Амийн оролт 2

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 406

Хүмүүс зүрх сэтгэлээрээ Бурханы Сүнсэнд хүрч, тэгснээрээ Түүнийг сэтгэл хангалуун байлгаснаар, мөн зүрх сэтгэлээ ашиглан Бурханы үгтэй холбогдож, улмаар Бурханы Сүнсээр сэтгэлээ хөдөлгүүлснээр Бурханд итгэж, Бурханыг хайрлаж, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгадаг. Хэрвээ чи хэвийн сүнслэг амьдралд хүрч, Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоохыг хүсэж байгаа бол эхлээд зүрх сэтгэлээ Түүнд өгөх ёстой. Түүний өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, зүрх сэтгэлээ бүхэлд нь Түүнд зориулсны дараа л чи аажмаар хэвийн сүнслэг амьдралтай болж чадна. Хэрвээ хүмүүс Бурханд итгэх итгэлдээ зүрх сэтгэлээ Түүнд өгдөггүй бол, хэрвээ тэдний зүрх сэтгэл Түүнд байдаггүй, тэд Түүний ачааг өөрийн мэт үздэггүй бол хийдэг бүхэн нь Бурханыг хууран мэхлэх үйл, шашны хүмүүсийн ердийн үйл бөгөөд Бурханы сайшаалыг хүртэж чадахгүй. Бурхан ийм хүнээс юу ч олж авч чаддаггүй; ийм төрлийн хүн Бурханы гэрт байгаа чимэглэл, илүүц агаад хэрэггүй зүйл адилаар Бурханы ажилд товойлгогч болон үйлчилж л чаддаг. Бурхан ийм хүнийг ашигладаггүй. Ийм хүн дээр Ариун Сүнс ажиллах боломж байдаггүйгээс гадна төгс болгуулах үнэ цэн ч байдаггүй. Ийм хүн бол үнэндээ алхаж яваа үхдэл юм. Тийм хүмүүст Ариун Сүнсний ашиглаж болох юу ч байдаггүй, харин ч эсрэгээрээ тэднийг бүгдийг нь Сатан хувьдаа завшиж, гүн гүнзгий завхруулсан. Бурхан энэ хүмүүсийг таягдан хаяна. Одоогоор Ариун Сүнс хүмүүсийг ашиглахдаа аливааг хийхийн тулд хүсүүштэй талуудыг нь ашиглаад зогсохгүй, мөн хүсэмгүй хэсгүүдийг нь ч төгс болгож, өөрчилдөг. Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурхан руу урсаж, Бурханы өмнө тайван байж чаддаг бол чи Ариун Сүнсээр ашиглагдаж, Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг хүлээн авах боломжтой, эрхтэй байх болно, үүнээс ч илүүтэйгээр Ариун Сүнс дутагдлыг чинь нөхөх боломж чамд гарч ирнэ. Зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөх үедээ чи эерэг талд илүү гүнзгий орж, мэдлэг ухааны илүү өндөр түвшинд хүрч чадна; сөрөг талд чи өөрийн алдаа, дутагдлын талаар илүү их ойлголттой болж, Бурханы хүслийг хангалуун байлгахаар эрэлхийлэхдээ илүү мэрийх бөгөөд идэвхгүй байхгүй, харин идэвхтэйгээр орох болно. Тиймээс чи зөв хүн болно. Зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байгаа тохиолдолд Ариун Сүнснээс магтаал хүлээн авах болон Бурханд таалагдах эсэхийн чинь гол түлхүүр нь чи идэвхтэйгээр орж чадах уу, үгүй юү гэдэг юм. Ариун Сүнс хүнийг гэгээрүүлж, ашиглах үед энэ нь түүнийг хэзээ ч идэвхгүй болгодоггүй, харин үргэлж идэвхтэйгээр ахин дэвшихэд хүргэдэг. Энэ хүнд сул талууд байдаг хэдий ч тэдгээр сул талд үндэслэн амьдрахаас зайлсхийж чаддаг. Тэрээр өөрийн амийн өсөлтийг удаашруулахаас зайлсхийж, Бурханы хүслийг хангалуун байлгахаар эрэлхийлсээр байж чадна. Энэ бол стандарт мөн. Хэрвээ чи үүнд хүрч чадах юм бол Ариун Сүнсний өмнө байх болсон гэдгийг чинь хангалттай нотолдог. Хэрвээ хүн үргэлж сөрөг байвал, мөн хэрвээ гэгээрэл хүлээн авч, өөрийгөө мэдэж авсны дараа ч сөрөг, идэвхгүй хэвээр үлдээд, өндийн босож, Бурхантай хамт үйлдэж чадахгүй бол ийм төрлийн хүн ердөө Бурханы нигүүлслийг хүлээн авдаг боловч Ариун Сүнс түүнтэй хамт байдаггүй. Хүн сөрөг байх үед энэ нь, түүний зүрх сэтгэл Бурхан руу эргээгүй, түүний сүнсийг Бурханы Сүнс хөдөлгөөгүй гэсэн үг юм. Үүнийг бүгд ойлгох ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоох нь маш чухал”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 407

Хамгийн чухал асуудлуудын нэг бол Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах явдал гэдгийг туршлагаас харж болно. Энэ нь хүмүүсийн сүнслэг амьдрал болон амийн өсөлттэй холбоотой асуудал юм. Зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байх л юм бол үнэн болон зан чанарын өөрчлөлтийн төлөөх эрэл хайгуул чинь үр дүнгээ өгнө. Чи ачаа үүрч Бурханы өмнө ирдэг учраас, маш олон талаар дутуу дулимаг гэдгээ үргэлж мэдэрч, чиний мэдэх хэрэгтэй олон үнэн, туулах хэрэгтэй ихээхэн бодит байдал байдаг, мөн Бурханы хүсэлд бүх анхаарал халамжаа өгөх ёстой гэдгээ үргэлж мэдэрдэг учраас—эдгээр зүйл үргэлж оюун ухаанд чинь байдаг. Тэдгээр нь чамайг амьсгалж чадахааргүй болтол дээрээс чинь дарж байгаа мэт байдаг, тиймээс зүрх сэтгэлд чинь хүнд оргидог (гэхдээ чи идэвхгүй байдалд байдаггүй). Ийм хүмүүс л Бурханы үгийн гэгээрлийг хүлээн авч, Бурханы Сүнсээр хөдөлгөгдөх эрхтэй. Өөрсдийн ачаанаас болж, сэтгэлийн хүнд байдлаасаа болж, мөн Бурханы өмнө төлсөн төлөөс, амссан зовлонгоосоо болж тэд Түүний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг хүлээн авдаг гэж хэлж болно. Учир нь Бурхан хэнийг ч алагчилж үздэггүй. Тэр хүмүүст хандахдаа үргэлж шударга байдаг боловч бас хүмүүст дур зоргоороо, эсвэл болзолгүйгээр өгдөггүй. Энэ бол Түүний зөвт зан чанарын нэг тал юм. Бодит амьдрал дээр ихэнх хүмүүс энэ хүрээнд хараахан хүрээгүй байдаг. Ядаж л тэдний зүрх сэтгэл Бурхан руу хараахан бүрэн эргээгүй, тиймээс амь зан чанарт нь мөн л ямар ч томоохон өөрчлөлт гараагүй. Яагаад гэвэл, тэд зөвхөн Бурханы нигүүлсэл дунд амьдардаг ба Ариун Сүнсний ажлыг хараахан олж аваагүй байдаг. Бурханаар ашиглуулахын тулд хүмүүсийн хүрэх ёстой шалгуур энэ: Тэдний зүрх сэтгэл Бурхан руу эргэж, тэд Бурханы үгийн ачаа үүрч, хүсэн тэмүүлсэн зүрх сэтгэлтэй байж, үнэнийг эрж хайх шийдвэртэй байдаг. Ийм хүмүүс л Ариун Сүнсний ажлыг олж авч, гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг удаа дараа олж авч чаддаг. Бурханы ашигладаг хүмүүс гаднаа бодлогогүй мэт, бусадтай хэвийн харилцаагүй мэт харагддаг боловч тэд ёс зүйтэй ярьдаг, хайхрамжгүй ярьдаггүй бөгөөд зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө үргэлж тайван байлгаж чаддаг. Яг ийм хүн л Ариун Сүнсээр ашиглагдахад тохирдог. Бурханы ярьдаг энэ “бодлогогүй” хүн бусадтай хэвийн харилцаагүй мэт харагддаг бөгөөд тэдэнд гадаад талын хайр эсвэл гаднах дадал байдаггүй боловч сүнслэг хэрэг явдлын талаар ярилцах үедээ зүрх сэтгэлээ нээж, Бурханы өмнөх бодит туршлагаараа олж авсан гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтээрээ бусдыг харамгүй хангаж чаддаг. Ингэж тэд Бурханыг гэх хайраа илэрхийлж, Бурханы хүслийг хангалуун болгодог. Бусад хүмүүс бүгд тэднийг дооглож, гүтгэж байхад тэд гаднын хүмүүс, хэрэг явдал эсвэл зүйлст хянагдахаас зайлсхийж чаддаг бөгөөд Бурханы өмнө тайван байж бас л чаддаг. Ийм хүн өөрийн гэсэн өвөрмөц мэргэн ухаантай мэт санагддаг. Бусад хүн юу хийхээс үл хамааран тэдний зүрх сэтгэл Бурханыг хэзээ ч орхидоггүй. Бусад нь элдвийг ярьж, инээлдэн хөгжилдөж байхад тэдний зүрх сэтгэл мөн л Бурханы өмнө үлдэж, Бурханы үгийг эргэцүүлж, эсвэл зүрх сэтгэлдээ чимээгүйхэн Бурханд залбирч, Бурханы санаа зорилгыг эрж хайдаг. Тэд бусадтай хэвийн харилцаатай байхад хэзээ ч ач холбогдол өгдөггүй. Ийм хүн амьдралын гүн ухаангүй юм шиг санагддаг. Гаднаа энэ хүн цовоо сэргэлэн, дур булаам, гэнэн байдаг ч бас аядуу тайван мэдрэмжтэй байдаг. Энэ бол Бурханы ашигладаг хүний төрх билээ. Амьдралын гүн ухаан, эсвэл “хэвийн эрүүл ухаан” гэх мэтийн зүйлс ийм хүнд ердөө нэмэргүй; энэ нь бүх зүрх сэтгэлээ Бурханы үгэнд зориулсан хүн бөгөөд зүрх сэтгэлд нь Бурхан л байгаа мэт байдаг. Энэ бол “эрүүл ухаангүй” гэж Бурханы хэлдэг төрлийн хүн бөгөөд яг ийм хүнийг Бурхан ашигладаг. Бурханаар ашиглагдаж байгаа хүний шинж тэмдэг бол: Хэзээ, эсвэл хаана байх нь хамаагүй түүний зүрх сэтгэл үргэлж Бурханы өмнө байдаг бөгөөд бусад хүмүүс хэр садар самуун байж, шунал тачаал, махан биеэ хэр их өөгшүүлэх нь хамаагүй, энэ хүний зүрх сэтгэл Бурханыг хэзээ ч орхидоггүй хэвээр бөгөөд олон нийтийг дагадаггүй. Ийм төрлийн хүн л Бурханаар ашиглагдахад тохирдог бөгөөд энэ төрлийн хүнийг л Ариун Сүнс төгс болгодог. Хэрвээ чи эдгээр зүйлд хүрч чадахгүй бол Бурханаар авхуулж, Ариун Сүнсээр төгс болгуулах эрхгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоох нь маш чухал”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 408

Хэрвээ чи Бурхантай хэвийн харилцаатай байхыг хүсвэл зүрх сэтгэл чинь Бурхан руу эргэх ёстой. Үүнийг суурь болгоод чи бусад хүмүүстэй хэвийн харилцаатай байх болно. Хэрвээ чи Бурхантай хэвийн харилцаагүй бол бусад хүмүүстэй харилцах харилцаагаа хадгалахын тулд юу ч хийсэн бай, хэр шаргуу ажиллаж, эсвэл хэр их эрч хүч гаргасан ч бай, энэ нь бүгд хүний амьдралын гүн ухаанд л хамаарна. Чи хүмүүсээр магтуулах гэсэндээ хүний үзэл бодол, хүний гүн ухаанаар дамжуулан хүмүүсийн дундах байр сууриа хадгалж байгаа боловч хүмүүстэй хэвийн харилцаа тогтоохын тулд Бурханы үгийг дагаж байгаа биш. Хэрвээ чи хүмүүстэй харилцах харилцаандаа анхаардаггүй, харин Бурхантай хэвийн харилцаатай байдаг бол, хэрвээ чи зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч, Түүнд дуулгавартай байж сурахыг хүсдэг бол бүх хүнтэй харилцах харилцаа чинь аяндаа хэвийн болно. Ийм маягаар эдгээр харилцаа нь махан бие дээр бус, харин Бурханы хайрын суурин дээр тогтдог. Махан биеийн харилцаа бараг байдаггүй ч сүнсэнд нөхөрлөл, хоёр талын хайр, тайтгарал, нэг нэгнээ гэсэн хангалт байдаг. Энэ бүхэн нь Бурханыг хангалуун байлгадаг зүрх сэтгэлийн суурин дээр хийгддэг. Эдгээр харилцааг хүний амьдралын гүн ухаанд түшиглэн хадгалдаггүй, харин энэ нь Бурханы төлөө ачаа үүрснээр дамжуулан хар аяндаа бий болдог. Энэ нь хүний хүчин чармайлтыг шаарддаггүй. Чи Бурханы үгийн зарчмын дагуу л хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Чи Бурханы хүсэлд хайхрамжтай байхыг хүсэж байна уу? Бурханы өмнө “эрүүл ухаангүй” хүн байхыг хүсэж байна уу? Чи Бурханд зүрх сэтгэлээ бүрмөсөн өгч, хүмүүсийн дундах байр сууриа үл тоомсорлохыг хүсэж байна уу? Харилцдаг бүх хүнийхээ дундаас чи хэн хэнтэй нь хамгийн сайн харилцаатай байдаг вэ? Хэнтэй нь хамгийн муу харилцаатай байдаг вэ? Хүмүүстэй харилцах харилцаа чинь хэвийн үү? Чи бүх хүнд эн тэнцүү ханддаг уу? Чи амьдралын гүн ухааныхаа дагуу бусадтай харилцах харилцаагаа хадгалдаг уу, эсвэл тэдгээр нь Бурханы хайрын суурин дээр бий болсон уу? Хүн зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөөгүй бол сүнс нь мулгуу, хөшүүн, мэдрэмжгүй болдог. Ийм хүн Бурханы үгийг хэзээ ч ойлгохгүй, Бурхантай хэзээ ч хэвийн харилцаатай байж чадахгүй; ийм хүний зан чанар хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Зан чанараа өөрчлөх гэдэг нь зүрх сэтгэлээ Бурханд бүрэн өгч, Бурханы үгээс гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт хүлээн авах үйл явц юм. Бурханы ажил нь, идэвхтэйгээр орох, мөн түүнчлэн сөрөг талуудаа мэдсэний дараа тэдгээрээс салах боломжийг хүнд олгодог. Бурханд зүрх сэтгэлээ өгөх хэмжээнд хүрэх үедээ чи сүнснийхээ доторх нарийн хөдөлгөөн бүрийг ухамсарлаж чадах бөгөөд Бурханаас хүлээн авсан гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт бүрийг мэдэх болно. Үүнээс зуураад чи Ариун Сүнсээр төгс болгуулах зам руу аажмаар орно. Зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байх тусам сүнс чинь төдий чинээ мэдрэмтгий, нарийн нямбай байж, Ариун Сүнс хэрхэн хөдөлгөдгийг илүү их ухамсарлаж чадна, тэгээд Бурхантай харилцах харилцаа чинь бүр улам хэвийн болно. Хүмүүсийн хоорондох хэвийн харилцаа нь Бурханд зүрх сэтгэлээ өгөх суурин дээр тогтдог болохоос хүний хүчин чармайлтаар тогтдоггүй. Зүрх сэтгэлд нь Бурхан үгүй бол хүмүүсийн хоорондох харилцаа нь ердөө махан биеийн харилцаа юм. Тэдгээр нь хэвийн бус, харин ч хүсэл тачаалд автсан байдаг. Тэр нь Бурханы жигшиж, үзэн яддаг харилцаа юм. Хэрвээ чи сүнс чинь хөдөлгөгдсөн гэж хэлдэг боловч өөртөө таалагддаг, өөрийнхөө өндрөөр үнэлдэг хүмүүстэй л нөхөрлөл хийхийг үргэлж хүсдэг бол, хэрвээ өөр хүн эрэлхийлж байгаа ч чамд таалагддаггүй, чи түүнийг ялгаварлаж, түүнтэй харилцдаггүй бол чи сэтгэл хөдлөлдөө автдаг бөгөөд чамд Бурхантай харилцах хэвийн харилцаа огт байхгүй гэдгийг энэ нь илүү их нотолдог. Чи Бурханыг мэхэлж, өөрийнхөө муу муухайг нуухаар оролдож байна. Чи зарим ойлголтыг хуваалцаж чаддаг ч гэсэн буруу санаа зорилго өвөрлөдөг бол хийдэг бүхэн чинь хүний стандартаар л сайн байдаг. Бурхан чамайг магтахгүй—чи Бурханы ачааны дагуу бус, махан биеийн дагуу үйлдэж байна. Хэрвээ чи Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, Бурханыг хайрладаг хүн бүхэнтэй хэвийн харилцаатай байж чаддаг бол тэр үед л Бурханаар ашиглагдахад тохирно. Ийм маягаар, бусадтай яаж харилцаж байгаа чинь хамаагүй, энэ нь амьдралын гүн ухааны дагуу биш, харин Бурханы өмнө, Бурханы ачааг хайхардаг байдлаар амьдрах явдал байх болно. Та нарын дунд ийм хүн хэчнээн байдаг вэ? Бусадтай харилцах харилцаа чинь үнэхээр хэвийн үү? Энэ нь юун дээр үндэслэдэг вэ? Чиний дотор амьдралын гүн ухаан хэр их байдаг вэ? Тэдгээрийг хаясан уу? Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурхан руу бүрэн эргэж чадахгүй бол чи Бурханых биш—чи Сатанаас ирсэн бөгөөд эцэстээ мөн л Сатан руу буцаж очно. Чи Бурханы ардуудын нэг байхад тохирохгүй. Чи энэ бүгдийг анхааралтай авч үзэх шаардлагатай.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоох нь маш чухал”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 409

Бурханд итгэхийн тулд чи Бурхантай хэвийн харилцаатай байх асуудлыг ядаж шийдвэрлэх ёстой. Бурхантай хэвийн харилцаагүй бол Бурханд итгэхийн ач холбогдол алдагддаг. Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаснаар л Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоох бүрэн боломжтой. Бурхантай хэвийн харилцаатай байна гэдэг нь Бурханы ямар ч ажилд эргэлзэхгүй, үгүйсгэхгүй байж, Түүний ажилд захирагдаж чаддаг байна гэсэн үг юм. Энэ нь Бурханы өмнө зөв санаа зорилготой байж, өөртөө зориулан төлөвлөгөө зохиолгүй, бүх зүйл дээр Бурханы гэр бүлийн ашиг сонирхлыг анхааран үзэх гэсэн үг; мөн Бурханы ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы зохицуулалтад захирагдах гэсэн үг юм. Чи хийж буй бүх зүйлдээ Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж чаддаг байх ёстой. Бурханы хүслийг ойлгодоггүй ч гэсэн чи үүрэг, хариуцлагаа чадлынхаа хэрээр биелүүлсээр байх ёстой. Бурханы хүсэл чамд илчлэгдэхийг хүлээгээд, дараа нь үүнийг хэрэгжүүлбэл чи цагаа олж үйлдсэн байх болно. Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн болоход чи хүмүүстэй ч бас хэвийн харилцаатай болох болно. Бүх зүйл Бурханы үгийн суурин дээр үндэслэдэг. Бурханы үгийг идэж уу, дараа нь Бурханы шаардлагыг хэрэгжүүл, үзэл бодлоо зөв болго, Бурханыг эсэргүүцэх юм уу чуулганыг үймүүлэх ямар нэгэн зүйл хийхээс зайлсхий. Ах, эгч нарын аминд ашиг тус өгдөггүй юуг ч бүү хий, бусдад тус нэмэр болохгүй юуг ч бүү хэл, ичгэвтэр зүйл бүү хий. Хийж буй бүхэндээ шударга бөгөөд хүндлүүштэй бай, үйлдэл болгоноо Бурханы өмнө үзүүлэхүйц байлга. Махан бие заримдаа сул дорой байж болох ч чи хувийн ашиг хонжооны төлөө шуналгүй, Бурханы гэр бүлийн ашиг сонирхлыг эн тэргүүнд тавьж, зөв шударгаар үйлдэж чаддаг байх ёстой. Хэрэв чи ийм маягаар хэрэгжүүлж чадвал Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн байх болно.

Чи хийдэг бүх зүйлдээ санаа зорилго чинь зөв эсэхийг шалгах ёстой. Хэрвээ чи Бурханы шаардлагын дагуу үйлдэж чаддаг бол Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн байдаг. Энэ бол хамгийн наад захын стандарт юм. Өөрийн санаа зорилгыг шалга, тэгээд буруу санаа зорилго гарч ирснийг олж мэдвэл тэдгээрийг орхиж, Бурханы үгийн дагуу үйлдэж чаддаг бай; тэгвэл чи Бурханы өмнө зөв нэгэн болох бөгөөд Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн байгааг, мөн хийж байгаа бүхэн чинь өөрийнхөө төлөө бус, Бурханы төлөө байдаг гэдгийг энэ нь харуулдаг. Чи хийдэг, хэлдэг бүхэндээ зүрх сэтгэлээ зөв байлгаж, үйлдэлдээ зөв шударга байж чаддаг, сэтгэл хөдлөлдөө автдаггүй, эсвэл өөрийн хүслийн дагуу үйлддэггүй байх ёстой. Эдгээр нь Бурханд итгэгчдийн биеэ авч явах ёстой зарчим юм. Жижиг зүйлс хүний санаа зорилго болон биеийн хэмжээг илчилж чадах тул Бурханаар төгс болгуулах замд орохын тулд хүн эхлээд санаа зорилго болон Бурхантай харилцах харилцаагаа засаж залруулах ёстой. Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн болсон цагт л чи Түүгээр төгс болгуулж чадна; тэр үед л чиний доторх Бурханы харьцалт, засалт, сахилгажуулалт, цэвэршүүлэлт хүссэн үр дүндээ хүрч чадна. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ хүмүүс зүрх сэтгэлдээ Бурханыг хадгалж, хувийн ашиг хонжоо хайлгүй, өөрсдийн хэтийн ирээдүйн талаар бодолгүй (махан биеийн тухайд), харин ч амь руу орох ачааг үүрч, үнэнийг эрэлхийлэхийн төлөө чадах бүхнээ хийж, Бурханы ажилд захирагдаж чаддаг бол—хэрвээ чи үүнийг хийж чадвал эрэлхийлдэг зорилго чинь зөв байж, Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн болно. Бурхантай харилцах харилцаагаа засах нь сүнсний аянд орох эхний алхам гэж хэлж болно. Хүний хувь заяа Бурханы гарт байдаг, Бурханаар урьдчилан тогтоогдсон бөгөөд өөрсдөө өөрчилж чадахгүй хэдий ч Бурханаар төгс болгуулах, эсвэл авхуулж чадах эсэх нь Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн байгаа эсэхээс хамаардаг. Чамд сул дорой, эсвэл дуулгаваргүй тал байж магадгүй—гэхдээ үзэл бодол чинь зүйтэй, сэдэл чинь зөв байгаа цагт, мөн Бурхантай харилцах харилцаагаа зөв, хэвийн болгосон цагт чи Бурханаар төгс болгуулах шаардлагыг хангана. Хэрвээ чи Бурхантай зөв харилцаатай биш бөгөөд махан биеийн төлөө, эсвэл гэр бүлийнхээ төлөө үйлддэг бол хэчнээн шаргуу ажилладаг чинь хамаагүй энэ бүгд юунд ч хүргэхгүй. Хэрвээ Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн бол бусад бүх зүйл утга учиртай болж эхэлнэ. Бурхан өөр юуг ч хардаггүй, харин Бурханд итгэх итгэлийн тухай үзэл бодол чинь зөв эсэхийг: чи хэнд итгэдэг, хэний төлөө итгэдэг, яагаад итгэдгийг л хардаг. Хэрвээ чи эдгээр зүйлийг тодорхой харж, өөрийн үзэл бодол болон хэрэгжүүлэлтийг зөв болгож чаддаг бол аминд чинь ахиц дэвшил гарч, чи зөв замд орж чадах нь гарцаагүй. Хэрвээ Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн бус, Бурханд итгэх итгэлийн талаарх үзэлйн байгаа эсэхээс хамаардаг. Чамд сул дорой, эсвэл дуулгаваргүй тал байж магадгүй—гэхдээ үзэл бодол чинь зүйтэй, сэдэл чинь зтай харилцах харилцаа чинь л хэвийн байх юм бол махан биеийг орхиж, залбирч, зовж, тэсвэрлэж, дуулгавартай байж, ах, эгч нартаа тусалж, Бурханы төлөө илүү их хүчин чармайлт гаргах зэргээр чи Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Хийдэг зүйл чинь үнэ цэнэтэй, ач холбогдолтой байх эсэх нь чиний санаа зорилго зөв эсэхээс, мөн чиний үзэл бодол зөв зүйтэй эсэхээс хамаардаг. Өнөө үед олон хүний Бурханд итгэх итгэл нь толгойгоо нэг тийш эргүүлчихээд цаг руу харахтай адил байдаг—тэдний үзэл бодол гажсан байдаг. Хэрвээ энэ үед амжилт гаргаж чадвал бүх зүйл сайхан болно, хэрвээ энэ асуудал шийдэгдвэл бүх зүйл зүгээр болно, харин энэ асуудал шийдэгдэхгүй бол бүх зүйл юу ч биш болно. Зарим хүн Миний өмнө сайхан авирладаг ч Миний ар хударгаар үргэлж эсэргүүцдэг. Эдгээр нь шударга бус, зальжин байдлын илэрхийлэл бөгөөд ийм төрлийн хүн бол Сатаны зарц юм, тэд бол Бурханыг турших Сатаны нийтлэг биелэл юм. Хэрвээ чи Миний ажил болон Миний үгэнд захирагдах чадвартай л бол зөв хүн мөн. Чи Бурханы үгийг идэж уух чадвартай байгаа л бол, хийдэг бүхэн чинь Бурханы өмнө үзүүлж болохуйц, мөн хийдэг бүхэн төв чигч байгаа л бол, мөн ичгэвтэр зүйл хийдэггүй, бусдын аминд хохирол учруулах зүйл хийдэггүй л бол, гэрэлд амьдарч, Сатанд дарлагдан мөлжүүлдэггүй байх л юм бол Бурхантай харилцах харилцаа чинь зөв болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай харилцах харилцаа чинь ямар вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 410

Бурханд итгэхэд чиний санаа зорилго, үзэл бодол зөв болох ёстой; Бурханы үг, Бурханы ажил, Бурханы зохицуулсан орчин, Бурханы гэрчилсэн хүн болон бодитой Бурханы талаар чи зөв ойлголт, зөв хандлагатай байх ёстой. Чи өөрийн бодолд нийцүүлэн хэрэгжүүлж, эсвэл өөрийн бяцхан төлөвлөгөөг гаргах ёсгүй. Чи бүх зүйлээс үнэнийг хайж, Бурханы бүтээлийн хувьд өөрийн байр сууринд зогсож, Бурханы бүх ажилд захирагдаж чаддаг байх ёстой. Хэрвээ чи Бурханаар төгс болгуулж, амийн зөв замд орохыг хүсдэг бол зүрх сэтгэл чинь үргэлж Бурханы өмнө амьдарч, замаа алдалгүй, Сатаныг дагалгүй, Сатанд ажлаа хийх ямар ч боломж үлдээлгүй, Сатанаар ашиглуулахыг зөвшөөрөхгүй байх ёстой. Чи өөрийгөө Бурханд бүрмөсөн өгч, Бурханаар өөрийгөө захируулах ёстой.

Чи Сатаны зарц болохыг хүсэж байна уу? Сатанаар дарлуулан мөлжүүлэхийг хүсэж байна уу? Чи Бурханаар төгс болгуулахын төлөө Бурханд итгэж, Бурханыг эрэлхийлдэг үү, эсвэл Бурханы ажилд товойлгогч болохын төлөө байдаг уу? Чи Бурханаар авхуулж, утга учиртай амьдралаар амьдрахыг хүсэж байна уу, эсвэл үнэ цэнгүй, хоосон амьдралаар амьдрахыг хүсэж байна уу? Чи Бурханаар ашиглуулахыг хүсэж байна уу, эсвэл Сатанд дарлагдан мөлжүүлэхийг хүсэж байна уу? Чи Бурханы үг болон үнэнээр дүүргэгдэхийг хүсэж байна уу, эсвэл нүгэл болон Сатанаар дүүргэгдэхийг хүсэж байна уу? Үүнийг тунгаан бодож, дэнсэлж үз. Өдөр тутмын амьдралдаа чи, Бурхантай харилцах харилцааг чинь хэвийн бус болгох, өөрийн хэлдэг үг, хийдэг зүйлсийг ухаарах хэрэгтэй, тэгээд өөрийгөө засаж залруулж, зөв байдалд орох ёстой. Үг, үйлдэл, хөдөлгөөн нэг бүрээ, мөн бодол, санаагаа цаг ямагт шалга. Өөрийн жинхэнэ байдлыг ухаарч, Ариун Сүнсний ажлын замд ор. Зөвхөн ийм маягаар л чи Бурхантай хэвийн харилцаатай байж чадна. Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн байна уу, үгүй юу гэдгийг дэнсэлснээр дамжуулан чи санаа зорилгоо засаж, хүний уг чанар болон мөн чанарыг ойлгож, өөрийгөө үнэхээр мэдэж чадна; үүгээр дамжуулан чи жинхэнэ туршлага руу орж, өөрийгөө үнэхээр хаяж, захирагдах хүсэлтэй болж чадна. Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн эсэхийг туулах зэрэг асуудал дээр чи Бурханаар төгс болгуулах боломжийг олох чадвартай болж, Ариун Сүнсний ажиллаж байгаа олон нөхцөл байдлыг ойлгож чадах ба Сатаны олон арга заль, хуйвалдааныг нэвт харж чаддаг болно. Энэ замаар л чи Бурханаар төгс болгуулж чаддаг. Чи Бурхантай харилцах харилцаагаа зөв болгох нь Бурханы бүх зохицуулалтад захирагдахын төлөө, мөн жинхэнэ туршлага руу илүү гүн орж, Ариун Сүнсний илүү их ажлыг олж авахын төлөө юм. Бурхантай хэвийн харилцаатай байх явдлыг хэрэгжүүлж байхдаа чи ихэнхдээ махан биеийг хаяж, Бурхантай жинхэнээсээ хамтран ажилласнаар дамжуулан үүнийг биелүүлнэ. Чи “хамтран ажиллах зүрх сэтгэлгүйгээр Бурханы ажлыг хүлээн авна гэдэг хэцүү; хэрвээ махан бие зовлон бэрхшээл амсдаггүй бол Бурханы ерөөл гэж үгүй; хэрвээ сүнс тэмцдэггүй бол Сатан ичэж зовно гэж байхгүй” гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ чи эдгээр зарчмыг хэрэгжүүлж, сайн ойлгох юм бол Бурханд итгэх итгэлийн талаарх үзэл бодол чинь зөв болно. Та нар одоогийн хэрэгжүүлэлтдээ “өлсгөлөнгөө дарахын тулд талх хайх” гэсэн үзэл бодлоо орхих ёстой, мөн “бүх зүйлийг Ариун Сүнс хийдэг, хүмүүс хөндлөнгөөс оролцож чадахгүй” гэсэн үзэл бодлоо хаях ёстой. Ингэж хэлдэг хүмүүс бүгд “Хүмүүс хийхийг хүсэж байгаа бүхнээ хийж чадна, цаг нь ирэхээр Ариун Сүнс ажиллаж, хүмүүс бие махбодыг ялан дийлэх шаардлагагүй болно, тэд хамтран ажиллах хэрэггүй, Ариун Сүнс л тэднийг хөдөлгөх хэрэгтэй” гэж боддог. Эдгээр үзэл бодол бүгд утгагүй. Ийм нөхцөл байдалд Ариун Сүнс ажиллаж чадахгүй. Иймэрхүү төрлийн үзэл бодол нь Ариун Сүнсний ажилд маш том саад болдог. Ихэнхдээ Ариун Сүнсний ажил хүмүүсийн хамтын ажиллагаагаар дамжуулан биелдэг. Хүмүүс хамтран ажилладаггүй, шийдвэр дутмаг байдаг бөгөөд зан чанараа өөрчилж, Ариун Сүнсний ажлыг олж авч, Бурханаас гэгээрэл ба гэрэлтүүлэлт авахыг хүсдэг бол энэ нь бүгд хэрээс хэтэрсэн бодол юм; үүнийг “өөрийгөө өөгшүүлж, Сатаныг өршөөж байгаа хэрэг” гэж нэрлэдэг. Ийм хүмүүс Бурхантай хэвийн харилцаатай байдаггүй. Чи өөрөөсөө Сатаны олон илрэлийг олж харсан бөгөөд урьдын үйлдлүүдэд чинь Бурханы өнөөгийн шаардлагад харшилсан олон зүйл бий. Чи одоо тэдгээрийг хаяж чадах уу? Бурхантай хэвийн харилцаа тогтоож, Бурханы санаа зорилгын дагуу үйлдэж, шинэ хүн болж, шинэ амьдралтай бол, өнгөрсөн гэм бурууг бүү эргэж хар, хэтэрхий бүү харамс, босоод Бурхантай хамтарч ажиллах чадвартай бай, биелүүлэх ёстой үүргээ биелүүл. Ийм маягаар Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай харилцах харилцаа чинь ямар вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 411

Хэрвээ чи эдгээр үгийг уншсаны дараа өнгөц төдий хүлээн авдаг боловч зүрх сэтгэл чинь хөдөлдөггүй, Бурхантай хэвийн харилцаатай байх талаар нухацтай байдаггүй бол Бурхантай харилцах харилцаандаа ач холбогдол өгдөггүй, үзэл бодол чинь хараахан зөв болоогүй, санаа зорилго чинь Бурханаар авахуулахад, Бурханыг алдаршуулахад чиглээгүй, харин ч хувийн зорилгодоо хүрэхийн тулд Сатаны хуйвалдааныг ялуулахад чиглэдгийг энэ нь баталдаг. Ийм хүн буруу санаа зорилго, үзэл бодолтой байдаг. Бурхан юу ч хэлсэн бай, эсвэл яаж ч хэлсэн бай, тэд хайхрамжгүй байдаг бөгөөд ямар ч өөрчлөлт харагддаггүй. Тэдний зүрх сэтгэл ямар ч айдсыг мэдэрдэггүй ба тэд бол ичгүүр сонжуургүй. Ийм төрлийн хүн бол сүнсгүй мунхаг хүн юм. Бурханы айлдвар бүрийг уншиж, ойлголт олж авсныхаа дараа чи хэрэгжүүлэх ёстой. Өмнө нь хэрхэн хэрэгжүүлж байсан чинь хамаагүй—өнгөрсөнд махбод чинь сул дорой, чи тэрслүү байж, эсэргүүцэж байсан байж магадгүй—энэ нь том асуудал биш бөгөөд өнөөдөр чиний амь өсөхөд энэ нь саад болж чадахгүй. Өнөөдөр чи Бурхантай хэвийн харилцаатай байж чадаж байгаа цагт найдвар бий. Хэрвээ Бурханы үгийг унших бүрд чамд өөрчлөлт гарч, амьдрал чинь илүү дээр болж өөрчлөгдсөнийг бусад хүмүүст харуулж байгаа бол чи Бурхантай хэвийн харилцаатай бөгөөд харилцаа чинь зөв болсон гэдгийг энэ нь харуулдаг. Бурхан гэм бурууд нь үндэслэн хүмүүст ханддаггүй. Чи ойлгож, ухамсарласныхаа дараа дахин тэрслэхгүй, дахин эсэргүүцэхгүй байж чадаж л байгаа бол Бурхан чамайг өршөөсөөр байх болно. Энэхүү ойлголт болон Бурханаар төгс болгуулахаар эрэлхийлэх хүсэл зориг чамд байх үед Бурханы өмнө нөхцөл байдал чинь хэвийн байх болно. Юу хийдэг чинь хамаагүй, “Хэрэв би үүнийг хийвэл Бурхан юу гэж бодох бол? Энэ нь ах, эгч нарт ашиг тустай байх уу? Бурханы гэрийн ажилд ашиг тустай байх уу?” гэж бодож бай. Залбирал, нөхөрлөл, үг яриа, ажил, хүмүүстэй харилцах харилцаандаа өөрийн санаа зорилгыг шалгаж үз, мөн Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн байна уу, үгүй юу гэдгийг шалгаж үз. Хэрвээ чи өөрийн санаа зорилго, бодлыг ялгаж чаддаггүй бол чамд ялган таних чадвар байхгүй бөгөөд үнэний талаар маш бага ойлгодгийг чинь энэ нь баталдаг. Хэрвээ чи Бурханы хийдэг бүхний талаар тодорхой ойлголттой байж, аливаа зүйлийг Бурханы үгийн дагуу харж, Бурханы талд зогсоод аливааг харж чаддаг бол үзэл бодол чинь зөв болно. Тиймээс Бурхантай сайн харилцаа тогтоох нь Бурханд итгэдэг хүн бүрийн хувьд нэн тэргүүний зүйл юм; хүн бүр үүнийг хамгийн чухал үүрэг даалгавар, амьдралынх нь гол үйл явдал хэмээн авч үзэх хэрэгтэй. Хийдэг бүхэн чинь Бурхантай хэвийн харилцаатай байна уу, үгүй юу гэдгээр дэнслэгддэг байх ёстой. Хэрвээ Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн, санаа зорилго чинь зөв бол үүнийгээ хий. Бурхантай харилцах хэвийн харилцаагаа хадгалахын төлөө чи хувийн ашиг сонирхлоо алдахаас айж болохгүй, Сатаны явуулга биелэхийг зөвшөөрч болохгүй, Сатанд сул талаа атгуулж болохгүй, Сатан чамайг элэг доог болгохыг зөвшөөрч болохгүй. Ийм санаа зорилго бол Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн байгаагийн илрэл юм. Энэ нь махбодын төлөө бус, харин ч сүнсний амар амгалангийн төлөө, Ариун Сүнсний ажлыг олж авч, Бурханы хүслийг хангалуун байлгахын төлөө байдаг. Хэрвээ чи зөв төлөв байдалд орох гэж байгаа бол Бурхантай сайн харилцаатай болох ёстой, Бурханд итгэх үзэл бодлоо зөв болгох ёстой. Энэ нь чамайг олж авах боломжийг Бурханд олгож, мөн Өөрийн үгийн үр жимсийг чамд илчилж, чамайг бүр илүү гэгээрүүлж, гэрэлтүүлэх боломжийг Бурханд олгох явдал юм. Ийм маягаар чи зөв байдалд орно. Бурханы одоогийн үгийг тасралтгүй идэж уу, Ариун Сүнсний ажлын одоогийн зам руу ор, Бурханы одоогийн шаардлагад нийцүүлэн хий, хуучирсан хэрэгжүүлэлтийг бүү дага, аливааг хийх хуучин аргатай бүү зууралд, одоогийн ажлын байдалд хурдан ор. Ийм маягаар Бурхантай харилцах харилцаа чинь бүрмөсөн хэвийн болж, чи Бурханд итгэх зөв замд орно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай харилцах харилцаа чинь ямар вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 412

Хүмүүс Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрөх тусмаа улам гэгээрч, Бурханыг мэдэх эрэл хайгуулдаа улам өлсөж, цангадаг. Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс л илүү гүнзгий, илүү баялаг туршлагатай болох чадвартай бөгөөд амь нь гүнждийн цэцэг дэлгэрэх мэт өсөн дээшилж чадна. Амийг эрэлхийлдэг хүн бүр үүнд бүтэн цагийн ажил мэт хандах ёстой бөгөөд “Бурхангүйгээр амьдарч чадахгүй, Бурхангүйгээр юуг ч бүтээж дийлэхгүй, Бурхангүйгээр бүх зүйл хий хоосон” гэдгийг мэдрэх ёстой юм. Мөн “Ариун Сүнсний дэргэд биш бол би юу ч хийхгүй, Бурханы үгийг уншаад үр дүнд хүрэхгүй бол юу ч хийсэн нэмэргүй” гэсэн шийдвэртэй байх ёстой. Өөрийгөө бүү өөгшүүл. Амийн туршлага нь Бурханы гэгээрэл, удирдамжаас гардаг, мөн та нарын субъектив хүчин зүтгэлийн биелэл юм. “Амийн туршлагын тухайд өөрийгөө хэлтрүүлж болохгүй” гэсэн шаардлагыг та нар өөрсдөдөө тавих ёстой.

Заримдаа хэвийн бус нөхцөл байдалд Бурханыг дэргэдээсээ алдаж, хэчнээн залбираад ч Бурханыг мэдэрч чаддаггүй. Ийм үед айх мэдрэмж төрөх нь хэвийн бөгөөд нэн даруй хайж эхлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол Бурхан чамаас хол байж, чи Ариун Сүнстэй хамт байхгүйгээр, бүр Ариун Сүнсний ажилгүйгээр нэг хоёр өдөр, цаашлаад нэг, хоёр сар болох болно. Ийм нөхцөл байдалд чи улам хөшүүн болж, Сатанд дахин нэгэнтээ олзлогдон, бүх төрлийн үйл үйлдэх хэмжээнд очдог. Чи эд мөнгөнд шунахайрч, ахан дүүсээ хууран мэхэлж, кино, видео үзэж, маажаан даалуу тоглож, бүр ямар ч сахилга батгүйгээр тамхи татаж, архи уудаг. Зүрх сэтгэл чинь Бурханаас холдож, өөрийн замаар далдуур алхаж, Бурханы ажлыг дураараа шүүн магадалсан. Зарим тохиолдолд, хүмүүс бүр эр эмийн нүгэл эрээ цээргүй, ичиж зовохгүй үйлдэх ноцтой хэмжээнд ч хүрдэг. Ийм хүн бол Ариун Сүнсэнд хаягдсан хүн юм; үнэндээ ийм хүнээс Ариун Сүнсний ажил аль хэдийн арилж одсон байдаг. Завхралд улам гүн живж, ёрын муу гар нь улам сунаж, эцэст нь энэ замын оршин тогтнолыг үгүйсгэн, нүглийнхээ эрхээр Сатанд олзлогдсон хүнийг л тэднээс харж болно. Хэрэв чи Ариун Сүнсний дэргэд байгаа ч Ариун Сүнсний ажилгүй байгаа бол нөхцөл байдал хэдийн аюултай болжээ. Ариун Сүнсний байгааг ч мэдрэхгүй болох үедээ чи хэдийн үхлийн ирмэгт тулсан байх болно. Хэрэв чи гэмшихгүй бол Сатанд бүрэн эзлэгдэж, таягдан хаягдах хүмүүсийн дунд байна. Тиймээс Ариун Сүнсний дэргэд л байгаа (гэм нүгэл үйлдэхгүй, садар самуун явдалгүй, Бурханыг илэрхий дорд үзсэн үйлдэл хийхгүй) боловч Ариун Сүнсний ажилгүй (залбирсан ч сэтгэл хөдлөхгүй, Бурханы үгийг идэж уугаад ч илэрхий гэгээрч гийхгүй, Бурханы үгийг идэж уухаас залхуурч хойрголон, аминд ахиц дэвшил гарахгүй, урт удаан хугацаа өнгөрөвч асар их гэрэлтүүлэлтгүй) байгаагаа олж мэдвэл чи энэ үед илүү сэрэмжтэй байх ёстой. Өөрийгөө өөгшүүлж, зан авираа дураар нь тавьж огт болохгүй. Ариун Сүнс аль ч цагт арилан одож мэдэх тул ийм нөхцөл байдал маш аюултай. Хэрэв ийм байдалд орвол аль болох хурдан засахаар хичээ. Юун түрүүнд гэмшлийн залбирал үйлдэн, дахин нэг удаа өршөөхийг Бурханаас гуйх ёстой. Тэгээд үнэн зүрхний угаас залбиран, зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, Бурханы үгийг илүү их идэж уу. Энэ суурин дээр залбирал олонтаа үйлдэж, дуулах, залбирах, Бурханы үгийг идэж уух болон үүргээ биелүүлэхдээ илүү их хичээл чармайлт гаргах ёстой. Чи хамгийн сул дорой байх үедээ Сатанд хамгийн амархан эзлэгддэг. Хэрэв ийм байдал тохиолдвол зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнөөс холдож, Сатан руу буцаж, улмаар чи Ариун Сүнсний дэргэд байхаа больдог. Ийм үед Ариун Сүнсний ажлыг буцаан олж авахад улам хэцүү байдаг. Ариун Сүнстэй хамт байх үедээ ажлыг нь эрж хайвал илүү дээр бөгөөд Бурхан чамайг улам гэгээрүүлж, чамайг хаяж орхихгүй байхад хүрнэ. Залбирах, магтан дуу дуулах, чиг үүрэгтээ үйлчлэх, Бурханы үгийг идэж уух чинь бүгд Сатанд ажлаа хийх боломж олгохгүйн төлөө хийгддэг бөгөөд ингэснээр Ариун Сүнс дотор чинь ажиллаж болох юм. Хэрэв Ариун Сүнсний ажлыг ингэж буцаан олж авалгүй, зүгээр л хүлээх юм бол Ариун Сүнс сэтгэлийг чинь онцгойлон хөдөлгөж, тусгайлан гэрэлтүүлж, гэгээрүүлээгүй л бол Ариун Сүнсийг дэргэдээсээ алдсан байх үед Ариун Сүнсний ажлыг буцаан олж авахад амаргүй байх болно. Тэгээд ч чиний байр байдал ганц, хоёр хоногт сэргэхгүй; заримдаа бүр хагас жилдээ ч сэргэхгүй байж мэднэ. Энэ бүхэн хүмүүс өөрсдийгөө дураар нь тавьж, хэвийн байдлаар туршлагажиж чадалгүй, улмаар Ариун Сүнсэнд хаягддагаас үүдэлтэй. Чи Ариун Сүнсний ажлыг буцаан олж авлаа ч гэсэн Бурханы одоогийн ажлыг мөн л тийм ч тодорхой ойлгохгүй байж мэднэ, учир нь амийн чинь туршлага асар хол, арван мянган бээрийн алсад шахам хоцорчээ. Энэ аймшигтай биш гэж үү? Гэсэн ч Би тийм хүмүүст гэмшихэд одоо ч оройтоогүй гэж хэлдэг, гэхдээ ганц л болзол бий: Тэр нь биеэ дайчилж, залхуурахгүй байх явдал юм. Бусад хүн өдөрт таван удаа залбирч байгаа бол чи арван удаа залбирах ёстой; бусад хүн өдөр хоёр цаг Бурханы үгийг идэж ууж байгаа бол чи дөрвөөс зургаан цаг идэж уух ёстой; бусад хүн хоёр цаг магтан дуу сонсдог бол чи хамгийн багадаа хагас өдөр сонсох ёстой. Бурханы өмнө үргэлж тайван байж, Бурханы хайрыг бод, сэтгэл чинь хөдөлж, зүрх сэтгэл чинь Бурхан руу эргэн очиж, Бурханаас дахин холдож зүрхлэхээ болих тэр цагт л чи урьдын, хэвийн байдалдаа эргэн орно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэвийн байдалд хэрхэн орох вэ”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 413

Та нар Бурханд итгэгчийн замын өчүүхэн хэсгийг л туулсан ба зөв замд хараахан ороогүй тул Бурханы стандартад хүрэх мөн л өдий байна. Яг одоо та нарын биеийн хэмжээ Бурханы шаардлагад нийцэхэд хангалттай бус. Хэв чанар, завхарсан уг чанараасаа болоод та нар Бурханы ажилд үргэлж хайхрамжгүй ханддаг; үүнд нухацтай ханддаггүй. Энэ нь та нарын хамгийн том дутагдал юм. Ариун Сүнсний алхдаг замыг тодорхойлж чадах нэг ч хүн байхгүй нь гарцаагүй; та нарын ихэнх нь үүнийг ойлгож, тодорхой харж чаддаггүй. Түүнчлэн, та нарын ихэнх нь энэ асуудалд анхаарал хандуулдаггүй, тэр ч бүү хэл, үүнийг үнэн сэтгэлээсээ авч үздэггүй. Та нар энэ хэвээр байж, Ариун Сүнсний ажлыг мэдэхгүй амьдарсаар байвал Бурханд итгэгчийн хувиар явдаг зам чинь хий дэмий байх болно. Учир нь та нар Бурханы хүслийг биелүүлэхээр эрэлхийлэхийн тулд чадах бүхнээ хийдэггүй, мөн Бурхантай сайн хамтран ажилладаггүй. Бурхан та нар дээр ажиллаагүй юм биш, эсвэл Ариун Сүнс сэтгэлийг чинь хөдөлгөөгүй юм биш. Маш хайхрамжгүй болохоороо л чи Ариун Сүнсний ажлыг нухацтайгаар авч үздэггүй. Чи энэ нөхцөл байдлыг даруйхан эргүүлж, Ариун Сүнс хүмүүсийг удирдан хөтөлдөг замаар алхах ёстой. Энэ бол өнөөдрийн гол сэдэв билээ. “Ариун Сүнсний удирдан хөтөлдөг зам” гэдэг нь сүнсээрээ гэгээрэл олж авах; Бурханы үгийг мэддэг болох; урдах замаа тодорхой мэддэг болох; алхам алхмаар үнэнд орох чадвартай байх; Бурханы тухай илүү их мэддэг болохыг хэлдэг. Ариун Сүнс хүмүүсийг удирдан хөтөлдөг зам нь үндсэндээ гажуудал, эндүүрэлгүйгээр Бурханы үгийг илүү тодорхой ойлгох зам бөгөөд тэрхүү замаар явагсад шулуухан алхдаг. Ингэхийн тулд та нар Бурхантай зохицон ажиллаж, хэрэгжүүлэх зөв замыг олж, Ариун Сүнсний удирдан хөтөлдөг замаар алхах хэрэгтэй болно. Энэ нь хүний хамтын ажиллагаатай хамаатай: өөрөөр хэлбэл, Бурханы шаардлагад нийцэхийн тулд та нар юу хийх ёстой, мөн Бурханд итгэх зөв замд орохын тулд хэрхэн авирлах ёстой вэ гэдэг юм.

Ариун Сүнсний удирдан хөтөлдөг замд хөл тавих нь төвөгтэй санагдаж болох ч хэрэгжүүлэлтийн зам чамд тодорхой болох үед энэ нь хавьгүй энгийн санагдах болно. Үнэндээ, хүмүүс Бурханы шаарддаг бүхнийг биелүүлэх чадвартай бөгөөд Бурхан зангууны ноос түүж, эсгий хийхээр оролдож байгаа хэрэг биш юм. Бүхий л нөхцөл байдалд Бурхан хүмүүсийн асуудлыг шийдвэрлэж, санаа зовнилыг нь арилгахаар эрэлхийлдэг. Та нар бүгд үүнийг ойлгох ёстой; Бурханыг бүү буруугаар ойлго. Хүмүүс Ариун Сүнсний алхдаг замаар Бурханы үгийн дагуу удирдуулдаг. Өмнө дурдсанчлан, та нар зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөх ёстой. Энэ нь Ариун Сүнсний удирдан хөтөлдөг замаар явахын урьдач нөхцөл юм. Зөв замд орохын тулд ингэх ёстой. Бурханд зүрх сэтгэлээ өгөх ажлыг хүн яаж ухамсартайгаар хийдэг вэ? Өдөр тутмынхаа амьдралд та нар Бурханы ажлыг туулж, Түүнд залбирахдаа хааш яаш байдаг—ажиллангаа та нар Бурханд залбирдаг. Үүнийг Бурханд сэтгэл зүрхээ өгч байна гэж хэлж болох уу? Та нар гэр орны асуудал, махан биеийн хэрэг явдлыг бодож байгаа; та нар үргэлж хоёрдмол сэтгэлтэй байдаг. Үүнийг Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж байна гэж үзэж болох уу? Учир нь та нарын зүрх сэтгэл байнга гадаад асуудлууд дээр төвлөрч, Бурханы өмнө буцан ирж чаддаггүй. Хэрэв зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө үнэхээр тайван байлгая гэвэл ухамсартайгаар хамтран ажиллах ёстой. Өөрөөр хэлбэл, та нар дор бүрнээ сүсэг бишрэлдээ зориулсан цаг, хүмүүс, үйл явдал, зүйлсийг хойш тавих цагтай байж, зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө тайван байлгах ёстой. Хүн бүр хувийн сүнслэг үйл ажиллагааны тэмдэглэл хөтөлж, гүн гүнзгий ч бай, өнгөцхөн ч бай, Бурханы үгийн талаарх мэдлэг болон сүнс нь хэрхэн хөдөлдгийг тэмдэглэх ёстой; хүн бүр Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ ухамсартайгаар тайван байлгах ёстой. Хэрэв чи өдөр бүр нэг юм уу хоёр цагийг жинхэнэ сүнслэг амьдралд зориулж чадвал тэр өдөр амьдрал чинь баялаг санагдаж, зүрх сэтгэл чинь гэрэлтэй, тодорхой байх болно. Хэрэв чи өдөр бүр иймэрхүү сүнслэг амьдралаар амьдарвал зүрх сэтгэл чинь Бурханы эзэмшилд улам бүр эргэн очиж чадах ба сүнс чинь улам хүчтэй болж, нөхцөл байдал чинь тасралтгүй сайжирч, Ариун Сүнсний удирдан хөтөлдөг замаар алхах чадвар чинь нэмэгдэж, Бурхан чамд улам их ерөөл хайрлана. Сүнслэг амьдралын чинь зорилго бол ухамсартайгаар Ариун Сүнсний өмнө байх явдал юм. Энэ нь дүрэм журмыг баримталж, эсвэл шашны зан үйл үйлдэх явдал биш, харин Бурхантай үнэхээр хамтран ажиллаж, өөрийн биеийг үнэхээр сахилгажуулах явдал юм—энэ нь хүний хийх ёстой зүйл тул та нар үүнийг туйлын их хичээл чармайлт гарган хийх хэрэгтэй. Хэдий чинээ сайн хамтран ажиллаж, хэдий чинээ их чармайлт гаргана, зүрх сэтгэл чинь төдий чинээ Бурхан руу буцаж чадах бөгөөд чи Түүний өмнө зүрх сэтгэлээ төдий чинээ тайван байлгаж чадна. Тодорхой нэг үед Бурхан зүрх сэтгэлийг чинь бүрэн олж авна. Хэн ч зүрх сэтгэлийг чинь ганхуулж, эсвэл булаан авч чадахгүй ба чи бүрмөсөн Бурханд харьяалагдана. Хэрэв чи энэ замаар алхвал Бурханы үг цаг ямагт чамд аяндаа илчлэгдэж, ойлгодоггүй бүхний чинь талаар чамайг гэгээрүүлнэ—хамтын ажиллагаагаараа дамжуулан энэ бүгдэд хүрч болно. Ийм учраас Бурхан: “Надтай хамтран ажилладаг бүх хүнийг Би хоёр дахин их шагнана” гэж үргэлж хэлдэг. Чи энэ замыг тодорхой харах ёстой. Чи зөв замаар алхахыг хүсдэг бол Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд чадах бүхнээ хийх ёстой. Сүнслэг амьдралд хүрэхийн тулд та нар боломжтой бүхнийг хийх ёстой. Эхэндээ чи энэ эрэл хайгуулд асар их үр дүнд хүрэхгүй байж болох ч ухарч буцах юм уу сөрөг байдалд хутгалдахыг өөртөө зөвшөөрөх ёсгүй—харин шаргуу ажилласаар л байх ёстой! Сүнслэг амьдралаар амьдрах тусам зүрх сэтгэл чинь Бурханы үгэнд улам эзэмдүүлж, эдгээр асуудалд үргэлж санаа зовж, энэ ачааг үргэлж үүрнэ. Дараа нь сүнслэг амьдралаараа дамжуулан сэтгэлийн гүн дэх үнэнээ Бурханд илчил; юу хийхийг хүсэж байгаагаа, юун тухай бодож байгаагаа, Түүний үгийг юу гэж ойлгож, юу гэж үзэж байгаагаа Түүнд хэл. Юуг ч, бүр өчүүхэн жаахныг ч бүү нуу! Зүрх сэтгэлдээ байгаа үгийг хэлж, Бурханд үнэн сэтгэлээ илчилж дад; зүрх сэтгэл дотор чинь байгаа л бол боломжтой бүх аргаар үүнийгээ хэл. Ийм маягаар ярих тусмаа чи Бурханы хайр татам байдлыг улам мэдэрч, зүрх сэтгэл чинь Бурханд улам хүчтэй татагдана. Ийм зүйл тохиолдох үед чи Бурхан чамд өөр хэнээс ч илүү ойр дотно гэдгийг мэдэрнэ. Чи юу ч болж байсан Бурханы хажуугаас огт холдохгүй. Хэрэв чи өдөр бүр ийм сүнслэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, үүнийг зориуд марталгүй, харин амьдралд чинь асар их ач холбогдолтой зүйл гэж үздэг бол Бурханы үг зүрх сэтгэлийг чинь эзэмдэнэ. Ариун Сүнс сэтгэл хөдөлгөх гэж үүнийг хэлдэг. Тэгээд зүрх сэтгэлийг чинь Бурхан үргэлж эзэмдэж байсан мэт, хайрладаг зүйл чинь үргэлж зүрх сэтгэлд чинь байсан мэт байх болно. Хэн ч чамаас үүнийг булаан авч чадахгүй. Ийм зүйл тохиолдоход Бурхан үнэхээр дотор чинь амьдарч, зүрх сэтгэлд чинь байр эзэлнэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Зөв зохистой сүнслэг амьдрал хүнийг зөв зам руу хөтөлдөг”-өөс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 414

Бурханд итгэх итгэл нь Бурханы үгийг туулах, бодит байдалд орохын үндэс суурь болсон хэвийн сүнслэг амьдралыг шаарддаг. Та нарын залбирах, Бурханд ойртох, магтан дуу дуулах, магтах, бясалгах, Бурханы үгийг тунгаах одоогийн хэрэгжүүлэлт “хэвийн сүнслэг амьдралтай” тэнцэх үү? Та нарын хэн нь ч мэдэхгүй юм шиг байна. Хэвийн сүнслэг амьдрал нь залбирах, магтан дуу дуулах, чуулганы амьдралд оролцох, Бурханы үгийг идэж, уух гэх мэт хэрэгжүүлэлтээр хязгаарлагддаггүй. Харин ч энэ нь шинэ, эрч хүчтэй сүнслэг амьдралаар амьдрахтай холбоотой. Хэрхэн хэрэгжүүлдэг чинь биш, харин хэрэгжүүлэлт чинь ямар үр дүнд хүрдэг нь чухал юм. Тийм хэрэгжүүлэлт үнэндээ ямар нэг үр нөлөөтэй эсэх, жинхэнэ ойлголтод хүргэдэг эсэхээс үл хамааран залбирах, магтан дуу дуулах, Бурханы үгийг идэж, уух, эсвэл тунгаан бодох нь хэвийн сүнслэг амьдралтай зайлшгүй холбоотой гэж ихэнх хүн итгэдэг. Ийм хүмүүс үр дүнг нь огтхон ч бодолгүйгээр өнгөц журмыг дагахад анхаардаг. Тэд бол шашны зан үйлэнд амьдардаг хүмүүс болохоос чуулган дотор амьдардаг хүмүүс биш бөгөөд хаанчлалын ардууд бүр ч биш юм. Тэдний залбирал, магтан дуу дуулах, Бурханы үгийг идэж, уух нь бүгд ердөө л шахалт шаардлагаар, чиг хандлагаас хоцрохгүйн тулд дүрэм журам дагаж байгаа болохоос дуртайяа, бас зүрх сэтгэлээсээ ч хийж байгаа биш юм. Энэ хүмүүс хэчнээн их залбирч, дуулсан ч хичээл зүтгэл нь ямар ч үр дүнгүй болно, учир нь тэдний хэрэгжүүлдэг зүйл нь ердөө л шашны зан үйл, дүрэм журам байдаг, тэд үнэндээ Бурханы үгийг хэрэгжүүлж байгаа юм биш. Тэд хэрхэн хэрэгжүүлж байгаагаа сүр болгоход л анхаардаг бөгөөд Бурханы үгийг дагаж мөрдөх дүрэм гэж авч үздэг. Ийм хүмүүс Бурханы үгийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа, зүгээр л махан биеийн хүслийг хангаж, бусад хүмүүст харуулах гэж гүйцэтгэж байгаа. Эдгээр шашны дүрэм, зан үйл бүгд Бурханаас биш хүнээс гаралтай. Бурхан дүрэм дагадаггүй, ямар нэг хуульд ч захирагддаггүй. Харин ч Тэр өдөр бүр шинэ зүйл хийж, бодитой ажил бүтээдэг. Өдөр бүр өглөөний үйл ажиллагаанд оролцох, үдшийн залбирал болон хоолны өмнөх талархлын залбирал өргөх, бүх зүйлд талархах гэх мэт хэрэгжүүлэлтээр өөрсдийгөө хязгаарладаг Гурван-Өөрөө Сүмийн хүмүүс шиг тэд үүнийгээ хэчнээн их, хэчнээн удаан хийсэн ч тэдэнд Ариун Сүнсний ажил байхгүй байх болно. Хүмүүс дүрэм журам дунд амьдарч, зүрх сэтгэл нь хэрэгжүүлэлтийн арга барил дээр төвлөрсөн байх үед Ариун Сүнс ажиллаж чадахгүй, учир нь тэдний зүрх сэтгэл дүрэм журам, хүний үзлээр дүүрэн байдаг. Иймээс Бурхан хөндлөнгөөс оролцож, тэдэн дээр ажиллах боломжгүй байдаг ба тэд зөвхөн хууль дүрмийн хяналт дор үргэлжлүүлэн амьдарч л чадна. Ийм хүмүүс Бурханы магтаалыг хүртэж үүрд чадахгүй.

Хэвийн сүнслэг амьдрал бол Бурханы өмнө амьдарсан амьдрал юм. Залбирч байхдаа хүн Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж чадах бөгөөд залбирлаар дамжуулан Ариун Сүнсний гэгээрлийг эрж хайж, Бурханы үгийг мэдэж, Бурханы хүслийг ойлгож чадна. Бурханы үгийг идэж, ууснаар хүмүүс Бурханы одоогийн ажлын талаар илүү тодорхой, нарийн ойлголттой болж чадна. Тэд бас хэрэгжүүлэлтийн шинэ замыг олж авч чадах бөгөөд хуучинтай зууралдахгүй; тэдний хэрэгжүүлдэг бүхэн амийн өсөлтөд хүрэхийн төлөө байх болно. Залбирлын тухайд бол, хэчнээн өртэйгөө харуулахын тулд Бурханы өмнө сайхан сонсогддог хэдхэн үгийг хэлэх, эсвэл цурхиран уйлах явдал биш; харин ч энэ нь, сүнсээ ашиглахад өөрийгөө сургаж, Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах боломжтой байж, бүхий л хэрэг явдал дээр Бурханы үгээс удирдамж эрж хайхад өөрийгөө сургах зорилготой, ингэж гэмээ нь хүний зүрх сэтгэл өдөр бүр цоо шинэ гэрэл рүү ойртож чадна, мөн ингэж гэмээ нь хүн идэвхгүй, залхуу биш болж, Бурханы үгийг хэрэгжүүлэх зөв замд хөл тавьж чадна. Өнөөгийн ихэнх хүн хэрэгжүүлэлтийн арга барилд анхаардаг мөртөө үнэнийг эрэлхийлж, амийн өсөлтөд хүрэхэд анхаардаггүй. Тэд энд хазайсан юм. Шинэ гэрлийг хүлээн авах чадвартай зарим хүн мөн байдаг боловч тэдний хэрэгжүүлэлтийн арга барил өөрчлөгддөггүй. Тэд Бурханы өнөөдрийн үгийг хүлээж авахаар найдангаа хуучин шашны үзлээ байлгасаар байдаг, иймээс тэдний хүлээж авдаг зүйл нь шашны үзлээр будсан өнөө л сургаал байдаг, тэд өнөөдрийн гэрлийг зүгээр хүлээн авахгүй байгаа. Үр дүнд нь тэдний хэрэгжүүлэлт бохирддог, шинэ савлагаатай өнөө л хуучин хэрэгжүүлэлт хэвээр байдаг. Хэчнээн сайн хэрэгжүүлдэг байж болох ч тэд бол хоёр нүүртнүүд. Бурхан хүмүүсийг өдөр бүр шинэ зүйл хийхэд хөтөлж, өдөр бүр шинэ мэдлэг ухаан, ойлголт олж авахыг тэднээс нэхэж, хуучинсаг хийгээд давтагдмал бус байхыг шаарддаг. Хэрэв чи Бурханд олон жил итгэсэн хэдий ч хэрэгжүүлэлтийн арга барил чинь огтхон ч өөрчлөгдөөгүй бол, гадаад хэрэг явдалд улайран, хамаг анхаарлаа хандуулсаар байгаа хэдий ч Бурханы үгийг эдлэхийн тулд Түүний өмнө тайван зүрх сэтгэлтэй байдаггүй бол чи юу ч олж авахгүй. Бурханы шинэ ажлыг хүлээн зөвшөөрөх тал дээр, хэрэв өөрөөр төлөвлөхгүй, хэрэгжүүлэлтээ шинэ арга замаар гүйцэтгэхгүй, шинэ ойлголтуудыг эрэлхийлэхгүй, харин хуучинтайгаа зууралдаж, хэрэгжүүлэлтийн арга замаа өөрчлөхгүйгээр шинэ гэрлийг хагас хугасхан хүлээж авдаг бол та нар шиг ийм хүмүүс энэ урсгалд нэр төдий байдаг. Бодит байдал дээр тэд бол Ариун Сүнсний урсгалын гаднах шашны фарисайчууд юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэвийн сүнслэг амьдралын талаар”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 415

Хэвийн сүнслэг амьдралаар амьдрахын тулд хүн шинэ гэрлийг өдөр бүр хүлээн авч, Бурханы үгийн талаарх жинхэнэ ойлголтыг эрэлхийлж чаддаг байх ёстой. Хүн үнэнийг тодорхой харж, бүх хэрэг явдалд хэрэгжүүлэлтийн замыг олж, Бурханы үгийг өдөр бүр уншсанаар шинэ асуултуудыг олж илрүүлж, хангалтгүй байдлаа ухаарах ёстой. Ингэж гэмээ нь хүн өөрийнх нь бүхий л оршихуйг хөдөлгөдөг хүсэн тэмүүлж, эрж хайдаг зүрх сэтгэлтэй байх боломжтой ба ингэж гэмээ нь магадгүй хүн Бурханы өмнө цаг үргэлж тайван байж, хоцорч үлдэхээс ихэд эмээнэ. Тасралтгүй оролтод хүрэхийг хүсдэг, хүсэн тэмүүлж, эрж хайдаг ийм зүрх сэтгэлтэй хүн сүнсний амьдралын зөв зам дээр байна. Ариун сүнсэнд сэтгэл нь хөдөлдөг, илүү сайн хийхийг хүсдэг, Бурханаар төгс болгуулахаар эрэлхийлэхэд бэлэн, Бурханы үгийг гүнзгий ойлгохоор хүсэн тэмүүлдэг, ер бусын зүйлийг эрэлхийлдэггүй, харин бодит төлөөс төлдөг, Бурханы хүсэлд үнэхээр санаа тавьдаг, туршлагаа илүү жинхэнэ, бодитой болгохын тулд үнэхээр оролтод хүрдэг, хоосон үг,сургаалыг эрэлхийлдэггүй эсвэл ер бусын зүйлийг мэдрэх гэж эрэлхийлдэггүй, аливаа нэг агуу хүнийг шүтдэггүй ийм хүмүүс нь хэвийн сүнслэг амьдралд орсон хүмүүс юм. Тэдний хийдэг бүхэн цаашдын амийн өсөлтөд хүрч, сүнсэндээ өөрсдийгөө шинэлэг, эрч хүчтэй болгох зорилготой бөгөөд тэд идэвхтэйгээр оролтод хүрч үргэлж чаддаг. Тэд өөрсдөө мэдэлгүй үнэнийг ойлгож, бодит байдалд ордог. Хэвийн сүнслэг амьдралтай хүмүүс өдөр бүр сүнсний чөлөөлөлт, эрх чөлөөг олдог ба тэд Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгах хэмжээнд чөлөөтэй байдлаар Түүний үгийг хэрэгжүүлж чадна. Энэ хүмүүсийн хувьд залбирах нь тогтсон дүрэм, эсвэл журам биш юм. Тэд өдөр бүр шинэ гэрэлтэй хөл нийлүүлэн алхаж чаддаг. Жишээлбэл, хүмүүс Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгахад өөрсдийгөө сургадаг бөгөөд тэдний зүрх сэтгэл Бурханы өмнө үнэхээр тайван байж чаддаг, хэн ч тэднийг үймүүлж чаддаггүй. Ямар ч хүн, үйл явдал, зүйл тэдний хэвийн сүнслэг амьдралыг хязгаарлаж чадахгүй. Ийм сургуулилт нь үр дүн гаргахад чиглэсэн байдаг болохоос хүмүүсийг дүрэм дагадаг болгоход чиглэдэггүй. Энэ хэрэгжүүлэлт нь дүрэм дагах биш, харин хүмүүсийн амийн өсөлтийг дэмжихийн төлөө байдаг. Хэрэв чи энэ хэрэгжүүлэлтийг мөрдөх дүрэм л гэж харвал амь чинь хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Чи магадгүй бусадтай адилхан хэрэгжүүлж болох ч эцсийн дүнд тэд Ариун Сүнсний ажилтай мөр зэрэгцэн алхаж чадаж байхад чи Ариун Сүнсний урсгалаас хасагддаг. Чи өөрийгөө хуурч байгаа бус уу? Эдгээр үг нь хүмүүст Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, зүрх сэтгэлээ Бурханд хандуулах боломж олгох зорилготой, тэгж гэмээ нь тэдэнд хийх Бурханы ажил саадгүй байж, үр дүнд хүрч болох юм. Тэр үед л хүмүүс Бурханы хүсэлд нийцэж чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэвийн сүнслэг амьдралын талаар”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 416

Та нар өдөр тутмын амьдралдаа залбиралд анхаарал хандуулдаггүй. Хүмүүс залбирлыг үргэлж орхигдуулж ирсэн. Өмнөх залбирал нь хүн Бурханы өмнө зүгээр л хийсэн дүр үзүүлж, хааш яаш хандаж байсан, хэн ч зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө бүрэн өгч, Бурханд үнэхээр залбирч байгаагүй. Хүмүүс өөрсдөд нь ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед л Бурханд залбирдаг. Энэ бүх хугацаанд чи ер нь Бурханд үнэхээр залбирсан уу? Бурханы өмнө шаналлын нулимс урсгаж ер нь үзсэн үү? Бурханы өмнө өөрийгөө ер нь мэдэж авч байсан уу? Бурханд зүрх сэтгэлээсээ залбирч үзсэн үү? Залбирал хэрэгжүүлэлтээс бий болдог: Хэрвээ чи гэртээ ер нь залбирдаггүй бол чуулганд залбирах ямар ч аргагүй байх бөгөөд жижиг цуглааны үеэр ихэвчлэн залбирдаггүй бол том цуглааны үеэр залбирч чадахгүй. Чи ихэвчлэн Бурханд ойртдоггүй, Бурханы үгийг эргэцүүлдэггүй бол залбирах цаг болоход чамд хэлэх үг олдохгүй—залбирсан ч гэсэн чи хийсэн дүр үзүүлнэ; тэр нь жинхэнэ залбирал биш.

Үнэхээр залбирна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь зүрх сэтгэл доторх үгээ Бурханд хэлж, хүслийг нь ухаарснаар, үгэнд нь үндэслэн Бурхантай ярилцана гэсэн үг юм; энэ нь Бурханд нэн ойр байгаагаа мэдрэх, Тэр өмнө чинь байгааг болон Түүнд хэлэх зүйлтэй гэдгээ мэдрэх гэсэн үг юм; мөн энэ нь зүрх сэтгэл дотроо гойд гэрэлтэй байж, Бурхан онцгой хайр татам гэдгийг мэдэрнэ гэсэн үг юм. Чи ялангуяа урам зориг орж, үгийг чинь сонсоод ах эгч нар чинь таатай болж, хэлсэн үг чинь тэдний зүрх сэтгэл доторх үг, тэдний хэлэхийг хүсдэг үг бөгөөд хэлсэн зүйл чинь тэдний хэлэхийг хүсдэг зүйлийг төлөөлж байгааг мэдэрнэ. Үнэхээр залбирна гэдэг нь энэ юм. Үнэхээр залбирсны дараа зүрх сэтгэлд чинь амар амгалан, баясалтай санагдах болно; Бурханыг хайрлах хүч чадал нэмэгдэж, бүхий л амьдралд чинь юу ч Бурханыг хайрлахаас илүү үнэ цэн, ач холбогдолтой биш санагдана—энэ бүхэн залбирал чинь үр дүнтэй байсныг батална. Чи ер нь ийм маягаар залбирч үзсэн үү?

Тэгвэл залбирлын агуулга юу вэ? Чи алхам алхмаар, өөрийн жинхэнэ байдал, Ариун Сүнсний хийх зүйлийн дагуу залбирах ёстой бөгөөд Бурханы хүсэл болон хүнээс шаарддаг шаардлагад нийцүүлэн Бурхантай ярилцах ёстой. Чи залбирлаа хэрэгжүүлж эхлэх үедээ эхлээд зүрх сэтгэлээ Бурханд өг. Бурханы хүслийг ухаарахаар бүү оролд; зүрх сэтгэл доторх үгээ Бурханд хэлэх гэж л хичээ. Бурханы өмнө очих үедээ ингэж хэл: “Өө Бурхан минь! Танд би дуулгаваргүй байснаа өнөөдөр л ухаарлаа. Би үнэхээр завхарсан бөгөөд жигшүүртэй. Өмнө нь би цагаа дэмий өнгөрөөж байсан; өнөөдрөөс эхлээд би Таны төлөө амьдарна, би утга учиртай амьдралыг амьдран харуулж, Таны хүслийг биелүүлэх болно. Таны Сүнс үргэлж миний дотор ажиллаж, намайг үргэлж гэрэлтүүлж, гэгээрүүлдэг болохоор би Таны өмнө хүчтэй, хангинасан гэрчлэл хийж, бидний доторх Таны алдар, Таны гэрчлэл болон Таны ялалтын баталгааг Сатанд харуулж чадна.” Ийм маягаар залбирах үед зүрх сэтгэл чинь бүрмөсөн чөлөөлөгдөнө, ийм маягаар залбирснаар зүрх сэтгэл чинь Бурханд илүү ойртоно, ийм маягаар байнга залбирснаар Ариун Сүнс дотор чинь гарцаагүй ажиллах болно. Чи үргэлж ийм маягаар Бурханыг дуудаж, Бурханы өмнө шийдвэрээ гаргадаг бол Бурхан шийдвэрийг чинь хүлээн зөвшөөрч, зүрх сэтгэл болон бүхий л оршихуйг чинь хүлээн авах өдөр ирж, эцэст нь чи Бурханаар төгс болгуулна. Залбирал та нарын хувьд дээд зэргийн ач холбогдолтой юм. Залбирах үедээ чи Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авч, улмаар зүрх сэтгэлийг чинь Бурхан хөдөлгөж, чиний доторх Бурханыг гэсэн хайрын хүч гарч ирдэг. Чи сэтгэлээсээ залбирдаггүй, Бурхантай ярилцахын тулд зүрх сэтгэлээ нээдэггүй бол Бурхан чиний дотор ажиллах ямар ч аргагүй. Чи залбирч, зүрх сэтгэл доторх бүх үгээ хэлсэн бөгөөд Бурханы Сүнс ажиллаагүй, мөн чи дотроо урам зориг аваагүй бол зүрх сэтгэл чинь чин үнэнч биш, үг чинь үнэн биш, хольцтой хэвээр гэдгийг энэ нь харуулдаг. Залбирчхаад сэтгэл чинь ханамжтай байвал залбирлыг чинь Бурхан хүлээн зөвшөөрч, Бурханы Сүнс чиний дотор ажилласан байна. Бурханы өмнө үйлчилдэг нэгэн болохын хувьд чи залбирахгүй байж болохгүй. Чи Бурхантай хийх нөхөрлөлийг үнэхээр л утга учиртай, үнэ цэнтэй гэж үздэг бол залбирлыг орхиж чадах байсан гэж үү? Хэн ч Бурхантай ярилцахгүй байж чадахгүй. Залбиралгүйгээр чи махан биед, Сатаны хүлээсэнд амьдардаг; жинхэнэ залбиралгүйгээр чи харанхуйн нөлөөн дор амьдардаг. Ах эгч нар өдөр болгон үнэхээр залбирч чадна гэж Би найддаг. Энэ нь ёс заншил сахих явдал бус, хүрэх ёстой үр нөлөө юм. Чи жаахан нойр, зугаа цэнгэлээс татгалзан, үүрээр өглөөний залбирлаа хийж, дараа нь Бурханы үгийг эдлэхэд бэлэн байна уу? Хэрвээ чи энэ маягаар ариун зүрх сэтгэлээр залбирч, Бурханы үгийг идэж, уудаг бол чамайг Бурхан улам илүү хүлээн зөвшөөрнө. Өглөө бүр үүнийг хийж, өдөр бүр зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч, Бурхантай ярилцаж, харилцахыг хэрэгжүүлбэл Бурханы талаарх мэдлэг чинь гарцаагүй ихсэж, Бурханы хүслийг илүү ухаарч чадна. Чи ингэж хэлэх ёстой: “Өө Бурхан минь! Би үүргээ биелүүлмээр байна. Таныг өөрсдийн дунд алдаршуулж, өөрсдийн гэрчлэлийг эдлүүлэхийн тулд би бүхий л оршихуйгаа Танд зориулж л чадна. Бидний дотор ажиллаач гэж би Танаас гуйя, ингэснээр би Таныг үнэхээр хайрлаж, сэтгэл хангалуун байлгаж, Таныг эрэлхийлдэг зорилгоо болгож чадна.” Энэ ачааг үүрэх үед чинь Бурхан чамайг гарцаагүй төгс болгоно; чи зөвхөн өөрийнхөө төлөө залбиралгүй, харин Бурханы хүслийг хэрэгжүүлэх, Түүнийг хайрлахын төлөө бас залбирах ёстой. Энэ хамгийн үнэн залбирал юм. Чи Бурханы хүслийг хэрэгжүүлэхийн төлөө залбирдаг уу?

Өмнө нь та нар хэрхэн залбирахаа мэддэггүй, залбирлыг орхигдуулдаг байсан; өнөөдөр та нар залбирч сурахын тулд чадах бүхнээ хийх ёстой. Бурханыг хайрлахын тулд доторх хүчээ дайчилж чадахгүй бол чи яаж залбирч чадах юм бэ? Чи ингэж хэлэх ёстой: “Өө Бурхан минь! Зүрх сэтгэл минь Таныг үнэхээр хайрлах чадваргүй, Таныг хайрлахыг хүсдэг ч надад хүч дутдаг. Би яах ёстой вэ? Сүнсний минь нүдийг нээгээч гэж би Танаас хүсье, Таны Сүнс миний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөөсэй гэж би хүсэж байна, ингэснээр би Таны өмнө бүх идэвхгүй байдлаа хаяж, ямарваа хүн, хэрэг явдал, зүйлээр хязгаарлагдахгүй байх болно; бүхий л оршихуйгаа Таны өмнө зориулахуйцаар зүрх сэтгэлээ би Таны өмнө бүрэн дэлгэж байна, Та намайг хүссэнээрээ туршиж болно. Одоо би хэтийн ирээдүйгээ огт бодохгүй, мөн үхэлд хүлэгдэхгүй. Таныг хайрладаг зүрх сэтгэлээ би ашиглан амийн замыг эрж хайхыг хүсэж байна. Бүх зүйл болон үйл явдал Таны гарт байдаг, миний хувь заяа Таны гарт байдаг, цаашлаад амьдралыг минь Таны гар хянадаг. Одоо би Таны хайрыг эрэлхийлж, надад Та хайрлуулах эсэх, Сатан хэрхэн саад болох эсэхээс үл хамааран Таныг хайрлахаар сэтгэл шулуудсан.” Ийм зүйлстэй тулгарах үедээ чи ингэж залбир. Чи өдөр болгон ингэвэл Бурханыг хайрлах хүч аажмаар өснө.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Залбирлыг хэрэгжүүлэх тухай”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 417

Хүн жинхэнэ залбиралд хэрхэн орох вэ?

Залбирах үед зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө амар тайван, чин үнэнч байх ёстой. Чи үнэхээр Бурхантай ярилцан, залбирч байна; чи чихэнд чимэгтэй үгээр Бурханыг аргалах ёсгүй. Бурханы өнөөдөр гүйцэтгэхийг хүсдэг зүйл дээр залбирал төвлөрөх ёстой. Чамд илүү их гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг авчрахыг Бурханаас гуй, залбирахдаа өөрийн бодит байдал, бэрхшээлийг Бурханы өмнө авчир, Бурханы өмнө шийдвэр гарга. Залбирал бол дэг журмыг дагах бус, харин жинхэнэ зүрх сэтгэлээ ашиглан Бурханыг эрж хайх явдал юм. Зүрх сэтгэлийг чинь хамгаалж, Бурханы өмнө байнга амар амгалан байдаг болгож, Бурханы чамд зориулан бий болгосон орчинд өөрийгөө мэдэх, жигших, орхих чадвартай болгож, улмаар Бурхантай хэвийн харилцаатай байх боломж олгон, чамайг Бурханыг үнэхээр хайрладаг хүн болгооч гэж Бурханаас гуй.

Залбирлын ач холбогдол юу вэ?

Залбирал бол хүний Бурхантай хамтран ажилладаг аргуудын нэг. Энэ нь Бурханыг дууддаг хүний арга, мөн Бурханы Сүнс хүний сэтгэлийг хөдөлгөдөг үйл явц юм. Залбиралгүй хүмүүс бол сүнсгүй үхдэлүүд бөгөөд тэдэнд Бурханаар хөдөлгөгдөх чадвар дутдагийн нотолгоо гэж хэлж болно. Залбиралгүйгээр хүмүүс хэвийн сүнслэг амьдралд хүрч чаддаггүй, Ариун Сүнсний ажлыг дагаж бүр ч чаддаггүй; залбиралгүйгээр тэд Бурхантай харилцаагаа тасалдаг бөгөөд Бурханы сайшаалыг хүртэх чадваргүй байдаг. Бурханд итгэдэг хүн байхад хэдий чинээ их залбирна, Бурханаар төдий чинээ их хөдөлгөгдөнө. Ийм хүмүүс илүү шийдвэртэй байж, Бурханаас шинэ гэгээрлийг илүү их хүлээн авах чадвартай байдаг; улмаар ийм хүмүүс л Ариун Сүнсээр аль болох хурдан төгс болгуулж чадна.

Залбирлаар хүрэх үр дүн юу вэ?

Хүмүүс залбирлыг хэрэгжүүлж, залбирлын ач холбогдлыг ойлгож чаддаг боловч залбирлаар хүрэх үр дүн бол энгийн хэрэг биш. Залбирал бол хэлбэрдэж, горим дагаж, Бурханы үгийг цээжээр унших хэрэг биш, өөрөөр хэлбэл, залбирал нь үгийг тоть шиг давтаж, бусдыг хуулбарлана гэсэн үг биш. Бурханаар хөдөлгүүлэхийн тулд чи залбирлаар зүрх сэтгэл дэх үгээ Бурхантай хуваалцаж, зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөх ёстой. Залбирлаа үр нөлөөтэй байлгая гэвэл залбирал чинь Бурханы үгийг уншихад үндэслэх ёстой. Бурханы үгэн дунд залбирснаар л чи илүү их гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг хүлээн авч чадна. Бурханы тавьсан шаардлагыг хүсэж эрмэлздэг зүрх сэтгэлтэй байж, эдгээр шаардлагыг биелүүлэхэд бэлэн байхаас жинхэнэ залбирал харагддаг; чи Бурханы үзэн яддаг бүхнийг үзэн ядаж чадах бөгөөд үүний үндсэн дээр мэдлэгтэй болж, Бурханы тайлбарласан үнэний талаар мэдэж, тодорхой ойлгоно. Залбирсныхаа дараа шийдвэр, итгэл, мэдлэг болон хэрэгжүүлэх замтай байх нь л үнэхээр залбирч байгаа хэрэг бөгөөд ийм залбирал л үр нөлөөтэй байж чадна. Гэсэн ч залбирал нь, Бурханы үгийг эдэлж, үгээр нь Бурхантай ярилцах суурин дээр үндэслэх ёстой ба зүрх сэтгэл чинь Бурханыг эрж хайн, Бурханы өмнө амар амгалан байж чаддаг байх ёстой. Ийм залбирал Бурхантай үнэхээр ярилцах түвшинд аль хэдийн хүрсэн байдаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Залбирлыг хэрэгжүүлэх тухай”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 418

Залбирах тухай үндсэн мэдлэг:

1. Санаандаа орсон юуг ч бодлогогүйгээр бүү хэл. Зүрх сэтгэлийн чинь дотор ачаа байх ёстой, өөрөөр хэлбэл, залбирах үедээ чи зорилготой байх ёстой.

2. Чиний залбирал Бурханы үгийг агуулах ёстой; энэ нь Бурханы үгэн дээр үндэслэх ёстой.

3. Залбирах үедээ чи хуучирсан асуудлыг сөхөх ёсгүй. Харин залбирал чинь Бурханы одоогийн үгтэй холбоотой байж, залбирах үедээ зүрх сэтгэлийнхээ гүн дэх бодлыг Бурханд хэлэх ёстой.

4. Бүлгийн залбирал гол цөм дээр төвлөрөх ёстой, цөм нь Ариун Сүнсний өнөөдрийн ажил байх ёстой.

5. Бүх хүн бусдын төлөө залбирч сурах ёстой. Энэ нь Бурханы хүслийг анхаардгийн нэг илрэл юм.

Хувийн залбирлын амьдрал нь залбирлын ач холбогдлыг ойлгох болон залбирлын тухай үндсэн мэдлэг дээр үндэслэдэг. Өдөр тутмын амьдралдаа, дутагдлынхаа төлөө байнга залбирч, амь зан чанартаа өөрчлөлт гаргахын тулд залбирч, Бурханы үгийн тухай мэдлэгтээ үндэслэн залбир. Хүн бүр залбирлын амьдралаа бий болгох хэрэгтэй, тэд Бурханы үгэнд үндэслэн мэдлэгтэй болохын төлөө залбирч, Бурханы ажлын талаарх мэдлэгийг эрж хайхын тулд залбирах хэрэгтэй. Бодит нөхцөл байдлаа Бурханы өмнө гарган тавь, прагматик бай, арга барилд бүү анхаарал хандуул; гол нь жинхэнэ мэдлэгт хүрч, Бурханы үгийг бодитоор туулах явдал юм. Сүнслэг амийн оролтыг эрэлхийлдэг хэн боловч олон арга замаар залбирч чаддаг байх ёстой. Чимээгүй залбирал, Бурханы үгийг эргэцүүлэх, Бурханы ажлыг мэддэг болох гэх мэт сүнслэг ярианы энэхүү зорилтот ажил нь хэвийн сүнслэг амьдралын оролтод хүрч, Бурханы өмнө хувийн нөхцөл байдлаа улам бүр дээшлүүлж, аминдаа бүр их ахиц гаргахын төлөө байдаг. Товчхондоо бол Бурханы үгийг идэж, уух байна уу, чимээгүй залбирах, чангаар тунхаглах ч байна уу, хийдэг бүхэн чинь Бурханы үг, ажлыг болон Түүний чам дээр хэрэгжүүлэхийг хүсдэг зүйлийг тодорхой ойлгохын төлөө байдаг. Бүр ч чухал нь, энэ нь Бурханы шаарддаг стандартад хүрч, амиа дараагийн түвшинд аваачихын төлөө байдаг. Хүмүүсээс Бурханы шаарддаг хамгийн доод стандарт гэвэл зүрх сэтгэлээ Өөрт нь нээх чадвартай байх явдал. Хүн жинхэнэ зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч, зүрх сэтгэлд нь үнэндээ байгаа зүйлийг Бурханд хэлбэл, Бурхан тухайн хүн дээр ажиллах хүсэлтэй байдаг; Бурхан хүний гажуудсан зүрх сэтгэлийг бус, ариун, үнэнч зүрх сэтгэлийг хүсдэг. Хүн зүрх сэтгэлээ Бурханд үнэхээр хэлэхгүй бол Бурхан зүрх сэтгэлийг нь хөдөлгөж, дотор нь ажиллахгүй. Иймээс залбирахад хамгийн чухал зүйл гэвэл Бурханд үнэн сэтгэлийнхээ үгийг хэлж, өөрийнхөө өө сэв, тэрслүү зан чанарын талаар ярьж, өөрийгөө бүрэн нээх явдал юм. Тэр үед л Бурхан залбирлыг чинь сонирхох болно; эс бөгөөс Бурхан царайгаа чамаас нууна. Залбирлын хамгийн наад захын шалгуур гэвэл, чи Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ амар тайван байлгах чадвартай байх ёстой, зүрх сэтгэл чинь Бурханаас хагацах ёсгүй. Энэ хугацаанд чи илүү шинэлэг, дээгүүр үзэл бодол олж аваагүй байж болох ч, аливааг байгаагаар нь байлгахын тулд залбирлыг ашиглах ёстой—уруудаж доройтож болохгүй. Энэ бол чиний наанадаж хүрэх ёстой зүйл. Хэрвээ чи үүнийг ч гүйцэлдүүлж чадахгүй бол сүнслэг амьдрал чинь зөв замд ороогүйг нотолно; улмаар чи анхдагч үзэгдлээ авч үлдэж чадалгүй, Бурханд итгэх итгэлээ алдаж, дараа нь шийдэмгий байдал чинь алга болдог. Сүнслэг амьдрал руу орох оролтыг чинь, чиний залбирал зөв замд орсон уу, үгүй юу гэдгээр тэмдэглэдэг. Бүх хүн энэ бодит байдалд орох ёстой, тэд бүгд идэвхгүйгээр хүлээх бус, Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөх гэж ухамсартайгаар эрж хайн, өөрсдийгөө залбиралд ухамсартайгаар сургах ажлыг хийх ёстой. Тэр үед л тэд Бурханыг үнэхээр эрж хайдаг хүмүүс байх болно.

Залбирч эхлэхдээ чи бодитой байж, хэрээсээ хэтрүүлэх ёсгүй; чи хэрээс хэтэрсэн шаардлага тавьж, ам нээмэгцээ Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөж, гэгээрч, гэрэлтүүлэгдэж, их нигүүлсэл хүртэнэ гэж найдаж болохгүй. Ингэх боломжгүй—Бурхан ер бусын зүйл хийдэггүй. Бурхан тогтоосон цагтаа хүмүүсийн залбирлыг биелүүлж, Өөрийнх нь өмнө үнэнч эсэхийг чинь харахын тулд заримдаа итгэлийг чинь туршдаг. Залбирах үедээ чи итгэлтэй, шаргуу, шийдвэртэй байх ёстой. Ихэнх хүн залбирахаар сургуулилж эхлэх үедээ Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөн гэж мэдрэлгүй, улмаар итгэл алддаг. Ингэж болохгүй! Чи тууштай байж, Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөхийг мэдрэхэд болон эрж хайх, судалж шинжлэхэд төвлөрөх ёстой. Заримдаа үйлддэг зам чинь буруу байдаг; заримдаа сэдэл болон үзэл чинь Бурханы өмнө бат зогсож чаддаггүй, иймээс Бурханы Сүнс чамайг хөдөлгөдөггүй; Бурхан үнэнч үү, үгүй юу гэдгийг чинь харах үе ч бас байдаг. Товчхондоо гэвэл, чи өөрийгөө сургахад илүү их хичээл зүтгэл гаргах ёстой. Өөрийн чинь үйлддэг зам гажууд гэдгийг олж мэдвэл чи залбирдаг байдлаа өөрчилж болно. Үнэхээр эрж хайж, хүлээн авахаар тэмүүлж л байвал, Ариун Сүнс чамайг энэ бодит байдалд аваачих нь лавтай. Заримдаа үнэн зүрх сэтгэлээсээ залбирсан ч чамд төдийлөн сэтгэл хөдөлсөн мэт санагддаггүй. Ийм үед чи итгэлдээ найдаж, Бурхан залбирлыг чинь хардагт итгэх ёстой; чи залбирахдаа цөхрөлтгүй байх ёстой.

Чи үнэнч байх ёстой ба зүрх сэтгэл дэх заль мэхээсээ салахын тулд залбирах ёстой. Чи залбирлыг хэрэгтэй цагтаа өөрийгөө ариусгахад ашиглаж, Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөхийн тулд ашиглах үед зан чанар чинь аажмаар өөрчлөгдөнө. Жинхэнэ сүнслэг амьдрал бол залбирлын амьдрал бөгөөд Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөн амьдрал юм. Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөх үйл явц нь хүний зан чанарыг өөрчлөх үйл явц билээ. Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөөгүй амьдрал бол сүнслэг амьдрал бус, зүгээр л шашны зан үйл юм; Ариун Сүнсээр байнга хөдөлгөгддөг бөгөөд Ариун Сүнсээр гэгээрч, гэрэлтүүлэгдсэн хүмүүс л сүнслэг амьдралд орсон хүмүүс юм. Хүнийг залбирахад зан чанар нь тасралтгүй өөрчлөгддөг бөгөөд Бурханы Сүнсээр хэдий чинээ их хөдөлгөгдөнө, төдий чинээ их идэвх санаачилгатай, дуулгавартай байдаг. Иймээс түүний зүрх сэтгэл ч гэсэн аажмаар ариусаж, дараа нь зан чанар нь аажмаар өөрчлөгдөнө. Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө энэ юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Залбирлыг хэрэгжүүлэх тухай”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 419

Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах нь Бурханы үгэнд орох хамгийн чухал алхам юм. Одоо хүн бүр энэ хичээлд яаралтай орох хэрэгтэй. Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгахад дараах замаар орно:

1. Гаднах хэрэг явдлаас сэтгэлээ тат. Бурханы өмнө тайван байж, Бурханд залбирахад хамаг анхаарлаа хандуул.

2. Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, Бурханы үгийг идэж ууж, эдэл.

3. Сэтгэлдээ Бурханы хайрыг бясалгаж, эргэцүүлж, Бурханы ажлыг тунгаа.

Нэгдүгээрт, залбирлын талаас эхэл. Тогтсон цагт нэгэн үзүүрт сэтгэлээр залбир. Цаг хэчнээн давчуу, ажил хэчнээн завгүй байлаа ч, чамд юу ч тохиолдлоо гэсэн өдөр бүр хэвийн байдлаар залбирч, Бурханы үгийг хэвийн байдлаар идэж уу. Ямар ч орчинд бай, Бурханы үгийг идэж ууж байгаа цагт сүнс чинь асар их таашаал авах бөгөөд эргэн тойрны хүмүүс, үйл явдал, юмсын нөлөөнд автахгүй. Ерөнхийдөө Бурханыг сэтгэлдээ бодох үед гадна болж байгаа зүйл төвөг болж чадахгүй. Биеийн хэмжээтэй байх гэдэг нь энэ юм. Залбирлаас эхэл: Бурханы өмнө тайван залбирах нь хамгийн үр өгөөжтэй. Үүний дараа Бурханы үгийг идэж ууж, Бурханы үгийг тунгаах замаар тэдгээрийн доторх гэрлийг эрж хайж, хэрэгжүүлэлтийн замыг олж, Бурханы үг хэлдэг зорилгыг мэдэж, тэдгээрийг ямар ч гажуудалгүйгээр ойлго. Ер нь гаднах зүйлд сатааралгүйгээр сэтгэлдээ Бурханд ойртож, Бурханы хайрыг эргэцүүлж, Бурханы үгийг тунгааж чадна гэдэг чиний хувьд хэвийн зүйл байх ёстой. Сэтгэл чинь тодорхой хэмжээнд тайвшрах үед чимээгүйхэн бодолхийлж чадаж, ямар ч орчинд дотроо Бурханы хайрыг эргэцүүлж, Түүнд үнэхээр ойртон, эцэстээ сэтгэлд чинь магтаал хурах бөгөөд ингэх нь залбирлаас ч дээр юм. Тэр үед чи тодорхой биеийн хэмжээтэй болно. Хэрвээ чи дээр тодорхойлсон төлөвт хүрч чадвал зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө үнэхээр тайван байгааг нотолно. Эхний үндсэн хичээл энэ юм. Хүмүүсийг Бурханы өмнө тайван байж чаддаг болсных нь дараа л Ариун Сүнс хөдөлгөж, гэгээрүүлж, гэрэлтүүлж чадах бөгөөд ингэснээр л Бурхантай жинхэнээсээ ярилцаж, Бурханы хүсэл болон Ариун Сүнсний удирдамжийг ухаарч чадна. Дараа нь тэд сүнслэг амьдралын зөв замд орсон байх болно. Бурханы өмнө амьдрах сургалтаа тодорхой гүнд хүргэж, өөрсдийгөө хаяж, үзэн ядаж, Бурханы үгэнд амьдарч чаддаг болох үедээ тэд Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ үнэхээр тайван байлгасан байна. Хүмүүс өөрийгөө үзэн ядаж, харааж, хаяж чадаж байх нь Бурханы ажлын хүрсэн үр дүн бөгөөд тэд өөрсдөө ингэж чаддаггүй. Тиймээс Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах хэрэгжүүлэлт нь хүмүүсийн нэн даруй орох ёстой хичээл юм. Зарим хүн Бурханы өмнө ихэвчлэн тайван байж чаддаггүйгээс гадна залбирч байхдаа ч Бурханы өмнө сэтгэлдээ тайван байж чаддаггүй. Ингэх нь Бурханы стандартад огт нийцэхгүй! Бурханы өмнө сэтгэлдээ тайван байх чадваргүй хүнийг Ариун Сүнс хөдөлгөж чадах уу? Хэрвээ чи Бурханы өмнө тайван байж чаддаггүй бол хүн ирэх үед, эсвэл бусдыг ярих үед анхаарал чинь сарних эрсдэлтэй бөгөөд бусдыг юм хийж байхад сэтгэл чинь бэлчих боломжтой, ингэсэн тохиолдолд чи Бурханы өмнө амьдрахгүй. Бурханы өмнө зүрх сэтгэл чинь үнэхээр тайван байдаг бол гаднын ертөнцөд болж байгаа ямар ч зүйлд сатаарахгүй, ямар ч хүн, үйл явдал, юманд эзэмдүүлэхгүй. Үүнд орох юм бол хүний идэвхгүй байдал эсвэл хүний үзэл, амьдралын гүн ухаан, хүмүүсийн хоорондох хэвийн бус харилцаа, санаа, бодол гэх мэт тэр бүх сөрөг зүйл аяндаа арилна. Чи Бурханы үгийг үргэлж тунгаан, сэтгэлдээ Бурханд үргэлж ойртож, Бурханы одоогийн үгэнд үргэлж эзэмдүүлдэг учраас тэдгээр сөрөг зүйл нэг л мэдэхэд чамайг орхино. Шинэ, эерэг зүйл чамайг эзэмдэх үед сөрөг хуучин зүйл байх газаргүй болох тул тэрхүү сөрөг зүйлсэд анхаарал бүү хандуул. Чи тэдгээрийг хянахын тулд хичээл зүтгэл гаргах хэрэггүй. Бурхан одоо хүнийг биечлэн төгс болгож, зүрх сэтгэлийг чинь олж авахыг хүсэж байгаа тул Бурханы өмнө тайван байж, Бурханы үгийг чадлынхаа хэрээр идэж ууж, эдэлж, Бурханыг магтсан магтан дууг чадах чинээгээрээ их дуулж, чам дээр ажиллах боломжийг Бурханд олгох ёстой. Түүний Сүнс зүрх сэтгэлийг чинь хөдөлгөдөг бөгөөд хэрэв чи Ариун Сүнсний удирдамжийг даган Бурханы өмнө амьдардаг болбол Бурханыг хангалуун байлгана. Хэрвээ чи Бурханы үгэнд амьдрахад анхаарч, үнэний тухай илүү их нөхөрлөж, Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг олж авах юм бол шашны тэдгээр үзэл, өөрийгөө зөвтгөж, чухалчлах байдал чинь бүгд алга болоод, Бурханы төлөө өөрийгөө хэрхэн зарлагадах, Бурханыг хэрхэн хайрлаж, хангалуун болгохоо мэднэ. Тэгээд Бурхантай холбоогүй зүйлс нэг л мэдэхэд ухамсраас чинь бүрмөсөн арилна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах тухай”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 420

Бурханы одоогийн үгийг идэж, уух зуураа үгийг нь тунгаан бодож, залбирах нь Бурханы өмнө амар тайван байх эхний алхам билээ. Хэрвээ чи Бурханы өмнө үнэхээр тайван байж чаддаг бол Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт чамтай хамт байх болно. Бурханы өмнө тайван байснаар бүх сүнслэг амьдрал биелдэг. Залбирахдаа чи Бурханы өмнө тайван байх ёстой, тэр үед л Ариун Сүнс сэтгэлийг чинь хөдөлгөж чадна. Бурханы үгийг идэж, уугаад Бурханы өмнө тайван байх үедээ чи гэгээрч, гэрэлтүүлэгдэж чадах бөгөөд Бурханы үгийг үнэхээр ойлгож чадна. Ердийн эргэцүүлэл, нөхөрлөлийн үйл ажиллагаандаа зүрх сэтгэлээрээ Бурханд ойртохдоо Бурханы өмнө тайван болж, Бурханд жинхэнээсээ ойр дотно болж, Бурханы хайр, Бурханы ажлыг жинхэнээсээ ойлгож, Бурханы санаа зорилгыг үнэхээр хайхарч, анхаарч чадна. Ердийн үед Бурханы өмнө тайван байж чаддаг байх тусмаа чи төдий чинээ гэрэлтүүлэгдэнэ, мөн завхарсан зан чанараа, чамд дутагддаг зүйл юу байдгийг, юунд орох ёстойгоо, ямар чиг үүрэг гүйцэтгэх ёстойгоо, өө сэв чинь хаана оршдогийг төдий чинээ мэдэж чадна. Бурханы өмнө тайван байснаар энэ бүхэн биелдэг. Хэрвээ чи Бурханы өмнө үнэхээр гүнээ тайван байдаг бол сүнсэн дэх нууцуудыг ухаарч, Бурхан одоо чам дээр юу хийхийг хүсдэгийг ухаарч, Бурханы үгийг илүү гүн гүнзгий ойлгож, Бурханы үгийн мөн чанар, гол утга, Бурханы үгийн оршихуйг ухаарч чадах бөгөөд хэрэгжүүлэлтийн замыг илүү тодорхой, нарийн зөв харж чадна. Хэрвээ чи хангалттай хэмжээнд сүнсээрээ тайван байж чадахгүй бол Ариун Сүнс чиний сэтгэлийг жаахан л хөдөлгөнө; дотроо хүчирхэгжсэн мэт чамд санагдаж, тодорхой хэмжээний таашаал, амар тайвныг мэдрэх боловч илүү гүн юуг ч ухаарахгүй. Би өмнө нь ингэж хэлсэн: Хэрвээ хүн бүх хүч чадлаа ашигладаггүй бол Миний дуу хоолойг сонсох юм уу, Миний царайг харахад хэцүү байх болно. Энэ нь Бурханы өмнө өнгөц хүчин чармайлт гаргахыг биш, харин гүнээ тайван байхыг хэлдэг. Бурханы өмнө үнэхээр амар тайван байж чаддаг хүн өөрийгөө дэлхий ертөнцийн бүх хүлээсээс чөлөөлж, Бурханаар эзэмдүүлж чаддаг. Бурханы өмнө тайван байж чаддаггүй бүх хүн гарцаагүй цадиггүй, дур зоргоороо байдаг. Бурханы өмнө тайван байх чадвартай бүх хүн бол Бурханы өмнө үнэн сүсэгтэй байдаг, Бурханыг хүсэн эрмэлздэг хүмүүс юм. Бурханы өмнө тайван байдаг хүмүүс л амийг үнэлж, сүнсээр нөхөрлөхийг үнэлж, Бурханы үгээр цангаж, үнэнийг эрэлхийлдэг. Бурханы өмнө амар тайван байхыг үнэлдэггүй, Бурханы өмнө тайван байх явдлыг хэрэгжүүлдэггүй хэн боловч нэрэлхүү, өнгөцхөн бөгөөд дэлхий ертөнцөд татагддаг, амьгүй билээ; тэр Бурханд итгэдэг гэж хэлдэг ч гэсэн ердөө л дүр эсгэж байгаа юм. Эцэстээ Бурханы төгс болгож, бүрэн гүйцэд болгодог хүмүүс нь Түүний өмнө тайван байж чаддаг хүмүүс мөн. Тиймээс Бурханы өмнө тайван байдаг хүмүүс агуу ерөөлөөр ивээгддэг. Бурханы үгийг идэж, уухад өдөртөө хомсхон цаг гаргадаг хүмүүс, гаднын хэрэг явдалд завгүй автаж, амийн оролтыг чухалчилдаггүй хүмүүс—эдгээр нь бүгд өсөх ирээдүйгүй хоёр нүүртнүүд юм. Бурханы өмнө тайван байж чаддаг, Бурхантай жинхэнээсээ ярилцаж чаддаг хүмүүс бол Бурханы ард билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах тухай”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 421

Бурханы өмнө ирж Түүний үгийг амиа болгон хүлээн зөвшөөрөхийн тулд чи эхлээд Бурханы өмнө тайван байх ёстой. Бурханы өмнө тайван байх үед чинь л Бурхан чамайг гэгээрүүлж, чамд мэдлэг өгнө. Хүмүүс Бурханы өмнө тайван байх тусмаа Бурханы гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг төдий чинээ их хүлээн авч чаддаг. Энэ бүхэн нь хүмүүсээс чин сүсэгтэй, итгэлтэй байхыг шаарддаг; тэгж байж л тэд төгс болгуулж чадна. Сүнслэг амьдралд орох үндсэн гол хичээл бол Бурханы өмнө тайван байх явдал билээ. Бурханы өмнө тайван байснаар л сүнслэг бүх сургалт чинь үр ашигтай байх болно. Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байж чадахгүй бол чи Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авч чадахгүй. Юу ч хийж байсан хамаагүй, зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байдаг бол чи Бурханы өмнө амьдардаг хүн юм. Юу ч хийж бай хамаагүй, зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байж, Бурханд ойртдог бол Бурханы өмнө тайван байдаг хүн мөн гэдгийг чинь энэ нь баталдаг. Хэрвээ бусадтай ярьж юм уу, алхаж байх үедээ “Зүрх сэтгэл минь Бурханд ойртож байгаа ба гаднын зүйлсэд төвлөрдөггүй, бас би Бурханы өмнө тайван байж чадна” хэмээн хэлж чаддаг бол чи Бурханы өмнө тайван байдаг хүн мөн. Зүрх сэтгэлийг чинь гаднын хэрэг явдал руу татдаг ямарваа зүйлтэй, эсвэл зүрх сэтгэлийг чинь Бурханаас салгадаг хүмүүстэй бүү холбогд. Зүрх сэтгэл чинь Бурхантай ойр дотно байхад саад болдог юуг ч бай хойш тавьж, түүнээс хол бай. Энэ нь аминд чинь илүү их ач тустай. Одоо үе бол яг нарийндаа Ариун Сүнсний агуу ажлын цаг үе, Бурхан хүмүүсийг биечлэн төгс болгодог цаг үе билээ. Хэрвээ энэ мөчид чи Бурханы өмнө тайван байж чаддаггүй бол Бурханы сэнтийн өмнө буцаж очих хүн биш юм. Хэрвээ чи Бурханыг бус өөр зүйл эрэлхийлдэг бол Бурханаар төгс болгуулах ямар ч аргагүй байх болно. Өнөөдөр Бурханаас ийм айлдваруудыг сонсож чаддаг атлаа Түүний өмнө тайван байж чаддаггүй хүмүүс бол үнэнийг хайрладаггүй, Бурханыг хайрладаггүй хүмүүс мөн. Хэрвээ чи энэ мөчид өөрийгөө өргөн барихгүй юм бол юу хүлээгээд байгаа юм бэ? Өөрийгөө өргөн барих гэдэг нь Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах явдал билээ. Тэр нь жинхэнэ өргөл байх юм. Одоо зүрх сэтгэлээ Бурханд үнэхээр өргөн барьдаг хэн боловч Бурханаар бүрэн төгс болгуулах нь лавтай. Юу ч байлаа гэсэн, чамайг үймүүлж чадахгүй; чамайг засах ч бай, чамтай харьцах ч бай, эсвэл чи урагшгүйтэл, бүтэлгүйтэлтэй тулгарсан ч бай, зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө үргэлж тайван байх ёстой. Хүмүүс чамд яаж хандах нь хамаагүй, зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө тайван байх ёстой. Чамд ямар ч нөхцөл байдал тулгарсан бай хамаагүй—гай гамшиг, зовлон, хавчлага юм уу, өөр өөр шалгалт хүрээлсэн ч бай хамаагүй—зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө үргэлж тайван байх ёстой; эдгээр нь төгс болгох зам юм. Бурханы өмнө үнэхээр тайван байдаг нэгэнд л Бурханы одоогийн үг тодорхой болно. Тэгээд чи Ариун Сүнсний гэрэлтүүлэлт, гэгээрлээс гажилгүй илүү зөв хэрэгжүүлж, үйлчлэлд чинь илүү тодорхой чиглэл өгөх Бурханы санаа зорилгыг улам тодорхой ухаарч, Ариун Сүнсний хөдөлгөлт, удирдамжийг илүү нарийн зөв ухаарч, Ариун Сүнсний удирдамж дор амьдрахдаа итгэлтэй байж чадна. Энэ нь Бурханы өмнө үнэхээр тайван байснаар хүрдэг үр дүн билээ. Зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө тайван байдаггүйгээс болж хүмүүс Бурханы үгийг тодорхой ойлгодоггүй, хэрэгжүүлэлтийн ямар ч замгүй, Бурханы хүслийг ухаарч чаддаггүй, эсвэл хэрэгжүүлэлтийн зарчмаар дутагддаг. Бурханы өмнө тайван байх зорилго нь Бурханы үгээс нухацтай, прагматик, үнэн зөв, ил тод байдлыг эрж хайж, эцэстээ үнэнийг ойлгож, Бурханыг мэдэх явдал юм.

Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө үргэлж тайван байдаггүй бол чамайг төгс болгох арга Бурханд үгүй. Шийдвэргүй байна гэдэг зүрх сэтгэлгүй байхтай эн тэнцүү бөгөөд зүрх сэтгэлгүй хүн Бурханы өмнө тайван байж чадахгүй; ийм хүн Бурхан хэр их ажил хийдгийг, хэр их үг хэлдгийг мэддэггүй, хэрхэн хэрэгжүүлэхээ ч мэддэггүй. Энэ чинь зүрх сэтгэлгүй хүн биш гэж үү? Зүрх сэтгэлгүй хүн Бурханы өмнө тайван байж чадах уу? Зүрх сэтгэлгүй хүмүүсийг төгс болгох ямар ч арга Бурханд байдаггүй—тэд адгуус амьтнаас өөрцгүй. Бурхан маш тодорхой, ил тод ярьсан атал зүрх сэтгэл чинь хөдлөлгүй, Бурханы өмнө тайван байх чадваргүй хэвээр үлддэг. Чи адгуус амьтан биш үү? Зарим хүн Бурханы өмнө тайван байхаар хэрэгжүүлэх үедээ замаасаа гаждаг. Хоол хийх цаг болоход тэд хоол хийдэггүй, гэр орны ажил хийх цаг болоход хийдэггүй, харин зүгээр л залбирч, тунгаан бодсоор байдаг. Бурханы өмнө тайван байх гэдэг нь хоол хийхгүй, гэр орны ажил хийхгүй юм уу, аж амьдралаа мартана гэсэн үг биш; харин ч аливаа хэвийн байдалд Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, Бурханд зориулсан орон зайг зүрх сэтгэлдээ байлгаж чадна гэсэн үг юм. Залбирах үедээ чи Бурханы өмнө зохих ёсоор сөхөрч залбирах ёстой; гэр орны ажил хийх юм уу хоол хийх үедээ Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, Бурханы үгийг тунгааж, эсвэл магтан дуу дуул. Чи ямар ч нөхцөл байдалд байсан бай, өөрийн гэсэн хэрэгжүүлэлтийн арга замтай байж, Бурханд ойртохын тулд чадах бүхнээ хийх ёстой бөгөөд Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгахын тулд бүх чадлаараа хичээх хэрэгтэй. Боломж олдох үед нэгэн үзүүрт сэтгэлээр залбир; боломж олдохгүй бол урдах ажлаа хийх зуураа зүрх сэтгэлдээ Бурхантай ойрт. Бурханы үгийг идэж, ууж чадах үедээ идэж, уу; залбирч чадах үедээ залбир; Бурханыг дурсах үедээ дурсан бод. Өөрөөр хэлбэл, оролтод өөрийгөө дадлагажуулахын тулд орчиндоо нийцүүлэн чадах бүхнээ хий. Ямар ч асуудалгүй байх үед зарим хүн Бурханы өмнө тайван байж чаддаг боловч ямар нэг зүйл тохиолдмогц оюун санаа нь самуурдаг. Тэр нь Бурханы өмнө тайван байгаа хэрэг биш юм. Туршлагажих зөв зам бол ямар ч нөхцөл байдалд хүний зүрх сэтгэл Бурханаас холдохгүй, эсвэл гаднын хүмүүс, хэрэг явдал, юмсаас болж сатаарахгүй байх явдал бөгөөд ийм хүн л Бурханы өмнө үнэхээр тайван байдаг хүн мөн. Цугларалтын үеэр залбирахдаа зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө тайван байж чаддаг боловч бусадтай нөхөрлөхдөө Бурханы өмнө тайван байж чадахгүй, бодол нь зоргоороо хадуурдаг гэж зарим хүн хэлдэг. Энэ нь Бурханы өмнө тайван байгаа хэрэг биш. Өнөөдөр ихэнх хүн ийм байдалд байдаг бөгөөд зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө үргэлж тайван байж чаддаггүй. Тиймээс та нар энэ талаар өөрсдийгөө дадлагажуулахад илүү их хичээл чармайлт гаргаж, амийн туршлагын зөв замд алхам алхмаар орж, Бурханаар төгс болгуулах замаар явж эхлэх ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах тухай”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 422

Бурханы ажил болон үг нь та нарын зан чанарт өөрчлөлт авчрахын төлөө юм; Түүний зорилго нь Өөрийн ажил болон үгийг та нарт ойлгуулж, мэдүүлэх төдий биш. Ингэх нь хангалтгүй юм. Бурханы үгийн ихэнх нь хүний хэлээр бичигдсэн бөгөөд Тэр тун ойлгомжтой ярьдаг болохоор ухаарч ойлгох чадвартай хүн чамд үүнийг ойлгох нь хэцүү байх учиргүй. Жишээ нь, Бурхан чамайг юуг ойлгож, хэрэгжүүлээсэй гэж хүсэж байгааг чи олж мэдэх бүрэн чадамжтай; энэ бол ухаарч ойлгох чадвартай хэвийн хүний хийж чадах ёстой зүйл. Ялангуяа одоогийн үе шатанд Бурханы хэлж байгаа үгс маш тодорхой, ил тод бөгөөд хүмүүсийн бодож үзээгүй олон зүйлээс гадна хүний бүх төрлийн байдлыг Бурхан онцолж байдаг. Түүний үг бүхнийг хамардаг бөгөөд тэргэл сарны гэрэл шиг тод байдаг. Тиймээс хүмүүс одоо олон асуудлыг ойлгодог боловч тэдэнд одоо ч дутагдсаар байгаа зүйл бол Түүний үгийг хэрэгжүүлэх явдал юм. Хүмүүс зүгээр л бэлэн өгсөн зүйлийг ойлгож авах гэж хүлээх бус, үнэний бүх талыг нарийвчлан туулж, илүү нарийн судалж, эрж хайх ёстой; эс бөгөөс тэд шимэгчээс нэг их дээрдэхгүй. Тэд Бурханы үгийг мэддэг боловч хэрэгжүүлдэггүй. Ийм хүн үнэнийг хайрладаггүй бөгөөд эцсийн дүнд таягдан хаягдах болно. 90-ээд оны Петр шиг байна гэдэг нь та нарын хүн нэг бүр Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, өөрсдийн туршлагад жинхэнэ оролттой байж, Бурхантай хамтран ажиллахдаа улам илүү, бүр их гэгээрлийг олж авах ёстой бөгөөд энэ нь аминд чинь байнга нэмэгдэх дэмжлэг болно гэсэн үг юм. Бурханы маш олон үгийг уншсан ч та нар бичвэрийн утгыг нь л ойлгодог бөгөөд бодит туршлагаар олж авсан Бурханы үгийн талаарх шууд мэдлэг чинь хангалтгүй байвал Бурханы үгийг чи мэдэж авахгүй. Чиний хувьд, Бурханы үг амь биш, ердөө л амьгүй үсэг юм. Хэрэв чи зөвхөн амьгүй үсэг дагаж амьдарвал Бурханы үгийн мөн чанарыг ухаарч чадахгүй, Түүний хүслийг ч ойлгохгүй. Бодит туршлагаараа Бурханы үгийг туулсан үед л Түүний үгийн сүнслэг утга чамд илчлэгдэх бөгөөд зөвхөн туршлагаараа чи олон үнэний сүнслэг утгыг ухаарч, Бурханы үгийн нууцыг тайлж чадна. Хэрэв чи үүнийг хэрэгжүүлдэггүй бол Түүний үг хэдий тодорхой байсан ч чиний ухаарч авсан ганц зүйл нь хоосон үсэг, сургаал байх бөгөөд энэ нь чиний хувьд шашны дүрэм болсон байдаг. Энэ нь фарисайчуудын хийсэн зүйл бус уу? Хэрэв та нар Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, туулах аваас энэ нь та нарын хувьд бодит зүйл болно; хэрэв та нар үүнийг хэрэгжүүлэхээр эрж хайхгүй бол Бурханы үг та нарын хувьд гуравдагч тэнгэрийн домгоос бараг ялгаагүй болно. Үнэндээ Бурханд итгэх үйл явц бол та нар Түүний үгийг туулж, Түүгээр авхуулах үйл явц бөгөөд үүнийг илүү тодорхой байдлаар хэлбэл Бурханд итгэх гэдэг нь Түүний үгийн талаар мэдлэг болон ойлголттой байж, Түүний үгийг туулж, амьдран харуулах явдал юм; энэ бол Бурханд итгэх итгэлийн чинь цаадах бодит байдал. Хэрэв Бурханд итгэхдээ Бурханы үгийг дотроосоо мэдэрч хэрэгжүүлэхээр эрж хайлгүй зөвхөн мөнх амь горьддог бол та нар мунхаг байна. Энэ нь найрт очсоноо өөрөө огт амсаж үзэлгүйгээр хоолыг нь зөвхөн хараад, амттай зүйлсийг нь цээжилж авахтай адил юм. Ийм хүн тэнэг биш гэж үү?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Та нар үнэнийг ойлгомогцоо хэрэгжүүлэх ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 423

Хүн эзэмших ёстой үнэнээ Бурханы үгээс олдог бөгөөд энэ бол хүн төрөлхтөнд хамгийн ашиг тустай, хэрэгтэй үнэн юм. Энэ бол та нарын бие махбодод хэрэгтэй ханд, тэжээл бөгөөд хэвийн хүн чанараа сэргээхэд нь хүнд тусалдаг зүйл, хүний зэвсэглэх ёстой үнэн юм. Бурханы үгийг хэдий чинээ их хэрэгжүүлнэ, та нарын амь төдий чинээ хурдан цэцэглэж , үнэн төдий чинээ тодорхой болно. Биеийн хэмжээ чинь өсөх тусам та бүхэн сүнслэг ертөнцийн зүйлсийг илүү тодорхой харж, Сатаныг ялан дийлэх илүү их тэнхээтэй болно. Бурханы үгийг хэрэгжүүлснээр ойлгохгүй байсан олон үнэн чинь та нарт тодорхой болно. Ихэнх хүмүүс Бурханы үгийн бичвэрийг ойлгох төдийдөө сэтгэл ханадаг бөгөөд туршлагаа гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлэхийн оронд, өөрсдийгөө хоосон сургаалаар зэвсэглэхэд анхаардаг; гэвч энэ нь фарисайчуудын зам бус уу? Ийм байхад “Бурханы үг бол амь юм” гэсэн хэллэг тэдний хувьд яаж жинхэнэ байж чадах юм бэ? Бурханы үгийг унших төдийхнөөр бус гагцхүү түүнийг хэрэгжүүлсэн үед л хүний амь өснө. Хэрэв Бурханы үгийг ойлгох нь амь болон биеийн хэмжээтэй болоход хэрэгтэй бүхэн юм гэж чи итгэж байвал ойлголт чинь ташаа байна. Үнэнийг хэрэгжүүлсэн цагт Бурханы үгийг үнэхээр ойлгох бөгөөд “үнэнийг хэрэгжүүлснээр л үүнийг ойлгож чадна” гэдгийг чи ойлгож авах ёстой. Өнөөдөр Бурханы үгийг уншсаныхаа дараа чи Бурханы үгийг мэдлээ гэж л хэлж болно, харин ойлгочихлоо гэж хэлж болохгүй. Үнэнийг хэрэгжүүлэх цорын ганц зам бол эхлээд үүнийг ойлгох явдал гэж зарим хүн хэлдэг ч энэ нь ердөө зарим талаараа зөв бөгөөд бүхэлдээ үнэн зөв биш гэдэг нь лавтай юм. Үнэний талаар мэдлэгтэй болохоосоо өмнө чи тэр үнэнийг туулаагүй байдаг. Номлолоос сонсдог зүйлээ ойлгодог гэж чамд санагдах нь үнэндээ ойлгож байгаа хэрэг биш. Зүгээр л үнэний үг үсгийг эзэмшсэн төдий бөгөөд энэ нь үнэний жинхэнэ утгыг ойлгохтой адилгүй. Үнэний талаар зөвхөн өнгөц мэдлэгтэй байгаа чинь үнэндээ ойлгодог, эсвэл энэ талаар мэдлэгтэй гэсэн үг биш; үнэний жинхэнэ утга нь үнэнийг туулснаар гарч ирдэг. Тиймээс зөвхөн үнэнийг туулах үедээ чи үүнийг ойлгож чадна, тэр цагт л чи далд хэсгүүдийг нь ухаарч чадна. Туршлагаа гүнзгийрүүлэх нь үнэний далд утгыг ухаарах, мөн чанарыг нь ойлгох цорын ганц зам юм. Тиймээс үнэнтэй байхад чи хаа ч хүрж чадах боловч дотор чинь үнэн байхгүй бол шашны хүмүүс байтугай, гэр бүлийн гишүүдээ ч итгүүлэх гэж оролдох талаар бодох хэрэггүй. Үнэн байхгүй бол чи будрах цасан ширхэгтэй л адил байх болно, харин үнэнтэй бол аз жаргалтай, эрх чөлөөтэй байж чадах бөгөөд хэн ч чам руу дайрч чадахгүй. Онол хэр баттай байх нь хамаагүй, үнэнийг даван гарч чадахгүй. Үнэнтэй байхад дэлхийг ч хөдөлгөж, уулс хийгээд тэнгис далайг ч нүүлгэж болно, харин үнэн дутмаг бол хотын бат бэх хана хэрэм өтөнд идэгдэж юу ч үгүй болоход хүрнэ. Энэ бол илэрхий бодит байдал.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Та нар үнэнийг ойлгомогцоо хэрэгжүүлэх ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 424

Одоогийн үе шатанд эхлээд үнэнийг мэдээд, дараа нь үүнийгээ хэрэгжүүлэх, мөн цаашид үнэний жинхэнэ утгаар өөрийгөө зэвсэглэх нь нэн чухал юм. Та нар үүнд хүрэхээр эрж хайх ёстой. Бусдыг үгээрээ дагуулах төдий бус, харин хэрэгжүүлэлтээрээ дагуулах ёстой, ингэж байж л чи утга учиртай зүйлийг олж чадна. Чамд юу тохиолдох нь хамаагүй, ямар хүнтэй учрах нь хамаагүй чамд үнэн байгаа цагт бат зогсож чадна. Бурханы үг хүнд үхэл бус, амь авчирдаг зүйл. Хэрэв Бурханы үгийг уншсаныхаа дараа чи амь орж сэргэхгүй, харин үхмэл хэвээр байвал чиний ямар нэгэн зүйл буруу байна. Хэрэв чи хэсэг хугацааны дараа Бурханы үгийг нэлээд уншиж, олон бодитой номлол сонссон ч үхмэл байдалтай хэвээр байгаа бол чи үнэнийг нандигнадаг нэгэн биш, үнэнийг эрэлхийлдэг хүн ч биш гэдгийг энэ нь нотолдог. Хэрэв та нар Бурханыг олж авахаар үнэхээр эрж хайсан бол хоосон сургаалаар өөрсдийгөө зэвсэглэж, сүртэй сургаал ашиглаж бусдад заахад анхаарахын оронд Бурханы үгийг туулж, үнэнийг хэрэгжүүлэхэд төвлөрөх байсан. Энэ чинь одоо та нарын орохоор эрж хайх ёстой зүйл биш гэж үү?

Өөрийн ажлыг хүнд хийхэд зарцуулах цаг Бурханд хязгаарлагдмал байдаг учраас чи Түүнтэй хамтран ажиллахгүй бол ямар үр дүн гарах билээ? Түүний үгийг ойлгомогцоо хэрэгжүүлэхийг Бурхан та нараас яагаад үргэлж хүсдэг вэ? Учир нь Бурхан Өөрийн үгийг та нарт илчилсэн бөгөөд та нарын дараагийн алхам бол тэдгээрийг хэрэгжүүлэх явдал юм. Та нар эдгээр үгийг хэрэгжүүлэхэд Бурхан гэгээрэл болон удирдамжийн ажлаа гүйцэтгэнэ. Үүнийг ингэж хийдэг. Бурханы үг нь амиа цэцэглүүлэх боломжийг хүнд олгодог бөгөөд хүнийг гажуудах эсвэл идэвхгүй болоход хүргэж болзошгүй элемент агуулдаггүй. Бурханы үгийг уншиж, хэрэгжүүлсэн боловч Ариун Сүнсний ямар ч ажлыг хүлээн аваагүй л байгаа гэж чи хэлдэг. Чиний үг зөвхөн хүүхэд л хуурч чадна. Чиний санаа зорилго зөв эсэхийг бусад хүн мэдэхгүй байж магадгүй ч Бурхан мэдэхгүй байх боломжтой гэж чи бодож байна уу? Бусад хүн Бурханы үгийг хэрэгжүүлээд, Ариун Сүнсний гэгээрлийг хүлээж аваад байхад чи яагаад Түүний үгийг хэрэгжүүлдэг атлаа Ариун Сүнсний гэгээрлийг хүлээн авдаггүй юм бэ? Бурхан сэтгэл хөдлөлтэй юу? Хэрэв санаа зорилго чинь үнэхээр зөв бөгөөд чи хамтран ажилладаг бол Бурханы Сүнс чамтай хамт байх болно. Зарим хүн үргэлж өөрсдийнхөө тугийг хатгахыг хүсдэг ч Бурхан яагаад тэднийг өргөж, чуулганыг удирдуулдаггүй вэ? Зарим хүн зүгээр л чиг үүргээ биелүүлж, үүрэг даалгавраа биелүүлдэг ба нэг л мэдэхэд Бурханы сайшаалыг хүртдэг. Яагаад ингэдэг юм бэ? Бурхан хүний зүрх сэтгэлийн гүнийг шалгадаг бөгөөд үнэнийг эрэлхийлдэг хүмүүс зөв санаа зорилготой байх ёстой. Санаа зорилго нь зөв биш хүмүүс бат зогсож чадахгүй. Та нарын зорилгын гол цөм нь Бурханы үг дотор чинь нөлөө үзүүлж эхлүүлэх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы үгийг хэрэгжүүлэхдээ үүний талаар жинхэнэ ойлголтой байх явдал юм. Магадгүй Бурханы үгийг ухаарч ойлгох та нарын чадвар ядмаг байж болох ч Бурханы үгийг хэрэгжүүлэх үед Тэр энэ дутагдлыг чинь нөхөж чадна, иймээс та нар зөвхөн олон үнэнийг мэдээд зогсохгүй, бас тэдгээрийг хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ бол үл ойшоож болохгүй хамгийн гол анхаарах зүйл билээ. Есүс гучин гурван жил хагасын хугацаандаа ихээхэн доромжлол туулж, их зовсон. Тэрээр үнэнийг хэрэгжүүлж, бүх зүйл дээр Бурханы хүслийг гүйцэтгэж, гагцхүү Бурханы хүслийг анхаарсан учраас л асар их зовсон билээ. Тэр зүгээр л үнэнийг мэдээд, хэрэгжүүлдэггүй байсан бол ийм зовлон шаналлыг туулахгүй байх байсан. Хэрэв Есүс иудейчүүдийн сургаалыг дагаж, фарисайчуудыг дагасан бол зовохгүй байх байсан. Бурханы ажлын үр нөлөө хүний хамтын ажиллагаанаас шалтгаалдаг болохыг чи Есүсийн үйл хэргээс мэдэж авч болно, энэ бол та нарын таньж мэдэх ёстой зүйл. Хэрэв Есүс үнэнийг хэрэгжүүлээгүй бол Тэр загалмайд цовдлогдож зовох байсан уу? Хэрэв Тэр Бурханы хүсэлд нийцүүлэн үйлдээгүй байсан бол тийм зовлонт залбирал хийх байсан уу? Тиймээс та нар үнэнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө зовох ёстой; энэ бол хүний туулах ёстой зовлон юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Та нар үнэнийг ойлгомогцоо хэрэгжүүлэх ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 425

Хэрэгжүүлэлтийн хувьд, тушаалуудыг мөрдөх болон үнэнийг хэрэгжүүлэхийг уялдуулах ёстой. Тушаалуудыг мөрдөх зуураа хүн үнэнийг хэрэгжүүлэх учиртай. Үнэнийг хэрэгжүүлэх үедээ хүн тушаалуудын зарчмыг зөрчиж, тушаалыг эсэргүүцэх ёсгүй. Чамаас Бурханы шаарддаг зүйлийг хий. Тушаалыг мөрдөх болон үнэнийг хэрэгжүүлэх нь эсрэг тэсрэг бус, харилцан уялдаатай юм. Чи үнэнийг хэдий чинээ их хэрэгжүүлнэ, тушаалын мөн чанарыг төдий чинээ их баримтална. Үнэнийг хэдий чинээ их хэрэгжүүлнэ, тушаалуудад илэрхийлэгдсэн Бурханы үгийг төдий чинээ их ойлгоно. Үнэнийг хэрэгжүүлэх болон тушаалуудыг мөрдөх нь зөрчилддөггүй, харин ч хоорондоо холбоотой. Анх хүн тушаалуудыг мөрдсөний дараа л үнэнийг хэрэгжүүлж, Ариун Сүнснээс гэгээрэл олж авч чаддаг байсан. Гэхдээ энэ нь Бурханы анхдагч санаа зорилго биш. Бурхан чамаас, сайн үйлдлийг хэрэгжүүлээд зогсохгүй, зүрх сэтгэлээсээ Бурханд шүтэн мөргөхийг шаарддаг. Гэхдээ чи тушаалуудыг ядаж өнгөцхөн ч болов мөрдөх ёстой. Туршлагаар дамжуулан хүн аажмаар Бурханы тухай илүү тодорхой мэдлэгтэй болдог. Тэр Бурханы эсрэг тэрсэлж, Түүнийг эсэргүүцэхээ больж, Бурханы ажилд эргэлзэхээ больдог. Ийм маягаар хүн тушаалуудын мөн чанарыг мөрдөж болох юм. Тиймээс үнэнийг хэрэгжүүлэлгүй, тушаалуудыг мөрдөх төдий нь үр ашиггүй бөгөөд Бурханыг гэх бодитой шүтлэгийг бүрдүүлдэггүй, учир нь чи бодитой биеийн хэмжээнд хараахан хүрээгүй. Хэрвээ чи тушаалуудыг үнэнгүйгээр мөрддөг бол энэ чинь ердөө дүрэм журмыг хатуу чанд мөрдөхтэй дүйцдэг. Ингэснээр тушаалууд чиний хууль болох ба амийн өсөлтөд чинь туслахгүй. Харин ч, тэдгээр нь чамд дараа болж, чамайг Хуучин Гэрээний хууль шиг ягштал хүлж, Ариун Сүнсийг дэргэдээсээ алдахад хүргэнэ. Тиймээс үнэнийг хэрэгжүүлснээр л чи тушаалуудыг үр дүнтэй мөрдөж чадна. Үнэнийг хэрэгжүүлэхийн тулд хүн тушаалуудыг мөрддөг. Тушаалуудыг мөрдсөнөөр чи бүр олон үнэнийг хэрэгжүүлдэг. Үнэнийг хэрэгжүүлснээр дамжуулан чи тушаалуудын бодит утга учрын талаар илүү их ойлголт олж авдаг. Хүн тушаалуудыг мөрдөх учиртай гэсэн Бурханы шаардлагын зорилго, утга учир нь хүний төсөөлдөг шиг дэг журмыг мөрдөх явдал биш, харин хүний амийн оролттой холбоотой. Амь чинь хэдий чинээ их өснө, тушаалуудыг чи төдий чинээ өндөр түвшинд мөрдөж чадна. Хүнээр мөрдүүлэх гэж тушаал байдаг хэдий ч хүний туршлагаар л дамжин тушаалуудын мөн чанар тодорхой болдог. Тушаалуудыг сайн мөрдөнө гэдэг нь “бүх зүйл бэлэн, өргөгдөх л үлдсэн” гэсэн утгатай гэж ихэнх хүн боддог. Энэ нь хэрээс хэтэрсэн бодол бөгөөд Бурханы хүсэл биш. Иймэрхүү зүйл хэлдэг хүн нь ахиц гаргахыг хүсэлгүй, махан биед шунаж байдаг. Энэ бол утгагүй үг! Энэ нь бодит байдалтай нийцдэггүй! Тушаалуудыг бодитоор мөрдөлгүй, үнэнийг л хэрэгжүүлэх нь Бурханы хүсэл биш. Ийм хүн бол эрэмдэг бөгөөд нэг хөлгүй хүмүүстэй адилхан. Гэхдээ үнэнийг эзэмшихгүйгээр тушаалуудыг л мөрдөж, тушаалуудтай ягштал зууралдах нь ч бас Бурханы хүслийг хангалуун байлгах хэрэг биш; ийнхүү үйлддэг хүмүүс нэг нүдгүй хүнтэй адилаар нэг төрлийн эрэмдэг юм. Хэрвээ чи тушаалуудыг сайн мөрддөг бөгөөд бодитой Бурханы талаар тодорхой ойлголт олж авсан бол чамд үнэн байх болно гэж хэлж болно. Харьцангуйгаар авч үзвэл, чи бодитой биеийн хэмжээг олж авсан байх болно. Чи хэрэгжүүлэх ёстой үнэнийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ тушаалуудыг мөрдсөн бөгөөд тэдгээр нь харилцан зөрчилддөггүй. Үнэнийг хэрэгжүүлж, тушаалуудыг мөрдөнө гэдэг нь хоёр тогтолцоо бөгөөд аль аль нь хүний амийн туршлагын салшгүй хэсэг юм. Хүний туршлага нь үнэнийг хэрэгжүүлэх болон тушаалуудыг мөрдөх явдлын хуваагдлаас бус, нэгдлээс бүрдэх ёстой. Гэхдээ энэ хоёр зүйлийн хооронд ялгаа болон хамаарлын аль аль нь бий.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Тушаалуудыг мөрдөж, үнэнийг хэрэгжүүлэх нь”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 426

Шинэ эрин үе дэх тушаалуудын тунхаглал нь, энэ урсгал дахь бүх хүн болон өнөөдөр Бурханы дуу хоолойг сонсдог бүх хүн шинэ эрин үед орсон хэмээх баримтыг гэрчлэх гэрчлэл юм. Энэ нь Бурханы ажлын шинэ эхлэл бөгөөд Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний сүүлчийн хэсгийн эхлэл билээ. Бурхан хүн хоёр шинэ тэнгэр газрын хүрээнд орж, израильчуудын дунд Ехова, иудейчүүдийн дунд Есүс ажиллаж байсны адилаар Бурхан илүү их бодитой ажил хийж, газар дээр илүү их, агуу ажил хийнэ гэдгийг шинэ эрин үеийн тушаалууд бэлгэддэг. Тэдгээр нь бас, энэ бүлэг хүмүүс Бурханаас илүү их, илүү агуу даалгавар хүлээн авч, бодитой хангалт, тэжээл, дэмжлэг, халамж, хамгаалалт хүртэнэ гэдгийг бэлгэддэг. Цаашлаад тэднээр илүү бодитой сургуулилтыг хүлээн авуулж, мөн тэдэнтэй Бурханы үгээр харьцаж, эвдэж, цэвэршүүлнэ. Шинэ эрин үеийн тушаалуудын утга учир нь нэлээд гүн гүнзгий юм. Бурхан газар дээр үнэхээр илрэн гарах ба газар дээрээс бүхий л орчлон ертөнцийг байлдан дагуулж, махбодоор Өөрийн бүх алдрыг илчлэх болно гэдгийг тэдгээр нь илтгэдэг. Мөн Өөрийн сонгосон бүх хүнийг төгс болгохын тулд бодитой Бурхан газар дээр илүү бодитой ажил хийх гэж байгаа гэдгийг илтгэдэг. Түүнчлэн, Бурхан газар дээрх бүх зүйлийг үгээр биелүүлж, “бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн өндөрт мандаж, өргөмжлөгддөг агаад бүх ард түмэн, бүх улс үндэстэн өвдөг сөгддөн агуу их Бурханыг шүтэн мөргөнө” гэсэн баримтыг гүйцэлдүүлнэ. Хүний үүрэг, хүний хийх зүйл болдог шинэ эрин үеийн тушаалууд нь хүнээр мөрдүүлэхийн тулд байдаг боловч тэдгээрийн төлөөлдөг утга учир нь ганц хоёр үгээр бүрэн илэрхийлэхийн аргагүй хэтэрхий гүн гүнзгий юм. Шинэ эрин үеийн тушаалууд нь Ехова ба Есүсийн тунхагласан Хуучин Гэрээний хууль болон Шинэ Гэрээний дүрэм журмыг орлодог. Энэ бол хүний төсөөлдөг шиг энгийн хэрэг явдал биш, харин илүү гүн гүнзгий хичээл юм. Шинэ эрин үеийн тушаалуудад практик утга учрын тал байдаг: Тэдгээр нь Нигүүлслийн эрин үе болон Хаанчлалын эрин үеийн хоорондох холбоос болдог. Шинэ эрин үеийн тушаалууд нь хуучин эрин үеийн бүх хэрэгжүүлэлт, дүрэм журмыг эцэслэдэг бөгөөд бас Есүсийн эрин үе болон үүнээс өмнөх бүх хэрэгжүүлэлтийг төгсгөдөг. Тэдгээр нь хүнийг илүү бодитой Бурханы өмнө аваачдаг бөгөөд төгс болгуулах замын эхлэл болох Бурханы биечилсэн төгс болголтыг хүртээж эхэлдэг. Тиймээс та нар шинэ эрин үеийн тушаалуудад зөвөөр хандаж, тэдгээрийг хааш яаш дагах юм уу үл тоож болохгүй. Шинэ эрин үеийн тушаалууд нь нэг зүйлийг онцолдог: хүн өнөөдрийн бодитой Бурханыг Өөрийг нь шүтэн мөргөх буюу Сүнсний мөн чанарт илүү бодитоор захирагдах ёстой. Тэдгээр нь бас, зөвт байдлын Нар болон илэрснийхээ дараа Бурхан хүнийг гэм буруутай, эсвэл зөв шударга хэмээн шүүх зарчмуудыг онцолдог. Тушаалуудыг хэрэгжүүлэхээс илүү ойлгох нь амархан. Тиймээс хэрвээ Бурхан хүнийг төгс болгохыг хүсвэл Өөрийн үг, удирдамжаар дамжуулан хийх ёстой ба хүн ганцхан төрөлх оюун ухаанаараа төгс байдалд хүрч чадахгүй. Хүн шинэ эрин үеийн тушаалуудыг мөрдөж чадах уу, үгүй юу гэдэг нь бодитой Бурханы талаарх хүний мэдлэгтэй хамаатай. Ийм учраас чи тушаалуудыг мөрдөж чадах эсэх нь хэдхэн хоногийн дотор шийдвэрлэж болох асуудал биш. Энэ бол гүн гүнзгий хичээл юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Тушаалуудыг мөрдөж, үнэнийг хэрэгжүүлэх нь”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 427

Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь хүний амь өсөж болох зам юм. Хэрвээ үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй бол та нарт онол л үлдэх бөгөөд ямар ч бодит амьгүй байх болно. Үнэн нь хүний биеийн хэмжээний бэлгэ тэмдэг юм. Чи үнэнийг хэрэгжүүлдэг үү, үгүй юу гэдэг нь бодит биеийн хэмжээг олж авахтай холбоотой. Хэрвээ чи үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй, зөв шударгаар үйлддэггүй, сэтгэл хөдлөлд автаж, махан биеэ анхаардаг бол тушаалыг мөрдөхөөс хамаагүй хол байна. Энэ нь хамгийн гүн гүнзгий хичээл юм. Эрин үе болгонд хүний орж, ойлгох олон үнэн байдаг. Гэхдээ эрин үе болгонд үнэнийг дагалддаг өөр өөр тушаал бий. Хүний хэрэгжүүлдэг үнэн нь эрин үетэй холбоотой бөгөөд хүний мөрддөг тушаалууд ч бас эрин үетэй холбоотой. Эрин үе болгонд өөрийн гэсэн хэрэгжүүлэх үнэн болон мөрдөх тушаалууд байдаг. Гэвч Бурханы тунхагласан өөр өөр тушаал дээр үндэслэн, өөрөөр хэлбэл, өөр өөр эрин үед үндэслэн, үнэнийг хэрэгжүүлэх хүний хэрэгжүүлэлтийн зорилго болон үр нөлөө харьцангуй ялгаатай байдаг. Тушаалууд нь үнэнд үйлчилж, үнэн нь тушаалыг хадгалж хамгаалахын төлөө оршдог гэж хэлж болно. Хэрвээ зөвхөн үнэн байдаг бол Бурханы ажилд яриад байх өөрчлөлт гэж үгүй байх болно. Гэсэн хэдий ч, тушаалуудад хандсанаар хүн Ариун Сүнсний хийсэн ажлын хөдөлгөөний хэмжээг тодорхойлж, Бурханы ажилладаг эрин үеийг мэдэж чадна. Шашинд, Хуулийн эрин үеийн хүний хэрэгжүүлж байсан үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаг олон хүн бий. Гэвч тэдэнд шинэ эрин үеийн тушаалууд байдаггүй бөгөөд шинэ эрин үеийн тушаалуудыг мөрдөж чаддаггүй. Тэд хуучин замыг баримталж, балар эртний хүмүүс хэвээр үлддэг. Тэднийг ажлын шинэ хэв маяг дагалддаггүй бөгөөд тэд шинэ эрин үеийн тушаалуудыг харж чаддаггүй. Иймээс Бурханы ажил байдаггүй. Тэд өндөгний хоосон хальс барьсан хүнтэй адилхан: Дотор нь ангаахай байхгүй бол сүнс гэж байхгүй. Тодруулбал, амь байхгүй. Ийм хүмүүс шинэ эрин үед ороогүй, олон алхмын цаана хоцорчихсон. Тиймээс, хэрвээ хүмүүст хуучин эрин үеийн үнэн байдаг ч шинэ эрин үеийн тушаалууд байхгүй бол нэмэргүй. Та нарын олонх нь энэ цаг үеийн үнэнийг хэрэгжүүлдэг ч тушаалуудыг нь сахидаггүй. Та нар юу ч олж авахгүй, хэрэгжүүлдэг үнэн чинь үнэ цэнгүй, утга учиргүй бөгөөд Бурхан үүнийг магтахгүй. Ариун Сүнсний өнөөдрийн ажилладаг байдлаар үнэнийг хэрэгжүүлэх ёстой; өнөөдрийн бодитой Бурханы дуу хоолойг дагаж, үнэнийг хэрэгжүүлэх ёстой. Үүнгүйгээр бүх зүйл шүүрэн шанагаар ус хутгах мэт үр дүнгүй. Энэ бол шинэ эрин үеийн тушаалуудыг тунхаглахын бодит утга учир юм. Хэрвээ чи одоо үеийн Ариун Сүнсний ажлын талаар бүрэн дүүрэн ойлголттой байж, өнөөдрийн ажлын хэв маягт орсон бол тушаалуудыг мөрдөхийн мөн чанарыг аяндаа нэвт шувт харна. Хэрвээ шинэ эрин үеийн тушаалуудын мөн чанарыг нэвт шувт харж, тушаалуудыг мөрдөж чадах өдөр ирвэл тэр үед чи төгс болгуулсан байх болно. Энэ нь үнэнийг хэрэгжүүлж, тушаалуудыг мөрдөхийн бодит утга учир юм. Үнэнийг хэрэгжүүлж чадах эсэх чинь шинэ эрин үеийн тушаалуудын мөн чанарыг хэрхэн ойлгохоос хамаардаг. Ариун Сүнсний ажил хүнд тасралтгүй харагдаж, Бурхан хүнээс улам ихийг шаардана. Тиймээс хүний үнэхээр хэрэгжүүлдэг үнэн нь илүү их, илүү агуу байж, тушаалуудыг мөрдсөний үр нөлөө нь илүү гүн гүнзгий байх болно. Тиймээс та нар үнэнийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ тушаалуудыг мөрдөх ёстой. Хэн ч энэ хэрэг явдлыг огоорох ёсгүй. Энэхүү шинэ эрин үед шинэ үнэн болон шинэ тушаалуудыг зэрэг эхлүүл.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Тушаалуудыг мөрдөж, үнэнийг хэрэгжүүлэх нь”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 428

Олон хүн хэрэгжүүлэлтийн тухай бага сага ярьж, өөрсдийн хувийн сэтгэгдлийн тухай ярьж чаддаг боловч үүний дийлэнх нь бусдын үгээс олж авсан гэрэлтүүлэлт байдаг. Энэ нь тэдний өөрсдийнх нь хувийн хэрэгжүүлэлтийн юуг ч агуулдаггүй, туршлагаасаа харсан зүйлийг нь ч агуулдаггүй. Энэ асуудлыг Би өмнө нь задлан шинжилсэн; Намайг юу ч мэдэхгүй гэж бүү бод. Чи цаасан бар төдий мөртөө Сатаныг ялж, ялгуусан гэрчлэл хийж, Бурханы дүрийг амьдран харуулах тухай ярих юм гэж үү? Энэ чинь тэр чигтээ ямар ч утгагүй! Бурханы өнөөдөр хэлсэн бүх үг чамайг бишрүүлэхийн тулд байдаг гэж чи бодож байна уу? Чиний ам, хуучин биеэ хаях хийгээд үнэнийг хэрэгжүүлэх тухай ярьдаг атал гар чинь өөр үйл үйлдэж, зүрх сэтгэл чинь өөр төлөвлөгөө сэддэг—чи ямар гээч хүн бэ? Гар, зүрх сэтгэл хоёр чинь яагаад ав адил биш юм бэ? Өчнөөн олон номлол хоосон үг болжээ; зүрх шимшрэм биш гэж үү? Хэрвээ чи Бурханы үгийг хэрэгжүүлж чаддаггүй бол Ариун Сүнсний ажилладаг замд хараахан ороогүй, чиний дотор Ариун Сүнсний ажил хараахан байхгүй, мөн Түүний удирдамж чамд хараахан байхгүй гэдгийг энэ нь баталдаг. Хэрвээ чи Бурханы үгийг ойлгож л чаддаг боловч хэрэгжүүлж чаддаггүй гэж хэлбэл чи үнэнийг хайрладаггүй хүн юм. Бурхан ийм хүмүүсийг аврах гэж ирдэггүй. Есүс нүгэлтнүүдийг аврахын тулд, ядуусыг аврахын тулд, даруу хүмүүсийг аврахын тулд цовдлогдох үедээ асар их өвдөлт туулсан. Түүний цовдлол нүглийн тахилыг авчирсан. Хэрвээ чи Бурханы үгийг хэрэгжүүлж чаддаггүй бол аль болох хурдан явах хэрэгтэй; Бурханы гэрт бусдыг сорон мөлжигч мэт бүү хоргод. Бурханыг илт эсэргүүцэх зүйлсийг хийхээ болих нь олон хүнд хэцүү байдаг. Тэд үхлээ хайж байгаа хэрэг биш үү? Тэд яаж Бурханы хаанчлалд орох тухай ярьж чадна вэ? Түүний царайг харах зүрх зориг тэдэнд байх уу? Бурханы өгдөг хоолыг идэж, Түүнийг эсэргүүцдэг гажиг юмсыг хийж, муу санаатай, дотуур тамиртай, далд явуулгатай байсан мөртөө чамд соёрхсон ерөөлүүдийг эдлэх боломжийг Бурхан олгох үед—тэдгээрийг хүлээн авахад гарыг чинь түлж байгаа мэт чамд санагддаггүй гэж үү? Нүүр чинь улайхыг чи мэдэрдэггүй юм уу? Бурханы эсрэг ямар нэг зүйл хийж, “дураараа дургах” арга ухаан сэдчихээд чи айж эмээдэггүй юм уу? Хэрвээ чамд юу ч мэдрэгдэхгүй байгаа бол чи яаж ирээдүйн тухай ярьж чадна вэ? Угаасаа чамд аль дээрээс ирээдүй гэж байгаагүй, тиймээс чамд илүү их ямар горьдлого бас байх юм бэ? Хэрвээ чи ямар нэгэн ичгүүргүй зүйл хэлдэг атлаа ямар ч буруушаал мэдэрдэггүй, зүрх сэтгэл чинь ямар ч мэдрэмжгүй бол чамайг Бурхан аль хэдийнээ хаячихсан гэсэн үг биш гэж үү? Зоргоороо, дураараа ярьж, үйлдэх нь чиний уг чанар болжээ; ийм байвал чи яаж ер нь Бурханаар төгс болгуулах юм бэ? Чи ертөнцийг алхаад туулж чадах уу? Хэн чамд үнэмших юм бэ? Чиний жинхэнэ уг чанарыг мэддэг хүмүүс зай барих болно. Энэ нь Бурханы шийтгэл биш гэж үү? Ерөнхийдөө, зөвхөн яриад хэрэгжүүлдэггүй бол ямар ч өсөлт гэж байхгүй. Ярьж байхад чинь Ариун Сүнс чам дээр ажиллаж байж болох ч гэсэн, хэрвээ чи хэрэгжүүлдэггүй бол Ариун Сүнс ажиллахаа болино. Хэрвээ чи энэ чигээрээ үргэлжлүүлбэл ирээдүйн тухай, эсвэл Бурханы ажилд бүх оршихуйгаа зориулах тухай яриа яаж байх юм бэ? Чи бүх оршихуйгаа өгөх тухай л ярьдаг ч Бурханыг үнэхээр хайрладаг зүрх сэтгэлээ Түүнд өгдөггүй. Бурханы хүлээн авсан бүхэн нь чиний үгийн зүрх сэтгэл бөгөөд хэрэгжүүлэлтийн зүрх сэтгэл биш. Биеийн чинь жинхэнэ хэмжээ энэ юм гэж үү? Хэрвээ чи энэ чигээрээ үргэлжлүүлсээр байвал хэзээ Бурханаар төгс болгуулах юм бэ? Өөрийнхөө харанхуй, бүрхэг ирээдүйн төлөө чи зовнихгүй байна гэж үү? Бурхан чамд найдвар тасарсныг чи мэдрэхгүй байна гэж үү? Бурхан илүү олон, шинэ хүмүүсийг төгс болгохыг хүсэж байгааг чи мэддэггүй гэж үү? Хуучин зүйлс үлдэж чадах уу? Чи Бурханы өнөөдрийн үгэнд анхаарал хандуулахгүй байна: Чи маргаашийг хүлээж байна уу?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Авралд хүрдэг хүн бол үнэнийг хэрэгжүүлэхийг хүсдэг хүн юм”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 429

Бурханы үгийг ил тодоор тайлбарлах чадвартай байх нь бодит байдлыг эзэмшдэг гэсэн үг биш—юмс чиний төсөөлсөн шиг энгийн биш. Чи бодит байдлыг эзэмшдэг үү, үгүй юу гэдэг нь хэлдэг зүйлд чинь үндэслэдэггүй, харин амьдран харуулдаг зүйлд чинь үндэслэдэг. Бурханы үг чиний амь, төрөлхийн илэрхийлэл болох нь л бодит байдалд тооцогддог ба зөвхөн энэ нь л ойлголт болон бодит биеийн хэмжээг эзэмшсэн гэж тооцогддог. Чи удаан хугацааны турш шинжилгээг давж гарч чаддаг байх ёстой, мөн Бурханы чамаас шаарддаг дүр төрхийг амьдран харуулж чаддаг байх ёстой; энэ нь хэлбэрдэх төдий байж болохгүй, харин чамаас аяндаа урган гарч байх ёстой. Тэр үед л чи үнэхээр бодит байдалтай болно, мөн тэр л үед амийг олсон байх болно. Би хүн бүрийн мэддэг үйлчлэл үзүүлэгчдийн шалгалтын жишээг ашиглая. Үйлчлэл үзүүлэгчдийн талаарх хамгийн эрхэм дээд онолын тухай хэн ч ярьж чадах бөгөөд хүн бүр энэ сэдвийн талаар дориун сайн ойлголттой байдаг; энэ нь яг л тэмцээн мэт, тэд энэ талаар ярьдаг ба яриа бүр нь өмнөхөөсөө илүү дээр байдаг. Хэдий тийм ч, хэрвээ хүн томоохон шалгалт туулаагүй бол түүнийг сайн гэрчлэлтэй гэж хэлэхэд хэцүү. Товчхондоо, хүний амьдран харуулах чадвар одоо ч маш дутуу дулимаг бөгөөд түүний ойлголттой таарч тохирдоггүй. Тиймээс энэ нь хараахан хүний бодит биеийн хэмжээ болоогүй, мөн хараахан хүний амь болоогүй. Хүний ойлголтыг бодит байдалд авчраагүй учраас түүний биеийн хэмжээ элсэн дээр баригдсан цайз мэт, гуйвж дайван, сүйрлийн ирмэг дээр байсаар байна. Хүнд бодит байдал дэндүү бага байдаг—хүнээс ямар нэг бодит байдал олох бараг боломжгүй. Хүнээс аяндаа урсан гардаг бодит байдал хэтэрхий бага байдаг бөгөөд түүний амьдрал дахь бүх бодит байдлыг хүчээр тулгасан байдаг, ийм учраас хүн ямар ч бодит байдлыг эзэмшдэггүй гэж Би хэлдэг. Бурханыг гэсэн хайр нь хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй хэмээн хүмүүсийн хэлдэгт хэтэрхий их бүү итгэ—энэ бол шалгалттай тулгарахаасаа өмнө л тэдний хэлдэг зүйл юм. Шалгалттай гэнэт тулгармагц тэдний хэлдэг зүйлс бодит байдалтай дахин нэгэнтээ нийцэхээ болих бөгөөд хүмүүст бодит байдал байдаггүйг дахин нэгэнтээ баталдаг. Үзэлд чинь үл нийцдэг, мөн өөрийгөө хойш тавихыг шаарддаг зүйлстэй учрах бүрд эдгээрийг чиний шалгалт гэж хэлж болно. Бурханы хүсэл илчлэгдэхээс өмнө хүн бүрд хүнд хэцүү туршилт, асар том шалгалт тохиолддог—чи энэ асуудлыг тодорхой харж чадах уу? Бурхан хүмүүсийг шалгахыг хүсэх үедээ бодит үнэн илчлэгдэхээс өмнө үргэлж тэднээр сонголтыг нь хийлгэдэг. Бурхан хүнийг шалгалтад өртүүлж байхдаа чамд хэзээ ч үнэнийг хэлэхгүй бөгөөд тийнхүү хүмүүс илчлэгдэж болно гэсэн үг юм. Өнөөдрийн Бурханыг ойлгож байгаа эсэхийг чинь, ямар нэг бодит байдлыг эзэмшиж байгаа эсэхийг чинь харахын тулд Бурханы ажлаа гүйцэтгэдэг нэг арга энэ юм. Бурханы ажлын талаар чамд үнэхээр ямар ч эргэлзээ байхгүй юу? Томоохон шалгалт тулгарахад чи бат зогсож чадах уу? “Ямар ч асуудал гарахгүй гэдгийг би баталж байна” гэх зэрэг үгийг хэн хэлж зүрхлэх вэ? “Бусад хүмүүст эргэлзээ байгаа л байх, гэхдээ би хэзээ ч эргэлзэхгүй” гэх мэт үгийг хэн хэлж зүрхлэх вэ? Петр шалгалт туулах үедээ—үнэн байдал илчлэгдэхээс өмнө үргэлж том юм ярьдаг байсантай яг адилхан. Энэ нь зөвхөн Петрийн хувийн өвөрмөц алдаа дутагдал биш; энэ нь хүн бүрд одоо тулгараад байгаа хамгийн том бэрхшээл юм. Хэрвээ Би өнөөдрийн Бурханы ажлын тухай ойлголтыг чинь харахаар хэд хэдэн газраар зочилсон бол, эсвэл хэд хэдэн ах эгч дээр зочилсон бол та нар өөрсдийнхөө ойлголтын тухай олон зүйл ярьж чадах нь гарцаагүй бөгөөд та нарт ямар ч эргэлзээ байхгүй юм шиг харагдах байсан. Хэрвээ Би чамаас, “Өнөөдрийн ажлыг Бурхан Өөрөө гүйцэтгэж байгаа гэж чи үнэхээр тодорхойлж чадах уу? Ямар ч эргэлзээгүй юу?” гэж асуувал чи мэдээж: “Энэ бол Бурханы Сүнсний хийдэг ажил гэдэгт эргэлзэх зүйл байхгүй” гэж хариулна. Ийм маягаар хариулмагц чамд өчүүхэн төдий ч эргэлзээ байхгүй байх нь гарцаагүй бөгөөд чи бүр асар их баяр хөөрийг мэдэрч, жаахан ч гэсэн бодит байдалтай болсон мэт санагдаж магадгүй. Ийм байдлаар аливааг ойлгох хандлагатай байдаг хүмүүс бодит байдал багатай байдаг; үүнийг олж авсан гэж хүн бодох тусам шалгалтад бат зогсож бүр ч чадахгүй. Биеэ тоосон, сагсуу хүмүүс золгүй еэ, өөрсдийнхөө талаар ямар ч мэдлэггүй хүмүүс золгүй еэ. Ийм хүмүүс ярихдаа сайн ч үйлдэл хийхдээ хамгийн муу. Асуудлын өчүүхэн төдий тэмдэг мэдэгдэхэд л энэ хүмүүс эргэлзэж, буцаж няцах бодол толгойд нь эргэлдэж эхэлнэ. Tэд ямар ч бодит байдлыг эзэмшдэггүй; Бурханы одоо шаарддаг ямар ч бодит байдалгүйгээр, шашныхаас илүү агуу онолууд л тэдэнд байдаг. Ямар ч бодит байдалгүй хэрнээ зөвхөн онол ярьдаг хүмүүсийг Би хамгийн их зэвүүцдэг. Тэд ажлаа хийхдээ хамгийн чангаар хашхирдаг ч бодит байдалтай нүүр тулахаараа тэр дороо нуран унадаг. Тэр хүмүүст ямар ч бодит байдал байхгүйг энэ нь харуулдаггүй гэж үү? Салхи, давлагаа хэчнээн догшин ширүүн байсан ч толгойд чинь өчүүхэн төдий эргэлзээ төрөхгүй хэвээр байгаа бол, өөр хэн ч үлдээгүй байсан ч бат зогсож, үл үгүйсгэсэн байдалтай байвал чамайг жинхэнэ ойлголттой, мөн бодит байдлыг үнэхээр эзэмшдэг гэж тооцдог. Хэрвээ чи салхи хаашаа салхилна тийшээ хийсэж, олонхыг дагаж, бусдын хэлж байгаа зүйлийг хэлж сурвал тийм зүйлийг хэчнээн сайн хэлсэн ч бай, энэ нь бодит байдлыг эзэмшдэг гэдгийн чинь баталгаа биш. Tиймээс хоосон үг яаран хашхирахгүй байхыг Би чамд зөвлөж байна. Бурханы хийх ажлыг чи мэддэг үү? Өөртөө ичгүүр авчирч, нүүр бардам алхаж чадахаа болих гээгүй бол өөр нэгэн Петр шиг бүү авирла—энэ нь хэнд ч, ямар ч сайн зүйл авчирдаггүй. Ихэнх хүнд бодит биеийн хэмжээ байдаггүй. Бурхан асар их ажил гүйцэтгэсэн боловч хүмүүст бодит байдлыг хүчээр ирүүлээгүй; тодруулбал, Бурхан хэнийг ч, хэзээ ч биечлэн гэсгээж байгаагүй. Зарим хүн нүгэлт гараа улам хол сунган, ийм шалгалтуудаар илчлэгддэг ба Бурханыг ялан дийлэх амархан, мөн өөрсдөө юу хүссэнээ хийж болно гэж боддог. Тэд энэ төрлийн шалгалтыг ч давж гарч чаддаггүй тул илүү хүч сорьсон шалгалтууд болон бодит байдлын талаар яриад ч хэрэггүй. Энэ нь Бурханыг хуурахаар оролдож байгаа хэрэг биш гэж үү? Бодит байдалтай байх нь дүр үзүүлж болох зүйл биш, энэ тухай мэдлэгээрээ олж авч болох ч зүйл биш. Энэ нь бодит биеийн хэмжээнд чинь үндэслэдэг, бүх шалгалтыг давж гарч чадах эсэхэд чинь үндэслэдэг. Чи одоо ойлгов уу?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь л бодит байдлыг эзэмшиж байгаа хэрэг юм”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 430

Бурхан хүмүүсээс зүгээр л бодит байдлын тухай ярих чадвартай байхыг шаарддаггүй. Тэр нь хэтэрхий хялбар байх бус уу? Тэгвэл Бурхан яагаад амь руу орох тухай ярьдаг вэ? Яагаад өөрчлөлтийн талаар ярьдаг вэ? Хэрвээ хүн ердөө бодит байдлын тухай хоосон ярих чадвартай бол зан чанарын өөрчлөлтөд хүрч чадах уу? Хаанчлалын бүлэг сайн цэргийг сургах нь зөвхөн бодит байдлын тухай ярьдаг хүмүүсийг юм уу бардамнадаг хүмүүсийг сургах биш, харин энэ нь цаг ямагт Бурханы үгийг амьдран харуулж чаддаг, саад бартаа тулгарсан ч гуйвшгүй байж чаддаг, ямагт Бурханы үгийн дагуу амьдардаг, дэлхий рүү буцаж явдаггүй хүмүүсийг сургах явдал юм. Энэ нь Бурханы ярьдаг бодит байдал бөгөөд хүнд тавьдаг Бурханы шаардлага мөн. Тиймээс Бурханы хэлсэн бодит байдлыг хэтэрхий хялбараар бүү хар. Ариун Сүнсний гэгээрэл төдий нь бодит байдлыг эзэмшихтэй адилгүй: Энэ бол хүмүүсийн биеийн хэмжээ бус, харин Бурханы нигүүлсэл юм, энэ нь хүмүүсийн ямар ч амжилтыг агуулдаггүй. Хүн бүр Петрийн зовлонг туулах ёстой бөгөөд үүнээс ч илүүтэйгээр Петрийн алдрыг эзэмших ёстой, энэ нь Бурханы ажлыг олж авсныхаа дараа хүмүүсийн амьдран харуулдаг зүйл билээ. Үүнийг л бодит байдал гэж нэрлэж болно. Бодит байдлын тухай ярьж чаддаг учраас бодит байдлыг эзэмшинэ гэж бүү бод. Энэ нь гажууд онол бөгөөд Бурханы хүсэлтэй нийцдэггүй, мөн үүнд ямар ч бодит ач холбогдол байхгүй. Ирээдүйд ийм зүйл бүү хэл—ийм үг хэллэгийг үгүй болго! Бурханы үгийн тухай буруу ойлголттой хүмүүс бол үл итгэгчид юм. Тэдэнд ямар ч бодит мэдлэг байдаггүй, бодит биеийн хэмжээ бүр ч байдаггүй; тэд бол бодит байдалгүй мэдлэггүй хүмүүс мөн. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы үгийн мөн чанарын гадна амьдрагсад бол үл итгэгчид билээ. Хүмүүсийн үл итгэгчид хэмээн үздэг хүмүүс бол Бурханы нүдэн дэх араатнууд бөгөөд Бурханы үл итгэгчид хэмээн үздэг хүмүүс нь Бурханы үгийг амиа болгодоггүй хүмүүс юм. Тиймээс Бурханы үгийн бодит байдлыг эзэмшдэггүй, Бурханы үгийг амьдран харуулж чаддаггүй хүмүүс бол үл итгэгчид мөн. Хүн бүр Бурханы үгийг амьдран харуулах нь Бурханы санаа зорилго юм. Энэ нь, хүн бүр бодит байдлын тухай ярих чадвартай байх бус, харин бүр ч чухал нь хүн бүр Бурханы үгийн бодит байдлыг амьдран харуулах чадвартай байх явдал билээ. Хүний боддог бодит байдал нь хэт өнгөц, ямар ч үнэ цэнгүй, Бурханы хүслийг гүйцэлдүүлж чадахгүй, хэтэрхий дорд, бүр дурдах ч хэрэггүй, дэндүү дутуу дулимаг бөгөөд Бурханы шаардлагын стандартаас хэтэрхий хол байдаг. Та нарын хэн нь өөрийнхөө ойлголтын тухай ярихаа л мэддэг ч замыг зааж чаддаггүй болохыг, мөн хэн нь хэрэгцээгүй хог болохыг харахын тулд нэг бүрийг чинь сайтар нягтлан шинжлэх болно. Үүнийг цаашдаа санаж яв! Хоосон ойлголтын тухай бүү ярь—хэрэгжүүлэх зам, бодит байдлын тухай л ярь. Жинхэнэ мэдлэгээс бодит хэрэгжүүлэлт рүү, дараа нь хэрэгжүүлэлтээс бодит байдлыг амьдран харуулахад шилж. Бусдад бүү сургаал айлд, бодитой мэдлэгийн тухай бүү ярь. Хэрвээ ойлголт чинь зам бол үүнийгээ гаргаж болно; хэрвээ зам биш бол чимээгээ аядаад, ярихаа боль. Чиний ярьдаг зүйл хэрэггүй. Энэ нь Бурханыг хуурч, бусдыг өөртөө атаархуулах гэсэн ойлголтын зарим нэг үг төдий юм. Энэ чиний санаархал биш гэж үү? Энэ нь зориуд бусдаар тоглож байгаа хэрэг биш гэж үү? Үүнд ямар нэгэн үнэ цэн байна уу? Туулж мэдэрснийхээ дараа л ойлголтын тухай ярь, тэгвэл чи бардамнахаа болино. Эс бөгөөс чи ердөө биеэ тоосон үг хэлдэг хүн юм. Бодит туршлагаараа чи олон зүйлийг даван туулж, эсвэл махан биеэ эсэргүүцэж ч чаддаггүй, ямагт хүсэлдээ хөтлөгдөн юу дуртайгаа хийж, Бурханы хүслийг үл хангадаг атлаа онолын ойлголтуудын талаар ярих зүрх зоригтой байдаг—үнэхээр ичгүүргүй! Чамд Бурханы үгийн тухай ойлголтоо ярих зүрх зориг байсаар л байдаг—ямар увайгүй юм бэ! Сүржин ярьж, бардамнах нь чиний уг чанар болж, үүнийгээ хийгээд чи бүүр гаршчихсан. Чи ярихыг хүссэн үедээ үүнийг гар хурууныхаа үзүүрээр, ямар ч асуудалгүй, хайхрамжгүй хийдэг бөгөөд хэрэгжүүлэх болоход чимэглэж эхэлдэг. Энэ нь бусдыг хуурч байгаа хэрэг биш үү? Чи хүмүүсийг хуурч болох ч Бурханыг хэзээ ч хуурч чадахгүй. Хүмүүс мэддэггүй, ялган таних чадвар ч байхгүй, харин Бурхан ийм асуудлуудад ноцтой ханддаг, Тэр чамайг өршөөхгүй. Ах, эгч нар чинь чамайг дэмжиж, чиний ойлголтыг магтаж, чамайг биширч магадгүй ч хэрвээ чамд бодит байдал байхгүй бол Ариун Сүнс чамайг өршөөхгүй. Бодитой Бурхан өө сэвийг чинь ухаж төнхөхгүй байж магадгүй ч Бурханы Сүнс чамд ямар ч анхаарал тавихгүй бөгөөд үүнийг тэсвэрлэх нь чамд хангалттай байх болно. Чи үүнд итгэж байна уу? Хэрэгжүүлэлтийн бодит байдлын тухай илүү их ярь; чи аль хэдийн мартчихсан уу? Бодитой замуудын тухай илүү их ярь; аль хэдийн мартчихсан уу? “Том онол буюу үнэ цэнгүй бардам үг бага ярьж, одооноос хэрэгжүүлж эхэлсэн нь дээр.” Чи эдгээр үгийг мартчихсан уу? Чи алийг нь ч ойлгодоггүй гэж үү? Чамд Бурханы хүслийн тухай ямар ч ойлголт байхгүй гэж үү?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь л бодит байдлыг эзэмшиж байгаа хэрэг юм”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 431

Та нар илүү бодитой хичээлүүдийг судлах учиртай. Хүмүүсийн гайхан биширдэг яруу, хоосон яриа хэрэггүй. Мэдлэгийн тухайд ярих юм бол хүн бүрийн мэдлэг өмнөхөөсөө илүү өндөр байдаг, гэхдээ тэдэнд мөн л хэрэгжүүлэлтийн ямар ч зам байдаггүй. Хэчнээн хүн хэрэгжүүлэлтийн зарчмыг ойлгосон бэ? Хэр олон хүн бодитой сургамж авсан бэ? Хэн бодит байдлын талаар нөхөрлөж чадах вэ? Бурханы үгийн талаарх мэдлэгээ ярих чадвартай байна гэдэг нь жинхэнэ биеийн хэмжээтэй гэсэн үг биш; энэ нь ухаалаг, авьяастай төрснийг чинь л харуулдаг. Чи замыг зааж чадахгүй бол ямар ч нэмэргүй; чи бол ердөө хэрэггүй хог юм! Чи хэрэгжүүлэх бодит замын талаар юу ч хэлж чадахгүй бол дүр үзүүлж байгаа хэрэг биш үү? Бусдад өөрийнхөө бодит туршлагаас хуваалцаж, улмаар сурч болох сургамж, дагаж болох замыг өгч чадахгүй байвал хуурч байгаа хэрэг биш үү? Чи ердөө хуурамч амьтан биш үү? Чамд ямар үнэ цэн байгаа юм бэ? Ийм хүн “социализмыг бий болгоход хувь нэмрээ оруулагч” бус, зөвхөн “социализмын онолыг үндэслэгчийн” үүрэг гүйцэтгэж л чадна. Бодит байдалгүй байна гэдэг нь үнэнгүй байх явдал юм. Бодит байдалгүй байна гэдэг нь ямар ч нэмэргүй байх явдал. Бодит байдалгүй байна гэдэг нь алхаж буй үхдэл байх явдал. Бодит байдалгүй байна гэдэг нь лавлагаа болох ямар ч үнэ цэнгүй “Марксист Ленинист сэтгэгч” байх явдал юм. Онол ярихаа больж, бодит, жинхэнэ, дорвитой зүйлийн талаар ярьж, жаахан “орчин үеийн урлаг” судалж, бодитой зүйл ярьж, бодит зүйлд хувь нэмрээ оруулж, зориулах сэтгэлтэй бай гэж Би хүн бүрийг шавдуулдаг. Ярих үедээ бодит байдалтай нүүр тул; хүмүүсийг баярлуулж, өөртөө анхаарал татахын тулд сүржин яриагаар бүү хөөцөлд. Тэгэх нь ямар үнэ цэнтэй юм бэ? Хүмүүсийг өөртөө халуун дотноор хандуулах нь ямар хэрэгтэй юм бэ? Муу нөлөө болохгүйн тулд чи үг яриандаа бага зэрэг “урлагтай” бай, биеэ авч явахдаа арай илүү шударга бай, ажиллахдаа бага зэрэг ухаалаг бай, хүмүүстэй ярихдаа арай бодитой бай; бүх үйлээрээ Бурханы гэрт ашиг тус авчрахыг санаж, сэтгэл хөдлөл чинь гарч ирэх үед мөс чанараа сонс, сайхан сэтгэлийг үзэн ядалтаар бүү хариул, сайхан сэтгэлд ач санадаггүй бүү бай, мөн хоёр нүүртэн бүү бай. Бурханы үгийг идэж, уух үедээ чи тэдгээрийг бодит байдалтай илүү их холбо, нөхөрлөх үедээ бодитой зүйлсийн талаар илүү их ярь. Их зантай бүү бай; энэ нь Бурханыг хангалуун байлгахгүй. Бусадтай харилцахдаа арай илүү хүлээцтэй бай, арай илүү найр тавьж бай, хүмүүст арай илүү уужим сэтгэлтэй бай, “ерөнхий сайдын сэтгэлээс”a суралц. Муу бодол төрөх үед чи махан биеэ илүү их хая. Ажиллаж байх үедээ бодитой замын талаар илүү их ярь, хэтэрхий өндөр дээд бүү ярь, эс бөгөөс хэлсэн үг чинь хүмүүсийн хувьд хүршгүй байх болно. Зугаа цэнгэлээ багасгаж, хувь нэмрээ ихэсгэ—амь бие хайргүй зориулах сэтгэлийг харуул. Бурханы санаа зорилгод илүү хайхрамжтай байж, мөс чанараа илүү их сонс, Бурхан өдөр бүр та нартай яаж тэвчээртэйгээр, чин сэтгэлээсээ ярьдгийг улам их санаж, бүү март. “Эртний лит”-ийг илүү ойр ойрхон унш. Илүү их залбирч, улам ойр ойрхон нөхөрлөл хий. Ийм будилуу байхаа боль, харин илүү их эрүүл ухаан гаргаж, жаахан хэрсүү ухаантай бол. Нүгэлт гар чинь сунах үед татаж аваад, ийм хол бүү сунга. Энэ нь нэмэргүй бөгөөд Бурханаас авдаг зүйл чинь хараал л байх болно; болгоомжтой бай. Зүрх сэтгэлдээ бусдыг өрөвд, гар дахь зэвсгээрээ үргэлж бүү цохь. Үнэний талаарх мэдлэгийн тухай илүү их нөхөрлөж, амийн талаар илүү их ярьж, бусдад туслах сэтгэлтэй бай. Их хийж, бага ярь. Хэрэгжүүлэхэд ихийг, судалж, шинжлэхэд багыг зориул. Ариун Сүнсээр улам их хөдөлгүүлж, та нарыг төгс болгох илүү их боломжийг Бурханд олго. Хүний элементүүдийг улам их таягдан хая; та нарт аливааг хийх хүний арга зам хэтэрхий олон хэвээр байгаа бөгөөд аливааг өнгөцхөн хийдэг байдал, зан авир чинь одоо ч бусдад зэвүүцмээр байдаг. Эдгээрээс улам ихийг таягдан хая. Та нарын сэтгэл санааны байдал одоо ч хэтэрхий жигшүүртэй; үүнийг засаж залруулахад илүү их цаг зарцуул. Та нар хүмүүст одоо ч дэндүү их байр суурь өгдөг; Бурханд илүү их байр суурь өг, хэтэрхий бодлогогүй бүү бай. “Сүм” анхнаасаа Бурханд харьяалагддаг бөгөөд үүнийг хүмүүс эзлэх ёсгүй. Дүгнэж хэлэхэд, зөвт байдалд илүү төвлөрч, сэтгэл хөдлөлд бага анхаар, махан биеийг таягдан хаях нь хамгийн сайн; бодит байдлын талаар их ярьж, мэдлэгийн талаар бага ярь, чимээгүй байх нь хамгийн сайн; хэрэгжүүлэх замын талаар их ярьж, үнэ цэнгүй сагсуу яриа бага ярь, яг одоо хэрэгжүүлж эхэлбэл хамгийн сайн.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бодит байдалд илүү анхаар”-aaс эш татав

Тайлбар:

a. Ерөнхий сайдын сэтгэл: Уужуу сэтгэлтэй, өгөөмөр хүнийг дүрслэхдээ ашигладаг Хятадын сонгодог хэллэг.

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 432

Хүмүүст тавих Бурханы шаардлага тийм ч өндөр биш. Хэрвээ тэд жаахан л чармайлт гаргах юм бол “тэнцсэн дүн” авч чадна. Үнэндээ, үнэнийг ойлгож, мэдэж, ухамсарлах нь үнэнийг хэрэгжүүлэхээс илүү төвөгтэй. Эхлээд үнэнийг хэрэгжүүлсний дараа үнэнийг мэдэж, ухамсарлах явдал тохиодог; энэ нь Ариун Сүнсний ажлын алхам, арга зам юм. Чи үүнийг дуулгавартай дагахгүй байж яаж чадна вэ? Чи аливааг өөрийнхөөрөө хийснээр Ариун Сүнсний ажилтай байж чадах уу? Ариун Сүнс чиний тааллаар ажилладаг уу, эсвэл Бурханы үгийн дагуу чиний сул талд үндэслэн ажилладаг уу? Үүнийг тодорхой ойлгож чадахгүй бол утгагүй. Яагаад ихэнх хүн Бурханы үгийг уншихад ихээхэн чармайлт зарцуулсан мөртөө ердөө мэдлэгтэй болж, дараа нь бодитой замын талаар юу ч хэлж чаддаггүй юм бэ? Мэдлэг эзэмших гэдэг үнэнийг эзэмшихтэй дүйцнэ гэж чи боддог уу? Энэ чинь төөрөлдсөн үзэл бодол биш үү? Чи далайн эрэг дээрх элсний ширхэг мэт их мэдлэгийг ярьж чаддаг боловч үүний аль нь ч ямар нэг бодитой замыг агуулдаггүй. Үүгээрээ чи хүмүүсийг хуурч байгаа биш үү? Чи бодит баталгаагүй хоосон шоу хийж байгаа бус уу? Энэ бүх зан авир хүмүүст хортой! Онол хэдий чинээ өндөр байна, төдий чинээ бодит байдлаас хол, хүмүүсийг бодит байдалд аваачих чадваргүй байдаг; онол хэдий чинээ өндөр байна, төдий чинээ Бурханыг эсэргүүцэж, сөргөлдөхөд чамайг хүргэдэг. Хамгийн өндөр дээд онолуудыг үнэт эрдэнэс мэт бүү үз; эдгээр нь хор хөнөөлтэй агаад ямар ч хэрэггүй! Зарим хүн хамгийн өндөр дээд онолуудыг ярьж чаддаг байж магадгүй—гэхдээ эдгээр нь бодит байдлаас юу ч агуулдаггүй, учир нь энэ хүмүүс эдгээрийг биечлэн мэдрээгүй, иймээс тэдэнд хэрэгжүүлэх зам байдаггүй. Ийм хүмүүс хүнийг зөв замд аваачих чадваргүй бөгөөд хүмүүсийг замаа алдахад л хүргэнэ. Энэ нь хүмүүст хортой биш үү? Хамгийн наад зах нь чи тэдний өнөөгийн бэрхшээлийг шийдвэрлэж, оролтод хүрэх боломж олгох чадвартай байх ёстой; үүнийг л зориулалт гэж үзэх бөгөөд ингэснээр л чи Бурханы төлөө ажиллахад тэнцэнэ. Сүржин, гоёмсог үгийг үргэлж бүү ярь, олон зохимжгүй хэрэгжүүлэлтээрээ хүмүүсийг хүлж, өөрийг чинь дуулгавартай дагахад бүү хүргэ. Ингэх нь ямар ч үр нөлөөгүй бөгөөд хүмүүсийн төөрөгдлийг л ихэсгэнэ. Хүмүүсийг ийм байдлаар удирдах нь олон хэсэг дүрмийг бий болгож, хүмүүсийг чамд дургүйцэхэд хүргэнэ. Энэ нь хүний дутагдал бөгөөд үнэхээр ичгэвтэр. Тиймээс одоо оршин байгаа асуудлын талаар илүү их ярь. Бусад хүний туршлагад хувийн өмч мэт хандаж, бусдаар бахдуулахын тулд үүнийг бүү дурд; чи гарах гарцаа хайх ёстой. Энэ бол хүн бүрийн хэрэгжүүлэх ёстой зүйл юм.

Нөхөрлөдөг зүйл чинь хүмүүст алхах зам өгч чаддаг бол чамд бодит байдал байгаатай адилхан. Чи юу ч хэллээ гэсэн хүмүүсийг хэрэгжүүлэлт рүү аваачиж, дагаж болох бүх замыг нь тэдэнд өгөх ёстой. Хүмүүсийг зөвхөн мэдлэгтэй байлгахын тулд үүнийг хийх бус, илүү чухал нь алхах замтай байх явдал юм. Бурханд итгэхийн тулд хүмүүс Өөрийнхөө ажлаар Бурханы хөтөлдөг замаар алхах ёстой. Өөрөөр хэлбэл, Бурханд итгэх үйл явц нь Ариун Сүнсний хөтөлдөг замаар алхах үйл явц юм. Иймд чи юу ч болж байсан алхаж болох замтай байж, Бурханаар төгс болгуулах зам руу алхах ёстой. Хэтэрхий хол бүү хоцор, мөн хэтэрхий олон зүйлд бүү анхаар. Чи Бурханы хөтөлдөг замаар саатал үүсгэлгүй алхаж чадах л юм бол Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авч, орох замтай болно. Үүнийг л Бурханы санаа зорилгод нийцэж, хүний үүргийг биелүүлж байна гэж тооцдог. Энэ урсгал дахь хүн болохын хувьд хүн бүр үүргээ зохистойгоор биелүүлж, хүмүүсийн хийж байх ёстой зүйлийг илүү их хийх ёстой, дур зоргоороо бүү үйлд. Ажил хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс үгээ тодорхой болгож, дагаж байгаа хүмүүс нь бэрхшээлийг тэвчиж, дуулгавартай байхад илүү анхаарч, бүгд байр сууриа хадгалж, хэрээс хэтрэхгүй байх ёстой. Хэрхэн хэрэгжүүлэх, ямар чиг үүргийг биелүүлэх ёстой вэ гэдэг нь хүн бүрийн зүрх сэтгэлд тодорхой байх учиртай. Ариун Сүнсний хөтөлж буй замаар яв; замаа бүү алд, эндүү ташаа бүү бай. Та нар өнөөдрийн ажлыг тодорхой харах ёстой. Өнөөдрийн ажлын арга барилд орох нь та нарын хэрэгжүүлэх ёстой зүйл юм. Энэ нь та нарын орох ёстой эхний зүйл. Бусад зүйл дээр өөр олон үгийг бүү гарзад. Өнөөдөр Бурханы гэрийн ажлыг хийх нь та нарын хариуцлага, өнөөдрийн ажлын арга барилд орох нь та нарын үүрэг бөгөөд өнөөдрийн үнэнийг хэрэгжүүлэх нь та нарын ачаа билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бодит байдалд илүү анхаар”-aaс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 433

Бурхан бол бодитой Бурхан: Түүний бүх ажил бодитой, Түүний ярьдаг бүх үг бодитой, мөн Түүний илэрхийлдэг бүх үнэн бодитой. Түүний үг биш бүхэн утгагүй, оршин байдаггүй, ул үндэсгүй байдаг. Өнөөдөр Ариун Сүнс Бурханы үг рүү хүмүүсийг хөтлөхийн төлөө байгаа. Хэрвээ хүмүүс бодит байдал руу орохоор зорьж байгаа бол бодит байдлыг эрж хайж, бодит байдлыг мэдэх ёстой, үүний дараа тэд бодит байдалд туршлагажиж, бодит байдлыг амьдран харуулах ёстой. Хүмүүс бодит байдлыг хэдий чинээ их мэднэ, бусдын үг үнэн эсэхийг төдий чинээ их таньж чадна; хүмүүс бодит байдлыг хэдий чинээ их мэднэ, төдий чинээ бага үзэлтэй байдаг; хүмүүс бодит байдалд хэдий чинээ их туршлагажна, бодитой Бурханы үйл хэргийг төдий чинээ их мэддэг ба ялзарсан, сатанлаг зан чанараасаа салах нь тэдний хувьд төдий чинээ амархан болдог; хүмүүс хэдий чинээ их бодит байдалтай байна, Бурханыг төдий чинээ их мэдэж, махан биеийг төдий чинээ их жигшиж, үнэнийг хайрладаг; хүмүүс хэдий чинээ бодит байдалтай байна, Бурханы шаардлагын стандартад төдий чинээ ойрхон дөхөж очдог. Бурханы олж авдаг хүмүүс бол бодит байдлыг эзэмшсэн, бодит байдлыг мэддэг хүмүүс юм; Бурханы олж авдаг хүмүүс бодит байдалд туршлагажсанаар дамжуулан Бурханы бодит үйл хэргийг ойлгож авсан. Бурхантай бодитоор хамтран ажиллаж, бие махбодоо сахилгажуулах тусмаа чи Ариун Сүнсний ажлыг төдий чинээ олж авч, бодит байдлыг олж авч, мөн Бурханаар төдий чинээ их гэгээрүүлэгдэх болно—иймээс Бурханы бодит үйл хэргийн талаарх мэдлэг чинь төдий чинээ их болно. Хэрвээ чи Ариун Сүнсний одоогийн гэрэлд амьдрах чадвартай бол одоогийн хэрэгжүүлэлтийн зам чамд илүү тодорхой болж, шашны үзэл болон өнгөрсөн үеийн хуучин зан үйлээс өөрийгөө илүү сайн салгаж чадна. Өнөөдөр бодит байдал бол анхаарлын төв: Хүмүүс хэдий чинээ бодит байдалтай байна, үнэний мэдлэг нь төдий чинээ тодорхой болж, Бурханы хүслийн талаарх ойлголт нь төдий чинээ их байдаг. Бодит байдал нь бүх бичиг үсэг, хоосон сургаалыг дийлж чаддаг, энэ нь бүх онол болон мэдлэгээс давж чаддаг ба хүмүүс хэдий чинээ бодит байдал дээр төвлөрнө, Бурханыг төдий чинээ чин сэтгэлээсээ хайрлаж, Түүний үгээр өлсөж, цангана. Хэрвээ чи үргэлж бодит байдал дээр төвлөрдөг бол амьдралын гүн ухаан, шашны үзэл болон төрөлхийн зан авир чинь Бурханы ажлыг даган аяндаа арилах болно. Бодит байдлыг эрэлхийлдэггүй, бодит байдлын талаар ямар ч мэдлэггүй хүмүүс ер бусын зүйлсийг эрж хайх талтай байдаг ба амархан мэхлэгдэх болно. Ариун Сүнс ийм хүмүүс дээр ажиллах аргагүй, тиймээс тэдэнд хий хоосон санагддаг, мөн амьдрал нь ямар ч утгагүй мэт санагддаг.

Чи үнэнийг хайхын төлөө бодитоор дадлагажиж, бодитоор хайж, бодитоор залбирч, зовохыг хүсэх тэр үед л Ариун Сүнс чам дээр ажиллах болно. Үнэнийг эрж хайдаггүй хүмүүст бичиг үсэг, сургаал, хоосон онолоос өөр юу ч байдаггүй ба үнэнгүй хүмүүс угаасаа Бурханы талаар олон үзэлтэй байдаг. Иймэрхүү хүмүүс, Бурхан махан биеийг нь сүнслэг бие болгон өөрчилж, тэгснээр тэд гуравдагч тэнгэр лүү буцаж магад гэж л хүсэн эрмэлзэж байдаг. Энэ хүмүүс хэчнээн мунхаг вэ! Ийм зүйл хэлж байгаа бүх хүнд Бурханы талаар, эсвэл бодит байдлын талаар ямар ч мэдлэг байдаггүй; ийм хүмүүс Бурхантай хамтран ажиллах боломжгүй, харин зөвхөн идэвхгүйгээр л хүлээж чадна. Хэрвээ хүмүүс үнэнийг ойлгож, үнэнийг тодорхой харж, цаашлаад үнэнд орж, үүнийг хэрэгжүүлэхийг хүсвэл бодитоор дадлагажиж, бодитоор хайж, бодитоор хүсэн эрмэлзэх ёстой. Хүсэн эрмэлзэх үед, Бурхантай бодитоор хамтран ажиллах үед Бурханы Сүнс гарцаагүй чамайг хөдөлгөж, чиний дотор ажиллах болно, энэ нь чамд илүү их гэгээрлийг авчирч, бодит байдлын тухай илүү их мэдлэгийг өгч, аминд чинь асар их туслах болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бодит байдлыг хэрхэн мэдэх тухай”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 434

Хэрвээ хүмүүс Бурханыг мэдэх гэж байгаа бол эхлээд Бурхан бол бодит Бурхан гэдгийг мэдэх ёстой, түүнчлэн Бурханы үгсийг, Бурханы махбод дахь бодит илрэлтийг болон Бурханы бодитой ажлыг мэдэх ёстой. Бурханы бүх ажил бодитой гэдгийг мэдсэнийхээ дараа л чи Бурхантай үнэхээр хамтран ажиллах чадвартай болно, зөвхөн энэ замаар л чи өөрийн амийг өсгөж чадна. Бодит байдлын талаар ямар ч мэдлэггүй бүх хүн Бурханы үгийг мэдэрч туулах ямар ч аргагүй ба тэд үзэлдээ баригдаж, төсөөлөл дотроо амьдардаг, тиймээс тэд Бурханы үгийн талаар ямар ч мэдлэггүй байдаг. Чи бодит байдлыг хэдий чинээ их мэднэ, Бурханд төдий чинээ их ойртож, Түүнтэй төдий чинээ ойр дотно болно; чи тодорхойгүй байдал, хийсвэрлэл, хоосон сургааалыг хэдий чинээ их эрж хайна, Бурханаас төдий чинээ холдоно, иймээс Бурханы үгсэд туршлагажна гэдэг нь хүнд хэцүү гэдгийг, мөн орох чадваргүй гэдгээ чи төдий чинээ их мэдэрнэ. Хэрвээ чи Бурханы үгийн бодит байдалд орж, сүнслэг амьдралынхаа зөв замд орохыг хүсвэл эхлээд бодит байдлыг мэдэж, тодорхойгүй бөгөөд ер бусын зүйлсээс өөрийгөө салгах ёстой—өөрөөр хэлбэл, Ариун Сүнс чамайг хэрхэн дотроос чинь бодитоор гэгээрүүлж, залж чиглүүлдэг болохыг эхлээд ойлгох ёстой. Ийм маягаар, өөрийнхөө доторх Ариун Сүнсний бодит ажлыг үнэхээр ойлгож чадвал чи Бурханаар төгс болгуулах зөв замд орсон байх болно.

Өнөөдөр бүх зүйл бодит байдлаас эхэлдэг. Бурханы ажил бол хамгийн бодит, хүмүүсийн хүрч чадах зүйл; энэ бол хүмүүсийн мэдэрч, биелүүлж чадах зүйл юм. Хүмүүст маш их тодорхойгүй, ер бусын зүйлс байдаг, эдгээр нь тэднийг Бурханы одоогийн ажлыг мэдэх боломжгүй болгодог. Тиймээс дадлага туршлагадаа тэд үргэлж хазайдаг, үргэлж хүнд хэцүүг мэдэрдэг ба эдгээр нь бүгд тэдний үзлээс болдог. Хүмүүс Ариун Сүнсний ажлын зарчмуудыг ухаарах чадваргүй, бодит байдлыг мэддэггүй, иймээс тэд өөрсдийн орох замд үргэлж сөрөг байдаг. Тэд Бурханы шаардлагуудыг алсаас хардаг ба тэдгээрийг биелүүлэх чадваргүй байдаг; тэд ердөө л Бурханы үг үнэхээр сайн гэдгийг хардаг боловч орох замаа олж чаддаггүй. Ариун Сүнс энэ зарчмаар ажилладаг: Хүмүүсийн хамтын ажиллагаагаар дамжуулан, мөн идэвхтэй залбирч, Бурханыг хайж, Түүнд ойртож байгаагаар дамжуулан үр дүнд хүрч чаддаг бөгөөд тэднийг Ариун Сүнс гэрэлтүүлж, гэгээрүүлж чаддаг. Үүнийг Ариун Сүнс ганцаараа үйлддэг, эсвэл хүн ганцаараа хийдэг юм биш. Хоёулаа зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд хүмүүс хэдий чинээ их хамтран ажиллаж, Бурханы шаардлагуудын стандартад хүрэхээр хэдий чинээ их эрэлхийлнэ, Ариун Сүнсний ажил төдий чинээ их болдог. Ариун Сүнсний ажил дээр нэмээд хүмүүсийн бодит хамтын ажиллагаа байснаар л бодит туршлагуудыг болон Бурханы үгийн мөн чанартай холбоотой мэдлэгийг бий болгодог. Аажмаар, ийм маягаар туршлагажсанаар л төгс хүн эцэстээ бүтээгдэнэ. Бурхан ер бусын зүйл хийдэггүй; хүмүүсийн үзлээр бол Бурхан төгс хүчит бөгөөд бүх зүйлийг Бурхан хийдэг—үүний үр дүнд хүмүүс идэвхгүйгээр хүлээдэг, Бурханы үгийг уншдаггүй эсвэл залбирдаггүй, ердөө Ариун Сүнс сэтгэлийг нь хөдөлгөхийг л хүлээдэг. Зөв ойлголттой хүмүүс гэхдээ үүнд итгэдэг: Би хэдий чинээ хамтран ажиллана, Бурхан төдий чинээ ажиллаж чадна. Бурханы ажлын үр нөлөө хэр хамтран ажиллахаас минь л шалтгаалдаг. Бурханыг ярих үед Бурханы үгэнд шамдаж, эрж хайхын тулд би чадах бүхнээ хийх ёстой; энэ бол миний биелүүлэх ёстой зүйл.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бодит байдлыг хэрхэн мэдэх тухай”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 435

Чи шашны хэдэн ёс заншил мөрддөг вэ? Чи хэдэн удаа Бурханы үгийн эсрэг тэрсэлж, өөрийнхөөрөө хийж байсан бэ? Бурханы үүрч байгаа ачаанд үнэхээр анхаарал хандуулж, Түүний хүслийг биелүүлэхийг эрэлхийлдэг учраас чи хэдэн удаа Бурханы үгийг хэрэгжүүлж байсан бэ? Бурханы үгийг ойлгож, хэрэгжүүл. Өөрийн үйлдэл, үйл хэрэгт зарчимтай бай; энэ нь дүрэмд баригдаж, эсвэл зөвхөн нүд хуурах гэж дуртай, дургүй хийх явдал биш юм. Харин Бурханы үгээр амьдарч, үнэнийг хэрэгжүүлэхийн нэр юм. Ийм хэрэгжүүлэлт л Бурханыг хангалуун байлгадаг. Бурханы таалалд нийцэх аливаа ёс заншил нь дүрэм биш, харин үнэний хэрэгжүүлэлт билээ. Зарим хүн олны анхаарлыг өөртөө татах дуртай. Ах эгч нарынхаа дэргэд Бурханд өртэй гэж ярьдаг ч, ар хударгаар нь үнэнийг хэрэгжүүлэлгүй, шал эсрэгээр нь хийдэг. Тэд шашны фарисайчуудтай адилхан биш гэж үү? Бурханыг үнэн голоосоо хайрладаг, үнэнтэй хүн нь Бурханд үнэнч нэгэн байдаг боловч үүнийгээ ил гаргадаггүй. Асуудал үүсэхэд тэрээр үнэнийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн байдаг ба мөс чанарынхаа эсрэг үг, үйлдэл хийдэггүй. Орчин нөхцөл ямар ч байсан хамаагүй, асуудал үүсэх үед тэрээр мэргэн ухаанаа харуулдаг, үйл хэрэгтээ зарчимтай байдаг. Ийм хүн л жинхэнээсээ үйлчилдэг нэгэн юм. Бурханд өртэй тухайгаа үргэлж дүр эсгэдэг хүмүүс байдаг. Тэд өдөржин санаа зовнисон байдлаар хөмсгөө зангидаж, дүр эсгэн, өрөвдөлтэй царайлж өдөр хоногоо өнгөрүүлдэг. Хэчнээн жигшүүртэй гээч! “Бурханд чи ямар гээч өртэй юм бэ? Надад хэлээдэх л дээ!” гэж асуусан бол тэд хэлэх үггүй болох байлаа. Хэрвээ чи Бурханд үнэнч бол олны дунд бүү ярь, харин Бурханыг гэх хайраа харуулахын тулд өөрийн бодит хэрэгжүүлэлтийг ашиглаж, чин үнэнч сэтгэлээр Түүнд залбир. Бурхантай харьцахдаа зөвхөн үг хэлээ ашигладаг хүмүүс бол бүгд хоёр нүүртнүүд! Зарим нь залбирал болгондоо Бурханд өртэйгөө ярьж, Ариун Сүнс хөдөлгөөгүй байхад хүртэл залбирах бүрдээ мэгшин уйлж эхэлдэг. Ийм хүмүүс шашны зан үйл болон үзэлд автсан байдаг; ийм үйлдлийг Бурхан таалдаг, бас өнгөц сүсэг бишрэл, гунигт нулимс нь Бурхан таашаадаг зүйл гэдэгт тэд үргэлж итгэн, тухайн зан үйл, үзлээр амьдардаг. Ийм хөгийн хүмүүсээс ямар сайн юм гарах вэ? Зарим нь даруу байдлаа харуулахын тулд бусдын дэргэд ярих үедээ журамтай дүр үзүүлдэг. Зарим нь бусдын дэргэд ямар ч хүч чадалгүй хурга адил зориуд зусарддаг. Хаанчлалын ардуудын төрх байдал энэ мөн үү? Хаанчлалын хүн цог золбоотой агаад эрх чөлөөтэй, гэм зэмгүй агаад нээлттэй, үнэнч агаад хайр татам байх ёстой; эрх чөлөөтэй амьдардаг нэгэн байх ёстой. Тэр жудагтай агаад нэр төртэй, мөн хаа ч явсан гэрчлэлд зогсож чаддаг; тэр Бурхан болон хүмүүсийн аль алинаар хайрлагддаг нэгэн юм. Шинээр итгэж байгаа хүмүүс гадаад талын хэт олон хэрэгжүүлэлттэй байдаг; тэд эхлээд харьцалт болон эвдэлтийн үеийг туулах ёстой. Зүрх сэтгэлдээ Бурханд итгэдэг хүмүүс гаднаа бусдаас ялгардаггүй, гэвч үйлдэл болон үйл хэрэг нь бусдад магтууштай байдаг. Ийм хүмүүсийг л Бурханы үгийг амьдран харуулж байна гэж үзэж болно. Хэрвээ чи өдөр болгон энэ, тэр хүнд сайн мэдээ номлож, тэднийг аврал руу аваачдаг ч эцсийн эцэст дүрэм, сургаал дотор амьдарч байгаа бол Бурханд алдар авчирч чадахгүй. Ийм байдалтай хүмүүс бол шашны хүмүүс, бас хоёр нүүртнүүд юм.

………………………

Хүний өнгөц сайн үйл хэрэг юуг төлөөлдөг вэ? Тэдгээр нь махан биеийг төлөөлдөг ба хамгийн сайн гадаад талын хэрэгжүүлэлт ч амийг бус, харин хувийн зан чанарыг чинь л төлөөлдөг. Хүний гадаад талын хэрэгжүүлэлт Бурханы хүслийг биелүүлж чаддаггүй. Чи байнга Бурханд өртэй тухайгаа ярьдаг ч бусдын амийг хангаж, Бурханыг хайрлахад бусдыг өдөөж чаддаггүй. Ийм үйлдлүүд Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгана гэж чи итгэж байна уу? Энэ нь Бурханы хүсэл, энэ нь сүнснийх гэж чи итгэдэг боловч үнэн хэрэгтээ энэ чинь утгагүй зүйл! Чиний таашаадаг, хүсдэг зүйл бол Бурханыг баясгадаг зүйл гэдэгт чи итгэдэг. Чиний таашаадаг зүйл Бурханыхыг төлөөлж чадах уу? Хүний зан авир Бурханыг төлөөлж чадах уу? Чиний таашаадаг зүйл бол яг Бурханы дургүйцдэг зүйл бөгөөд чиний зуршлууд бол Бурханы жигшин голдог зүйл юм. Хэрвээ чамд өртэй санагдвал, Бурханы өмнө очиж залбир. Энэ талаар бусдад ярих ямар ч хэрэггүй. Хэрвээ чи Бурханы өмнө залбиралгүй, оронд нь бусдын анхаарлыг байнга өөртөө татдаг бол энэ чинь Бурханы хүслийг биелүүлж чадах уу? Хэрвээ чиний үйлдэл үргэлж нүд хуурахаас цаашгүй байдаг бол чи хүмүүсээс хамгийн нэрэлхүү нь гэсэн үг. Өнгөц сайн үйл л хийдэг, харин бодит байдалгүй тэр хүн нь ямар байдалтай хүн бэ? Ийм хүмүүс бол хоёр нүүртэй фарисайчууд, шашны хүмүүс! Хэрвээ та нар гадаад талын хэрэгжүүлэлтийг хойш тавьж, өөрчлөлт хийж чадахгүй бол та нарт байгаа хоёр нүүртэй зангийн элементүүд улам ихэснэ. Хоёр нүүртэй зангийн элементүүд хэдий чинээ ихэснэ, Бурханыг эсэргүүцэх эсэргүүцэл төдий чинээ их байх бөгөөд эцэстээ ийм байдалтай хүмүүс гарцаагүй хаягдах болно!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханд итгэхдээ шашны зан үйлд биш бодит байдалд анхаарлаа хандуулах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 436

Хэвийн хүний төрхийг сэргээх буюу хэвийн хүн чанартай болохын тулд хүмүүс зөвхөн үгээрээ Бурханыг баярлуулж болохгүй. Ингэснээрээ тэд өөрсдийгөө хорлож байгаа бөгөөд энэ нь тэдний оролт болон өөрчлөлтөд ямар ч ашиг тус авчирдаггүй. Тиймээс өөрчлөлтөд хүрэхийн тулд хүмүүс бага багаар хэрэгжүүлж, алгуурхнаар орж, жаахан жаахнаар эрж хайж, шинжилж, эерэг талаас орж, үнэний бодит амьдралаар, ариун хүний амьдралаар амьдрах ёстой. Одоогоос эхлэн энэ нь бодит асуудал, бодит зүйлс, бодит орчныг хамарч, хүмүүст бодит дадлагатай болох боломжийг олгох болно. Энэ нь тэднээс хоосон ярихыг шаарддаггүй; харин бодит орчинд дадлага хийхийг шаарддаг. Хүмүүс дорд хэв чанартайгаа ухаарч, тэгээд Бурханы үгийг хэвийн байдлаар идэж, уун, хэвийн оролт болон дадалтай болдог; ингэж тэд бодит байдлыг олж авдаг ба ийнхүү оролт нь илүү хурдацтай явагдаж болох юм. Хүмүүсийг өөрчлөхийн тулд зарим нэг бодит байдал байх ёстой ба тэд бодит асуудал, бодит зүйл, бодит орчинтойгоор дадлагажих ёстой. Чуулганы амьдралд түшиглэх төдийгөөр жинхэнэ дадлагыг олж авах боломжтой гэж үү? Хүн бодит байдалд орж чадах уу? Үгүй. Хэрвээ хүн бодит амьдралд орж чадахгүй юм бол аливааг хийж, амьдарч байсан хуучин арга замаа өөрчилж чадахгүй. Энэ нь бүхэлдээ, хүний залхуурал, хэт их найдамтгай зангаас болдоггүй, харин ердөө л хүн амьдрах чадамжгүйгээс, түүнчлэн Бурханы шаарддаг хэвийн хүний төрхийн стандартыг огт ойлгодоггүйгээс болдог. Урьд нь хүмүүс байнга хэлж, ярьж, нөхөрлөж, бүр “уран илтгэгч” болж байсан; гэхдээ тэдний нэг нь ч амь зан чанарын өөрчлөлтийг эрж хайж байгаагүй; тэд гүн гүнзгий онол эрж хайхаар л зүтгэж байсан. Тиймээс өнөөдөр чи Бурханд итгэх шашны энэ амьдралаа өөрчлөх ёстой. Чи нэг зүйл, нэг асуудал, нэг хүнд хандан орж, дадлагажих ёстой. Чи аливааг анхааралтай хийх ёстой—тэр үед л үр дүнд хүрч чадна. Хүмүүсийг өөрчлөхдөө мөн чанараас нь эхлэх ёстой. Энэ ажил нь хүмүүсийн мөн чанар, амьдрал болон залхуу хойрго, найдамтгай зан, боол шиг байдалд чиглүүлэх ёстой, тэгж байж л тэд өөрчлөгдөж чадна.

Хэдий чуулганы амьдрал зарим талаараа үр дүнтэй байж болох ч гол нь бодит амьдрал хүнийг өөрчилж чаддаг ба бодит амьдралгүйгээр хүний хуучин мөн чанарыг өөрчилж чадахгүй. Нигүүлслийн эрин үе дэх Есүсийн ажлыг авч үзэцгээе. Есүс хуучин хуулиудыг халж, шинэ эрин үеийн тушаалуудыг тогтоохдоо бодит амьдралын жишээгээр дамжуулан ярьсан билээ. Нэгэн амралтын өдөр Есүс шавь нараа дагуулан тариан талбай дундуур явахад шавь нар нь өлсөж, тариан түрүүг шувтран идэж байгааг фарисайчууд хараад амралтын өдрийг сахисангүй гэцгээжээ. Тэд бас амралтын өдөр ямар ч ажил хийж болохгүй гэцгээн, амралтын өдрөөр хүмүүс нүхэнд унасан тугалуудыг аврах ёсгүй хэмээсэн юм. Есүс эдгээр явдлыг ашиглан шинэ эрин үеийн тушаалуудыг аажмаар тунхаглажээ. Тухайн үед Тэр, хүмүүст ойлгуулж, тэднийг өөрчлөхийн тулд олон бодит явдлыг ашигласан байна. Энэ нь Ариун Сүнс ажлаа гүйцэтгэдэг зарчим бөгөөд зөвхөн ийм маягаар л хүмүүсийг өөрчилж чадна. Хэрвээ бодит хэрэг явдл үгүйгээр хүмүүс зөвхөн онолын ойлголтыг олж авч, оюун ухаанаараа л ойлгох чадвартай байдаг—энэ нь хүмүүсийг өөрчлөх үр дүнтэй арга биш юм. Дадлагаар дамжуулан мэргэн ухаан, мэдлэг олж авах тухайд гэвэл, үүнийг хэрхэн хийж болох вэ? Хүн зүгээр л сонсож, уншиж, мэдлэгээ сайжруулснаар олж авч чадах уу? Энэ нь яаж мэргэн ухаан, мэдлэг олж эзэмшихэд хүргэдэг вэ? Хүн бодит амьдралаар дамжуулан ойлгож, туршлагажихаар хичээх ёстой. Тиймээс дадлагаар дулимаг байж болохгүй бөгөөд хүн бодит амьдралаас холдож болохгүй. Хүн өөр өөр талуудад анхаарал хандуулж, янз бүрийн талд буюу хүний боловсролын түвшин, илэрхийлэх чадвар, аливааг харах чадвар, ялган таних чадвар, Бурханы үгийг ойлгох чадвар, хүн чанарын үндсэн мэдлэг, ёс журам болон хүн чанартай холбоотой бусад зүйлд орох ёстой. Ойлголт олж авсныхаа дараа хүн оролтдоо анхаарах ёстой ба тэр үед л өөрчлөлтөд хүрч чадна. Хүн ойлголт олж авсан хэрнээ хэрэгжүүлэлтийг үл ойшоосон бол яаж өөрчлөгдөж чадах юм бэ? Одоо хүн ихийг ойлгосон боловч бодит байдлыг амьдран харуулдаггүй учраас Бурханы үгийн мөн чанарын талаарх ойлголтоор дутмаг байдаг. Чи ердөө бага зэрэг л гэгээрсэн; Ариун Сүнснээс жаахан гэрэлтүүлэлт хүлээн авсан мөртөө бодит амьдралд ордоггүй, эсвэл орох талаар огт тоодоггүй тул багахан л өөрчлөгдөх болно. Тийм урт удаан хугацааны дараа хүмүүс ихийг ойлгож, онолын мэдлэгийнхээ тухай ам уралдуулан ярьж чаддаг боловч гадаад зан чанар нь хэвээр үлдэж, анхдагч хэв чанар нь өчүүхэн ч сайжраагүй. Хэрвээ тийм бол эцсийн эцэст чи хэзээ орох юм бэ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чуулганы амьдрал ба бодит амьдралыг хэлэлцэх нь”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 437

Чуулганы амьдрал бол ердөө л хүмүүс Бурханы үгийг амтлах гэж цугладаг нэгэн төрлийн амьдрал бөгөөд хүний амьдралын өчүүхэн бага хэсэг төдий юм. Хэрвээ хүний бодит амьдрал бас чуулганы амьдралтай нь адил, хэвийн сүнслэг амьдралтай, Бурханы үгийг хэвийн байдлаар амталдаг, хэвийн байдлаар Бурханд залбирч, Түүнтэй ойр байдаг, Бурханы хүслийн дагуу бүхнийг үйлддэг бодит амьдралтай, үнэний дагуу бүгдийг үйлддэг бодит амьдралтай, залбирал үйлдэж, Бурханы өмнө тайван байдаг, магтан дуу дуулж, бүжиглэдэг бодит амьдралтай бол зөвхөн тийм амьдрал л хүнийг Бурханы үгийн амьдрал руу аваачих болно. Ихэнх хүн чуулганы амьдралынхаа хэдэн цагт л анхаарал хандуулан, бусад үе дэх амьдрал нь огт хамаагүй мэт “анхаарал тавьдаггүй”. Мөн Бурханы үгийг идэж ууж, магтан дуу дуулж, залбирч байхдаа л ариун хүний амьдралаар амьдраад бусад цагт нь хуучин байдалдаа эргэн очдог олон хүн байдаг. Тийм амьдрал хүмүүсийг өөрчилж чаддаггүй, мөн тэдэнд Бурханыг мэдэх боломж өгөхгүй. Хүн Бурханд итгэхдээ, өөрийн зан чанарт өөрчлөлт авчрахыг хүсвэл өөрийгөө бодит амьдралаас салган тусгаарлах ёсгүй. Чи бодит амьдралд өөрийгөө мэдэж, өөрийгөө орхиж, үнэнийг хэрэгжүүлж, түүнчлэн бүх зүйл дээр биеэ авч явах зарчмууд, үндсэн мэдлэг, ёс журмыг суралцах ёстой, ингэснээр л чи аажмаар өөрчлөгдөж чадна. Хэрвээ чи бодит байдалд гүн нэвтрэхгүйгээр, бодит амьдралд орохгүйгээр зөвхөн онолын мэдлэгт анхаарч, шашны зан үйл дунд амьдарвал бодит байдалд хэзээ ч орохгүй, өөрийгөө, үнэнийг, Бурханыг хэзээ ч мэдэхгүй, үргэлж харалган, мэдлэггүй байх болно. Хүнийг хүн болгох Бурханы зорилго нь, хүнийг бүхий л өдрийн хэдхэн цагт л хэвийн хүний амьдралаар амьдруулж, үлдсэн хугацаанд нь махан биед амьдруулах явдал биш юм. Бас онолын талаарх хүний мэдлэгийг өөрчлөх явдал биш. Харин түүний хуучин зан чанарыг өөрчлөх, хуучин амьдралыг нь тэр чигт нь өөрчлөх, хоцрогдсон үзэл бодол, оюун санааны төлөвийг нь өөрчлөх явдал юм. Зөвхөн чуулганы амьдралд анхаарах нь хүний амьдралын хуучин дадал зуршил, эсвэл урт удаан хугацаанд амьдарч ирсэн хуучин арга барилыг нь өөрчлөхгүй. Ямартай ч хүн бодит амьдралаас салж болохгүй. Зөвхөн чуулганы амьдралд ч биш бодит амьдралд хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулахыг; зөвхөн чуулганы амьдралд ч биш бодит амьдралд үнэнийг амьдран харуулахыг; зөвхөн чуулганы амьдралд ч биш бодит амьдралд өөрсдийн чиг үүргийг гүйцэтгэхийг Бурхан хүмүүсээс хүсдэг. Бодит байдалд орохдоо хүн бүх зүйлийг бодит амьдрал руу хандуулах ёстой. Бурханд итгэхдээ хүмүүс бодит амьдралд орсноор дамжуулан өөрсдийгөө мэдэж чадахгүй бол, мөн бодит амьдрал дээр хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулж чадахгүй бол бүтэлгүй хүмүүс болно. Бурханд дуулгаваргүй байгсад нь бүгдээрээ бодит амьдралд орж чаддаггүй хүмүүс юм. Тэд бол бүгдээрээ хүн чанарын талаар ярьдаг хэрнээ чөтгөрийн уг чанарыг амьдран харуулдаг хүмүүс юм. Тэд бол бүгдээрээ үнэний тухай ярьдаг хэрнээ хоосон сургаалыг амьдран харуулдаг хүмүүс юм. Бодит амьдралд үнэнийг амьдран харуулж чаддаггүй хүмүүс бол Бурханд итгэдэг ч Түүгээр жигшигдэн гологддог. Чи бодит амьдралд оролтоо дадлагажуулж, өөрийн дутагдал, дуулгаваргүй байдал болон мунхаг байдал, хэвийн бус хүн чанар, сул талыг мэдэх ёстой. Иймэрхүү мэдлэг нь чиний бодит нөхцөл байдал, бодит бэрхшээлтэй нэгдэх болно. Зөвхөн энэ төрлийн мэдлэг л бодит бөгөөд байр байдлаа бүрэн ухамсарлаж, зан чанарын өөрчлөлтөд хүрэх боломжийг чамд олгож чаддаг.

Хүн төрөлхтнийг төгс болгох явдал албан ёсоор эхэлсэн болохоор хүн бодит амьдралд орох ёстой. Тиймээс, өөрчлөлтөд хүрэхийн тулд хүн бодит амьдралд орохоос эхэлж, бага багаар өөрчлөгдөх ёстой. Хэрвээ чи хүний хэвийн амьдралаас зайлсхийж, зөвхөн сүнслэг асуудлын талаар яривал юмс сонирхолгүй, нэгэн хэвийн, бодит бус болно, тэгээд хүн яаж өөрчлөгдөж чадах юм бэ? Жинхэнэ туршлага руу орох үндэс суурийг тавихын тулд бодит амьдралд хэрэгжүүлэхээр ор гэж одоо чамд хэлж байна. Энэ бол хүний хийх ёстой зүйлсийн нэг мөн. Ариун Сүнсний ажил бол үндсэндээ удирдамж, харин үлдсэн хэсэг нь хүмүүсийн дадлага болон оролтоос хамаардаг. Хүн бүр янз бүрийн замаар бодит амьдрал руу орж болно, тэгснээр бодит амьдралд Бурханыг авчирч, жинхэнэ хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулж чадна. Зөвхөн энэ л утга учиртай амьдрал юм!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чуулганы амьдрал ба бодит амьдралыг хэлэлцэх нь”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 438

Өмнө нь, Ариун Сүнстэй байх болон Ариун Сүнсний ажил бол өөр гэж хэлдэг байсан. Ариун Сүнстэй байх хэвийн байдал нь хэвийн бодол, хэвийн эрүүл ухаан болон хэвийн хүн чанартай байхаар илэрхийлэгддэг. Хүний зан араншин өмнө байснаараа л үлдэх боловч тэдний дотор амар амгалан байдал байх ба гадна талдаа тэд ариун хүний төрх байдалтай байх болно. Ариун Сүнс тэдэнтэй хамт байх үед ийм байх болно. Ариун Сүнс хамт байх үед хүмүүс хэвийн бодолтой байдаг. Тэд идэх ёстой үедээ идэж, өлссөн үедээ тэд идэхийг хүсэж, цангасан үедээ тэд ус уухыг хүсдэг… Хэвийн хүн чанарын эдгээр илрэл нь Ариун Сүнсний гэгээрэл биш, тэдгээр нь хүмүүс Ариун Сүнстэй хамт байгаагийн хэвийн бодол ба хэвийн байдал юм. Зарим хүн, Ариун Сүнстэй хамт байгаа хүмүүс өлсдөггүй, ядрахыг мэддэггүй цаашлаад гэр бүлийнхнээ боддоггүй, махан биеэс өөрсдийгөө бүрмөсөн салгасан байдаг гэж буруугаар итгэдэг. Үнэндээ Ариун Сүнс хүмүүстэй хамт байх тусам, тэд төдий чинээ хэвийн байдаг. Тэд Бурханы төлөө зовж, Бурханы төлөө өөрсдийгөө зарцуулж, Бурханд үнэнч байхыг мэддэг, тэд хэрхэн хаяхаа мэддэг ба цаашлаад тэд хэрхэн идэж, хувцаслахаа мэддэг. Өөрөөр хэлбэл, тэд өөрсдөд нь байх ёстой хэвийн хүн чанарын юуг ч гээгээгүй байдаг ба үүний оронд ялангуяа ухаалаг байдлыг эзэмшсэн байдаг. Заримдаа ном уншиж, Бурханы ажлыг эргэцүүлж байхад нь тэдний зүрх сэтгэлд итгэл байдаг бөгөөд тэд үнэнийг эрэлхийлэхэд бэлэн байдаг. Ариун Сүнсний ажил аяндаа энэ суурин дээр үндэслэдэг. Хэрвээ хүмүүс хэвийн бодолгүй бол тэдэнд ухаалаг байдал байхгүй байх ба энэ нь хэвийн байдал биш юм. Хүмүүс хэвийн бодолтой байж, Ариун Сүнс тэдэнтэй хамт байх үед тэд жирийн хүний ухаалаг байдлыг гарцаагүй эзэмшдэг бөгөөд тэд хэвийн байдалтай гэсэн үг юм. Бурханы ажлыг мэдэрч туулах үед Ариун Сүнсний ажилд тодорхой цаг хугацаа байдаг, харин тэгэхэд Ариун Сүнс ихэвчлэн цаг үргэлжид байж л байдаг. Хүмүүсийн ухаалаг байдал хэвийн байгаа цагт тэдний байдал хэвийн, тэдний доторх бодол хэвийн байх ба Ариун Сүнс гарцаагүй тэдэнтэй хамт байдаг. Хүмүүсийн ухаалаг байдал болон бодол нь хэвийн биш байх үед тэдний хүн чанар хэвийн биш байдаг. Хэрвээ энэ мөчид Ариун Сүнсний ажил чамд байгаа бол Ариун Сүнс ч бас гарцаагүй чамтай хамт байх болно. Гэхдээ хэрвээ Ариун Сүнс чамтай хамт байгаа бол Ариун Сүнсний ажил заавал чиний дотор байх албагүй, учир нь Ариун Сүнс онцгой цаг хугацаанд ажилладаг билээ. Ариун Сүнстэй хамт байх нь зөвхөн хүмүүсийн хэвийн оршин тогтнолыг хадгалж чадна, гэхдээ Ариун Сүнс зөвхөн тодорхой цаг хугацаанд л ажилладаг. Жишээлбэл, чамайг Бурханы төлөө ажилладаг хүмүүсийн нэг байх үед, чамайг чуулганд очих үед Ариун Сүнс чамайг зарим нэг үгээр гэгээрүүлдэг ба энэ бол Ариун Сүнс ажиллаж байгаа үе юм. Заримдаа чамайг уншиж байхад Ариун Сүнс зарим нэг үгээр чамайг гэгээрүүлдэг бөгөөд энэ нь өөрийн чинь байдлын талаар илүү их мэдлэгийг чамд өгч, чи тэдгээрийг ялангуяа өөрийнхөө туршлагатай харьцуулан үзэх чадвартай болдог; чи гэгээрүүлэгдсэн ба энэ нь ч бас Ариун Сүнсний ажил юм. Заримдаа Би ярьж, та нар доор сонсож байх зуур, Миний үгээр та нар өөрсдийнхөө байдлыг үнэлж хэмжиж чаддаг, заримдаа та нарын сэтгэл хөдөлж эсвэл зоригждог бөгөөд энэ нь Ариун Сүнсний ажил юм. Ариун Сүнс цаг үргэлжид түүний дээр ажиллаж байгаа гэж зарим хүн хэлдэг. Тэгэх боломжгүй. Хэрвээ Ариун Сүнс үргэлж түүнтэй хамт байдаг гэж хэлсэн сэн бол бодитой байх юм. Өөрийнх нь сэтгэхүй, ухаан санаа нь цаг үргэлж хэвийн байдаг гэж хэлсэн бол тэр нь мөн л бодитой байж, Ариун Сүнс түүнтэй хамт байгааг харуулдаг. Хэрвээ тэр, Ариун Сүнс үргэлж дотор нь ажиллаж, өөрийг нь хором бүр Бурхан гэгээрүүлж, Ариун Сүнс хөдөлгөдөг, тэгээд байнга шинэ мэдлэг олж авдаг гэж хэлбэл энэ нь хэвийн биш юм. Энэ бол туйлын ер бусын хэрэг! Тийм хүн бол муу ёрын сүнс гэдэг нь өчүүхэн ч эргэлзээгүй! Бурханы Сүнс махбодод ирсэн ч гэсэн Түүнд хооллох ёстой цаг, амрах ёстой цаг гэж бий—хүмүүсийн тухайд бол ярихын ч хэрэггүй. Муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн хүн сэтгэл хөдлөлгүй, махан биеийн сул талгүй мэт санагддаг. Тэд бүх зүйлийг хаяж, орхиж чаддаг бөгөөд сэтгэл хөдлөлөөс ангид байж, тарчлааныг тэвчих чадвартай, махан биеийг даван гарсан мэт өчүүхэн ч ядрахыг мэддэггүй. Ингэх нь туйлын ер бусын биш үү? Муу ёрын сүнсний ажил ер бусын байдаг бөгөөд хүн хүршгүй юм. Тийм хүмүүсийг хараад ялган таних чадваргүй хүмүүс атаархдаг ба тэднийг Бурханд итгэхдээ маш эрч хүчтэй, маш агуу итгэлтэй байж, мөн хэзээ ч сул дорой байдаггүй гэж хэлдэг. Үнэндээ энэ нь муу ёрын сүнсний ажлын илрэл юм. Учир нь хэвийн хүмүүст хүний сул тал гарцаагүй байдаг; энэ бол Ариун Сүнс хамт байгаа хүмүүсийн хэвийн байдал юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэрэгжүүлэлт (4)”-өөс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 439

Гэрчлэлдээ бат зогсоно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Зарим хүмүүс, тэд зүгээр л ингэж дагадаг ба амийг олж авч чадах эсэх талаар санаа зовдоггүй, амийг эрэлхийлдэггүй гэж хэлдэг, гэхдээ тэд бас буцдаггүй. Тэд зөвхөн ажлын энэ үе шат Бурханаар хийгдэж байгаа гэж хүлээн зөвшөөрдөг. Энэ бүхнээрээ тэд өөрсдийн гэрчлэлдээ бүтэлгүйтсэн биш гэж үү? Тэд байлдан дагуулагдах гэрчлэлийг ч гэсэн хийдэггүй. Байлдан дагуулагдсан хүмүүс бусад бүх зүйлээс үл хамааран дагадаг ба амийг эрэлхийлэх чадвартай байдаг. Тэд зөвхөн практик Бурханд итгээд зогсохгүй мөн Бурханы бүх зохицуулалтыг мэддэг. Тэд бол гэрчлэл хийдэг хүмүүс юм. Гэрчлэл хийдэггүй хүмүүс хэзээ ч амийг эрэлхийлдэггүй ба учраа олохгүй дагасаар байдаг. Чи дагадаг байж болно, гэхдээ энэ нь чи байлдан дагуулагдсан гэсэн үг биш, учир нь чи өнөөдрийн Бурханы ажлын талаар юу ч мэддэггүй. Байлдан дагуулагдах нь болзолтой. Дагадаг бүхэн байлдан дагуулагдсан биш, учир нь зүрх сэтгэлдээ чи өнөөдрийн Бурханыг яагаад дагах ёстойгоо мэддэггүй мөн чи хэрхэн өнөөдрийг хүрснээ, өнөөдрийг хүртэл хэн чамайг дэмжсэнийг ч мэддэггүй. Бурханд итгэх итгэлдээ зарим хүн бүхий л өдрийг будилж, мунгинаж өнгөрөөдөг; тиймээс дагаж буй нь чи гарцаагүй гэрчлэл хийж байгаа гэсэн үг биш юм. Жинхэнэ гэрчлэл гэж яг юу вэ? Энд ярьж байгаа гэрчлэл хоёр хэсэгтэй: Нэг нь байлдан дагуулагдсаны гэрчлэл, нөгөө нь төгс болгуулсны гэрчлэл (энэ нь мэдээжээр хожмын асар их шалгалт, гай зовлонгийн дараах гэрчлэл юм.) Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ чи гай зовлон, шалгалтуудын үеэр бат зогсох чадвартай бол чи гэрчлэлийн хоёр дахь алхмыг хийсэн. Өнөөдрийн шийдвэрлэх чухал зүйл бол гэрчлэлийн эхний алхам юм: гэсгээлт болон шүүлтийн шалгалт болгонд бат зогсох чадвартай байх. Энэ нь байлдан дагуулагдах тухай гэрчлэл юм. Учир нь өнөөдөр бол байлдан дагуулалтын цаг билээ. (Өнөөдөр бол газар дээрх Бурханы ажлын цаг үе гэдгийг чи мэдэх ёстой; бие махбодтой болсон Бурханы газар дээрх үндсэн ажил бол газар дээр Түүнийг дагадаг энэ бүлэг хүмүүсийг байлдан дагуулахын тулд гэсгээлт, шүүлтийг хэрэглэх явдал юм.) Чи байлдан дагуулагдах талаар гэрчлэл хийх чадвартай байх эсэх нь эцсийг нь хүртэл дагах чадвартай байхаас чинь хамаараад зогсохгүй үүнээс ч илүү чухал нь чи Бурханы ажлын алхам бүрийг туулахдаа энэ ажил дахь гэсгээлт, шүүлтийн талаарх жинхэнэ мэдлэгтэй байх чадвартай эсэхээс болон чи энэ бүх ажлыг үнэхээр харж байгаа эсэхээс хамаарна. Хэрвээ чи бүр эцэст нь хүртэл дагах юм бол арайхийн ард нь гарч чадна гэсэн үг биш. Чи гэсгээлт, шүүлтийн тохиолдол болгонд дуртайяа буулт хийж чадах ёстой бөгөөд өөрсдийн туулж байгаа ажлын алхам бүрийн талаар жинхэнэ мэдлэгтэй байж, Бурханы зан чанарын талаарх мэдлэгт хүрч, дуулгавартай байх ёстой. Энэ нь та нараас шаардагдаж буй байлдан дагуулагдсан тухай эцсийн гэрчлэл юм. Байлдан дагуулагдсан гэрчлэл нь үндсэндээ бие махбодтой болсон Бурханы талаарх чиний мэдлэгтэй хамаатай. Хамгийн гол нь, гэрчлэлийн энэ алхам нь бие махбодтой болсон Бурханы төлөө юм. Чи дэлхий ертөнцийн хүмүүсийн өмнө эсвэл хүч чадалтай хүмүүсийн өмнө юу хийж, хэлж байгаа чинь хамаагүй; хамгаас илүү хамаатай зүйл бол чи Бурханы амнаас гарсан бүх үгийг болон Түүний бүх ажлыг дуулгавартай дагах чадвартай эсэх юм. Тиймээс гэрчлэлийн энэ алхам нь Сатан болон Бурханы бүх дайснууд руу буюу Бурхан хоёр дахь удаагаа бие махбод болж, бүр илүү агуу ажлыг хийхээр ирнэ гэж итгэдэггүй цаашлаад Бурхан бие махбодод эргэн ирсэн тухай баримтанд итгэдэггүй чөтгөрүүд болон өстнүүд рүү чиглэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ нь бүх антихристүүд рүү—бие махбодтой болсон Бурханд итгэдэггүй бүх дайснууд руу чиглэдэг.

Бурханыг санаж, Бурханыг хүсэн тэмүүлэх нь чи Бурханаар байлдан дагуулагдсан гэдгийг батлахгүй; тэр нь, Тэр бол махбод болсон Үг гэдэгт чи итгэдэг эсэхээс, Үг махбод болсон гэдэгт чи итгэдэг эсэхээс, Сүнс Үг болсон ба Үг нь махбодоор илэрсэн гэдэгт чи итгэдэг эсэхээс хамаардаг. Энэ нь гол гэрчлэл юм. Чиний хэрхэн дагадаг чинь эсвэл өөрийгөө хэрхэн зарцуулдаг чинь хамаагүй; шийдвэрлэх чухал зүйл бол Үг махбод болсон ба үнэний Сүнс бие махбодод биелсэн—бүх үнэн, амь, зам бие махбодод ирсэн ба Сүнс үнэхээр газар дээр, бие махбодод ирсэн гэдгийг чи энэ энгийн хүн чанараас нээж илрүүлэх чадвартай юу, үгүй юу гэдэг юм. Хэдийгээр өнгөцхөндөө энэ нь Ариун Сүнснээс үр тогтохоос өөр харагдаж байгаа ч энэ ажлаас та нар, Сүнс аль хэдийн махбодод биелсэн ба цаашлаад Үг махбод болж, Үг нь махбодоор илэрсэн гэдгийг илүү тодорхой харж чадах бөгөөд та нар дараах үгсийн жинхэнэ утгыг ойлгож чадна: “Анх Үг байв, Үг Бурхантай хамт байсан ба Үг нь Бурхан байлаа.” Түүнчлэн чи өнөөдрийн Үг бол Бурхан гэдгийг ойлгож, Үг махбод болсныг харах ёстой. Энэ бол чиний хийж чадах хамгийн сайн гэрчлэл юм. Чи махбод болсон Бурханы талаар жинхэнэ мэдлэгтэй гэдгийг энэ нь баталдаг—чи Түүнийг мэдэж, задлан шинжлэх чадвартайгаар зогсохгүй мөн чиний өнөөдрийн алхдаг зам бол амийн зам, үнэний зам гэдгийг бас мэддэг. Есүс “Үг Бурхантай хамт байсан” гэдгийн мөн чанарыг биелүүлсэн ажлын үе шатыг л хийсэн: Бурханы үнэн Бурхантай хамт байсан, Бурханы Сүнс махбодтой хамт байсан ба Түүнээс салшгүй байсан. Өөрөөр хэлбэл, бие махбодтой болсон Бурханы бие Бурханы Сүнстэй хамт байсан ба энэ нь бие махбодтой болсон Есүс бол эхний удаа бие махбодтой болсон Бурхан байсан гэдгийн баталгаа юм. Ажлын энэ үе шат нь “Үг махбод болсон” гэдгийн дотоод утга учрыг биелүүлж, “Үг Бурхантай хамт байсан ба Үг нь Бурхан байсан” гэдэгт илүү гүн утгыг нэмсэн бөгөөд “Анх Үг байсан” хэмээх үгсэд бат итгэх боломжийг чамд олгосон. Өөрөөр хэлбэл, бүтээлийн цаг үед Бурхан үгийг эзэмшиж байсан, Түүний үг Түүнтэй хамт, Түүнээс салшгүй байсан ба эцсийн үе шатанд Тэрээр Өөрийн үгийн хүч чадал, эрх мэдлийг бүр илүү тодорхой болгон, Түүний бүх замыг харж—Түүний бүх үгийг сонсох боломжийг хүнд олгодог. Энэ нь эцсийн эрин үеийн ажил юм. Чи эдгээр зүйлийг нэвт шувт мэдэж авах ёстой. Энэ нь бие махбодыг мэдэх тухай асуулт биш, харин махбод болон Үгийг мэдэх тухай юм. Энэ нь чиний хийх ёстой гэрчлэл, хүн бүхний мэдэх ёстой зүйл юм. Энэ бол хоёр дахь бие махбод болсон Бурханы ажил—Бурхан бие махбод болсон сүүлчийн удаа учраас энэ нь бие махбод болохын ач холбогдлыг бүрэн гүйцээж, Бурханы махан бие дэх ажлыг бүгдийг нь гүйцэд хэрэгжүүлж гаргаж, Бурханы махан бие дэх оршихуйн эрин үед төгсгөлийг авчирдаг. Тиймээс чи бие махбод бололтын утга учрыг мэдэх ёстой. Чи хэр их ийш тийш гүйсэн нь эсвэл бусад гадаад талын хэрэг явдлуудыг чи хэр сайн гүйцэтгэдэг нь хамаагүй; чи бие махбод болсон Бурханы өмнө үнэхээр захирагдаж, өөрийн бүхий л оршихуйгаа Бурханд зориулж, Түүний амнаас гарсан бүх үгийг дуулгавартай дагах чадвартай эсэх нь л хамаатай юм. Энэ бол чиний хийх ёстой зүйл бөгөөд чиний баримтлах ёстой зүйл.

Гэрчлэлийн эцсийн алхам бол төгс болгуулж чадах эсэхийн чинь тухай гэрчлэл юм—өөрөөр хэлбэл, эцсийн гэрчлэл бол бие махбодтой болсон Бурханы амаар хэлэгдсэн бүх үгийг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы тухай мэдлэгийг эзэмшиж, Түүний талаар тодорхой мэдсэнээр чи Бурханы амнаас гарсан бүх үгийг амьдран харуулж, Бурханы чамаас шаардсан—Петрийн хэв маяг болон Иовын итгэлийн нөхцөл байдалд хүрэх явдал, цаашлаад чи үхэлд хүртлээ дуулгавартай байж, өөрийгөө бүхэлд нь Түүнд өгч, эцэстээ стандартад нийцэх хүний дүр төрхөнд хүрнэ—энэ нь байлдан дагуулагдаж, гэсгээгдэж, шүүгдэж, төгс болгуулсан хүний дүр төрх гэсэн үг юм. Энэ нь эцсийн гэрчлэл бөгөөд төгс болгуулсан нэгний хийх учиртай гэрчлэл юм. Эдгээр нь та нарын хийх ёстой гэрчлэлийн хоёр алхам бөгөөд харилцан уялдаатай, аль аль нь зайлшгүй шаардлагатай билээ. Гэхдээ чиний мэдэх ёстой нэг зүйл бий: Өнөөдөр Миний та нараас шаардаж буй гэрчлэл нь дэлхий ертөнцийн хүмүүст, мөн ямар нэгэн хувь хүнд чиглээгүй, харин Миний та нараас гуйж буй зүйлд чиглэдэг. Энэ нь чи Намайг хангалуун байлгах чадвартай эсэхээр болон та бүхэнд тавих Миний шаардлагын стандартад чи бүрэн нийцэх эсэхээр хэмжигддэг. Энэ нь та нарын ойлгох ёстой зүйл юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэрэгжүүлэлт (4)”-өөс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 440

Иймээс бага зэргийн хязгаарлалт, зовлон бэрхшээл туулах нь та нарын хувьд сайн хэрэг; хэрвээ та нарыг амар тайван байлгавал та нар сүйрнэ, тэгвэл та нар яаж хамгаалагдаж чадах юм бэ? Өнөөдөр та нар гэсгээгдэж, шүүгдэж, хараагддаг учраас л хамгаалагддаг. Ихээхэн зовсон учраас л хамгаалагддаг. Хэрвээ тэгээгүй бол та нар аль хэдийн доройтолд орох байсан. Энэ нь та нарт зориуд хүндрэл учруулж байгаа хэрэг биш—хүний уг чанарыг өөрчлөхөд хэцүү байдаг бөгөөд хүмүүсийн зан чанарыг өөрчлөхийн тулд ингэх ёстой юм. Өнөөдөр та нарт Паулын мөс чанар, эрүүл ухаан ч байдаггүй, түүний ухамсар ч байдаггүй. Та нарыг үргэлж дарамталж байх ёстой бөгөөд сүнсийг чинь сэрээхийн тулд үргэлж гэсгээж, шүүж байх ёстой. Гэсгээлт, шүүлт бол та нарын аминд хамгийн ашиг тустай зүйл юм. Шаардлагатай үед бас баримтуудын ирэлтийн гэсгээлт байх ёстой; тэр үед л та нар бүрэн захирагдана. Гэсгээлт, хараалгүйгээр толгой бөхийх дургүй, захирагдах дургүй тийм уг чанар та нарт байдаг. Нүдний чинь өмнөх баримтгүйгээр ямар ч үр нөлөө байхгүй байх болно. Та нарын ёс жудаг хэтэрхий дорд агаад үнэ цэнгүй! Гэсгээлт, шүүлтгүйгээр та нарыг байлдан дагуулах хэцүү бөгөөд шударга бус, дуулгаваргүй байдлыг чинь дарахад бэрх байх болно. Хуучин уг чанар чинь маш гүн үндэслэсэн байдаг. Хэрвээ та нарыг сэнтий дээр тавих юм бол та нар тэнгэрийн өндөр, газрын гүний талаар юу ч мэдэхгүй, тэр ч бүү хэл хаашаа чиглэн явж байгаагаа ч мэдэхгүй. Та нар бүр хаанаас ирснээ ч мэдэхгүй тул бүтээлийн Эзэнийг яаж мэдэх юм бэ? Өнөөдрийн цагаа олсон гэсгээлт, хараалгүйгээр сүүлчийн өдрүүд чинь аль хэдийн ирчихсэн байх байлаа. Та нарын хувь заяаны талаар ярихын ч хэрэггүй—бүр ч их аюул заналхийлж байгаа бус уу? Цагаа олсон энэхүү гэсгээлт, шүүлтгүйгээр та нар хэчнээн их биеэ тоож, хэр их доройтохыг хэн мэдэх билээ. Энэ гэсгээлт, шүүлт та нарыг өдий хүргэсэн ба амьдралыг чинь хадгалсан. Хэрвээ та нарыг “эцгийнхтэй” чинь адилхан арга барил хэрэглэн “сургаж боловсруулсан” бол ямар ертөнцөд орох байсныг чинь хэн мэдэх билээ! Та нарт өөрсдийгөө хянах, эргэцүүлэх ямар ч чадвар байхгүй. Та нар шиг хүмүүсийн хувьд, ямар нэг саад бэрхшээл, үймээн самуун учруулалгүй, зүгээр л дагаж, дуулгавартай байвал Миний зорилго биелнэ. Та нар өнөөдрийн гэсгээлт, шүүлтийг хүлээн авахдаа илүү дээр байх ёстой бус уу? Та нарт өөр ямар сонголт байгаа юм бэ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэрэгжүүлэлт (6)”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 441

Өөрийгөө амиар зэвсэглэх үедээ чи Бурханы үгийг идэж, уухад анхаарах ёстой, мөн Бурханы талаарх мэдлэг, хүний амьдралын талаарх үзэл бодол, ялангуяа эцсийн өдрүүдэд Бурханы хийсэн ажлын талаарх мэдлэгээ ярьж чаддаг байх ёстой. Чи амийг эрэлхийлдэг тул өөрийгөө эдгээр зүйлээр зэвсэглэх ёстой. Бурханы үгийг идэж, уух үедээ өөрийнхөө бодит байр байдлыг тэдгээртэй харьцуулах ёстой. Өөрөөр хэлбэл, бодит туршлагынхаа явцад өөрийнхөө дутагдлыг олж илрүүлэх үедээ чи хэрэгжүүлэх замыг олж, буруу сэдэл болон үзлээ орхих чадвартай байх ёстой. Энэ тухайд чи үргэлж чармайж, эдгээрийг биелүүлэхэд зүрх сэтгэлээ зориулдаг бол дагах замтай байх бөгөөд чамд хоосон санагдахгүй, тийнхүү чи хэвийн байдлаа хадгалж чадна. Тэр үед л чи өөрийнхөө аминд ачаа үүрдэг, итгэлтэй нэгэн байх болно. Бурханы үгийг уншсаныхаа дараа зарим хүн яагаад хэрэгжүүлж чаддаггүй юм бэ? Тэд хамгийн чухал зүйлийг ухаарч чаддаггүйгээс болдог бус уу? Тэд амийг ноцтой авч үздэггүйгээс болдог бус уу? Тэд гол чухал зүйлсийг ухаарч чаддаггүй, хэрэгжүүлэх ямар ч замгүй байдгийн шалтгаан нь Бурханы үгийг унших үедээ тэдгээрийг өөрсдийнхөө байдалтай харьцуулж чаддаггүйгээс, мөн өөрсдийн байр байдлыг захирч чаддаггүйгээс болдог. Зарим хүн: “Би Бурханы үгийг уншаад, өөрийнхөө байдалтай харьцуулсан, бас завхарсан, хэв чанар муутай гэдгээ мэддэг ч Бурханы хүслийг хангалуун байлгах чадваргүй” гэж хэлдэг. Чи хамгийн өнгөц хэсгийг л харсан; махан биеийн зугаа цэнгэлийг хэрхэн хойш тавих, өөрийгөө зөвтгөдгөө хэрхэн болих, өөрийгөө хэрхэн өөрчлөх, эдгээр зүйлд хэрхэн орох, хэв чанараа хэрхэн сайжруулах, аль талаас эхлэх зэрэг чиний мэддэггүй олон бодит зүйл бий. Чи ердөө цөөн хэдэн өнгөцхөн зүйлийг л ухаардаг бөгөөд үнэхээр их завхарсан гэдгээ л мэддэг. Ах эгч нартайгаа уулзах үедээ чи хэр их завхарсан гэдгээ л ярьдаг ба өөрийгөө мэддэг, өөрийнхөө аминд асар их ачаа үүрсэн мэт санагддаг. Үнэндээ завхарсан зан чанар чинь өөрчлөгдөөгүй бөгөөд хэрэгжүүлэх замыг олоогүй гэдгийг чинь энэ нь баталдаг. Хэрвээ чи чуулган удирдаж байгаа бол ах эгч нарын байр байдлыг ойлгож, зааж өгч чаддаг байх ёстой. Ердөө “Хүмүүс та нар дуулгаваргүй, хоцрогдмол юм!” гэж хэлбэл болох уу? Үгүй, чи дуулгаваргүй, хоцрогдмол байдал нь яаж илэрч байгааг онцгойлон хэлэх ёстой. Тэдний дуулгаваргүй байдал, дуулгаваргүй зан авир, сатанлаг зан чанарын талаар ярих ёстой бөгөөд өөрийн үгэн дэх үнэнд тэднийг бүрэн үнэмшүүлэхүйц байдлаар эдгээр зүйлийг ярих ёстой. Санаагаа хэлэхийн тулд баримт болон жишээ ашигла, тэрслүү зан авираас яг яаж ангижирч болох талаар тэдэнд хэлж, хэрэгжүүлэх замыг зааж үзүүл—хүмүүсийг ингэж үнэмшүүлдэг. Ингэдэг хүмүүс л бусдыг удирдах чадвартай; тэд л үнэний бодит байдлыг эзэмшдэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэрэгжүүлэлт (7)”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 442

Бурханд гэрчлэл хийх нь үндсэндээ, Бурханы ажил болон Бурхан хүмүүсийг хэрхэн байлдан дагуулдаг, хэрхэн авардаг, хэрхэн өөрчилдөг тухай мэдлэгээ ярих явдал; Тэрээр үнэний бодит байдалд ороход нь хүмүүсийг хэрхэн замчилж, тэдэнд Түүгээр байлдан дагуулагдаж, төгс болгуулж, аврагдах боломжийг хэрхэн олгодог тухай мэдлэгээ ярих явдал юм. Гэрчлэл хийнэ гэдэг нь Түүний ажлын тухай болон өөрийн туулсан бүхний тухай ярина гэсэн үг юм. Зөвхөн Түүний ажил л Түүнийг төлөөлж чаддаг бөгөөд Түүний ажил л Түүнийг бүхэлд нь ил тод илчилж чадна; Түүний ажил Түүнд гэрчлэл хийдэг бөгөөд Түүний айлдваруудын хамтаар Сүнсийг шууд төлөөлдөг; Түүний хийдэг ажлыг Сүнс хийдэг ба Түүний хэлдэг үгийг Сүнс хэлдэг. Эдгээр зүйл нь ердөө Бурханы махбод болсон биеэр дамжин илэрхийлэгддэг ч үнэндээ тэдгээр нь Сүнсний илэрхийллүүд юм. Түүний хийдэг ажил, хэлдэг үг бүгд Түүний мөн чанарыг төлөөлдөг. Хэрвээ Өөрийгөө махбодоор хувцаслаж, хүмүүсийн дунд ирснийхээ дараа Бурхан үг хэлж, эсвэл ажиллаагүй бөгөөд Өөрийнх нь бодит, хэвийн байдал болон бүхнийг чадагч байдлыг мэдэхийг та нараас шаардсан бол чи чадах байсан уу? Чи Сүнсний мөн чанар юу болохыг мэдэж чадах байсан уу? Түүний махбодын онцлог шинж юу болохыг мэдэж чадах байсан уу? Та нар Түүний ажлын алхам бүрийг туулсан учраас л Тэр та нараас Өөрт нь гэрчлэл хийхийг шаарддаг. Хэрвээ та нарт тийм туршлага байхгүй байсан бол Тэр гэрчлэл хийлгэх гэж зүтгэхгүй байсан билээ. Тиймээс Бурханд гэрчлэл хийх үедээ чи Түүний хэвийн хүн чанарын гадаад байдлыг гэрчлээд зогсохгүй, бас Түүний хийдэг ажил, удирдан чиглүүлдэг замыг гэрчилж байгаа; мөн Түүгээр хэрхэн байлдан дагуулагдснаа болон ямар талуудад төгс болгуулснаа гэрчлэх ёстой. Энэ нь чиний хийх ёстой гэрчлэл юм. Хэрвээ чи хаашаа ч явсан: “Бидний Бурхан ажиллахаар ирсэн, Түүний ажил үнэхээр бодитой! Тэр ямар ч ер бусын үйлсгүйгээр, ямар ч тэмдэг гайхамшиггүйгээр биднийг олж авсан!” гэж хашхирдаг бол бусад хүмүүс: “Тэр тэмдэг гайхамшиг үзүүлдэггүй гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Тэр тэмдэг гайхамшиг үзүүлэлгүйгээр чамайг байлдан дагуулж яаж чадах юм бэ?” гэж асууна. Тэгэхэд чи: “Тэрээр үг хэлдэг ба ямар ч тэмдэг гайхамшиг үзүүлэлгүйгээр биднийг байлдан дагуулсан. Түүний ажил биднийг байлдан дагуулсан” гэх болно. Эцэст нь, хэрвээ чи бодитой юм хэлж чадахгүй, дэлгэрэнгүй ярьж чадахгүй бол энэ нь жинхэнэ гэрчлэл мөн гэж үү? Бие махбодтой болсон Бурхан хүмүүсийг байлдан дагуулах үед Түүний бурханлаг үг үүнийг хийдэг. Хүн чанар үүнийг гүйцэтгэж чадахгүй; энэ нь зүгээр нэг жирийн хүний хүрч чадах зүйл биш бөгөөд хэвийн хүмүүсийн дундах хэв чанар сайтай хүмүүс ч үүнийг хийж чадахгүй, учир нь Түүний бурханлаг чанар ямар ч бүтээгдсэн зүйлийнхээс илүү өндөр билээ. Хүмүүсийн хувьд энэ нь ер бусын юм; эцсийн эцэст Бүтээгч бол ямар ч бүтээгдсэн зүйлээс илүү өндөр. Бүтээгдсэн зүйлс Бүтээгчээс илүү өндөр байж чадахгүй; хэрвээ чи Түүнээс илүү өндөр байсан бол Тэр чамайг байлдан дагуулж чадахгүй байх байсан бөгөөд Тэр чамаас өндөр учраас л чамайг байлдан дагуулж чадна. Бүх хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулж чадах Нэгэн бол Бүтээгч бөгөөд гагцхүү Тэр л энэ ажлыг хийж чадна. Эдгээр үг бол “гэрчлэл”—чиний хийх учиртай гэрчлэл юм. Чи алхам алхмаар гэсгээлт, шүүлт, цэвэршүүлэлт, шалгалт, бүтэлгүйтэл, гай зовлон туулж, байлдан дагуулагдсан; мөн махан биеийн хэтийн ирээдүй, хувийн сэдэл болон махан биеийн хувийн ашиг сонирхлоо хойш тавьсан. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы үг чиний зүрх сэтгэлийг бүрэн байлдан дагуулсан. Хэдийгээр чиний амь Түүний шаарддаг шиг их өсөөгүй ч чи энэ бүх зүйлийг мэддэг ба Түүний хийдэг зүйлд бүрэн үнэмшсэн. Тиймээс үүнийг жинхэнэ, бодитой гэрчлэл гэж нэрлэж болох юм. Бурханы хийхээр ирсэн ажил буюу шүүлт, гэсгээлтийн ажил нь хүнийг байлдан дагуулах зорилготой байдаг боловч Тэр бас Өөрийн ажлыг дуусгаж, эрин үеийг төгсгөж, төгсгөлийн ажлыг гүйцэтгэдэг. Тэр бүхий л эрин үеийг төгсгөж, бүх хүн төрөлхтнийг аварч, хүн төрөлхтнийг нүглээс бүрмөсөн гэтэлгэж байгаа; Тэрээр Өөрийн бүтээсэн хүн төрөлхтнийг бүрэн олж авч байгаа. Чи энэ бүхнийг гэрчлэх ёстой. Чи Бурханы ажлаас маш ихийг туулсан, үүнийг нүдээрээ харж, биечлэн туулсан; бүр эцэст нь хүрэх үедээ чи өөрт оногдсон чиг үүргийг биелүүлэх чадваргүй байж болохгүй. Тэгэх нь хэчнээн харамсалтай байх билээ! Ирээдүйд сайн мэдээ түгэх үед чи хувийн мэдлэгийнхээ талаар ярьж, зүрх сэтгэлдээ олж авсан бүхнээ чадлынхаа хэрээр гэрчилж чаддаг байх ёстой. Энэ бол бүтээгдсэн зүйлийн хүрэх ёстой зүйл юм. Бурханы ажлын энэ үе шатны бодит ач холбогдол юу вэ? Үр нөлөө нь юу вэ? Үүнээс хэр их нь хүнд хийгддэг вэ? Хүмүүс юу хийх ёстой вэ? Та нар бие махбодтой болсон Бурханы газар дээр ирснээсээ хойш хийсэн бүх ажлыг тодорхой ярих үед гэрчлэл чинь бүрэн гүйцэд болно. Чи Түүний ажлын ач холбогдол, агуулга, мөн чанар, төлөөлдөг зан чанар болон зарчмууд гэсэн энэ таван зүйлийн талаар тодорхой ярьж чадвал Бурханд гэрчлэл хийх чадвартай бөгөөд үнэхээр мэдлэгтэй гэдгийг чинь энэ нь батална. Та нарт тавих Миний шаардлага тийм ч өндөр биш бөгөөд үнэхээр эрж хайдаг бүх хүн хүрэх боломжтой. Хэрвээ чи Бурханыг гэрчлэгчдийн нэг байхаар шийдвэл Бурхан юуг үзэн ядаж, юуг хайрладгийг ойлгох ёстой. Чи Түүний ажлын ихээхнийг туулсан; энэ ажлаар дамжуулан Түүний зан чанарыг мэдэж авч, Түүний хүсэл болон хүн төрөлхтөнд тавих Түүний шаардлагыг ойлгоод, энэ мэдлэгээ ашиглан Түүнийг гэрчилж, үүргээ биелүүлэх ёстой. Чи: “Бид Бурханыг мэднэ. Түүний шүүлт, гэсгээлт маш хатуу. Түүний үг маш ширүүн; тэдгээр нь зөвт агаад сүр жавхлантай, мөн ямар ч хүн халдашгүй” гэж хэлж л магадгүй ч эцсийн эцэст эдгээр үг хүнийг хангадаг уу? Хүмүүст үзүүлэх үр нөлөө нь юу вэ? Шүүлт, гэсгээлтийн энэ ажил чамд хамгийн их ашиг тустай гэдгийг чи үнэхээр мэдэх үү? Бурханы шүүлт, гэсгээлт нь чиний тэрслүү зан болон завхралыг илчилж байгаа биз дээ? Тэдгээр нь чиний доторх бузар, завхарсан зүйлсийг цэвэрлэж, үлдэн хөөж чадна биз дээ? Шүүлт, гэсгээлт байгаагүй бол чи яах байсан бэ? Сатан чамайг хамгийн гүн гүнзгий завхруулсан гэдгийг чи үнэхээр ухамсарладаг уу? Өнөөдөр та нар эдгээр зүйлээр өөрсдийгөө зэвсэглэж, тэдгээрийг сайн мэддэг байх ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэрэгжүүлэлт (7)”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 443

Та нар одоо юугаар зэвсэглэх ёстойгоо мэдэх үү? Үүний нэг талд нь ажлын тухай үзэгдэл, нөгөө талд нь чиний хэрэгжүүлэлт багтана. Чи хоёр талыг хоёуланг нь ойлгож авах ёстой. Хэрвээ аминд дэвшил гаргах эрэл хайгуулд чинь үзэгдэл байхгүй бол чамд суурь байхгүй байна. Хэрвээ чамд өчүүхэн ч үзэгдэл байхгүй, зөвхөн хэрэгжүүлэлтийн зам байгаа бөгөөд удирдлагын төлөвлөгөөний ерөнхий ажлын талаар ямар ойлголт чамд байдаггүй бол чи ямар ч хэрэггүй. Үзэгдэлтэй холбоотой үнэнийг чи ойлгох ёстой бөгөөд хэрэгжүүлэлттэй холбоотой үнэний тухайд гэвэл тэдгээрийг ойлгомогцоо хэрэгжүүлэлтийн зохистой замыг олох хэрэгтэй; чи үгийн дагуу хэрэгжүүлж, өөрийнхөө нөхцөл байдлын дагуу орох хэрэгтэй. Үзэгдлүүд бол үндэс суурь бөгөөд хэрэв чи энэхүү бодит үнэнд ямар ч анхаарал хандуулдаггүй бол эцсийг нь хүртэл дагаж чадахгүй; ийм маягаар туршлагажих нь чамайг нэг бол замаа алдахад, эс бөгөөс унаж бүтэлгүйтэхэд хүргэнэ. Чи яагаад ч амжилтад хүрэхгүй! Агуу үзэгдлийг үндэс сууриа болгоогүй хүмүүс зөвхөн бүтэлгүйтэж, амжилтад хүрч чадахгүй. Чи бат зогсож чадахгүй! Бурханд итгэх нь юу болохыг чи мэдэх үү? Бурханыг дагах нь юу гэсэн үг болохыг мэдэх үү? Үзэгдэлгүйгээр чи ямар замаар алхах вэ? Өнөөдрийн ажилд хэрвээ чамд үзэгдэл байхгүй бол чи огтхон ч бүрэн төгс болгуулж чадахгүй. Чи хэнд итгэдэг вэ? Чи яагаад Түүнд итгэдэг вэ? Яагаад Түүнийг дагадаг вэ? Чи өөрийнхөө итгэлийг нэг төрлийн тоглоом гэж хардаг уу? Чи өөрийнхөө аминд нэг төрлийн тоглоом мэт ханддаг уу? Өнөөдрийн Бурхан бол хамгийн агуу үзэгдэл юм. Түүний хэр ихийг чи мэддэг вэ? Түүнээс хэр ихийг харсан бэ? Өнөөдрийн Бурханыг харсан болохоор Бурханд итгэх итгэлийн чинь суурь бат бөх үү? Ийм будилсан байдлаар дагаж байгаа цагт аврал хүртэнэ гэж чи бодож байна уу? Чи булингартай уснаас загас барьж чадна гэж бодож байна уу? Энэ тийм энгийн гэж үү? Өнөөдрийн Бурханы айлддаг үгийн талаарх хэр олон үзлийг чи хаясан бэ? Чамд өнөөдрийн Бурханы талаарх үзэгдэл байгаа юу? Өнөөдрийн Бурханы талаарх ойлголт чинь хаана оршдог вэ? Зүгээр л дагаснаараа, эсвэл зүгээр л харснаараа Түүнийгa олж авч чадна, хэн ч чамайг хаяж чадахгүй гэж чи үргэлж итгэдэг. Бурханыг дагах тийм амархан гэж бүү бод. Гол нь чи Түүнийг мэдэж, Түүний ажлыг мэдэх ёстой бөгөөд Түүний төлөө зовлон бэрхшээл туулж, өөрийнхөө амийг золиосолж, Түүгээр төгс болгуулах хүсэлтэй байх ёстой. Энэ бол чамд байх ёстой үзэгдэл юм. Нигүүлсэл эдлэх тухай үргэлж боддог байж болохгүй. Бурхан зүгээр л хүмүүсийг баясгаж, тэдэнд нигүүлсэл хайрлахын төлөө энд байгаа гэж бүү бод. Чи эндүүрч байна! Хүн Бурханыг дагахын тулд амьдралаараа дэнчин тавьж чадахгүй, мөн энэ ертөнцийн өмч хөрөнгөө орхиж чадахгүй бол эцсээ хүртэл Түүнийг дагасаар байж чадахгүй нь лавтай! Чи өөрийн суурь болох үзэгдэлтэй байх ёстой. Хэрвээ нэг өдөр гай гамшиг чамд тохиолдвол чи юу хийх ёстой вэ? Чи дагах чадвартай хэвээр байх уу? Эцсээ хүртэл дагаж чадах эсэхээ хөнгөмсгөөр бүү хэл. Чи эхлээд нүдээ том нээгээд гагцхүү одоо хэзээ болохыг харсан нь дээр байсан юм. Хэдий та нар одоо сүмийн багана шиг байж болох боловч энэ баганууд өт хорхойд идэгдэж, сүмийг нурж унахад хүргэх цаг ирэх болно, учир нь одоогоор та нарт маш олон үзэгдэл дутагддаг. Та нар зөвхөн өөрсдийнхөө бяцхан ертөнцөд анхаарал хандуулж эрж хайх хамгийн найдвартай бөгөөд зүй зохистой арга зам юу болохыг мэддэггүй. Та нар өнөөдрийн ажлын үзэгдлийг анхаардаггүй бөгөөд эдгээр зүйлийг зүрх сэтгэлдээ хадгалдаггүй. Нэгэн өдөр та нарын Бурхан өөрсдийг чинь хамгийн дасаагүй газарт аваачих болно гэж та нар бодож үзсэн үү? Би та нараас бүх зүйлийг чинь нэг өдөр булааж авахад та нарт юу болохыг төсөөлж чадах уу? Тэр өдөр та нарын эрч хүч одоогийнх шиг байх уу? Та нарын итгэл дахин гарч ирэх үү? Бурханыг дагахдаа “Бурхан” хэмээх энэхүү хамгийн агуу үзэгдлийг мэдэх ёстой. Энэ бол хамгийн чухал асуудал. Бас ариун болохын тулд энэ хорвоогийн хүмүүсээс харьцаагаа таслаад гарцаагүй Бурханы гэр бүл болно гэж бүү бод. Өнөө үед бүтээлийн дунд Бурхан Өөрөө ажиллаж байгаа; Бурхан кампанит ажил хийхээр биш, Өөрийн ажлыг хийхээр хүмүүсийн дунд ирсэн. Өнөөдрийн ажил бол тэнгэр дэх махбод болсон Бурханы ажил гэдгийг мэдэж чадах цөөхөн хүн ч та нарын дунд байдаггүй. Энэ бол та нарыг гайхалтай авьяастай хүмүүс болгосон тухай биш; энэ бол хүний амьдралын утга учрыг мэдэж, хүмүүний хүрэх газрыг мэдэн, Бурханыг болон Түүний бүрэн дүүрэн байдлыг мэдэхэд та нарт туслахын төлөө юм. Чи бол Бүтээгчийн гар дахь бүтээл гэдгээ мэдэх ёстой. Чи юуг ойлгох ёстой, юуг хийх ёстой, Бурханыг хэрхэн дагах ёстой зэрэг нь чиний ухаж ойлгох ёстой үнэн биш гэж үү? Энэ чиний харах ёстой үзэгдлүүд биш гэж үү?

Хүмүүс үзэгдэлтэй байсан цагт суурьтай байдаг. Энэхүү суурин дээр үндэслэн хэрэгжүүлэх үед, ороход хамаагүй илүү амархан байх болно. Тийм болохоор орох суурьтай болох үед чиний болгоомжлол байхгүй болж, чиний хувьд ороход маш амархан байх болно. Үзэгдлийг ойлгох, Бурханы ажлыг мэдэхийн энэ тал нь чухал юм; үүнийг та нар нөөцдөө байлгах ёстой. Хэрвээ чи үнэний энэ талаар зэвсэглээгүй, харин зөвхөн хэрэгжүүлэлтийн замын талаар л ярьж мэддэг бол энэ нь асар том дутагдал болно. Та нарын олонх нь үнэний энэ талыг чухалчилдаггүйг Би олж мэдсэн бөгөөд үүнийг сонсох үедээ зөвхөн үг болон хоосон сургаалыг сонсож байгаа мэт байдаг. Нэг л өдөр чи алдах болно. Өнөө үед чиний сайн ойлгодоггүй, хүлээж авдаггүй зарим нэг айлдвар байдаг; энэ тохиолдолд чи тэвчээртэйгээр эрж хайх ёстой, бөгөөд ойлгох өдөр чамд ирнэ. Өөрийгөө улам их үзэгдлээр аажмаар зэвсэглэ. Чи ердөө цөөхөн сүнслэг сургаалыг ойлгодог байсан ч гэсэн энэ нь үзэгдэлд анхаарал хандуулахгүй байснаас, мөн юу ч ойлгохгүй байснаас бас л дээр. Энэ бүхэн нь чиний оролтод нэмэртэй бөгөөд эргэлзээг чинь арилгана. Үзлээр дүүрсэн байснаас энэ нь дээр. Эдгээр үзэгдлийг суурь болговол чи хавгүй дээр байх болно. Чамд ямар ч болгоомжлол байхгүй болж, зоригтой бөгөөд итгэлтэй орж чадна. Үргэлж төөрөлдөж, эргэлзсэн байдлаар Бурханыг дагах ямар хэрэгтэй юм бэ? Энэ чинь чихээ бөглөөд хонх хулгайлж байгаатай адил биш гэж үү? Хаанчлалд омог бардам алхаж орвол хэчнээн сайхан! Яагаад болгоомжлолоор дүүрэн байна гэж? Энэ бол гагцхүү өөрийгөө жинхэнэ тамд оруулж байгаа хэрэг биш гэж үү? Еховагийн ажлын тухай, Есүсийн ажлын тухай, ажлын энэ үе шатны тухай ойлголттой болоод чи суурьтай болох болно. Одоохондоо чи үүнийг тун энгийн гэж төсөөлж магадгүй. Зарим хүн “Цаг нь ирж, Ариун Сүнс агуу ажлыг эхлүүлэх үед би энэ бүх зүйлсийн талаар ярьж чаддаг болно. Яг одоо би үнэхээр ойлгохгүй байгаа нь үнэндээ Ариун Сүнс намайг сайн гэгээрүүлээгүйгээс болж байгаа юм” гэдэг. Энэ тийм ч амархан биш. Чи үнэнийгb одоо хүлээн зөвшөөрөхөд бэлэн байгаа бол цаг нь ирэхэд үүнийг чадварлагаар ашиглана гэсэн үг биш. Энэ нь тийм байх албагүй! Чи одоо маш сайн зэвсэглэсэн бөгөөд тэр шашны хүмүүс болон шилдэг онолчдод хариу үзүүлж, бүр тэднийг няцаахад чамд асуудал байхгүй гэж итгэдэг. Чи үнэхээр тэгж чадах уу? Ердөө л тийм өнгөцхөн туршлагатайгаар чи ямар ойлголтын тухай ярьж чадах юм бэ? Үнэнээр зэвсэглэх, үнэний тулаанд тулалдах, Бурханы нэрээр гэрчлэл хийх гэдэг нь —Бурхан ажиллаж байгаа цагт бүх зүйл биелэх болно хэмээн чиний боддог шиг биш юм. Тэр үед магадгүй зарим асуулт чамайг мухардуулж, тэгээд чи цочирдон мэгдэнэ. Чи ажлын энэ үе шатны талаар тодорхой ойлголттой эсэх, мөн чи үнэндээ хэр ихийг мэддэг вэ гэдэг нь гол юм. Хэрвээ дайсны хүчийг ялан дийлж, шашны хүчнүүдийг ялж чадахгүй бол чи ямар ч хэрэггүй хүн болохгүй гэж үү? Хэрвээ чи өнөөдрийн ажлыг мэдэрч, нүдээрээ харж, чихээрээ сонссон боловч эцэстээ гэрчлэл хийж чадахгүй бол чамд үргэлжлүүлэн амьдрах нүүр байсаар байх уу? Чи хэнтэй нүүр тулгарч чадах байсан бэ? Тийм хялбар байна гэж одоо бүү бод. Хожмын ажил чиний төсөөлж байгаа шиг хялбар байхгүй; Үнэний дайнд тулалдана гэдэг тийм амархан, тийм энгийн биш. Яг одоо чи зэвсэглэх хэрэгтэй; хэрвээ одоо үнэнээр зэвсэглэхгүй бол цаг нь ирж, Ариун Сүнс ер бусын байдлаар ажиллахгүй байх үед чи юу хийхээ мэдэхгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Та нар ажлыг ойлгох ёстой— төөрөлдсөн байдлаар бүү дага!”-аас эш татав

Тайлбар:

a. Эх бичвэрт “Түүнийг” гэдэг үг байдаггүй.

b. Эх бичвэрт “үнэнийг” гэх хэллэг байдаггүй.

Өмнөх: Амийн оролт 1

Дараах: Амийн оролт 3

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

5-Р БҮЛЭГ

Миний Сүнсний дуу хоолой бол бүхий л зан чанарын минь илэрхийлэл билээ. Та нар ойлгож байна уу? Энэ зүйлийг тодорхой мэдэхгүй байх нь...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх