Асуулт 1: Эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажил хийхийн тулд Бурхан махбод болж, хүний Хүү болсон гэж та нар гэрчилдэг, гэхдээ шашны олон пастор болон ахлагчид, Эзэн эргэж ирэх үедээ үүлэн дээр бууж ирнэ гэж тодорхойлдог. Энэ нь үндсэндээ эдгээр бичвэрийн дагуу байдаг: “Та нараас өргөгдөн тэнгэр лүү аваачигдсан энэ Есүс тэнгэр лүү явсныг нь та нар харсантай адил байдлаар ирэх болно” (Үйлс 1:11). “Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирнэ; нүд бүр Түүнийг харна” (Илчлэл 1:7). Түүнчлэн шашны пасторууд болон ахлагчид бас, үүлэн дээр бууж ирээгүй ямар ч Эзэн Есүс хуурамч бөгөөд гологдох ёстой гэж бидэнд сургасан. Энэ үзэл бодол нь Библид нийцэж байгаа эсэхийг бид мэддэггүй. Үнэн хэрэгтээ энэ нь зөв ойлголт мөн үү?

Хариулт:

Эзэний хоёр дахь ирэлт болон эцсийн өдрүүдийн хүний Хүүгийн бие махбодтой болсон талаар Библид тодорхой зөгнөлүүд байдгаар үл барам ийм зөгнөл олон байдаг. “Тиймээс та нар ч бас бэлэн бай: учир нь та нарын бодоогүй цагт хүний Хүү ирнэ” (Лук 12:40). “Учир нь тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл цахилдаг аянга шиг; хүний Хүү ч бас Өөрийн өдөртөө тийнхүү байх болно. Гэхдээ тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд гологдоно” (Лук 17:24-25). Энэ бүх зөгнөл нь “хүний Хүү” эсвэл “хүний Хүү ирэх” тухай ярьдаг. “Хүний Хүү” гэсэн энэ үг нь хүн болж төрсөн, хэвийн хүн чанартай Нэгнийг хэлдэг. Иймээс Сүнсийг хүний Хүү гэж нэрлэж болохгүй. Ехова Бурхан Сүнс учраас “хүний Хүү” биш шүүдээ. Заримдаа харагддаг тэнгэр элчүүд, сүнслэг биетүүд болохоор хүний Хүү гэж болохгүй. Хүний төрхтэй ч гэсэн сүнслэг биетэй бүхнийг “хүний Хүү” гэж болохгүй. Тэр Бурханы Сүнсний махбод болсон бие байсан учраас бие махбодтой болсон Эзэн Есүсийг “хүний Хүү”, мөн “Христ” гэж нэрлэж байсан, иймээс бусад хүмүүстэй хамт амьдран жирийн, хэвийн хүн болсон. Тэгвэл “хүний Хүү ирэх” “хүний Хүү”, гэж Эзэн Есүс хэлэхдээ эцсийн өдрүүдэд бие махбодтой болсон Бурханы ирэхийг хэлж байсан юм.

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариултаас

Эзэн Есүс Өөрийгөө хүний Хүү болон эргэж ирнэ гэж олон удаа зөгнөсөн байдаг. Хүний Хүү гэдэг бол хэвийн хүн шиг идэж, ууж, унтаж алхдаг, гаднаасаа эгэл жирийн хүн шиг харагддаг махбод дахь Эзэн Есүстэй адил бие махбодтой болсон Бурхан гэсэн үг. Гэвч дахин амилсны дараа Эзэн Есүсийн сүнслэг бие өөр байсан, хана нэвтэлж, замхран алга болж, буцаж ил болж чаддаг байсан. Энэ нь нэн ер бусын байсан. Тэгэхээр Түүнийг хүний Хүү гэж хэлж болохгүй. Хүний Хүүгийн эргэн ирэлтийн талаар зөгнөхдөө Эзэн Есүс ингэж хэлсэн, “Гэхдээ тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд гологдоно” (Лук 17:25). Эзэн сүнслэг бие болж үүлэн дээр эргэн ирээд асар их алдар хүндтэйгээр олны өмнө илрэхэд нь, бүх хүн сөхөрч, шүтэн мөргөхөөр хэн Түүнийг эсэргүүцэж, яллаж зүрхэлнэ гэж? Эзэн Есүс ингэж хэлэв, “Гэхдээ тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд гологдоно” Эдгээр үг яаж биелэх вэ? Зөвхөн бие махбодтой болсон Бурхан ажлаа хийхээр хүний Хүү болж, хүмүүс Түүнийг бие махбодтой болсон Христ гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй байх үед л тэд өөрсдийнхөө үзэл, төсөөллөөр Христийг яллаж, голж зүрхэлнэ. Библид байхгүй гэж та одоо бас хэлж зүрхлэх үү? Үүн дээр нэмээд, Эзэн Есүс бас ингэж зөгнөсөн “Харин тэр өдөр цагийг хэн ч мэдэхгүй, тэнгэрийн тэнгэрэлчүүд ч мэдэхгүй, зөвхөн Миний Эцэг л мэднэ” (Матай 24:36.) “Хэрэв чи сэрэхгүй бол Би хулгайч мэт очих ба ямар цагт Би чам дээр очихыг чи мэдэхгүй” (Илчлэл 3:3). Эзэн сүнслэг биеэр үүлэн дээр буугаад ирвэл хүн бүр энэ тухай мэдэж, харж чадна гэсэн үг. Гэвч Өөрийнхөө эргэж ирэх талаар Эзэн Есүс “хэн ч мэдэхгүй”, “Хүү ч мэдэхгүй”, “хулгайч мэт” гэж зөгнөсөн. Эдгээр үг яаж биелэх вэ? Хэрвээ Эзэн Есүс сүнслэг биеэр илрэх байсан бол Тэр Өөрийнхөө тухай яаж мэдэхгүй байх юм бэ? Бурхан эцсийн өдрүүдэд хүний Хүүгийн махбод болж, эгэл жирийн хүн болох үед л Хүү мэдэхгүй гэдэг үг биелэх юм. Эзэн Есүс золин аврах ажлыг биелүүлэхээр ирсэн Христийн ялгамж чанараа үйлчлэлээ хийхээс өмнө Өөрөө ч мэддэггүй байсантай адил. Иймээс Эзэн Есүс Бурхан Эцэгтээ үргэлж залбирдаг байсан. Эзэн Есүс үйлчлэлээ биелүүлж эхлэх үедээ л Өөрийнхөө ялгамж чанарыг ухаарсан юм.

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариултаас

Эзэн Есүс “Тэр эргэн ирж үүний талаар олон үг айлдана” гэж зөгнөсөн байдаг, гэвч та нар “Эзэн үүл хөлөглөн буун ирнэ” гэсэн зөгнөлийг л барин Эзэний хэлсэн үүнээс илүү бусад чухал зөгнөлийг эрж хайж судалдаггүй. Энэ нь буруу замыг даган алхаж Эзэнээр таягдан хаягдахад хялбар болгодог. Үнэндээ Библид ганцхан “үүл хөлөглөн бууж ирнэ” гэсэн зөгнөл байдаггүй. Мөн Эзэн хулгайч шиг ирж нууцаар бууж ирнэ гэсэнтэй адил зөгнөл олон байдаг. Жишээ нь Илчлэл 16:15-д “Харагтун, Би хулгайч мэт ирнэ.” Матай 25:6-д “Шөнө дөлөөр хашхирах дуу гарч, ‘Хараач, Сүйт залуу ирлээ; Түүнийг угтан авцгаа’ гэлээ.” гэж байдаг. Мөн Илчлэл 3:20-д: “Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: Хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно” гэж байдаг. Эдгээр зөгнөл бүгд “Бурхан бие махбодтой болохдоо хүний Хүү болж нууцаар бууж ирнэ” гэж дурдсан байдаг. “хулгайч шиг” гэдэг нь чимээгүй, нууцаар ирнэ гэсэн утгатай. Хүмүүс Эзэн Есүс илэрч Өөрийн ажлаа гүйцэтгэсэн яг тэр үед буцаж очсонтой адил тэд Түүнийг харж эсвэл сонссон ч Бурхан гэдгийг нь мэдэхгүй байх болно. Гаднаасаа Эзэн Есүс зүгээр л жирийн нэгэн хүний Хүү байсан ба хэн ч Түүнийг Бурхан гэдгийг мэдээгүй учир Эзэн Есүс хүний Хүүгийн илрэлт болон ажилд “хулгайч шиг” гэсэн зүйрлэлийг ашигласан. Энэ үнэхээр таарч байна! Үнэнийг хайрладаггүй хүмүүс бие махбодтой Бурхан хэрхэн ярьж, ажиллаж эсвэл Түүний хэчнээн их үнэнийг илэрхийлснээс үл хамааран тэд хүлээн авдаггүй. Үүний оронд тэд бие махбодтой Бурханыг энгийн хүн мэт үзэж мөн Түүнийг яллаж таягдан хаядаг. Тиймээс Эзэн Есүс Өөрийнхөө эргэн ирэх тухай: “Учир нь тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл цахилдаг аянга шиг; хүний Хүү ч бас Өөрийн өдөртөө тийнхүү байх болно. Гэхдээ тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд гологдоно” (Лук 17:24-25). Эзэний зөгнөлд үндэслэвэл Түүний эргэн ирэлт нь “Хүний Хүүгийн ирэлт” байх болно. “Хүний Хүү” гэдэг нь бие махбодтой Бурханыг хэлэх ба бүх хүмүүсийн өмнө нээлттэйгээр үүл хөлөглөн бууж илрэх дахин амилсан Эзэн Есүсийн сүнслэг бие биш юм. Яагаад тэгдэг вэ? Хэрэв энэ нь олны дунд үүл хөлөглөн бууж ирэх дахин амилсан Эзэн Есүсийн сүнслэг бие байсан юм бол итгэмээргүй хүчтэй байж дэлхийг гайхшруулах байсан байх. Хүн бүр газар унаж хэн ч эсэргүүцэж чадахгүй байх байсан. Тэр тохиолдолд эргэн ирсэн Эзэн Есүс маш их зовлон шаналлыг тэсвэрлэсээр мөн энэ үеийнхнээр үл тоомсорлогдох байсан уу? Тийм л учраас Эзэн Есүс Өөрийнхөө эргэн ирэлтийг “хүний Хүүгийн ирэлт” бас “хулгайч шиг” байх болно гэж зөгнөсөн. Үнэндээ энэ нь хүний Хүүгийн бие махбодтой болсон Бурхан нууцаар ирнэ гэдгийг хэлж байна.

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариултаас

Одоо, Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ 20 гаруй жилийн турш Хятадын эх газар даяар тархаад байна. Энэ нь янз бүрийн шашин болон урсгалд хэдийнээ түгжээ. Энэ хугацаанд Хятадын Коммунист Намын хэвлэл мэдээлийн ухуулга сурталчилгааны кампанит ажилтай хавсарсан ХКН-ын засгийн газрын улайрсан дарангуйлал, эрс арга хэмжээний улмаас Төгс Хүчит Бурхан аль хэдийн хүн бүрийн мэдэх нэр болжээ. Дараа нь Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн бүх үнэн Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы хийсэн олон видео, бичлэг цахим ертөнцөд бага багаар тавигдаж, дэлхий даяар тарж байна. Би шашны хүрээлэлд байгаа хүмүүс бүгд Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы олон төрлийн гэрчлэлийн аргачлалуудын талаар сонссон гэж итгэдэг. Маш олон хүмүүс Бурхан ирсэн гэдгийг гэрчилсэн. Энэ нь Эзэн Есүсийн зөгнөлүүдийг бүрэн дүүрэн биелүүлж байгаа юм. “Шөнө дөлөөр хашхирах дуу гарч, ‘Хараач, сүйт залуу ирлээ; Түүнийг угтан авцгаа’ гэлээ” (Матай 25:6). Тэгвэл яагаад шашны пасторууд болон ахлагчид Эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурханы ажлыг хэрцгийгээр яллаж эсэргүүцсээр байгаа юм бэ? Библид Эзэний эргэн ирэлтийн талаар маш олон зөгнөл байдаг Тэгтэл яагаад тэд Эзэн үүл хөлөглөн бууж ирнэ гэсэн зөгнөлд хэт баригдчихсан байдаг юм бэ? Тэд Эзэний ирэлтийн гэрчлэлүүдийг сонсохдоо яагаад ер нь эрж хайдаггүй юм бэ? Яагаад тэд Төгс Хүчит Бурхан олон үнэнийг илэрхийлсэн гэдгийг мэддэг, бас Бурханы ажлын бодит байдлыг харсаар байж, зөрүүдлэн өөрсдийн үзэл болон төсөөлөлдөө баригдаж, эцсийн өдрүүдийн Бурханы ажлыг эсэргүүцэж яллана вэ? Эдгээр хүмүүс үнэнийг хайрлаж Эзэний ирэлтийг чин сэтгэлээсээ хүлээдэг үү, үгүй юу? Тэд ухаалаг охид уу мунхаг охид уу? Хэрэв тэд ухаалаг охид байж чин сэтгэлээсээ Эзэний эргэн ирэлтийг хүлээдэг бол тэгвэл тэд яагаад Бурханы дуу хоолойг сонсож хаанчлалын сайн мэдээний цэцэглэлтийг харчихаад зөрүүдлэн яллаж эсэргүүцсээр байгаа юм бэ? Энэ нь Эзэнийг илрэхийг хүлээн найдаж байгаа тэдний чин сэтгэл байж чадаж байна уу? Энэ нь Эзэний эргэн ирэлтэд баярлах тэдний үнэн сэтгэлийн илэрхийлэл байж чадаж байна уу? Үнэндээ, ний нуугүй хэлэхэд Тэдний Эзэнд итгэх итгэл болон Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг хүсэн хүлээдэг гэдэг нь хуурамч, харин тэнгэрийн хаанчлалд орж ерөөгдөх тэдний хүсэл нь үнэн! Тэд үнэнийг эрэлхийлж, амийг олж авахын тулд, үнэнийг олж авч, нүглээс чөлөөлөгдөхийн тулд Эзэнд итгэдэг биш. Тэд юунд хамгийн их анхаардаг вэ? Эзэн бууж ирэн тэднийг тэнгэрийн хаанчлал руу шууд авч явж тэднийг бие махбодын зовлонгоос ангижруулж тэнгэрийн хаанчлалын ивээлийг хүртээх юм. Энэ бол тэдний Бурханд итгэх жинхэнэ зорилго юм! Энэ шалтгаанаас гадна тэдэнд хүн төрөлхтнийг аварч үнэнийг илэрхийлсэн Төгс Хүчит Бурханаас татгалзах өөр ямар шалтгаан байх юм бэ? Хүн бүр энэ талаар бодож чадна. Хэрэв хэн нэгэн үнэнд хайртай, Бурханыг илрэхийг чин сэтгэлээсээ хүлээж байгаа бол, тэд Эзэн ирсэн гэдгийг сонсоод ямар үйлдэл хийх вэ? Тэд үүнийг сонсохгүй, харахгүй, хүрэхгүй байх уу? Тэд сохроор үгүйсгэж, яллаж эсэргүүцэх үү? Тэр зөв, мэдээж үгүй! Яагаад гэвэл Бурханы илрэлтийг чин сэтгэлээсээ хүлээж Бурханы ирэлтийг угтан авдаг хүн нь жинхэнэ гэрлийн илрэлт, тэдний зүрх сэтгэлийг үнэн бөгөөд зөвт байдал удирдахыг хүсэн хүлээдэг Тэд Бурхан хүн төрөлхтнийг аврахаар ирэхийг хүлээдэг ба тэднийг ариун болгож Бурханд хүрэхийн тулд нүглээс бүрэн ангижирахад туслахыг хүлээдэг. Гэвч зөвхөн Эзэнийг үүл хөлөглөн бууж ирэхийг хүлээдэг тэдгээр хүмүүс Төгс Хүчит Бурханыг үгүйсгэж татгалзаад зогсохгүй, ялангуяа өөрсдийн байр суурь, аж амьдралаа хамгаалахын тулд Төгс Хүчит Бурханыг хэрцгийгээр яллаж эсэргүүцдэг тэдгээр шашны удирдагчид тэд бүгд үнэнийг дорд үзэж, үнэнийг үзэн яддаг хүмүүс юм. Тэд бол эцсийн өдрүүдийн Бурханы ажлаар илчлэгдсэн үл итгэгчид бөгөөд Христийг эсэргүүцэгчид мөн. Бие махбодтой Бурхан Өөрийн авралын ажлаа бүрэн болгосны дараа тэдгээр хүмүүс сая жилд ганц болдог гай гамшигт унах ба цурхиран уйлж шүдээ хавирах болно. Тэгээд Эзэн үүл хөлөглөн олны дунд бууж илэрнэ гэсэн зөгнөл бүрэн биелэх болно: “Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирнэ; нүд бүр Түүнийг харна, Түүнийг жадалсан хүмүүс ч бас харна: газар дэлхийн бүх овог Түүнээс болж гашуудна” (Илчлэл 1:7).

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариултаас

Өмнөх: 8. Шүүлтийн ажлыг хийхээр Бурхан бие махбодтой болох нь, тодорхойгүй Бурханд итгэх хүн төрөлхтний итгэл болон Сатаны эзэмшлийн харанхуй эрин үеийг хэрхэн төгсгөл болгодог юм бэ?

Дараах: Асуулт 2: Эзэн Есүс бол бие махбодтой болсон Бурхан байсан гэдгийг Эзэнд итгэдэг хүмүүс мэддэг хэдий ч тун цөөхөн хүн л бие махбодтой болох тухай үнэнийг ойлгодог. Эзэн эргэн ирэх үедээ хүний Хүү болж, ажиллан, яг Эзэн Есүстэй адилаар илэрвэл хүмүүс үнэндээ Эзэн Есүсийг таньж, Түүний эргэн ирэлтийг угтан авах ямар ч аргагүй байх болно. Тэгвэл бие махбодтой болох гэж яг юу юм бэ? Бие махбодтой болохын мөн чанар юу вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх