр хамгийн зөвт гэж хүмүүс хэлдэг. Хэрвээ хүн Түүнийг эцэст нь хүртэл дагах юм бол Тэр хүнийг орхиж чадна гэж үү? Би бүх хүнд алагчлалгүй хандаж, бүх хүнийг Өөрийн зөвт зан чанараар шүүдэг, гэсэн ч хүнд тавьдаг Миний шаардлагуудад тохирох нөхцөл байдаг, Миний шаардсан зүйлийг бүх хүн биелүүлэх ёстой бөгөөд тэд хэн байх нь хамаагүй. Чиний чадвар хэчнээн их, хэчнээн хүндтэй байх нь Надад хамаагүй; Миний замаар явж байгаа эсэхийг чинь, үнэнийг хайрлаж, үнэнээр цангаж байгаа эсэхийг чинь л Би анхаардаг. Хэрвээ чамд үнэн дутагддаг, харин ч Миний нэрэнд ичгүүр авчирч, Миний замын дагуу үйлддэггүй бөгөөд ямар ч санаа зовнил, хайхрамжгүй зүгээр л дагаж байвал тэр үед Би ёрын муугийн чинь төлөө чамайг цохин унагаж, чамайг шийтгэнэ, тэр үед чи юу гэх вэ? Бурхан бол зөвт биш гэж чи хэлж чадах уу? Өнөөдөр хэрвээ чи Миний хэлсэн үгийг дагасан бол Миний сайшаадаг төрлийн хүн мөн. Бурханыг дагах явцдаа дандаа зовж шаналсан, бэрхшээлийг үл тоомсорлон Түүнийг дагасан, сайн, муу бүх цаг үеийг Түүнтэй хуваалцсан гэж чи хэлдэг боловч Бурханы хэлсэн үгийг амьдран харуулаагүй; чи өдөр бүр Бурханы төлөө гүйж, Түүний төлөө өөрийгөө зарлагадахыг л хүсдэг ба утга учиртай амьдралыг амьдран харуулах талаар хэзээ ч бодож байгаагүй. Чи бас “Ямар ч тохиолдолд Бурхан бол зөвт гэдэгт би итгэдэг. Би Түүний төлөө зовсон, Түүний төлөө ийш тийш гүйсэн, өөрийгөө Түүнд зориулсан ба гавьяа хүртээгүй хэдий ч шаргуу ажилласан; Тэр гарцаагүй намайг санаж байгаа” гэж хэлдэг. Бурхан зөвт гэдэг нь үнэн ч энэхүү зөвт байдал ямар ч ариун бус зүйлээр сэвтээгүй: Энэ нь хүний ямар ч хүслийг агуулдаггүй ба үүнд махан бие юм уу хүний арилжаа наймаа холилддоггүй. Тэрслүү агаад эсэргүүцдэг бүхэн, Түүний замыг даган мөрддөггүй бүхэн шийтгүүлнэ; хэн ч уучлагдахгүй, хэн ч өршөөгдөхгүй! Зарим хүн, “Өнөөдөр би Таны төлөө гүйлээ; эцэстээ Та надад жаахан ерөөл өгч чадах уу?” гэдэг. Тэгвэл Би чамаас “Чи Миний үгийг мөрдсөн үү?” гэж асууна. Чиний ярьдаг зөвт байдал наймаан дээр үндэслэдэг. Би бол зөвт бөгөөд бүх хүнд алагчлалгүй ханддаг учраас Намайг эцсээ хүртэл дагасан хүмүүс гарцаагүй аврагдаж, Миний ерөөлийг олж авна гэж чи боддог. “Намайг эцсээ хүртэл дагасан хүмүүс гарцаагүй аврагдана” гэсэн Миний үгэнд дотоод утга учир бий: Намайг бүр эцэст нь хүртэл дагадаг хүмүүс бол Миний бүрэн олж авах хүмүүс юм, тэд Надаар байлдан дагуулагдсаныхаа дараа үнэнийг эрж хайж, төгс болгуулдаг хүмүүс юм. Чи ямар нөхцөлийг биелүүлсэн бэ? Чи ердөө Намайг эцэст нь хүртэл дагасан, өөр юу гэж? Чи Миний үгийг мөрдсөн үү? Чи Миний таван шаардлагаас нэгийг биелүүлсэн ч үлдсэн дөрвийг нь биелүүлэх санаа чамд байдаггүй. Чи ердөө хамгийн энгийн, хамгийн амархан замыг олсон ба өөрийгөө хувьтай хүн гэж бодонгоо энэ замыг хөөсөн. Чам шиг тийм хүмүүст Миний зөвт зан чанар бол зөвхөн гэсгээлт, шүүлт, зөвт залхаан цээрлүүлэлт бөгөөд мууг үйлдэгчдийн зөвт шийтгэл юм; эцэст нь хүртэл дагасан ч гэсэн, Миний замаар алхдаггүй бүх хүн гарцаагүй шийтгүүлнэ. Энэ нь Бурханы зөвт байдал билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Петрийн туршлага: гэсгээлт, шүүлтийн талаарх түүний мэдлэг”-ээс эш татав

271. Бурханы зөвт зан чанарыг мэдэхийн тулд хүн туршлага болон төсөөлөлдөө найдах ёсгүй

Чи Бурханы шүүлт, гэсгээлттэй тулгарах үедээ, Бурханы үгэнд хольц нэмэгдсэн гэж хэлэх үү? Бурханы уур хилэнгийн ард үлгэр домог байдаг ба Түүний уур хилэн хольцтой гэж чи хэлэх үү? Бурханы зан чанар бүхэлдээ зөвт байх албагүй хэмээн хэлж Түүнийг гүтгэх үү? Бурханы үйл хэрэг болгонтой харьцах үедээ чи эхлээд Бурханы зөвт зан чанарт өөр ямар ч хольц байдаггүй, энэ нь ариун агаад өө сэвгүй гэдгийг тодорхой мэдэж байх ёстой; эдгээр үйл хэрэг нь хүмүүст өгөх Бурханы цохилт, шийтгэл, сүйрлийг агуулдаг. Бурханы үйл хэрэг бүр Түүний төрөлх зан чанар болон төлөвлөгөөний дагуу нарийн чанд хийгддэг—энэ нь хүний мэдлэг, уламжлал, гүн ухааныг агуулдаггүй—Бурханы үйл хэрэг нэг бүр нь Түүний зан чанар, мөн чанарын илэрхийлэл бөгөөд завхарсан хүмүүст харьяалагддаг юутай ч холбоогүй байдаг. Хүний үзлээр бол, хүнд хандах Бурханы хайр, өршөөл, хүлээцтэй байдал л өө сэвгүй, хольцгүй бөгөөд ариун байдаг. Гэсэн ч, Бурханы хилэгнэл болон уур хилэн мөн адил хольцгүй гэдгийг хэн ч мэддэггүй; түүнчлэн Бурхан яагаад хүний халдахыг тэвчдэггүйг, эсвэл Түүний хилэгнэл яагаад маш их байдаг тухай асуултуудыг хэн ч нягтлан авч үзээгүй. Эсрэгээрээ, зарим хүн Бурханы уур хилэнг завхарсан хүний уур уцаартай андуурдаг; тэд Бурханы уур хилэнг завхарсан хүний улангассан уур гэж ойлгодог; тэд бүр Бурханы уурыг хүний завхарсан зан чанарын төрөлхийн илрэлтэй яг адил гэж андууран үздэг. Бурхан уур хилэнгээ гаргах нь дургүйцлээс үүсдэг завхарсан хүний ууртай яг адилхан гэж эндүүрэн итгэдэг; тэр ч бүү хэл, Бурхан уур хилэнгээ гаргах нь Түүний сэтгэл хөдлөлийн илэрхийлэл гэж эндүүрэн итгэдэг. Энэ нөхөрлөлийн дараа энд байгаа та нар дор бүрнээ Бурханы зөвт зан чанарын талаар буруу ойлголт, төсөөлөл, таамаглалтай байхаа болино гэж Би найдаж байна, мөн Миний үгийг сонссоныхоо дараа Бурханы зөвт зан чанарын уур хилэнг зүрх сэтгэлдээ үнэхээр танин мэдэж, Бурханы уур хилэнгийн талаарх урьдын буруу ойлголтоо хойш тавьж, Бурханы уур хилэнгийн мөн чанарын талаарх өөрсдийн буруу ойлголт, үзэл бодлыг өөрчилж чадна гэж Би найдаж байна. Түүнчлэн та нар зүрх сэтгэлдээ Бурханы зан чанарын талаар нарийн зөв тодорхойлолттой болж, Бурханы зөвт зан чанарын талаар эргэлзэхээ больж, Бурханы жинхэнэ зан чанарт хүний аливаа дүгнэлт юм уу төсөөллийг тулгахгүй гэж Би найдаж байна. Бурханы зөвт зан чанар бол Бурханы жинхэнэ мөн чанар билээ. Энэ нь нэгэн хэвд цутгасан, эсвэл хүний бичсэн зүйл биш. Түүний зөвт зан чанар бол Түүний зөвт зан чанар бөгөөд аль ч бүтээлтэй ямар нэг харилцаа, холбоогүй. Бурхан Өөрөө бол Бурхан Өөрөө. Тэр хэзээ ч бүтээлийн нэг хэсэг болохгүй бөгөөд бүтээгдсэн зүйлсийн дундах гишүүн болсон ч гэсэн, Түүний төрөлхийн зан чанар болон мөн чанар өөрчлөгдөхгүй. Тиймээс Бурханыг мэдэх нь эд юмыг мэдэхтэй адил биш; энэ нь ямар нэг зүйлийг задлан шинжлэх явдал биш, мөн хүнийг ойлгох явдал ч биш юм. Хэрвээ хүн эд юмыг мэдэх, эсвэл хүнийг ойлгох үзэл баримтлал юм уу арга барилаа Бурханыг мэдэхэд ашиглах юм бол Бурханы талаарх мэдлэгийг олж авч хэзээ ч чадахгүй. Бурханыг мэдэх нь туршлага, эсвэл төсөөллөөс хамаардаггүй, иймээс чи туршлага болон төсөөллөө Бурханд хэзээ ч тулгах ёсгүй. Чиний туршлага болон төсөөлөл хэчнээн ч баялаг бай, тэдгээр нь мөн л хязгаарлагдмал юм; үүнээс ч илүүтэйгээр төсөөлөл чинь баримттай нийцдэггүй, үнэнтэй бүр ч нийцдэггүй ба Бурханы жинхэнэ зан чанар болоод мөн чанартай таардаггүй. Бурханы мөн чанарыг ойлгохын тулд өөрийн төсөөлөлд найдах юм бол хэзээ ч амжилтад хүрэхгүй. Цорын ганц зам бол Бурханаас ирдэг бүхнийг хүлээн зөвшөөрч, дараа нь аажмаар туулж, ойлгох явдал юм. Хамтын ажиллагаанаас чинь үүдэн, үнэнээр өлсөж, цангаж байгаагаас чинь болж Өөрийгөө үнэхээр ойлгуулж, мэдүүлэхээр Бурхан чамайг гэгээрүүлэх өдөр ирнэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Цор ганц Бурхан Өөрөө II”-оос эш татав

Өмнөх: 9.1. Бурханы эрх мэдлийн тухай

Дараах: 9.3. Бурханы ариун байдлын тухай

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

ЗАМ… (4)

Хүмүүс Бурханы хайр татам байдлыг олж мэдэж, өнөөгийн эрин үед Бурханыг хайрлах замыг эрж хайх чадвартай байж, өнөөдрийн хаанчлалын...

ХУУЛИЙН ЭРИН ҮЕ ДЭХ АЖИЛ

Израильчууд дээр хийсэн Еховагийн ажил нь газар дээрх Бурханы эх нутаг буюу Түүний байдаг ариун газрыг хүн төрөлхтний дунд байгуулжээ....

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх