1.1. Хуулийн эрин үе дэх ажлын тухай Бурханы илчлэлийн талаар

21. Ехова хүн төрөлхтнийг бүтээсэн, өөрөөр хэлбэл, Тэрээр хүн төрөлхтний өвөг дээдэс болох Адам, Еваг бүтээсэн боловч тэдэнд ямар ч илүү оюун ухаан, эсвэл мэргэн ухаан хайрлаагүй юм. Хэдий тэд аль хэдийн газар дээр амьдарч байсан ч бараг юу ч ойлгоогүй юм. Иймээс хүн төрөлхтнийг бүтээсэн Еховагийн ажлын хагас нь л дууссан бөгөөд бүрэн гүйцэлдээгүй байв. Тэр зөвхөн шорооноос хүний загварыг бүтээгээд үүнд Өөрийн амьсгалыг өгсөн боловч Түүнийг хүндлэх хангалттай хүсэл зоригийг хүнд хайрлаагүй юм. Анх хүнд Түүнийг хүндлэх, эсвэл Түүнээс эмээх оюун санаа байгаагүй. Хүн Түүний үгийг хэрхэн сонсохоо л мэддэг байсан боловч газар дээрх амьдрал болон хүний амьдралын хэвийн дүрэм журмын талаарх үндсэн мэдлэгийг мэддэггүй байлаа. Иймээс хэдийгээр Ехова эрэгтэй, эмэгтэй хүнийг бүтээж, долоон өдрийн туурвилаа дуусгасан боловч хүний бүтээлийг яавч бүрэн төгс болгоогүй, учир нь хүн ердөө гадаад бүрхүүл байсан ба хүн байх бодит байдал дутмаг байлаа. Хүн төрөлхтнийг Ехова бүтээсэн гэдгийг л хүн мэддэг байсан боловч Еховагийн үгийг, эсвэл хуулийг хэрхэн мөрдөх тухай өчүүхэн ч мэддэггүй байв. Иймээс хүн төрөлхтөн бий болсны дараа Еховагийн ажил огтхон ч дуусах болоогүй байсан юм. Тэрээр хүн төрөлхтнийг Өөрийнхөө өмнө ирүүлэхийн тулд бүрэн залж чиглүүлэх хэрэгтэй байлаа, ингэснээр тэд газар дээр хамт амьдарч, Түүнийг хүндлэх чадвартай болж магад ба ингэснээр тэд Түүний удирдамжтайгаар газар дээрх хэвийн хүний амьдралын зөв замд орж магад байв. Ийм маягаар л үндсэндээ Еховагийн нэрийн дор явагдсан ажил бүрэн дууссан; өөрөөр хэлбэл, зөвхөн ийм маягаар л дэлхийг бүтээх Еховагийн ажил бүрэн дууссан юм. Иймээс хүн төрөлхтнийг бүтээсэн болохоор Тэр хэдэн мянган жилийн турш газар дээрх хүн төрөлхтний амьдралыг залж чиглүүлэх хэрэгтэй болсон ба ийнхүү хүн төрөлхтөн Түүний зарлиг болон хуулийг мөрдөж, газар дээрх хэвийн хүний амьдралын бүх үйл ажиллагаанд оролцож чадах байсан юм. Зөвхөн тэр үед л Еховагийн ажил бүрэн дууссан.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажлын үзэгдэл (3)”-аас эш татав

22. Бурхан Өөрийн удирдлагын төлөвлөгөөний албан ёсны ажлыг эхлэх үедээ хүний дагах учиртай олон хуулийг тогтоосон. Эдгээр хууль нь хүнд, газар дээрх хүний хэвийн амьдралаар буюу Бурхан болон Түүний удирдамжаас салшгүй хэвийн амьдралаар амьдрах боломжийг хүнд олгохын тулд байсан. Бурхан эхлээд хүнд тахилын ширээ хэрхэн босгохыг, тахил яаж байрлуулахыг хэлж өгсөн. Дараа нь хэрхэн тахил өргөх талаар хүнд хэлсэн бөгөөд хүн хэрхэн амьдрахыг—амьдралдаа юуг анхаарах ёстойг, юуг сахин мөрдөх ёстойг, юу хийх ёстойг, юу хийх ёсгүйг тодорхойлон тогтоосон. Хүний төлөө Бурханы тогтоосон зүйлс бүгдийг хамарсан байсан бөгөөд эдгээр ёс заншил, хууль, зарчмаар дамжуулан Тэр хүмүүсийн үйлдлийг стандартжуулж, тэдний амьдралыг залж, Бурханы хуульд ороход нь тэднийг залж, Бурханы тахилын ширээний өмнө ирэхэд нь тэднийг чиглүүлж, хүний төлөө Бурханы бүтээсэн бүх зүйлийн дундаас эмх цэгц, дэг журам, хүлээцтэй байдлыг эзэмшсэн амьдралтай байхад нь тэднийг удирдан чиглүүлсэн. Бурхан хүнд хязгаар тогтоохын тулд анх эдгээр энгийн хууль болон зарчмыг ашигласан, тэгснээр хүн газар дээр Бурханыг шүтэн мөргөдөг хэвийн амьдралтай байж, хүний хэвийн амьдралтай байх байсан; энэ нь Түүний зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний эхлэлийн бодитой агуулга юм. Хууль, дүрэм журмууд маш өргөн агуулгыг хамардаг, тэдгээр нь Хуулийн эрин үед хүн төрөлхтөнд өгсөн Бурханы удирдамжийн тодорхой зүйлс бөгөөд Хуулийн эрин үеэс өмнө байсан хүмүүс тэдгээрийг хүлээн зөвшөөрч, хүндлэх учиртай байсан, тэдгээр нь Хуулийн эрин үед Бурханы хийсэн ажлын тэмдэглэл агаад бүх хүн төрөлхтнийг удирдан залах Бурханы удирдлага, удирдамжийн бодит баталгаа билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө II”-оос эш татав

23. Хуулийн эрин үед хүн төрөлхтнийг залж чиглүүлэх ажил Еховагийн нэрийн дор хийгдсэн бөгөөд ажлын эхний үе шат газар дээр эхэлсэн. Энэ үе шатанд ажил нь ариун сүм болон тахилын ширээ барих, мөн Израилийн ард түмнийг залж чиглүүлж, тэдний дунд ажиллахын тулд хуулийг ашиглах ажлаас бүрддэг. Израилийн ард түмнийг залж чиглүүлснээр Тэр газар дээрх Өөрийн ажлын суурийг тавьсан юм. Энэ суурин дээрээс Тэр Өөрийн ажлыг Израилиас цааш өргөжүүлсэн, өөрөөр хэлбэл, Израилиас эхлэн Тэр Өөрийн ажлыг гадагш нь тэлсэн, ингэснээр хожмын үеийнхэн, Ехова бол Бурхан бөгөөд Ехова тэнгэр, газар, бүх зүйлийг бүтээсэн, мөн Ехова бүх бүтээлийг бүтээсэн гэдгийг мэдэж авсан билээ. Израилийн ард түмнээр дамжуулан Тэр Өөрийн ажлыг тэднээс цааш түгээсэн юм. Израилийн газар нутаг Еховагийн газар дээрх ажлын анхны ариун газар байсан бөгөөд Израилийн газар нутагт Бурхан анх ажиллахаар очжээ. Тэр нь Хуулийн эрин үеийн ажил байв.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажлын үзэгдэл (3)”-аас эш татав

24. Тэр үед, Еховагийн Израиль дахь ажлын ач холбогдол, зорилго, үе шат нь Өөрийн ажлыг бүх дэлхий дээр эхлүүлэх буюу Израилийг төвөө болгон аажмаар Харь үндэстнүүд рүү түгэх явдал байлаа. Энэ бол орчлон ертөнц даяар ажиллахдаа Түүний баримталдаг зарчим—загвар байгуулаад дараа нь орчлон ертөнцийн бүх хүн Түүний сайн мэдээг хүлээн авах хүртэл загвараа өргөжүүлэх явдал мөн. Эхний израильчууд нь Ноагийн үр удам байсан. Энэ хүмүүст зөвхөн Еховагийн амьсгал өгөгдсөн ба тэд амьдралын үндсэн хэрэгцээгээ хангахуйц хангалттай ихийг ойлгосон байсан боловч Ехова ямархуу Бурхан болохыг, хүний төлөөх Түүний хүсэл юу болохыг мэдээгүй, бүх бүтээлийн Эзэнийг яаж хүндэтгэх ёстойг бол бүр ч мэдээгүй. Даган мөрдөх дүрэм журам, хууль байсан эсэх, эсвэл Бүтээгчийн төлөө хийх ёстой үүрэг бүтээгдсэн зүйлд байсан эсэх тухайд бол: Адамын үр удам эдгээр зүйлийн алийг ч мэддэггүй байлаа. Тэдний мэддэг бүхэн гэвэл гэр бүлээ тэжээхийн тулд эр нөхөр нь хөлсөө гарган хөдөлмөрлөж, эхнэр нь нөхөртөө захирагдаж, Еховагийн бүтээсэн хүн төрөлхтнийг үргэлжлүүлэх ёстой гэдэг байв. Өөрөөр хэлбэл, Еховагийн амьсгал болон амийг агуулж байсан ийм хүмүүс Бурханы хуулийг хэрхэн дагахыг, эсвэл бүх бүтээлийн Эзэнийг яаж сэтгэл хангалуун байлгахаа мэддэггүй байжээ. Тэд хэтэрхий багыг ойлгож байлаа. Иймээс, тэдний зүрх сэтгэлд хэдийгээр зальтай зүйл огт байгаагүй, атаархал, хэрүүл тэмцэл хааяа л тэдний дунд гардаг байсан боловч тэд бүх бүтээлийн Эзэн болох Еховаг мэддэггүй, ойлгодоггүй байв. Хүний эдгээр өвөг дээдэс зөвхөн Еховагийн зүйлийг идэж, Еховагийн зүйлийг эдлэхийг л мэддэг байсан боловч Еховаг хүндэтгэхийг мэддэггүй байжээ; Ехова бол тэдний өвдөг сөгдөн шүтэн мөргөх ёстой Нэгэн гэдгийг мэддэггүй байлаа. Иймд тэднийг яаж Түүний бүтээл гэж нэрлэж болох юм бэ? Хэрвээ тийм байсан юм бол “Ехова бол бүх бүтээлийн Эзэн” болон “Тэрээр Өөрийгөө харуулж, Өөрийгөө алдаршуулж, Өөрийгөө төлөөлүүлэхээр хүнийг бүтээсэн” гэдэг үг хий дэмий хэлэгдсэн болохгүй гэж үү? Еховаг хүндэлдэггүй хүмүүс яаж Түүний алдрын гэрчлэл болж чадах юм бэ? Тэд яаж Түүний алдрын илрэл болж чадах юм бэ? Тэгвэл “Би хүнийг Өөрийн дүрээр бүтээсэн” гэх Еховагийн үг муу ёрын нэгэн болох Сатаны гар дахь зэвсэг болох бус уу? Эдгээр үг нь Ехова хүнийг бүтээсэн явдлыг доромжилсон тэмдэг болохгүй гэж үү? Ажлын тэрхүү үе шатыг дуусгахын тулд Ехова хүн төрөлхтнийг бүтээснийхээ дараа Адамын цаг үеэс Ноагийнхыг хүртэл тэднийг зааварчилж, залж чиглүүлээгүй юм. Харин ч үер дэлхийг устгасны дараа л Тэр, Ноа болон бас Адамын үр удам болох израильчуудыг албан ёсоор залж чиглүүлж эхэлсэн билээ. Израиль дахь ажил болон айлдвар нь Израилийн газар нутаг даяар амьдарч байсан Израилийн бүх ард иргэдийг удирдаж байсан бөгөөд Ехова Өөрийн амийг өгөхийн тулд амьсгалаа хүнд үлээж, хүнийг шорооноос босгож, бүтээгдсэн хүн болгож чадахаас гадна хүн төрөлхтнийг шатааж, харааж, Өөрийн таягийг ашиглан хүн төрөлхтнийг удирдаж, мөн газар дээрх хүний амьдралыг чиглүүлж, тэдний дунд өдөр шөнийн цагийн дагуу ярьж, ажиллаж чадна гэдгийг хүмүүст харуулжээ. Хүн Еховагийн атгасан шорооноос үүссэн, цаашлаад хүнийг Ехова бүтээсэн гэдгийг Өөрийн бүтээлүүдэд мэдүүлэхийн тулд л энэ ажлыг хийсэн юм. Үүгээр ч зогсохгүй, Израильд эхлүүлсэн Түүний ажил нь бусад хүмүүс болон улс үндэстнүүд (үнэндээ тэд нар Израилиас тусгаар биш байсан ба харин ч Израилиас салж одсон харь үндэстэн боловч Адам, Евагаас үүссэн байв) Израилиас Еховагийн сайн мэдээг хүлээн авснаар орчлон ертөнц дээрх бүх бүтээгдсэн зүйл Еховаг хүндэтгэж, Түүнийг дээдлэх байлаа. Ехова Өөрийн ажлыг Израильд эхлэлгүйгээр оронд нь хүн төрөлхтнийг бүтээчихээд газар дээр дураар нь амьдруулсан бол тэр тохиолдолд хүний махан биеийн уг чанарын хувьд (уг чанар гэдэг нь хүн өөрийн харахгүй зүйлийг хэзээ ч мэдэж чадахгүй гэсэн үг, өөрөөр хэлбэл Ехова хүн төрөлхтнийг бүтээснийг болон тэр ч байтугай Тэр яагаад үүнийг хийснийг ч мэдэхгүй байх байсан юм) хүн төрөлхтнийг Ехова бүтээсэн гэдгийг, эсвэл Тэр бол бүх бүтээлийн Эзэн гэдгийг хэзээ ч мэдэхгүй байх байв. Хэрвээ Ехова хүнийг бүтээж, газар дээр тавиад, дараа нь хэсэг хугацаанд удирдамж өгөхөөр хүн төрөлхтний дунд үлдэхийн оронд зүгээр л гар дахь тоосоо гөвөөд, явчих байсан бол тэр тохиолдолд бүх хүн юу ч биш болох байв; тэр ч бүү хэл Түүний бүтээсэн тэнгэр, газар, бүх зүйл, бүх хүн юу ч биш болж, түүнчлэн Сатанаар гишгэлүүлэх байсан юм. Ийм маягаар, “Тэрээр газар дээр буюу бүтээлүүдийнхээ дунд зогсох ариун газартай байх ёстой” гэсэн Еховагийн хүсэл сүйрэх байлаа. Иймээс хүн төрөлхтнийг бүтээснийхээ дараа Тэр амьдралыг нь залж чиглүүлэхийн тулд тэдний дунд үлдэж, тэдний дундаас тэдэнд хандаж ярих чадвартай байсан нь бүгд Өөрийн хүслийг гүйцэлдүүлж, Өөрийн төлөвлөгөөг биелүүлэхийн тулд байсан юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хуулийн эрин үе дэх ажил”-аас эш татав

25. Еховагийн ажлаа хийсэн хоёр мянган жилээс өмнө хүн юу ч мэддэггүй байсан бөгөөд бараг бүх хүн ёс суртахууны доройтолд орж, дэлхийг үерээр устгахаас өмнө садар самуун болон ялзралд гүн идэгдсэн байсан, тэдний зүрх сэтгэлд Ехова байгаагүй, Түүний зам бүр ч байгаагүй. Тэд Еховагийн хийх гэж байгаа ажлыг хэзээ ч ойлгоогүй; тэдэнд эрүүл ухаан дутмаг, мэдлэг бүр ч бага байсан бөгөөд хүн, Бурхан, бүх зүйл, амийг огт мэдэхгүй, амьсгалдаг машинтай адил байлаа. Газар дээр тэд могойтой адилаар олон уруу таталтад оролцож, Еховаг доромжилсон олон зүйл хэлсэн боловч мэдлэггүй байсан тул Ехова тэднийг гэсгээж, сахилгажуулаагүй юм. Үерийн дараа л, Ноаг 601 настай байхад Ехова Ноад албан ёсоор харагдаж түүнийг болон түүний гэр бүлийг залж чиглүүлж, үерээс амьд гарсан шувууд, амьтдыг Ноа болон түүний үр удмын хамтаар Хуулийн эрин үеийг дуустал нийтдээ 2,500 жил удирджээ. Тэрээр Израильд ажилласан, өөрөөр хэлбэл, албан ёсоор нийт 2,000 жил ажилласан бөгөөд Израильд болон үүний гадна нэгэн зэрэг ажилласан хугацаа нь 500 жил байсан нь нийтдээ 2,500 жил болсон байна. Энэ хугацаанд Тэрээр, Еховад үйлчлэхийн тулд тэд сүм барьж тахилчийн нөмрөг нөмрөх ёстой бөгөөд гутал нь сүмийг бохирдуулж, сүмийн дээрээс гал бууж тэднийг шатааж алах вий гэсэндээ сүм рүүгээ үүрээр хөл нүцгэн орох ёстойг израильчуудад зааварчилсан билээ. Тэд өөрсдийн үүргийг гүйцэтгэж, Еховагийн төлөвлөгөөнд захирагдсан юм. Тэд сүмд Еховад залбирдаг байсан ба Еховагаас илчлэл авсныхаа дараа буюу Еховаг ярьсны дараа хурсан олныг дагуулан Еховад буюу өөрсдийн Бурханд хүндэтгэл үзүүлэх ёстой гэдгийг тэдэнд заажээ. Мөн тэднийг хазаарлаж, Еховаг хүндэтгэх зүрх сэтгэлтэй байлгахын тулд Ехова тэдэнд, сүм болон тахилын ширээ барьж, Еховагийн тогтоосон цагт буюу Алгасал баярын үеэр шинэ төрсөн тугал, хургыг бэлдэж, тахилын ширээн дээр тахил болгон өргөж Еховад үйлчлэхийг тушаасан юм. Тэд энэ хуулийг дуулгавартай дагах эсэх нь Еховад үнэнч зангийнх нь хэмжүүр болж байв. Ехова бас тэдэнд зориулан Өөрийн бүтээлийн долоо дахь өдрийг Амралтын өдөр болгон тушаасан. Амралтын өдрийн дараагийн өдрийг Тэрээр нэг дэх өдөр буюу Еховаг магтах, Түүнд тахил өргөх, Түүнд зориулан хөгжим тоглох өдөр болгожээ. Энэ өдөр Ехова, тахилын ширээн дээрх тахилыг хүмүүст идүүлэхээр хуваахын тулд бүх тахилчийг цуглуулсан, ингэснээр тэд Еховагийн тахилын ширээн дээрх тахилыг эдэлж чадах байв. Тэгээд Ехова, тэд бол ерөөгдсөн, Түүнтэй хамт хуваалцах хувьтай ба тэд Түүний сонгосон хүмүүс гэж хэлжээ (энэ бол израильчуудтай хийсэн Еховагийн гэрээ байв). Ийм учраас өнөөдрийг хүртэл Израилийн ард түмэн, Ехова бол зөвхөн тэдний Бурхан бөгөөд бусад хүмүүсийн Бурхан биш гэж хэлдэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хуулийн эрин үе дэх ажил”-аас эш татав

26. Хуулийн эрин үед Ехова, өөрийг нь даган Египетээс гарсан израильчуудад дамжуулах олон тушаалыг Мосед буулгасан. Эдгээр тушаалыг Ехова израильчуудад өгсөн бөгөөд египетчүүдтэй ямар ч хамаагүй байв; тэдгээр нь израильчуудыг хязгаарлахад зориулагдсан байлаа. Тэдэнд шаардлага тавихын тулд Тэрээр тушаалуудыг ашиглажээ. Тэд Амралтын өдрийг сахиж байгаа эсэх, эцэг эхээ хүндэлж байгаа эсэх, хуурамч шүтээнд мөргөж байгаа эсэх гэх мэт: эдгээр нь тэдний нүгэлтэй юу эсвэл зөв шударга уу гэдгийг шүүх зарчмууд байлаа. Тэдний дундаас Еховагийн галд цохиулсан зарим хүн байсан, чулуу шидүүлж алуулсан, мөн Еховагийн ерөөлийг хүртсэн зарим хүн байсан бөгөөд тэд эдгээр тушаалыг дуулгавартай дагасан эсэхийн дагуу энэ нь шийдэгддэг байв. Амралтын өдрийг сахиагүй хүмүүсийг чулуу шидэж алж байжээ. Амралтын өдрийг сахиагүй тахилчид Еховагийн галд цохиулдаг байв. Эцэг эхдээ хүндлэл үзүүлдэггүй хүмүүсийг ч бас чулуу шидэж алж байлаа. Энэ бүгдийг Ехова сайшаадаг. Тэдний амьдралыг удирдах хугацаанд хүмүүс Түүний үгийг сонсож, дуулгавартай дагаж, Түүний эсрэг тэрслэхгүй байг гэсэндээ Ехова Өөрийн тушаалууд болон хуулийг тогтоожээ. Шинэ төрсөн хүн төрөлхтнийг хяналтдаа байлгаж, Өөрийнхөө хожмын ажлын суурийг илүү сайн тавихын тулд Тэр эдгээр хуулийг ашигласан юм. Иймд Еховагийн хийсэн ажилд үндэслэн эхний эрин үеийг Хуулийн эрин үе гэж нэрлэжээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хуулийн эрин үе дэх ажил”-аас эш татав

27. Ехова олон айлдвар хэлж, их ажил хийсэн боловч, хүмүүсийг зөвхөн эерэгээр залж чиглүүлж байсан ба эдгээр мэдлэггүй хүмүүст хэрхэн хүн байхыг, яаж амьдрахыг, яаж Еховагийн замыг ойлгохыг заажээ. Түүний хийсэн ажлын дийлэнх нь хүмүүсээр Өөрийн замыг сахиулж, Өөрийн хуулийг дагуулахын төлөө байв. Уг ажил багахан ялзарсан хүмүүс дээр хийгдсэн; энэ нь тэдэнд зан чанарын өөрчлөлт болон амийн өсөлт гаргах хэмжээнд өргөжөөгүй. Тэрээр хүмүүсийг хязгаарлаж, хянахын тулд хуулийг хэрэглэхэд л анхаарч байв. Тухайн үеийн израильчуудын хувьд Ехова бол зүгээр л сүм дэх Бурхан, тэнгэр дэх Бурхан байлаа. Тэрээр үүлэн багана, галан багана байсан юм. Еховагийн тэднээс шаардсан бүхэн нь өнөөдрийн хүмүүсийн мэддэгээр Түүний хууль болон тушаалуудыг дагах явдал байв, үүнийг дүрэм ч гэж хэлж болох юм, учир нь Еховагийн хийсэн зүйл тэднийг өөрчлөхийн төлөө биш, харин өөрсдөд нь байх учиртай илүү их зүйлийг тэдэнд өгч, тэдэнд Өөрийн амаар зааварчлах явдал байсан. Учир нь бүтээгдсэнийхээ дараа хүн юуг эзэмших ёстой талаараа юу ч мэддэггүй байсан юм. Иймээс Ехова хүмүүст, газар дээр амьдрахдаа эзэмших учиртай зүйлсийг өгч, Өөрийн удирдсан хүмүүсийг өвөг дээдэс болох Адам, Евагаасаа илүү гарахад хүргэсэн, учир нь Еховагийн тэдэнд өгсөн зүйл анх Адам, Ева хоёрт өгсөн зүйлээс илүү байлаа. Ямар ч байсан, Еховагийн Израильд хийсэн ажил нь хүмүүсийг залж чиглүүлэх, хүмүүст өөрсдийнх нь Бүтээгчийг таниулах зорилготой байв. Тэр тэднийг байлдан дагуулаагүй эсвэл өөрчлөөгүй, харин ердөө л залж чиглүүлсэн юм. Энэ бол Хуулийн эрин үе дэх Еховагийн ажлын үр дүн билээ. Энэ бол Израилийн бүхий л газар нутаг дахь Түүний ажлын цаад шалтгаан, жинхэнэ түүх, мөн чанар бөгөөд хүн төрөлхтнийг Еховагийн гарын хяналтад байлгахын төлөөх зургаан мянган жилийн ажлынх нь эхлэл мөн. Эндээс Түүний зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөн дэх олон ажил төрөн гарсан юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хуулийн эрин үе дэх ажил”-аас эш татав

Өмнөх: 1. Хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажлын гурван үе шатны талаарх гол чухал үгс

Дараах: 1.2. Нигүүлслийн эрин үе дэх ажлын тухай Бурханы илчлэлийн талаар

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

7-Р БҮЛЭГ

Барууны бүх салбар Миний дуу хоолойг сонсох хэрэгтэй:Өнгөрсөн үед та нар Надад үнэнч байсан уу? Та нар Миний онц гойд зөвлөмж үгсийг...

ӨМНӨХ ҮГ

Хэдийгээр олон хүн Бурханд итгэдэг ч Бурханд итгэх итгэл гэж юу болохыг, Бурханы хүсэлд нийцэхийн тулд юу хийх ёстойгоо цөөн хүн л...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх