II. Бурханы илрэлт ба ажил

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 46

Магтаал Сионд ирж, Бурханы оршин суудаг газар гарч ирлээ. Бүх хүний магтдаг суу алдарт ариун нэр түгж байна. Аa, Төгс Хүчит Бурхан минь! Орчлон ертөнцийн Тэргүүн, эцсийн өдрүүдийн Христ—Тэр бол бүхий л орчлон ертөнцөд сүр жавхлантайгаар, эрхэмсгээр сүндэрлэдэг Сион уулан дээр мандсан туяарах Нар билээ…

Төгс Хүчит Бурхан минь! Бид Таныг баяр хөөртэйгээр дууддаг; бид бүжиглэж, дуулдаг. Та бол үнэхээр бидний Аврагч, орчлон ертөнцийн агуу Хаан! Та бүлэг ялагчийг бий болгож, Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг биелүүлсэн. Бүх хүн энэ уул руу цутгана. Бүх хүн сэнтийн өмнө сөгдөн мөргөнө! Та бол цорын ганц жинхэнэ Бурхан бөгөөд алдар, хүндлэл хүртэх эрхтэй билээ. Бүх алдар, магтаал, эрх мэдэл нь сэнтийд байх болтугай! Амийн булаг сэнтийгээс урсан гарч, Бурханы үй олон ардыг усалж, тэжээдэг. Өдөр бүр аминд өөрчлөлт гардаг; шинэ гэрэл, илчлэлүүд биднийг дагаж, цаг ямагт Бурханы тухай шинэ мэдлэгтэй болгодог. Туршлагаар дамжуулан хүн Бурханд итгэлтэй болдог. Түүний үг байнга ил болж, зөв хүмүүс дотор байнга илэрч байдаг. Бид үнэхээр дэндүү их ерөөгдсөн! Өдөр бүр Бурхантай нүүр тулан уулзаж, бүх зүйл дээр Бурхантай ярилцаж, бүх зүйлийг Бурханы дээд эрхээр удирдуулдаг. Бид Бурханы үгийг анхааралтай тунгааж, зүрх сэтгэл маань Бурхан дотор тайван болдог, ийм маягаар бид Бурханы өмнө очиж, тэндээс Түүний гэрлийг хүлээн авдаг. Өдөр бүр, өөрсдийнхөө амьдрал, үйл хөдөлгөөн, үг яриа, бодол санаанд бид Бурханы үгэн дотор амьдарч, цаг ямагт ялган таньж чаддаг. Бурханы үг чадварлагаар залж чиглүүлдэг; дотор нуугдсан зүйлс ээлж дараалан ил гардаг. Бурхантай нөхөрлөх нь шийдэмгий бус байхыг тэвчдэггүй. Бодол, санаануудыг маань Бурхан ил болгодог. Хором бүрд бид Христийн суудлын өмнө амьдарч, шүүлт туулдаг. Бидний бие доторх хэсэг бүрийг Сатан эзэмдсэн хэвээр байдаг. Өнөөдөр, Бурханы дээд эрхийг сэргээхийн тулд Түүний сүмийг цэвэрлэх ёстой. Бурханаар бүрэн эзэмдүүлэхийн тулд бид үхэл амьдралын тулаанд орох ёстой. Хуучны бид цовдлогдсон цагт л Христийн амилсан амь дээд зэргээр хаанчилж чадна.

Одоо Ариун Сүнс биднийг буцаан авах тулаан хийхийн тулд өнцөг булан бүр лүү маань дайрч довтолдог! Бид өөрсдийгөө үгүйсгэж, Бурхантай хамтран ажиллахыг хүсэж байгаа цагт Бурхан цаг үргэлжид дотроос маань биднийг гэрэлтүүлж, ариусгаж, Сатаны эзэмшсэн зүйлийг шинээр буцаан авах нь гарцаагүй, ингэснээр Бурхан биднийг аль болох хурдан бүрэн төгс болгож болох юм. Цагаа бүү үр, харин хором бүрд Бурханы үгэн дотор амьдар. Ариун хүмүүсийн хамтаар босгон байгуулагдаж, хаанчлалд хүргэгдэж, Бурхантай хамт алдар луу ор.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “1-р бүлэг”-ээс

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 47

Филаделфийн чуулган хэлбэрээ олсон бөгөөд энэ нь бүхэлдээ Бурханы нигүүлсэл, өршөөлөөс болсон юм. Үй олон ариун хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Бурханыг гэх хайр бий болж, тэд сүнслэг замаараа гуйвж дайвалгүй алхдаг. Нэгэн жинхэнэ Бурхан махбод болсон бөгөөд Тэр бол бүх зүйлийг захирдаг орчлон ертөнцийн Тэргүүн гэсэн итгэлээ тэд бат баримталдаг: Үүнд Ариун Сүнсний баталгаа байдаг ба уулс мэт хөдөлшгүй! Энэ нь хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй!

Өө, Төгс Хүчит Бурхан минь! Өнөөдөр Та бидний сүнслэг нүдийг нээж, сохор нь харж, доголон нь алхаж, уяман өвчтөн нь эдгэх боломж олгосон. Та тэнгэрийн цонхыг нээж, бид сүнсний ертөнцийн нууцуудыг харлаа. Бидэнд Таны ариун үг шингэж, Сатаны завхруулсан хүн чанараасаа бид аврагдаж чаддаг: энэ бол Таны хэмжээлшгүй агуу ажил, Таны хэмжээлшгүй их өршөөл билээ. Бид бол Таныг гэрчлэгчид!

Та удаан хугацаанд даруухнаар, чимээгүйхнээр нуугдмал байж ирсэн. Та амилал болон цовдлолын зовлонг туулсан; Та хүний амьдралын сайхан, муухайг, баяр хөөр, уй гашууг, мөн түүнчлэн хавчлага, бэрхшээлийг ч мэдсэн; Та хүний ертөнцийн өвчин шаналалтай тулгарч, үүнийг амссан, бас Та эрин үед хаягдсан. Бие махбодтой болсон Бурхан бол Бурхан Өөрөө юм. Бурханы хүслийн төлөө Та биднийг овоолсон өтөг бааснаас аварч, баруун гараараа биднийг өргөн, нигүүлслээ бидэнд чөлөөтэй өгсөн. Та хүчин чармайлтаа үл хайрлан, Өөрийн амийг бидэнд оруулсан; цус, хөлс, нулимсаараа Таны төлсөн төлөөс ариун хүмүүс дээр биеллээ олсон. Бид бол Таны уйгагүй хүч чармайлтын үр дүна; бид бол Таны төлсөн төлөөс.

Өө, Төгс Хүчит Бурхан минь! Таны хайр болон өршөөл, Таны зөвт байдал болон сүр жавхлан, Таны ариун агаад даруу байдлаас үүдэн бүх хүн Таны өмнө сөгдөж, үүрд мөнхөд Таныг шүтэн мөргөнө.

Өнөөдөр Та бүх чуулганыг бүрэн төгс болгосон—Филаделфийн чуулган нь Таны 6000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний хэрэгжилт юм. Ариун хүмүүс одоо Таны өмнө даруухнаар захирагдаж, бие биетэйгээ сүнсээрээ холбогдож, хайраар дагалддаг. Тэд булгийн эх сурвалжтай нэгдсэн. Амийн амьд ус зогсолтгүй урсаж, чуулган дахь бүхий л шавар шавхай, бохир усыг угааж, цэвэрлэн, Таны сүмийг дахин нэгэнтээ ариусгадаг. Бид бодитой жинхэнэ Бурханыг мэдэж авч, Түүний үгэн дотор алхаж, өөрсдийн үүрэг, хариуцлагыг танин мэдэж, чуулганы төлөө өөрсдийгөө зарлагадахын тулд чадах бүхнээ хийсэн. Таны хүслийг саатуулахгүйн тулд бид хором бүрд Таны өмнө тайван байж, Ариун Сүнсний ажлыг анхаарах ёстой. Ариун хүмүүс бие биеэ хайрладаг бөгөөд заримынх нь давуу тал бусдынхаа алдаа дутагдлыг нөхнө. Тэд цаг ямагт сүнсээр алхаж, Ариун Сүнсээр гэгээрүүлэгдэж, гэрэлтүүлэгдэж чаддаг. Тэд үнэнийг ойлгосон даруйдаа хэрэгжүүлдэг. Шинэ гэрэлтэй хөл нийлүүлж, Бурхан мөрийг дагадаг.

Бурхантай идэвхтэй хамтран ажилла; Түүнд хяналтыг өгнө гэдэг нь Түүнтэй хамт алхах явдал юм. Бидний бүх санаа, үзэл, бодол, энэ ертөнцийн ээдрээ бартаа агаарт утаа мэт замхардаг. Бид Бурханыг сүнсэндээ хаанчлуулж, Түүнтэй хамт алхаж, дэлхий ертөнцийг даван гарч, ялан дийлэх бөгөөд бидний сүнс чөлөөтэй нисэж, чөлөөлөлтөд хүрдэг: Энэ нь Төгс Хүчит Бурхан Хаан болох үеийн үр дүн юм. Бид бүжиглэж, магтан дуулж, магтаалаа өргөж, шинэ магтан дуугаа өргөхгүй байж яаж чадах билээ?

Бурханыг магтах үнэхээр олон зам бий: Түүний нэрийг дуудах, Түүнд ойртох, Түүнийг бодох, залбиран-унших, нөхөрлөх, бодож бясалгах, тунгаах, залбирал болон магтаалын дуу. Эдгээр магтаалын төрөлд таашаал ч бий, тослолт ч бий; магтаалд хүч байдаг, бас ачаа ч байдаг. Магтаалд итгэл байдаг, шинэ ойлголт ч байдаг.

Бурхантай идэвхтэй хамтран ажилла, уялдаатай үйлчилж, нэгд, Төгс Хүчит Бурханы санаа зорилгыг биелүүл, ариун сүнслэг бие болохоор яаравчил, Сатаныг гишгэл, Сатаны хувь заяаг төгсгөл болго. Филаделфийн чуулган Бурханы өмнө өргөгдсөн бөгөөд Бурханы алдраар өөрийгөө харуулдаг.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “2-р бүлэг”-ээс

Тайлбар:

а. Эх бичвэрт “үр дүн” гэх хэллэг байдаггүй.

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 48

Ялгуусан Хаан алдар суут сэнтийдээ заларна. Тэрээр золин авралыг гүйцэлдүүлж, Өөрийн бүх ардыг алдартайгаар гарч ирэхэд удирдан хөтөлсөн юм. Тэрээр орчлон ертөнцийг гартаа атгаж, бурханлаг мэргэн ухаан болон сүр хүчээрээ Cионыг барьж, батжуулсан. Сүр жавхлангаараа Тэр нүгэлт ертөнцийг шүүдэг; Тэрээр бүх үндэстэн, бүх хүн, газар дэлхий, тэнгис далай хийгээд тэдгээрт оршин буй бүхий л амьд зүйлийг, мөн түүнчлэн садар самууны дарсанд согтогсдыг шүүдэг. Бурхан тэднийг шүүж, тэдэнд уурсах нь гарцаагүй бөгөөд үүгээр Бурханы сүр жавхлан илчлэгдэнэ. Ийм шүүлт нь эгшин зуур, сааталгүйгээр хийгдэнэ. Бурханы уур хилэнгийн гал жигшүүрт гэмт хэргийг нь шатааж, гай гамшиг хэдийд ч хамаагүй тэдэнд тохиолдоно; тэд зугтан зайлах ямар ч арга зам мэдэхгүй, нуугдах ямар ч газаргүй байх ба уйлж, шүдээ хавирна, тэд өөрсдөдөө сүйрэл авчирна.

Бурханы ялгуусан хайрт хөвгүүд Сионд үлдэх нь эргэлзээгүй бөгөөд хэзээ ч үүнийг орхин явахгүй. Олон түмэн Түүний дуу хоолойг сайтар сонсож, Түүний үйлдэлд анхаарал хандуулах бөгөөд Түүнийг магтах дуу хоолой нь хэзээ ч зогсохгүй. Цорын ганц жинхэнэ Бурхан гарч ирлээ! Бид сүнсээрээ Түүнд итгэлтэй болох бөгөөд Түүнийг ойр дотно дагаж, эргэлзээгүйгээр урагш тэмүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийнэ. Дэлхийн төгсгөл бидний өмнө дэлгэгдэж байгаа; чуулганы зөв зохистой амьдрал болон биднийг хүрээлэн буй хүмүүс, юмс, хэрэг явдал бидний сургуулилалтыг эрчимжүүлдэг. Дэлхий ертөнцийг дэндүү их хайрладаг зүрх сэтгэлээ буцаан авахаар яаравчилцгаая! Маш бүдэгхэн хараагаа буцаан авахаар яаравчилцгаая! Бид хил хязгаарыг даван гарах вий гэсэндээ цааш алхахаа больж, мөн амаа хамхина, ингэснээр бид Бурханы үгээр амьдарч магад бөгөөд өөрсдийн ашиг, алдагдлын төлөө арцалдахаа болино. Шашны бус ертөнц болон эд хөрөнгөд дурладгаа зогсоо! Аяа, нөхөр, охид, хөвгүүдтэйгээ зууралдан хоргодохоо больцгоо! Өөрсдийн үзэл санаа, атгаг сэжгээс татгалз! Сэр, учир нь хугацаа богино байна! Сүнсээрээ дээш хар, дээш хар, Бурханаар удирдуул. Лотын эхнэр шиг битгий бол. Хаягдана гэдэг маш өрөвдөлтэй! Ямар өрөвдөлтэй гээч! Сэр!

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “3-р бүлэг”-ээс

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 49

Уулс болон гол мөрөн байнга өөрчлөгдөж, горхи урсгалаараа урсдаг ба хүний амь газар, тэнгэрээс удаан оршдоггүй. Зөвхөн Төгс Хүчит Бурхан л үе дамжин үүрд амьдардаг, мөнхөд амилсан амь билээ! Бүх зүйл, үйл явдал Түүний гарт байдаг ба Сатан Түүний хөл дор байдаг.

Бурханы урьдчилан тогтоосон сонголтын ачаар өнөөдөр Тэр биднийг Сатаны атганаас аварсан. Тэр бол үнэхээр бидний Золин Аврагч юм. Христийн мөнхийн амилсан амь бидний дотор ажилласан, иймээс бид Бурханы амьтай холбогдох тавилантай бөгөөд Түүнтэй нүүр нүүрээ харан уулзаж, Түүнийг идэж, Түүнийг ууж, Түүнийг эдэлж чадна. Энэ бол Бурханы хичээнгүй, амь бие хайргүй зориулалт юм.

Салхи болон жихүүн жавраар дамжин өвлийн улирал хавар луу шилждэг. Амьдралын шаналал, хавчлага, зовлон, дэлхий ертөнцийн гололт, гүжирдлэг, засгийн газрын зохиомол буруутгалтай хэчнээн их нүүр тулсан ч, Бурханы итгэл болон шийдэмгий зангийн аль аль нь багасдаггүй. Бурханы хүсэл, Бурханы удирдлага болон төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлэхийн төлөө бүх зүрх сэтгэлээрээ Тэр Өөрийн амийг зөнд нь орхидог. Өөрийн ардын төлөө Тэр хичээл чармайлт хайрлалгүй, болгоомжтой тэжээж, усалж байдаг. Хэчнээн мэдлэггүй, хэчнээн хэцүү байлаа ч бид зөвхөн Түүний өмнө дуулгавартай байх хэрэгтэй ба Христийн амилсан амь бидний хуучин уг чанарыг өөрчилнө… Энэ ууган хөвгүүдийнхээ төлөө Тэрээр цуцалтгүй хөдөлмөрлөж, нойр хоолоо умартдаг. Хэчнээн олон өдөр, шөнө, хэчнээн шатам халуун, тэсгэм хүйтэнд Тэр Сионоос бүх зүрх сэтгэлээрээ харуулдсан гээч.

Дэлхий ертөнц, гэр орон, ажлаас сайн дураараа бүрэн татгалзсан, дэлхий ертөнцийн ямар ч зугаа цэнгэл Түүний сэтгэлийг хөдөлгөөгүй… Түүний амнаас гарсан үг биднийг цохиж, зүрх сэтгэлийн маань гүнд нуугдсан зүйлсийг ил болгодог. Бид хэрхэн үнэмшихгүй байж чадах билээ? Түүний амнаас гарсан өгүүлбэр бүр бидний дотор хэдийд ч биеллээ олдог. Бидний ил, далд үйлдэл бүрийн хувьд Түүний мэддэггүй, хардаггүй юу ч үгүй, харин үнэн хэрэгтээ бидний төлөвлөгөө, зохицуулалтыг эс харгалзан бүгд Түүний өмнө ил гарах болно.

Түүний өмнө суухад бидний сүнс тав тухтай агаад тайван байж, дотор үргэлж хоосон санагдаж, Бурханд үнэхээр өртэйгээ мэдэрдэг. Энэ бол төсөөлшгүй, хэцүү гайхамшиг билээ. Төгс Хүчит Бурхан бол нэгэн жинхэнэ Бурхан гэдгийг Ариун Сүнс хангалттай баталдаг! Маргаангүй! Энэ бүлэг хүмүүс болох бид үнэхээр их ерөөгдсөн! Хэрвээ Бурханы нигүүлсэл болон өршөөл байгаагүй сэн бол бид мөхөж, Сатаныг дагах ёстой болно. Зөвхөн Төгс Хүчит Бурхан л биднийг аварч чадна!

Ай! Бодитой Бурхан болох Төгс Хүчит Бурхан минь! Та бидний сүнслэг нүдийг нээснээр бид сүнсний ертөнцийн нууцуудыг олж харсан. Хаанчлалын харагдах байдал хязгааргүй. Сонор сэрэмжтэй, хүлээж бай. Тэр өдөр тийм ч холгүй байна.

Дайны гал бургиж, бууны утаа дарвиж, цаг агаар дулаарч, цаг уур өөрчлөгдөж, тахал тархаж, амьд үлдэх өчүүхэн найдлагатайгаар хүмүүс үхэх ёстой.

Ай! Бодитой Бурхан болох Төгс Хүчит Бурхан минь! Та бол бидний бат бөх цамхаг. Та бол бидний хоргодох газар. Бид Таны жигүүр дор бөөгнөх ба гай гамшиг бидэнд хүрч чадахгүй. Энэ нь Таны бурханлаг хамгаалалт болоод халамж билээ.

Бид бүгд Сион даяар цуурайтах магтаал дуулахаар дуу хоолойгоо өргөдөг! Бодитой Бурхан болох Төгс Хүчит Бурхан бидэнд алдар суут хүрэх газрыг бэлдчихсэн. Сэрэмжтэй, сэрэмжтэй бай! Тэр цаг тийм ч хол биш.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “5-р бүлэг”-ээс

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 50

Төгс Хүчит Бурхан—хаанчлалын Хаан гэрчлэгдсэнээс хойш Бурханы удирдлагын цар хүрээ бүх орчлон ертөнц даяар бүрэн дэлгэрчээ. Бурханы илрэлт Хятадад гэрчлэгдээд зогсохгүй, Төгс Хүчит Бурханы нэр бүх улс үндэстэн, бүх газар нутагт гэрчлэгдсэн юм. Тэд бүгд энэ ариун нэрийг дуудаж, боломжтой бүх аргаар Бурхантай нөхөрлөхийг эрмэлзэж, Төгс Хүчит Бурханы хүслийг ухаарч, чуулган дотор уялдаа холбоотой үйлчилж байна. Ариун Сүнс ийм гайхалтайгаар ажилладаг.

Янз бүрийн улс үндэстний хэл нэг нэгээсээ ялгаатай байдаг боловч цорын ганц Сүнс бий. Энэ Сүнс орчлон ертөнц даяарх чуулгануудыг нэгтгэдэг бөгөөд өчүүхэн ч ялгаагүйгээр Бурхантай нэг юм, энэ бол эргэлзэх аргагүй зүйл билээ. Ариун Сүнс одоо тэднийг дуудаж байгаа бөгөөд Түүний дуу хоолой тэднийг сэрээж байна. Энэ бол Бурханы өршөөлийн дуу хоолой юм. Тэд бүгд Төгс Хүчит Бурханы ариун нэрийг дуудаж байна! Тэд бас магтаал өргөж, дуулдаг. Ариун Сүнсний ажилд ямар нэг гажуудал огтхон ч байх боломжгүй бөгөөд энэ хүмүүс зөв замын дагуу урагшлахын тулд шаардлагатай бүхнийг хийдэг, тэд эргэж буцдаггүй ба гайхамшгууд нь ар араасаа овоордог. Энэ бол хүмүүс төсөөлөхөд хэцүү, таамаглах боломжгүй зүйл юм.

Төгс Хүчит Бурхан бол орчлон ертөнц дэх амийн Хаан билээ! Тэрээр алдар суут сэнтийд заларч, дэлхийг шүүж, бүгдийг ноёлж, бүх улс үндэстнийг захирдаг. Бүх хүн Түүнд өвдөг сөгдөж, Түүнд залбирч, Түүнд ойртож, Түүнтэй ярилцдаг. Чи Бурханд хэчнээн удаан итгэсэн ч бай, байр суурь чинь хэчнээн өндөр ч бай, зэрэг зиндаа чинь хэчнээн дээгүүр ч бай, зүрх сэтгэлдээ Бурхантай сөргөлдөх юм бол шүүгдэх ёстой бөгөөд Түүний өмнө нүүрээрээ газар унан мөргөж, шаналалтайгаар гуйх чимээ гаргах ёстой; энэ нь үнэндээ өөрийнхөө үйлдлийн үр жимсийг хурааж байгаа хэрэг юм. Энэхүү уйлах дуу чимээ бол гал ба хүхэрт нуурт тарчилж буй дуу бөгөөд Бурханы төмөр саваагаар гэсгээгдэж буй хашхираан мөн; энэ нь Христийн суудлын өмнөх шүүлт билээ.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “8-р бүлэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 51

Бурханы илрэлт аль хэдийн бүх чуулганд үзэгджээ. Ярьж байгаа нь Сүнс билээ, Тэр бол догшрох гал, Түүнд сүр жавхлан бий бөгөөд Тэр шүүж байна; Тэр бол хөлөө хүрсэн дээл өмсөж, цээжээрээ алтан бүс бүсэлсэн хүний Хүү билээ. Түүний толгой ба үс ноос адил цагаан, нүд нь галын дөл адил; хөл нь зууханд улайсгасан цэвэр хүрэл мэт; харин дуу хоолой нь их усны шуугиан мэт байдаг. Түүний баруун гарт долоон од, аманд нь хоёр талдаа иртэй хурц илд байх бөгөөд нүүр царай нь хурцаар гэрэлтэх нар мэт билээ!

Хүний Хүү гэрчлэгдэж, Бурхан Өөрөө ил тод илчлэгдлээ. Бурханы алдар гарч ирэн, аагим халуун нар мэт хурцаар гэрэлтжээ! Бурханы алдар суут нүүр царай нүд гялбам туяарна; хэний нүд Түүнийг эсэргүүцэн хандаж зүрхлэх билээ? Эсэргүүцэл нь үхэл рүү хөтөлдөг! Чи зүрх сэтгэлдээ юу ч гэж бодсон, ямар ч үг хэлсэн, эсвэл юу ч хийсэн бай, өчүүхэн төдий ч өршөөл гэж үгүй. Миний шүүлтээс өөр юу ч олж аваагүй гэдгээ та нар бүгд ойлгож, харах болно! Чи Миний үгийг идэж, уух гэж хичээдэггүй хэр нь Миний бүтээсэн зүйлийг дур зоргоороо тасалдуулж, устгаж байхад Би тэвчээд өнгөрүүлж чадна гэж үү? Би тиймэрхүү хүнд зөөлөн хандахгүй! Бүр ноцтой бол чи галын дөлд залгиулна! Төгс хүчит Бурхан толгойноосоо өлмий хүртлээ өчүүхэн ч мах, цусны холбоогүйгээр сүнслэг биед биеллээ олдог. Тэрээр орчлон ертөнцийг даван гарч, гуравдагч тэнгэрт алдар суут сэнтийдээ залран, бүх зүйлийг захирдаг! Орчлон ертөнц болон бүх зүйл Миний гарт бий. Би үг хэлбэл тэр нь биеллээ олно. Би тушаавал тэр ёсоор болно. Сатан Миний хөл дор, ёроолгүй нүхэнд байдаг! Миний дуу гарахад тэнгэр газар өнгөрөн одож, хумхын тоос болно! Бүх зүйл шинэчлэгдэнэ, энэ бол дэндүү бодитой, хувиршгүй үнэн. Би дэлхийг ялан дийлж, бүх муу хүнийг ялан дийлсэн. Би энд суугаад та нартай ярьж байна; чихтэй бүхэн сонсогтун, амьтай бүхэн хүлээн авагтун.

Өдөр хоногууд төгсгөл болно; дэлхий дэх бүх зүйл оргүй хоосон болж, бүх зүйл шинээр төрнө. Үүнийг санагтун! Үүнийг санагтун! Ямар ч ойлгомжгүй байдал байж болохгүй! Тэнгэр газар өнгөрөн одно, гэхдээ Миний үг өнгөрөн одохгүй! Би та нарт дахин нэг удаа зөвлөе: Дэмий бүү гүйлд! Сэрцгээ! Гэмшицгээ, аврал ойрхон байна! Би та нарын дунд хэдийн гарч ирж, Миний дуу хоолой сонсогдсон. Миний дуу хоолой та нарын өмнө гарч, өдөр бүр та нартай нүүр тулж, өдөр бүр шинэ сэргэг байдаг. Чи намайг, Би чамайг хардаг, Би чамтай нүүр тулан байнга ярьдаг. Гэсэн ч чи Намайг голдог, Намайг мэддэггүй; Миний хонь Миний дуу хоолойг сонсож чадна, гэсэн ч чи тээнэгэлзсээр байдаг! Чи тээнэгэлздэг! Зүрх сэтгэл чинь хатуурч, нүдийг чинь Сатан сохлоод, чи Миний алдар суут нүүр царайг харж чаддаггүй—хэчнээн өрөвдөлтэй вэ! Хэчнээн өрөвдөлтэй вэ!

Миний сэнтийн өмнөх долоон Сүнс дэлхийн өнцөг булан бүрд илгээгддэг ба чуулгануудад хандан яриг гээд Би Өөрийн Элчийг илгээнэ. Би бол зөвт агаад итгэмжит, хүний зүрх сэтгэлийн хамгийн гүнийг шинжилдэг Бурхан билээ. Ариун Сүнс чуулгануудад хандан айлдаж байгаа, энэ бол Миний Хүүгээс гардаг Миний үг юм; чихтэй бүхэн сонсох ёстой! Амьдардаг бүхэн хүлээн авах ёстой! Тэдгээрийг зүгээр л идэж уу, бүү эргэлз. Миний үгийг дуулгавартай дагаж, анхаардаг бүх хүн асар их ерөөл хүртэнэ! Миний нүүр царайг чин сэтгэлээсээ эрж хайдаг бүх хүн гарцаагүй шинэ гэрэл, шинэ гэгээрэл, шинэ ойлголттой болно; бүгд шинэлэг, шинэ байна. Миний үг хэдийд ч чамд үзэгдэж, сүнсний нүдийг чинь нээнэ, ингэснээр чи сүнсний ертөнцийн бүх нууцыг харж, хаанчлал хүмүүсийн дунд байгааг харж болох юм. Хоргодох газарт ор, тэгвэл бүх нигүүлсэл болон ерөөл чам дээр ирж, өлсгөлөн тахал чамд хүрч чадахгүй, чоно, могой, бар, цоохор ирвэс ч чамд хөнөөл учруулж чадахгүй. Чи Надтай хамт явж, Надтай хамт алхаж, Надтай хамт алдар луу орно!

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “15-р бүлэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 52

Төгс хүчит Бурхан! Түүний алдар суут бие ил тод үзэгдэж, ариун сүнслэг бие гарч ирсэн, Тэр бол бүрэн төгс Бурхан Өөрөө мөн! Дэлхий ертөнц, бие махбод хоёулаа өөрчлөгддөг бөгөөд уулан дээрх Түүний хувирал бол Бурханы үнэн бие билээ. Тэр толгойдоо алтан титэм зүүдэг, хувцас нь цав цагаан, цээжээрээ алтан бүстэй ба ертөнцийн бүх зүйл Түүний хөлийн гишгүүр юм. Түүний нүд галын дөл адил, хоёр талдаа иртэй хурц илд аманд нь байдаг бөгөөд баруун гарт нь долоон од байдаг. Хаанчлалд хүрэх зам хязгааргүй гэгээлэг, Түүний алдар мандан гэрэлтэнэ; уулс баяр хөөртэй байж, ус инээн баясаж, нар сар, од эрхэс бүгд зохих зүй тогтлоороо эргэлдэж, ялгуусан эргэн ирэлт нь зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөө гүйцэлдсэнийг зарладаг цор ганц, жинхэнэ Бурханыг угтан авна. Бүгд баяр хөөртэйгөөр дэвхрэн бүжнэ! Хөөрөн баясацгаа! Төгс хүчит Бурхан алдар суут сэнтийдээ заларсан! Дуулцгаа! Төгс Xүчитийн ялгуусан туг далбаа сүр жавхлант, гайхамшигт Сион уулан дээр өндөрт мандлаа! Бүх үндэстэн уухайлж, бүх хүн дуулж, Сион уул баяр хөөртэйгээр инээж байна, Бурханы алдар мандсан! Би зүүдэндээ ч Бурханы царайг харна гэж огт бодож байгаагүй, гэлээ ч өнөөдөр үүнийг харлаа. Би Түүнтэй өдөр бүр нүүр нүүрээ харан уулзаж, Түүнд зүрх сэтгэлээ нээдэг. Тэр идэж, уудаг бүхнээр харамгүй хангадаг. Амьдрал, үг, үйлдэл, бодол, санаа гээд бүгдийг Түүний алдар суут гэрэл гэрэлтүүлдэг. Тэр замын алхам бүрд хөтөлдөг, хэрвээ ямар нэгэн тэрслүү зүрх сэтгэл байвал Түүний шүүлт нэн даруй бууна.

Бурхантай хамт идэж, хамт үлдэж, хамт амьдарч, хамт байж, хамт алхаж, хамт баясаж, алдар, ерөөлийг хамт олж авч, Бурхантай хамт хааны хэргэмийг хуваалцаж, хаанчлалд хамт байх—өө, ямар таатай вэ! Өө ямар сайхан бэ! Өдөр бүр нүүр нүүрээ харж, өдөр бүр үг хэлж, байнга ярилцаж, өдөр бүр шинэ гэгээрэл, шинэ ойлголттой болдог. Бидний сүнслэг нүд нээгдэж, бүхнийг хардаг, бидэнд илчлэгдсэн сүнсний бүх нууцыг хардаг. Ариун амьдрал үнэхээр амарлингуй. Хурдан гүй, бүү зогс, үргэлж урагш тэмүүл, илүү гайхалтай амьдрал урд чинь байна. Чихэрлэг амтанд бүү цад, харин үргэлж Бурхан руу орохоор эрж хай. Тэр бүхнийг хамардаг, элбэг өгөөмөр бөгөөд бидэнд дутагддаг юм бүхэн Түүнд бий. Идэвх санаачилгатайгаар хамтран ажиллаж, Түүн рүү ор, цаашид юу ч урьдынх шигээ байхгүй. Бидний амьдрал ер бусын байх бөгөөд хэн ч, юу ч, ямар ч зүйл бидэнд саад болж чадахгүй.

Ер бусын! Ер бусын! Үнэхээр ер бусын! Бурханы ер бусын амь дотор орших ба бүх зүйл үнэхээр уужуу тайван болдог! Бид дэлхий ертөнц, ертөнцийн юмсыг даван гарч, нөхөр, хүүхдүүддээ сэтгэл хоргоддоггүй. Бид өвчин эмгэг, орчны хяналтыг даван гардаг. Сатан бидэнд саад болж зүрхэлдэггүй. Бүх гамшгийг бүрэн давж гарах нь Бурханд хаанчлах боломж олгож буй хэрэг! Бид Сатаныг хөл доороо гишгэлж, чуулганы төлөө гэрчлэлд зогсож, Сатаны муухай царайг бүрэн илчилдэг. Чуулганы барилга байгууламж Христ дотор бий, алдар суут бие гарч ирлээ—энэ нь өргөгдөн амьдарч буй хэрэг билээ!

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “15-р бүлэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 53

Төгс Хүчит Бурхан, Мөнхийн Эцэг, Энхийн Жонон, бидний Бурхан хаанчилж байна! Төгс Хүчит Бурхан хөлөө Чидун уулан дээр тавьжээ. Хэчнээн үзэсгэлэнтэй сайхан бэ! Сонсоцгоо! Харуул бид дуу хоолойгоо өргөнө; бид хамтдаа дуулна, учир нь Бурхан Сионд эргээд ирчихсэн. Бид Иерусалимын эзгүйрлийг өөрсдийн нүдээр харлаа. Баяр хөөрт умбаж, хамтдаа дуулъя, учир нь Бурхан бидэнд тайтгарал авчирч, Иерусалимыг золин аварсан. Бурхан бүх үндэстний нүдэн дээр ариун гараа ил болгож, Бурханы үнэн бие гарч ирлээ! Газар дэлхийн зах хязгаар бидний Бурханы авралыг харлаа.

Өө, Төгс Хүчит Бурхан минь! Таны бүх нууцыг илчлэхээр долоон Сүнс Таны сэнтийгээс бүх чуулган руу илгээгдлээ. Та алдрын сэнтийдээ сууж, хаанчлалаа удирдаж, шударга ёс, зөвт байдлаар үүнийг бат бөх тогтворжуулсан; Та бүх улс үндэстнийг Өөрийнхөө өмнө буулган авсан. Өө, Төгс Хүчит Бурхан минь! Та хаадын хуяг дуулгыг суллаж, хотын хаалгыг Өөрийнхөө өмнө хэзээ ч хаагдахгүйгээр цэлийтэл нээсэн. Учир нь Таны гэрэл ирчихсэн, Таны алдар гэрэлтэж байна. Газар дэлхийг харанхуй нөмөрч, өтгөн харанхуй ард иргэдийн дээр байна. Өө, Бурхан минь! Гэхдээ Та илэрч, гэрлээ бидэн дээр тусгасан, Таны алдар бидэн дээр харагдах болно; бүх үндэстэн Таны гэрэлд ирж, хаад Таны гялбаанд ирэх болно. Та нүд бэлчээн, эргэн тойрноо хардаг: Таны хөвгүүд өмнө тань цуглаж, хаа холоос ирдэг; Таны охид тэврүүлэн явдаг. Өө, Төгс Хүчит Бурхан минь! Таны агуу хайр биднийг шүүрэн авсан; хаанчлалынхаа зам дээр Та биднийг дагуулан явж, Таны ариун үг бидэнд шингэдэг.

Өө, Төгс Хүчит Бурхан минь! Бид Танд талархаж, Таныг магтъя! Бид чин үнэнч, тайван, зоримог зүрх сэтгэлээр Таныг хүндэлж, Таныг гэрчилж, Таныг өргөмжилж, Танд дуулъя. Нэгэн санаа бодолтой байж, хамтдаа босгон байгуулагдъя, удалгүй Та биднийг Таны зүрх сэтгэлийн дагуу, Танаар ашиглагддаг хүмүүс болгох болтугай. Таны хүсэл газар нутаг даяар саадгүй биелээсэй гэж бид хүсэж байна.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “25-р бүлэг”-ээс

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 54

Төгс Хүчит Бурхан бол бүхнийг чадагч, бүхнийг гүйцэтгэгч, бүрэн төгс жинхэнэ Бурхан юм! Тэр долоон одыг барьж, долоон Сүнсийг агуулж, долоон нүдтэй байж, долоон лац болон хуйлмал номыг нээгээд зогсохгүй, үүнээс ч илүүтэйгээр долоон аяга, долоон гамшгийг удирдаж, долоон аянгыг нээдэг; Тэр аль эрт долоон бүрээг дуугаргасан! Түүний бүтээсэн бүх зүйл, бүрэн төгс болгосон бүхэн Түүнийг магтаж, Түүнд алдрыг өгч, Түүний сэнтийг өргөмжлөх ёстой. Өө, Төгс Хүчит Бурхан минь! Та бол бүх зүйл, Та бүхнийг гүйцэлдүүлсэн ба Таны хувьд бүгд бүрэн төгс, бүгд гэгээтэй, бүгд чөлөөлөгдсөн, бүгд эрх чөлөөтэй, бүгд хүчирхэг агаад хүч чадалтай! Таны хувьд нуугдсан, далдлагдсан зүйл юу ч байдаггүй, бүх нууц илчлэгдсэн. Түүнчлэн, Та үй олон дайсныг шүүж, Өөрийн сүр жавхлан, Өөрийн дүрэлзэх гал, Өөрийн уур хилэнг үзүүлдэг, үүнээс ч илүүтэйгээр Та урьд үзэгдээгүй, үүрдийн үүрд орших, эцэс төгсгөлгүй алдар суугаа үзүүлдэг! Бүх хүн сэрж, бүх чадлаараа уухайлан, дуулж, төгс хүчит, бүхэлдээ-үнэн, бүхэлдээ-амьд, бүрэн төгс, мөнхөөс мөнхөд орших суу алдарт, жинхэнэ Бурханыг шагшин магтах ёстой. Түүний сэнтийг үргэлж өргөмжилж, Түүний ариун нэрийг магтаж, алдаршуулах хэрэгтэй. Энэ бол Миний—Бурханы—мөнхийн хүсэл бөгөөд Түүний бидэнд илчилж, хайрласан хязгааргүй ерөөлүүд юм! Бидний дундаас хэн үүнийг өвлөдөггүй вэ? Бурханы ерөөлүүдийг өвлөхийн тулд хүн Бурханы нэрийг өргөмжилж, сэнтийг нь тойрон шүтэн мөргөх ёстой. Түүний өмнө өөр сэдэл, өөр санаа зорилготой ирдэг хүмүүс Түүний дүрэлзэх галд хайлна. Өнөөдөр бол Түүний дайснууд шүүгдэх өдөр, мөн энэ өдөр тэд мөхнө. Үүнээс ч илүүтэйгээр, энэ нь Төгс Хүчит Бурхан Би илчлэгдэж, алдар суу болон нэр хүндийг олж авах өдөр юм. Өө, хүмүүс ээ! Бидэнд үүрдийн үүрд элэгсэг сэтгэл, аврал өгч, ерөөл хайрлаж, Өөрийн хөвгүүдийг бүрэн төгс болгож, Өөрийн хаанчлалыг амжилттайгаар биелүүлдэг Төгс Хүчит Бурханыг магтаж, угтан авахаар хурдан босоцгоо! Энэ бол Бурханы гайхамшигтай үйл хэрэг! Тэр Өөрөө биднийг аварч, бүрэн төгс болгож, алдар луу аваачихаар ирдэг нь Бурханы мөнхийн урьдчилан тогтоолт, зохицуулалт юм.

Өндийн босож, гэрчлэл хийдэггүй хүмүүс бүгд сохрын өвөг дээдэс, мунхагийн хаад бөгөөд тэд мөнхөд мунхаг, мөнхөд тэнэг, мөнхийн сохор үхэгсэд болох болно. Иймд бидний сүнс сэрэх хэрэгтэй! Бүх хүн босох хэрэгтэй! Алдрын Хаан, өршөөлийн Эцэг, золин авралын Хүү, төгс төгөлдөр долоон Сүнс, сүр жавхлант дүрэлзэх гал, зөвт шүүлт авчирдаг, бүгдэд хүрэлцэхүйц, төгс төгөлдөр, бүнийг чадагч, бүрэн төгс Төгс Хүчит Бурханыг эцэс төгсгөлгүйгээр уухайлж, магтаж, өргөмжил! Түүний сэнтий үүрд өргөмжлөгдөнө! Энэ бол Бурханы мэргэн ухаан, Түүний авралын гайхамшигтай зам, Түүний алдарт хүслийн биелэлт гэдгийг бүх хүн харах хэрэгтэй. Хэрвээ бид өндийн босож, гэрчлэл хийхгүй бол цаг нь нэгэнт өнгөрвөл үүрд эргэж ирэхгүй. Бид ерөөл хүртэх үү, золгүй явдал хүртэх үү гэдэг нь энэ цаг үед бидний хийж, бодож, амьдран харуулдаг зүйлийн дагуу аяны маань одоогийн үе шатанд шийдэгддэг. Тэгвэл та нар хэрхэн үйлдэх хэрэгтэй вэ? Бурханыг үүрд гэрчилж, өргөмжилж, төгс хүчит Христ—мөнхийн, цор ганц, жинхэнэ Бурханыг өргөмжил!

Одоогоос та нар, Бурханд гэрчлэл хийдэггүй, цор ганц, жинхэнэ Бурханд гэрчлэл хийдэггүй, Түүний талаар эргэлзээ өвөрлөдөг хүмүүс бүгд өвчтэй, үхсэн бөгөөд Бурханыг эсэргүүцэгчид гэдгийг тодорхой харах хэрэгтэй! Бурханы үг эрт цаг үеэс хэдийнээ батлагдчихсан; Надтай хамт цугладаггүй хүмүүс таран бутарч, Надтай хамт байдаггүй хүмүүс Миний эсрэг байдаг; энэ бол чулуун дээр сийлсэн өөрчлөгдөшгүй үнэн! Бурханд гэрчлэл хийдэггүй хүмүүс бол Сатаны зарц нар юм. Энэ хүмүүс Бурханы хүүхдүүдийг үймүүлж, хуурч, Бурханы удирдлагад саад болохоор ирдэг ба тэдэнтэй хурц сэлмээр харьцах ёстой! Тэдэнд сайн санаа гаргасан хэн ч өөрсдийн сүйрлийг эрж хайдаг. Чи Бурханы Сүнсний яриаг сонсон, итгэж, Бурханы Сүнсний замаар алхаж, Бурханы Сүнсний үгээр амьдарч, төгс хүчит Бурханы сэнтийг бүр ч үүрд өргөмжлөх хэрэгтэй!

Төгс Хүчит Бурхан бол долоон Сүнсний Бурхан! Долоон нүд, долоон одны Бурханa, Тэр долоон лацыг нээдэг ба хуйлмал номыг бүхэлд нь нээдэг! Тэрээр долоон бүрээг дуугаргасан, долоон аяга, долоон гамшиг Түүний гарт байдаг ба Түүний хүслээр буудаг. Өө, үргэлж лацтай байсан долоон аянга! Тэднийг нээх цаг нь ирлээ! Долоон аянгыг нээдэг Нэгэн бидний нүдний өмнө хэдийнээ гарч ирчихсэн байна!

Төгс Хүчит Бурхан минь! Таны хувьд бүх зүйл чөлөөлөгдөж, эрх чөлөөтэй, хүндрэл бэрхшээлгүй байдаг ба бүгд төвөггүй урсдаг! Юу ч Танд саад болж зүрхэлдэггүй, бүгд Танд захирагддаг. Захирагддаггүй хэн ч бай бүгд үхдэг!

Долоон нүдний бурхан, Төгс Хүчит Бурхан! Бүгд ил тодорхой, гэрэл гэгээтэй, далдлагдахгүй бөгөөд бүгд илрүүлэгдэж, илчлэгддэг. Түүны хувьд бүгд болор шиг тунгалаг ба Бурхан Өөрөө ийм байгаад зогсохгүй, Түүний хөвгүүд ч бас ийм байдаг. Хэн ч, ямар ч зүйл, ямар ч юм Түүний болон Түүний хөвгүүдийн өмнө далдлагдаж чадахгүй!

Төгс Хүчит Бурханы долоон од гэрэл гэгээтэй! Чуулганыг Тэр төгс болгож, чуулганыхаа элч нарыг томилдог бөгөөд чуулган бүхэлдээ Түүний хангалтад байдаг. Тэр долоон лацыг бүгдийг нь нээж, Өөрийнхөө удирдлагын төлөвлөгөө болон Өөрийн хүслийг Өөрөө гүйцэлдүүлдэг. Хуйлмал ном бол Түүний удирдлагын нууцлаг сүнслэг хэл бөгөөд Тэр үүнийг нээж, илчилсэн!

Бүх хүн Түүний цуурайтсан долоон бүрээг сонсох хэрэгтэй. Түүны хувьд бүгд нээлттэй байдаг ба нууцлагдмал, гунигтай байхаа больж, Бүгд илчлэгдэж, бүгд ялгуусан!

Төгс Хүчит Бурханы долоон бүрээ бол нээлттэй, алдар суутай, ялгуусан бүрээнүүд юм! Тэдгээр нь мөн Түүний дайснуудыг шүүдэг бүрээ юм! Түүний ялалт дунд, Түүний эвэр бүрээ мөн өргөмжлөгддөг! Тэр бүх орчлон ертөнцийг захирдаг!

Тэр долоон аяг гай гамшгийг нэгэнтээ бэлдсэн, эдгээрийг Түүний дайснууд руу эцсийн хязгаарт нь хүртэл бүх хүчээр нь сул тавьдаг ба дүрэлзэх гал тэднийг сөнөөх болно. Төгс Хүчит Бурхан Өөрийн эрх мэдлийн хүчийг үзүүлж, Түүний дайснууд бүгд устдаг. Эцсийн долоо аянга нь Төгс Хүчит Бурханы өмнө цаашид битүүмжлэгдэхгүй, бүгд нээлттэй! бүгд нээлттэй! Тэр Өөрийн дайснуудыг долоон аянгаар устгаж, дэлхийг тогтворжуулан, дахин хэзээ ч сүйтгэгдэлгүй Түүнд үйлчлэл үзүүлэхэд хүргэдэг.

Зөвт Төгс Хүчит Бурхан минь! Бид Таныг үүрд шагшин магтъя! Та эцэс төгсгөлгүй магтаал, эцэс төгсгөлгүй сайшаал болон өргөмжлөлийг хүртэх эрхтэй! Таны долоон аянга зөвхөн Таны шүүлтийн төлөө бус, харин Таны алдар суу, эрх мэдэл болон бүх зүйлийг бүрэн төгс болгохын төлөө байдаг!

Бүх хүн сэнтийн өмнө баяраа тэмдэглэж, баяр хөөртэйгөөр төгс хүчит Христ Бурханыг өргөмжилдөг! Тэдний хоолой аянга мэт цуурайтна! Маргаангүй бүх зүйл Түүний ачаар оршиж, Түүний ачаар бий болдог. Бүх алдар суу, нэр хүнд, эрх мэдэл, мэргэн ухаан, ариун байдал, ялалт, илчлэлийг бүхэлд нь Түүнд хамаатуулахгүй байж хэн зүрхлэх билээ? Энэ бол Түүний хүслийн хэрэгжилт бөгөөд Түүний удирдлагын бүтээн босголтын эцсийн биелэлт юм!

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “34-р бүлэг”-ээс

Тайлбар:

а. Эх бичвэрт “-ны Бурхан” гэдэг үг байдаггүй.

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 55

Долоон аянга сэнтийгээс гарч, орчлонг чичрүүлж, тэнгэр газрыг орвонгоор нь эргүүлж, тэнгэрээр цуурайтна! Дуу нь чихэнд хадаж, хүмүүс үүнээс зугтаж ч, нуугдаж ч чадахгүй. Аянга, цахилгаан гялбаж, тэнгэр газар хоёр хоёулаа тэр даруй өөрчлөгдөж, хүмүүс үхлийн ирмэг дээр ирдэг. Дараа нь, догшин шуургатай аадар бороо гэрлийн хурдаар бүхэл сансар огторгуйг хамран тэнгэрээс бууна! Дэлхийн хамгийн алсын өнцөг буланд бүгдийг толгойноос хөл хүртэл шүршүүр шиг шалба цохиж ганц ч толбо үлдээхгүй; юу ч үүнээс нуугдаж, хэн ч үүнээс хоргодож чадахгүй. Аянгын нижигнээн, цахилгааны гялбаа шиг жихүүн цацраг хүмүүсийг айн чичрэхэд хүргэдэг! Хурц илд тэрслүү хөвгүүдийг цавчиж, орогнох газаргүй дайсан гамшигтай нүүр тулдаг; салхи, бороо дайрахад тэд балмагдаж, хүчинд нь өнхөрч, урсах усанд тэр дороо үхэтхийн унаж хөвөн одно. Зөвхөн үхэл байна, амьд үлдэх ямар ч арга тэдэнд байхгүй. Долоон аянга Надаас гардаг ба Египетийн ууган хөвгүүдийг устгаж, хорон мууг шийтгэж, Өөрийн чуулгануудыг цэвэрлэх санаа зорилгыг минь дамжуулдаг, ингэснээр бүгд өөр хоорондоо ойртож, байдгаараа байж, Надтай нэг зүрх сэтгэлтэй байж болох ба ингэснээр орчлон ертөнцийн бүх чуулган нэг болон барьж байгуулагдаж болно. Энэ бол Миний зорилго юм.

Аянга дуугарахад орилж уйлах дуу яг араас нь гардаг. Зарим нь нойрноосоо сэрж, ихэд түгшин, сүнсэндээ гүнзгий хайж, сэнтийн өмнө яаран буцдаг. Тэд эрээгүй заль мэх, балмад үйлдлээ зогсоодог; ийм хүмүүсийн хувьд сэрэхэд нэг их оройтоогүй. Би сэнтийгээс хардаг. Би хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг хардаг. Намайг чин сэтгэлээсээ, гал цогтойгоор хүсдэг хүмүүсийг Би аварч, тэднийг өрөвддөг. Зүрх сэтгэлдээ өөр юунаас ч илүүгээр Намайг хайрладаг, Миний хүслийг ойлгодог, Намайг замын эцэс хүртэл дагадаг хүмүүсийг Би мөнхөд аварна. Миний гар тэднийг найдвартай барина, тэгснээр тэд энэ дүр зурагтай тулгарахгүй бөгөөд тэдэнд аюул учрахгүй. Зарим нь, цахилгааны энэ гялбааг хараад зүрх сэтгэлдээ хэлэхийн аргагүй зовж, жигтэйхэн их харамсдаг. Хэрвээ тэд ийм маягаар авирласан хэвээр байвал тэдний хувьд хэтэрхий оройтно. Ай, бүгд, бүх зүйл! Энэ бүгд дуусгавар болно. Энэ бас Миний авралын арга барилын нэг юм. Намайг хайрладаг хүмүүсийг Би аварч, өөдгүй мууг устгадаг, Өөрийн хаанчлалыг газар дээр бат, тогтвортой байлгаж, бүх улс үндэстэн, ард түмэн, бүх орчлон, дэлхийн зах хязгаарын бүгдэд Би бол сүр жавхлан, Би бол дүрэлзэх гал, Би бол хүн бүрийн зүрх сэтгэлийн гүнийг хайдаг Бурхан гэдгийг мэдүүлэх болно. Энэ цагаас эхлэн, агуу цагаан сэнтийн шүүлт олон нийтэд ил тод илчлэгдсэн ба шүүлт эхэлчихсэнийг бүх хүнд зарласан! Үг нь чин сэтгэлийн бус, эргэлздэг, итгэж зүрхэлдэггүй, Миний хүслийг ойлгодог ч хэрэгжүүлэх дургүй цаг дэмий үрэгсэд—бүгдээрээ шүүгдэх ёстой гэдэг нь эргэлзээгүй юм. Та нар өөрсдийн санаа зорилго, сэдлийг нарийвчлан шалгаж, зохих байр сууриа эзлэх ёстой; Миний үгийг буурьтай хэрэгжүүл, амийн туршлагадаа ач холбогдол өг, өнгөцхөн урам зоригтой бүү үйлд, харин өөрсдийн амийг өсгөж, боловсруулж, баттай, туршлагатай болго—тэгсэн цагт л та нар Миний зүрх сэтгэлийн дагуу байх болно.

Сатаны зарц нарт болон Миний байгуулж байгааг үймүүлж, устгадаг муу ёрын сүнснүүдэд аливааг завших боломж бүү олго. Тэднийг чанд хязгаарлаж, хориглох ёстой; тэдэнтэй зөвхөн хурц сэлэм ашиглан харьцаж болно. Ирээдүйд төвөг учруулахыг нь урьдчилан хаахын тулд хамгийн муу хүмүүсээс даруйхан ангижрах ёстой. Мөн чуулган төгс болж, бүх гаж байдал үгүй болох бөгөөд эрүүл саруул, эрч хүч, энергиэр дүүрэн болно. Гялбасан цахилгааны дараа, аянгын дуу нижигнэдэг. Чи хайнга байх ёсгүй, чи бууж өгөх ёсгүй, харин хөл нийлүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хий, тэгээд Миний гар юу хийдгийг, Би юу олж авах гэдгийг, Би юу хаях гэдгийг, Би юу төгс болгох гэдгийг, Би юунаас ангижрах гэдгийг, Би юу устгана гэдгийг чи харж гарцаагүй чадна—энэ бүхэн та нарын нүдний өмнө дэлгэгдэн Миний бүхнийг чадагч хүчийг та нарт тодорхой харуулах юм.

Сэнтийгээс эхлээд орчлон ба дэлхийн зах хязгаарыг хүртэл долоон аянга цуурайтдаг. Бөөн хүн аврагдаж, Миний сэнтийн өмнө захирагдах болно. Амийн энэ гэрлийг дагаад хүмүүс амьд гарах зам эрж хайх бөгөөд Миний өмнө ирж, шүтэн мөргөхөөр сөгдөж, ам нь төгс хүчит жинхэнэ Бурханы нэрийг дуудаж, царайчлан гуйхаас өөр яаж ч чаддаггүй. Харин Намайг эсэргүүцдэг, хатуу сэтгэлтэй хүмүүсийн чихэнд аянга нүргэлэх ба тэд мөхөх ёстой нь эргэлзээгүй. Тэднийг ердөө л ийм эцсийн үр дүн хүлээдэг юм. Миний ялгуусан хайрт хөвгүүд Сионд үлдэж, тэдний юу олж авахыг бүх хүн харах бөгөөд энгүй их алдар суу та нарын өмнө гарч ирнэ. Энэ бол жаргалыг нь зүйрлэхүйеэ бэрх, үнэхээр агуу ерөөл билээ.

Долоон аянгын нүргээн гарах нь Намайг хайрладаг, Намайг үнэн зүрх сэтгэлээсээ хүсдэг хүмүүсийн аврал юм. Надад харьяалагддаг, Миний урьдаас тогтоосон болон сонгосон хүмүүс бүгд Миний нэрийн дор ирж чадна. Тэд Миний дуу хоолойг буюу Бурхан тэднийг дуудаж байгааг сонсож чадна. Би бол зөвт, Би бол итгэмжит, Би бол хайр, Би бол энэрэл, Би бол сүр жавхлан, Би бол дүрэлзэх гал, эцэст нь Би бол өршөөлгүй шүүлт гэдгийг газрын зах хязгаарынхан хараг.

Би бол жинхэнэ, бүрэн төгс Бурхан Өөрөө гэдгийг дэлхийд байгаа бүхэн хараг. Бүх хүн чин сэтгэлээсээ үнэмшиж, хэн ч Намайг дахин эсэргүүцэж, Намайг шүүж, Намайг гүтгэж зүрхлэхгүй. Тэгэх юм бол тэдэнд хараал тусаж, гамшиг тохиолдоно. Тэд өөрсдийнхөө сүйрлийг авчирч, мэгшин уйлж, шүдээ хавирч л чадна.

Төгс Хүчит Бурхан бол цор ганц жинхэнэ Бурхан гэдгийг бүх хүн мэдэг, орчлон даяар, газрын зах хязгаарт, айл бүрд, хүн бүхэнд мэдэгдүүл. Бүх хүн ар араасаа өвдөг сөгдөн Намайг шүтэн мөргөх ба дөнгөж хэлд орсон хүүхдүүд хүртэл “Төгс Хүчит Бурхан” хэмээн дуудах болно! Эрх мэдэл бүхий албан тушаалтнууд өмнө нь жинхэнэ Бурхан гарч ирэхийг нүдээрээ харах бөгөөд тэд ч мөн шүтэн мөргөж, түрүүлгээ харан унаад өршөөл, уучлал гуйх боловч үхэх цаг нь ирсэн учир хэтэрхий оройтсон байна. Тэдэнд ёроолгүй ангалд хаягдахаар яллагдаж, дуусах л үлдэх юм. Би бүхэл бүтэн эрин үеийг төгсгөлд нь аваачиж, Өөрийн хаанчлалыг улам бэхжүүлнэ. Бүх улс үндэстэн, хүмүүс Надад мөнх захирагдана!

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “35-р бүлэг”-ээс

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 56

Төгс Хүчит жинхэнэ Бурхан, сэнтий дээрх Хаан хамаг орчлонг захирч, бүх үндэстэн, бүх хүнтэй нүүр тулдаг бөгөөд тэнгэрийн доорх бүх зүйл Бурханы алдраар гэрэлтдэг. Орчлон ертөнцийн зах хязгаар дахь амьд бүхэн харах болно. Уулс, гол, нуур, газар, далай, бүх амьд зүйл жинхэнэ Бурханы нүүр царайн гэрэлд хөшгөө нээж, зүүднээс сэрэх мэт сэргэж, үр нахиа хөрсийг нэвтлэн гарна.

Аяа! Цорын ганц жинхэнэ Бурхан дэлхий ертөнцийн өмнө гарч ирдэг. Түүнд хэн эсэргүүцлээр хандаж зүрхлэх вэ? Бүгд айн дагждаг. Бүрэн үнэмшээгүй хэн ч үгүй, тэд байн байн уучлал гуйж, Түүний өмнө бүгд өвдөг сөхөрч, бүх ам Түүнийг шүтэн мөргөдөг! Эх газар, далай, уулс, гол, бүх зүйл Түүнийг эцэс төгсгөлгүй магтдаг! Хавартай хамт айлчлагч хаврын урьхан салхи хаврын шиврээ бороог авчирна. Горхины урсгал хүмүүсийн адил уй гашуу, баяр хөөрийг холин, өртэйдөө бас өөрийгөө буруутгасандаа нулимс унагана. Гол мөрөн, нуур, давлагаа, толгод бүгд дуулж, жинхэнэ Бурханы ариун нэрийг магтана! Уг магтаал үнэхээр тод цуурайтна! Нэгэн цагт Сатаны ялзруулсан бүх хуучин зүйл бүгдээрээ нэг бүрчлэн шинэчлэгдэж, өөрчлөгдөж, цоо шинэ нөхцөл байдал руу орно…

Энэ бол ариун бүрээний дуу! Чих тавигтун. Үнэхээр сайхан энэ чимээ бол сэнтийгээс гарах дуу бөгөөд үндэстэн, ард түмэн бүрд цаг ирснийг, эцсийн төгсгөл ирснийг тунхаглаж байна. Миний удирдлагын төлөвлөгөө дууссан. Миний хаанчлал газар дэлхий дээр ил гарч ирдэг. Газар дэлхийн хаанчлалууд Бурхан Миний хаанчлал боллоо. Миний долоон бүрээ сэнтийгээс дуугарч байна, ямар гайхамшгууд болох бол доо! Газар дэлхийн зах хязгаар дахь хүмүүс цасан нурангийн хүч ба аянган нүргээний чадлаар зүг бүрээс хурдалцгаана…

Миний дуу хоолойг сонсож, бүх үндэстэн, газар бүрээс цугладаг Өөрийн ардыг харахдаа Би баярладаг. Жинхэнэ Бурханыг байнга амандаа байлгадаг бүх хүн эцэс төгсгөлгүй баярлан магтаж, үсэрнэ! Тэд дэлхий ертөнцөд гэрчилдэг, жинхэнэ Бурханыг нүргээнт усны дуу мэт дуугаар гэрчилдэг. Бүх хүн Миний хаанчлал руу шавна.

Миний долоон бүрээ дуугаран үүрэглэж буй хүмүүсийг сэрээдэг! Хурдан бос, хэт оройтоогүй байна. Өөрийн амийг хар! Нүдээ нээгээд одоо ямар цаг болохыг хар. Чи юу эрж хайдаг вэ? Бодох юм юу байна? Зууралдах юм юу байна? Миний амийг олж авах болон өөрийн хайрладаг, зууралддаг бүх зүйлийн хоорондох үнэ цэнийн ялгааг чи бодож үзээгүй юм гэж үү? Дур зоргоороо байж, хариуцлагагүй байхаа боль. Энэ боломжийг бүү алд. Энэ цаг дахин ирэхгүй! Шууд босоод сүнсээ дасгалжуулж, Сатаны алив явуулга, арга залийг нэвт харж, саад хийхийн тулд янз бүрийн арга хэрэгсэл ашиглаж, Сатаныг ялан дийл, амийн туршлагаа гүнзгийрүүлэхийн тулд Миний зан чанарыг амьдран харуулж, амиа төлөвшүүлж, хатуужуулж, Миний мөрийг үргэлж дага. Бүү шантар, сул дорой бүү бай, алхам алхмаар, замын төгсгөл хүртэл чигээрээ үргэлж урагш алх!

Долоон бүрээ дахин дуугарах үед, энэ нь тэрслүү хөвгүүдийн шүүлт, бүх үндэстэн болон ард түмний шүүлт рүү дуудсан дуудлага байх ба үндэстэн бүр Бурханы өмнө бууж өгнө. Бурханы алдар суут царай бүх үндэстэн, бүх ард түмний өмнө гарцаагүй харагдана. Хүн бүр бүрэн үнэмшиж, жинхэнэ Бурхан руу эцэс төгсгөлгүй хашхирна. Төгс хүчит Бурхан илүү алдар суутай болж, Миний хөвгүүд алдрыг хуваалцаж, Надтай хамт хаан болж, бүх үндэстэн, бүх ард түмнийг шүүж, мууг шийтгэж, Надад харьяалагддаг хүмүүсийг аварч, өршөөж, хаанчлалд бат бөх, тогтвортой байдлыг авчирна. Долоон бүрээний дуугаар асар олон хүн аврагдан, өвдөг сөгдөж, шүтэн мөргөхөөр тасралтгүй магтаалтайгаар Миний өмнө буцан ирнэ!

Долоон бүрээ дахин нэгэнтээ дуугарах үед, энэ нь эрин үеийн төгсгөл хэсэг, диавол Сатаныг ялсан ялалтын бүрээн дуу, газар дээрх хаанчлалын ил тод амьдралыг эхлүүлэх ёслолын буудлага байх болно! Маш сүрлэг энэ дуу, сэнтийн эргэн тойронд цуурайтах энэ дуу, тэнгэр газрыг доргиох энэ бүрээн дуу бол Миний удирдлагын төлөвлөгөөний ялалт, Сатаны шүүлтийн тэмдэг бөгөөд энэ хуучин ертөнцийг бүрэн үхэл рүү, ёроолгүй нүх рүү ялладаг! Энэхүү бүрээн дуу нь нигүүлслийн хаалга хаагдаж, хаанчлалын амьдрал газар дээр эхлэхийг илтгэдэг ба үүнийг бүрэн зөвтгөж болох юм. Бурхан Өөрийг нь хайрладаг хүмүүсийг авардаг. Тэд Түүний хаанчлал руу буцмагц газар дээрх хүмүүст өлсгөлөн, тахал нүүрлэж, Бурханы долоон аяга буюу долоон гамшиг ар араасаа тохионо. Тэнгэр газар өнгөрөн одовч Миний үгс өнгөрөн одохгүй!

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “36-р бүлэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 57

Төгс Хүчит Бурханы үйл хэрэг хэчнээн агуу юм бэ! Ямар гайхалтай юм бэ! Ямар гайхамшигтай юм бэ! Долоон бүрээ дуугарч, долоон аянга илгээгдэж, долоон аягатайг асгадаг—энэ нь тэр дороо ил тод үзэгдэх бөгөөд ямар ч эргэлзээ байхгүй. Бурханы хайр бидэн дээр өдөр бүр ирдэг, зөвхөн Төгс Хүчит Бурхан биднийг аварч чадна; бид золгүй явдалтай учрах уу, ерөөл хүртэх үү гэдэг нь бүхэлдээ Түүнээс шалтгаалах ба хүмүүс бид үүнийг шийдэх ямар ч аргагүй. Өөрсдийгөө Бурханд бүхий л зүрх сэтгэлээсээ зориулдаг хүмүүс мэдээжийн хэрэг агуу ерөөл хүртдэг байхад өөрсдийн амийг хамгаалахаар хичээдэг хүмүүс амиа алдана; бүх зүйл болон бүх юм Төгс Хүчит Бурханы гарт бий. Өөрийнхөө алхмыг бүү зогсоо. Тэнгэр, газарт асар их өөрчлөлт гардаг; хүн нуугдах аргагүй ба зөвхөн гашуун уйлаан л бий, өөр сонголт үгүй. Ариун Сүнсний одоогийн ажлыг дага, Түүний ажлын хүрсэн алхмын талаар хүн бүр дотроо тодорхой мэдэж байх хэрэгтэй, бусдаар нэмж сануулах шаардлага байхгүй. Одоо Төгс Хүчит Бурханы өмнө байнга ирж, Түүнээс бүхнийг асуу. Тэр гарцаагүй дотроос чинь гэгээрүүлэх ба чухал цаг үеүдэд чамайг хамгаална. Бүү ай! Тэр хэдийн чиний бүхий л оршихуйг эзэмшдэг бөгөөд Түүний хамгаалалт, халамж байхад чамд айх зүйл юу байна? Өнөөдөр Бурханы хүслийн биелэлт ойрхон байна, айсан хэн ч бай алдах болно. Би чамд утгагүй үг хэлж байгаа юм биш. Сүнслэг нүдээ нээ, тэнгэр дорхноо өөрчлөгдөх болно. Айх зүйл юу байна? Түүний гарын зөөлөн хөдөлгөөнөөр тэнгэр, газар тэр дороо устах болно. Хүн санаа зовохын хэрэг юу байна? Бүх зүйл Бурханы гарт байдаггүй гэж үү? Хэрвээ Тэр, тэнгэр газар өөрчлөгдөнө гэж хэлбэл тэдгээр нь өөрчлөгдөнө. Хэрвээ Тэр биднийг бүрэн төгс болгуулна гэж хэлбэл бид бүрэн төгс болгуулна. Хүнд санаа зовох шаардлага байхгүй, тайвнаар урагшлах хэрэгтэй. Гэхдээ хүн илүү их анхаарч, тун сэрэмжтэй байх ёстой. Тэнгэр агшин зуур өөрчлөгдөж болно! Хүний энгийн нүд бүлтийн нээгддэг ч юуг ч харах чадваргүй байдаг. Хурдхан сэрэмжтэй бай, Бурханы хүсэл гүйцэлдэж, Түүний төсөл бүрэн төгс болж, Түүний төлөвлөгөө амжилт олж, Түүний хөвгүүд бүгд Түүний сэнтийд ирж, Төгс Хүчит Бурхантай хамт бүх улс үндэстнийг болон ард түмнийг шүүдэг. Чуулганыг хяхан хавчиж, Бурханы хөвгүүдийг харгисаар гэмтээсэн хүмүүс хатуу шийтгүүлэх нь мэдээж юм! Бурханд өөрсдийгөө үнэхээр өгч, бүхнийг баримталдаг хүмүүсийг Бурхан хэзээ ч өөрчлөгдөхгүйгээр үүрд мөнхөд хайрлах нь гарцаагүй!

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “42-р бүлэг”-ээс

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 58

Миний нууц илчлэгдэж, нээлттэй харагдаж, нуугдмал байхаа болих нь бүхэлдээ Миний нигүүлсэл, өршөөлөөс болдог. Түүнээс гадна Миний үг хүмүүсийн дунд гарч ирж, цаашид далд бус байх нь мөн л Миний нигүүлсэл болон өршөөлөөс болдог. Миний төлөө өөрсдийгөө чин сэтгэлээсээ зарлагаддаг болон Надад өөрсдийгөө зориулдаг бүх хүнийг Би хайрладаг. Надаас төрсөн мөртөө Намайг мэддэггүй, бүр Намайг эсэргүүцдэг хүмүүсийг Би үзэн яддаг. Миний төлөө чин сэтгэлээсээ байдаг хүмүүсийг Би орхихгүй, харин ч тэднийг хоёр дахин их ерөөнө. Ач санадаггүй, Миний сайхан сэтгэлийг гутаадаг хүмүүсийг Би хоёр дахин илүү шийтгэж, амархан тавьж явуулахгүй. Миний хаанчлалд шударга бус байдал, эсвэл хууран мэхлэлт, дэлхийн зүйл буюу үхэгсдийн үнэр байдаггүй. Харин ч бүгд шударга зан, зөвт байдал; бүгд нууж, далдлах зүйлгүй, ариун, нээлттэй байдал; бүгд шинэлэг, бүгд баяр цэнгэл, бүгд босгон байгуулалт юм. Хэн нэгэн үхсэн хүний өмхий үнэрийг ханхлуулсаар байвал яагаад ч Миний хаанчлалд үлдэж чадахгүй, харин Миний төмөр саваанд захирагдах болно. Балар эртний үеэс өнөөдрийг хүртэлх бүх эцэс төгсгөлгүй нууц эцсийн өдрүүдэд Миний олж авдаг бүлэг хүмүүс та нарт бүрэн илчлэгдсэн. Та нарт ерөөгдсөн санагдахгүй байна уу? Түүнчлэн, бүх юм ил тод харагдах өдрүүд нь та нар Миний хаанчлалыг хуваалцах өдрүүд юм.

Үнэхээр хаад шиг хаанчилдаг бүлэг хүмүүс Миний урьдчилсан тогтоолт болон сонголтоос хамаардаг ба үүнд хүний хүсэл огт байдаггүй. Хэрэв хэн нэгэн үүнд оролцох гэж зүрхэлвээс Миний гарын цохилтыг амсах ёстой бөгөөд ийм хүмүүс Миний дүрэлзэх галын бай болно; энэ бол Миний зөвт байдал, сүр жавхлангийн өөр нэг тал юм. Би бүх зүйлийг захирдаг, Би бол бүрэн эрх мэдэлтэй ухаалаг Бурхан, Би хэнд ч өршөөнгүй ханддаггүй, туйлын энэрэлгүй, ямар ч хувийн мэдрэмжгүй гэдгээ хэлсэн. Би хэн ч байсан (хэдий сайн ярьдаг байлаа ч Би түүнийг зүгээр өнгөрөөхгүй) Өөрийн зөвт байдал, шударга зан, сүр жавхлангаар ханддаг, энэ зуураа Миний үйл хэргийн гайхамшиг болон Миний үйл хэрэг юу илэрхийлдгийг илүү сайн харах боломжийг хүн бүрд олгодог. Би үйлдсэн янз бүрийн үйлдлийнх нь төлөө муу ёрын сүнснүүдийг нэг нэгээр нь шийтгэж, тэднийг нэг нэгээр нь ёроолгүй нүхэнд хаясан. Цаг хугацаа эхлэхээс өмнө Миний дуусгасан энэ ажил тэднийг ямар ч албан тушаалгүй, ажиллах газаргүй болгож орхисон. Миний сонгосон хүмүүс буюу Миний урьдчилан тогтоож, сонгосон хүмүүсийн нэг нь ч муу ёрын сүнсэнд хэзээ ч эзэмдүүлэхгүй, харин үргэлж ариун байна. Өөрийн урьдчилан тогтоогоогүй, сонгоогүй хүмүүсийг Би Сатанд өгч, тэдэнд цаашид үлдэхийг зөвшөөрдөггүй. Миний захиргааны зарлиг бүх талаараа Миний зөвт байдал, Миний сүр жавхланг агуулдаг. Би Сатаны ажилладаг хэнийг ч зүгээр өнгөрөөхгүй, харин Би Сатаныг үзэн яддаг учир тэднийг биеийнх нь хамтаар Үхэгсдийн орон руу хаяна. Би үүнийг хэзээ ч амархан өршөөхгүй, харин бүрэн дүүрэн устгаж, ажлаа хийх өчүүхэн ч боломж үлдээхгүй. Сатаны тодорхой хэмжээнд ялзруулсан хүмүүс (гамшгийн бай болсон хүмүүс) Миний гарын ухаалаг зохицуулалт дор байдаг. Үүнийг Сатаны хэрцгий зангаас болж тохиолдсон гэж бүү бод, харин Би орчлон ертөнц болон бүх зүйлийг захирч байдаг Төгс Хүчит Бурхан гэдгийг мэдэж ав! Миний хувьд шийдвэрлэж болохгүй асуудал гэж байхгүй, гүйцэлдүүлж болохгүй зүйл, эсвэл хэлж болохгүй үг гэж бүр ч байхгүй. Хүмүүс Миний зөвлөгч мэт авирлах ёсгүй. Миний гарт цохиулж, Үхэгсдийн орон руу хаягдахаас болгоомжил. Би чамд хэлчихье! Өнөөдөр Надтай идэвхтэйгээр хамтран ажилладаг хүмүүс бол хамгийн ухаалаг хүмүүс бөгөөд тэд хохирлоос зайлсхийж, шүүлтийн шаналлаас мултарна. Энэ бүгд бол Миний зохицуулалт, Миний урьдчилан тогтоолт; хайхрамжгүй үг бүү хэл, өөрийгөө ихэд бодож, бодлогогүй үг бүү ярь. Энэ бүхэн Миний урьдчилан тогтоосноос болоогүй гэж үү? Миний зөвлөгч болох та нар ямар ч ичгүүр сонжуургүй! Та нар өөрсдийн биеийн хэмжээг мэддэггүй, ямар өрөвдөлтэй өчүүхэн билээ! Гэвч та нар үүнийг том асуудал биш гэж боддог ба өөрсдийгөө мэддэггүй. Та нар Миний үгийг ахин дахин чихнийхээ хажуугаар өнгөрөөж, Миний уйгагүй хүчин чармайлтыг хий дэмий үрж, энэ нь Миний нигүүлсэл, өршөөлийн илрэл гэдгийг огт ухаардаггүй. Харин өөрийн овсгоо самбааг ахин дахин гайхуулах гэж оролддог. Үүнийг санаж байна уу? Өөрсдийгөө их ухаантай гэж боддог хүмүүс ямар гэсгээлт хүртэх ёстой вэ? Миний үгэнд хайхрамжгүй, итгэлгүй байж, зүрх сэтгэлдээ сийлдэггүй, энэ тэрийг хийхдээ худал дүр үзүүлэхийн тулд Намайг ашигладаг. Мууг үйлдэгчид ээ! Та нар хэзээ Миний зүрх сэтгэлийг бүхэлд нь бодолцох юм бэ? Та нар Миний зүрх сэтгэлийг бодолцдоггүй, тиймээс та нарыг мууг үйлдэгчид гэж нэрлэх нь зохисгүй хандаж буй хэрэг биш. Харин ч та нарт яг таарна!

Өнөөдөр Би та нарт нэгэнтээ нуугдмал байсан зүйлсийг нэг нэгээр нь харуулж байна. Агуу улаан луу ёроолгүй нүхэнд хаягдаж, бүрэн устгагдсан, учир нь түүнийг байлгах ямар ч хэрэггүй; өөрөөр хэлбэл, энэ нь Христэд үйлчлэл үзүүлж чадахгүй. Үүнээс хойш, улаан зүйлс оршин тогтнохоо болино; тэдгээр нь ор мөргүй арилах ёстой. Би хэлснээ хийдэг; энэ бол Миний ажлын гүйцэтгэл. Хүний үзлээ арилга; Би хэлсэн бүх зүйлээ хийсэн. Сэргэлэн байх гэж хичээдэг хэн ч өөртөө сүйрэл авчирч, зэвүүцэл төрүүлдэг ба амьдрахыг хүсдэггүй. Тиймээс Би сэтгэлийг чинь хангаж, тийм хүмүүсийг огтхон ч байлгахгүй. Үүнээс хойш хүн ам улам бүр сайжирч, харин санаачилгатайгаар Надтай хамтран ажилладаггүй хүмүүс ор мөргүй үгүй болно. Миний хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүс бол Миний төгс болгох хүмүүс бөгөөд Би нэгийг нь ч орхихгүй. Миний хэлдэг зүйлд ямар ч зөрчилдөөн үгүй. Надтай идэвхтэй хамтарч ажилладаггүй хүмүүс улам их гэсгээлт амсах ч эцэст нь Би тэднийг гарцаагүй аварна. Харин тэр үед тэдний амийн хэмжээ нэлээд өөр байх болно. Чи тийм хүн болохыг хүсэж байна уу? Бос, Надтай хамтран ажилла! Миний төлөө чин сэтгэлээсээ өөрсдийгөө зарлагаддаг хүмүүст Би мэдээж хэрэг муу хандахгүй. Надад чин сэтгэлээсээ өөрсдийгөө зориулдаг хүмүүст Би Өөрийн бүх ерөөлийг хайрлана. Өөрийгөө бүхэлд нь Надад өргө! Чиний юу идэж, юу өмсөж зүүх болон чиний ирээдүй бүгд Миний гарт байдаг, чиний дундарч, дуусашгүй баяр баяслын төлөө Би бүхнийг зохих ёсоор зохицуулна, учир нь “Миний төлөө үнэнчээр зарлагаддаг хүмүүсийг Би гарцаагүй асар ихээр ерөөх болно” гэж хэлсэн билээ. Надад өөрийгөө чин сэтгэлээсээ зарлагаддаг хүн болгонд бүх ерөөл очно.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “70-р бүлэг”-ээс

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 59

Үй түмэн хүн Намайг уухайлдаг, үй олон хүн Намайг магтдаг; бүх ам нэгэн жинхэнэ Бурханыг дуудаж, бүх хүн Миний үйл хэргийг харахаар хараагаа бэлчээдэг. Хаанчлал хүний ертөнцөд бууж ирлээ, Миний үнэн бие баялаг агаад элбэг дэлбэг. Үүнд баясахгүй хэн байх билээ? Баяр хөөртэйгөөр бүжихгүй хэн байх билээ? Өө, Сион! Намайг тэмдэглэхийн тулд ялгуусан тугаа өргө! Ялалтын ялгуусан дуугаа дуулж, Миний ариун нэрийг түгээ! Газар дэлхийн зах хязгаар дахь бүх бүтээл ээ! Миний төлөө тахил болохоор өөрсдийгөө яаран цэвэрлэ! Тэнгэр дэх одны орд оо! Даруйхан байрандаа эргэн очиж огторгуйд Миний сүр хүчийг харуул! Намайг гэх дундаршгүй хайр хүндлэлээ шингээсэн газар дээрх хүмүүсийн дууг Би чих тавин сонсож байна! Бүх бүтээл эргэн амилах энэ өдөр, Би хүний ертөнцөд буун ирсэн. Энэ мөчид, яг энэ үед бүх цэцэг цоморлогоо дэлгэж, бүх шувуу нэгэн өнгөөр жиргэж, бүх зүйл баяр хөөрөөр цалгидаг! Хаанчлалын ёслолын буудлагын дуунаар Сатаны хаанчлал нуран унаж, хаанчлалын сүлд дууллын нүргээнд дахин хэзээ ч өндийхгүйгээр устан үгүй болдог!

Газар дээр хэн өндийн босож, эсэргүүцэж зүрхлэх билээ? Газар луу буухдаа Би шатаалт, уур хилэн, бүх гай гамшиг авчирдаг. Газар дээрх хаанчлалууд одоо Миний хаанчлал болсон! Тэнгэрт үүлс хөлбөрөн нүүгэлтдэг; тэнгэрийн дор гол нуурууд долгилж, сэтгэл уярам аялгууг баясалтайгаар урсгадаг. Ичсэн амьтад үүрнээсээ гарч, бүх хүнийг Би зүүд нойрноос нь сэрээдэг. Түмэн олон ардын хүсэн хүлээсэн өдөр эцэстээ ирлээ! Тэд хамгийн сайхан дууг Надад өргөн барьдаг!

Ийм сайхан мөчид, энэхүү баярт цаг үед дээд тэнгэр, доод газарт

хаа сайгүй магтаал ундардаг. Хэн үүнд баярлан хөөрөхгүй байх билээ?

Хэний зүрх сэтгэл уужрахгүй байх билээ? Хэн энэ дүр зурагт нулимс унагахгүй байх билээ?

Тэнгэр урьдын тэнгэр байхаа больж, одоо хаанчлалын тэнгэр болсон.

Газар өмнөх шигээ биш болж, одоо ариун газар болсон.

Аадар бороо өнгөрсний дараа бузар хуучин ертөнц бүрэн шинэчлэгдсэн.

Уулс өөрчлөгдөж байна … ус өөрчлөгдөж байна…

хүмүүс ч бас өөрчлөгдөж байна … бүх зүйл өөрчлөгдөж байна…

Ай, аниргүй уулс аа! Босоод Миний төлөө бүж!

Ай, тогтоол ус аа! Цааш чөлөөтэй урс!

Зүүдэлж буй хүмүүс ээ! Сэрээд эрж хай!

Би ирсэн … Би хаанчилсан…

Бүх хүн Миний царайг нүдээрээ харж, дуу хоолойг минь чихээрээ сонсож,

хаанчлалын амьдралаар өөрсдөө амьдарна…

Хэчнээн жаргалтай… хэчнээн сайхан гээч…

Мартагдашгүй… мартахын аргагүй…

Миний уур хилэнгийн галд агуу улаан луу тэмцэлдэнэ;

Миний сүр жавхлант шүүлтээр диаволууд жинхэнэ төрхөө харуулна;

Миний хатуу үгэнд хүмүүс бүгд гүнээ ичиж, нүүр хийх газаргүй болдог.

Өөрийг минь дооглож, тохуурхаж байснаа тэд эргэн санадаг.

Онгирч бардаагүй цаг үе тэдэнд огт үгүй, Намайг эсэргүүцэж байгаагүй цаг үе гэж хэзээ ч үгүй.

Өнөөдөр уйлаагүй хэн байна? Гэмшиж харуусаагүй хэн байна?

Орчлон тэр аяараа уйлаан майлаанд автдаг …

баяр баяслын дуугаар бялхдаг … инээд хөөрөөр цалгидаг…

Зүйрлэшгүй их баяр хөөр … Зүйрлэх аргагүй баяр хөөр…

Зөөлөн бороо шивэрч … их цас малгайлан бударна…

Хүмүүсийн сэтгэлд баяр хөөр, уйтгар гуниг сүлэлдэнэ…

зарим нь инээнэ … зарим нь уйлна … бас зарим нь уухайлна…

Үүлэрхэг, хуртай хавар уу, цэцэгс дэлгэрсэн зун уу,

арвин ургацтай намар уу, жавартай хүйтэн өвөл үү гэдгийг

хүн бүр мартчихсан мэт, хэн ч мэдэхгүй…

Тэнгэрт үүлс хөвж, газарт тэнгис цалгилна.

Хөвгүүд гараа даллаж … хүмүүс цогин бүжнэ…

Тэнгэрэлчүүд ажиллаж … тэнгэрэлчүүд хонь хариулж байна…

Газар дээрх хүмүүс яаравчилж, газар дээрх бүх зүйл олширч байна.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Хаанчлалын сүлд дуулал”-аас

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 60

Хүн төрөлхтөн дэх хүн бүр Миний Сүнсний ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрч, өөрсдийн үг, үйлдэл бүрийг нарийн шинжих ёстой ба цаашлаад Миний гайхалтай үйл хэргүүдийг харах ёстой. Хаанчлал газар дээр буун ирэх үед та нарт ямар санагдах вэ? Миний хөвгүүд болон ардууд Миний сэнтий рүү хөврөх үед агуу цагаан сэнтийн өмнөх шүүлтийг Би албан ёсоор эхэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, газар дээрх Өөрийн ажлыг биечлэн эхлэх үедээ, мөн шүүлтийн эрин үе төгсгөлдөө ойртох үед, Би Өөрийн үгийг бүх орчлон ертөнц рүү чиглүүлж, Өөрийн Сүнсний дуу хоолойг бүх орчлон ертөнцөд гаргаж эхэлдэг. Өөрийн үгээр дамжуулан Би тэнгэр, газар дахь бүх зүйлийг болон бүх хүнийг цэвэрлэн угаах болно, ингэснээр газар дэлхий цаашид бохир заваан, завхай байхаа больж, харин ариун хаанчлал байх болно. Би бүх зүйлийг дахин шинэчилнэ, ингэснээр тэд Миний хэрэгцээг хангах ба цаашид газар дэлхийн амьсгалыг хадгалахгүй, газрын амтаар цаашид сэвтээгдэхгүй. Хүн газар дээр Миний үгийн эх сурвалж, зорилгыг бэдрэн хайсан бөгөөд Миний үйл хэргийг ажигласан хэдий ч Миний үгийн эх сурвалжийг хэн ч хэзээ ч үнэхээр мэдээгүй, Миний үйл хэргийн гайхалтай байдлыг хэн ч үнэхээр хараагүй. Өнөөдөр, Өөрийн үгийг хэлэхээр хүмүүсийн дунд Намайг биечлэн ирэхэд хүмүүс Миний талаар бага зэргийн мэдлэгтэй болж, өөрсдийн бодол доторх “Миний” орон зайг арилгаж, оронд нь өөрсдийн ухамсарт бодитой Бурханы орон зайг бүтээж байна. Хүнд үзэл байдаг ба сониуч зангаар дүүрэн байдаг; Бурханыг харахыг хүсдэггүй хэн байх юм бэ? Бурхантай уулзахыг хүсдэггүй хэн байх юм бэ? Гэсэн ч хүний зүрх сэтгэлд тодорхой орон зайг эзэлдэг цорын ганц зүйл нь хүний тодорхой бусаар, хийсвэрээр мэдэрдэг Бурхан юм. Хэрвээ Би тэдэнд ний нуугүй хэлээгүй бол хэн үүнийг ойлгох юм бэ? Намайг үнэхээр оршин тогтнодог гэдэгт хэн үнэхээр итгэх юм бэ? Ямар ч эргэлзэх зүйлгүйгээр үү? Хүний зүрх сэтгэл дэх “Би” болоод бодит байдлын “Би”-гийн хооронд асар их ялгаа байдаг ба хэн ч тэдний хооронд харьцуулалт хийж чадахгүй. Хэрвээ Би махбод болоогүй бол хүн хэзээ ч Намайг мэдэхгүй байсан бөгөөд Намайг мэдэж авсан ч гэсэн тийм мэдлэг нь мөн л үзэл байхгүй гэж үү? Тасралтгүй үргэлжилсэн хүмүүсийн урсгал дунд Би өдөр бүр алхаж, өдөр бүр хүн бүхэн дотор ажилладаг. Хүн үнэхээр Намайг харах үедээ Миний үгээс Намайг мэдэж чадах ба Миний ярьж буй арга барилыг, түүнчлэн Миний цаад санааг ухаарах болно.

Хаанчлал албан ёсоор газар дээр ирэх үед бүх зүйлийн дотроос юу чимээгүй байхгүй вэ? Бүх хүний дундаас хэн айхгүй байх вэ? Би орчлон ертөнц даяар хаа сайгүй алхаж, бүх зүйлийг биечлэн зохицуулдаг. Энэ үед, Миний үйл хэрэг гайхалтай юм гэдгийг хэн мэдэхгүй байх вэ? Миний гар бүх зүйлийг барьдаг ч Би бас бүх зүйлээс дээгүүр байдаг. Өнөөдөр, Би бие махбодтой болж, хүмүүсийн дунд биечлэн ирж байгаа нь Миний даруу нууцлаг байдлын жинхэнэ утга учир биш гэж үү? Гадна байдлаараа олон хүн Намайг сайн хэмээн биширч, сайхан хэмээн магтдаг, гэвч хэн Намайг үнэхээр мэдэх вэ? Өнөөдөр, та нар Намайг мэдэх үү гэж Би яагаад асууж байна вэ? Миний зорилго бол агуу улаан лууг ичээх биш гэж үү? Би Өөрийгөө магтуулахын тулд хүнийг хүчлэхийг хүсэхгүй, харин Өөрийгөө түүнд мэдүүлэхийг хүснэ, ингэснээр тэр Намайг хайрлаж эхэлнэ, тэгээд Намайг магтах болно. Тийм магтаал нь нэрэндээ таарах бөгөөд энэ нь дэмий хоосон яриа биш; зөвхөн иймэрхүү магтаал Миний сэнтийд хүрч, тэнгэр лүү хөөрөх болно. Хүн Сатанд уруу татагдаж, ялзарсан учраас, мөн үзэл, сэтгэлгээнд автсан учраас бүх хүн төрөлхтнийг биечлэн байлдан дагуулж, хүний бүх үзлийг илчилж, хүний сэтгэлгээг тасар татахын тулд Би махбод болсон. Үүний үр дүнд, хүн цаашид Миний өмнө өөрийгөө гайхуулж чадахгүй бөгөөд цаашид өөрийн үзлийг ашиглан Надад үйлчлэхгүй, тийнхүү хүний үзэл дэх “Би” бүрмөсөн сарнидаг. Хаанчлал ирэх үед Би юун түрүүнд ажлын энэ үе шатыг эхэлдэг бөгөөд Өөрийн ардуудын дунд үүнийг хийдэг. Агуу улаан лууны оронд төрсөн Миний ардууд болохын хувьд, та нарын дотор агуу улаан лууны хор жаахан ч, эсвэл хэсэгхэн ч биш, гарцаагүй байгаа. Тиймээс, Миний ажлын энэ үе шат юуны өмнө та нар дээр төвлөрдөг, энэ нь Хятад улсад бие махбодтой болсны минь ач холбогдлын нэг тал юм. Дийлэнх хүмүүс Миний хэлж байгаа үгийн нэг хэсгийг ч ухаарах чадваргүй байдаг ба ухаарах үедээ тэдний ойлголт нь тодорхой бус, будилсан байдаг. Энэ нь Миний ярьдаг арга барилын эргэлтийн цэг юм. Хэрвээ бүх хүн Миний үгийг уншиж, утга учрыг нь ойлгох чадвартай байсан бол хүмүүсийн дундаас хэн Үхэгсдийн орон руу хаягдалгүй, аврагдаж чадах байсан бэ? Хүн Намайг мэдэж, Намайг дуулгавартай дагах үе нь Миний амрах үе байх болно, мөн энэ нь хүн Миний үгийн утгыг ухаарах чадвартай болсон тэр цаг үе байх болно. Өнөөдөр та нарын биеийн хэмжээ хэтэрхий жижиг, энэ нь бараг өрөвдмөөр жаахан, бүр өргөгдүүштэй ч биш—Миний талаарх та нарын мэдлэгийг хэлэхийн ч хэрэггүй.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “11-р бүлэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 61

Аянга Зүүн зүгээс цахих үед, энэ нь бас Миний үгээ айлдаж эхлэх яг тэр мөч байх бөгөөд—аянга цахих үед бүхий л дээд тэнгэр гэрэлтэж, бүх одонд хувирал явагддаг. Хүн төрөлхтөн бүхэлдээ ангилагдсан мэт байдаг. Зүүн зүгийн гэрлийн энэхүү цацрагийн туяан дор бүх хүн төрөлхтний анхдагч төрх илчлэгдэж, нүд нь гялбаж, будилан мухарддаг; цаашлаад тэд муухай төрхөө яаж нуухаа мэдэхгүй болдог. Дахин хэлэхэд, тэд Миний гэрлээс зугтан уулын агуй руу дүрвэж байгаа амьтадтай адил; гэхдээ тэдний хэн нь ч Миний гэрэл дотроос устаж чадахгүй. Бүх хүн гайхаж, бүгд хүлээсээр, бүгд харсаар байгаа; Миний гэрэл ирснээр бүгд өөрсдийн төрсөн өдөрт баярлаж, мөн бүгд өөрсдийн төрсөн өдрийг харааж байна. Зөрчилдөөнтэй сэтгэлийн хөдөлгөөнийг нарийн илэрхийлэх боломжгүй; өөрийгөө зэмлэсэн нулимс нь гол горхи үүсгэх ба хүчтэй ширүүн урсгалд урсаж, нүд ирмэх төдийд ул мөргүй арилна. Миний өдөр дахин нэг удаа хүн төрөлхтөнд ойртож ирэн, хүн төрөлхтнийг дахин нэг удаа сэрээж, хүн төрөлхтөнд шинээр эхлэх цэг өгсөн. Миний зүрх цохилж, Миний зүрхний цохилтыг дагаад уулс баяртайгаар үсэрч, ус баярлан бүжиж, давлагаа хадан цохио мөргөнө. Миний зүрх сэтгэлд юу байгааг илэрхийлэхэд хэцүү. Бүх бохир зүйл Миний харцны өмнө үнс нурам болтол шатаасай гэж Би хүсдэг, бүх дуулгаваргүй хөвгүүд Миний нүдний өмнө цаашид хэзээ ч оршиж эргэлдэлгүй арилаасай гэж Би хүсдэг. Би агуу улаан лууны аж төрдөг газарт шинэ эхлэлийг бий болгоод зогсоогүй, мөн орчлон ертөнц дээр шинэ ажил эхлүүлсэн. Удалгүй дэлхийн хаант улсууд нь Миний хаанчлал болно; удалгүй Миний хаанчлалаас болж, Би аль хэдийн ялалтад хүрч, ялгууснаар эргэн ирсэн учраас газар дээрх хаант улсууд оршин тогтнохоо үүрд болино. Агуу улаан луу, газар дээрх Миний ажлыг үгүй болгохоор найдан Миний төлөвлөгөөг тасалдуулахын тулд санаанд нь орсон бүх аргаа хэрэглэж дуусгасан, гэхдээ түүний зальжин арга мэхнээс болж Миний зориг мохож болох уу? Би түүний заналхийллээс сүрдэж, итгэл найдвараа алдаж болох уу? Миний гарын алганд байдаггүй ганц ч зүйл тэнгэрт ч, газарт ч хэзээ ч байгаагүй; товойлгогч болж Надад үйлчилдэг агуу улаан лууны тухай үүнээс илүү ямар зүйл байх вэ? Тэр ч гэсэн Миний гараар жолоодуулах зүйл биш гэж үү?

Намайг хүний ертөнцөд бие махбодтой болсон цаг үед хүн Миний удирдамж дор өөрийн мэдэлгүйгээр өнөөдөрт ирж, өөрийн мэдэлгүйгээр Намайг мэдэж авсан. Гэвч ирээдүйн замаар яг хэрхэн алхах тухай хэн ч мэддэггүй, хэн ч ухаардаггүй бөгөөд тэрхүү зам хаашаа чиглэж байгааг мэдэх хүн бүр ч алга. Зөвхөн Төгс Хүчитээр халамжлуулсан хүн тэр замаар эцэст нь хүртэл явж чадна; Зүүн зүг дэх аянгаар замчлуулснаар л хүн Миний хаанчлалын хаалгаар алхан орж чадна. Хүмүүсийн дунд Миний царайг харсан хүн, Зүүн зүгийн аянгыг харсан хүн хэзээ ч байгаагүй; тэгвэл Миний сэнтийгээс гарч буй дууг сонссон хүн хэд байх вэ? Үнэндээ, эртний өдрүүдээс хойш нэг ч хүн Миний үнэн биетэй шууд харилцаагүй; өнөөдөр л дэлхий дээр ирсэн үед минь хүмүүс Намайг харах боломжтой болсон. Гэхдээ одоо ч гэсэн хүмүүс Намайг мэдэхгүй хэвээр байна, тэд юу гэж байгааг минь ойлголгүйгээр зүгээр л Миний царайг харж, Миний дуу хоолойг сонсдог. Бүх хүн ийм байдаг. Миний ардуудын нэг байснаар та нар Миний царайг харахдаа гүн бахархлыг мэдэрдэггүй гэж үү? Та нар Намайг мэддэггүй учраас адгийн ичгүүрийг мэдэрдэггүй юу? Би хүмүүсийн дунд алхаж, хүмүүсийн дунд амьдардаг, учир нь Би махбод болж, хүний ертөнцөд ирсэн билээ. Миний зорилго бол хүмүүст Өөрийн махан биеийг харах боломж олгох төдийхөн биш; үүнээс ч чухал нь Намайг мэдэх боломжийг хүнд олгох юм. Түүнчлэн, Би Өөрийн махбод болсон биеэр дамжуулан хүнийг нүглийнх нь төлөө яллана; Өөрийн махбод болсон биеэр дамжуулан Би агуу улаан лууг ялж, ичээг нь бүрмөсөн устгана.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “12-р бүлэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 62

Орчлон ертөнц даяарх хүмүүс Миний өдөр ирснийг тэмдэглэж, тэнгэрэлчүүд Миний бүх ардын дунд алхдаг. Сатан төвөг учруулах үед, тэнгэр дэх үйлчлэлээсээ болж тэнгэрэлчүүд Миний ардуудад үргэлж тусалдаг. Тэд хүний сул талаас болж диаволд хууртдаггүй, харин харанхуйн хүчний дайралтаас үүдэн манан дунд хүний амьдралыг туулахаар бүр ч их чармайдаг. Бүх хүн Миний нэрийн дор захирагддаг бөгөөд Намайг илт эсэргүүцэхээр хэн ч, хэзээ ч босдоггүй. Тэнгэрэлчүүдийн хөдөлмөрийн үрээр хүн Миний нэрийг хүлээн зөвшөөрдөг ба бүгд Миний ажлын урсгал дунд байдаг. Дэлхий нуран унаж байна! Вавилон саажилттай байна! Шашны ертөнц—газар дээрх Миний эрх мэдэлд энэ устахгүй байж яаж чадах юм бэ? Хэн Надад дуулгаваргүй хандаж, эсэргүүцсээр байж зүрхлэх вэ? Хуулийн багш нар уу? Шашны бүх албан тушаалтнууд уу? Газар дээрх захирагчид, эрх мэдэлтнүүд үү? Тэнгэрэлчүүд үү? Миний биеийн төгс, бүрэн байдлыг хэн баярлан тэмдэглэдэггүй вэ? Бүх хүний дундаас хэн Миний магтаалыг тасралтгүй дуулж, хэн байнга аз жаргалтай байдаггүй вэ? Би агуу улаан лууны ичээ буй газар амьдардаг боловч энэ нь Намайг айн чичирч, эсвэл зугтахад хүргэдэггүй, учир нь түүний бүх хүн бүгдээрээ аль хэдийн түүнийг жигшиж эхэлсэн. Лууны төлөө, лууны өмнө юу ч, хэзээ ч “үүргээ” биелүүлж байгаагүй; харин ч бүх зүйл зөв гэж үзсэнээ хийж, дор бүрнээ өөрсдийнхөө замаар явдаг. Газар дээрх улс орнууд мөхөхгүй байж хэрхэн чадах вэ? Газар дээрх улс орнууд нуран унахгүй байж хэрхэн чадах вэ? Миний ардууд баярлан хөөрөхгүй байж хэрхэн чадах вэ? Тэд баяр баясалтайгаар дуулахгүй байж хэрхэн чадах вэ? Энэ нь хүний ажил уу? Энэ нь хүний гараар хийгдсэн зүйл үү? Би хүнд оршин тогтнох үндсийг өгч, түүнийг эд баялгаар хангасан, гэсэн ч хүн өөрийн одоогийн нөхцөл байдалд сэтгэл ханадаггүй бөгөөд Миний хаанчлалд орох гэж гуйдаг. Гэвч зохих төлөөсийг нь төлөхгүйгээр, өөрийгөө амь бие хайргүй зориулах дургүй байж Миний хаанчлалд яаж тийм амархан орж чадах юм бэ? Хүнээс ямар нэг зүйлийг хатуу нэхэхийн оронд Би түүнд шаардлага тавьдаг, ингэснээр газар дээрх Миний хаанчлал алдраар дүүрч болох юм. Хүн өнөөг хүртэл Надаар замчлуулсан, тэр ийм байдалд оршиж, Миний гэрлийн удирдамж дунд амьдардаг. Хэрвээ ийм байгаагүй бол, газар дээрх хүмүүсээс хэн өөрсдийн хэтийн ирээдүйг мэдэх байсан бэ? Хэн Миний хүслийг ойлгох байсан бэ? Би Өөрийн хангалтыг хүнээс шаардах шаардлагадаа нэмсэн; энэ нь байгалийн хуультай нийцдэг бус уу?

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “22-р бүлэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 63

Хаанчлалд үй олон бүтээгдсэн зүйл дахин сэргэж, амийн хүчээ дахин олж авч эхэлдэг. Газар дэлхийн байр байдал өөрчлөгдсөний улмаас нутаг хоорондын хил хязгаар ч бас өөрчлөгдөж эхэлдэг. Өмнө нь Би ингэж зөгнөсөн: Газар нь газраас тасарч, газар нь газартай нэгдэх үед Би үндэстнүүдийг бут цохино. Энэ үед Би бүх бүтээлийг шинэчлэн бүхий л орчлон ертөнцийг дахин хуваарилж, улмаар орчлон ертөнцийг эмх цэгцэд оруулж, хуучин байр байдлыг нь шинэ болгон хувиргана. Энэ бол Миний төлөвлөгөө. Эдгээр нь Миний ажил. Дэлхийн улс үндэстэн, ард түмэн бүгд Миний сэнтийн өмнө буцаж ирэх үед Би тэнгэрийн бүх хишгийг аваад хүний ертөнцөд хүртээнэ, ингээд хүний ертөнц Миний ачаар зүйрлэшгүй хишгээр бялхах болно. Гэхдээ хуучин ертөнц оршсоор байгаа цагт Би Өөрийн уур хилэнг улс үндэстнүүд рүү нь буулгаж, захиргааны зарлигаа орчлон ертөнц даяар ил тод зарлаж, түүнийг зөрчсөн хэнд ч гэсгээлт үзүүлнэ:

Намайг үг хэлэхээр орчлон ертөнцийн зүг царайгаа хандуулахад бүх хүн төрөлхтөн Миний дуу хоолойг сонсож, орчлон ертөнц даяар Миний хийсэн бүх ажлыг хардаг. Миний хүслийн эсрэг явдаг хүмүүс буюу хүний үйл хэргээр Намайг эсэргүүцдэг хүмүүс Миний гэсгээлт дор унана. Би тэнгэр дэх тоймгүй олон одыг авч шинэчилнэ, Миний ачаар нар сар ч шинэчлэгдэнэ—хурмаст тэнгэр урьдынхаасаа өөр болно; газар дээрх тоо томшгүй олон зүйл шинэчлэгдэнэ. Миний үгээр дамжуулан бүх зүйл бүрэн дүүрэн болно. Орчлон ертөнц дэх олон үндэстэн шинээр хуваагдаж, Миний хаанчлалаар солигдоно, ийнхүү газар дээрх үндэстнүүд үүрд үгүй болж, Намайг шүтэн мөргөдөг нэг хаанчлал болно; газар дээрх бүх үндэстэн сөнөж, оршин тогтнохоо болино. Орчлон ертөнц дэх хүмүүсээс диаволд харьяалагддаг нь бүгд устана; Сатаныг шүтдэг бүх хүн Миний дүрэлзсэн галд унана. Өөрөөр хэлбэл, одоо энэ урсгалд байгаа хүмүүсээс бусад нь үнс нурам болно. Олон ард түмнийг гэсгээх үед минь шашны ертөнц дэх хүмүүс цагаан үүл хөлөглөн айсуй Ариун Нэгнийг харсан байх тул Миний ажлаар байлдан дагуулагдаж, янз бүрийн түвшинд Миний хаанчлалд эргэн ирнэ. Бүх хүн төрлөө дагаж, хийсэн үйлээсээ хамааран янз бүрийн гэсгээлт хүртэнэ. Миний эсрэг зогссон хүмүүс бүгд мөхнө; газар дээрх үйл хэрэг нь Надтай хамаагүй байсан хүмүүс харин биеэ авч явсан байдлаасаа үүдэн Миний хөвгүүд, Миний ардын засаглал дор энэ дэлхийд оршсоор байна. Би тоо томшгүй олон хүн, тоймгүй олон үндэстэнд Өөрийгөө илчилж, агуу ажлынхаа биелэлтийг газар дэлхий дээр Өөрийн дуу хоолойгоор тунхаглан, бүх хүн төрөлхтөн үүнийг өөрсдийнхөө нүдээр харна.

Дуу хоолой минь эрчимжих зуур Би орчлон ертөнцийн байр байдлыг ч бас ажиглаж байгаа. Бүтээгдсэн үй олон зүйл бүгд Миний үгээр шинэчлэгддэг. Тэнгэр өөрчлөгдөж, газар ч бас өөрчлөгддөг. Хүн төрөлхтөн анхдагч хэлбэрээрээ ил болж, хүмүүс дор бүрнээ төрлийнхөө дагуу гэр бүлийнхээ тэвэрт буцан очих замаа аажмаар, санаандгүй олно. Үүнийг Би ихэд таална. Би саад тотгороос ангид бөгөөд хэн ч мэдээгүй байхад Миний агуу ажил гүйцэлдэж, хэн ч мэдээгүй байхад бүтээгдсэн үй олон зүйл өөрчлөгддөг. Би дэлхийг бүтээхдээ бүх зүйлийг төрлөөр нь загварчилж, хэлбэр дүрстэй бүх зүйлийг өөрсдийнх нь төрөлтэй хамт тавьсан. Миний удирдлагын төлөвлөгөөний төгсгөл ойртож байгаа тул Би бүтээлийн хуучин байр байдлыг сэргээн бүх зүйлийг анхдагч байдалд нь оруулж, бүхнийг ул суурьтай өөрчилнө, ингэснээр бүх зүйл Миний төлөвлөгөөнд эргэж ирнэ. Цаг нь иржээ! Миний төлөвлөгөөний сүүлчийн үе шат дуусах гэж байна. Аяа, бузар хуучин ертөнц өө! Чи Миний үгийн дор гарцаагүй унана! Миний төлөвлөгөөгөөр чи гарцаагүй юу ч үгүй болно! Аяа, бүтээгдсэн үй олон зүйл ээ! Та бүгд Миний үгэн дотроос шинэ амь олж авна—та нар одоо захирагч Эзэнтэй болно! Аяа, цэвэр ариун, өө сэвгүй шинэ ертөнц өө! Миний алдар дотор чи гарцаагүй сэргэнэ! Аяа, Сион Уул аа! Чимээгүй байхаа боль. Би ялгууснаар эргэж ирлээ! Бүтээлийн дундаас Би бүх газар дэлхийг шинждэг. Газар дээр хүн төрөлхтөн шинэ амьдрал эхэлж, шинэ итгэл найдвартай болсон. Аяа, Миний ардууд аа! Миний гэрэл дор та нар эргэн амилахгүй байж яаж чадах юм бэ? Миний удирдамж дор та нар баярлан дэвхцэхгүй байж яаж чадах юм бэ? Газар баясан хашхирч, ус хөгжөөнтэйгөөр инээн долгилж байна! Аяа, дахин амилсан Израиль аа! Миний урьдчилан тогтоосныг чи бахдахгүй байж яаж чадах юм бэ? Хэн мэгшин уйлсан бэ? Хэн цурхиран уйлсан бэ? Хуучны Израиль үгүй болж, өнөөгийн Израиль дэлхий дээр өндийн, сүндэрлэн байгуулагдаж, бүх хүн төрөлхтний зүрх сэтгэлд бослоо. Өнөөдрийн Израиль Миний ардаар дамжуулан оршин тогтнолын эх үүсвэрт гарцаагүй хүрнэ! Аяа, заналт Египет ээ! Чи Миний эсрэг зогсохоо болио байлгүй дээ? Чи Миний өршөөлийг далимдуулж, Миний гэсгээлтээс зугтаахыг оролдож яаж чадна вэ? Чи Миний гэсгээлт дотор оршихгүй байж яаж чадах юм бэ? Миний хайрладаг бүх хүн гарцаагүй үүрд мөнх амьдарна, харин Миний эсрэг зогсдог бүхнийг Би гарцаагүй мөнхөд гэсгээнэ. Би хартай Бурхан учраас хүний хийсэн бүхнийг амархан хэлтрүүлэхгүй. Би бүхий л газрыг ажиглан харж, зөвт байдал, сүр жавхлан, уур хилэн болоод гэсгээлттэйгээр ертөнцийн зүүн зүгт гарч ирээд Өөрийгөө тоймгүй олон хүнд илчилнэ!

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “26-р бүлэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 64

Тэнгэрэлчүүд Намайг магтан хөгжим тоглох үед, энэ нь өөрийн эрхгүй хүнийг өрөвдөх сэтгэлийг минь өдөөдөг. Хормын зуур Миний зүрх сэтгэл гунигаар дүүрч, энэ зовлонт сэтгэл хөдлөлөөс Өөрийгөө салгахад хэцүү байдаг. Хүнээс хагацаж, дараа нь эргэн нийлэх баяр хөөр, уйтгар гунигаа бид дурсан хуваалцаж чаддаггүй. Дээд тэнгэр, доод газарт тусгаарлагдсан хүн бид хоёр тогтмол уулзах боломжгүй. Хэн урьдын мэдрэмжүүдийнхээ төлөө өнгөрснөө дурсахаас ангид байж чадах вэ? Өнгөрсний талаар дурсан санагалзахаа хэн больж чадах юм бэ? Өнгөрсний мэдрэмжүүдийг үргэлжлүүлэхээр найддаггүй хэн байх вэ? Миний эргэн ирэхийг хүсэмжилдэггүй хэн байх вэ? Хүнтэй эргэн нэгдэхийг минь хүсэн тэмүүлэхгүй хэн байх вэ? Миний зүрх сэтгэл гүнээ шаналж, хүний сүнс гүнээ санаа зовдог. Хэдий бид сүнсээрээ адилхан ч үргэлж хамтдаа байж, бие биеэ дандаа хараад байж чаддаггүй. Хүн үргэлж Намайг хүсэн тэмүүлж байсан тул бүх хүн төрөлхтний амьдрал уй гунигаар дүүрсэн агаад эрч хүчээр дутмаг байдаг. Хүмүүс тэнгэрээс цохигдон унасан зүйл мэт байсан; тэд газраас Над руу харцаа өргөн Миний нэрийг дуудан хашхирдаг—гэвч тэд ховдог чонын амнаас зугтаж яахан чадах билээ? Тэд үүний аюул занал, уруу таталтаас өөрсдийгөө чөлөөлж яахан чадах билээ? Миний төлөвлөгөөний зохицуулалтад дуулгавартай байдгаасаа болоод хүмүүс өөрсдийгөө золиослохгүй байж яахан чадах билээ? Тэднийг чангаар гуйх үед Би тэднээс нүүр буруулж, үүнийг цаашид харж тэвчдэггүй; гэсэн хэдий ч тэдний нулимс асгаруулсан уйлааныг Би яаж сонсохгүй байж чадах юм бэ? Би хүний ертөнцийн шударга бус явдлыг засна. Сатан Миний хүмүүст дахин хор хөнөөл учруулахаас, дайснууд хүссэн бүхнээ дахин дур мэдэн хийхээс хамгаалж, Би дэлхий ертөнц даяар Өөрийн ажлыг гардан хийх болно. Би газар дээр Хаанчлах бөгөөд Өөрийн сэнтийг тэнд шилжүүлж, бүх дайснаа газар унаган мөргүүлж, тэдний нүглийг Өөрийн өмнө улайлгана. Гуниг харуусалд минь уур холилдож, Би дайснуудынхаа зүрх сэтгэлд айдас хуруулж, хэнийг ч өршөөхгүйгээр орчлон ертөнцийг бүхэлд нь няц гишгэлэх болно. Би газар дэлхийг бүхэлд нь үнсэн товрог болгож, дайснуудаа сүйрэлд унагана, тэгснээр үүнээс хойш тэд хүн төрөлхтнийг ахиж ялзруулахаа болих юм. Миний төлөвлөгөө хэдийнээ тогтоогдсон бөгөөд хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй. Намайг орчлон ертөнц дээгүүр сүр жавхлантайгаар хэрэн явахад бүх хүн шинэ болж, бүх зүйл амь орно. Хүн уйлахаа больж, Надаас тусламж гуйн хашхирахаа болино. Тэгэхэд Миний зүрх сэтгэл баярлан хөөрч, хүмүүс баяр хөөрөө тэмдэглэн Над руу ирнэ. Орчлон ертөнц тэр аяараа дээрээсээ доош хүртэл хөөрөн баясна…

Өнөөдөр Би дэлхийн улс үндэстнүүд дунд Өөрийн биелүүлэхээр зорьсон ажлыг хийсээр байна. Би хүн төрөлхтний дунд явж, Өөрийн төлөвлөгөөн дэх бүх ажлыг хийдэг бөгөөд бүх хүн Миний хүслийн дагуу дэлхийн улс орнуудыг хагалан бутаргаж байгаа. Тэр өдөр ойртож, тэнгэрэлчүүд бүрээгээ дуугаргаж байгаа учраас газар дэлхий дээрх хүмүүс өөрсдийн хүрэх газарт анхаарлаа хандуулна. Цаашид ямар ч саатал байхгүй ба үүнээс шалтгаалан бүх бүтээл баяр хөөртэйгөөр бүжиглэж эхэлнэ. Хэн өөрийн хүслээр Миний өдрийг уртасгаж чадах вэ? Дэлхийн хүн үү? Эсвэл тэнгэр дэх одод уу? Эсвэл тэнгэрэлчүүд үү? Израилийн ард түмний авралыг эхлүүлэхээр Намайг айлдвар айлдах үед Миний өдөр бүх хүн төрөлхтөнд тулан ирдэг. Хүн бүр Израилийг эргэн ирэхээс эмээдэг. Израиль эргэн ирэх үед тэр нь Миний алдрын өдөр байх бөгөөд энэ нь бас бүх зүйл өөрчлөгдөн шинэчлэгдэх өдөр байх болно. Зөвт шүүлт бүхий л орчлон ертөнцөд ойртон ирэх үед хүний ертөнц зөвт байдлын талаар сонсож байгаагүй учраас бүх хүн зүрхшээн айдаг. Зөвт байдлын Нар үзэгдэх үедээ Зүүн зүгийг гэрэлтүүлж, дараа нь орчлон ертөнцийг тэр аяар нь гэрэлтүүлэн, хүн бүрд хүрч очно. Хэрвээ хүн үнэхээр Миний зөвт байдлыг үйлддэг бол айх зүйл юу байх юм бэ? Миний ардууд бүгд Миний өдөр хүрэлцэн ирэхийг хүлээдэг, тэд бүгд Миний өдөр ирэхийг хүсэн эрмэлздэг. Намайг Зөвт байдлын Нар болох Өөрийн үүргээр бүх хүн төрөлхтөнд залхаан цээрлүүлэлт авчирч, хүн төрөлхтний хүрэх газрыг зохицуулахыг тэд хүлээдэг. Миний хаанчлал бүх орчлон ертөнцийн дээр хэлбэржиж байгаа ба Миний сэнтий хэдэн зуун сая хүний зүрх сэтгэлд ноёрхдог. Тэнгэрэлчүүдийн тусламжтайгаар Миний агуу бүтээн байгуулалт удахгүй үр дүнд хүрэх болно. Миний хөвгүүд болон ардууд бүгд, хэзээ ч дахин салахгүйгээр Надтай эргэн нэгдэхээр амьсгаа даран тэмүүлж, Миний эргэн ирэлтийг хүлээдэг. Миний хаанчлалын үй олон ард түмэн, Намайг өөрсөдтэй нь хамт байгаагаас болж яагаад баяртайгаар тэмдэглэн бие бие рүүгээ гүйлдэхгүй гэж? Энэ нь ямар ч төлөөс төлөх хэрэггүй нэгдэл юм гэж үү? Би бүх хүний нүдэнд хүндтэй бөгөөд бүгдийнх нь үг Намайг тунхагладаг. Түүнчлэн, Би эргэн ирээд дайсны бүх хүчийг байлдан дагуулна. Цаг нь ирсэн! Би хүмүүсийн дунд Өөрийн ажлыг өрнүүлж, хүмүүсийн дунд Хаан болон хаанчлах болно! Би эргэж ирэхийн даваан дээр байна! Мөн Би явах гэж байна! Энэ бол хүн бүрийн найдаж буй зүйл, тэдний хүсэж буй зүйл юм. Миний өдөр ирэхийг Би бүх хүнд харуулж, Миний өдөр ирэхийг тэднээр баяр хөөртэйгээр угтуулна!

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “27-р бүлэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 65

Бүх зүйл дахин амилсан өдөр Би хүмүүсийн дунд ирсэн ба Би түүнтэй хамт гайхалтай өдөр, шөнүүдийг өнгөрүүлсэн. Зөвхөн энэ үед л хүн Миний ойр дотно байдлыг жаахан мэдэрдэг ба Надтай харилцах нь улам байнгын болох тусам тэрээр Надад юу байгаа, Би юу болох талаар зарим нэгийг ойлгодог—үүний үр дүнд тэр Миний талаар тодорхой хэмжээний мэдлэг олж авдаг. Бүх хүний дунд Би толгойгоо өргөж харахад тэд бүгд Намайг хардаг. Гэсэн ч дэлхийд гай гамшиг тохиолдох үед тэд тэр даруй зовон түгшиж, Миний дүр төрх тэдний зүрх сэтгэлээс арилдаг; гамшиг ирэхэд тэд балмагдаж, Миний сургамжийг үл ойшоодог. Би хүмүүсийн дунд олон жилийг өнгөрүүлсэн боловч хүн дандаа тоомжиргүй хэвээр байж, Намайг ер мэдээгүй. Өнөөдөр Би хүнтэй Өөрийн амаар ярьж, Өөрөөсөө ямар нэг зүйл авхуулахын тулд бүх хүнийг өмнөө ирүүлдэг ч тэд Надаас зай барьсан хэвээр байгаа тул Намайг мэддэггүй. Миний мөр энэ ертөнцийн төгсгөл хүртэл явах үед, хүн өөрийгөө эргэцүүлэн бодож эхлэх ба тэгээд бүх хүн Над руу ирж, Миний өмнө мэхийн ёсолж, Намайг шүтэн мөргөнө. Энэ нь Миний алдрын өдөр, Миний эргэн ирсэн өдөр, мөн Миний явах өдөр байх болно. Одоо Би бүх хүн төрөлхтний дунд Өөрийн ажлыг эхэлчихсэн, бүх орчлон даяар, Өөрийн удирдлагын төлөвлөгөөний төгсгөлийг албан ёсоор эхлүүлчихсэн. Анхаарал болгоомжгүй хэнд ч энэ мөчөөс эхлэн тун удалгүй хайр найргүй гэсгээлт оногдож болзошгүй. Би цэвдэг сэтгэлтэйдээ энэ биш, харин энэ нь Миний удирдлагын төлөвлөгөөний алхам; бүгд Миний төлөвлөгөөний алхмуудын дагуу явах ёстой ба ямар ч хүн үүнийг өөрчилж чадахгүй. Намайг ажлаа албан ёсоор эхлэх үед бүх хүн Намайг хөдлөхөд хөдөлж, тийнхүү орчлон ертөнц даяарх хүмүүс өөрсдөө Миний алхамтай хөл нийлүүлж, орчлон ертөнц дахинд “баяр баясал” бий болох ба хүн Надаас урам зориг авна. Үүний үр дүнд агуу улаан луу өөрөө Надад шавхуурдуулан будилж, самуурсан байдалд орж, Миний ажилд үйлчлэх ба хэдий дургүй байсан ч өөрийн хүслийг дагаж чадахгүй, Надад захирагдахаас өөр ямар ч аргагүй болох юм. Миний бүхий л төлөвлөгөөнд агуу улаан луу бол Миний товойлгогч, Миний дайсан, түүнчлэн Миний зарц; тиймээс Би тэрэнд тавих Өөрийн “шаардлагуудыг” хэзээ ч сулруулаагүй. Тийм учраас бие махбодтой болсон Миний ажлын сүүлчийн шат тэрний гэрт гүйцэлддэг. Ийм маягаар агуу улаан луу Миний төлөө зохистойгоор үйлчлэл үзүүлж илүү сайн чадна, үүгээр Би агуу улаан лууг байлдан дагуулж, Өөрийн төлөвлөгөөг гүйцээнэ. Намайг ажиллаж байхад тэнгэрэлчүүд бүгд Надтай хамт шийдвэрлэх тулалдаан эхлүүлж, сүүлчийн шатанд Миний хүслийг биелүүлэхээр шийддэг, ингээд газар дээрх хүмүүс тэнгэрэлчүүдийн адилаар Миний өмнө буулт хийж, Намайг эсэргүүцэх ямар ч хүсэлгүй болж, Миний эсрэг тэрслэх юу ч хийдэггүй. Эдгээр нь орчлон ертөнц даяарх Миний ажлын чиг хандлага билээ.

Хүмүүсийн дунд Миний ирсэн зорилго болон ач холбогдол нь бүх хүн төрөлхтнийг аварч, бүх хүн төрөлхтнийг Өөрийнхөө гэрт буцааж авчран тэнгэрийг газартай дахин нэгтгэж, мөн хүнийг тэнгэр, газрын хооронд “дохио” дамжуулдаг болгох явдал, учир нь энэ бол хүний төрөлхийн чиг үүрэг билээ. Хүн төрөлхтнийг бүтээх үедээ Би бүх зүйлийг тэдэнд бэлдэж хийсэн ба дараа нь Би Өөрийн шаардлагын дагуу өөрсдөд нь өгсөн баялгийг хүлээн авахыг хүн төрөлхтөнд зөвшөөрсөн. Тиймээс Миний удирдамж дор хүн төрөлхтөн өнөөдөртэй золгосон гэж Би хэлдэг. Тэгээд энэ бүхэн бол Миний төлөвлөгөө юм. Бүх хүн төрөлхтний дотор тоо томшгүй олон хүн Миний хайрын хамгаалалт дор оршин суудаг, бас тоо томшгүй олон хүн Миний үзэн ядалтын гэсгээлт дор амьдардаг. Хүмүүс бүгдээрээ Надад залбирдаг ч өнөөгийн нөхцөл байдлаа өөрчилж чадахгүй л байдаг; найдвараа алдахаар тэд жам ёсонд захирагдахаас аргагүй болж, Надад дуулгаваргүй хандахаа больж чаддаг, учир нь хүний гүйцэтгэж чадах юм энэ л юм. Хүний амьдралын байдлын тухайд гэвэл, хүн жинхэнэ амьдралыг хараахан олоогүй, тэрээр энэ хорвоогийн шударга бус байдал, гансрал гутрал, золгүй байдлыг ухаарч хараахан чадаагүй—Тиймээс, хэрэв гай зовлон гараагүй бол ихэнх хүмүүс мөн л Байгаль Эхийг шүтэх байсан ба өөрсдийнхөө “амьдралын” амтанд татагдсаар байх байсан. Энэ нь хүний ертөнцийн бодит байдал биш гэж үү? Хүнд хэлж буй Миний авралын дуу хоолой энэ биш гэж үү? Яагаад хүн төрөлхтний дотроос нэг нь ч Намайг хэзээ ч үнэхээр хайрлаж байгаагүй вэ? Хүн яагаад зөвхөн гэсгээлт, шалгалтын дунд Намайг хайрладаг мөртөө Миний хамгаалалт дор хэн ч Намайг хайрладаггүй юм бэ? Би Өөрийн гэсгээлтийг хүн төрөлхтөнд олон удаа хүртээсэн. Тэд үүнийг хардаг боловч дараа нь үл ойшоодог, тэгээд тэд үүнийг тухайн үедээ судалж, цэгнэдэггүй, иймээс хүнд очдог бүхэн бол ердөө л хайр найргүй шүүлт юм. Энэ бол Миний ажиллах аргуудын зөвхөн нэг нь боловч энэ нь мөн л хүнийг өөрчилж, хүнээр Өөрийгөө хайрлуулахын тулд байдаг билээ.

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “29-р бүлэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 66

Би хаанчлалд хаанчилдаг, цаашлаад Би бүхий л орчлон ертөнцөд хаанчилдаг; Би бол хаанчлалын Хаан, орчлонгийн Тэргүүний аль аль нь билээ. Энэ цагаас эхлээд Би сонгогдоогүй бүх хүнийг цуглуулж, Өөрийн ажлыг Харь үндэстний дотор эхлэх болно, мөн Би Өөрийн захиргааны зарлигийг бүхий л ертөнцөд зарлаж, ингэснээр Өөрийн ажлын дараагийн алхмыг амжилттай эхлүүлнэ. Би Өөрийн ажлыг Харь үндэстнүүдийн дунд түгээхийн тулд гэсгээлт ашиглана, өөрөөр хэлбэл, Би Харь үндэстнүүдийн эсрэг хүч хэрэглэнэ. Мэдээжээр, энэхүү ажил нь сонгогдсон хүмүүсийн дунд явагдах Миний ажилтай зэрэг хийгдэнэ. Миний хүмүүс газар дээр засаглаж, эрх мэдэл эзэмших үе нь газар дээрх бүх хүнийг байлдан дагуулсан өдөр байх бөгөөд цаашлаад энэ нь Миний амрах цаг байна—зөвхөн тэр үед л Би байлдан дагуулагдсан бүхэнд харагдана. Би ариун хаанчлалд харагдаж, бузар газар нутгаас Өөрийгөө нууна. Байлдан дагуулагдсан, Миний өмнө дуулгавартай болсон бүх хүн Миний царайг нүдээрээ харж, Миний дуу хоолойг чихээрээ сонсож чадна. Энэ бол эцсийн өдрүүдэд төрсөн хүмүүсийн ерөөл, энэ бол Миний урьдчилан тогтоосон ерөөл бөгөөд үүнийг ямар ч хүн өөрчилж чадахгүй. Ирээдүйн ажлын төлөө өнөөдөр Би ингэж ажилладаг. Миний бүх ажил хоорондоо хамааралтай, бүгдэд нь дуудлага ба хариу байдаг: Ямар ч алхмыг хэзээ ч гэнэт зогсоодоггүй, хэзээ ч ямар ч алхмыг бусдаас нь тусад нь гүйцэтгэдэггүй. Ийм биш гэж үү? Өнгөрсөн үед хийсэн ажил өнөөдрийн ажлын суурь биш гэж үү? Өнгөрсөн үеийн үг өнөөдрийн үгийн анхдагч биш гэж үү? Өнгөрсөн үеийн алхмууд өнөөдрийн алхмын эхлэл биш гэж үү? Би хуйлмал номыг албан ёсоор нээх үе нь орчлон ертөнц даяарх хүмүүс гэсгээгдэх үе, дэлхий дахины хүмүүст шалгалт тулгарах үе байх бөгөөд энэ нь Миний ажлын оргил үе юм; бүх хүн гэрэл гэгээгүй газар амьдарч, бүх хүн хүрээлэн буй орчныхоо заналхийлэл дунд амьдардаг. Өөрөөр хэлбэл, бүтээлийн цаг үеэс эхлээд өнөөг хүртэл хүмүүсийн туулаагүй амьдрал энэ бөгөөд эрин үеүдийн турш хэн ч ийм амьдралыг “эдэлж” байгаагүй, иймээс Би өмнө нь хэзээ ч хийгдэж байгаагүй ажлыг хийдэг гэж хэлж байгаа юм. Энэ нь хэрэг явдлын бодит байдал бөгөөд энэ нь дотоод утга учир билээ. Миний өдөр бүх хүн төрөлхтөнд ойртож байгаа учраас, мөн энэ нь хол юм шиг харагдахгүй, харин яг хүний нүдний өмнө байгаа учраас хэн айхгүй байж чадах юм бэ? Бас хэн үүнд баярлахгүй байж чадах юм бэ? Бузар Вавилон хотын төгсгөл эцэстээ ирлээ; хүн цоо шинэ дэлхийтэй дахин учирч, тэнгэр, газар өөрчлөгдөн шинэчлэгдсэн.

Намайг бүх улс үндэстэн, бүх хүнд илрэн харагдах үед тэнгэрт цагаан үүлс хөврөн Намайг далдална. Мөн газар дээрх шувууд Миний төлөө баяртайгаар дуулан бүжиглэж, газар дээрх уур амьсгалыг онцлон тэмдэглэх бөгөөд ингэснээр газар дээрх бүх зүйл амилж, цаашид “шаар шавхруу” шиг биш, харин эрч хүчтэй уур амьсгал дунд амьдарна. Намайг үүлсийн дунд байхад хүн Миний царай, Миний нүдийг бүдэг бадаг хардаг ба энэ үедээ бага зэрэг айдас мэдэрнэ. Урьд нь тэр Миний тухай түүхэн баримтуудыг домгоос сонссон ба үүний үр дүнд Надад хагас итгэж, хагас эргэлзэж байна. Тэр Миний хаана байгааг, эсвэл Миний царай хэр томыг буюу энэ нь далай шиг өргөн үү, эсвэл ногоон зүлэг шиг хязгааргүй юу гэдгийг мэдэхгүй. Хэн ч эдгээр зүйлийг мэдэхгүй. Хүн Миний царайг өнөөдөр үүлэн дундаас хараад л домогт гардаг Би бол бодит гэдгийг мэдэрнэ, тэгээд Надад арай илүү нааштай хандах ба Миний үйл хэргээс болж л Намайг бахдах нь илүү их болох юм. Гэхдээ хүн Намайг мэдэхгүй хэвээр байгаа бөгөөд зөвхөн Миний нэг хэсгийг л үүлэн дундаас хардаг. Дараа нь Би Өөрийн гарыг сунгаж хүнд үзүүлнэ. Хүн гайхширч, гараараа амаа таглан Миний гарт цохиулахаас ихэд айх ба тэгээд бахдалдаа бага зэргийн хүндлэл нэмнэ. Хүн анхааралтай байхгүй л бол Надад цохиулна хэмээн жигтэйхэн айж, Миний хөдөлгөөн бүрийг нүд салгалгүй хардаг—гэхдээ хүн ажиглаж байгаа нь Намайг хязгаарладаггүй, Би гар дахь ажлаа үргэлжлүүлэн хийдэг. Миний хийдэг бүх үйл хэрэг хүнийг Надад илүү таатай ханддаг болгосон ба ингээд яваандаа Надтай харилцах гээд Миний өмнө ирдэг. Миний бүрэн дүүрэн байдал хүнд илчлэгдэх үед хүн Миний царайг харах бөгөөд түүнээс хойш Би цаашид ахин нуугдаж, эсвэл Өөрийгөө хүнээс далдлахгүй. Орчлон ертөнц даяар Би бүх хүнд ил харагдах ба мах цуснаас бүрдсэн хүн бүр Миний үйл хэргийг бүгдийг нь харна. Бүхий л сүнслэг хүмүүс Миний гэрт гарцаагүй амар амгалан орших ба Надтай хамт гайхалтай ерөөлүүдийг эдлэх нь эргэлзээгүй. Миний анхаардаг бүх хүн гэсгээлтээс гарцаагүй мултрах бөгөөд сүнсний шаналал, бие махбодын зовлонгоос зайлсхийх нь гарцаагүй юм. Би бүх хүнд ил харагдаж, эрх мэдлийг атган ноёрхоно, ингэснээр үхдэлийн үнэр орчлон ертөнцөд цаашид тархахгүй; үүний оронд Миний цэнгэг анхилуун үнэр бүхий л дэлхий даяар тархана, Миний өдөр ойртож байгаа учраас хүмүүс сэрж, газар дээрх бүх зүйл эмх журамдаа орж, газар дэлхийн оршин байх өдрүүд үгүй болж байна, учир нь Би ирчихсэн!

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “29-р бүлэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 67

Би дээд тэнгэрийг Өөрийн үйлсийн илрэлээр дүүргэх болно, ингэснээр газар дээрх бүх зүйл Миний хүч чадал дор нүүрээрээ газар унан мөргөж, “дэлхий дахины эв нэгдлийн” төлөөх Миний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, Миний энэ нэг хүслийг амжилтанд хүргэх болно, ингэснээр хүн газрын хөрсөн дээр “хэсүүчлэхээ” больж, харин ямар ч сааталгүйгээр тохиромжтой хүрэх газрыг олох болно. Бүх хүн төрөлхтөн удалгүй амар амгалан, аз жаргалтай газар нутагт амьдарч, амьдралынх нь өдрүүд уйтгар гунигтай, эзгүй хоосон байхаа болих ба Миний төлөвлөгөө газар дээр талаар өнгөрөхгүйн тулд Би хүн төрөлхтний төлөө бүхий л арга замаар бодож үздэг. Хүн энд оршин тогтнодог учраас Би Өөрийн үндэстнийг газар дээр байгуулах болно, учир нь Миний алдрын илрэлийн нэг хэсэг нь газар дээр байгаа билээ. Дээр буй тэнгэрт Би Өөрийн хотуудыг зүй зохистой байдалд оруулах болно, иймээс дээр, доор хоёуланд нь бүх зүйлийг шинэ болгоно. Тэнгэрийн дээр болон доор оршиж байгаа бүхнийг Би эв нэгдэлтэй болгоно, ингэснээр газар дээрх бүх зүйл тэнгэр дэх бүхэнтэй нэгдэх болно. Энэ бол Миний төлөвлөгөө, энэ нь сүүлчийн эрин үед Миний биелүүлэх зүйл—Өөрийн ажлын энэ хэсэгт хэнийг ч хөндлөнгөөс оролцуулахгүй! Өөрийн ажлыг Харь үндэстнүүдэд дэлгэрүүлэх нь газар дээрх Миний ажлын сүүлчийн хэсэг юм. Миний хийх ажлыг хэн ч ойлгож чадахгүй, иймээс хүмүүс бүрэн самуурдаг. Би газар дээрх Өөрийн ажилдаа автан, завгүй байдаг учраас хүмүүс боломжийг ашиглан “тоглож нааддаг”. Тэднийг хэтэрхий дэггүй байлгахгүйн тулд галан нуурын сахилгажуулалтыг амсуулахаар Би тэднийг эхлээд Өөрийн гэсгээлт дор тавьсан. Энэ нь Миний ажлын нэг алхам бөгөөд Өөрийн энэ ажлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд Би галан нуурын сүр хүчийг ашиглана, эс бөгөөс Өөрийн ажлыг гүйцэтгэх боломжгүй байх болно. Би орчлон ертөнц даяарх хүмүүсийг Өөрийн сэнтийн өмнө захирагдахад хүргэж, Өөрийн шүүлтийн дагуу тэднийг өөр өөр төрөлд хувааж, эдгээр төрлүүдийн дагуу тэднийг ангилж, цаашлаад тэднийг гэр бүлүүдээр нь ялгах болно, ингэснээр бүхий л хүн Надад дуулгаваргүй байхаа больж, үүний оронд Миний нэрлэсэн төрлүүдийн дагуу эмх цэгцтэй, дэг журамтай зохицуулалтанд орно—хэн ч дур зоргоор хөдөлж явж болохгүй! Орчлон ертөнц даяар Би шинэ ажил хийсэн; орчлон ертөнц даяар бүх хүн Миний гэнэтийн илрэлтээс болж гайхан мэгдэж, цочирдсон ба Миний ил тод илрэлтээс болж тэдний мэдлэгийн хүрээ урьд өмнө хэзээ ч байгаагүйгээр нэмэгдсэн. Өнөөдөр яг ийм байгаа биш гэж үү?

“Үг нь махбодоор илэрсэн” номын Бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “43-р бүлэг”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 68

Би Өөрийн ажлыг Харь үндэстнүүдэд түгээж байна. Миний алдар суу орчлон ертөнц даяар гялбадаг; Миний хүсэл од-од-цэг-цэг мэт хүмүүст агуулагдаж, бүгд Миний гараар жолоодуулж, Миний даалгасан ажлыг хийдэг. Одоогоос эхлэн Би шинэ эрин үед орж, бүх хүнийг өөр ертөнц рүү аваачлаа. Би “төрөлх нутаг”-таа эргэж очоод хүнд Өөрийгөө илүү сайн таниулахын тулд анхдагч төлөвлөгөөнийхөө ажлын өөр нэг хэсгийг эхэлсэн юм. Би орчлон ертөнцийг бүхэлд нь авч үзэж, ажилд минь тохирсон цаг гэдгийг хараада хүн дээрх шинэ ажлаа хийж, ийш тийш яаравчилдаг. Эцсийн эцэст, энэ бол шинэ эрин үе бөгөөд шинэ эрин үед илүү олон шинэ хүнийг аваачиж, таягдах ёстой хүмүүсээсээ илүү олныг зайлуулахын тулд Би шинэ ажил эхэлсэн. Агуу улаан лууны үндэстэнд Би хүний ой тойнд багташгүй ажлын үе шатыг хэрэгжүүлж, тэднийг салхинд ганхахад хүргэсэн ба үүний дараа олон нь салхины үлээлтээр чимээгүй туугдан одсон. Үнэндээ, энэ бол Миний цэвэрлэх гэж буй “үтрэмийн талбай” юм; энэ бол Миний хүсэн эрмэлздэг зүйл, бас Миний төлөвлөгөө билээ. Учир нь, Намайг ажиллаж байхад олон хорон муу хүн гэтэж ирсэн, гэхдээ Би тэднийг хөөн зайлуулах гэж яардаггүй. Харин ч цаг нь ирэхээр Би тэднийг тараах болно. Үүний дараа л Би амийн булаг байж, Намайг үнэхээр хайрладаг хүмүүст инжрийн модны жимс, сараана цэцгийн үнэрийг Надаас хүртэх боломж олгоно. Сатаны толгой хоргоддог газар болох тоос шороотой газарт цэвэр алт огт байхгүй, элс л байдаг, тэгээд эдгээр нөхцөлтэй тулгараад Би ажлын ийм үе шатыг хийдэг. Миний олж авдаг зүйл бол цэвэр, шижир алт болохоос элс биш гэдгийг чи мэдэх хэрэгтэй. Хорон муу хүмүүс Миний гэрт үлдэж яаж болох юм бэ? Миний диваажинд шимэгч байхыг үнэгнүүдэд зөвшөөрч яаж болох юм бэ? Эдгээр зүйлийг зайлуулахын тулд Би санаанд багтах бүх аргыг ашиглах болно. Миний хүсэл илчлэгдэхээс өмнө юу хийх гэж байгааг минь хэн ч мэдэхгүй. Би энэ боломжийг ашиглан өнөөх муу хүмүүсийг хөөн зайлуулж, тэд арга буюу дэргэдээс минь холдон явдаг. Муу хүмүүст Би ийм зүйл хийдэг боловч Миний төлөө үйлчлэх өдөр тэдэнд бас л ирэх болно. Ерөөлийг хүсэх хүний хүсэл хэтэрхий их хүчтэй; тиймээс Би биеэ эргүүлээд Өөрийн алдарт төрхийг Харийнханд харуулдаг, ингэснээр хүмүүс бүгд өөрсдийнхөө ертөнцөд амьдарч, өөрсдийгөө шүүх ба харин Би хэлэх ёстой үгээ хэлж, хэрэгтэй зүйлээр нь хүмүүсийг хангадаг. Хүмүүс сэхээ орох үед Би ажлаа аль хэдийн түгээсэн байх болно. Тэгээд Би хүмүүст хүслээ илэрхийлэх бөгөөд хүмүүс дээр хийх ажлынхаа хоёр дахь хэсгийг эхэлж, ажилтай минь нийцэх гэж Намайг ойр дагахыг бүх хүнд зөвшөөрч, хийх ёстой ажлыг минь Надтай хамт хэрэгжүүлэхээр чадах бүхнээ хийхийг хүмүүст зөвшөөрөх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Долоон аянгын нижигнээн—хаанчлалын сайн мэдээ орчлон ертөнц даяар түгэх болно гэж зөгнөж байна”-аас эш татав

Тайлбар:

а. Эх бичвэрт “гэдгийг хараад” гэх хэллэг байдаггүй.

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 69

Миний алдар сууг харна гэсэн итгэл хэнд ч байдаггүй ба Би тэднийг хүчлэлгүй, харин алдар суугаа хүн төрөлхтний дундаас шилжүүлж, өөр ертөнцөд аваачдаг. Хүмүүс дахин гэмших үед Би алдар суугаа авч, улам олон итгэгчид харуулах болно. Энэ нь Миний ажилладаг зарчим юм. Учир нь Миний алдар суу Канааныг орхих цаг байдаг шиг, сонгогдсон хүмүүсийг орхих цаг мөн байдаг. Цаашлаад, Миний алдар суу газар дэлхийг тэр аяар нь орхиж, бүүдийн, харанхуйд автахад хүргэдэг цаг гэж бий. Канааны нутаг хүртэл нарны гэрэл үзэхгүй; бүх хүн итгэлээ алдах болно, гэвч Канааны нутгийн анхилуун үнэрийг хэн ч орхин явж тэвчихгүй. Шинэ тэнгэр, газарт шилжих үедээ л Би алдар сууныхаа нөгөө хэсгийг авч, эхлээд Канааны нутагт харуулж, шөнийн түнэр харанхуйд умбасан дэлхий даяар бүдэгхэн гэрэл цацруулж, дэлхийг бүхэлд нь гэрэлд аваачдаг. Газар дэлхий даяарх хүмүүс тэрхүү гэрлийн хүчнээс бяр чадал авч, алдар суу минь өсөх, үндэстэн бүрд шинээр гарч ирэх боломж олгог. Би хүний ертөнцөд аль эрт ирж, Израилиас алдар суугаа Зүүн зүгт аль эрт авчирсныг олж мэдэх боломжийг бүх хүнд олгодог; учир нь Миний алдар суу Нигүүлслийн эрин үеэс өнөөдөрт авчруулсан Зүүн зүгээсээ гэрэлтдэг. Гэхдээ Би Израилийг орхин явж, тэндээсээ Зүүн зүгт ирсэн юм. Зүүн зүгийн гэрэл аажмаар цагаан болж хувирах үед л газар дэлхий даяарх харанхуй гэгээрч эхлэх ба тэр үед л хүн Намайг Израилиас аль эрт явчхаад Зүүн зүгт шинээр мандаж буйг олж мэдэх болно. Израильд нэгэнтээ буугаад, дараа нь тэндээс явсан Би дахин нэг удаа Израильд төрөх боломжгүй, учир нь Миний ажил бүх орчлон ертөнцийг удирддаг, түүнчлэн аянга шууд Зүүнээс Баруун зүгт цахилдаг. Иймээс Би Зүүн зүгт буун ирж, Канааныг Зүүн зүгийн хүмүүст авчирсан юм. Би газар дэлхийн бүх хүнийг Канааны нутагт авчрахыг хүсдэг, иймээс бүхий л орчлон ертөнцийг хянахын тулд Канааны нутагт айлдвараа айлдсаар байдаг. Одоо цагт, газар дэлхий даяар Канаанаас бусад газар гэрэлгүй байж, өлсгөлөн ба хүйтний аюул бүх хүнд тулгарсан байна. Би алдар суугаа Израильд өгсөн ба дараа нь тэндээс буцаан авсан, дараа нь израильчуудыг Зүүн зүгт аваачиж, бас бүх хүнийг Зүүн зүгт аваачиж, бүгдийг нь гэрэлд авчирсан, ингэснээр хүн гэрэлтэй дахин нэгдэж, холбоотой болж, цаашид дахин эрж хайх шаардлагагүй болсон юм. Хайж байгаа бүх хүнд Би гэрлийг дахин харуулж, Израильд Надад байсан алдар сууг харуулах болно; Би хүн төрөлхтний дунд аль хэдийн цагаан үүлэн дээр бууж ирсэн гэдгээ тэдэнд харуулна, мөн тоо томшгүй цагаан үүл, багсарсан их жимсийг, цаашлаад Израилийн Бурхан Еховаг тэдэнд харуулах болно. Би тэдэнд, иудейчүүдийн Эзэнийг, хүсэн хүлээлгэсэн Мессиаг, мөн эрин үеүдийн турш хаадад хавчигдаж ирсэн Өөрийнхөө бүх төрхийг харуулах болно. Би бүхий л орчлон ертөнц дээр ажиллаж, агуу ажлыг гүйцэтгэн, бүх алдар суу, бүх үйл хэргээ эцсийн өдрүүдэд хүмүүст илчилнэ. Намайг олон жил хүлээсэн хүмүүст, цагаан үүлэн дээр бууж ирэхийг минь эгээрэн хүссэн хүмүүст, дахин илрэхийг минь хүсэн хүлээсэн Израильд, мөн Намайг хяхаж хавчдаг бүх хүн төрөлхтөнд Би алдар суут төрх байдлаа бүтнээр нь харуулах болно, ингэснээр Би аль хэдийн Өөрийн алдар сууг авч, түүнийгээ Зүүн зүгт аваачсан бөгөөд тийнхүү энэ нь Иудейд байхаа болино гэдгийг бүх хүн мэдэх болно. Учир нь эцсийн өдрүүд аль хэдийн ирчихсэн!

Орчлон ертөнц даяар Би Өөрийн ажлыг хийж байгаа ба Зүүн зүгт нижигнэсэн чимээ тасралтгүй гарч, бүх улс үндэстэн болон урсгалыг чичрүүлж байна. Бүх хүнийг өнөө үед авчирсан зүйл нь Миний дуу хоолой юм. Би бүх хүнийг дуу хоолойгоор минь байлдан дагуулагдаж, энэ урсгалд орж, Миний өмнө захирагдахад хүргэх болно, учир нь Би алдар суугаа бүх газар дэлхийгээс аль эрт буцаан авч, Зүүн зүгт шинээр гаргасан. Миний алдар сууг харахыг хүсэн эрмэлздэггүй хэн байх вэ? Миний эргэн ирэхийг сэтгэл түгшин хүлээдэггүй хэн байх вэ? Миний дахин илрэлтийг хүсэмжилдэггүй хэн байх вэ? Миний хайр татам байдлыг мөрөөсдөггүй хэн байх вэ? Гэрэлд гарахгүй хэн байх вэ? Канааны үржил шимийг хэн үзэхгүй байх вэ? Золин аврагчийн эргэн ирэхийг хүсэн хүлээдэггүй хэн байх вэ? Агуу Төгс Хүчитийг эрхэмлэн хайрладаггүй хэн байх вэ? Миний дуу хоолой газар дэлхий даяар түгэх болно; сонгосон хүмүүстээ хандан Би илүү их үг хэлмээр байна. Уул нурууд, гол мөрдийг донсолгодог хүчит аянгын адилаар Би бүхий л орчлон ертөнц, хүн төрөлхтөнд үгээ хэлдэг. Үүний дүнд, хэлэх үг минь хүнд эрдэнэ болсон бөгөөд бүх хүн Миний үгийг нандигнадаг. Аянга Зүүн зүгээс Баруун зүгийг хүртэл цахилдаг. Миний үгс хүнд хаяхад хайран, бас ой тойнд багташгүй санагддаг мөртөө, тэр тусам нь хүн тэдгээрт улам баясан хөөрдөг. Бүх хүн Миний ирэхийг тэмдэглэн дөнгөж төрсөн нярай хүүхэд шиг баяр хөөртэй, баясгалантай байна. Би дуу хоолойгоо хэрэглэн бүх хүнийг Өөрийнхөө өмнө авчрах болно. Тэр үеэс эхлэн Би хүн төрөлхтний дунд албан ёсоор орж, ингэснээр тэд Намайг шүтэн мөргөж эхэлнэ. Би цацруулдаг алдар суу болон хэлэх үгээрээ дамжуулан, бүх хүнийг өмнөө ирүүлж, Зүүн зүгээс аянга цахидаг гэдгийг, мөн Зүүн зүгийн “Чидун ууланд” Би бууж ирсэн гэдгийг харахуйц болгоно. Би иудейчүүдийн Хөвгүүн байхаа больж, харин Зүүний Аянгын хувиар газар дэлхий дээр байгаад хэдийнээ удсан гэдгийг тэд харах болно. Учир нь Би аль эрт дахин амилсан бөгөөд хүн төрөлхтний дундаас явж, дараа нь хүмүүсийн дунд алдар суутайгаар дахин гарч ирсэн. Би бол одоогоос тоолшгүй олон эриний өмнө шүтэгдэж байсан Нэгэн, бас одоогоос тоолшгүй олон эриний өмнө израильчуудын орхисон өнөөх нярай хүүхэд юм. Цаашлаад, Би бол өнөө үеийн бүрэн алдар суут Төгс Хүчит Бурхан билээ! Бүгд Миний сэнтийн өмнө ирж, алдар суут төрх байдлыг минь харж, дуу хоолойг минь сонсож, үйл хэргийг минь хараг. Энэ бол Миний бүхий л хүсэл; энэ бол Миний төлөвлөгөөний төгсгөл ба оргил үе, түүнчлэн Миний удирдлагын зорилго юм. Бүх улс үндэстэн Намайг шүтэн мөргөж, бүх хэл Намайг хүлээн зөвшөөрч, хүн бүр Надад итгэлээ өгч, ард түмэн бүхэн Надад захирагдаг!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Долоон аянгын нижигнээн—хаанчлалын сайн мэдээ орчлон ертөнц даяар түгэх болно гэж зөгнөж байна”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 70

Аврагчийн ирэхийг нүдээр үзэж чадах юм сан хэмээн хүн хэдэн мянган жилийн туршид эгээрэн хүссэн. Мянга мянган жилийн турш Өөрийг нь санан бэтгэрч, хүсэн мөрөөссөн хүмүүсийн дунд Аврагч Есүс цагаан үүлэн дээр биечлэн бууж ирэхийг хүн харахыг хүссэн. Аврагч эргэн ирж, хүмүүстэй эргэн нэгдээсэй, өөрөөр хэлбэл, Аврагч Есүс хэдэн мянган жилийн туршид алс байсан хүмүүс рүүгээ буцаад ирээсэй гэж хүн хүсэн хүлээсэн. Бас Түүнийг иудейчүүдийн дунд хийсэн золин аврах ажлаа дахин нэг удаа хэрэгжүүлж, хүнд энэрэнгүй, элэгсэг хандаж, хүний нүглийг уучилж, хүний нүглийг үүрч, тэр ч бүү хэл хүний бүх гэм бурууг үүрч, хүнийг нүглээс гэтэлгэх болно хэмээн хүн найддаг. Тэд Аврагч Есүсийг өмнөхтэйгөө адил хайр татам, нөхөрсөг, эрхэм бөгөөд хэзээ ч хүнд хилэгнэдэггүй, хэзээ ч хүнийг зэмлэдэггүй Аврагч байгаасай гэж хүсэн хүлээдэг. Энэ Аврагч нь хүний бүх нүглийг уучилж, үүрч, бүр хүний төлөө дахин нэг удаа загалмай дээр нас эцэслэдэг. Есүсийг явснаас хойш Түүнийг дагаж байсан шавь нар болоод Түүний нэрийн ачаар аврагдсан ариун хүмүүс бүгд цөхрөнгүйгээр Түүнийг санан бэтгэрч, хүлээсээр ирсэн юм. Нигүүлслийн эрин үед Есүс Христийн нигүүлслээр аврагдсан бүх хүн Аврагч Есүс цагаан үүлэн дээр сууж, эцсийн өдрүүд дэх нэгэн баярт өдөр хүмүүсийн дунд буун ирж, бүх хүнд үзэгдэхийг хүсэн хүлээсээр байна. Мэдээж энэ нь мөн өнөөдөр Аврагч Есүсийн нэрийг хүлээн зөвшөөрч байгаа тэр бүх хүний хамтын хүсэл юм. Есүс Христ газар дэлхий дээр байхдаа: “Би яг л явсан шигээ ирнэ” гэж хэлсэн үгээ биелүүлэхээр гэнэт ирэхийг орчлон ертөнц даяар Аврагч Есүсийн авралыг мэддэг бүх хүн цөхрөнгөө баран эгээрэн хүссээр ирлээ. Цовдлуулж, дахин амилсныхаа дараа Есүс цагаан үүлэн дээр тэнгэр өөд буцан явж, Хамгийн Дээд Нэгэний баруун талд Өөрийн байрыг эзэлсэн гэж хүн итгэдэг. Үүний адилаар, Есүс Өөрийг нь хэдэн мянган жилийн турш эгээрэн хүссэн хүмүүсийн дунд дахин цагаан үүлэн дээр (энэ үүл нь Есүс тэнгэр лүү буцахдаа хөлөглөсөн үүлийг хэлж байна) бууж ирэх ба иудейчүүдийн дүр төрх болон хувцастай байна гэж хүн төсөөлдөг. Тэрээр хүнд харагдсаныхаа дараа тэдэнд хоол хүнс хайрлаж, тэдний төлөө амийн ус ундруулаад, хүмүүсийн дунд хайр, нигүүлслээр дүүрэн, амьд, бодитоор амьдрах болно. Энэ мэтчилэн төсөөлдөг. Гэвч Аврагч Есүс ингээгүй; Тэр хүний төсөөлснөөс эсрэг зүйл хийсэн. Эргэн ирэхийг нь хүсэн хүлээж байсан хүмүүсийн дунд Тэр ирээгүй, бас цагаан үүл хөлөглөж бүх хүнд харагдаагүй. Тэр аль хэдийн ирчихсэн боловч хүн Түүнийг таньдаггүй бөгөөд Түүний талаар мэдэхгүй хэвээр үлддэг. Хүн Түүнийг зүгээр л зорилгогүй хүлээж байгаа бөгөөд Түүнийг аль хэдийн “цагаан үүлэн” дээр (тэр үүл бол Түүний Сүнс, Түүний үг, Түүний бүхий л зан чанар болоод Тэр юу болох) бууж ирчхээд, одоо эцсийн өдрүүдэд бий болгох бүлэг ялагчдынхаа дунд байгаа гэдгийг мэддэггүй. Хүн үүнийг мэдэхгүй: Ариун Аврагч Есүс нь хүнийг гэсэн хайр, энхрийллээр дүүрэн боловч бузар буртаг, ариун бус сүнснүүдийн амьдран суудаг “сүмүүдэд” ажиллаж яаж чадах юм бэ? Түүний ирэхийг хүн хүлээсээр байгаа боловч зөвт бусын махыг идэж, зөвт бусын цусыг ууж, зөвт бусын хувцас өмсдөг, Түүнд итгэдэг атлаа Түүнийг мэддэггүй, Түүнийг үргэлж сүрдүүлдэг хүмүүст Тэр яаж харагдаж чадах юм бэ? Аврагч Есүс нь хайр, энэрлээр дүүрэн бөгөөд золин авралаар дүүрсэн нүглийн тахил юм гэдгийг л хүн мэддэг. Харин Тэр бас зөвт байдал, сүр жавхлан, уур хилэн, шүүлтээр бялхаж, эрх мэдлийг эзэмшсэн, эрхэм чанараар дүүрэн Бурхан Өөрөө мөн гэдгийг хүн огт мэддэггүй. Иймээс хүн хэдийгээр Золин аврагчийн эргэж ирэхийг эгээрэн хүсэж, хорхойсон, Тэнгэр хүртэл хүний залбиралд уярсан ч гэсэн Өөрт нь итгэдэг ч Өөрийг нь мэддэггүй хүмүүст Аврагч Есүс харагддаггүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Аврагч аль хэдийн ‘цагаан үүлэн’ дээр сууж эргэн ирсэн”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 71

Бурханы удирдлагын зургаан мянган жилийн төлөвлөгөө дуусаж байгаа бөгөөд Түүний илрэлтийг эрж хайдаг бүхэнд хаанчлалын үүд хаалга аль хэдийн нээгдээд байна. Хүндэт ах эгч нар аа, та бүхэн юу хүлээгээ вэ? Юу эрж хайгаа вэ? Бурханы илрэхийг хүлээж байгаа юм уу? Түүний мөрийг хайж байна уу? Бурханы илрэлтийг хүн хэчнээн хүсэн хүлээдэг билээ! Бурханы мөрийг олох хэчнээн хэцүү билээ! Ийм эрин үед, ийм дэлхий ертөнцөд Бурханы илрэх өдрийг нүдээр үзэхийн тулд бид яах ёстой вэ? Бурханы мөртэй хөл нийлүүлэхийн тулд юу хийх ёстой вэ? Ийм төрлийн асуултууд Бурханы илрэхийг хүлээж байгаа бүх хүнд тулгардаг. Та бүхэн эдгээрийг нэг бус удаа бодож үзсэн—гэхдээ үр дүн нь юу байв? Бурхан хаана илэрдэг юм бэ? Бурханы мөр хаа байгаа юм бэ? Хариултыг нь та нар олсон уу? Бурхан Өөрийг нь дагадаг бүх хүний дунд гарч ирдэг, Түүний мөр бидний дунд байдаг гэж олон хүн хариулна; энэ ийм энгийн! Нэгэн хэвийн хариултыг хэн ч өгч чадна, гэхдээ Бурханы илрэлт болон Түүний мөр гэдэг нь юу гэсэн утгатайг та нар ойлгодог уу? Бурханы илрэлт гэдэг нь газар дэлхий дээр ажлаа хийхээр биечлэн ирэхийг нь хэлдэг. Тэрээр эрин үеийг эхлүүлж, эрин үеийг төгсгөх ажил явуулахын тулд Өөрийн ялгамж чанар, зан чанартайгаар, мөн Өөрийн төрөлх арга замаар хүн төрөлхтний дунд буудаг. Энэ төрлийн илрэлт нь нэг төрлийн ёслол биш юм. Энэ бол тэмдэг, дүр зураг, гайхамшиг, ямарваа агуу үзэгдэл биш, шашны нэг төрлийн үйл явц бүр ч биш. Энэ бол хэний ч харж, хүрч болох жинхэнэ, бодит баримт билээ. Энэ төрлийн илрэлт нь ёс төдий зүйл хийхийн төлөө, эсвэл богино хугацааны даалгаврын төлөө байдаггүй; харин Түүний удирдлагын төлөвлөгөөн дэх ажлын нэг үе шатны төлөө байдаг. Бурханы илрэлт нь үргэлж утга учиртай байдаг бөгөөд Түүний удирдлагын төлөвлөгөөтэй ямар нэг байдлаар үргэлж холбоотой байдаг. Энд “илрэлт” гэж нэрлэгддэг зүйл нь Бурхан хүнийг залж, чиглүүлж, гэгээрүүлдэг төрлийн “илрэлт”-ээс тэс өөр юм. Бурхан илрэх бүрдээ нэг алхам агуу ажлыг хийдэг. Энэ ажил нь өөр ямар ч эрин үеийн ажлаас өөр билээ. Энэ нь хүний ухаан санаанд багтамгүй ба хүн үүнийг хэзээ ч туулж байгаагүй. Энэ бол шинэ эрин үеийг эхлүүлж, хуучин эрин үеийг төгсгөдөг ажил бөгөөд хүн төрөлхтний авралын төлөөх илүү шинэ, илүү сайжирсан ажлын алхам юм; түүнчлэн энэ нь хүн төрөлхтнийг шинэ эрин үе рүү аваачдаг ажил билээ. Энэ бол Бурханы илрэлтийн утга учир юм.

Та нар Бурханы илрэлт гэж юу болохыг ойлгомогцоо Бурханы мөрийг хэрхэн эрж хайх ёстой вэ? Энэ асуултыг тайлбарлахад амархан: Бурханы илрэлт хаа байна, мөрийг нь тэндээс олох болно. Ийм тайлбар шулуухан сонсогдож болох ч хэрэгжүүлэхэд төдий л амаргүй байдаг, учир нь Бурхан Өөрийгөө хаана илчилдгийг олон хүн мэддэггүй, Тэр хаана илрэхийг хүсдэгийг, эсвэл хаана илрэх ёстойг бүр ч мэддэггүй. Ариун Сүнс хаа ажиллаж байна, тэнд Бурхан илэрдэг гэж зарим нь ойворгоноор итгэдэг. Эсвэл сүнслэг хүмүүс хаа байна, тэнд Бурхан илэрдэг гэж итгэдэг. Эсвэл алдар нэртэй хүмүүс хаа байна, тэнд Бурхан илэрдэг гэж итгэдэг. Ийм итгэл нь зөв, буруу эсэхийг түр хойш тавья. Ийм асуултыг тайлбарлахын тулд бид эхлээд тодорхой зорилготой байх ёстой: Бид Бурханы мөрийг хайж байгаа. Сүнслэг хүмүүсийг эрж хайгаагүй, алдар нэртэй хүмүүсийг бүр ч эрэлхийлээгүй байна; Бурханы мөрийг бид эрэлхийлж байна. Ийм учраас, бид Бурханы мөрийг хайж байгаа тул Бурханы хүсэл, Бурханы үг, айлдварыг хайх нь зохистой—учир нь Бурхан хаана шинэ үгээ хэлнэ, Бурханы дуу хоолой тэнд байх бөгөөд Бурханы мөр хаа байна, Бурханы үйл хэрэг тэнд байдаг. Бурханы илэрхийлэл хаа байна, тэнд Бурхан илэрдэг, Бурхан хаана илэрнэ, тэнд үнэн, зам, амь оршдог. Та нар Бурханы мөрийг эрж хайхдаа “Бурхан бол үнэн, зам, амь” гэх үгийг үл тоомсорлосон. Иймээс олон хүн үнэнийг хүлээн авах үедээ ч гэсэн Бурханы мөрийг олсон гэдэгтээ итгэдэггүй бөгөөд Бурханы илрэлтийг бүр ч хүлээн зөвшөөрдөггүй. Ямар ноцтой алдаа гээч! Бурханы илрэлт хүний үзэлтэй нийцэх боломжгүй, мөн Бурхан хүний шаардлагаар гарч ирэх бүр ч боломжгүй. Бурхан ажлаа хийх үедээ Өөрийн гэсэн сонголтыг хийж, Өөрийн гэсэн төлөвлөгөөг гаргадаг; түүнчлэн Өөрийн гэсэн зорилго, арга барилтай байдаг. Тэрээр ямар ч ажил хийлээ гэсэн энэ тухай хүнтэй хэлэлцэж, хүний зөвлөгөөг эрж хайх шаардлагагүй, мөн хүн нэг бүрд ажлынхаа талаар мэдэгдэх шаардлага бүр ч байхгүй. Энэ бол хүн бүрийн мэдэх ёстой Бурханы зан чанар юм. Та нар Бурханы илрэлтийг нүдээр үзэж, Бурханы мөрийг дагая гэвэл эхлээд өөрсдийнхөө үзлээс холдох ёстой. Та нар Бурханаас ингэ, тэг гэж шаардах ёсгүй, Түүнийг өөрийнхөө хорионд оруулж, өөрийнхөө үзлээр бүр ч хязгаарлах ёсгүй. Харин та нар Бурханы мөрийг хэрхэн хайж, Бурханы илрэлтийг хэрхэн хүлээн зөвшөөрч, Бурханы шинэ ажилд хэрхэн захирагдах учиртайгаа өөрсдөөсөө шаардах хэрэгтэй; хүний хийх ёстой зүйл бол энэ. Хүн бол үнэн биш, мөн үнэнийг эзэмшдэггүй тул эрж хайж, хүлээн зөвшөөрч, дуулгавартай дагах ёстой.

Чи америк, британи, өөр аль ч үндэстэн бай хамаагүй, өөрийнхөө үндэс угсааны хязгаарлалтаас гарч, өөрийгөө даван, бүтээгдсэн зүйлийн өнцгөөс Бурханы ажлыг харах хэрэгтэй. Ингэснээр чи Бурханы мөрөнд хязгаарлалт тогтоохгүй. Учир нь одоо цагт олон хүн Бурханыг тодорхой нэг улс үндэстэнд, тодорхой нэг ард түмний дунд гарч ирэх боломжгүй гэж үздэг. Бурханы ажлын ач холбогдол хэчнээн гүн гүнзгий, Бурханы илрэлт хэчнээн чухал билээ! Хүний үзэл, бодол тэдгээрийг яаж хэмжиж чадах билээ? Иймээс чи Бурханы илрэлтийг эрж хайхын тулд үндэс, угсааныхаа үзлийг эвдэх ёстой гэж Би хэлдэг. Ингэснээр л чи өөрийн үзлээр хязгаарлагдахгүй; ингэснээр л чи Бурханы илрэлтийг угтан авахад тэнцэнэ. Эс бөгөөс мөнхийн харанхуйд үлдэж, Бурханы сайшаалыг хэзээ ч олж авахгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 72

Бурхан бол бүхий л хүн төрөлхтний Бурхан юм. Тэрээр Өөрийгөө ямар ч улс үндэстэн, ард түмний хувийн өмч гэж үздэггүй, харин ямар ч хэлбэр, улс үндэстэн, ард түмэнд хязгаарлагдалгүй, Өөрийн төлөвлөснөөр ажлаа явуулдаг. Энэ хэлбэрийг чи магад хэзээ ч төсөөлөөгүй байх, эсвэл энэ хэлбэрт чи үгүйсгэх хандлагаар ханддаг байх, эсвэл Бурханы Өөрийгөө илчилдэг улс үндэстэн, ард түмэн нь хүн болгонд ялгаварлан гадуурхагдаж, газар дэлхий дээр хамгийн хоцрогдмол байж таардаг байх. Гэвч Бурханд Өөрийн мэргэн ухаан гэж бий. Тэрээр Өөрийн агуу их хүч чадал болон үнэн, зан чанараараа дамжуулан Өөртэй нь нэг санаатай, Өөрийнхөө бүрэн төгс болгохыг хүссэн бүлэг хүмүүсийг үнэхээр олж авсан—бүх төрлийн шалгалт, гай гамшиг болон бүх төрлийн хавчлагыг туулж, Түүгээр байлдан дагуулагдсан бүлэг Түүнийг эцсээ хүртэл дагаж чаддаг. Бурхан ямар ч хэлбэр, улс үндэстэнд хязгаарлагдалгүй илэрдгийн зорилго нь ажлыг төлөвлөснөөрөө гүйцэлдүүлэх боломжтой болох явдал юм. Бурхан Иудейд махбод болох үедээ бүхий л хүн төрөлхтнийг золин аврах цовдлолын ажлыг гүйцэлдүүлэх зорилготой байсантай энэ нь яг адилхан. Гэвч Бурхан ингэх боломжгүй гэж иудейчүүд итгэсэн бөгөөд Бурхан махбод болж, Эзэн Есүсийн хэлбэртэй болох боломжгүй гэж бодсон юм. Тэдний “боломжгүй” гэдэг нь Бурханыг яллаж, эсэргүүцэх үндэслэл нь болж, эцэстээ Израилийг сүйрэлд хүргэсэн. Өнөөдөр олон хүн үүнтэй төстэй алдаа гаргалаа. Тэд Бурханы айсуй илрэлтийг бүх чадлаараа тунхагладаг атлаа үүнийхээ хажуугаар Түүний илрэлтийг ялладаг; тэдний “боломжгүй” гэх итгэл нь Бурханы илрэлтийг дахин нэг удаа өөрсдийн төсөөллийн хил хязгаар дотор хорьдог. Иймээс Бурханы үгтэй тулгарсныхаа дараа олон хүн элгээ хөштөл, чанга инээхийг Би харж байсан юм. Гэхдээ энэ инээд иудейчүүдийн яллалт, доромжлолоос ер нь ялгаатай гэж үү? Та нар үнэний дэргэд хүндлэлгүй байдаг, бас үнэнийг хүсэн хүлээх хандлага бүр ч байдаггүй. Та нар хайхрамжгүйгээр шинжиж, хайнга сониуч бус байдлаар хүлээхээс өөр юу ч хийдэггүй. Ингэж шинжиж, хүлээснээр юу олж авч чадах юм бэ? Бурханы хувийн удирдамжийг хүлээн авч чадна гэж үү? Бурханы айлдварыг ялган таньж чадахгүй юм бол чи Бурханы илрэлтийг нүдээр үзэхэд яаж тэнцэх юм бэ? Бурхан хаана илэрнэ, тэнд үнэн илэрхийлэгдэж, Бурханы дуу хоолой тэнд байх болно. Үнэнийг хүлээн зөвшөөрч чаддаг хүмүүс л Бурханы дуу хоолойг сонсож чадах бөгөөд ийм хүмүүс л Бурханы илрэлтийг нүдээр үзэхэд тэнцдэг. Үзлээ хойш тавь! Тайван байж, эдгээр үгийг анхааралтай унш. Үнэнийг хүсэн хүлээдэг бол чамайг Бурхан гэгээрүүлэх бөгөөд Түүний хүсэл, Түүний үгийг чи ойлгох болно. “Боломжгүй” гэх тухай бодлоо хойш тавь! Хүмүүс аливааг боломжгүй гэж итгэх тусам энэ нь болох магадлал улам өндөртэй байдаг, учир нь Бурханы мэргэн ухаан тэнгэрүүдээс өндөрт хөөрч, Бурханы бодол хүний бодлоос дээгүүр байж, Бурханы ажил хүний бодол, үзлийн хил хязгаарыг давдаг. Ямарваа зүйл хэдий чинээ боломжгүй байна, эрж хайж болох төдий чинээ их үнэн үүнд байдаг; ямарваа зүйл хэдий чинээ хүний үзэл, төсөөллөөс гадна оршино, Бурханы хүсэл үүнд төдий чинээ их байдаг. Учир нь, Өөрийгөө хаана ч илчиллээ гэсэн Бурхан бол Бурхан хэвээр байдаг бөгөөд илрэлтийнх нь байршил, хэв маягаас үүдэн Түүний мөн чанар хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Мөр нь хаана байгаагаас үл хамааран Бурханы зан чанар хэвээр байдаг, мөр нь хаа ч байлаа гэсэн Тэр бол бүх хүн төрөлхтний Бурхан бөгөөд Эзэн Есүс бол зөвхөн израильчуудын Бурхан бус, мөн Ази, Европ, Америкийн бүх хүний Бурхан төдийгүй бүхий л орчлон дахь цорын ганц Бурхан гэдэгтэй энэ нь адил билээ. Иймд Бурханы айлдвараас Түүний хүслийг эрж хайж, илрэлтийг нь олж мэдэж, Түүний мөртэй хөл нийлүүлцгээе! Бурхан бол үнэн, зам, амь билээ. Түүний үг, илрэлт зэрэгцэн оршдог бөгөөд Түүний зан чанар болон мөр хүн төрөлхтөнд цаг үргэлж нээлттэй байдаг. Хүндэт ах эгч нар аа, та нар эдгээр үгээс Бурханы илрэлтийг харж, шинэ эрин үе рүү алхахдаа Түүний мөрийг дагаж эхлэн, илрэлтийг нь хүлээдэг хүмүүст зориулан Бурханы бэлдсэн үзэсгэлэнтэй сайхан шинэ тэнгэр, газарт орж чадна гэж Би найдаж байна!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы илрэлт шинэ эрин үеийг авчирсан”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 73

Бурхан чимээгүй байж, бидэнд хэзээ ч үзэгдээгүй атлаа Түүний ажил хэзээ ч зогсоогүй юм. Тэрээр бүхий л газар дэлхийг шинжин, бүх зүйлийг захирч, хүний бүх үг, үйл хэргийг хардаг. Төлөвлөгөөнийхөө дагуу, алхамтайгаар, нам гүм, эрс нөлөөгүйгээр удирдлагаа явуулдаг атлаа Түүний мөр нэг нэгээр хүн төрөлхтөнд улам бүр ойртон урагшилж, орчлон дахь шүүлтийн суудал нь аянгын хурдаар байршиж, дараа нь Түүний сэнтий бидний дунд даруй бууж ирдэг. Энэ нь ямар гээч сүр жавхлант үзэгдэл билээ, ямар сүрлэг, гэгээн дүр зураг билээ! Сүнс бидний дунд тагтаа шиг, бас архирч буй арслан шиг ирдэг. Тэр бол мэргэн ухаан, зөвт байдал, сүр жавхлан бөгөөд эрх мэдлээ эзэмшин, хайр, өршөөлөөр дүүрч, бидний дунд сэмхэн ирдэг. Түүний ирснийг хэн ч мэддэггүй, Түүнийг ирэхэд хэн ч угтдаггүй, мөн Түүний хийх гэж буй бүхнийг хэн ч мэддэггүй. Хүний амьдрал урьдынхаараа үргэлжилж, зүрх сэтгэл нь ч мөн ялгаагүй байдаг бөгөөд өдөр хоног өнгөрдгөөрөө өнгөрнө. Бурхан бусад хүний л адил хүн, дагагчдын хамгийн шалихгүй нэгэн, эгэл итгэгч байдлаар бидний дунд амьдардаг. Тэрээр өөрийн гэсэн эрэл хайгуул, зорилготой төдийгүй эгэл хүнд байдаггүй бурханлаг чанартай. Түүний бурханлаг чанарын оршин тогтнолыг хэн ч анзаараагүй бөгөөд Түүний мөн чанар, хүний мөн чанар хоёрын ялгааг хэн ч ухаараагүй. Тэр бидний нүдэнд шалихгүй итгэгчээс өөр хэн ч биш тул бид эрээ цээргүй, айж эмээлгүйгээр Түүнтэй хамт амьдардаг. Тэрээр бидний хөдөлгөөн бүрийг ажиглаж, бүх бодол, санаа маань Түүний өмнө ил болдог. Түүний оршин тогтнолыг хэн ч сонирхдоггүй, Түүний чиг үүргийн тухай хэн ч, юу ч төсөөлдөггүй, түүнчлэн Түүний ялгамж чанарын талаар хэн ч өчүүхэн төдий ч сэжиг аваагүй. Тэр бидэнд ямар ч хамаагүй мэтээр бид эрэл хайгуулаа л үргэлжлүүлдэг…

Санамсаргүй тохиолдлоор, Ариун Сүнс Түүгээр “дамжуулан” хэсэг үг илэрхийлдэг, энэ нь маш гэнэтийн санагдавч бид ямартай ч Бурханаас ирж буй айлдвар хэмээн таниад, Бурханаас үүнийг уриалгахан хүлээн авдаг. Учир нь эдгээр үг Ариун Сүнснээс гарч байгаа цагт хэн илэрхийлэх нь хамаагүй, бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой ба татгалзаж болохгүй. Дараагийн айлдвар нь надаар, чамаар, эсвэл түүгээр ч дамжин ирж болно. Хэн ч байлаа гэсэн, бүгд Бурханы нигүүлсэл юм. Гэвч энэ хүн хэн ч байлаа гэсэн бид шүтэн мөргөж болохгүй, учир нь энэ хүн яасан ч Бурхан байж таарахгүй, түүнчлэн бид яасан ч ийм эгэл хүнийг Бурханаа хэмээн сонгохгүй. Бидний Бурхан маш агуу агаад хүндтэй; ийм шалихгүй хүн яаж Түүний оронд зогсож чадах юм бэ? Түүнчлэн Бурхан ирж, биднийг тэнгэрийн хаанчлал руу авч явахыг хүлээж байхад маань ийм шалихгүй хүн яаж тийм чухал, хүнд хэцүү даалгаврыг хийж чадах юм бэ? Эзэн дахин ирвэл бүхий л олон түмэн харж болох цагаан үүл хөлөглөн ирэх ёстой. Тэгвэл хэчнээн суу алдартай байх билээ! Тэрээр бүлэг эгэл хүмүүсийн дунд сэмхэн нуугдана гэдэг яаж байж болох билээ?

Гэсэн хэдий ч, хүмүүсийн дунд нуугдсан энэхүү эгэл хүн л биднийг аврах шинэ ажлыг хийж байна. Тэрээр бидэнд ямар ч тайлбар өгдөггүй, яагаад ирснээ ч хэлдэггүй, харин хийхээр зорьсон ажлаа зүгээр л төлөвлөгөөнийхөө дагуу алхамтайгаар хийдэг. Түүний үг, айлдвар улам бүр олширдог. Тайтгаруулах, сургамжлах, сануулах, анхааруулахаас эхлээд зэмлэж, сахилгажуулах хүртэл; эелдэг зөөлөн өнгөнөөс эхлээд ширүүн, сүр жавхлант үг хүртэл—хүнд өршөөл хайрладаггүй, айдас хүйдэс төрүүлдэггүй юм гэж нэг ч үгүй. Түүний хэлдэг бүхэн бидний зүрх сэтгэлийн гүнд нуугдсан нууцыг яг онож, Түүний үг бидний зүрх сэтгэлийг хатгаж, бидний сүнсийг хатгаж, тэсвэрлэшгүй их ичгүүрээр дүүргэн, нүүрээ хийх газаргүй болгодог. Энэ хүний зүрх сэтгэл дэх Бурхан бидэнд үнэхээр хайртай эсэх, мөн Тэрээр яг юу хийх гэж байгаа талаар бид сэжиглэж эхэлдэг. Магадгүй энэ бүх зовлонг туулсныхаа дараа л бид өргөгдөж чадах юм болов уу? Хожмын хүрэх газар, ирээдүйн хувь заяаныхаа талаар … толгой дотроо бид тооцоолж байдаг. Бурхан бидний дунд ажиллахаар аль хэдийн махбод болсон гэдэгт мөн л урьдын адилаар бидний хэн нь ч итгэдэггүй. Тэрээр маш урт удаан хугацаанд бидэнтэй хамт байж, маш олон үгийг бидэнд нүүр тулан хэлсэн боловч бид ийм эгэл хүнийг ирээдүйнхээ Бурхан хэмээн хүлээн зөвшөөрөх хүсэлгүй хэвээр байдаг, мөн ирээдүй, хувь заяаныхаа хяналтыг энэ шалихгүй хүнд даатгахыг бүр ч хүсдэггүй. Бид Түүнээс амийн усны дуусашгүй хангалтыг эдэлж, Түүгээр дамжуулан Бурхантай нүүр тулан амьдардаг. Гэвч бид тэнгэр дэх Эзэн Есүсийн нигүүлсэлд л талархдаг бөгөөд бурханлаг чанарыг эзэмшдэг энэхүү эгэл хүний мэдрэмжид хэзээ ч, ямар ч анхаарал хандуулж байгаагүй. Тэрээр хүн төрөлхтний гололтыг мэдэрдэггүй мэт, хүний хүүхдэрхүү зан, мэдлэггүй байдлыг мөнхөд уучлан, Түүнд хандах хүний хүндлэлгүй занг үүрд хүлцэх мэт махбодод даруухнаар нуугдан, урьдын адилаар ажлаа хийн, сэтгэлийн үгээ илэрхийлж байдаг.

Энэхүү шалихгүй хүн биднийг Бурханы ажлын нэг алхмаас нөгөөд чиглүүлсэн гэдгийг бид мэддэггүй. Бид тоо томшгүй олон шалгалт туулж, үй олон удаа цохиулж, үхлээр туршигддаг. Бид Бурханы зөвт, сүр жавхлант зан чанарыг мэдэж авч, бас Түүний хайр, өршөөлийг эдлэн, Бурханы агуу их хүч чадал, мэргэн ухааныг мэдэрч, Бурханы хайр татам байдлыг нүдээр үзэн, хүнийг аврах гэсэн Бурханы дэврүүн хүслийг хардаг. Энэхүү эгэл хүний үгээс бид Бурханы зан чанар болон мөн чанарыг мэдэж авч, Бурханы хүслийг ойлгож, хүний уг чанар, мөн чанарыг мэдэж, аврал, төгс төгөлдөрт хүрэх замыг хардаг. Түүний үг биднийг “үхүүлж”, мөн “дахин төрүүлдэг”; Түүний үг бидэнд тайтгарал авчирдаг атлаа гэмшил, өртэй мэт мэдрэмжид бас автуулдаг; Түүний үг бидэнд баяр баясал, амар амгалан төдийгүй хязгааргүй их шаналал авчирдаг. Заримдаа бид Түүний гарт нядлагдах хурганууд шиг байдаг; заримдаа Түүний нүдний цэцгий мэт байж, энхрий хайрыг нь эдэлдэг; заримдаа Түүний дайсан мэт, харцных нь дор уур хилэнд нь үнс нурам болдог. Бид бол Түүгээр аврагдсан хүн төрөлхтөн, бид бол Түүний нүдэн дэх өт хорхой, бид бол Түүний өдөр ч, шөнө ч олох гэж зориг шулуудсан төөрсөн хурганууд юм. Тэрээр бидэнд өршөөлтэй ханддаг, биднийг жигшдэг, өргөдөг, биднийг тайтгаруулж, ятгадаг, биднийг залж чиглүүлдэг, гэгээрүүлдэг, бас биднийг цээрлүүлж, сахилгажуулдаг, тэр ч бүү хэл хараадаг. Тэрээр бидэнд өдөр шөнөгүй ямагт санаа зовж, биднийг хамгаалж, халамжлан, бидний дэргэдээс өдөр шөнөгүй хэзээ ч холдолгүйгээр бүх хүчин чармайлтаа зориулж, ямар ч төлөөсийг төлдөг. Энэхүү жижигхэн, эгэл махбодын айлдварууд дотроос бид Бурханд байгаа бүхнийг эдэлж, Бурханы бидэнд хайрласан хүрэх газрыг харсан. Гэсэн хэдий ч нэрэлхүү зан бас л бидний зүрх сэтгэлд төвөг удаж, бид ийм хүнийг Бурханаа гэж идэвхтэй хүлээн зөвшөөрөхийг бас л хүсдэггүй. Хэдийгээр Тэр бидэнд маш их манна өгч, эдлэх маш их зүйл өгсөн боловч үүний аль нь ч бидний зүрх сэтгэл дэх Эзэний байрыг авч чадахгүй билээ. Бид энэ хүний онцгой ялгамж чанар, байр суурийг асар дурамжханаар л хүндэлдэг. Тэрээр Бурхан гэдгийг нь хүлээн зөвшөөр хэмээн Өөрийн амаар биднээс хүсэхгүй л бол Түүнийг удахгүй ирэх атлаа бидний дунд удаан ажиллаж ирсэн Бурхан хэмээн бид сайн дураараа хэзээ ч хүлээн зөвшөөрөхгүй билээ.

Бурхан айлдваруудаа үргэлжлүүлэн, янз бүрийн арга барил, өнцөг ашиглан, бидэнд юу хийх ёстой талаар сануулахын зэрэгцээ Өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг илэрхийлдэг. Түүний үгэнд амийн хүч чадал агуулагддаг бөгөөд алхах ёстой замыг маань зааж, үнэн гэж юу болохыг ойлгох боломж олгодог. Бид Түүний үгэнд татагдаж, Түүний ярьдаг өнгө, хэв маягт анхааран, энэхүү онц гойд зүйлгүй хүний сэтгэлийн үгийг сонирхож эхэлдэг. Тэрээр бидний өмнөөс ажиллахад бүх хүчин чармайлтаа зориулж, бидний төлөө нойр хоолоо хасан, мэгшин уйлж, бидний төлөө санаа алдаж, өвдсөндөө ёолж, бидний хүрэх газар, авралын төлөө доог тохуу амсдаг ба бидний хөшүүн, тэрслүү байдал Түүний зүрхнээс нулимс, цус урсгадаг. Ийм төрлийн оршихуй, эзэмшил ямар ч эгэл хүнд үгүй, мөн үүнийг ямар ч завхарсан хүн эзэмшиж, олж авч чадахгүй. Тэрээр ямар ч эгэл хүнд байхгүй хүлээцтэй байдал, тэвчээрийг харуулдаг бөгөөд Түүний хайр ямар ч бүтээгдсэн зүйлд байдаггүй зүйл юм. Түүнээс өөр хэн ч бидний бүх бодлыг мэдэж чадахгүй, бас уг чанар болон мөн чанарын маань талаар ийм тодорхой, бүрэн мэдэж, хүн төрөлхтний тэрслүү байдал, завхралыг шүүн, тэнгэр дэх Бурханы өмнөөс бидний дунд ингэж үг хэлж, ажиллаж чадахгүй. Түүнээс өөр хэнд ч Бурханы эрх мэдэл, мэргэн ухаан, эрхэм чанар байдаггүй; Бурханы зан чанар болоод Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг Тэр бүхэлд нь илэрхийлдэг. Түүнээс өөр хэн ч бидэнд замыг зааж, гэрэл авчирч чадахгүй. Түүнээс өөр хэн ч бүтээлээс хойш өнөөдрийг хүртэл Бурханы задлаагүй нууцуудыг илчилж чадахгүй. Түүнээс өөр хэн ч биднийг Сатаны хүлээс болон завхарсан зан чанараас маань аварч чадахгүй. Тэрээр Бурханыг төлөөлдөг. Бурханы зүрх сэтгэлийн үгийг болон Бурханы захиас, бүх хүн төрөлхтөнд хандсан Бурханы шүүлтийн үгийг Тэрээр илэрхийлдэг. Тэрээр шинэ эрин, шинэ үеийг эхлүүлсэн бөгөөд шинэ тэнгэр, газар, шинэ ажлыг залан авчирч, бидэнд итгэл найдвар авчран, тодорхойгүй байдалд амьдарч байсан амьдралыг маань эцэслэж, авралын замыг бүрэн тодорхой харах боломжийг бүхий л оршихуйд маань олгосон юм. Тэрээр бидний бүхий л оршихуйг байлдан дагуулж, зүрх сэтгэлийг маань олж авсан билээ. Тэр мөчөөс хойш бидний зүрх сэтгэл мэдрэмжтэй болж, сүнс маань сэргэх мэт болсон: Бидний дунд амьдардаг, бидний аль эртнээс голж ирсэн энэхүү эгэл, шалихгүй хүн бол сэрж байхад ч, зүүдэлж байхад ч ямагт бидний бодолд байдаг, бидний өдөр, шөнөгүй хүсэн хүлээдэг Эзэн Есүс биш гэж үү? Тэр мөн! Үнэхээр мөн! Тэр бол бидний Бурхан! Тэр бол үнэн, зам, амь! Тэрээр бидэнд дахин амьдарч, гэрлийг харах боломж олгон, зүрх сэтгэлийн маань хэрэн хэсэхийг зогсоосон. Бид Бурханы гэрт, Түүний сэнтийн өмнө эргэн ирсэн бөгөөд Түүнтэй нүүр тулан уулзаж, Түүний дүр төрхийг нүдээр үзэж, урд байгаа замыг харсан. Энэ мөчид Тэрээр бидний зүрх сэтгэлийг бүрэн байлдан дагуулсан; бид Түүний хэн бэ гэдэгт эргэлзэхээ больж, ажил, үгийг нь эсэргүүцэхээ зогсоон, Түүний өмнө нүүрээрээ газар унан мөргөдөг. Бид үлдсэн амьдралынхаа туршид Бурханы мөрийг дагаж, Түүгээр төгс болгуулж, Түүний нигүүлслийг болон биднийг гэх хайрыг нь хариулан, Түүний зохион байгуулалт, зохицуулалтыг дуулгавартай дагаж, бидэнд даалгасан зүйлийг нь гүйцэлдүүлэхийн төлөө чадах бүхнээ хийхийг л хүсдэг билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Шүүлт, гэсгээлтээс нь Бурханы илрэлтийг харах нь”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 74

Бурхан, хүн хоёрыг эн тэнцүү мэт ярьж болохгүй. Түүний мөн чанар болон Түүний ажил нь хүний хувьд хамгийн ойлгошгүй, мэдэхэд бэрхтэй юм. Хэрвээ Бурхан хүмүүсийн дунд Өөрийн ажлыг биечлэн хийж, Өөрийн үгийг хэлээгүй бол хүн Бурханы хүслийг хэзээ ч ойлгож чадахгүй байх байсан, тэгвэл бүхий л амьдралаа Бурханд зориулсан хүмүүс хүртэл Түүний сайшаалыг хүртэж чадахгүй байх байсан. Бурханы ажилгүйгээр, хүний хийж байгаа зүйл хэчнээн сайн байсан ч хамаагүй энэ нь нэмэргүй, учир нь Бурханы бодол санаа үргэлж хүний бодол санаанаас дээгүүр байдаг ба Бурханы мэргэн ухааныг хүн ойлгошгүй билээ. Иймээс Бурханыг болон Түүний ажлыг “тодорхой хардаг” хүмүүс мунхаг гэж Би хэлдэг, тэд бүгд биеэ тоосон, мэдлэггүй байдаг. Хүн Бурханы ажлыг тодорхойлох ёсгүй; цаашлаад хүн Бурханы ажлыг тодорхойлж чадахгүй. Бурханы нүдээр бол шоргоолжноос ч өчүүхэн байж, хүн Бурханы ажлыг яаж ойлгож чадах юм бэ? Цаг ямагт “Бурхан ингэж, тэгж ажилладаггүй”, эсвэл “Бурхан ийм, тийм” гэцгээдэг хүмүүс—бүгд биеэ тоосон биш гэж үү? Махан биетэй хүмүүсийг бүгдийг нь Сатан ялзруулсан гэдгийг бид бүгдээрээ мэдэх ёстой. Бурханыг эсэргүүцэх нь тэдний угийн чанар бөгөөд тэд Бурханы ажилд зөвлөгөө өгч чадах нь бүү хэл, Бурхантай ч эн тэнцэхгүй. Бурхан хүнийг хэрхэн удирдан чиглүүлдэг нь Бурханы Өөрийн ажил юм. Хүн захирагдах ёстой ба ийм, тийм үзэл санаатай байх ёсгүй, учир нь хүн бол тоос шороо билээ. Нэгэнт бид Бурханыг эрж хайхаар оролдож байгаа учраас Бурханыг бодолцож үзэг гэж Бурханы ажилд өөрсдийн үзлийг нэмэх ёсгүй, тэр ч байтугай бид Бурханы ажлыг санаатайгаар эсэргүүцэхийн тулд ялзарсан зан чанараа ашиглах ёсгүй. Тэгэх нь биднийг антихристүүд болгохгүй гэж үү? Тийм хүмүүс өөрсдийгөө Бурханд итгэдэг гэж хэрхэн хэлж чадах юм бэ? Бид Бурхан байдаг гэдэгт итгэдэг, Түүнийг сэтгэл хангалуун байлгаж, Түүнийг харахыг хүсдэг учраас үнэний замыг эрж хайх ёстой ба Бурхантай нийцэлтэй байх замыг хайх ёстой. Бид Бурханыг зөрүүдлэн эсэргүүцэж зогсох ёсгүй; тийм үйлдлээс ямар сайн үр дагавар гарах юм бэ?

Өнөөдөр Бурханд шинэ ажил байна. Чи эдгээр үгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байж магад, тэдгээр нь сонин санагдаж магад боловч өөрийн төрөлхийн чанарыг бүү илчил гэж чамд Би зөвлөе, учир нь Бурханы өмнө зөвт байдлын төлөө үнэхээр өлсөж цангадаг хүмүүс л үнэнийг олж авч чадах ба үнэхээр үнэнч хүмүүсийг л Бурхан гэгээрүүлж, удирдаж чадна. Хэрүүл маргаанаар дамжуулан үнэнийг эрж хайснаар юунд ч хүрэхгүй. Тайван эрж хайснаар л бид үр дүнд хүрч чадна. “Өнөөдөр Бурханд шинэ ажил байгаа” гэж Би хэлэхдээ Бурхан махбодод эргэн ирснийг хэлж байгаа юм. Чи энэ үгийг тоодоггүй, үзэн яддаг, эсвэл ихэд сонирхдог байж магадгүй. Ямартай ч, Бурханы илрэлтийг үнэхээр хүсэн хүлээдэг бүх хүн энэ баримттай нүүр тулж, няхуур бодолцон үзэж чадна гэж Би найдаж байна. Яаран дүгнэлт гаргаагүй нь дээр. Энэ бол Ухаалаг хүмүүсийн хийх ёстой зүйл юм.

Ийм зүйлийг судлах нь хэцүү биш боловч бид дор бүрнээ дараах үнэнийг мэдэх шаардлагатай: Бие махбодтой болсон Бурхан Тэрээр Бурханы мөн чанарыг агуулах болно, бие махбодтой болсон Бурхан Тэрээр Бурханы илэрхийллийг агуулах болно. Нэгэнт Бурхан махбод болсон учраас Өөрийн хийх ёстой ажлыг авчрах болно, нэгэнт Бурхан махбод болсон учраас Өөрийн юу болохыг илэрхийлэх бөгөөд хүнд үнэнийг авчирч, амь хайрлаж, замыг харуулж чадах болно. Бурханы мөн чанарыг агуулдаггүй махбод нь гарцаагүй бие махбод болсон Бурхан биш; үүнд эргэлзэх зүйл үгүй. Энэ нь Бурханы махбод болсон бие мөн эсэхийг судлахын тулд хүн Түүний илэрхийлж буй зан чанар, хэлж буй үгнээс нь үүнийг тодорхойлох ёстой. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы махбод болсон бие мөн эсэх, үнэн зам мөн эсэхийг Түүний мөн чанараас тогтоох ёстой. Иймээс Бурханы махбод болсон бие мөн эсэхийг тодорхойлохода, гадаад дүр төрхөөс илүүтэйгээр Түүний мөн чанарт (Түүний ажил, Түүний үг, Түүний зан чанар гээд олон бий) анхаарал хандуулах нь чухал юм. Хэрвээ хүн зөвхөн Түүний гадаад дүр төрхийг харж, Түүний мөн чанарыг орхигдуулбал, энэ нь хүний мунхаг, мэдлэггүй байдлыг харуулна. Гадаад дүр төрх нь мөн чанарыг тодорхойлдоггүй; цаашилбал, Бурханы ажил хэзээ ч хүний үзэлтэй нийцэж чадахгүй. Есүсийн гадаад дүр төрх нь хүний үзэлтэй зөрчилдөөгүй гэж үү? Түүний дүр төрх болон хувцаслалт нь Түүний жинхэнэ ялгамж чанарын талаар ямар ч сэжүүр өгч чадаагүй биш үү? Эртний фарисайчууд Есүсийг эсэргүүцсэний шалтгаан нь тэд ердөө Түүний гадаад дүр төрхийг л харж, Түүний хэлсэн үгийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн аваагүйгээс болсон биш үү? Бурханы илрэлтийг эрж хайдаг ах эгч нар түүхийн эмгэнэлт явдлыг давтахгүй гэж Би найдаж байна. Та нар орчин үеийн фарисайчууд болж, Бурханыг загалмайд дахин цовдлох ёсгүй. Бурханы эргэн ирэлтийг хэрхэн угтан авахаа анхааралтай бодолцож, хэрхэн үнэнд захирагддаг хүн байх тухай тодорхой мэдэж байх ёстой. Есүсийг үүлэн дээр эргэн ирэхийг хүлээж байгаа хүн бүхний хариуцлага энэ билээ. Бид сүнсэн нүдээ арчиж, хий хоосон мөрөөдлөөр дүүрэн үгэнд урхидуулахгүй байх ёстой. Бид Бурханы практик ажлын талаар бодож, Бурханы бодит талыг харах ёстой. Эзэн Есүс Өөрийг нь хэзээ ч мэдээгүй, хараагүй, Өөрийнх нь хүслийг хэрхэн биелүүлэхийг мэддэггүй та нарыг авах гэж та нарын дунд гэнэт цагаан үүлэн дээр бууж ирэх тэр өдрийг үргэлж хүсэн хүлээж, сэтгэл хөдлөлдөө бүү авт, эсвэл мөрөөдөлдөө бүү умба. Бодитой хэрэг явдлыг бодсон чинь дээр!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын Өмнөх үг-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 75

Фарисайчууд Есүсийг эсэргүүцсэний уг шалтгааныг та нар мэдмээр байна уу? Фарисайчуудын мөн чанарыг мэдэхийг хүсэж байна уу? Тэд Мессиагийн талаарх уран зөгнөлөөр дүүрэн байсан. Үүнээс гадна тэд Мессиаг ирнэ гэдэгт л итгэсэн ч амийн үнэнийг эрж хайгаагүй. Иймээс өнөөдөр ч гэсэн тэд Мессиаг хүлээсээр л байдаг, учир нь тэдэнд амийн замын талаар ямар ч мэдлэг байдаггүй, мөн үнэний зам гэж юу болохыг мэддэггүй. Ийм мунхаг, зөрүүд, мэдлэггүй хүмүүс Бурханы ерөөлийг олж авч чадах уу, та нар хэл дээ? Тэд Мессиаг олж харж чадах уу? Тэд Ариун Сүнсний ажлын чиглэлийг мэдээгүй, Есүсийн хэлсэн үнэний замыг мэдээгүй, цаашлаад Мессиаг ойлгоогүй учраас Есүсийг эсэргүүцсэн. Тэд Мессиаг хэзээ ч харж байгаагүй, Мессиатай хэзээ ч хамт байгаагүй болохоор Мессиагийн нэртэй дэмий зууралдах зуураа Мессиагийн мөн чанарыг боломжит бүх аргаар эсэргүүцэх алдаа гаргасан. Энэ фарисайчууд мөн чанарын хувьд зөрүүд, биеэ тоосон байж, үнэнийг дуулгавартай дагаагүй. Тэдний Бурханд итгэх зарчим нь энэ: Таны номлол хэр гүн гүнзгий, Таны эрх мэдэл хэр өндөр дээд ч бай, Мессиа гэж нэрлэгдээгүй л бол Та Христ биш. Эдгээр үзэл бодол нь утга учиргүй, хөгийн биш гэж үү? Би та нараас дахин асууя: Та нарт Есүсийн талаар өчүүхэн ч ойлголт байхгүй юм чинь эрт үеийн фарисайчуудын алдааг гаргах нь туйлын хялбар биш гэж үү? Чи үнэний замыг ялгаж чадах уу? Чи Христийг эсэргүүцэхгүй гэдгээ үнэхээр баталж чадах уу? Чи Ариун Сүнсний ажлыг дагаж чадах уу? Чи Христийг эсэргүүцэх эсэхээ мэдэхгүй байвал аль хэдийн үхлийн ирмэгт амьдарч байна гэж Би хэлнэ. Мессиаг мэддэггүй хүмүүс бүгд Есүсийг эсэргүүцэж, голж, гүжирдэх чадвартай байсан. Есүсийг ойлгодоггүй хүмүүс бүгд Түүнийг голж, доромжлох боломжтой. Түүнчлэн тэд Есүсийн эргэн ирэлтийг Сатаны заль мэх гэж харах боломжтой ба махбодод эргэн ирсэн Есүсийг илүү олон хүн яллах болно. Энэ бүх зүйл та нарыг айлгахгүй байна гэж үү? Ариун Сүнсийг доромжилж, чуулгануудад хэлсэн Ариун Сүнсний үгийг сүйрүүлж, Есүсийн илэрхийлсэн бүхнийг үл ойшоох ийм зүйлтэй та нар нүүр тулна. Та нар ийм сэхээгүй байвал Есүсээс юу олж авч чадах вэ? Хэрвээ та нар алдаагаа ойлгохоос зөрүүдлэн татгалзаж байгаа бол Есүс цагаан үүлэн дээр махбодод эргэн ирэх үед Есүсийн ажлыг хэрхэн ойлгож чадах юм бэ? Би та нарт үүнийг хэлье: үнэнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй атлаа Есүсийг цагаан үүлэн дээр ирэхийг сохроор хүлээдэг хүмүүс Ариун Сүнсийг гарцаагүй доромжлох бөгөөд тэд бол устгагдах угсаатан мөн. Та нар ердөө л Есүсийн нигүүлслийг хүсэж, тэнгэрийн жаргалтай ертөнцөд жаргахыг хүсдэг, гэсэн атлаа Есүсийн хэлсэн үгийг хэзээ ч дуулгавартай дагаж байгаагүй, Түүнийг махбодод эргэн ирэх үед хэлсэн үнэнийг нь хэзээ ч хүлээн аваагүй. Есүс цагаан үүлэн дээр эргэн ирэх тухай баримтын хариуд та нар юу өргөн барих вэ? Удаа дараа нүгэл үйлдэж, үүнийгээ ахин дахин улайх чин сэтгэл чинь үү? Цагаан үүлэн дээр эргэн ирэх Есүст та нар юуг тахил болгон өргөх вэ? Өөрсдийгөө өргөмжилдөг олон жилийн ажлаа өргөх үү? Эргэн ирсэн Есүсийг өөрсдөдөө итгүүлэхийн тулд та нар юу өргөн барих вэ? Ямар ч үнэнийг дуулгавартай дагадаггүй, биеэ тоосон уг чанараа барих уу?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Есүсийн сүнслэг биеийг харах үед чинь Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 76

Та нар үгээрээ л үнэнч байдаг, та нарын мэдлэг ердөө л оюун ухаан, үзэл баримтлалынх байдаг, та нарын хөдөлмөр тэнгэрийн ерөөлийг олж авахын төлөө байдаг, тэгэхээр итгэл чинь ямар болж таарах вэ? Өнөөдөр ч гэсэн та нар үнэний үг нэг бүрийг чихнийхээ хажуугаар өнгөрөөдөг. Та нар Бурхан гэж юу болохыг, Христ гэж хэн болохыг мэддэггүй, Еховаг хэрхэн хүндэтгэхийг мэддэггүй, Ариун Сүнсний ажилд хэрхэн орохыг мэддэггүй, Бурханы Өөрийн ажил болон хүний заль мэхийг хэрхэн ялгахаа мэддэггүй. Чи Бурханы илэрхийлсэн, бодолд чинь нийцэхгүй байгаа үнэний үгийг яллахаа л мэднэ. Даруу байдал чинь хаана байна вэ? Дуулгавартай байдал чинь хаана байна вэ? Үнэнч байдал чинь хаана байна вэ? Үнэнийг эрж хайх хүсэл чинь хаана байна вэ? Бурханыг хүндлэх хүндлэл чинь хаана байна вэ? Би та нарт хэлье, тэмдгийн улмаас Бурханд итгэгчид бол гарцаагүй устгагдах ангилалд багтдаг. Махбодод эргэн ирсэн Есүсийн үгийг хүлээн зөвшөөрөх чадваргүй хүмүүс бол гарцаагүй тамын үр удам, тэргүүн тэнгэрэлчийн үр хойч, мөнхийн сүйрэлд өртөх ангилалд хамаардаг. Олон хүн Миний хэлсэн зүйлийг тоохгүй байж магад, гэвч Есүс тэнгэрээс цагаан үүлэн дээр бууж ирэхийг хоёр нүдээрээ харах үед чинь зөвт байдлын Нар олон нийтэд үзэгдэнэ гэдгийг Би Есүсийг дагадаг ариун хүмүүс гэгддэг хүн бүрд хэлэхийг хүсэж байна. Есүс тэнгэрээс буун ирж буйг нүдээр үзэх тэр үе чамд маш сэтгэл догдлом мөч байж болох ч энэ үе бас шийтгүүлэхээр там руу буух үе чинь гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Энэ нь Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний төгсгөлийн цаг үе байх бөгөөд Бурхан сайныг шагнаж, мууг шийтгэх үе байх болно. Учир нь, хүн тэмдгийг харахаас өмнө, үнэний илэрхийлэл л байх үед Бурханы шүүлт дууссан байх болно. Үнэнийг хүлээн зөвшөөрдөг, тэмдгийг эрж хайдаггүй хүмүүс ариусаж, Бурханы сэнтийн өмнө эргэн ирж, Бүтээгчийн тэвэрт орсон байх болно. “Цагаан үүл хөлөглөн ирээгүй Есүс бол хуурамч Христ” хэмээн муйхарлан итгэдэг хүмүүс мөнхийн шийтгэл хүртэнэ, учир нь тэд тэмдэг үзүүлдэг Есүст л итгэдэг, харин хатуу шүүлт зарлан, амийн үнэн замыг гаргадаг Есүсийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тэгэхээр Есүс цагаан үүлэн дээр ил тодоор эргэн ирэх үедээ л үүнийг шийдвэрлэх болно. Тэд хэтэрхий зөрүүд, өөртөө итгэлтэй, биеэ тоосон. Иймэрхүү өөдгүй хүмүүс яаж Есүсээр шагнуулж чадах билээ? Есүс эргэн ирнэ гэдэг нь үнэнийг хүлээн зөвшөөрөх чадвартай хүмүүсийн хувьд агуу аврал, тэгж чаддаггүй хүмүүсийн хувьд яллалтын тэмдэг юм. Та нар өөрсдийн замыг сонгох хэрэгтэй ба Ариун Сүнсийг доромжилж, үнэнийг голох ёсгүй. Та нар юм мэдэхгүй, биеэ тоосон хүн байх бус, харин Ариун Сүнсний удирдамжийг дуулгавартай дагаж, үнэнийг хүсэн хүлээж, эрж хайдаг хүн байх хэрэгтэй; ийм байдлаар л та нар ашиг тус хүртэх болно. Би та нарт Бурханд итгэх замаар хянуур явахыг зөвлөж байна. Дүгнэлт хийх гэж бүү яар; түүнчлэн, Бурханд итгэх итгэлдээ хайхрамжгүй, бодлогогүй бүү бай. Бурханд итгэдэг хүмүүс ядаж даруу агаад хүндлэлтэй байх ёстой гэдгийг та нар мэдэх хэрэгтэй. Үнэнийг сонссон хэрнээ хямсганадаг хүмүүс бол ухаангүй, мэдлэггүй хүмүүс юм. Үнэнийг сонссон хэрнээ хайхрамжгүйгээр дүгнэлт хийх гэж яардаг, эсвэл үнэнийг ялладаг хүмүүс бардамналд идэгдсэн байдаг. Есүст итгэдэг хэн ч бай бусдыг харааж, яллах эрхгүй. Та нар бүгд бодлоготой, үнэнийг зөвшөөрдөг хүмүүс байх хэрэгтэй. Магадгүй үнэний замыг сонсож, амийн үгийг уншаад, энэ 10,000 үгээс ганц нь л чиний бодол санаа болон Библитэй нийцэж байна гэж бодвол энэ 10,000 үгээс ганцыг нь чи цааш нь эрж хайх хэрэгтэй. Өөртөө хэт итгэлтэй байж, өөрийгөө хэт өндөрт өргөмжлөлгүйгээр даруу байхыг Би чамд бас л зөвлөе. Бурханыг ингэж хүндэтгэх зүрх сэтгэлтэйгээр чи илүү их гэрлийг олж авна. Чи эдгээр үгийг анхааралтай шинжилж, ахин дахин тунгаавал эдгээр нь үнэн мөн эсэх, амь мөн эсэхийг ойлгох болно. Магадгүй зарим хүн цөөн хэдэн өгүүлбэр уншчихаад л эдгээр үгийг сохроор яллаж, “Энэ чинь Ариун Сүнсний бага зэрэг гэгээрлээс цаашгүй юм байна” эсвэл “Энэ бол хүмүүсийг төөрөлдүүлэх гэж ирсэн хуурамч Христ байна” гэж хэлнэ. Ингэж хэлдэг хүмүүс мэдлэггүй байдалдаа сохорсон байдаг. Чи Бурханы ажил, мэргэн ухааны талаар хэтэрхий өчүүхэн ойлголттой тул чамд Би дахиад эхнээс нь эхэл гэж зөвлөж байна! Та нар эцсийн өдрүүдэд хуурамч Христүүд илэрдэг гээд Бурханы хэлсэн үгийг сохроор яллах ёсгүй, залилуулахаас айсандаа Ариун Сүнсийг доромжилдог нэгэн байх ёсгүй. Тэгвэл асар том эмгэнэл болох бус уу? Ихээхэн судлаад ч чи эдгээр үг нь үнэн биш, зам биш, Бурханы илэрхийлэл биш гэдэгт итгэсээр байвал эцэстээ шийтгүүлж, ямар ч ерөөлгүй хоцорно. Хэрэв чи ийм тодорхой, илэн далангүй хэлсэн үнэнийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй бол Бурханы авралд тэнцэхгүй бус уу? Чи Бурханы сэнтийн өмнө эргэн очих аз завшаангүй хүн биш гэж үү? Бодоод үз! Бодлогогүй, хуумгай бүү бай, Бурханд итгэх итгэлд тоглоом мэт бүү ханд. Хүрэх газрынхаа төлөө, хэтийн ирээдүйнхээ төлөө, амийнхаа төлөө бод, мөн өөрөөрөө бүү тогло. Чи эдгээр үгийг хүлээн зөвшөөрч чадах уу?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Есүсийн сүнслэг биеийг харах үед чинь Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно”-оос эш татав

Өмнөх: I. Ажлын гурван үе шат

Дараах: III. Эцсийн өдрүүд дэх шүүлт

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

41-Р БҮЛЭГ

Би нэгэнтээ хүмүүсийн дунд агуу ажил хийсэн боловч тэд анзаараагүй, тиймээс Би үүнийг тэдэнд алхам алхмаар илчлэхийн тулд Өөрийн үгийг...

ЗАМ… (4)

Хүмүүс Бурханы хайр татам байдлыг олж мэдэж, өнөөгийн эрин үед Бурханыг хайрлах замыг эрж хайх чадвартай байж, өнөөдрийн хаанчлалын...

ЗАМ… (7)

Хөл доорх замыг маань илүү бат бөх, илүү бодитой байг гэсэндээ Бурхан бидэнд биечлэн зам нээж өгсөн удаа олон байдгийг бодит туршлагаараа...

ТУРШЛАГЫН ТАЛААР

Туршлагынхаа явцад Петр хэдэн зуун шалгалттай тулгарсан. Өнөөдрийн хүмүүс “шалгалт” гэх нэр томьёог мэддэг хэдий ч түүний жинхэнэ утга учир...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх