Хүний Хүү Амралтын өдрийн ч Эзэн мөн

1. (Матай 12:1) Тэр үед, Есүс амралтын өдөр тариан талбайгаар өнгөрөхөд, Түүний шавь нар нь өлсөж байсан тул улаан буудайн түрүүнээс шувтарч идэв. 2. (Матай 12:6-8) Гэвч Би та нарт хэлье, энэ газарт сүмээс ч илүү аугаа …

2018-05-22 12:58:14

Алдагдсан Хонины тухай сургаалт зүйрлэл

(Matай 18:12-14) Чи хэрхэн тунгааж байна? Хүн зуун хоньтой, тэдний нэг нь төөрч явсан бөгөөд тэр ерэн есөн хоньтой үлдэх атал уул руу явж, төөрсөн нэг хонийг эрж хайхгүй гэж үү? Тэгээд түүнийг олбол, та бүхэнд үнэнийг хэ…

2018-05-22 13:58:14

Дал дахин долоон удаа уучлах Эзэний Хайр

1. Дал дахин долоон удаа уучлах (Maтай 18:21-22) Дараа нь Петр Түүн дээр ирж, “Их Эзэн минь, ах минь миний эсрэг хэчнээн удаа нүгэл үйлдэж, түүнийг нь уучлах ёстой вэ? Долоон удаа юу?” гэв. Харин Есүс түүнд айлдсан нь “…

2018-05-22 14:58:14

Уулан дээрх Сургаал Эзэн Есүсийн тухай сургаалт зүйрлэлүүд  Тушаалууд

1. Уулан дээрх Сургаал 1) Ерөөлүүд (Матай 5:3-12) 2) Давс ба Гэрэл (Матай 5:13-16) 3) Хууль (Матай 5:17-20) 4) Хилэгнэл (Матай 5:21-26) 5) Завхайрал (Матай 5:27-30) 6) Салалт (Матай 5:31-32) 7) Тангараг (Матай 5:3…

2018-05-22 15:58:14

Есүс тэмдэг болон гайхамшиг үзүүлсэн нь

Эзэн Есүсийн гүйцэтгэсэн гайхамшгуудын дундаас бид зөвхөн энэ хоёрыг сонгосон ба учир нь эдгээр нь Миний энд ярих гэж буй зүйлийг харуулахад хангалттай.

2018-05-22 16:58:14

Есүс Фарисайчуудыг зэмлэсэн нь

Бидний ярьсан бүхэн Бурханы зан чанар болон хүмүүс, хэрэг явдал, аливаа зүйлд хандах Түүний хандлагатай холбоотой. Мэдээж дээрх хоёр ишлэл ч бас ялгаагүй.

2018-05-22 17:58:14

Өөрийн амилалын дараа шавь нартаа хэлсэн Есүсийн үгс

(Иохан 20:26-29) Тэгээд найман өдрийн дараа Түүний шавь нар, мөн Томасын хамт байхад Есүс ирж, хаалга хаалтай байсан ч голд нь зогсоод, “Энх тайван та нарт байх болтугай” гэв. Дараа нь тэр Томаст хандан “Энд хуруугаа хүр…

2018-05-22 18:58:14

Есүс дахин амилсныхаа дараа талх идэж Бичвэрийг тайлбарласан нь

(Лук 24:30–32) Энэ үе өнгөрөхөд Тэр тэдэнтэй хамт ширээнээ тухлан сууж талх авч түүнийг адислаад тэдэнд хуваан өгөв. Тэдний нүд нь гэрэлтэж, Түүнийг танихад, Тэрээр нүднийх нь өмнө алга болжээ. Мөн тэд нэг нэгэндээ, –”Би…

2018-05-22 19:58:14