Алдагдсан хонины тухай сургаалт зүйрлэл

2018-05-22

Матай 18:12–14 Та нар юу гэж бодож байна? Хэрвээ хүн зуун хоньтой байгаад тэдний нэг нь төөрч явсан бол тэр хүн ерэн есөн хонио үлдээгээд уул руу явж, төөрсөн нэг хонио эрж хайхгүй гэж үү? Тэгээд түүнийг олбол тэр хонь нь төөрөөгүй үлдсэн ерэн есөн хониноос ч илүү баярлуулна гэж Би та нарт лавтай хэлнэ. Тэгээд ч бас энэ багачуудаас нэг нь алдагдах нь тэнгэрт буй Эцэгийн чинь хүсэл биш юм.

Энэ хэсэг бол сургаалт зүйрлэл—энэ нь хүмүүст ямархуу мэдрэмж өгдөг вэ? Энд ашигласан илэрхийлллийн арга буюу сургаалт зүйрлэл нь хүний хэлний уран дүрслэл бөгөөд ийм болохоор энэ нь хүний мэдлэгийн хүрээнд хамаардаг. Хэрвээ Бурхан Хуулийн эрин үед үүнтэй төстэй зүйл хэлсэн бол ийм үг нь Бурхан хэн болохтой үнэхээр нийцэхгүй байнагэж хүмүүст санагдах байсан, харин Нигүүлслийн эрин үед хүний Хүү эдгээр үгийг өгүүлэх үед энэ нь хүмүүст сэтгэл зассан, аятайхан бөгөөд дотно санагдсан. Бурхан махбодтой болж, хүний дүр төрхөөр гарч ирэхдээ Өөрийн зүрх сэтгэлийн дуу хоолойг илэрхийлэхийн тулд Өөрийнх нь хүн чанараас бий болсон маш тохиромжтой сургаалт зүйрлэл ашигласан. Энэ дуу хоолой нь Бурханы дуу хоолойг болон тухайн эрин үед хийхийг хүссэн Түүний ажлыг төлөөлжээ. Энэ нь мөн Нигүүлслийн эрин үеийн хүмүүст хандах Бурханы хандлагыг төлөөлсөн. Хүмүүст хандах Бурханы хандлагын өнцгөөс авч үзвэл, Тэрээр хүн бүрийг хоньтой зүйрлэсэн юм. Хэрэв нэг хонь төөрвөл түүнийг олохын тулд Тэр хэрэгтэй бүхнийг хийх байсан. Энэ нь тухайн үед хүн төрөлхтний дунд махбодод байх үеийн Бурханы ажлын зарчмыг төлөөлсөн. Бурхан тэрхүү ажилд гаргах Өөрийн эрмэлзэл болон хандлагыг дүрслэхийн тулд энэ сургаалт зүйрлэлийг ашигласан юм. Энэ нь Бурхан махбод болсны давуу тал байв: Тэрээр хүн төрөлхтний мэдлэгийг ашиглан хүний хэлээр хүмүүстэй ярьж, Өөрийн хүслийг илэрхийлж чадсан. Тэрээр хүмүүсийн ойлгошгүй гүн гүнзгий, бурханлаг хэлээ хүний хэлээр, хүний арга замаар хүмүүст тайлбарлаж, “орчуулж өгсөн”. Энэ нь Түүний хүслийг ойлгож, Тэр юу хийхийг хүсэж байсныг мэдэхэд нь хүмүүст тусалсан юм. Тэр мөн хүний хэл хэрэглэн хүмүүстэй хүний өнцгөөс яриа өрнүүлж, хүмүүст ойлгогдохуйцаар ярилцаж чадаж байв. Тэрчлэн хүний хэл, мэдлэгийг хэрэглэн ярьж, ажиллаж, хүмүүст Бурханы сайн санаа, ойр дотно байдлыг мэдрүүлж, зүрх сэтгэлийг нь харуулж чадсан. Та нар үүнээс юу харж байна вэ? Бурханы үг болон үйлдэлд ямар нэг хориг байна уу? Хүмүүсийн үзэж байгаагаар бол Бурхан Өөрийнхөө хэлэхийг хүссэн зүйл, хийхийг хүссэн ажлын талаар ярихдаа, эсвэл Өөрийн хүслийг илэрхийлэхдээ хүний мэдлэг, хэл, ярих маягийг ашиглах ямар ч аргагүй. Гэвч энэ нь эндүү ташаа бодол юм. Бурхан ийм төрлийн сургаалт зүйрлэл хэрэглэснээр хүмүүс Бурханы бодит байдал болон чин сэтгэлийг мэдэрч, тэр үеийн хүмүүст хандаж байсан хандлагыг нь харж чадсан. Энэ сургаалт зүйрлэл нь хуулийн дор удаан хугацаанд амьдарч байсан хүмүүсийг нойрноос нь сэрээсэн бөгөөд Нигүүлслийн эрин үед амьдарч байсан хүмүүсийн дараа дараагийн үеийнхэнд ч урам зориг өгсөн. Энэ сургаалт зүйрлэлийн хэсгийг уншсанаар хүмүүс хүн төрөлхтнийг аврах гэсэн Бурханы чин сэтгэлийг мэдэж, Бурханы зүрх сэтгэлд хүн төрөлхтний эзлэх жин, ач холбогдлыг ойлгодог.

Энэ хэсгийн сүүлчийн өгүүлбэрийг харцгаая: “Тэгээд ч бас энэ багачуудаас нэг нь алдагдах нь тэнгэрт буй Эцэгийн чинь хүсэл биш юм.” Энэ нь Эзэн Есүсийн өөрийнх нь үг байсан уу, эсвэл тэнгэрт буй Эцэгийн үг байсан уу? Өнгөцхөн авч үзвэл Эзэн Есүс ярьж байгаа мэт харагдах боловч Түүний хүсэл нь Бурханы Өөрийн хүслийг төлөөлдөг тул Тэр: “Тэгээд ч бас энэ багачуудаас нэг нь алдагдах нь тэнгэрт буй Эцэгийн чинь хүсэл биш юм” гэж хэлжээ. Тухайн үеийн хүмүүс зөвхөн тэнгэрт буй Эцэгийг л Бурхан гэж хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд өөрсдийнх нь нүдний өмнө харагдаж байсан энэ хүн ердөө л Түүний илгээсэн хүн бөгөөд тэнгэрт буй Эцэгийг төлөөлж чадахгүй гэж үзэж байлаа. Тийм учраас, Эзэн Есүс энэ сургаалт зүйрлэлийн төгсгөлд энэ өгүүлбэрийг нэмэх ёстой болсон, ингэснээр хүмүүс хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы хүслийг лавтай мэдэрч, Түүний хэлсэн үгийн үнэн магадтай, нарийн зөв байдлыг мэдэрч чадах байсан юм. Хэдийгээр энэ өгүүлбэр нь хэлэхэд энгийн нэг зүйл байсан боловч халамж, хайраар хэлэгдсэн бөгөөд Эзэн Есүсийн даруу, нууцлаг байдлыг харуулжээ. Бурхан махбод болсон ч бай, эсвэл сүнсний ертөнцөд ажилласан ч бай, хүний зүрх сэтгэлийг хамгийн сайн мэддэг, хүмүүст юу хэрэгтэйг хамгийн сайн ойлгодог байсан, хүмүүс юунд санаа зовдог, тэднийг юу төөрөгдүүлдгийг мэддэг байсан, тийм учраас Тэр энэ өгүүлбэрийг нэмсэн юм. Энэ өгүүлбэр нь хүн төрөлхтөнд нуугдсан нэг асуудлыг тодруулсан: Хүмүүс хүний Хүүгийн хэлсэн зүйлд үл итгэж байсан болохоор Эзэн Есүс ярьж байх үедээ: “Тэгээд ч бас энэ багачуудаас нэг нь алдагдах нь тэнгэрт буй Эцэгийн чинь хүсэл биш юм” гэж нэмж хэлэх ёстой болсон бөгөөд зөвхөн энэ шалтгаанаар л Түүний үг үр дүнд хүрч, тэдгээрийн нарийн зөвд хүмүүсийг итгүүлж, тэдгээрийн үнэмшилтэй байдлыг сайжруулж чадах байсан. Бурхан жирийн нэг хүний Хүү болоход Бурхан ба хүн төрөлхтний харилцаа маш төвөгтэй болж, хүний Хүүгийн нөхцөл байдал маш бэрхшээлтэй байсан гэдгийг энэ нь харуулдаг. Мөн тухайн үед хүмүүсийн дунд Эзэн Есүсийн эзлэх байр суурь хэчнээн ялихгүй байсныг харуулдаг. Тэр үүнийг хэлэхдээ үнэндээ хүмүүст, эдгээр үг бол Миний Өөрийн зүрх сэтгэлд юу байгааг төлөөлөөгүй, харин та нарын зүрх сэтгэлдээ тээдэг Бурханы хүсэл гэдэгт та нар итгэж болно гэж хэлэх гэсэн юм. Хүн төрөлхтний хувьд энэ нь егөөтэй зүйл байсан бус уу? Хэдийгээр Бурхан махбодоор ажиллах нь Түүний үнэн биед байдаггүй олон давуу талтай байсан боловч Тэр тэдний эргэлзээ, үл тоох байдал, түүнчлэн тэдний хөшүүн байдал, мунхаг занг сөрөх хэрэгтэй байлаа. Хүний Хүүгийн ажлын үйл явц нь хүн төрөлхтний гололтыг амсаж, Өөрийнх нь эсрэг тэмцлийг туулах үйл явц байсан гэж хэлж болно. Түүнээс гадна, биечлэн ажиллаж, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохоороо, мөн Өөрийн мөн чанараар хүн төрөлхтний итгэлийг тасралтгүй олж авч, хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулах үйл явц байсан юм. Энэ нь бие махбодтой болсон Бурхан газар дээр Сатаны эсрэг дайн хийж байсан зүйл биш байв; харин ч энэ бол Бурхан эгэл хүн болж, Өөрийг нь дагаж байсан хүмүүстэй тэмцэж эхэлсэн явдал байсан бөгөөд энэхүү тэмцэлд хүний Хүү Өөрийн даруу зангаар, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохоор, мөн Өөрийн хайр, мэргэн ухаанаар Өөрийн ажлыг гүйцээсэн юм. Тэр Өөрийн хүссэн хүмүүсийг олж авч, Өөртөө тохирох ялгамж чанар, байр суурийг эзэмшиж, Өөрийн сэнтийд “эргэн очсон.”

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Есүс гайхамшиг үзүүлсэн нь

1. Есүс таван мянган хүнийг хооллосон нь Иохан 6:8–13 Түүний шавь нарын нэг Симон Петрийн дүү Андрей Түүнд: “Энд таван арвайн талх, хоёр...

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих