Амийн оролт 3

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 444

Хүн сүнсний нарийн ширийнийг хэрхэн ойлгож авдаг вэ? Ариун Сүнс хүн дотор хэрхэн ажилладаг вэ? Сатан хүн дотор яаж ажилладаг вэ? Муу ёрын сүнснүүд хүн дотор хэрхэн ажилладаг вэ? Илрэлүүд нь юу вэ? Чамд ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед энэ нь Ариун Сүнснээс ирдэг үү, чи үүнийг дуулгавартай дагах ёстой юу, эсвэл голох ёстой юу? Хүмүүсийн бодит хэрэгжүүлэлтэд хүний хүслээс ихээхэн зүйл гардаг ч хүмүүс үүнийг Ариун Сүнснээс ирдэг гэж тууштай итгэдэг. Зарим зүйл муу ёрын сүнснээс ирдэг атал хүмүүс тэдгээрийг Ариун Сүнснээс ирсэн гэж бодсоор байдаг бөгөөд заримдаа Ариун Сүнс хүмүүсийг дотроос нь залж чиглүүлдэг ч хүмүүс, ийм удирдамж Сатанаас ирдэг хэмээн айж, дуулгавартай дагаж зүрхэлдэггүй, гэтэл бодит байдал дээр тэр удирдамж нь Ариун Сүнсний гэгээрэл байдаг. Тиймээс хүн ялган салгахгүй л бол бодит туршлагаараа туулах ямар ч аргагүй юм; ялгаж салгахгүйгээр амь олж авах аргагүй. Ариун Сүнс яаж ажилладаг вэ? Муу ёрын сүнс яаж ажилладаг вэ? Хүний хүслээс юу гардаг вэ? Мөн Ариун Сүнсний удирдамж болон гэгээрлээс юу төрөн гардаг вэ? Хэрвээ чи хүний доторх Ариун Сүнсний ажлын хэв маягийг ухаарвал өдөр тутмын амьдралдаа болон бодит туршлагынхаа явцад мэдлэгээ өсгөж, ялган салгаж чадна; та нар Бурханыг мэдэж авч, Сатаныг ойлгож, ялган таньж чадна; мөн өөрсдийн дуулгавартай байдал юм уу эрэл хайгуулдаа будилж төөрөлдөхгүй бөгөөд бодол санаа нь саруул тунгалаг, Ариун Сүнсний ажлыг дуулгавартай дагадаг нэгэн байх болно.

Ариун Сүнсний ажил бол идэвх санаачилгатай удирдамж болон эерэг гэгээрлийн нэг хэлбэр юм. Энэ нь хүмүүст идэвхгүй байхыг зөвшөөрдөггүй. Энэ нь тэдэнд тайтгарал авчирч, итгэл болон шийдэмгий байдлыг өгдөг ба Бурханаар төгс болгуулахаар эрэлхийлэх боломж олгодог. Ариун Сүнс ажиллах үед хүмүүс идэвхтэйгээр орж чаддаг; тэд идэвхгүй, албадуулсан байдаггүй, харин идэвх санаачилгаараа үйлддэг. Ариун Сүнс ажиллах үед хүмүүс баяртай агаад бэлэн байдаг бөгөөд дуулгавартай байхыг хүсэж, өөрсдийгөө даруу болгохдоо баяртай байдаг. Тэд дотроо шаналалтай, сул дорой байдаг хэрнээ хамтран ажиллах шийдвэртэй байдаг; тэд дуртайяа зовж, дуулгавартай байж чаддаг, мөн хүний хүсэл, хүний бодлоор сэвтээгүй, хүний шунал болон сэдлээр лавтайяа сэвтээгүй байдаг. Ариун Сүнсний ажлыг туулах үедээ тэд дотроо тун ариун байдаг. Ариун Сүнсний ажилтай хүмүүс Бурханыг гэх хайрыг болон ах эгч нарыг гэх хайрыг амьдран харуулдаг; тэд Бурханы баярладаг зүйлд баярлаж, Бурханы үзэн яддаг зүйлийг үзэн яддаг. Ариун Сүнсний ажлаар хөдөлгөгддөг хүмүүс хэвийн хүн чанартай байдаг бөгөөд үнэнийг байнга эрэлхийлдэг, мөн хүн чанарыг эзэмшдэг. Ариун Сүнс дотор нь ажиллах үед хүмүүсийн байр байдал улам бүр сайжирч, хүн чанар нь улам бүр хэвийн болдог бөгөөд зарим хамтын ажиллагаа нь мунхаг байж болох ч сэдэл нь зөв, оролт нь эерэг байдаг, тэд саад хийх гэж оролддоггүй, мөн тэдний дотор ямар ч хорон санаа байдаггүй. Ариун Сүнсний ажил хэвийн агаад бодитой, Ариун Сүнс хүний хэвийн амьдралын дүрмийн дагуу хүн дээр ажиллаж, хэвийн хүмүүсийн бодит эрэл хайгуулын дагуу хүмүүсийг гэгээрүүлж, залж чиглүүлдэг. Ариун Сүнс хүмүүс дээр ажиллах үедээ хэвийн хүмүүсийн хэрэгцээний дагуу залж чиглүүлж, гэгээрүүлдэг. Тэрээр хэрэгцээнийх нь дагуу тэднийг хангаж, дутагддаг зүйл болон дутагдлынх нь дагуу эергээр залж чиглүүлж, гэгээрүүлдэг. Ариун Сүнсний ажил хүмүүсийг бодит амьдрал дээр гэгээрүүлж, залж чиглүүлэхийн төлөө байдаг; тэд бодит амьдрал дээр Бурханы үгийг туулж байж л Ариун Сүнсний ажлыг харж чаддаг. Хүмүүс өдөр тутмын амьдралдаа эерэг байр байдалтай, хэвийн сүнслэг амьдралтай байвал Ариун Сүнсний ажилтай байдаг. Ийм байдалд тэд Бурханы үгийг идэж, уух үедээ итгэлтэй байдаг; залбирах үедээ урам зоригтой байдаг; ямарваа зүйл тохиолдоход идэвхгүй бус байдаг; ийм зүйл тохиолдож байхад тэд Бурханы сур хэмээн шаарддаг сургамжийг тэдгээр зүйлийн дотроос харж чаддаг. Тэд идэвхгүй, сул дорой биш байдаг бөгөөд бодит бэрхшээлтэй тулгарсан хэдий ч Бурханы бүх зохицуулалтыг дуулгавартай дагахад бэлэн байдаг.

Ариун Сүнсний ажил ямар үр дүнд хүрдэг вэ? Чи мунхаг, ялган таних чадваргүй байж болох боловч Ариун Сүнс ажиллаж л байгаа цагт чи итгэлтэй болж, Бурханыг хангалттай хайрлаж чадахгүй байгаагаа үргэлж мэдэрнэ. Урдах бэрхшээл чинь хэчнээн их байлаа ч, чи хамтран ажиллахад бэлэн байна. Чамд ямар нэгэн юм тохиолдож, тэр нь Бурханаас ирсэн үү, эсвэл Сатанаас ирсэн үү гэдэг нь тодорхойгүй байх боловч чи хүлээж чадна, мөн идэвхгүй ч биш, хайнга ч биш байх болно. Энэ бол Ариун Сүнсний хэвийн ажил юм. Ариун Сүнс дотор чинь ажиллах үед чамд бодит бэрхшээл тулгарсаар байдаг: Заримдаа чи уйлж, заримдаа чиний даван гарч чадахгүй зүйлс байдаг боловч энэ нь бүхэлдээ Ариун Сүнсний ердийн ажлын л үе шат юм. Хэдийгээр чи тэдгээр бэрхшээлийг даван гараагүй ч, хэдийгээр тухайн үед сул дорой, гомдлоор дүүрэн байсан ч дараа нь туйлын итгэлээр Бурханыг хайрлаж бас л чадсан. Чиний идэвхгүй байдал хэвийн туршлагатай байхад чинь саад хийж чадахгүй бөгөөд бусад хүн юу ч хэлж байсан, бусад нь чам руу яаж ч дайрч довтолж байсан, Бурханыг хайрлаж мөн л чаддаг. Залбирлын үеэр чи, урьд нь Бурханд маш их өртэй байдаг байсан гэдгээ үргэлж мэдэрдэг бөгөөд тийм зүйлстэй дахин тулгарах болгондоо Бурханыг хангалуун байлгаж, махан биеэс татгалзахаар шийддэг. Энэхүү хүч чадал нь дотор чинь Ариун Сүнсний ажил байгааг харуулдаг. Энэ нь Ариун Сүнсний ажлын хэвийн байр байдал юм.

Сатанаас гардаг ажил гэж юу вэ? Сатанаас гардаг ажилд хүмүүсийн доторх үзэгдэл тодорхойгүй байдаг; хүмүүс хэвийн хүн чанаргүй, үйлдлийнх нь цаад сэдэл буруу байдаг бөгөөд хэдийгээр Бурханыг хайрлахыг хүсдэг ч дотор нь үргэлж буруутгал байдаг, эдгээр буруутгал болон бодол тэдний дотор байнга саад болж, амийнх нь өсөлтийг хязгаарлаж, Бурханы өмнө хэвийн нөхцөл байдалтай байхад нь саад хийдэг. Өөрөөр хэлбэл, Сатаны ажил хүмүүсийн дотор ормогц зүрх сэтгэл нь Бурханы өмнө тайван байж чаддаггүй. Тийм хүмүүс өөрсдийгөө яахаа мэддэггүй—хүмүүс цугларч байгааг харах үедээ зугтахыг хүсэж, бусдыг залбирч байхад нүдээ аньж чаддаггүй. Муу ёрын сүнсний ажил нь Бурхан, хүн хоёрын хоорондох хэвийн харилцааг сүйтгэж, хүмүүсийн урьдын үзэгдэл болон амийн оролтын замыг самууруулдаг; зүрх сэтгэлдээ тэд хэзээ ч Бурханд ойртож чаддаггүй ба тэднийг үймүүлж, дөнгөлөх зүйлс үргэлж тохиолддог. Тэдний зүрх сэтгэл амар тайван байж чаддаггүй бөгөөд тэдэнд Бурханыг хайрлах ямар ч хүч чадал үлдэлгүй, сүнсээрээ унасан байдаг. Энэ нь Сатаны ажлын илрэл юм. Сатаны ажлын илрэл нь: үзэл бодолдоо бат зогсож, гэрчлэлд зогсож чадахгүй байх, чамайг Бурханы өмнө буруутай, Бурханд үнэнч бус нэгэн болгох зэрэг юм. Сатан хөндлөнгөөс оролцох үед чи өөрийн доторх Бурханыг гэх хайр болон үнэнч байдлаа алдаж, Бурхантай харилцах хэвийн харилцаагаа үгүй хийдэг бөгөөд үнэнийг юм уу өөрийгөө сайжруулахаар эрэлхийлдэггүй; харин доройтож, идэвхгүй болж, өөрийгөө өөгшүүлж, нүглийн тархалтыг зоргоор нь тавьдаг ба нүглийг үзэн яддаггүй; түүнчлэн Сатаны хөндлөнгийн оролцоо нь чамайг замбараагүй болгодог; чиний дотор Бурхан сэтгэлийг чинь хөдөлгөдөг байдлыг алга болгон, Бурханы талаар гомдоллож, Бурханыг эсэргүүцэж, сэжиглэхэд чамайг хүргэдэг; тэр ч бүү хэл, чи Бурханыг орхих эрсдэлд ордог. Энэ бүхэн Сатанаас гардаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Ариун Сүнсний ажил ба Сатаны ажил”-aaс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 445

Өдөр тутмын амьдралд чинь ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед Ариун Сүнсний ажлаас гарсан уу, эсвэл Сатаны ажлаас гарсан уу гэдгийг нь чи хэрхэн ялган салгах ёстой вэ? Хүмүүсийн нөхцөл байдал хэвийн байх үед сүнслэг амьдрал болон махан бие дэх амьдрал нь хэвийн байдаг, эрүүл ухаан нь хэвийн, эмх цэгцтэй байдаг. Ийм нөхцөл байдалд байх үед тэдний дотроо туулж, мэдэж авдаг зүйлийг ерөнхийд нь Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөнөөс гардаг (Бурханы үгийг идэж, уух үедээ мэдлэг ухаантай байх юм уу зарим нэг энгийн мэдлэг эзэмшиж, эсвэл зарим зүйл дээр үнэнч байж, эсвэл зарим зүйл дээр Бурханыг хайрлах чадалтай байх—энэ бүхэн Ариун Сүнснээс гардаг) гэж хэлж болно. Хүн дэх Ариун Сүнсний ажил тун хэвийн байдаг; хүн үүнийг мэдрэх чадваргүй бөгөөд энэ нь хүнээр өөрөөр нь дамжиж байгаа мэт санагддаг, гэхдээ үнэндээ энэ нь Ариун Сүнсний ажил юм. Өдөр тутмын амьдралд, Ариун Сүнс хүн бүрд их, бага ажлын аль алийг хийдэг бөгөөд гагцхүү энэ ажлын хэмжээ л ялгаатай байдаг. Зарим хүн сайн хэв чанартай байдаг бөгөөд аливааг хурдан ойлгодог, тэдний доторх Ариун Сүнсний гэгээрэл ялангуяа их байдаг. Харин зарим хүн хэв чанар муутай, аливааг ойлгохдоо удаан байдаг боловч Ариун Сүнс тэднийг дотроос нь хөдөлгөдөг бөгөөд тэд ч бас Бурханд үнэнч байж чадна—Ариун Сүнс Бурханыг эрэлхийлдэг бүх хүнд ажилладаг. Өдөр тутмын амьдралдаа хүмүүс Бурханыг эсэргүүцдэггүй, эсвэл Бурханы эсрэг тэрсэлдэггүй, Бурханы удирдлагад харшлах зүйлсийг хийдэггүй, Бурханы ажилд саад болдоггүй байх үед хүн нэг бүрд Бурханы Сүнс их, бага хэмжээгээр ажилладаг; Тэрээр тэднийг хөдөлгөж, гэгээрүүлж, тэдэнд итгэл, хүч чадал өгч, идэвх санаачилгатайгаар ороход хүргэж, мөн залхуурахгүй, махан биеийн зугаа цэнгэлд шунахгүй, үнэнийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн байж, Бурханы үгийг хүсэн эрмэлзэхэд хүргэдэг. Энэ бүхэн нь Ариун Сүнснээс ирдэг ажил билээ.

Хүмүүсийн байр байдал хэвийн бус байх үед тэднийг Ариун Сүнс хаядаг; тэд оюун санаандаа гомдомтгой, буруу сэдэлтэй байдаг, мөн залхуурч, махан биеэ өөгшүүлж, зүрх сэтгэл нь үнэний эсрэг тэрсэлдэг. Энэ бүхэн Сатанаас гардаг. Хүмүүсийн нөхцөл байдал хэвийн бус байх үед, мөн тэдний дотор харанхуй байж, хэвийн эрүүл ухаанаа алдаж, Ариун Сүнсэнд хаягдаж, өөрсдийнхөө дотор Бурханыг мэдэрч чадахгүй байх үед дотор нь Сатан ажиллаж байгаа юм. Хэрвээ хүмүүс дотроо үргэлж хүч чадалтай байж, Бурханыг үргэлж хайрладаг бол ерөнхийдөө аливаа зүйлс тэдэнд тохиолдох үед тэдгээр нь Ариун Сүнснээс ирдэг ба тэд хэнтэй ч уулзсан бай, тэр уулзалт нь Бурханы зохицуулалтын үр дүн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, нөхцөл байдал чинь хэвийн байх үед, мөн чамайг Ариун Сүнсний агуу ажил дотор байх үед Сатан чамайг ганхуулах боломжгүй. Энэхүү суурин дээр юм бүхэн Ариун Сүнснээс ирдэг гэж хэлж болох бөгөөд хэдий чамд буруу бодол байж болох ч тэдгээрээс татгалзаж, дагахгүй байж чадна. Энэ бүхэн Ариун Сүнсний ажлаас гардаг. Сатан ямар нөхцөл байдалд хөндлөнгөөс оролцдог вэ? Нөхцөл байдал чинь хэвийн бус байх үед, Бурханаар хөдөлгөгдөөгүй, Бурханы ажилгүй, дотроо уйтгартай, хоосон байх үед, Бурханд залбирсан ч юу ч ухаарахгүй, Бурханы үгийг идэж, уухдаа ч гэгээрүүлэгдэж, гэрэлтүүлэгдэхгүй байх үед та нарын дотор Сатан ажиллахад амархан байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Ариун Сүнсэнд хаягдаж, Бурханыг мэдэрч чадахгүй байх үед чинь Сатаны уруу таталтаас гардаг олон зүйл та нарт тохиолддог. Ариун Сүнсийг ажиллаж байхад Сатан ч бас нэгэн зэрэг ажилладаг байгаа. Ариун Сүнс хүний сэтгэл доторхыг хөдөлгөхийн сацуу Сатан хүнд саад болдог. Гэхдээ Ариун Сүнсний ажил тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг бөгөөд нөхцөл байдал нь хэвийн хүмүүс ялалт байгуулж чаддаг, энэ нь Ариун Сүнсний ажил Сатаны ажлыг ялан дийлж байгаа хэрэг юм. Харин Ариун Сүнсийг ажиллах үед хүмүүсийн дотор завхарсан зан чанар байсаар байдаг; гэхдээ Ариун Сүнсний ажлын үеэр хүмүүсийн хувьд өөрсдийнхөө тэрслүү байдал, сэдэл, хольцыг олж мэдэж, танихад амархан байдаг. Тэр үед л хүмүүс харуусаж, гэмших хүсэлтэй болдог. Ийм болохоор тэдний тэрслүү, завхарсан зан чанар Бурханы ажил дотор аажмаар хаягддаг. Ариун Сүнсний ажил нэн хэвийн байдаг; Түүнийг хүмүүс дээр ажиллахад хүмүүст мөн л бэрхшээл тохиолдоно, тэд мөн л уйлж, зовж, сул дорой байдаг бөгөөд тэдний хувьд тодорхойгүй зүйл их байсаар байдаг, гэхдээ ийм байдалд тэд уруудан доройтохоо больж, Бурханыг хайрлаж чаддаг, мөн хэдий тэд уйлж, дотроо шаналж байсан ч Бурханыг магтах чадвартай хэвээр байдаг; Ариун Сүнсний ажил тун хэвийн бөгөөд өчүүхэн төдий ч ер бусын биш. Ариун Сүнсийг ажиллаж эхэлмэгц хүмүүсийн байр байдалд өөрчлөлт гарч, тэдний хувьд үндсэн зүйлс арилдаг гэж ихэнх хүмүүс итгэдэг. Тийм итгэл нь эндүү ташаа юм. Ариун Сүнс хүний дотор ажиллах үед хүний идэвхгүй зүйлс байсаар байдаг бөгөөд биеийн хэмжээ нь өөрчлөгдөлгүй хэвээр үлддэг ч тэрээр Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг олж авдаг тул түүний байр байдал илүү идэвх санаачилгатай, доторх нөхцөл байдал нь хэвийн байдаг ба тэрээр хурдан өөрчлөгддөг. Бодит туршлагаараа хүмүүс үндсэндээ Ариун Сүнсний юм уу Сатаны ажлыг туулдаг бөгөөд хэрвээ тэд эдгээр байр байдлыг ухаарч, ялган салгаж чадахгүй бол бодит туршлагад орох огт боломжгүй, зан чанарын өөрчлөлтийн тухайд бол ярихын ч хэрэггүй. Тиймээс Бурханы ажлыг туулахын гол түлхүүр нь ийм зүйлсийг нэвт шувт харж чаддаг байх явдал юм; ийм маягаар, тэдний хувьд үүнийг туулахад илүү амархан байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Ариун Сүнсний ажил ба Сатаны ажил”-aaс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 446

Ариун Сүнсний ажил нь эерэг үйл явц байдаг байхад Сатаны ажил нь ухралт, сөрөг байдал, тэрслүү байдал, Бурханыг эсэргүүцэх, Бурханд итгэл алдах, мөн магтан дуу дуулах ч дургүй байх, үүргээ биелүүлэхэд дэндүү сул дорой байх явдал юм. Ариун Сүнсний гэгээрлээс үүдэн гардаг бүхэн нь нэлээд ердийн байдаг; энэ нь чамайг хүчилдэггүй. Хэрвээ чи үүнийг дагавал амар тайван байна; хэрвээ дагахгүй бол дараа нь зэмлүүлнэ. Ариун Сүнсний гэгээрэлтэйгээр чиний хийдэг юу ч хязгаарлагдаж, саатуулагдахгүй, чи чөлөөтэй байх ба чиний үйлдлүүдэд хэрэгжүүлэх зам байх болно, чи ямар нэгэн хязгаарлалтад автахгүй, харин Бурханы хүсэлд үндэслэн үйлдэж чадна. Сатаны ажил олон зүйл дээр чамд саад учруулдаг; энэ нь чамайг залбирах хүсэлгүй, Бурханы үгийг идэж, уухад хэтэрхий залхуу, чуулганы амьдралаар амьдрах дургүй болгодог бөгөөд чамайг сүнслэг амьдралаас хөндийрүүлдэг. Ариун Сүнсний ажил өдөр тутмын амьдралд чинь саад болдоггүй бөгөөд хэвийн сүнслэг амьдралд чинь саад болдоггүй. Тохиолдож байх яг тэр хоромд нь та нар олон зүйлийг ялган салгаж чаддаггүй ч хэдэн өдрийн дараа зүрх сэтгэл чинь гэрэлтэж, оюун санаа чинь цэлмэдэг. Чи сүнсний зүйлсийн талаар бага зэрэг мэдэрдэг болж, тухайн бодол Бурханаас ирсэн үү, Сатанаас ирсэн үү гэдгийг аажмаар ялган таньж чаддаг. Зарим зүйл чамайг Бурханыг илт эсэргүүцэж, Бурханы эсрэг тэрслэхэд хүргэдэг, эсвэл Бурханы үгийг хэрэгжүүлэхийг чинь болиулдаг; эдгээр зүйл бүгд Сатанаас гардаг. Зарим зүйл илэрхий биш байдаг бөгөөд тухайн үедээ та нар ялган таньж чаддаггүй; дараа нь тэдгээрийн илрэлийг хараад, ялган таньж чаддаг. Хэрвээ чи аль зүйл Сатанаас гардаг, алийг нь Ариун Сүнс чиглүүлдгийг тодорхой ялган салгаж чаддаг бол өөрсдийнхөө туршлагад амархан төөрөлдөхгүй. Заримдаа нөхцөл байдал чинь сайнгүй байх үед чамайг идэвхгүй байдлаас гаргах тодорхой бодол чамд төрдөг. Нөхцөл байдал чинь таагүй байх үед ч зарим бодол чинь Ариун Сүнснээс бас гарч болно гэдгийг энэ нь харуулдаг. Чамайг идэвхгүй байх үед бүх бодлыг чинь Сатан илгээдэг юм биш; хэрвээ тийм байсан бол чи хэзээ идэвхтэй байдал руу өөрчлөгдөж чадах юм бэ? Хэсэг хугацаанд идэвхгүй байснаа Ариун Сүнс чамд төгс болгуулах боломж өгдөг; Тэрээр чамайг хөдөлгөж, идэвхгүй байдлаас чинь гаргадаг.

Ариун Сүнсний ажил юу болохыг, Сатаны ажил юу болохыг мэдсэнээр туршлагынхаа явцад чи эдгээрийг өөрийнхөө байр байдалтай болон хувийн туршлагатай харьцуулж болох бөгөөд ийм маягаар, зарчимтай холбоотой илүү олон үнэн туршлагад чинь байх болно. Зарчмын тухай эдгээр үнэнийг ойлгоод чи өөрийнхөө бодит байдлыг хянах чадвартай болж, хүмүүс, үйл явдлыг ялган салгаж чаддаг болох бөгөөд Ариун Сүнсний ажлыг олж авахын тулд маш их хичээл чармайлт зарцуулах хэрэггүй болно. Мэдээж, энэ нь чиний сэдэл зөв байгаагаас, эрж хайж, хэрэгжүүлэхийг хүсэж байгаагаас хамаардаг. Иймэрхүү хэл—зарчимтай холбоотой хэл—нь чиний туршлагад байх ёстой. Үүнгүйгээр чиний туршлага Сатаны хөндлөнгийн оролцоо болон мунхаг мэдлэгээр дүүрэн байх болно. Хэрвээ чи Ариун Сүнс хэрхэн ажилладгийг ойлгодоггүй бол хэрхэн орохоо ойлгодоггүй, хэрвээ чи Сатан хэрхэн ажилладгийг ойлгодоггүй бол авч байгаа алхам бүрдээ хэрхэн хянамгай байх ёстойгоо ойлгодоггүй. Хүмүүс Ариун Сүнс хэрхэн ажилладгийг болон Сатан хэрхэн ажилладгийг хоёуланг нь ойлгох ёстой; аль аль нь хүмүүсийн туршлагын зайлшгүй чухал хэсэг юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Ариун Сүнсний ажил ба Сатаны ажил”-aaс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 447

Хэвийн хүн чанарт ямар талууд агуулагддаг вэ? Гүн ойлголт, эрүүл ухаан, мөс чанар болон ёс жудаг. Эдгээр тал бүрд хэвийн байдалд хүрч чадвал хүн чанар чинь зүйд нийцнэ. Чи хэвийн хүний төрхтэй, Бурханд итгэгчтэй төстэй байх ёстой. Хэтэрхий ихийг биелүүлж, эсвэл дипломат ёсонд оролцох хэрэггүй; чи зүгээр л хэвийн хүний эрүүл ухаантай хэвийн хүн байж, аливааг нэвт харж чаддаг, ядахдаа хэвийн хүн шиг харагддаг байх ёстой. Тэр нь л хангалттай. Өнөөдөр чамаас шаарддаг бүхэнд чадвар чинь хүрнэ; огт боломжгүй зүйл шаардаж байгаа хэрэг биш. Нэг ч хэрэгцээгүй үг, эсвэл хэрэгцээгүй ажлыг чам дээр гүйцэтгэхгүй. Амьдралд чинь илэрхийлэгдэж, илчлэгдсэн бүх муу муухай байдлаасаа чи ангижрах ёстой. Та нарыг Сатан завхруулсан бөгөөд Сатаны хороор бялхаж байдаг. Энэхүү завхарсан сатанлаг зан чанараасаа ангижрахыг л чамаас шаарддаг. Өндөр албан тушаалтай, эсвэл алдартай, агуу хүн бол гэж чамаас шаарддаггүй. Тэглээ гээд ямар ч хэрэггүй. Та нар дээр хийгдэж байгаа ажил та нарт төрөлхөөсөө байдаг зүйлийг харгалзан үздэг. Хүмүүсээс Миний шаарддаг зүйлд хязгаар бий. Өнөөдөр хүмүүсээс төрийн албан хаагчид шиг авирлан—төрийн албан хаагчийн дууны өнгөөр ярьж хэвших, төрийн өндөр албан тушаалтны хэв маягаар ярихад суралцах, эсвэл нийтлэлч, зохиолчийн өнгө, хэв маягаар өөрсдийгөө илэрхийлж сурахыг шаардвал энэ нь ч бас нэмэргүй; ингэж болохгүй. Хэв чанарыг чинь харгалзан үзвэл, та нар ядаж л мэргэн ухаан, эв дүйтэй ярьж, аливааг тодорхой, ойлгомжтой байдлаар тайлбарлаж чаддаг байх ёстой. Шаардлага хангахад энэ л хэрэгтэй. Хамгийн наад зах нь чи гүн ойлголт, эрүүл ухааныг олж авахад л болно. Яг одоо хамгийн чухал зүйл бол завхарсан сатанлаг зан чанараа хаях явдал юм. Өөрт чинь илэрдэг муу муухай байдлаа чи хаях ёстой. Тэдгээрийг хаяхгүй бол дээд зэргийн эрүүл ухаан, гүн ойлголтод яаж хүрч чадах билээ? Эрин үе өөрчлөгдсөнийг хараад олон хүнд даруу зан, эсвэл тэвчээр дутагддаг бөгөөд тэдэнд ямар ч хайр, эсвэл ариун хүний төрх ч бас магад байдаггүй. Ийм хүмүүс ямар утгагүй гээч! Тэдэнд өчүүхэн төдий ч болов хэвийн хүн чанар бий гэж үү? Яриад байх гэрчлэл тэдэнд байдаг уу? Тэдэнд гүн ойлголт юм уу эрүүл ухаан огт байдаггүй. Мэдээж хүмүүсийн хэрэгжүүлэлтийн гажууд, алдаа мадагтай зарим талыг засаж залруулах хэрэгтэй; жишээ нь, урьдын сүнслэг амьдралынх нь хатуу чанд байдал, хөшүүн, мунхаг гадаад төрх зэрэг нь бүгд өөрчлөгдөх ёстой. Өөрчлөх гэдэг нь замбараагүй болох юм уу махан биед ташуурч, юу хүссэнээ хэлнэ гэсэн үг биш. Чи амаа сул тавих ёсгүй. Хэвийн хүн шиг ярьж, биеэ авч явна гэдэг нь уялдаа холбоотой ярьж, тийм гэвэл тийм, үгүй гэвэл үгүй л гэдэг байхыг хэлнэ. Баримтад тулгуурлаж, зохих ёсоор ярь. Бүү хуур, бүү худал хэл. Зан чанарын өөрчлөлттэй холбоотойгоор хэвийн хүний хүрч болох хязгаарыг ойлгох ёстой. Эс бөгөөс, чи бодит байдал руу орж чадахгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэв чанарыг өсгөх нь Бурханы авралыг хүлээн авахын төлөө юм”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 448

Хүн үүргээ биелүүлнэ гэдэг нь үнэндээ хүнд угаасаа байсан бүхнийг буюу хүний төрөлх чадварын хувьд боломжтой бүхнийг биелүүлэх явдал юм. Тэр үед түүний үүрэг биелдэг. Үйлчлэлийн үеэрх хүний дутагдал нь аажмаар туулах үйл явцаар болон шүүлтийг туулах үйл явцаар дамжуулан аажмаар багасдаг; тэдгээр нь хүний үүрэгт нөлөөлөх юм уу саад болдоггүй. Үйлчлэх үед гарч болох алдаа дутагдлаас айсандаа үйлчлэхээ больж, эсвэл ухарч хойш суудаг хүмүүс нь бүх хүний дотроос хамгийн хулчгар нь юм. Хэрвээ хүн, үйлчлэлийн үеэр өөрийн илэрхийлэх ёстой зүйлийг илэрхийлж чадахгүй, эсвэл өөрийнх нь хувьд төрөлхөөсөө боломжтой зүйлийг биелүүлж чадахгүй, харин оронд нь дэмий юм хийж, хийсэн дүр үзүүлбэл тэрээр бүтээгдсэн зүйлд байх ёстой чиг үүргээ алджээ. Ийм төрлийн хүнийг тааруухан хүн, ямар ч хэрэггүй хог гэж үздэг; иймэрхүү хүн яаж, бүтээгдсэн зүйл гэсэн нэртэйгээр хүндлэгдэж болох юм бэ? Тэдгээр нь гаднаа гяланцаг, дотроо паланцаг завхарсан оршин тогтнол биш гэж үү? Хүн өөрийгөө Бурхан гэж нэрлэсэн ч бурханлаг чанарыг илэрхийлж чадахгүй, Бурханы Өөрийн ажлыг хийж чадахгүй, Бурханыг төлөөлж чадахгүй бол Бурхан биш гэдэг нь эргэлзээгүй, учир нь түүнд Бурханы мөн чанар байхгүй, Бурханы төрөлхөөсөө биелүүлж чаддаг зүйл түүний дотор оршин байдаггүй. Хэрвээ хүн төрөлхөөсөө хүрч чадахуйц зүйлээ алдвал түүнийг цаашид хүн гэж үзэхгүй ба тэрээр бүтээгдсэн зүйлийн байр сууринд зогсох юм уу Бурханы өмнө очиж, Түүнд үйлчлэх үнэ цэнгүй. Түүнчлэн, тэрээр Бурханы нигүүлслийг хүртэх, эсвэл Бурханаар халамжлуулж, хамгаалуулж, төгс болгуулах үнэ цэнгүй. Бурханы итгэлийг алдсан олон хүн Бурханы нигүүлслийг үргэлжлүүлэн алдсаар байдаг. Тэд өөрсдийн буруу үйлийг тоодоггүйгээр үл барам, Бурханы зам бол буруу гэсэн үзэл санааг ичгүүр сонжуургүйгээр түгээдэг. Тэр тэрслүү хүмүүс Бурханы оршин тогтнолыг ч үгүйсгэдэг; тийм тэрслүү чанартай ийм төрлийн хүмүүс яаж Бурханы нигүүлслийг эдлэх эрхтэй байх юм бэ? Өөрсдийн үүргийг биелүүлээгүй хүмүүс Бурханы эсрэг маш тэрслүү байсаар ирсэн ба Түүнд их өртэй, гэсэн ч тэд эргээд Бурханы буруу хэмээн зад шүүмжилдэг. Тийм төрлийн хүмүүс яаж төгс болгуулахад тохирох юм бэ? Энэ нь таягдан хаягдаж, шийтгүүлэх урьдчилсан шинж биш гэж үү? Бурханы өмнө үүргээ биелүүлдэггүй хүн аль хэдийн хамгийн жигшүүрт гэмт хэрэг үйлдсэн, үхэх шийтгэл ч хангалтгүй байдаг боловч хүн Бурхантай маргах зоригтой ба Түүнтэй өрсөлддөг. Тийм төрлийн хүнийг төгс болгох нь ямар хэрэгтэй юм бэ? Хэрвээ хүн үүргээ биелүүлж чадаагүй бол түүнд гэм буруутай, өртэй мэт санагдах ёстой; тэр өөрийн сул дорой, нэмэргүй байдлыг, өөрийн тэрслүү, завхарсан байдлыг жигших ёстой, цаашлаад өөрийн амь болоод цусыг Бурханы төлөө золиослох учиртай. Зөвхөн тэр үед л тэрээр Бурханыг үнэхээр хайрладаг бүтээгдсэн зүйл мөн бөгөөд ийм төрлийн хүн л Бурханы ерөөл, амлалтыг эдэлж, Түүгээр төгс болгуулахад тохирдог. Тэгвэл та нарын ихэнх нь ямар вэ? Та нарын дунд амьдардаг Бурханд та нар хэрхэн ханддаг вэ? Та нар Түүний өмнө өөрсдийн үүргийг хэрхэн биелүүлсэн бэ? Та нар хийх ёстой бүхнээ чадлынхаа хэрээр хийсэн үү? Та нар юу золиосолсон бэ? Та нар Надаас ихийг хүлээн аваагүй гэж үү? Та нар ялган салгаж чадах уу? Та нар Надад хэр үнэнч вэ? Та нар Надад хэрхэн үйлчилсэн бэ? Би та нарт юу өгсөн бэ, бас Би та нарын төлөө юу хийсэн бэ? Та нар энэ бүгдийг хэмжиж үзсэн үү? Та нар бүгдээрээ өөрсдийн дотор байгаа өчүүхэн мөс чанараараа үүнийг цэгнэж, жишиж үзсэн үү? Та нарын үг ба үйлдэл хэнд зохистой вэ? Та нарын тийм өчүүхэн золиослол та нарт Миний өгсөн бүхнийг хүртэхэд тохирох юм гэж үү? Би та нарт үнэн сэтгэлээсээ хандсан бөгөөд Надад өөр сонголт огт байгаагүй, харин та нар Миний талаар хорон муу сэжиг өвөрлөдөг ба хоёрдмол сэтгэлтэй. Тэр нь та нарын цорын ганц үүрэг буюу та нарын үйл ажиллагаа юм. Тийм биш гэж үү? Та нар бүтээгдсэн зүйлийн үүргээ огтхон ч биелүүлээгүй гэдгээ мэдэхгүй гэж үү? Та нарыг яаж бүтээгдсэн зүйл гэж үзэх юм бэ? Илэрхийлж, амьдран харуулж байгаа зүйл чинь юу болохыг та нар тодорхой мэддэггүй гэж үү? Та нар үүргээ биелүүлж чадаагүй боловч Бурханы хүлээцтэй байдал, хязгааргүй нигүүлслийг олж авахаар чармайдаг. Тийм нигүүлсэл нь та нар шиг үнэ цэнгүй, олиггүй хүмүүст зориулан бэлтгэгдээгүй, харин юу ч гуйлгүйгээр, баяртайгаар золиосолдог хүмүүст зориулагдсан. Та нар шиг тийм хүмүүс, тийм тааруухан хүмүүс тэнгэрийн нигүүлслийг эдлэхэд огт тохирохгүй юм. Зовлон зүдгүүр болон эцэс төгсгөлгүй шийтгэл л та нарын өдөр хоногийг дагана! Хэрвээ та нар Надад үнэнч байж чадахгүй бол хувь заяа чинь зовлонгийнх байх болно. Хэрвээ та нар Миний үг болон Миний ажилд хариуцлагатай байж чадахгүй бол төгсгөл чинь шийтгэл байх болно. Ямар ч нигүүлсэл, ерөөл болон хаанчлал дахь гайхалтай амьдрал та нартай огт хамаагүй байх болно. Энэ нь та нарын хүртэх ёстой төгсгөл бөгөөд хийсэн зүйлийн чинь үр дагавар юм!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн хоорондох ялгаа”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 449

Ухаан муутай, биеэ тоосон тэр хүмүүс өөрсдийн үүргийг биелүүлэхдээ байдаг чадлаараа хичээгээгүйгээр барахгүй, оронд нь өөрсдийн хүртэх эрхтэй зүйлийг хүсэж байгаа мэтээр нигүүлсэл гуйн гараа сунгасан. Тэгээд тэд өөрсдийн гуйсан зүйлийг олж авч чадаагүй бол бүр ч итгэлгүй болдог. Тийм хүмүүсийг яаж эрүүл ухаантай гэж үзэж болох юм бэ? Та нар дорд хэв чанартай, эрүүл ухаангүй хүмүүс бөгөөд удирдлагын ажлын үеэр өөрсдийн хэрэгжүүлэх ёстой үүргийг огт биелүүлэх чадваргүй. Та нарын үнэ цэн аль хэдийн хурдан унасан. Та нарт тийм ивээл үзүүлсний хариуг Надад буцаан төлөх чадваргүй байх нь аль хэдийн туйлын тэрслүү үйлдэл бөгөөд та нарыг яллахад хангалттай, энэ нь та нарын хулчгар зан, чадваргүй байдал, олиггүй зан, үнэ цэнгүй байдлыг харуулдаг. Та нар яаж гараа сунгах эрхтэй байж чадах юм бэ? Миний ажилд өчүүхэн төдий ч тус болох чадваргүй, үнэнч байх чадваргүй, Миний төлөө гэрчлэлд зогсох чадваргүй байдаг чинь та нарын буруу үйл, алдаа дутагдал атал харин ч та нар Над руу дайран довтолж, Миний талаар худал ташаа ярьж, Намайг зөвт бус гэж гомдоллодог. Энэ нь та нарын үнэнч зан уу? Энэ нь та нарын хайр уу? Та нар үүнээс илүү өөр ямар ажил хийж чадах вэ? Хийгдсэн бүх ажилд та нар ямар хувь нэмэр оруулсан бэ? Та нар хэр ихийг зарцуулсан бэ? Би та нарыг буруутгаагүйгээрээ аль хэдийн асар их хүлээцтэй байдал харуулсан боловч та нар одоо ч Надад ичгүүргүйгээр шалтаг тоочиж, нууцаар Миний тухай гомдоллодог. Та нарт хүн чанарын өчүүхэн ч гэсэн ул мөр байна уу? Хэдийгээр хүний үүрэгт хүний оюун санаа болон үзэл холилддог ч чи үүргээ биелүүлж, үнэнч зангаа харуулах ёстой. Хүний ажил дахь хольц нь түүний хэв чанарын асуудал боловч хэрвээ хүн өөрийн үүргийг биелүүлдэггүй бол энэ нь түүний тэрслүү занг харуулдаг. Хүний үүрэг болон түүний ерөөгдөх, хараагдах эсэхийн хооронд ямар ч хамаарал байхгүй. Үүрэг бол хүний биелүүлэх учиртай зүйл; энэ нь түүний хүлээсэн үүрэг бөгөөд нөхөн төлбөр, нөхцөл болзол, учир шалтгаанаас хамаарах ёсгүй. Зөвхөн тэр үед л өөрийн үүргийг биелүүлж байгаа хэрэг юм. Ерөөгдсөн хүн, шүүлтийн дараа төгс болгуулснаар ерөөл эдэлдэг. Шүүлт, гэсгээлтийн дараа зан чанар нь өөрчлөгдөлгүй үлдэх үед хараагдсан хүн шийтгэл хүртдэг, өөрөөр хэлбэл, тэр төгс болгуулаагүй. Бүтээгдсэн зүйл болохын хувьд, ерөөгдөх үү, эсвэл хараагдах уу гэдгийг үл харгалзан, хүн өөрийн үүргийг биелүүлж, хийх учиртай зүйлээ хийж, чаддаг зүйлээ хийх ёстой. Энэ бол Бурханыг эрж хайдаг хүний хамгийн наад захын эзэмшвэл зохих зүйл юм. Чи зөвхөн ерөөгдөхийн тулд үүргээ биелүүлэх ёсгүй ба хараагдах вий гэсэндээ хийхээс татгалзах ёсгүй. Та нарт энэ нэг зүйлийг хэлье: Хэрвээ хүн өөрийн үүргийг биелүүлж чадах юм бол хийх ёстойгоо хийлээ гэсэн үг. Хэрвээ хүн үүргээ биелүүлж чадахгүй бол энэ нь хүний тэрслүү занг харуулдаг. Зөвхөн үүргээ биелүүлэх үйл явцаар л дамжуулан хүн аажмаар өөрчлөгддөг ба энэ үйл явцаар дамжуулан үнэнч байдлаа харуулдаг. Тийм болохоор, чи хэдий чинээ өөрийн үүргийг биелүүлэх чадвартай байна, төдий чинээ үнэнийг хүлээн авах болно, ингэснээр илэрхийлэл чинь ч илүү бодитой болох болно. Өөрсдийн үүргийг биелүүлэхдээ ердөө дүр үзүүлж, үнэнийг эрж хайдаггүй хүмүүс эцэстээ таягдан хаягдана, учир нь тийм хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэхдээ үүргээ биелүүлдэггүй ба үүргээ биелүүлэхдээ үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй. Тийм хүмүүс бол өөрчлөгдөлгүй үлддэг хүмүүс бөгөөд хараагдах болно. Тэдний илэрхийлэл ариун бус байгаад зогсохгүй, тэд хорон муугаас өөрийг илэрхийлдэггүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн хоорондох ялгаа”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 450

Хэрвээ чамд Бурханы ажлын талаар ямар ч ойлголт байхгүй бол Бурхантай хэрхэн хамтран ажиллахаа мэдэхгүй. Хэрвээ чи Бурханы ажлын зарчмыг мэддэггүй, Сатан хүн дээр хэрхэн ажилладгийг мэдэхгүй бол чамд хэрэгжүүлэлтийн зам байхгүй байх болно. Хичээнгүй эрэл хайгуул дангаараа, Бурханы шаардсан үр дүнд хүрэх боломжийг чамд олгохгүй. Ийм байдлаар туршлагажих нь Лоуренсынхтой адилхан: огт ялгаж салгахгүй, зөвхөн туршлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, Сатаны ажил юу болохыг, Ариун Сүнсний ажил юу болохыг, Бурхан дэргэд нь байхгүй бол хүн ямар байхыг, Бурхан ямар төрлийн хүмүүсийг төгс болгохыг хүсдэгийг огт мэдэхгүй. Өөр өөр төрлийн хүмүүстэй харьцахдаа ямар зарчим ашиглах ёстой, Бурханы одоогийн хүслийг хэрхэн ухаарах, Бурханы зан чанарыг хэрхэн мэдэх, Бурханы өршөөл, сүр жавхлан, зөвт байдал нь ямар хүмүүс, төлөв байдал, эрин үед чиглэдэг—тэрээр эдгээрийн алийг ч ялган салгадаггүй. Хэрвээ хүмүүст өөрсдийнх нь туршлагын суурь болсон илүү олон үзэгдэл байхгүй бол амь байх огт боломжгүй, туршлагыг бүр ярихын ч хэрэггүй; тэд бүх зүйлд мунхгаар захирагдаж, тэвчсээр байж л чадна. Ийм хүмүүсийг төгс болгоход маш хэцүү. Хэрвээ чамд дээр дурдсан үзэгдлүүдийн аль нь ч байхгүй бол чи мулгуу хүн бөгөөд Израильд үргэлж байж байдаг давсан баганатай адил гэдгийг энэ нь хангалттай нотолдог. Ийм хүмүүс нэмэргүй, ямар ч хэрэггүй! Зарим хүн зөвхөн сохроор захирагдаж, үргэлж өөрсдийгөө мэддэг бөгөөд шинэ хэрэг явдлыг шийдвэрлэхдээ биеэ авч явах өөрсдийн аргыг ашигладаг, эсвэл дурдахын ч хэрэггүй ялимгүй хэрэг явдлыг шийдвэрлэхдээ тэд “мэргэн ухаан” ашигладаг. Ийм хүмүүст ялган салгах чадвар байхгүй, тэд угаасаа бусдад дээрэлхүүлж байсан юм шиг буулт хийдэг бөгөөд үргэлжид хэвээрээ, хэзээ ч өөрчлөгддөггүй. Иймэрхүү хүмүүс бол өчүүхэн төдий ч ялгах салгах чадваргүй тэнэг хүмүүс юм. Тэд орчин нөхцөлд, эсвэл өөр өөр хүмүүст тохирох арга хэмжээ авахаар хэзээ ч оролддоггүй. Тийм хүмүүст туршлага байдаггүй. Өөрсдийнхөө тухай мэдлэгтээ бүр хүлэгдээд муу ёрын сүнсний ажилд эзэмдүүлсэн хүмүүстэй тулгарах үедээ толгой бөхийж, нүглээ улайдаг бөгөөд өндийн босоод, тэднийг яллаж чаддаггүй зарим хүнийг Би харсан. Ариун Сүнсний илэрхий ажилтай тулгарах үедээ тэд дуулгавартай байж зүрхэлдэггүй. Эдгээр муу ёрын сүнс ч бас Бурханы гарт байдаг гэж тэд итгэдэг бөгөөд босон зогсож, тэднийг эсэргүүцэх өчүүхэн ч зориг зүрх тэдэнд байдаггүй. Энэ хүмүүст Бурханы эрхэм чанар байхгүй, тэд Бурханы төлөө хүнд ачаа үүрч огт чадахгүй. Тийм будилуу хүмүүс огт ялган таньж чаддаггүй. Энэ нь Бурханы нүдэнд зохисгүй тул тиймэрхүү байдлаар туршлагажих арга замаас татгалзах ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Туршлагын талаар”-aaс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 451

Одоогийн урсгалд Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрладаг хүн бүрд Түүгээр төгс болгуулах боломж бий. Хөгшин залуу нь хамаагүй, зүрх сэтгэлдээ Бурханд дуулгавартай байж, Түүнийг хүндэлж байгаа цагт тэд Бурханаар төгс болгуулж чадна. Бурхан хүмүүсийг өөр өөр чиг үүргийнх нь дагуу төгс болгодог. Өөрийн чадах бүхнийг хийж, Бурханы ажилд захирагдаж байгаа цагт чи Түүгээр төгс болгуулж чадна. Одоогоор та нарын хэн нь ч төгс биш. Заримдаа та нар нэг төрлийн үүрэг гүйцэтгэж чаддаг, харин заримдаа хоёрыг гүйцэтгэж чаддаг; та нар бүх хүчээ Бурханд өгч, өөрсдийгөө Түүний төлөө зарлагаддаг л бол эцсийн дүнд Түүгээр төгс болгуулна.

Залуу хүмүүс амьдралын гүн ухаан арай багатай, мэргэн ухаан, мэдлэг ухаанаар дутмаг байдаг. Бурхан хүний мэргэн ухаан, мэдлэг ухааныг төгс болгохын тулд энд байгаа ба Бурханы үг тэдэнд дутагддаг эдгээр зүйлийг нөхдөг. Гэхдээ залуу хүмүүсийн зан чанар тогтворгүй бөгөөд үүнийг нь Бурхан өөрчлөх шаардлагатай. Залуу хүмүүс арай бага шашны үзэл, амьдралын гүн ухаантай байдаг. Тэд юуг ч энгийнээр сэтгэдэг ба боддог зүйлс нь ээдрээтэй байдаггүй. Энэ бол тэдний хүн чанарын хараахан төлөвшөөгүй тал, мөн хүсүүштэй тал боловч залуу хүмүүс мэдлэггүй, мэргэн ухаанаар дутмаг байдаг бөгөөд энэ нь Бурханаар төгс болгуулах хэрэгтэй талбар юм. Бурханаар төгс болгуулснаар та нар ялган таних чадвартай болж, олон сүнслэг зүйлийг тодорхой ойлгох чадвартай болох ба аажмаар Бурхан ашиглахад тохиромжтой нэгэн болж болох юм. Ахмад ах эгч нар ч бас зарим үүргийг гүйцэтгэж чаддаг ба тэднийг Бурхан орхидоггүй. Ахмад ах, эгч нарын хувьд тэдэнд ч гэсэн хүсүүштэй болон хүсэмгүй талууд бий. Ахмад ах эгч нар амьдралын гүн ухаан ихтэй, илүү их шашны үзэлтэй, үйлдэл нь хатуу чанд хүрээнд баригдмал байдаг бөгөөд тэд дүрэм журмыг яг л робот шиг дагаж, тэдгээрийг механик байдлаар хэрэгжүүлдэг, тэд уян хатан биш. Энэ бол хүсүүштэй бус тал нь. Гэхдээ ахмад ах эгч нар юу ч тохиолдсон бай, тайван хянамгай ханддаг; тэдний зан чанар нь тогтвортой. Тэдэнд адгуу ойворгон ааш зан байхгүй, харин ч үргэлж тууштай байдаг. Тэд ердөө юмыг удаан хүлээн авдаг, гэхдээ энэ нь том дутагдал биш юм. Иймээс та нар захирагдаж, Бурханы одоогийн үгийг хүлээн авч чадаж байгаа л бол, хэрвээ та нар Бурханы үгийг нягт шинжилдэггүй, захирагдахаас цааргалалгүй дагадаг бол, юу ч болсон шүүмжилдэггүй, эсвэл бусад муу бодлыг агуулдаггүй бол, Түүний үгийг хүлээн авч хэрэгжүүлдэг бол—хэрвээ та нар эдгээр нөхцөлийг хангадаг бол—төгс болгуулж чадна.

Нас залуу, эсвэл ахмад ах эгч нар байх нь хамаагүй өөрсдийн гүйцэтгэх ёстой үүргийг мэддэг. Залуу хүмүүс ихэрхэхгүй байж, арай ахмад нь идэвхтэй бөгөөд ухарч буцдаггүй. Бас тэд өөрсдийн сул талыг нөхөхийн тулд нэг нэгнийхээ давуу талыг ашиглах чадвартай байдаг ба ямар ч өрөөсгөл хандлагагүйгээр нэг нэгэндээ үйлчилж чаддаг. Ах эгч дүүсийн хооронд нөхөрлөлийн гүүр баригддаг. Бурханы хайраас болж та нар бие биеэ илүү сайн ойлгож чаддаг. Залуу дүү нар нь ахмад ах эгч нараа үл тоомсорлодоггүй, харин ахмад ах эгч нар нь өөрсдийгөө зөвтгөдөггүй. Энэ эв эетэй харилцаа биш гэж үү? Хэрвээ та нарт бүгдэд нь энэ шийдвэр байдаг бол Бурханы хүсэл танай үеийнхэнд гарцаагүй биелнэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хүн бүр үүргээ гүйцэтгэх тухай”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 452

Хожим ерөөгдөх үү, эсвэл хараагдах уу гэдэг чинь өнөөдөр чиний хийдэг үйлдэлд үндэслэн шийдэгдэнэ. Хэрвээ та нар Бурханаар төгс болгуулъя гэвэл энэ нь яг одоо энэ эринд л байх болно; ирээдүйд өөр боломж байхгүй байна. Яг одоо, Бурхан та нарыг төгс болгохыг үнэхээр хүсэж байгаа ба энэ нь яриа төдий зүйл биш юм. Ирээдүйд та нарт ямар шалгалт тохиолдож, ямар үйл явдал болж, эсвэл ямар гай зовлон тохиолдохоос үл хамааран Бурхан та нарыг төгс болгохыг хүсдэг—энэ бол бодитой, эргэлзээгүй баримт юм. Хаанаас үүнийг харж болох вэ? Эрин үеүдийн туршид Бурханы үг хэзээ ч өнөөдрийнх шиг ийм их өндөрлөгт хүрч байгаагүй гэдэг баримтаас үзвэл энэ нь хамгийн өндөр хүрээнд орсон ба өнөөгийн хүмүүсийн дундах Ариун Сүнсний ажил урьд өмнө үзэгдээгүй юм. Өнгөрсөн үеийнхнээс бараг хэн ч үүнийг амсаж байгаагүй. Есүсийн эрин үед ч өнөөдрийн илчлэл байгаагүй; та нарт хэлсэн үг, та нарын ойлгосон зүйл, мөн та нарын туулсан зүйл асар өндөрт хүрсэн. Та нар шалгалт, гэсгээлтийн дундаас холддоггүй ба Бурханы ажил урьд өмнө үзэгдэж байгаагүй сүр жавхлант байдалд хүрснийг батлахад энэ нь хангалттай. Энэ бол хүний хийж чадах зүйл биш, энэ нь хүний тогтоон барьж чадах зүйл биш, харин ч Бурханы Өөрийн ажил юм. Иймээс Бурханы ажлын маш олон баримтаас, Бурхан хүнийг төгс болгохыг хүсдэг гэдгийг харж болно, бас Тэр та нарыг гарцаагүй бүрэн төгс болгож чадна. Хэрвээ үүнийг анзаарч чадвал, хэрвээ энэхүү шинэ нээлтийг хийж чадвал та нар Есүсийн хоёр дахь ирэлтийг хүлээхгүй, харин оронд нь одоо үед та нарыг бүрэн төгс болгохыг Бурханд зөвшөөрөх болно. Тиймээс та нар бүгд аль байдгаараа хичээж, хичээл чармайлтаа гамнахгүй байх ёстой, ингэснээр та нар Бурханаар төгс болгуулж болох юм.

Өнөө үед чи сөрөг зүйлсэд анхаарал хандуулах ёсгүй. Чи эхлээд сөрөг сэтгэгдэл төрүүлэх бүх зүйлийг хойш тавьж, хайхрахгүй байх ёстой. Чи аливаа хэрэг явдалд хандахдаа эрж хайн тэмтчих зүрх сэтгэлээ үргэлж хадгалах ёстой ба Бурханд дуулгавартай байх зүрх сэтгэлээ хадгалах ёстой. Та нар өөрсдийнхөө доторх ямар нэг сул талыг илрүүлэх бүрдээ эрхшээлд нь оролгүй, хийх ёстой үүргээ биелүүлдэг бол энэ нааштай хэрэг мөн. Жишээлбэл: Ахмад ах эгч нарт шашны үзэл байдаг ч, чи залбирч, захирагдаж, Бурханы үгийг идэж ууж, магтан дуу дуулж чаддаг… Нэг үгээр хэлбэл, өөрийн хийж чадах юуг ч, өөрийн гүйцэтгэж чадах ямар ч үүргийг биеэ дайчлан бүх хүчээрээ хий. Идэвхгүйгээр бүү хүлээ. Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд үүргээ гүйцэтгэх чадвартай байх нь эхний алхам юм. Дараа нь үнэнийг ойлгож, Бурханы үгийн бодит байдалд орох чадвартай байх үедээ чи Бурханаар төгс болгуулсан байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хүн бүр үүргээ гүйцэтгэх тухай”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 453

Хүсэл зоригтой хүн бүхэн Бурханд үйлчилж болно—гэхдээ зөвхөн Бурханы хүслийг анхаарч халамжилдаг, Бурханы хүслийг ойлгодог хүмүүс л Бурханд үйлчлэх эрхтэй бөгөөд шаардлага хангах болно. Би та нарын дундаас үүнийг олж мэдсэн: Бурханы төлөө гал халуунаар сайн мэдээ түгээж, Бурханы төлөө явж, Бурханы төлөө өөрсдийгөө зарцуулж, аливааг орхих гэх мэтийг хийж байгаа цагт энэ нь Бурханд үйлчилж байгаа хэрэг гэж олон хүн боддог; Бурханд үйлчлэх гэдэг нь гартаа Библи барин, тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээг түгээж, наманчлуулж, гэмшүүлэх замаар хүмүүсийг аврах явдал гэдэгт бүр ч олон шашны хүн итгэдэг; Бурханд үйлчлэх гэдэг нь шашны сургуульд сурч, боловсорсны дараа сүмд номлож, Библийн эшлэлүүдийг уншсанаар хүмүүст зааж сургах явдал юм гэдэгт итгэдэг шашны олон албан тушаалтан бий; мөн ядуу бүс нутагт байдаг хүмүүс Бурханд үйлчлэх гэдэг нь өвчтэйг эдгээж, чөтгөрүүдийг хөөх, эсвэл ах эгч нарын төлөө залбирах юм уу тэдэнд үйлчлэх явдал гэж итгэдэг; Бурханд үйлчлэх гэдэг нь өдөр болгон Бурханы үгийг идэж ууж, Бурханд залбирч, хаа сайгүй чуулгануудаар зочилж, ажиллах явдал гэдэгт итгэдэг хүмүүс та нарын дунд олон байгаа; Бурханд үйлчлэх гэдэг нь хэзээ ч гэрлэж, гэр бүлтэй бололгүй, өөрийгөө бүхэлд нь Бурханд зориулахын нэр гэж итгэдэг зарим ах эгч байдаг. Гэвч тун цөөн хүн л Бурханд үйлчлэх гэдэг нь үнэндээ ямар утгатайг мэддэг. Хэдий тэнгэрийн од шиг олон хүн Бурханд үйлчилдэг боловч шууд үйлчилж чадах, мөн Бурханы хүслийн дагуу үйлчлэх чадвартай хүмүүсийн тоо шалихгүй—өчүүхэн бага. Яагаад Би ингэж хэлдэг вэ? Та нар “Бурханд үйлчлэх үйлчлэл” гэдэг үг хэллэгийн мөн чанарыг ойлгодоггүй, Бурханы хүслийн дагуу яаж үйлчлэх талаар маш бага ойлгодог учраас Би ингэж хэлдэг. Бурханд үйлчлэх яг ямар үйлчлэл Түүний хүсэлд нийцэж чадах вэ гэдгийг хүмүүс яаралтай ойлгох хэрэгтэй.

Хэрвээ та нар Бурханы хүслийн дагуу үйлчлэхийг хүсдэг бол ямар төрлийн хүмүүсийг Бурхан хайрладгийг, ямар төрлийн хүмүүсийг Бурхан жигшдэгийг, ямар төрлийн хүмүүсийг Бурхан төгс болгодгийг, мөн ямар төрлийн хүн Бурханд үйлчлэх шаардлага хангадгийг эхлээд ойлгох ёстой. Энэ бол та нарын хамгийн наад захын эзэмшвэл зохих зүйл юм. Цаашлаад, та нар Бурханы ажлын зорилтуудыг мэдэж, одоо хийх гэж байгаа Бурханы ажлыг мэдэх ёстой. Үүнийг ойлгосны дараа, Бурханы үгийн удирдамжаар дамжуулан та нар эхлээд орж, Бурханы даалгаврыг эхлээд хүлээн авах ёстой. Та нар Бурханы үгэнд үндэслэн үнэхээр туршлагажсан үедээ, мөн Бурханы ажлыг үнэхээр мэдсэн үедээ Бурханд үйлчлэх шаардлагыг хангах болно. Түүнд үйлчлэх үед чинь Бурхан та нарын сүнслэг нүдийг нээж, Түүний ажлын тухай илүү их ойлголттой болж, үүнийг илүү тодорхой харах боломжийг та нарт олгодог. Энэ бодит байдалд орох үед туршлага чинь илүү гүнзгий, бодит болох ба ийм туршлагатай хүн бүхэн чуулгануудаар алхаж, ах эгч нарыг хангаж чадна, ингэснээр та нар бусдын давуу талаар өөрсдийн дутагдлыг нөхөж, сүнсэндээ илүү баялаг мэдлэгийг олж авч чадна. Зөвхөн энэ үр дүнд хүрснийхээ дараа л та нар Бурханы хүслийн дагуу үйлчлэх чадвартай болж, үйлчлэлийнхээ явцад Бурханаар төгс болгуулж чадна.

Бурханд үйлчилдэг хүмүүс нь Бурханы ойр дотнын хүмүүс байх ёстой, тэд Бурханд таалагдах ёстой ба Бурханд туйлын үнэнч байх ёстой. Чи хүмүүсийн ард, эсвэл урд нь ажиллаж байгаа эсэхээс үл хамааран Бурханы өмнө Бурханы баяр баяслыг олж авч чаддаг ба Бурханы өмнө бат зогсож, бусад хүмүүс чамд хэрхэн хандаж байгаагаас үл хамааран үргэлж өөрийн замаар алхаж, Бурханы ачаанд бүх анхаарлаа хандуулж чадна. Зөвхөн энэ л Бурханы ойр дотнын хүн юм. Бурханы ойр дотнын хүмүүс Бурханы агуу даалгаврыг болон Бурханы ачааг авсан учир Түүнд шууд үйлчлэх чадвартай, тэд Бурханы зүрх сэтгэлийг өөрийнх юм шиг, Бурханы ачааг өөрийнх юм шиг авах чадвартай бөгөөд хожмын авах гээхийг эс хайхардаг: Тэд ямар ч хэтийн ирээдүйгүй байсан ч, юу ч олж авахгүй байсан ч хайрын сэтгэлээр Бурханд үргэлж итгэх болно. Иймээс ч энэ төрлийн хүн бол Бурханы ойр дотнын хүн юм. Бурханы ойр дотнынхон бол бас Түүний итгэмжлэгдсэн хүмүүс; Бурханы итгэмжлэгдсэн хүмүүс л Түүний санаа зовнил болон бодлыг хуваалцаж чадна, мөн хэдий тэдний махан бие өвдөж, сул дорой байсан ч гэсэн тэд Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд өөрсдийн хайрладаг зүйлийг орхиж, өвдөлтийг тэсвэрлэх чадвартай. Бурхан ийм хүмүүст илүү их ачаа өгдөг ба Бурханы хийхийг хүсдэг зүйл ийм хүмүүсийн гэрчлэлээс төрөн гардаг. Иймээс энэ хүмүүс Бурханд таалагддаг, тэд бол Бурханы хүсэлд нийцэх үйлчлэгчид бөгөөд ийм хүмүүс л Бурхантай хамт хаанчилж чаддаг. Чи жинхэнээсээ Бурханы ойр дотнын хүн болох яг тэр үе нь Бурхантай хамт хаанчлах үе байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэрхэн Бурханы хүсэлд нийцүүлэн үйлчлэх вэ”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 454

Есүс Өөрийн хувийн төлөвлөгөө, бодолгүйгээр Бурханы хүсэлд бүрэн анхаарлаа хандуулсан учраас Бурханы даалгаврыг буюу бүх хүн төрөлхтнийг золин аврах ажлыг биелүүлэх чадвартай байсан. Иймээс Тэр ч бас та бүхний маш сайн ойлгодог Бурханы ойр дотнын хүн—Бурхан Өөрөө байсан. (Үнэндээ Тэр бол Бурханаар гэрчлэгдсэн Бурхан Өөрөө байсан; үүнийг тайлбарлах үүднээс Би Есүсийн энэ баримтыг дурдав.) Тэрээр Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний ажлыг хамгийн төвд тавих чадвартай, үргэлж тэнгэрлэг Эцэгт залбирч, тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг эрж хайдаг байлаа. Тэрээр залбиран: “Эцэг Бурхан минь! Миний санааны дагуу үйлдэлгүй, харин Та Өөрийн хүслийг гүйцэлдүүлж, Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу үйлдээч. Хүн сул дорой байж болно, гэхдээ яагаад Та түүнд анхаарал тавих ёстой гэж? Таны алган дахь шоргоолж шиг хүн яаж Таны анхаарал халамжийг хүртэх эрхтэй байж чадах юм бэ? Зүрх сэтгэлдээ Би зөвхөн Таны хүслийг гүйцэлдүүлэхийг л хүсэж байна, мөн Та Өөрийн санаа зорилгын дагуу Надад хийх зүйлээ хийгээсэй гэж Би хүсэж байна” гэсэн юм. Иерусалим руу явах замд Есүс шаналлыг мэдэрч, яг л зүрхийг нь хутгаар сийчиж байгаа мэт байлаа, гэвч Өөрийн үгээс буцах өчүүхэн төдий ч бодол Түүнд байгаагүй; Өөрийнх нь цовдлогдох газар луу нэгэн хүчирхэг хүч үргэлж Түүнийг түлхэж байв. Эцэст нь Тэр загалмайд цовдлогдож, нүгэлт махан биеийн төрхтэй болж, хүн төрөлхтнийг золин аврах ажлыг гүйцэлдүүлээд, мөн Үхэгсдийн орны дөнгийг давсан юм. Түүний өмнө үхэл, там, Үхэгсдийн орон өөрсдийн хүч чадлыг алдаж, Түүнд ялагдсан билээ. Тэрээр гучин гурван жил амьдрах хугацаандаа тухайн үеийн Бурханы ажлын дагуу Бурханы хүслийг биелүүлэхийн тулд үргэлж чадах бүхнээ хийж, Өөрийн хувийн ашиг, алдагдлыг хэзээ ч бодож үзээгүй ба Эцэг Бурханы хүслийг үргэлж бодож байлаа. Иймээс Түүнийг баптисм хүртсэний дараа Бурхан: “Энэ бол Миний хайртай Хүү. Би Түүнийг ихэд таалдаг” гэж хэлсэн юм. Бурханы өмнөх Түүний үйлчлэл Бурханы хүсэлтэй нийцэж байсан учраас Бурхан бүх хүн төрөлхтнийг золин аврах хүнд хэцүү ачааг Түүний мөрөн дээр тавьж, Түүнийг явуулж үүнийг гүйцэлдүүлсэн бөгөөд Тэрээр энэ чухал ажлыг дуусгах эрхтэй, мөн шаардлага хангасан байв. Амьдралынхаа туршид Тэрээр Бурханы төлөө хэмжээлшгүй их зовлон туулж, Сатанд тоо томшгүй олон удаа соригдсон, гэхдээ Тэр хэзээ ч мохоогүй. Бурхан Түүнд итгэсэн, Түүнийг хайрласан учраас ийм агуу даалгавар өгсөн, тиймээс ч Бурхан: “Энэ бол Миний хайртай Хүү. Би Түүнийг ихэд таалдаг” хэмээн биечлэн хэлсэн билээ. Тухайн үед зөвхөн Есүс л энэхүү даалгаврыг биелүүлж чадах байсан ба энэ нь Нигүүлслийн эрин үед бүх хүн төрөлхтнийг золин аврах Өөрийн ажлыг Бурхан гүйцээсний нэг хэсэг нь байлаа.

Хэрэв та нар Есүстэй адилаар Бурханы ачаанд бүх анхаарлаа хандуулж, махан биеэсээ татгалзах чадвартай бол, Бурхан Өөрийн чухал даалгаврыг та нарт даалгана, ингэснээр та нар Бурханд үйлчлэх нөхцөлийг хангах болно. Ийм нөхцөл байдалд л та нар Бурханы хүслийг гүйцэлдүүлж, Түүний даалгаврыг гүйцэтгэж байгаа гэж хэлж зүрхэлнэ, тэр үед л та нар Бурханд үнэхээр үйлчилж байна гэж хэлж зүрхэлнэ. Есүсийн жишээтэй харьцуулбал чи өөрийгөө Бурханы ойр дотнын хүн гэж хэлж зүрхлэх үү? Чи Бурханы хүслийг гүйцэлдүүлж байгаа гэж хэлж зүрхлэх үү? Чи үнэхээр Бурханд үйлчилж байна гэж хэлж зүрхлэх үү? Өнөөдөр чи Бурханд хэрхэн үйлчлэхээ мэддэггүй, тэгвэл чи өөрийгөө Бурханы дотнын хүн гэж хэлж зүрхлэх үү? Хэрвээ чи Бурханд үйлчилдэг гэж хэлбэл Түүний эсрэг доромжлол үйлдэж байгаа биш гэж үү? Энэ тухай бод: Чи Бурханд үйлчилж байна уу, эсвэл өөртөө үйлчилж байна уу? Чи Сатанд үйлчилдэг атлаа Бурханд үйлчилж байгаа гэж зөрүүдлэн хэлдэг—ингэснээрээ чи Бурханыг доромжилж байгаа юм биш үү? Миний ардуур олон хүн байр суурийн ерөөлд шунахайрдаг, тэд өлөн ховдог, унтах дуртай ба махан биедээ бүх анхаарлаа хандуулдаг, махан бие нь гарах гарцгүй болохоос үргэлж айдаг. Тэд өөрсдийнхөө хэвийн чиг үүргийг чуулганд биелүүлдэггүй, харин чуулганыг сорон мөлжиж, эсвэл ах эгч нарыг Миний үгээр сургадаг, мөн өндөрт зогсоод бусдыг захирдаг. Энэ хүмүүс өөрсдийгөө Бурханы хүслийг биелүүлж байна гэж хэлсээр байдаг, тэд үргэлж өөрсдийгөө Бурханы ойр дотнын хүн гэж хэлдэг—энэ нь гажууд онол биш гэж үү? Хэрвээ чи зөв сэдэлтэй атлаа Бурханы хүслийн дагуу үйлчлэх чадваргүй бол чи мунхаг байна; харин сэдэл чинь буруу атал өөрийгөө Бурханд үйлчилж байна гэж хэлсээр байвал чи Бурханыг эсэргүүцдэг нэгэн тул Бурханаар шийтгүүлэх учиртай! Би ийм хүмүүсийг огт өрөвддөггүй! Бурханы гэрт тэд сорон мөлжиж, үргэлж махан биеийн тав тухад шунаж, Бурханы ашиг сонирхлыг хайхардаггүй; тэд үргэлж өөрсдөдөө сайн зүйлсийг эрж хайж, Бурханы хүсэлд ямар ч анхаарал хандуулдаггүй. Тэгээд хийдэг бүхэндээ Бурханы Сүнсний ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тэд үргэлж хуйвалдаж, ах эгч нараа мэхэлдэг ба яг л усан үзмийн талбайг үргэлж гишгэчиж, усан үзэм хулгайлдаг усан үзмийн талбай дахь үнэг шиг хоёр нүүртэй байдаг. Ийм хүмүүс Бурханы ойр дотнын хүн байж чадах уу? Чи Бурханы ерөөлийг хүлээн авахад тохирдог уу? Чи өөрийн амь болон чуулганы төлөө ямар ч хариуцлага хүлээдэггүй, чи Бурханы даалгаврыг хүлээн авахад тохирох уу? Чам шиг хүнд хэн итгэж зүрхлэх вэ? Чамайг ингэж үйлчлэхэд Бурхан чамд илүү их ажил даалгаж зүрхлэх үү? Чи аливаа зүйлсийг саатуулж байгаа биш үү?

Бурханы хүсэлд нийцүүлэн үйлчлэхийн тулд ямар нөхцөлүүдийг биелүүлэх ёстойг та нарт мэдүүлэхийн тулд Би үүнийг хэлдэг. Хэрвээ та нар Бурханд зүрх сэтгэлээ өгдөггүй, яг л Есүс шиг Бурханы хүсэлд бүх анхаарлаа хандуулдаггүй бол Бурханы итгэлийг олж чадахгүй, харин ч эцэстээ Бурханаар шүүгдэх болно. Магадгүй өнөөдөр ч гэсэн, Бурханд үйлчлэхдээ чи үргэлж Бурханыг мэхлэх санаа агуулж, Түүнд үргэлж хааш яаш хандаж байдаг. Товчхондоо, өөр юунаас ч үл хамааран хэрвээ чи Бурханыг хуурвал хахир хатуу шүүлт чам дээр ирнэ. Та нар зүгээр л хоёргүй үнэнч зангаар Бурханд эхлээд зүрх сэтгэлээ өгч, Түүнд үйлчлэх зөв зам руу орсон явдлаа ашиглах нь зүйтэй. Бурханы өмнө, эсвэл бусад хүмүүсийн өмнө байгаа эсэхээс үл хамааран зүрх сэтгэл чинь үргэлж Бурхантай нүүр тулж байх ёстой ба чи Бурханыг яг л Есүс шиг хайрлахаар шийдсэн байх ёстой. Ийм маягаар Бурхан чамайг төгс болгоно, ингэснээр чи Түүний зүрх сэтгэлийн төлөө явдаг, Бурханд үйлчилдэг хүн болно. Хэрвээ чи Бурханаар төгс болгуулахыг үнэхээр хүсэж байгаа бол, мөн чиний үйлчлэл Түүний хүсэлтэй нийцэж байхыг хүсэж байгаа бол Бурханд итгэх итгэлийн талаарх өмнөх ойлголтуудаа өөрчилж, Бурханд үйлчилж байсан хуучин арга замаа өөрчлөх ёстой, ингэснээр чи илүү ихээр Бурханаар төгс болгуулна; ийм маягаар Бурхан чамайг орхихгүй, мөн чи яг л Петр шиг, Бурханыг хайрладаг хүмүүсийн тэргүүн эгнээнд байх болно. Хэрвээ чи гэмшихгүй хэвээр үлдвэл Иудас шиг төгсгөлтэй тулгарах болно. Бурханд итгэдэг бүх хүн үүнийг ойлгох ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэрхэн Бурханы хүсэлд нийцүүлэн үйлчлэх вэ”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 455

Өөрийн ажлыг бүх орчлон ертөнцөд эхлүүлснээс хойш Бурхан нийгмийн бүх давхаргын хүмүүсийг оролцуулаад Өөрт нь үйлчлэх маш олон хүнийг урьдчилан тогтоосон. Түүний зорилго нь Өөрийн хүслийг биелүүлж, газар дээрх Өөрийн ажлыг төвөггүй гүйцэлдүүлэхэд оршино. Өөртөө үйлчлүүлэхээр хүмүүсийг сонгодог Бурханы зорилго энэ юм. Бурханд үйлчилдэг хүн бүр Бурханы хүслийг ойлгох ёстой. Түүний энэ ажлаар дамжуулан хүмүүс Бурханы мэргэн ухаан болон бүхнийг чадагч байдлыг илүү сайн ойлгож, газар дээрх Түүний ажлын зарчмыг ойлгож чаддаг. Өөрийн ажлыг хийж, хүмүүстэй харилцахын тулд Бурхан үнэхээр газар дээр ирдэг, ингэснээр тэд Түүний үйл хэргийг илүү тодорхой мэдэж болох юм. Өнөөдөр, энэ бүлэг хүмүүс та нар практик Бурханд үйлчлэх хувьтай билээ. Энэ бол та нарын хувьд агуу ерөөл юм. Үнэхээр энэ нь Бурхан та нарыг өргөж байгаа хэрэг юм. Өөртөө үйлчлэх хүнийг сонгоход Бурханд үргэлж Өөрийн гэсэн зарчим байдаг. Бурханд үйлчлэх нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг зүгээр л урам зоригийн асуудал ердөө биш. Бурханы өмнө Түүнд үйлчилдэг хэн боловч Бурханы удирдамж болон Ариун Сүнсний ажилтай учраас, мөн тэд бол үнэнийг эрэлхийлдэг хүмүүс учраас тийнхүү хийдэг гэдгийг өнөөдөр та нар хардаг. Эдгээр нь Бурханд үйлчилдэг хүмүүст байх ёстой хамгийн наад захын шаардлага билээ.

Бурханд үйлчлэх нь тийм ч амархан ажил биш. Ялзарсан зан чанар нь өөрчлөгдөлгүй үлдсэн хүмүүс хэзээ ч Бурханд үйлчилж чадахгүй. Хэрэв чиний зан чанар Бурханы үгээр шүүгдэж, гэсгээгдээгүй бол зан чанар чинь Сатаныг төлөөлсөөр байдаг. Бурханд үйлчлэх чиний үйлчлэл сайн санаанаас чинь үүдэн гардаг гэдгийг батлахад энэ нь хангалттай билээ. Энэ нь сатанлаг уг чанарт чинь суурилсан үйлчлэл юм. Чи төрөлхийн зан аашаараа, өөрийн хувийн сонголтын дагуу Бурханд үйлчилдэг; үүнээс ч илүүтэйгээр хийхийг хүсэж байгаа зүйлд чинь Бурхан баярлаж, хийхийг хүсдэггүй зүйлийг чинь Бурхан үзэн яддаг гэж чи бодсоор байдаг бөгөөд ажилдаа чи бүхэлдээ өөрийн сонголтод хөтлөгддөг. Үүнийг Бурханд үйлчилж байна гэж хэлж болох уу? Эцсийн эцэст чиний амь зан чанар өчүүхэн төдий ч өөрчлөгдөхгүй; харин ч чи Бурханд үйлчилсээр байгаа учраас илүү зөрүүд болох ба энэ нь ялзарсан зан чанарыг чинь туйлын үхширмэл болгоно. Ийм маягаар, чи зөвхөн өөрийнхөө өвөрмөц зан авир болон зан чанарынхаа дагуу үйлчилснээс урган гарсан туршлага дээрээ үндэслэн Бурханд үйлчлэх үйлчлэлийн тухай дүрэм журмыг дотроо бий болгоно. Энэ бол хүний туршлагын сургамж. Энэ бол хүний амьдралын гүн ухаан юм. Ийм хүмүүс фарисайчууд болон шашны эрх мэдэлтнүүдэд харьяалагддаг. Хэрвээ тэд хэзээ ч сэрж гэмшихгүй бол эцсийн өдрүүдэд хүмүүсийг хууран мэхэлдэг хуурамч Христүүд, антихристүүд болж хувирна. Өмнө нь ярьж байсан хуурамч Христүүд болон антихристүүд ийм хүмүүсийн дундаас гарч ирнэ. Хэрвээ Бурханд үйлчилдэг хүмүүс өөрсдийн ёс жудгийг дагаж, өөрсдийн хүслийн дагуу үйлддэг бол тэд ямар ч үед таягдуулах аюулд байдаг. Бусдын зүрх сэтгэлийг өөртөө татаж, тэднийг ихэмсгээр сургаж, хязгаарлахын тулд Бурханд үйлчилсэн олон жилийн туршлагаа ашигладаг хүмүүс—хэзээ ч гэмшиж, хэзээ ч нүглээ улайж, байр суурийн үр ашгаас хэзээ ч татгалздаггүй—энэ хүмүүс Бурханы өмнө унах болно. Тэд бол Паултай адил төрлийн хүмүүс бөгөөд өөрийнхөө ахмад байр сууриар бардамнаж, өндөр зиндаандаа эрддэг. Бурхан ийм хүмүүсийг төгс болгохгүй. Ийм төрлийн үйлчлэл нь Бурханы ажилд саад тотгор учруулдаг. Хүмүүс хуучин зүйлстэй зууралдах дуртай. Тэд өнгөрсөн үеийн үзэлтэй, мөн өнгөрсөн үеийн зүйлстэй зууралддаг. Энэ нь тэдний үйлчлэлд асар их саад бартаа болдог. Хэрэв чи тэдгээрийг хаяж чадахгүй бол эдгээр зүйл бүхий л амьдралыг чинь үгүй хийх болно. Хэдий чи Бурханд үйлчлэхийн тулд гүйж байгаад хөлөө хугалж, хөдөлмөрлөж байгаад нуруугаа гэмтээсэн ч гэсэн, эсвэл бүр амиа зориулсан ч гэсэн Бурхан чамайг өчүүхэн төдий ч сайшаахгүй. Харин ч эсрэгээрээ: Тэр чамайг мууг үйлдэгч хэмээн хэлэх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Шашны үйлчлэлийн замаас ангижрах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 456

Одооноос эхлэн, ямар ч шашны үзэлгүй, өөрсдийн хуучин төрхийг орхисон, Бурханыг гэнэн цайлган байдлаар дуулгавартай дагадаг хүмүүсийг Бурхан албан ёсоор төгс болгох бөгөөд Бурханы үгээр цангадаг хүмүүсийг Тэр төгс болгоно. Энэ хүмүүс өндийн босож Бурханд үйлчлэх ёстой. Бурханд эцэс төгсгөлгүй элбэг дэлбэг байдал болон энгүй их мэргэн ухаан байдаг. Түүний гайхалтай ажил болон үнэт үгс нь бүр ч олон хүнд эдлүүлэхээр хүлээж байгаа. Одоогийн байдлаар, шашны үзэлтэй хүмүүс, өндөр зиндаандаа эрддэг хүмүүс болон өөрсдийгөө хойш тавьдаггүй хүмүүст эдгээр шинэ зүйлийг хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү байдаг. Ариун Сүнсний хувьд энэ хүмүүсийг төгс болгох ямар ч боломж байдаггүй. Хэрвээ хүн дуулгавартай байхаар шийдээгүй, мөн Бурханы үгээр цангадаггүй бол тэд эдгээр шинэ зүйлийг хүлээн авч чадахгүй. Тэд зүгээр л улам бүр тэрслүү, улам зальжин болох ба буруу замд орж дуусдаг. Одоо Өөрийн ажлыг хийхдээ Бурхан, Өөрийг нь үнэхээр хайрлаж, шинэ гэрлийг хүлээн авч чадах илүү олон хүнийг өсгөх болно. Мөн Тэр өөрийнхөө ахмад байр сууриар бардамнадаг шашны эрх мэдэлтнүүдийг бүрмөсөн цавчин унагана. Ийм зөрүүдлэн эсэргүүцдэг хүмүүсийн нэгийг ч Тэр хүсдэггүй. Чи энэ хүмүүсийн нэг байхыг хүсэж байна уу? Чи үйлчлэлээ өөрийн сонголтын дагуу гүйцэтгэдэг үү, эсвэл чи Бурханы шаардлагын дагуу хийдэг үү? Үүнийг чи өөрөө тодорхой мэдэж байх ёстой. Чи шашны эрх мэдэлтнүүдийн нэг үү, эсвэл Бурханаар төгс болгуулж байгаа дөнгөж мэндэлсэн нярай юу? Чиний үйлчлэлийн хэр ихийг Ариун Сүнс хүлээн зөвшөөрдөг вэ? Үүний хэр ихийг нь Бурхан бүр санах ч үгүй вэ? Олон жилийн үйлчлэлийнхээ дараа чиний амь хэр их өөрчлөгдсөн бэ? Чи энэ бүхнийг тодорхой мэдэж байна уу? Хэрвээ чамд жинхэнэ итгэл байдаг бол чи урьдны, шашны хуучин үзлээ орхиж, Бурханд шинэ арга замаар илүү сайн үйлчлэх болно. Одоо өндийн босоход тийм ч их оройтоогүй байна. Шашны хуучин үзэл нь хүний амьдралыг боомилох болно. Хүний хураангуйлсан туршлага нь тэднийг Бурханаас холдуулж, аливааг өөрсдийнхөөрөө хийхэд хүргэнэ. Хэрэв чи эдгээр зүйлийг хойш тавихгүй бол, тэдгээр нь амийн өсөлтөд чинь саад тээг болно. Өөрт нь үйлчилдэг хүмүүсийг Бурхан үргэлж төгс болгодог. Тэр тэднийг амархан таягдан хаядаггүй. Хэрвээ чи Бурханы үгийн шүүлт, гэсгээлтийг үнэхээр хүлээн зөвшөөрч, шашны хуучин хэрэгжүүлэлт болон дүрэм журмыг хаяж, шашны хуучин үзлээр өнөөдрийн Бурханы үгийг хэмжихээ болих юм бол, тэр үед л чамд ирээдүй байх болно. Хэрвээ чи хуучны зүйлстэй зууралдаж, тэдгээрийг эрхэмлэсэн хэвээр байвал чамд аврагдах ямар ч арга үгүй. Бурхан тийм хүмүүсийг огт анзаардаггүй. Хэрвээ чи үнэхээр төгс болгуулахыг хүсэж байгаа бол өмнөх бүх зүйлээ бүрмөсөн орхихоор шийдэх ёстой. Өмнө нь хийгдсэн зүйл зөв байсан ч гэсэн, энэ нь Бурханы хийсэн зүйл байсан ч гэсэн чи үүнийг орхиж, үүнтэй зууралдахаа болих ёстой. Энэ нь гарцаагүй Ариун Сүнсний ажил байсан бөгөөд Ариун Сүнс шууд хийсэн байсан ч гэсэн өнөөдөр үүнийг орхих ёстой. Үүнтэй зууралдаж огт болохгүй. Энэ бол Бурханы шаардлага, Бүх зүйл шинэчлэгдэх ёстой. Бурханы ажил болон Бурханы үгэнд, өмнө нь явагдсан хуучин зүйлийг Тэр авч үздэггүй ба Тэрээр хуучин түүхийг ухдаггүй. Бурхан үргэлж шинэ бөгөөд хэзээ ч хуучин байдаггүй Бурхан билээ. Тэр өнгөрсөн үе дэх Өөрийн үгтэй ч зууралддаггүй, үүнээс харвал Бурхан ямар ч дүрэм журмыг дагадаггүй гэдэг нь тодорхой байдаг. Бурхан өмнө нь хийж байсан арга замаар ажиллахаа больсон байхад Хүн болохын хувьд, чи өнгөрсөн үеийн зүйлстэй үргэлж зууралдаж, тэдгээрийг тавьж явуулахаас татгалзаж, тэдгээрийг улиг болсон байдлаар тууштай хэрэгжүүлээд л байвал чиний үг болон үйлдэл балагтай биш гэж үү? Чи Бурхантай дайсагнаж байгаа биш гэж үү? Чи энэ хуучин зүйлсээс болж бүх амьдралаа үрэн таран хийхийг хүсэж байна уу? Эдгээр хуучин зүйл чамайг Бурханы ажилд саад учруулдаг нэгэн болгох болно. Чи ийм хүн болмоор байна уу? Хэрэв чи тэгэхийг үнэхээр хүсэхгүй байвал хийж байгаа зүйлээ даруй зогсоогоод бүгдийг өөрчил; бүхнийг дахин шинээр эхэл. Бурхан өнгөрсөн үйлчлэлийг чинь санадаггүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Шашны үйлчлэлийн замаас ангижрах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 457

Ажлын тухайд гэвэл, Бурханы төлөө ийш тийш гүйж, хаа сайгүй номлож, Түүний төлөө зарлагадах нь ажил юм гэж хүн боддог. Ингэж бодох нь зөв хэдий ч хэт өрөөсгөл байдаг; Бурхан хүнээс гагцхүү Өөрийнх нь төлөө ийш тийш гүй гэж шаарддаг юм биш; үүнээс гадна, энэ ажил нь сүнсний доторх үйлчлэл, хангалттай хамаатай. Хүний ухан ойлгодог ажил Бурханы шаарддаг зүйлтэй нийцдэггүй учраас энэ олон жилийн туршлагын дараа ч олон ах эгч Бурханы төлөө ажиллах талаар хэзээ ч бодож үзээгүй байдаг. Тиймээс хүн ажил гэх асуудлыг огтхон ч сонирхдоггүй бөгөөд яг энэ шалтгааны улмаас хүний оролт ч бас нэлээд өрөөсгөл байдаг. Та нар бүгд Бурханы төлөө ажиллахаас оролтоо эхлэх ёстой, ингэснээр туршлагын тал бүрийг илүү сайн туулж болох юм. Та нарын орох ёстой зүйл энэ. Ажил гэдэг нь Бурханы төлөө ийш тийш гүйхийг хэлдэг юм биш, харин хүний амь болон хүний амьдран харуулдаг зүйл Бурханд таашаал өгч чаддаг эсэхийг хэлдэг. Ажил гэдэг нь хүмүүс Бурханд үнэнч байдал, Бурханы талаарх мэдлэгээ ашиглан Бурханы тухай гэрчлэх, бас хүнд үйлчлэхийг хэлдэг. Энэ нь хүний хариуцлага төдийгүй бүх хүний ойлгох ёстой зүйл юм. Ажил чинь та нарын оролт бөгөөд Бурханы төлөө ажиллах явцдаа та нар орохоор эрэлхийлж байгаа гэж хэлж болно. Бурханы ажлыг туулна гэдэг нь Түүний үгийг хэрхэн идэж уухаа мэддэг байх төдийхнийг хэлдэггүй; гол нь чи Бурханы талаар хэрхэн гэрчлэхээ мэддэг, Бурханд үйлчилж чаддаг, хүнд үйлчилж, хүнийг хангаж чаддаг байх ёстой. Энэ нь ажил, бас та нарын оролт юм; энэ нь хүн бүрийн гүйцэлдүүлэх ёстой зүйл билээ. Бурханы төлөө ийш тийш гүйж, газар сайгүй номлоход л анхаардаг атлаа хувийн туршлагаа үл анзааран, сүнслэг амьдралд орохоо орхигдуулдаг хүн олон бий. Бурханд үйлчилдэг хүмүүс үүнээс үүдэн Бурханыг эсэргүүцэгчид болсон юм. Ийм олон жил Бурханд үйлчилж, хүнд үйлчилсээр ирсэн энэ хүмүүс ердөө л ажиллаж, номлохыг оролт гэж үзсэн ба хувийн сүнслэг туршлагаа хэн нь ч чухал оролт гэж авч үзсэнгүй. Харин ч тэд Ариун Сүнсний ажлаас авдаг гэгээрлээ бусдад зааж сургах хөрөнгө болгожээ. Номлох үедээ тэд ихээхэн ачаа үүрч, Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авч, үүгээр дамжуулан Ариун Сүнсний дуу хоолойг гаргаж байгаа. Энэ удаа, ажилладаг хүмүүс Ариун Сүнсний ажлыг хувийн сүнслэг туршлагаа болгосон мэт бардамнал дүүрэн байдаг; хэлж буй бүх үг нь өөрсдийнх нь оршихуйд харьяалагддаг гэж тэдэнл санагддаг, тэгсэн атлаа туршлага нь өөрсдийнх нь дүрсэлсэн шиг тодорхой биш байгаа мэт санагддаг. Үүнээс гадна, тэд ярихынхаа өмнө юу гэж хэлэхээ огт мэддэггүй боловч Ариун Сүнс тэдэн дээр ажиллах үед үг нь бэлэн зэлнээр урсан гардаг. ИНэг удаа чи ийм маягаар номлочхоод биеийн чинь бодит хэмжээ санасан шиг чинь жаахан биш юм байна гэж боддог бөгөөд Ариун Сүнс чам дээр хэдэнтээ ажиллачихсан нөхцөлд өөрийгөө аль хэдийн биеийн хэмжээтэй болж гэж үзэн, Ариун Сүнсний ажлыг өөрийнхөө оролт, оршихуй гэж эндүүрэн итгэдэг. Байнга ийм маягаар туршлагажсанаар чи өөрийнхөө оролтод цалгайрч, өөрийн мэдэлгүй залхууралд автан, хувийн оролтдоо ямар ч ач холбогдол өгөхөө болино. Ийм учраас чи бусдад үйлчилж байхдаа өөрийн биеийн хэмжээ, Ариун Сүнсний ажлыг хооронд нь тодорхой ялгаж салгах ёстой. Энэ нь оролтод чинь илүү их тус дөхөм болж, туршлагад чинь улам их үр өгөөж авчирдаг. Хүн Ариун Сүнсний ажлыг хувийнхаа туршлага гэж үзэх нь доройтлын эх сурвалж болдог. Ийм учраас Би, та нар ямар ч үүрэг гүйцэтгэлээ гэсэн, өөрсдийн оролтыг амин чухал хичээл гэж үзэх учиртай гэж хэлдэг юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Ажил ба оролт (2)”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 458

Бурханы хүслийг хангалуун байлгаж, Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуух бүх хүнийг Түүний өмнө авчирч, хүнийг Бурхан руу аваачиж, Ариун Сүнсний ажил болон Бурханы удирдамжийг хүнд танилцуулж, улмаар Бурханы ажлын үр жимсийг төгс болгохын тулд хүн ажилладаг. Иймээс та нар ажлын мөн чанарыг нэгд нэггүй тодорхой мэдэх шаардлагатай. Бурханы ашигладаг хүн болохын хувьд хүн бүр Бурханы төлөө ажиллах үнэ цэнтэй, өөрөөр хэлбэл, Ариун Сүнсээр ашиглуулах боломжтой. Гэвч та нарын ухаарах ёстой нэг зүйл бий: Бурханы даалгасан ажлыг хийх үед хүнд Бурханаар ашиглуулах боломж олдсон боловч хүний хэлдэг, мэддэг зүйл нь тэр чигтээ хүний биеийн хэмжээ байдаг юм биш. Ажлынхаа явцад дутагдлаа илүү сайн мэдэж авч, Ариун Сүнсний улам их гэгээрлийг эзэмших нь л та нарын хийж чадах зүйл юм. Ийм маягаар та нар ажлынхаа явцад илүү сайн орох боломжтой болно. Хэрвээ хүн Бурханаас ирдэг удирдамжийг өөрийн оролт, өөрт нь төрөлхөөсөө байдаг зүйл гэж үзвэл хүний биеийн хэмжээ өсөх бололцоо байхгүй. Хүнийг зүй зохистой байдалд байх үед Ариун Сүнс гэгээрэл хайрладаг; ийм үед хүмүүс хүлээж авсан гэгээрлээ өөрсдийн биеийн бодит хэмжээ гэж үргэлж андуурдаг, учир нь Ариун Сүнсний гэгээрүүлдэг байдал гойд хэвийн бөгөөд хүний дотор төрөлхөөсөө байдаг зүйлийг ашигладаг. Хүмүүсийг ажиллаж, үг хэлэх үед эсвэл залбирч, сүнслэг үйл ажиллагаа явуулах үед үнэн гэнэт тодорхой болно. Гэвч бодит байдал дээр хүний хардаг зүйл нь зөвхөн Ариун Сүнсний гэгээрэл (мэдээж энэ гэгээрэл нь хүний хамтын ажиллагаатай холбоотой) бөгөөд хүний биеийн жинхэнэ хэмжээг төлөөлдөггүй. Зарим нэг бэрхшээл, шалгалттай тулгардаг хэсэг хугацааны туршлагын дараа хүний биеийн жинхэнэ хэмжээ тийм нөхцөлд илэрхий болдог. Тэр үед л хүн биеийн хэмжээ нь төдийлөн сайнгүйг олж мэдэн, аминч зан, амин хувиа гэх бодол, шунал нь бүгд гарч ирдэг. Ийм туршлагын хэд хэдэн мөчлөгийн дараа л, урьд нь туулсан зүйлс өөрсдийнх нь бодит байдал бус, харин Ариун Сүнснээс ирсэн агшин зуурын гэрэлтүүлэлт байсан бөгөөд хүн энэ гэрлийг хүлээн авснаас цаашгүй гэдгийг сүнсээрээ сэрсэн олон хүн ухаарна. Ариун Сүнс аливааг хэрхэн бий болсон, хааш явж буйг тайлбарлалгүй тодорхой, ялгарахуйц байдлаар хүнийг гэгээрүүлэн үнэнийг ойлгуулдаг. Өөрөөр хэлбэл, хүний бэрхшээлийг энэ илчлэлд нэгтгэхийн оронд үнэнийг шууд илчилдэг. Хүн орох явцдаа бэрхшээлтэй тулгараад Ариун Сүнсний гэгээрлийг нэгтгэвэл энэ нь хүний бодит туршлага болдог… Тиймээс, Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авахын зэрэгцээ Ариун Сүнсний ажил гэж яг юу болох, та нарын оролт гэж юу болохыг харж, мөн Ариун Сүнсний ажлыг оролтдоо нэгтгэн оролтдоо улам их ач холбогдол өгөх учиртай, ингэснээр Ариун Сүнс та нарыг илүү олон аргаар төгс болгож, Ариун Сүнсний ажлын мөн чанар та нарын дотор шингэж болох юм. Ариун Сүнсний ажлыг туулах явцдаа та нар Ариун Сүнсийг болон өөрсдийгөө мэддэг болох төдийгүй тоймгүй олон удаагийн хүнд зовлон дунд Бурхантай зохистой харилцаа тогтоож, Бурхан та хоёрын харилцаа өдөр ирэх тусам ойртон дотносно. Тоо томшгүй олон удаагийн засалт, цэвэршүүлэлтийн дараа Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрладаг болно. Тийм учраас та нар зовлон, цохилт, гай зовлонгоос айх хэрэггүй гэдгийг ухаарах ёстой; Ариун Сүнсний ажилтай атлаа оролтгүй байх л аймшигтай. Бурханы ажил дуусах өдөр ирэхэд чи шал дэмий хөдөлмөрлөсөн байх болно; Бурханы ажлыг туулсан хэдий ч чи Ариун Сүнсийг мэдэж аваагүй, өөрийн гэсэн оролттой болоогүй байх болно. Ариун Сүнсний өгдөг гэгээрэл нь хүний хүсэл тэмүүллийг тэтгэх бус, харин хүний орох замыг нээх, мөн Ариун Сүнсийг мэдэж аваад, улмаар Бурханыг гэх хүндлэл, бишрэлтэй болох боломжийг хүнд олгохын төлөө байдаг билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Ажил ба оролт (2)”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 459

Засалт, харьцалт, шүүлт, гэсгээлт туулсан хүмүүсийн ажилд хамаагүй бага гажуудал байдаг бөгөөд тэдний ажлын илэрхийлэл хавьгүй нарийн зөв байдаг. Ажиллахдаа өөрийнхөө төрөлх байдалд найддаг хүмүүс нэлээд том алдаа гаргадаг. Төгс болгуулаагүй хүмүүсийн ажил төрөлх байдлыг нь хэтэрхий их илэрхийлдэг бөгөөд энэ нь Ариун Сүнсний ажилд томоохон саад болдог. Хүний хэв чанар хэчнээн сайн байлаа ч, Бурханы даалгасан ажлыг хийхээсээ өмнө тэр бас засалт, харьцалт, шүүлт туулах ёстой. Хэрвээ ийм шүүлт туулаагүй бол тэд ажлаа хэчнээн сайн хийлээ ч гэсэн, үнэний зарчимтай нийцэхгүй ба бүхэлдээ хүний төрөлх байдал, сайн сайхан л байдаг. Засалт, харьцалт, шүүлт туулсан хүмүүсийн ажил засалт, харьцалт, шүүлт туулаагүй хүмүүсийн ажлаас хавьгүй илүү нарийн зөв байдаг. Шүүлт туулаагүй хүмүүс, хүний оюуны чадамж, төрөлхийн авьяастай ихээхэн хутгалдсан хүний махан бие болон бодлыг л илэрхийлдэг. Энэ нь Бурханы ажлын тухай хүний нарийн зөв илэрхийлэл биш юм. Тэднийг дагадаг хүмүүс төрөлх хэв чанарынхаа дагуу тэдний өмнө ирдэг. Учир нь тэд Бурханы анхдагч санаа зорилготой бараг холбоогүй, үүнээс хэт хазайсан дэндүү их хэрсүү ухаан, туршлагыг илэрхийлдэг учраас ийм төрлийн хүний ажил нь хүмүүсийг Бурханы өмнө биш, өөрийнх нь өмнө л аваачиж чадна. Иймээс Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг туулаагүй хүмүүс Бурханы даалгасан ажлыг гүйцэтгэхэд тэнцдэггүй. Шалгуурт нийцсэн ажилчны ажил хүмүүсийг зөв замд аваачиж, үнэнд улам их орох боломж олгож чаддаг. Түүний ажил хүмүүсийг Бурханы өмнө авчирч чаддаг. Түүнчлэн, түүний хийдэг ажил нь хүнээс хүнд ялгаатай байж болдог, дүрэмд баригддаггүй бөгөөд хүмүүст чөлөөлөлт, эрх чөлөө, амиа алгуур өсгөх, үнэнд улам гүн орох чадавх олгодог. Харин шалгуурт нийцээгүй ажилчны ажил хамаагүй тааруухан байдаг. Бас ажил нь мунхаг байдаг. Тэрээр хүмүүсийг дүрэм рүү л аваачиж чаддаг ба хүмүүсээс шаарддаг зүйл нь хүнээс хүнд ялгаатай байдаггүй; тэрээр хүмүүсийн бодит хэрэгцээний дагуу ажилладаггүй. Ийм төрлийн ажилд, хэтэрхий олон дүрэм, хоосон сургаал байдаг бөгөөд хүмүүсийг бодит байдал руу ч, амийн өсөлтийн хэвийн хэрэгжүүлэлт рүү ч аваачиж чаддаггүй. Энэ нь хүмүүсээр үнэ цэнгүй цөөн хэдэн дүрэм журмыг баримтлуулдаг. Ийм удирдамж нь хүмүүсийг буруу замаар оруулж л чадна. Тэр чамайг өөртэйгөө адилхан болгож, өөрт нь юу байгаа, өөрөө юу болох руугаа л аваачиж чадна. Дагалдагчдын хувьд удирдагчид нь шалгуур хангадаг эсэхийг ялган таних гол түлхүүр бол тэдний удирдан чиглүүлдэг зам, ажлын үр дүнг харах, мөн дагалдагчид нь үнэнтэй нийцэлтэй зарчмыг хүлээн авдаг эсэх, өөрчлөгдөхөд нь тохирсон хэрэгжүүлэлтийн замыг хүлээн авдаг эсэхийг харах хэрэгтэй. Чи өөр өөр хүмүүсийн янз бүрийн ажлыг хооронд нь ялгах хэрэгтэй; чи мунхаг дагалдагч байх ёсгүй. Энэ нь хүмүүсийн оролтын хэрэг явдалд нөлөөлдөг. Хэрвээ чи аль хүний удирдлагад зам байгаа, алинд нь байхгүй болохыг ялган салгаж чадахгүй бол амархан мэхлэгдэнэ. Энэ бүгд чиний өөрийн амьтай шууд хамаатай. Төгс болгуулаагүй хүмүүсийн ажилд төрөлхийн зүйл дэндүү их байдаг; үүнд хүний хүсэл дэндүү их холилдсон байдаг. Тэдний оршихуй нь төрөлх байдал, тэдэнд төрөлхөөс заяагдсан зүйл болохоос биш, харьцалт туулсны дараах амь, эсвэл өөрчлөгдсөний дараах бодит байдал биш юм. Ийм хүн яаж амийг эрэлхийлж буй хүмүүст дэмжлэг үзүүлж чадах юм бэ? Хүнд анхнаасаа байдаг амь нь түүний төрөлх оюуны чадамж, эсвэл авьяас билиг юм. Ийм төрлийн оюуны чадамж, авьяас билиг нь хүнд тавих Бурханы нарийн шаардлагаас нэлээд зөрүүтэй байдаг. Хэрвээ хүн төгс болгуулаагүй, завхарсан зан чанар нь засалт, харьцалт туулаагүй бол түүний илэрхийлдэг зүйлс болон үнэний хооронд томоохон зай гарна; түүний илэрхийлдэг зүйл өөрийнх нь төсөөлөл, өрөөсгөл туршлага гэх мэт тодорхойгүй зүйлстэй холилдоно. Түүнчлэн тэр яаж ч ажилладаг бай, ерөнхий зорилго болон бүх хүний оролтод тохирох үнэн огт байхгүй мэт хүмүүст санагддаг. Хүмүүст тавьдаг шаардлагуудын ихэнх нь тэдний чадвараас давдаг бөгөөд чадахгүй зүйлийг нь хийлгэхээр тэднээс шаардаж буй мэт байдаг. Энэ бол хүний хүслийн ажил юм. Хүний завхарсан зан чанар, бодол болон үзэл нь түүний бүх биеэр нэвчсэн байдаг. Хүн үнэнийг хэрэгжүүлэх зөн билигтэй төрөөгүй, мөн үнэнийг шууд ойлгох зөн билиг ч түүнд байдаггүй. Хүний завхарсан зан чанартай зэрэгцээд ийм төрөлх байдалтай хүн ажиллах аваас саад учруулахгүй гэж үү? Харин төгс болгуулсан хүнд хүмүүсийн ойлгох ёстой үнэний туршлага болон тэдний завхарсан зан чанарын тухай мэдлэг байдаг, ингэснээр түүний ажил дахь тодорхойгүй, бодитой бус зүйлс аажмаар багасаж, хүний хольц нь цөөрч, ажил болон үйлчлэл нь Бурханы шаарддаг стандартад улам бүр ойртдог. Тиймээс, түүний ажил үнэний бодол байдалд орсон бөгөөд бас бодитой болдог. Хүний оюун ухаанд орших бодлууд ялангуяа Ариун Сүнсний ажилд саад учруулдаг. Хүнд баялаг төсөөлөл, үндэслэлтэй логик болон аливаа хэрэг явдлыг зохицуулах урт хугацааны туршлага бий. Хэрвээ хүний эдгээр талыг засаж, зөвтгөхгүй бол бүгд ажилд садаа болдог. Тиймээс хүний ажил, ялангуяа төгс болгуулаагүй хүмүүсийн ажил хамгийн нарийн зөв түвшинд хүрч чадахгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил ба хүний ажил”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 460

Ариун Сүнс хүмүүс дээр ажиллах үед тэдэнд тохиолддог олон төлөв байдлыг чи ойлгосон байх ёстой. Ялангуяа Бурханд үйлчлэхэд хамтран ажилладаг хүмүүс нь хүн дээр Ариун Сүнсний хийдэг ажлын улмаас бий болсон олон төлөв байдлын талаар бүр ч илүү сайн мэддэг байх ёстой. Хэрвээ чи зөвхөн туршлага, эсвэл орох арга замын талаар ярьдаг бол туршлага чинь хэтэрхий өрөөсгөл болохыг энэ нь харуулдаг. Жинхэнэ төлөв байдлаа мэдэхгүйгээр, үнэний зарчмуудыг эзэмшихгүйгээр зан чанарын өөрчлөлтөд хүрэх боломжгүй. Ариун Сүнсний ажлын зарчмуудыг мэдэж, үүнээс үүдсэн үр дүнг ойлгохгүйгээр муу ёрын сүнснүүдийн ажлыг ялган танихад хэцүү байх болно. Чи муу ёрын сүнснүүдийн ажил болон хүмүүсийн үзлийг илчилж, асуудлын гол цөмд шууд хүрэх ёстой; чи бас хүмүүсийн хэрэгжүүлэлт дэх олон алдаа мадаг, эсвэл Бурханд итгэх итгэлийн асуудлуудыг заан үзүүлэх ёстой, ингэснээр хүмүүс тэдгээрийг танин мэдэж болох юм. Ядаж л чи тэднийг сөрөг юм уу идэвхгүй болгох ёсгүй. Гэхдээ чи ихэнх хүмүүсийн хувьд бодитоор оршдог хүндрэл бэрхшээлийг ойлгох ёстой ба бодлогогүй байж, эсвэл “гахайд дуу дуулахыг заахаар оролдох” ёсгүй; тэр бол мунхаг юм. Хүмүүсийн олон бэрхшээлийг шийдвэрлэхийг хүсэж байвал чи Ариун Сүнсний ажлын хөдөлгөөнийг ойлгох ёстой, Ариун Сүнс өөр өөр хүмүүс дээр ажлаа хэрхэн хийдгийг ойлгох ёстой, хүмүүсийн бэрхшээл, дутагдлуудыг ойлгож, ямар ч гаж буруу, алдаа мадаггүйгээр асуудлын голыг нэвт шувт харж, асуудлын уг сурвалжид хүрэх ёстой. Зөвхөн ийм төрлийн хүн л хамтран үйлчлэх шаардлага хангадаг.

Чи гол асуудлыг атгаж, олон зүйлийг тодорхой харж чадах эсэх нь хувийн туршлагаас чинь хамаардаг. Туршлагажих арга зам чинь бусдыг хэрхэн хөтлөхөд нөлөөлдөг. Хэрвээ чи бичиг үсэг, хоосон сургаалуудыг ойлгодог бол бичиг үсэг, хоосон сургаалыг ойлгоход бусдыг хөтөлдөг. Бурханы үгийн бодит байдалд туршлагажих арга зам чинь бусдыг Бурханы үгийн бодит байдал руу ороход хөтлөх чиний арга зам юм. Хэрвээ чи Бурханы үгэн дэх олон үнэнийг ойлгож, олон зүйлийг тодорхой харж чаддаг бол ихээхэн үнэнийг ойлгоход бусдыг хөтөлж чадах бөгөөд чиний удирдсан хүмүүс үзэгдлүүдийн талаар тодорхой ойлголттой болно. Хэрвээ чи ер бусын мэдрэмжүүдийг олж авахад анхаарвал чиний удирддаг хүмүүс ч бас ер бусын мэдрэмжид анхаарна. Хэрвээ чи хэрэгжүүлэлтийг үл ойшоож, ярихыг чухалчилбал чиний удирддаг хүмүүс ч бас ямар ч хэрэгжүүлэлтгүйгээр, зан чанарын ямар ч өөрчлөлтгүйгээр зөвхөн ярихад анхаарах ба тэд ямар ч үнэнийг хэрэгжүүлэлгүйгээр гаднаа л урам зоригтой байх болно. Хүмүүс бүгд өөрсдөдөө байгаа зүйлээр бусдыг хангадаг. Хүний төрөл нь бусдыг залж чиглүүлэх замыг нь тодорхойлдог ба удирдан хөтөлдөг хүмүүсийнх нь төрлийг тодорхойлдог. Бурханаар ашиглагдахад үнэхээр тохирсон байхын тулд та нарт зөвхөн хүсэл эрмэлзэл хэрэгтэй байгаад зогсохгүй, мөн Бурханы олон гэгээрэл, Бурханы үгийн удирдамж, Бурханы харьцалт болон Түүний үгийн цэвэршүүлэлт хэрэгтэй байдаг. Энэ суурин дээр та нар ердийн үе дэх өөрсдийн ажиглалт, бодол, эргэцүүлэл, дүгнэлт, шингээлт эсвэл таягдалтад анхаарал хандуулах ёстой. Эдгээр нь бүгд бодит байдалд орох та нарын арга зам бөгөөд энэ бүхэн зайлшгүй шаардлагатай—энэ нь Бурханы ажлаа хийдэг арга зам юм. Хэрвээ чи Бурханы ажлаа гүйцэтгэдэг энэ арга зам руу орж чадвал өдөр бүр Бурханаар төгс болгуулах боломжтой байх болно. Орчин хатуу ширүүн, эсвэл таатай байхаас, туршигдаж байна уу, эсвэл соригдож байна уу гэдгээс, ажиллаж байна уу, үгүй юу гэдгээс, ганцаараа амьдардаг уу, эсвэл бусадтай хамт амьдардаг уу гэдгээс үл хамааран чи Бурханаар төгс болгуулах боломжийг хэдийд ч, нэгийг нь ч алдахгүйгээр үргэлж олох болно. Чи тэдгээрийг бүгдийг нь олж мэдэж чадах ба ийм маягаар чи Бурханы үгийг туулах нууцыг олсон байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Тохиромжтой хоньчны зэвсэглэх ёстой зүйл”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 461

Өнөө үед олон хүн, бусадтай хамтран ажиллах явцдаа ямар хичээлүүдийг сурах ёстой талаар анхаарал хандуулдаггүй. Бусадтай харилцан уялдаатай байх явцдаа та нарын олонх нь хичээлүүдийг огтхон ч сурдаггүй гэдгийг Би олж илрүүлсэн. Та нарын ихэнх нь үзэл бодолтойгоо зууралдаж, чуулганд ажиллах үедээ чи өөрийнхөө, тэр өөрийнхөө үзлийг хэлж, нэг нь нөгөөтэйгээ ямар ч холбоогүй байдаг бөгөөд үнэндээ огтхон ч хамтран ажилладаггүй. Та нар амийг огтхон ч хайхгүйгээр, зөвхөн өөрсдийнхөө дотоод мэдлэг ухааныг харилцан ярилцахад татагддаг, зөвхөн өөрсдийнхөө доторх “ачааг” чөлөөлөхөд л татагддаг. Чи ердөө ажлаа хааш яаш хийж, бусад хүмүүс ямар байх нь хамаагүй өөрийнхөө замыг дагах ёстой ба бусад хүмүүс ямар байхаас үл хамааран Ариун Сүнс чамайг залж чиглүүлэхийн хэрээр нөхөрлөх ёстой гэж үргэлж итгэдэг юм шиг байдаг. Та нар бусдын давуу талыг олж илрүүлэх чадваргүй ба өөрсдийгөө шинжлэх чадваргүй. Аливааг хүлээн авах арга зам чинь үнэхээр гажууд, бас алдаа мадагтай. Одоо ч гэсэн та нар өөрсдийгөө ихэд зөвтгөж, хууч өвчин чинь сэдэрсэн мэт байдаг гэж хэлж болно. Та нар бүрэн нээлттэй байж, тодорхой чуулганд ажиллаад ямар үр дүнд хүрсэн, дотоод байр байдал чинь саяхан ямархуу байсан гэх мэтээр ярилцдаггүй; та нар ийм зүйлсийн талаар хэзээ ч ер нь ярилцдаггүй. Жишээ нь, өөрсдийн үзлийг хаях, өөрсдийгөө орхих гэх мэт хэрэгжүүлэлт та нарт үндсэндээ байдаггүй. Удирдагчид болон ажилчид нөхөрлөлөөрөө дамжуулан ах эгч нарыг зоригжуулж, эрч хүчтэй болгох талаар л боддог ба дагадаг хүмүүс өөрсдөө эрж хайхаа л мэддэг. Та нар үйлчлэл гэж юу болох, эсвэл хамтран ажиллах гэж юу болохыг үндсэндээ ойлгодоггүй бөгөөд өөрсдөө Бурханы хайрыг хариулах хүсэлтэй байж, өөрсдөө Петрийн хэв маягийг амьдран харуулах хүсэлтэй байх талаар л боддог, өөр юу ч боддоггүй. Бусад хүмүүс яаж ч байсан хамаагүй, чи ямартай ч сохроор захирагдахгүй, мөн бусад хүмүүс ямархуу байх нь хамаагүй өөрөө л Бурханаар төгс болгуулахыг эрж хайх ба тэр нь хангалтай байх болно гэж ч чи хэлдэг. Үнэндээ чиний хүсэл тэмүүлэл бодит байдал дээр огтхон ч хэрэгжээгүй. Энэ нь бүхэлдээ та нарын одоо гаргадаг бүх төрлийн зан авир биш гэж үү? Та нар бүгд өөрсдийн мэдлэг ухаантай зууралддаг ба бүгд төгс болгуулахыг хүсдэг. Та нар ийм удаан хугацаанд үйлчилсэн бөгөөд тийм ч их ахиц дэвшил гаргаагүй, ялангуяа эв зохицолтой хамтран ажиллах энэ хичээлд огтхон ч ахиц гаргаагүй гэдгийг чинь Би хардаг! Чуулган руу явахдаа чи өөрийнхөө арга замаар ярилцдаг ба харин тэр өөрийнхөөрөө нөхөрлөдөг. Хааяа эв зохицолтой уялдаа холбоо байдаг. Доор дагадаг хүмүүс бүр ч ийм байдалтай байдаг. Өөрөөр хэлбэл, та нарын дундаас цөөхөн нь л Бурханд үйлчлэх гэж юу болохыг, хүн хэрхэн Бурханд үйлчлэх ёстойг ойлгодог. Та нар хайнга хандаж, иймэрхүү хичээлийг ялихгүй асуудал гэж үзэн, олон хүн үнэний энэ талыг хэрэгжүүлдэггүйгээр үл барам, бүр зориуд зөрчдөг. Олон жилийн турш үйлчилсэн хүмүүс ч гэсэн үнэндээ өөр хоорондоо тэмцэлдэж, маргалддаг. Энэ нь та нарын бодит биеийн хэмжээ биш гэж үү? Хүмүүс та нар өдөр бүр хамтдаа үйлчилж байгаа нь сүм дотор өдөр бүр Бурханд Өөрт нь шууд үйлчилж байсан израильчуудтай адилхан. Тахилчидтай адилхан хүмүүс та нар хэрхэн хамтран ажиллаж, хэрхэн үйлчлэхээ мэдэхгүй байж яаж болох юм бэ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Израильчууд шиг үйлчил”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 462

Өнөөдөр та нараас хамтдаа эв зохицолтой ажиллахыг шаардаж байгаа нь Ехова Өөрт нь үйлчлэхийг израильчуудаас шаардаж байсантай төстэй. Эс бөгөөс үйлчлэлийг чинь зогсооно. Та нар Бурханд шууд үйлчилдэг хүмүүс учраас ядаж үйлчлэлдээ үнэнч, дуулгавартай байж чадах ёстой бөгөөд бодитой байдлаар хичээл сурах чадвартай байх ёстой. Ялангуяа чуулганд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд доор чинь байгаа ах эгч нарын хэн нэг нь та нартай харьцаж зүрхэлдэг үү? Хэн нэгэн та нарын алдааг нүүр тулан хэлж зүрхлэх үү? Та нар бусдаас өндөрт зогсож, үнэхээр хаад шиг хаанчилж байгаа! Та нар бүр тийм бодитой хичээлд суралцаж, эсвэл ордоггүй бөгөөд Бурханд үйлчлэх тухай ярьсаар байдаг! Одоогоор чамаас хэд хэдэн чуулганыг удирдахыг хүссэн бөгөөд чи өөрийгөө орхиогүйгээр үл барам бүр өөрийнхөө үзэл, бодолтой зууралдаж “бид бусдаар хязгаарлагдах ёсгүй ба өнөө үед бид сохроор захирагдах ёсгүй гэж Бурхан хэлсэн болохоор энэ зүйлийг ийм маягаар хийх ёстой гэж бодож байна” гэх мэтийн зүйл хэлдэг. Тиймээс хүн бүхэн өөрсдийн санал бодлыг баримталдаг ба нэг нь ч нөгөөгөө дагадаггүй. Үйлчлэл чинь мухардмал байдалд байгаа гэдгийг чи тодорхой мэдэж байгаа хэдий ч “Миний харж байгаагаар минийх тийм ч хол биш байна. Ямар ч тохиолдолд бидэнд бүгдэд нь нэг тал бий; чи өөрийнхийгөө ярь, би өөрийнхийгөө ярина; чи өөрийнхөө үзэгдлийн тухай нөхөрлөж, би өөрийнхөө оролтын талаар ярина” гэж хэлдэг. Чи харьцах ёстой олон зүйлд хэзээ ч хариуцлага хүлээдэггүй, эсвэл чи зүгээр л аргалдаг ба хүн нэг бүр өөрсдийн саналыг илэрхийлж, өөрийн байр суурь, нэр төр, нэр нүүрийг хянамгайгаар хамгаалж байдаг. Бие биенийхээ дутагдлыг нөхөж, амиа хурдан ахин урагшлуулахын тулд хэн ч өөрийгөө даруухан болгох дургүй байдаг ба хэн нь ч санаачилгатайгаар өөрийгөө орхидоггүй. Та нарыг хамтдаа ажиллаж байх үед цөөн хэд чинь: “Үнэний энэ талын тухай надтай нөхөрлөхийг чинь би сонсмоор байна, учир нь би энэ талаар тодорхой мэдэхгүй” гэх юм уу “Энэ хэрэг явдлын талаар чамд надаас их туршлага байгаа; чи надад зарим нэг чиглэл өгөөч” гэж хэлдэг. Энэ нь үүнийг хийх сайн арга зам биш гэж үү? Дээд түвшинд байгаа та нар ихээхэн үнэнийг сонсож, үйлчлэлийн талаар ихийг ойлгодог. Хэрвээ чуулганд хамтран ажилладаг хүмүүс та нар бие биеэсээ суралцаж, ярилцаж, бие биенийхээ дутагдлыг нөхөхгүй юм бол та нар хаанаас хичээл сурах юм бэ? Та нар ямар нэгэн зүйлтэй тулгарах үедээ бие биетэйгээ нөхөрлөх ёстой, ингэснээр та нарын амь үр ашгийг нь хүртэнэ. Та нар шийдвэр гаргахаасаа өмнө ямар ч зүйлсийн талаар анхааралтай нөхөрлөх ёстой. Зөвхөн ингэснээр л та нар чуулганыг хариуцах ба хайхрамжгүй байхгүй юм. Та нар бүх чуулганаар зочилсныхоо дараа цугларч, өөрсдийн олж илрүүлсэн бүх асуудал болон ажилдаа тулгарсан бэрхшээлийн талаар нөхөрлөл хийж, өөрсдийн хүлээн авсан гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтээ харилцан ярилцах ёстой—энэ нь үйлчлэлд зайлшгүй шаардлагатай дадал билээ. Та нар Бурханы ажлын зорилгын төлөө, чуулганы тусын тулд болон ах эгч нарыг урагш түлхэхийн төлөө эв зохицолтой хамтын ажиллагаанд хүрэх ёстой. Бурханы хүслийг анхаарахын тулд чи түүнтэй хамтран ажиллаж, тэр чамтай хамтран ажиллаж, дор бүрнээ нөгөөгийнхөө дутагдлыг засаж, ажлын илүү дээр үр дүнд хүрдэг. Зөвхөн энэ нь л жинхэнэ хамтын ажиллагаа бөгөөд тийм хүмүүс л жинхэнэ оролттой байдаг. Хамтын ажиллагааны үеэр зохисгүй зарим нэг үг яриа байж магад боловч тэр нь хамаагүй. Энэ талаар дараа нь нөхөрлөж, үүний талаар тодорхой ойлголт олж ав; үүнийг бүү орхигдуул. Иймэрхүү нөхөрлөлийн дараа чи ах эгч нарынхаа дутагдлыг нөхөж чадна. Өөрийн ажилдаа ингэж зогсолтгүйгээр гүнзгийрснээр л илүү дээр үр дүнд хүрч чадна. Бурханд үйлчилдэг хүмүүс болохын хувьд та нар дор бүрнээ өөрсдийн хийдэг бүх зүйл дээр хувийн ашиг сонирхлоо л анхаарахын оронд чуулганы ашиг сонирхлыг хамгаалж чаддаг байх ёстой. Ганцаараа үйлдэж, нэг нэгнээ үргэлж муутгах нь зөвшөөрөхийн аргагүй юм. Ингэж авирладаг хүмүүс Бурханд үйлчлэхэд тохирохгүй! Ийм хүмүүс муухай зан чанартай байдаг; тэдэнд өчүүхэн ч хүн чанар үлдээгүй байдаг. Тэд бол нэг зуун хувь Сатан мөн! Тэд бол араатнууд! Одоо ч гэсэн та нарын дунд ийм зүйл тохиолдсоор байдаг; нөхөрлөлийн үеэр нэг нэг рүүгээ дайрч, санаатайгаар шалтаг хайж, ялихгүй зүйл дээр нүүрээ улайтал маргалдаж, хэн нь ч өөрийгөө хойш тавихыг хүсэхгүй байж, хүн бүр дотроо байгаа бодлыг нөгөөгөөсөө нууж, нөгөө талаа зориуд ажиглаж, үргэлж сэрэмжлэхдээ ч тулдаг. Ийм төрлийн зан чанар Бурханд үйлчлэхэд тохирдог уу? Та нарынх шиг ийм ажил ах эгч нарыг ямар нэгэн зүйлээр хангаж чадах уу? Чи хүмүүсийг амийн зөв замнал руу замчилж чадахгүйгээр үл барам, үнэндээ өөрийнхөө завхарсан зан чанарыг ах эгч нарт шингээж байдаг. Чи бусдад хор учруулж байгаа бус уу? Чиний мөс чанар аймшигтай, голдоо ортол илжирсэн байдаг! Чи бодит байдалд ордоггүй, үнэнийг ч хэрэгжүүлдэггүй. Түүнчлэн, диавол шиг уг чанараа бусдад ичгүүр сонжуургүйгээр илчилдэг. Чи ичгүүрийг огт мэддэггүй! Ах эгч нарыг чамд даалгасан атал чи тэднийг там руу аваачиж байна. Чи мөс чанар нь илжирсэн хүн биш гэж үү? Дэндүү ичгүүргүй юм!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Израильчууд шиг үйлчил”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 463

Чи эрин үеийн ач холбогдлыг зохистой дамжуулдаг хэлээр, эрин үе бүрд Бурханы илэрхийлсэн зан чанарыг бодитой байдлаар ярьж чадах уу? Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг туулдаг чи Бурханы зөвт зан чанарыг нарийвчлан дүрсэлж чадах уу? Чи Бурханы зан чанарыг тодорхой, нарийн зөв гэрчилж чадах уу? Чи, зөвт байдлаар өлсөж, цангадаг, чамаар хариулуулахаар хүлээж байгаа өрөвдөлтэй, ядуу, чин сүсэгт шашны итгэгчдэд өөрийн үзсэн, туулсан зүйлийг хэрхэн дамжуулах вэ? Чамаар хариулуулах гээд ямар янзын хүмүүс чамайг хүлээж байгаа бол? Чи төсөөлж чадах уу? Чи үүрэх ачаа, даалгавар, үүрэг хариуцлагаа мэдэж байна уу? Түүхэн үүрэг хариуцлагын мэдрэмж чинь хаана байна вэ? Чи яаж дараагийн эрин үеийн эзэн болох вэ? Чамд эзэн хүний хүчтэй мэдрэмж бий юу? Бүх зүйлийн эзэн гэдгийг чи хэрхэн тайлбарлах вэ? Энэ нь үнэхээр бүх амьд амьтан болон дэлхий дээрх бүх зүйлийн эзэн үү? Ажлын дараагийн үе шат руу урагшлах ямар төлөвлөгөө чамд байна вэ? Чамайг хоньчноо болгохоор хэдэн хүн хүлээж байгаа вэ? Чиний даалгавар хүнд үү? Тэд ядуу, өрөвдөлтэй, сохор, аргаа барсан бөгөөд харанхуйд уйлж байна—зам хаана байна вэ? Харвах од мэт гэрэл гэнэт бууж, хүнийг маш олон жилийн турш дарангуйлсан харанхуйн хүчийг сарниулахыг тэд ямар их хүлээдэг билээ. Тэд ямар их дэнслэн найдаж, үүнийг өдөр шөнөгүй мөрөөдөж байгааг хэн мэдэх юм бэ? Гүнээ зовж буй энэ хүмүүс гэрэл гарах өдөр ч суллагдах итгэл найдваргүйгээр харанхуй гянданд хоригдсоор байдаг; тэд хэзээ гашуудан уйлахаа болих вэ? Амар заяа үзээгүй энэ сул дорой сүнснүүд үнэхээр асар их золгүй явдлыг амсаж байгаа. Тэд өршөөлгүй хүлээс болон байрандаа бэхэжсэн түүхэнд аль хэдийн хүлэгдсэн. Тэдний гашуудан уйлах чимээг хэн сонссон бэ? Гунигтай царайг нь хэн харсан бэ? Бурханы зүрх сэтгэл хэчнээн гашуудаж, түгшиж байдгийг чи ер нь бодож үзэж байсан уу? Өөрийн гараар бүтээсэн гэмгүй хүн төрөлхтөн нь ийм тарчлаан амсаж байгааг Тэр яаж тэвчиж чадах юм бэ? Эцсийн эцэст, хүн төрөлхтөн бол хорлогдсон золгүй хүмүүс. Хэдийгээр хүн өнөөг хүртэл золоор амьд үлдсэн ч гэсэн хүн төрөлхтнийг муу ёрын нэгэн аль хэдийн хордуулсан гэдгийг хэн мэдэх билээ? Чи хохирогчдын нэг гэдгээ мартчихсан уу? Бурханыг гэх хайраасаа болоод чи амьд үлдсэн энэ хүмүүсийг аврахаар чармайхыг хүсэхгүй байна уу? Хүн төрөлхтнийг Өөрийн мах цус шиг хайрладаг Бурханы ачийг хариулахын тулд хамаг эрч хүчээ зориулахыг хүсэхгүй байна уу? Эцсийн эцэст Бурханаар ашиглуулан энэхүү ер бусын амьдралаар амьдрахыг чи хэрхэн тайлбарлах вэ? Чамд сүсэг бишрэлтэй, Бурханд үйлчилдэг хүний утга учиртай амьдралаар амьдрах шийдвэр болон итгэл үнэхээр байна уу?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи ирээдүйн үүрэгтээ хэрхэн хандах ёстой вэ?”-ээс

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 464

Хүн Надад итгэдэг боловч Надад гэрчлэл хийж чаддаггүй, Өөрийгөө таниулахаас минь өмнө Намайг гэрчилж чадахгүй. Намайг бүтээлүүд болон бүх ариун хүнээс давуу гэдгийг л хүн хардаг бөгөөд Миний хийдэг ажлыг хүн хийж чадахгүй гэдгийг хардаг. Тиймээс иудейчүүдээс эхлээд өнөө үеийн хүмүүс хүртэл Миний суу алдарт үйл хэргийг харсан хэн боловч ердөө л Миний талаарх сониуч зангаар дүүрдэг, гэвч ганц ч бүтээл Надад амаараа гэрчлэл хийж чадаагүй. Миний Эцэг л Надад гэрчлэл хийсэн; Тэрээр Надад зориулан бүх бүтээлийн дунд зам гаргаж өгсөн. Эс бөгөөс, Намайг яаж ч ажиллалаа гэсэн, бүтээлийн Эзэн гэдгийг минь хүн хэзээ ч мэдэхгүй байх байв, учир нь хүн Надаас авахыг л мэддэг ба Миний ажлаас болж Надад итгэдэг юм биш. Би гэм зэмгүй бөгөөд аль ч талаараа нүгэлтэн биш учраас, олон тооны нууцыг тайлбарлаж чаддаг учраас, олон түмний дээр байдаг учраас, эсвэл Надаас ихээхэн ашиг тус хүртсэн учраас л хүн Намайг мэддэг. Гэвч Намайг бүтээлийн Эзэн гэдэгт итгэдэг хүн тун цөөхөн байдаг. Ийм учраас хүн яагаад Надад итгэдгээ мэддэггүй гэж Би хэлдэг; хүн Надад итгэхийн зорилго, ач холбогдлыг мэддэггүй. Хүний бодит байдал тун дутуу дулимаг, ийм болохоор тэр Надад гэрчлэл хийх нөхцөлийг бараг бүрдүүлээгүй. Та нар жинхэнэ итгэлээр маш хомс бөгөөд хэтэрхий багыг олж авсан тул маш бага гэрчлэлтэй байдаг. Түүнчлэн та нар хэтэрхий багыг ойлгож, хэтэрхий их зүйлээр дутагддаг, ийм болохоор та нар Миний үйл хэргийг гэрчлэх шаардлагыг бараг хангадаггүй. Та нар үнэндээ нэлээд шийдэмгий, гэвч та нар Бурханы мөн чанарыг амжилттай гэрчилж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байна уу? Та нарын туулсан, үзэж харсан зүйл өмнөх үеийн эш үзүүлэгчид, ариун хүмүүсийнхээс давдаг, гэхдээ та нар өмнөх үеийн эш үзүүлэгчид болон ариун хүмүүсийн үгээс илүү агуу гэрчлэл хийж чадах уу? Одоо та нарт Миний хайрладаг зүйл Мосегийнхоос давж, Давидынхаас илүү гардаг, иймээс та нарын гэрчлэл ч Мосегийнхоос давж, үг чинь ч Давидынхаас илүү байгаасай гэж Би шаарддаг. Би та нарт зуу дахин ихийг өгдөг тул та нараас ч бас Надад тэр хэрээр эргүүлэн төл гэж шаарддаг. Би бол хүн төрөлхтөнд амь хайрладаг Нэгэн гэдгийг та нар мэдэх ёстой, мөн та нар Надаас амь хүлээн авдаг бөгөөд Надад гэрчлэл хийх ёстой. Энэ бол та нарын үүрэг, мөн Миний та нарт илгээдэг, Миний төлөө та нарын хийх учиртай зүйл юм. Би та нарт Өөрийн бүх алдрыг хайрлаж, сонгогдсон хүмүүс болох израильчуудын хэзээ ч аваагүй амийг хайрласан. Та нар Надад гэрчлэл хийж, залуу насаа Надад зориулж, амиа өгөх учиртай. Миний алдар суугаа хайрласан хэн боловч Надад гэрчлэл хийж, Миний төлөө амиа өгөх ёстой. Үүнийг Би аль эрт урьдчилан тогтоосон. Та нарт алдар суугаа хайрладаг минь та нарын ерөөл бөгөөд Миний алдрыг гэрчлэх нь та нарын үүрэг билээ. Та нар ерөөл хүртэхийн тулд л Надад итгэсэн бол Миний ажил багахан ач холбогдолтой байж, та нар ч бас үүргээ биелүүлж байгаа биш юм. Израильчууд Миний өршөөл, хайр энэрэл болон агуу байдлыг л харсан бол иудейчүүд Миний тэвчээр болон золин авралыг л харсан. Тэд Миний Сүнсний ажлаас тун багыг харсан; тэдний ойлголтын түвшин та нарын харсан, сонссоны арван мянганы нэг л байсан. Та нарын харсан зүйл тэдний дундах ахлах тахилчдынхаас ч даван гардаг. Өнөөдөр та нарын ойлгосон үнэн тэднийхийг давдаг; та нарын өнөөдөр харсан зүйл Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үед харагдсан зүйлээс ч илүү байдаг бөгөөд та нарын туулсан зүйл Мосе, Елиагийнхаас ч даван гардаг. Учир нь израильчууд Еховагийн хуулийг л ойлгож, Еховагийн нурууг л харсан юм; иудейчүүд Есүсийн золин авралыг л ойлгож, Есүсийн хайрласан нигүүлслийг л хүлээн авсан бөгөөд иудей овгийн гэр доторх Есүсийн дүрийг л харсан билээ. Өнөөдөр та нар Еховагийн алдар, Есүсийн золин аврал болон Миний өнөөдрийн бүх үйл хэргийг хардаг билээ. Түүнчлэн та нар Миний Сүнсний үгийг сонсож, Миний мэргэн ухааныг мэдэрч, Миний гайхамшгийг мэдэж авч, Миний зан чанарын талаар олж мэдсэн. Би бас та нарт удирдлагын төлөвлөгөөгөө бүгдийг нь ярьсан. Та нарын харсан зүйл элэгсэг, өршөөнгүй Бурхан төдийгүй, мөн зөвт байдлаар дүүрэн Бурхан билээ. Та нар Миний ажлын гайхамшгийг харж, ширүүн уур хилэн, сүр жавхлангаар дүүрэн болохыг минь ч мэдсэн. Нэн ялангуяа та нар израилийн гэрт дүрэлзсэн уур хилэнгээ буулгасныг минь мэдсэн ба өнөөдөр энэ нь та нар дээр ирсэн. Та нар Исаиа, Иохан нараас ч илүүтэйгээр Миний тэнгэр дэх нууцуудыг ойлгосон; та нар өмнөх үеийн бүх ариун хүнээс илүүгээр Миний хайр татам, эрхэм байдлыг мэддэг. Та нар Миний үнэн, зам, амийг хүлээн авсан төдийгүй, харин Иоханыхаас ч агуу үзэгдэл, илчлэлийг хүлээн авсан юм. Та нар илүү олон нууцыг ойлгож, Миний үнэн төрхийг харсан; та нар Миний шүүлтийг илүү их хүлээн зөвшөөрч, Миний зөвт зан чанарыг илүү их мэдсэн. Иймээс та нар эцсийн өдрүүдэд төрсөн хэдий ч, ойлгодог зүйл чинь урьд үе, өнгөрсөн үеийнх байдаг; та нар бас өнөөдрийн зүйлийг туулсан бөгөөд үүнийг Би Өөрөө хийсэн билээ. Би та нарт дэндүү ихийг өгч, та нар ч Надаас ихийг харсан болохоор та нараас Миний шаарддаг зүйл байж боломгүй юм биш. Тиймээс, өмнөх үеийн ариун хүмүүст хандан Намайг гэрчлээч гэж Би та нараас хүсдэг, энэ бол Миний зүрх сэтгэлийн цорын ганц хүсэл билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи итгэлийн талаар юу мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 465

Одоо чи Надад яагаад итгэдгээ үнэхээр мэдэх үү? Миний ажлын зорилго болоод ач холбогдлыг чи үнэхээр мэдэх үү? Үүргээ үнэхээр мэдэх үү? Миний гэрчлэлийг үнэхээр мэдэх үү? Чи Надад зүгээр л итгэдэг боловч Миний алдар болоод гэрчлэл чамаас харагддаггүй бол чамайг Би аль эрт таягдан хаячихсан. Бүхнийг мэддэг хүмүүс бүр ч илүүтэйгээр Миний нүдэн дэх өргөс, Миний гэр дэх бул хар чулуу төдий юм. Тэд бол Миний ажлаас бүрмөсөн шигшигдэх өчүүхэн ч хэрэггүй, ямар ч үнэ цэнгүй үрийн сүүлнүүд; Би аль хэдийн тэднийг жигшсэн юм. Өчүүхэн ч гэрчлэлгүй хүмүүсийн хувьд, Миний уур хилэн үргэлж тэдэн дээр байж, Миний саваа хэзээ ч тэднээс холдохгүй. Би аль эрт тэднийг муу ёрын нэгний гарт шилжүүлсэн бөгөөд тэдэнд Миний ерөөл огтхон ч байхгүй. Тэр өдөр тэдний гэсгээлт нь мунхаг эмэгтэйчүүдийнхээс илүү гашуун байх болно. Одоо Би Өөрийн хийх үүрэгт ажлаа л хийж байгаа; Би эдгээр үрийн сүүлийн хамтаар бүх буудайг багцалж бооно. Энэ бол Миний одоогийн ажил юм. Намайг шигших үед эдгээр үрийн сүүл бүгд шигшигдэнэ, дараа нь буудайн үр тариаг агуулахад цуглуулж, шигшигдсэн үрийн сүүлийг үнс нурам болтол нь шатаахаар галд хийх болно. Одоо Миний ажил бол зүгээр л бүх хүнийг багцлан боох буюу бүрэн байлдан дагуулах явдал юм. Дараа нь Би бүх хүний төгсгөлийг илчлэхийн тулд шигшиж эхлэх болно. Иймээс чи одоо Намайг яаж сэтгэл хангалуун байлгахыг болон Надад итгэх зөв замд яаж орохыг мэдэх ёстой. Би чиний одоогийн үнэнч зан, дуулгавартай байдал, одоогийн хайр болон гэрчлэлийг л хүсдэг. Энэ мөчид чи гэрчлэл гэж юу болох, хайр гэж юу болохыг мэдэхгүй байсан ч гэсэн өөрт байгаа бүхнээ Надад авчирч, өөртөө байгаа цорын ганц үнэт эрдэнэс болох үнэнч зан, дуулгавартай байдлаа Надад өгөх ёстой. Сатаныг Би ялсан тухай гэрчлэл нь хүний үнэнч зан, дуулгавартай байдал дотор оршдог бөгөөд хүнийг Би бүрэн байлдан дагуулсан тухай гэрчлэл ч гэсэн мөн адил гэдгийг чи мэдэх ёстой. Чи Надад итгэхдээ Надад гэрчлэл хийж, өөр хэнд ч биш Надад үнэнч байж, эцсээ хүртэл Надад дуулгавартай байх үүрэгтэй. Ажлынхаа дараагийн алхмыг эхлэхээс минь өмнө чи Надад хэрхэн гэрчлэл хийх вэ? Надад чи яаж үнэнч, дуулгавартай байх вэ? Чи өөрийн чиг үүрэгт бүх үнэнч байдлаа зориулах уу, эсвэл зүгээр л болих уу? Чи Миний зохицуулалт бүрд (үхэл, сүйрэл байсан ч гэсэн) захирагдахыг илүүд үзэх үү, эсвэл Миний гэсгээлтээс зайлсхийхийн тулд замын хагасаас зугтах уу? Надад гэрчлэл хийж, Надад үнэнч, дуулгавартай байг гэсэндээ Би чамайг гэсгээдэг. Мөн одоогийн гэсгээлт нь Миний ажлын дараагийн алхмыг өрнүүлж, ирээдүйн ажил саадгүй урагшлахын төлөө байдаг. Тиймээс чамайг ухаалаг байж, өөрийн амь болоод оршин тогтнолын ач холбогдлыг ямар ч үнэ цэнгүй атга шороо мэт үзэхгүй байхыг Би зөвлөж байна. Миний айсуй ажил яг ямар байхыг чи мэдэх үү? Ирэх өдрүүдэд Миний яаж ажиллахыг, Миний ажил хэрхэн өрнөхийг чи мэдэх үү? Чи Миний ажлыг мэдэрч туулах ач холбогдлыг төдийгүй, Надад итгэдгийнхээ ач холбогдлыг мэдэх хэрэгтэй. Би маш их ажил хийсэн, Би чиний бодсон шиг замынхаа хагаст больж яаж чадах билээ? Би ийм өргөн цар хүрээтэй ажил хийсэн; яаж Би үүнийгээ үгүй хийж чадах билээ? Би энэ эрин үеийг дуусгавар болгохоор ирсэн. Энэ бол үнэн, гэвч үүнээс гадна Би шинэ эрин үеийг эхлүүлж, шинэ ажлыг эхлүүлж, цаашлаад хаанчлалын сайн мэдээ түгээх гэж байгааг чи бүр мэдэх ёстой. Тиймээс одоогийн ажил нь зөвхөн эрин үеийг эхлүүлж, хожмын цагт сайн мэдээ түгээх, ирээдүйд эрин үеийг төгсгөл болгох суурийг тавих явдал юм гэдгийг чи мэдэх хэрэгтэй. Миний ажил чиний боддог шиг тийм ч энгийн биш, чиний итгэдэг шиг ямар ч үнэ цэнгүй, утга учиргүй ч биш. Тиймээс Би үүнийг мөн л хэлэх ёстой: Чи Миний ажилд амиа зориулах учиртай бөгөөд өөрийгөө Миний алдрын төлөө зориулах ёстой. Надад гэрчлэл хийхийг чинь Би бүр ч удаан хүсэн хүлээсэн, Миний сайн мэдээг түгээхийг чинь Би бүр ч удаан хүсэн хүлээсэн. Чи Миний зүрх сэтгэлийг ойлгох учиртай.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи итгэлийн талаар юу мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 466

Хэдийгээр та нарын итгэл маш чин сэтгэлийн боловч та нарын дундаас хэн нь ч Намайг нэгд нэггүй тайлбарлаж чадахгүй, хэн нь ч өөрсдийн хардаг бүх бодит байдлыг бүрэн гэрчилж чадахгүй. Энэ талаар бодоод үз: Яг одоо та нарын ихэнх нь үүргээ хөсөр хаяад оронд нь махан биеийн зүйлсийн араас хөөцөлдөж, махан биеэ ханган, махан биеийн ташаалд шунадаг. Та нар өчүүхэн үнэнийг эзэмшдэг. Тэгэхээр та нар харсан бүхнээ гэрчилж яаж чадах юм бэ? Та нар Миний гэрчлэгчид байж чадна гэдэгтээ үнэхээр итгэлтэй байна уу? Хэрвээ нэг л өдөр чи өнөөдрийн харсан бүхнээ гэрчилж чадахгүй бол бүтээгдсэн зүйлийн чиг үүргээ алдсан байх болно; чиний оршин тогтнол ямар ч утга учиргүй байна. Чи хүн байх үнэ цэнгүй байх болно. Чи хүн биш байна гэж хэлж бүр ч болох юм! Би та нар дээр хэмжээлшгүй их ажил хийсэн, гэвч одоогоор чи юу ч сурахгүй, юу ч мэдэхгүй, шал дэмий ажиллаж байгаа учраас ажлаа өргөжүүлэх цаг Надад ирэхэд чи бүлх залгисан мэт гөлрөн ширтэж, ямар ч нэмэргүй байх болно. Тэр нь чамайг бүх цаг үеийн нүгэлтэн болгохгүй гэж үү? Тэр цаг ирэхэд чи гүн гүнзгий харууслыг мэдрэхгүй гэж үү? Чи гутрал цөхрөлд живэхгүй гэж үү? Би сэлгүүцэж, уйдсандаа энэ бүх ажлыг хийж байгаа юм биш, харин хожмын ажлынхаа суурийг тавихын тулд хийж байгаа юм. Би мухардалд орж, ямар нэг шинэ зүйлийг хийхээс өөр аргагүй болсон хэрэг биш. Чи Миний хийдэг ажлыг ойлгох ёстой; энэ нь гудамжинд тоглож буй хүүхдийн хийдэг зүйл биш, харин Миний Эцэгийг төлөөлөн хийгддэг ажил юм. Би Өөрөө энэ бүхнийг ганцаараа хийж байгаа юм биш, харин ч Өөрийн Эцэгийг төлөөлдөг гэдгийг та нар мэдэх хэрэгтэй. Энэ зуур та нарын үүрэг бол зүгээр л дагах, дуулгавартай байх, өөрчлөгдөх болон гэрчлэх явдал юм. Та нарын ойлгох ёстой зүйл бол яагаад Надад итгэх ёстой вэ гэдэг явдал; энэ бол та нарын дор бүрнээ ойлгох ёстой хамгийн чухал асуулт мөн. Миний Эцэг Өөрийн алдрын төлөө, дэлхийг бүтээсэн мөчөөсөө л та бүгдийг Миний төлөө урьдчилан тогтоосон. Тэрээр Миний ажлын төлөө болон Өөрийнхөө алдрын төлөө л та нарыг урьдчилан тогтоосон билээ. Миний Эцэгээс болж та нар Надад итгэдэг; Миний Эцэг урьдчилан тогтоосон учраас л та нар Намайг дагадаг. Үүний алийг нь ч та нар өөрсдөө сонгосон юм биш. Та нар бол Намайг гэрчлүүлэх зорилгоор Миний Эцэгийн Надад өгсөн хүмүүс юм гэдгийг ойлгох чинь бүр ч чухал юм. Тэр та нарыг Надад өгсөн учраас та нар Миний өгдөг зам болон Миний заадаг зам, бас үгийг даган мөрдөх ёстой, учир нь Миний замыг даган мөрдөх нь та нарын үүрэг билээ. Энэ нь Надад итгэх итгэлийн чинь анхдагч зорилго юм. Тиймээс Би та нарт ингэж хэлдэг: Та нар бол ердөө л Миний замыг дагуулахын тулд Миний Эцэгийн Надад өгсөн хүмүүс билээ. Гэсэн ч та нар зөвхөн Надад итгэдэг; та нар израиль гэр бүлээс гаралтай биш, харин эртний могойн төрөл учраас Минийх биш. Миний төлөө гэрчлэл хийхийг л Би та нараас шаардаж байна, гэхдээ өнөөдөр та нар Миний замаар алхах ёстой. Энэ бүхэн нь ирээдүйн гэрчлэлийн төлөө байдаг. Хэрвээ та нар зөвхөн Миний замыг сонсдог хүмүүс шиг л үйлдэх юм бол ямар ч үнэ цэнгүй байх бөгөөд Миний Эцэг та нарыг Надад өгсний ач холбогдол алдагдана. Та нарт хэлэх гэж Миний зүтгээд байгаа зүйл бол энэ: Та нар Миний замаар алхах ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы тухай чиний ойлголт юу вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 467

Ариун Сүнс одоо чуулган дотор хэрхэн ажиллаж байна вэ? Чи үүнийг эзэмшсэн байна уу? Ах эгч нарын хамгийн том бэрхшээл юу вэ? Тэдэнд юу хамгийн их дутагддаг вэ? Одоогоор зарим хүн шалгалт дунд идэвхгүй байдаг, зарим нь бүр гомдоллодог, Бурхан үг хэлэхээ больсон учраас зарим нь урагшлахаа больдог. Хүмүүс Бурханд итгэх итгэлийн зөв замд ороогүй. Тэд бие даан амьдарч чаддаггүй бөгөөд сүнслэг амьдралаа хадгалж чаддаггүй. Бурханыг ярих үед дагалдаж, эрч хүчтэйгээр эрэлхийлж, хэрэгжүүлэхэд бэлэн байдаг зарим хүн бий. Гэвч Бурхан үг хэлэхгүй бол тэд урагшлахаа больдог. Хүмүүс Бурханы хүслийг зүрх сэтгэлдээ одоо ч ойлгоогүй бөгөөд Бурханыг аяндаа хайрладаггүй; өмнө нь тэд албан хүчээр Бурханыг дагадаг байсан. Одоо Бурханы ажлаас залхдаг зарим хүн бий. Тэд бүгд аюулд байгаа биш гэж үү? Маш олон хүн зүгээр л аргацаах байдалтай байна. Хэдийгээр тэд Бурханы үгийг идэж ууж, Түүнд залбирдаг ч бүгд хайнга ханддаг. Нэгэн цагт өөрсдийг нь хөдөлгөж байсан урам зориг тэдэнд байдаггүй бөгөөд ихэнх хүмүүс Бурханы цэвэршүүлж, төгс болгох ажлыг сонирхдоггүй. Яг л тэдэнд ямар ч дотоод хөдөлгөгч хүч байгаагүй мэт байдаг бөгөөд гэм бурууд дийлдсэн ч Бурханд өртэй гэдгээ мэдэрдэггүй ба харамсахаа мэддэггүй. Тэд үнэнийг эрэлхийлдэггүй, бас чуулганыг орхидоггүй. Зөвхөн түр зуурын зугаа цэнгэл хайдаг. Энэ бол хамгийн усан тэнэг хүн! Цаг нь ирэхэд тэд бүгд хаягдах бөгөөд нэг нь ч аврагдахгүй! Хэрвээ нэг удаа аврагдсан бол үүрд аврагдана гэж чи боддог уу? Энэ нь зүгээр л хүмүүсийг хуурч мэхлэх оролдлого юм! Амь руу орохыг эрэлхийлдэггүй бүх хүн гэсгээгдэнэ. Ихэнх хүмүүс амь руу орохыг, үзэгдлүүдийг, эсвэл үнэнийг хэрэгжүүлэхийг огт сонирхдоггүй. Тэд орохоор эрэлхийлдэггүй бөгөөд илүү гүнзгий орохоор бүр ч эрэлхийлдэггүй. Тэд өөрсдийгөө сүйрүүлж байгаа биш гэж үү? Яг одоо нөхцөл байдал нь улам бүр дээрдсээр байгаа хэсэг хүмүүс бий. Ариун Сүнс ажиллах тусам тэд илүү их итгэлтэй болдог ба туршлагажих тусмаа Бурханы ажлын гүн гүнзгий нууцыг төдий чинээ их мэдэрдэг. Илүү гүнзгий орох тусмаа тэд илүү их ойлгодог. Тэд Бурханы хайр маш агуу гэдгийг мэдэрч, дотроо тайван, гэгээрэлтэй санагддаг. Мөн Бурханы ажлын талаар ойлголттой болдог. Энэ бол Ариун Сүнсний ажилладаг хүмүүс юм. Зарим хүн, “Бурханы шинэ үг байхгүй байсан ч би үнэнийг илүү гүнзгий эрж хайх ёстой, өөрийн бодит туршлагын бүх зүйлд нухацтай хандаж, Бурханы үгийн бодит байдал руу орох ёстой” гэж хэлдэг. Ийм хүнд Ариун Сүнсний ажил байдаг. Хэдийгээр Бурхан хүн нэг бүрд царайгаа харуулдаггүй, тэднээс нуугдаж, ганц ч үг айлддаггүй бөгөөд заримдаа хүмүүс дотроо бага зэрэг цэвэршүүлэлт туулдаг ч Бурхан тэднийг бүрэн орхиогүй. Хэрвээ хүн өөрийн хэрэгжүүлэх ёстой үнэнийг хадгалж чадахгүй бол түүнд Ариун Сүнсний ажил байхгүй байх болно. Цэвэршүүлэлтийн хугацаанд, Бурхан Өөрийгөө харуулахгүй байх хугацаанд хэрвээ чи өөртөө итгэлгүй байж, далдичдаг бол, Бурханы үгийг туулахад анхаарлаа хандуулдаггүй бол энэ нь Бурханы ажлаас зугтааж буй хэрэг юм. Дараа нь чи хаягдах болно. Бурханы үг рүү орохоор эрж хайдаггүй хүмүүс Түүний төлөө гэрчлэлд зогсож чадахгүй. Бурханд гэрчлэл хийж, Түүний хүслийг хангаж чаддаг хүмүүс бүгд Бурханы үгийг эрэлхийлэх урам зоригтоо бүрэн найддаг. Хүмүүст Бурханы хийдэг ажил нь үндсэндээ үнэнийг олж авах боломжийг тэдэнд олгох явдал юм; чамаар амийг эрэлхийлүүлэх нь чамайг төгс болгохын төлөө байдаг бөгөөд энэ нь бүгд чамайг Бурханд ашиглагдахад тохирохуйц болгохын төлөө байдаг. Чиний одоо эрэлхийлж буй бүхэн зөвхөн нууцуудыг чагнаж, Бурханы үгийг сонсож, нүдээ хужирлаж, ямар нэг шинэ зүйлийг харж, эсвэл чиг хандлага юу болохыг харж, сониуч зангаа хангах явдал юм. Хэрвээ зүрх сэтгэлд чинь иймэрхүү санаа зорилго байгаа бол чи Бурханы шаардлагыг хангаж чадахгүй. Үнэнийг эрэлхийлдэггүй хүмүүс эцсийг нь хүртэл дагаж чадахгүй. Одоо, Бурхан ямар нэг зүйл хийхгүй байгаа юм биш—хүмүүс Бурханы ажлаас залхсан учраас хамтран ажиллахгүй байгаа юм. Тэд Түүний ерөөлийн үгийг сонсохыг л хүсдэг бөгөөд хүнийг шүүж, гэсгээсэн үгийг нь сонсохыг хүсдэггүй. Үүний шалтгаан юу вэ? Яагаад гэвэл, хүмүүсийн ерөөл хүртэх гэсэн хүсэл биелээгүй учраас тэд идэвхгүй, сул дорой болдог. Бурхан Өөрийг нь дагах боломжийг хүмүүст зориуд олгодоггүй юм биш, мөн хүнд зориуд цохилт өгч байгаа юм биш. Өөрсдийнх нь санаа зорилго зохисгүй байгаа учраас хүмүүс идэвхгүй, сул дорой байдаг. Бурхан бол хүнд амь өгдөг Бурхан бөгөөд хүнийг үхэлд аваачиж чадахгүй. Хүмүүсийн идэвхгүй, сул дорой байдал, ухралт няцалт бүгд өөрсдөөс нь үүдэлтэй.

Бурханы одоогийн ажил нь хүмүүст зарим нэг цэвэршүүлэлт авчирдаг бөгөөд энэхүү цэвэршүүлэлт дотор бат зогсож чаддаг хүмүүс л Бурханы сайшаалыг хүртэнэ. Тэр яаж Өөрийгөө нууж, үг хэлэхгүй, ажиллахгүй байсан ч хамаагүй чи одоо ч эрч хүчтэйгээр эрэлхийлж чадна. Бурхан чамайг голох болно гэж хэлсэн ч гэсэн чи Түүнийг дагасаар байна. Энэ нь Бурханы төлөө гэрчлэлд зогсож байгаа хэрэг юм. Хэрвээ Бурхан чамаас Өөрийгөө нуугаад чи Түүнийг дагахаа боливол энэ нь Бурханы төлөө гэрчлэлд зогсож байгаа хэрэг мөн үү? Хэрвээ хүмүүст бодитой оролт байхгүй бол тэдэнд бодитой биеийн хэмжээ байдаггүй бөгөөд асар том шалгалттай үнэхээр тулгарах үедээ тэд бүдэрдэг. Бурхан яг одоо үг хэлэхгүй байгаа, эсвэл Түүний хийж байгаа зүйл үзэлтэй чинь нийцдэггүй бол чи зүгээр биш байна. Хэрвээ Бурхан одоо чиний үзлийн дагуу үйлдэж байсан бол, хэрвээ Тэр чиний хүслийг хангаж байсан бол чи босоод хүч чадалтайгаар эрэлхийлж чаддаг, тэгвэл чи чухамдаа юунд найдаж амьдардаг бэ? Хүний сониуч занд бүрэн найдаж амьдардаг олон хүн байгаа гэж Би хэлдэг. Тэдэнд эрж хайх жинхэнэ зүрх сэтгэл огтоос байдаггүй. Үнэн рүү орохоор эрэлхийлдэггүй, харин өөрсдийн сониуч занд түшиглэн амьдардаг хүмүүс бол аюулд буй жигшмээр хүмүүс мөн! Бурханы янз бүрийн ажил нь бүгд хүнийг төгс болгохын төлөө байдаг. Гэвч хүмүүс үргэлж сониучирхаж, цуу ярианы талаар асууж лавлах дуртай байдаг бөгөөд Израильд юу тохиолдсон, Египетэд газар хөдөлсөн эсэх гэхчлэн гадаадад юу болж байгаа талаар анхаарал тавьж байдаг—тэд аминч хүслээ хангах шинэ, хачин зүйлсийг үргэлж хайж байдаг. Тэд амийг эрэлхийлдэггүй, төгс болгуулахыг ч зорьдоггүй, зөвхөн Бурханы өдөр аль болох хурдан ирэхийг эрж хайдаг, ингэснээр тэдний сайхан мөрөөдөл биелж, хэрээс хэтэрсэн хүслүүд нь гүйцэлдэж болох юм. Тийм хүн бол бодит байдлыг эрхэмлэдэггүй—бүгд буруу үзэл бодолтой хүмүүс юм. Үнэнийг эрж хайх нь хүний Бурханд итгэх итгэлийн үндэс суурь мөн. Хэрвээ хүмүүс амь руу орохоор эрэлхийлдэггүй, Бурханыг хангалуун байлгахаар эрж хайдаггүй бол шийтгэл хүлээнэ. Шийтгүүлэх хүмүүс бол Бурханы ажлын цаг үед Ариун Сүнсний ажилгүй хүмүүс юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурханд өгсөн үнэнч байдлаа хадгалах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 468

Бурханы ажлын энэ үе шатанд хүмүүс Түүнтэй хэрхэн хамтран ажиллах ёстой вэ? Бурхан одоогоор хүмүүсийг туршиж байгаа. Тэр үг айлдахгүй байгаа; Өөрийгөө далдалж, хүмүүстэй шууд холбоо тогтоохгүй байгаа. Гаднаас нь харахад Тэр ажиллахгүй байгаа юм шиг харагддаг боловч үнэндээ одоо ч хүний дотор ажиллаж байгаа. Амь руу орохыг эрэлхийлдэг хэн боловч амийн эрэл хайгуулын үзэгдэлтэй байдаг бөгөөд Бурханы ажлыг бүрэн дүүрэн ойлгодоггүй байсан ч гэсэн тэдэнд эргэлзээ байдаггүй. Шалгалтуудын дунд чи, Бурханы хийхийг хүсдэг зүйл, гүйцэлдүүлэхийг хүсдэг ажлыг мэддэггүй байсан ч гэсэн, хүнийг гэсэн Бурханы санаа бодол үргэлж/ сайн байдгийг мэдэх хэрэгтэй. Хэрвээ чи Түүнийг үнэн зүрх сэтгэлээр эрэлхийлдэг бол Тэр хэзээ ч чамайг орхихгүй бөгөөд эцэст нь чамайг гарцаагүй төгс болгож, хүмүүсийг зохих хүрэх газарт нь аваачна. Бурхан одоогоор хүмүүсийг хэрхэн туршиж байгаагаас үл хамааран нэг л өдөр Тэр хүмүүст зохих үр дүнг нь өгч, хийсэн зүйлд нь үндэслэн зохих залхаан цээрлүүлэлтийг ногдуулах болно. Бурхан хүмүүсийг тодорхой нэг цэгт хүртэл хөтлөөд, дараа нь зүгээр л тэднийг орхиж, үл ойшоохгүй. Учир нь Тэр бол итгэмжит Бурхан. Энэ үе шатанд Ариун Сүнс цэвэршүүлэлтийн ажил хийж байна. Тэр хүн нэг бүрийг цэвэршүүлж байгаа. Үхлийн шалгалт болон гэсгээлтийн шалгалтын ажлын алхамд, тухайн үеийн цэвэршүүлэлт нь бүгд үгээр хийгддэг цэвэршүүлэлт байсан. Хүмүүс Бурханы ажлыг биеэр туулахдаа эхлээд Түүний одоогийн ажлыг ойлгож, хүн хэрхэн хамтран ажиллах хэрэгтэйг мэдэх ёстой. Энэ нь хүн бүрийн ойлгох ёстой зүйл. Бурхан яаж хийх нь хамаагүй, Цэвэршүүлэлт ч бай, эсвэл Тэр үг хэлэхгүй байгаа ч бай, Товчхондоо гэвэл Бурханы ажлын алхам бүр хүний үзэлтэй нийцдэггүй. Тэдгээр нь бүгд хүмүүсийн үзлийг эвдэж, үүнийг даван гардаг. Энэ бол Түүний ажил. Гэхдээ, Бурханы ажил тодорхой үе шатанд хүрсэн тул Тэр ямартай ч бүх хүнийг үхэлд хүргэхгүй гэдэгт чи итгэх ёстой. Тэр хүнд амлалт болон ерөөлийн аль алийг өгдөг бөгөөд Түүнийг эрэлхийлдэг бүх хүн ерөөлийг нь олж авч чадна, харин тэгээгүй хүмүүсийг Бурхан таягдах болно. Энэ нь чиний эрэл хайгуулаас шалтгаалдаг. Ямартай ч, Бурханы ажил дуусах үед хүн нэг бүр тохирсон хүрэх газартай байх болно гэдэгт чи итгэх ёстой. Бурхан хүнийг сайхан хүсэл эрмэлзлээр хангасан боловч хэрвээ хүн эрэлхийлдэггүй бол тэдгээрийг олж авч чадахгүй. Чи одоо үүнийг харж чаддаг байх ёстой—Бурхан хүмүүсийг цэвэршүүлж, гэсгээх нь Түүний ажил, харин хүмүүсийн хувьд цаг үргэлжид зан чанарын өөрчлөлтийг эрэлхийлэх ёстой. Бодит туршлагадаа чи эхлээд Бурханы үгийг идэж, ууж чаддаг байх ёстой; мөн юу руу орох ёстойгоо болон өөрийн дутагдлыг Түүний үгэн дотроос олж мэдэж, өөрийн бодит туршлагатай уялдуулан орохоор эрж хайж, хэрэгжүүлэх учиртай Бурханы үгийн хэсгийг аваад хэрэгжүүлэхээр хичээх ёстой. Бурханы үгийг идэж, уух нь нэгээхэн тал бөгөөд чуулганы амьдралыг хадгалахын сацуу хэвийн сүнслэг амьдралтай байж, одоогийн бүх төлөв байдлаа Бурханд өгч чаддаг байх ёстой. Түүний ажил хэрхэн өөрчлөгдөх нь хамаагүй, сүнслэг амьдрал чинь хэвийн хэвээрээ үлдэх ёстой. Зохих ёсоор орох оролтыг чинь сүнслэг амьдрал хадгалж чадна. Бурхан юу хийх нь хамаагүй, чи сүнслэг амьдралаа тасралтгүй үргэлжлүүлж, үүргээ биелүүлж чаддаг байх учиртай. Энэ бол хүмүүсийн хийх ёстой зүйл. Энэ нь Ариун Сүнсний бүх ажил боловч хэвийн нөхцөл байдалтай хүмүүсийн хувьд энэ нь төгс болгуулж байгаа хэрэг. Хэвийн бус нөхцөл байдалтай хүмүүст энэ нь шалгалт юм. Ариун Сүнсний цэвэршүүлэлтийн ажлын өнөөгийн үе шатанд зарим хүн, “Бурханы ажил маш гайхалтай ба хүмүүс үнэхээр цэвэршүүлэгдэх хэрэгтэй, эс тэгвээс тэдний биеийн хэмжээ дэндүү жижиг байх бөгөөд тэд Бурханы хүсэлд хүрэх аргагүй байх болно” гэж хэлдэг. Гэсэн хэдий ч нөхцөл байдал нь сайн бус хүмүүсийн хувьд энэ нь Бурханыг эрэлхийлэхгүй байх шалтгаан, цугларалтад оролцохгүй байх, эсвэл Бурханы үгийг идэж, уухгүй байх шалтгаан болдог. Бурханы ажлын хувьд Тэр яаж хийдэг, эсвэл яаж өөрчлөгддөг нь хамаагүй хүмүүс ядаж л хэвийн сүнслэг амьдралаа хадгалах ёстой. Чи сүнслэг амьдралынхаа одоогийн үе шатанд хайнга байгаагүй байж магадгүй боловч чи бас л ихийг олж авсангүй; чи тийм ч их ургац хураасангүй. Иймэрхүү нөхцөлд чи дүрмийг дагах л ёстой; аминдаа хохирол амсахгүйн тулд, Бурханы хүслийг хангалуун байлгахын тулд чи эдгээр дүрмийг мөрдөх ёстой. Хэрвээ сүнслэг амьдрал чинь хэвийн бус бол чи Бурханы одоогийн ажлыг ойлгож чадахгүй; энэ нь чиний үзэлтэй огт нийцдэггүй гэдгийг чи үргэлж мэдэрдэг ба Түүнийг дагахад бэлэн байдаг ч чамд дотоод хөдөлгөгч хүч дутагддаг. Иймээс Бурхан одоо яаж хийж байгаа нь хамаагүй, хүн хамтран ажиллах ёстой. Хэрвээ хүн хамтран ажилладаггүй бол Ариун Сүнс ажлаа хийж чадахгүй, хэрвээ хүмүүст хамтран ажиллах зүрх сэтгэл байхгүй бол Ариун Сүнсний ажлыг бараг олж авч чадахгүй. Хэрвээ чи Ариун Сүнсний ажлыг өөрийн дотор байлгахыг хүсэж, Бурханы сайшаалыг олж авахыг хүсэж байвал Бурханы өмнө анхны чин үнэнч байдлаа хадгалах ёстой. Одоо чи илүү гүнзгий ойлголттой, илүү дээр онолтой, эсвэл илүү их зүйлтэй байх шаардлагагүй—анхдагч суурин дээр Бурханы үгийг баримтлах нь л шаардлагатай бүхэн юм. Хэрвээ хүн Бурхантай хамтарч ажилладаггүй, гүнзгий орохоор эрэлхийлдэггүй бол нэгэнтээ тэдэнд байсан зүйлийг Бурхан булаан авна. Хүмүүс дотроо тав тухтай байдалд үргэлж шунадаг ба хэдийнээ бэлэн байгаа зүйлийг эдлэхийг илүүд үздэг. Тэд ямар ч төлөөс төлөхгүйгээр Бурханы амлалтыг олж авахыг хүсдэг. Энэ бол хүнд байдаг хэрээс хэтэрсэн бодол юм. Төлөөс төлөхгүйгээр амь олж авах—ер нь юу тийм амархан байсан юм бэ? Хүн Бурханд итгэж, амь руу орохоор эрж хайж, зан чанартаа өөрчлөлт хийхийг эрж хайх үедээ төлөөс төлж, Бурхан яаж ч хийсэн, Түүнийг үргэлж дагах ёстой. Энэ бол хүний хийх ёстой зүйл юм. Чи энэ бүхнийг дүрэм мэт дагадаг ч гэсэн үүнийг баримтлах ёстой бөгөөд шалгалтууд хэчнээн их байх нь хамаагүй Бурхантай харилцах хэвийн харилцаагаа орхиж болохгүй. Чи залбирч, чуулганы амьдралаа хадгалж, мөн ах эгч нартай хамт байх ёстой. Бурхан чамайг шалгахад чи мөн л үнэнийг эрж хайх ёстой. Энэ бол сүнслэг амьдралын төлөөх хамгийн наад захын зүйл юм. Үргэлж эрж хайж, хамтран ажиллахыг хичээдэг зүрх сэтгэлтэй байж, бүх эрч хүчээ ашиглах—үүнийг хийх боломжтой юу? Үүний үндсэн дээр ялган таних, бодит байдал руу орох нь чиний биелүүлж чадах зүйл болно. Төлөв байдал чинь хэвийн байх үед Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрөхөд амархан байдаг, мөн үнэнийг хэрэгжүүлэхэд хэцүү санагддаггүй бөгөөд Бурханы ажил гайхалтай гэдгийг чи мэдэрдэг. Гэвч нөхцөл байдал чинь тааруу байвал Бурханы ажил хэчнээн гайхалтай байсан ч, хэн нэгэн хэчнээн сайхан ярьсан ч, чи анхаарал хандуулах хүсэлгүй байдаг. Хүний нөхцөл байдал хэвийн бус байх үед Бурхан тэдний дотор ажиллаж чадахгүй бөгөөд тэд зан чанартаа өөрчлөлт гаргаж чадахгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурханд өгсөн үнэнч байдлаа хадгалах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 469

Хэрвээ хүнд ямар ч итгэл байдаггүй бол энэ замаар үргэлжлүүлэхэд амаргүй. Бурханы ажил хүмүүсийн үзэлтэй огт нийцдэггүй гэдгийг хүн бүхэн одоо харж чадна—Тэр хэр их ажил хийсэн ч бай, эсвэл хэчнээн их ярьсан ч бай, энэ нь хүний үзэлтэй огт нийцдэггүй. Тиймээс хүмүүс өөрсдийн аль хэдийн харсан зүйл болон туршлагаараа олж авсан зүйлийг баримталж чаддаг байх итгэлтэй, сэтгэлийн тэнхээтэй байх ёстой. Бурхан хүмүүст юу хийдэг нь хамаагүй, тэд өөрсдийн эзэмшдэг зүйлийг хамгаалж, Бурханы өмнө чин сэтгэлтэй байж, эцсээ хүртэл Түүнд үнэнч хэвээр байх ёстой. Энэ бол хүн төрөлхтний үүрэг. Хүмүүс хийх ёстой зүйлээ мөрдөх ёстой. Бурханд итгэх итгэл нь Түүнд дуулгавартай байж, Түүний ажлыг биеэр туулахыг шаарддаг. Бурхан маш их ажил хийсэн—хүмүүсийн хувьд энэ нь бүгд төгс болголт, цэвэршүүлэлт, түүнээс ч илүүтэйгээр гэсгээлт гэж хэлж болох юм. Хүний үзэлтэй нийцсэн Бурханы ажлын нэг ч алхам байгаагүй; хүмүүсийн эдэлсэн зүйл бол Бурханы хатуу үг юм. Бурханыг ирэх үед хүмүүс Түүний сүр жавхлан, уур хилэнг эдлэх ёстой, гэхдээ Түүний үг хэчнээн хатуу байх нь хамаагүй, Тэр хүнийг аварч, төгс болгохоор ирдэг. Бүтээл болохын хувьд хүмүүс биелүүлэх ёстой үүргээ биелүүлж, цэвэршүүлэлт дунд Бурханы төлөө гэрчлэлд зогсох ёстой. Шалгалт бүрд тэд гэрчлэх ёстой гэрчлэлээ баримталж, Бурханы төлөө цангинасан гэрчлэл хийх ёстой. Энэ бол ялагч юм. Бурхан чамайг хэрхэн цэвэршүүлсэн нь хамаагүй, чи бүрэн итгэлтэй хэвээр байж, Бурханд итгэх итгэлээ хэзээ ч алддаггүй. Чи хүний хийх ёстой зүйлийг хийдэг. Энэ бол хүнээс Бурханы шаарддаг зүйл бөгөөд хүний зүрх сэтгэл бүхэлдээ Түүн рүү буцан очиж, хором бүрд Түүн рүү хандаж чаддаг байх ёстой. Энэ бол ялагч юм. Бурханы ялагч гэж хэлдэг хүмүүс нь Сатаны нөлөө болон Сатаны бүслэлт дор, өөрөөр хэлбэл, харанхуйн хүчний дотор байх үедээ ч гэрчлэлд зогсож, анхны итгэлээ хадгалж, Бурханд үнэнч байдлаа хадгалж чаддаг хүмүүс юм. Юу ч болж байсан, хэрвээ чи цэвэр ариун зүрх сэтгэл болон Бурханыг хайрлах жинхэнэ хайраа хадгалж чаддаг бол Бурханы өмнө гэрчлэлд зогсдог бөгөөд энэ бол Бурханы хэлдэг ялагч юм. Бурхан чамайг ерөөх үед эрэл хайгуул чинь гойд сайн байдаг боловч Түүний ерөөл байхгүйд ухарч няцдаг бол энэ нь цэвэр ариун байдал мөн үү? Энэ зам бол үнэн гэдэгт итгэлтэй байгаа л бол чи эцсийг нь хүртэл үүнийг дагах ёстой; Бурханд үнэнч байдлаа хадгалах ёстой. Чамайг төгс болгохын тулд Бурхан Өөрөө газар дээр ирсэн гэдгийг харсан тул чи зүрх сэтгэлээ Түүнд бүхлээр нь өгөх ёстой. Тэр яаж хийдэг нь хамаагүй, эцсийн эцэст чамд тааламжгүй үр дүн товлосон ч гэсэн чи Түүнийг бас л дагаж чаддаг. Энэ бол Бурханы өмнө цэвэр ариун байдлаа хадгалж буй хэрэг юм. Ариун сүнслэг бие болон цэвэр ариун байдлыг Бурханд өргөх нь Бурханы өмнө чин сэтгэлээ хадгалж байгаа гэсэн үг билээ. Хүний чин сэтгэл бол цэвэр ариун байдал бөгөөд Бурханд чин сэтгэлээсээ хандаж чаддаг байх нь цэвэр ариун байдлыг хадгалж байгаа хэрэг юм. Энэ бол чиний хэрэгжүүлэх ёстой зүйл. Чи залбирах ёстой үед залбир; нөхөрлөхөөр цуглах ёстой үед цуглар; магтан дуу дуулах ёстой үед магтан дуу дуул; мөн махан биеийг хаях ёстой үед махан биеийг хая. Үүргээ гүйцэтгэх үедээ хуумгай бүү хий; шалгалттай тулгарах үедээ бат зогс. Энэ бол Бурханы төлөөх үнэнч байдал юм. Хэрвээ чи хүний хийх ёстой зүйлийг баримталдаггүй бол урьдын бүх зовлон, шийдвэр чинь хий дэмий болох болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурханд өгсөн үнэнч байдлаа хадгалах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 470

Бурханы ажлын үе шат бүрд хүмүүсийн хамтран ажиллах ёстой арга зам байдаг. Бурхан хүмүүсийг цэвэршүүлдэг болохоор тэднийг цэвэршүүлэлт дунд итгэлтэй байлгадаг. Бурхан хүмүүсийг төгс болгодог болохоор тэднийг Бурханаар төгс болгуулах итгэлтэй байгаж, Түүний цэвэршүүлэлт, харьцалт, засалтыг хүлээн зөвшөөрөхөд бэлэн байдаг. Хүмүүст гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт авчирч, Өөртэй нь хамтран ажиллаж, хэрэгжүүлэхэд тэднийг хүргэхийн тулд Бурханы Сүнс хүмүүсийн дотор ажилладаг. Бурхан цэвэршүүлэлтийн үеэр ярьдаггүй. Тэр Өөрийн дуу хоолойгоор айлддаггүй боловч хүмүүсийн хийх ёстой ажил бас л байгаа. Чи өөртөө хэдийнээ байгаа зүйлийг баримталж, Бурханд хандан залбирч, Бурхантай ойр байж, Бурханы өмнө гэрчлэлд зогссоор байх ёстой; ийм маягаар чи үүргээ биелүүлнэ. Хүмүүсийн итгэл болон хайрыг шалгах шалгалтууд нь Бурханд илүү их залбирч, Бурханы өмнө Түүний үгийг илүү их амтлахыг шаарддаг гэдгийг та бүхэн Түүний ажлаас тодорхой харсан. Хэрвээ Бурхан чамайг гэгээрүүлж, чамд Өөрийн хүслийг ойлгуулдаг боловч чи үүнийг хэрэгжүүлдэггүй бол юу ч олж авахгүй. Бурханы үгийг хэрэгжүүлэх үедээ чи Түүнд залбирч чаддаг байх ёстой бөгөөд Түүний үгийг амтлах үедээ үргэлж Түүний өмнө эрж хайж, урам хугарахгүйгээр, эсвэл хүйтэн сэтгэлгүйгээр Түүнд итгэх итгэлээр дүүрэн байх ёстой. Бурханы үгийг хэрэгжүүлдэггүй хүмүүс цугларалтын үеэр эрч хүчээр дүүрэн байдаг ч гэртээ харих үедээ харанхуйд унадаг. Хамт цуглахыг ч хүсдэггүй зарим хүн бий. Иймээс хүн ямар үүрэг гүйцэтгэх ёстойг чи тодорхой ойлгох ёстой. Бурханы хүсэл чухам юу болохыг чи мэдэхгүй байж магад боловч үүргээ биелүүлж чадах бөгөөд залбирах ёстой үедээ залбирч, үнэнийг хэрэгжүүлэх ёстой үедээ хэрэгжүүлж, хүмүүсийн хийх ёстой зүйлсийг хийж чадна. Чи анхны үзэгдлээ хадгалж чадна. Ийм маягаар Бурханы ажлын дараагийн алхмыг хүлээн зөвшөөрөх илүү боломжтой болно. Бурхан нуугдмал байдлаар ажиллах үед чи эрж хайдаггүй бол энэ нь асуудал болох болно. Цугларалтуудын үеэр Түүнийг ярьж, номлох үед чи урам зоригтой сонсдог ч Түүнийг ярихгүй байх үед чи эрч хүчээр дутаж, ухарч няцдаг. Энэ ямар төрлийн хүн бэ? Энэ бол ердөө урсгал даган явдаг хүн. Тэд ямар ч үзэл баримтлалгүй, гэрчлэлгүй, үзэгдэлгүй байдаг! Ихэнх хүмүүс ийм байдаг. Хэрвээ ийм маягаар үргэлжлүүлбэл нэг л өдөр асар том шалгалт ирэх үед чи шийтгүүлнэ. Бурхан хүмүүсийг төгс болгох үедээ үзэл баримтлалыг илүүд үздэг. Хэрвээ чи Бурханы ажлын ганц ч үе шатанд эргэлздэггүй, хүний үүргийг биелүүлж, Бурханы чамаар хэрэгжүүлүүлдэг зүйлийг чин сэтгэлээсээ баримталдаг бол, өөрөөр хэлбэл, Бурханы захиасыг санадаг бөгөөд Тэр одоо яаж ч хийсэн бай, Түүний захиасыг мартдаггүй, Түүний ажилд эргэлздэггүй, үзэл баримтлалаа хадгалж, гэрчлэлээ баримталж, алхам алхмаар ялалтад хүрдэг бол эцэст нь чи ялагч болж, Бурханаар төгс болгуулна. Хэрвээ чи Бурханы шалгалтуудын алхам бүрд бат зогсож чаддаг, эцсийг нь хүртэл бат зогсож чаддаг бол чи бол ялагч, Бурханаар төгс болгуулдаг нэгэн юм. Хэрвээ чи одоогийн шалгалтууддаа бат зогсож чадахгүй бол ирээдүйд энэ нь бүр ч илүү хэцүү болно. Хэрвээ чи зөвхөн багахан хэмжээний шалихгүй зовлон туулж, үнэнийг эрэлхийлдэггүй бол эцэст нь юу ч олж авахгүй. Чи гар хоосон хэвээр байх болно. Бурхан ярихгүй байгааг хараад эрэл хайгуулаа орхиж, зүрх сэтгэл нь самуурдаг зарим хүн байдаг. Энэ мунхаг биш гэж үү? Иймэрхүү хүмүүст ямар ч бодит байдал байдаггүй. Бурханыг ярихад тэд үргэлж гаднаа завгүй яарч, урам зоригтой байдаг боловч одоо Бурханыг яриагүй байхад эрж хайхаа больдог. Ийм хүн ирээдүйгүй. Цэвэршүүлэлтийн үеэр чи эерэг өнцгөөс орж, сурах ёстой хичээлүүдээ сурч мэдэх ёстой; Бурханд залбирч, Түүний үгийг уншихдаа өөрийн байдлыг үүнтэй харьцуулж, дутагдлаа олж мэдэж, сурах хичээл чамд маш олон байгааг олж мэдэх ёстой. Цэвэршүүлэлтийн дунд чин сэтгэлээсээ эрж хайх тусмаа чи хангалтгүй гэдгээ төдий чинээ их олж мэднэ. Цэвэршүүлэлт туулж байх үед чамд олон асуудал тулгардаг; чи тэдгээрийг тодорхой харж чадахгүй, бас гомдоллож, махан биеэ илчилдэг—ийм маягаар л чи дотор чинь дэндүү их завхарсан зан чанар байгааг олж мэдэж чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурханд өгсөн үнэнч байдлаа хадгалах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 471

Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил хүмүүсийн үлэмж их итгэлийг шаарддаг—Иовын итгэлээс ч илүү агуу итгэлтэй байхыг шаарддаг. Итгэлгүйгээр хүмүүс үргэлжлүүлэн туршлагажиж чадахгүй бөгөөд Бурханаар төгс болгуулж чадахгүй. Нэгэн өдөр агуу шалгалтууд ирэхэд зарим хүн энэ чуулганыг орхиж, зарим нь тэр чуулганыг орхино. Урьд өмнө нь маш сайн эрж хайж байсан зарим хүн байх бөгөөд тэд үл мэдэгдэх шалтгаанаас болоод итгэхээ больдог. Олон зүйл тохиолдох ба юу болж байгааг чи мэдэхгүй, Бурхан бас ямар ч тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэхгүй, ямар ч ер бусын зүйл хийхгүй. Энэ нь баттай зогсож чадах эсэхийг чинь харахын төлөө байдаг—Бурхан хүмүүсийг цэвэршүүлэхдээ баримтуудыг ашигладаг. Чи одоохондоо хараахан их зовоогүй байна. Ирээдүйд агуу шалгалтууд ирэх үед зарим газарт чуулганы хүн нэг бүр явж одох ба чиний маш дотно нөхөрлөдөг байсан хүмүүс явж, итгэл үнэмшлээ орхино. Чи тэр үед бат зогсож чадах уу? Одоогоор чамд тулгарсан шалгалтууд багахан байсан бөгөөд чи магадгүй тэдгээрийг арай ядан тэсвэрлэсэн байх. Энэ үе шат нь зөвхөн үгээр дамжуулсан цэвэршүүлэлт болон төгс болголтыг багтаадаг. Дараагийн алхамд, чамайг цэвэршүүлэхийн тулд баримтууд чам дээр ирж, тэгээд чи аюул дунд байх болно. Энэ нь тодорхой түвшинд ноцтой болох үед Бурхан чамд яаравчлан явахыг зөвлөх бөгөөд шашны хүмүүс бас чамайг ятган итгүүлэх гэж оролдоно. Энэ нь замаа үргэлжлүүлж чадах эсэхийг чинь харахын төлөө байдаг. Эдгээр нь бүгд шалгалт юм. Одоогийн шалгалтууд бага боловч нэгэн өдөр зарим гэр бүлийн эцэг эх нь итгэхээ больдог бол зарим гэр бүлийн хүүхдүүд нь итгэхээ больдог. Чи үргэлжлүүлж чадах уу? Чамайг урагшлах тусам шалгалтууд төдий чинээ их болно. Бурхан хүмүүсийн хэрэгцээ болон биеийн хэмжээний дагуу тэднийг цэвэршүүлэх ажлаа гүйцэтгэдэг. Бурхан хүнийг төгс болгох үе шатанд хүмүүсийн тоо үргэлжлэн өсөх боломжгүй—энэ нь ердөө цөөрнө. Зөвхөн эдгээр цэвэршүүлэлтээр дамжуулан хүмүүс төгс болгуулж чадна. Харьцалт туулах, сахилгажуулагдах, туршигдах, гэсгээгдэх, хараагдах—чи энэ бүхнийг тэсвэрлэж чадах уу? Маш сайн нөхцөл байдалд байгаа чуулганыг харах үедээ, ах эгч нар бүгд асар их эрч хүчтэйгээр эрж хайж байгааг харах үедээ чи өөрөө зоригждог. Тэд нар бүгд явчихсан, зарим нь итгэхээ больсон, зарим нь бизнес хийхээр, эсвэл гэрлэхээр явчихсан, зарим нь шашинд элсчихсэн байх өдөр ирэх үед чи бат зогсож чадах уу? Чи дотроо нөлөөнд нь автахгүй үлдэж чадах уу? Бурхан хүнийг төгс болгох нь тийм ч амар зүйл биш юм! Тэр хүмүүсийг цэвэршүүлэхийн тулд олон зүйлийг ашигладаг. Хүмүүс эдгээрийг арга барил гэж үздэг боловч Бурханы анхдагч санаа зорилгоор бол эдгээр нь арга барил огт биш, харин баримтууд юм. Эцэст нь Тэрээр хүмүүсийг тодорхой хэмжээнд цэвэршүүлэхэд тэд ямар ч гомдолгүй болж, Түүний ажлын энэхүү үе шат дуусах болно. Ариун Сүнсний агуу ажил бол чамайг төгс болгох явдал бөгөөд Тэр ажиллахгүй, Өөрийгөө нуух үед энэ нь бүр ч илүүгээр чамайг төгс болгох зорилготой, ийм маягаар хүмүүс Бурханд хайртай эсэхийг, Түүнд үнэхээр итгэдэг эсэхийг тодорхой харж болно. Бурхан илэн далангүй ярих үед чи хайх хэрэггүй байдаг; Түүнийг нуугдах үед л чи эрж хайж, болгоомжтой урагшлах хэрэгтэй. Чи бүтээгдсэн зүйлийн үүргийг биелүүлж чаддаг байх ёстой бөгөөд ирээдүйн төгсгөл болон хүрэх газар чинь ямар ч байлаа гэсэн, амьд байх хугацаандаа Бурханы талаарх мэдлэг болон Бурханыг гэх хайрыг эрэлхийлж чаддаг байх ёстой, мөн Бурхан чамд яаж ч хандсан бай, гомдоллохоос зайлсхийж чаддаг байх ёстой. Хүмүүсийн доторх Ариун Сүнсний ажилд нэг болзол байдаг. Тэд цангаж, эрж хайж, Бурханы хийсэн бүхэнд хоёрдмол сэтгэлтэй бус, эргэлзэхгүй байж, цаг үргэлж өөрсдийн үүргийг сахин биелүүлж байгаа цагт л Ариун Сүнсний ажлыг олж авч чадна. Бурханы ажлын үе шат бүрд хүнээс шаарддаг зүйл бол үлэмж их итгэл, Бурханы өмнө эрж хайх явдал юм—туршлагаар л дамжуулан хүмүүс Бурхан хэчнээн хайр татам болохыг, Ариун Сүнс хүмүүст хэрхэн ажилладгийг олж мэдэж чаддаг. Хэрвээ чи биеэр туулдаггүй бол, болгоомжтой урагшилдаггүй бол, эрж хайдаггүй бол юу ч олж авахгүй. Чи туршлагаараа дамжуулан болгоомжтой урагшлах ёстой бөгөөд өөрийн туршлагаар л дамжуулан Бурханы үйлсийг харж, Түүний гайхалтай, ойлгошгүй байдлыг танин мэдэж чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурханд өгсөн үнэнч байдлаа хадгалах ёстой”-оос эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 472

Та нар одоо замын сүүлчийн мөчлөгт байгаа бөгөөд энэ нь үүний шийдвэрлэх чухал хэсэг юм. Магадгүй чи нэлээд их зовлон туулж, ихээхэн ажил хийж, олон замаар аялж, олон номлол сонссон бөгөөд өнөөдрийг хүртэл ирэхэд амаргүй байсан байх. Хэрэв чи өөрийнхөө өмнө байгаа зовлонг тэвчиж чадахгүй бол, хэрвээ чи урьдынх шигээ үргэлжлүүлсээр байвал төгс болгуулж чадахгүй. Энэ нь чамайг айлгахын төлөө биш—энэ бол бодит баримт. Петр Бурханы нэлээд их ажлыг туулсныхаа дараа зарим нэг мэдлэг ухааныг болон ихээхэн ялган таних чадварыг олж авсан. Тэрээр мөн үйлчлэлийн нэлээд их зарчмыг ойлгосон бөгөөд дараа нь Есүсийн даалгасан зүйлд өөрийгөө бүрэн зориулах чадвартай байсан юм. Түүний хүлээн авсан асар их цэвэршүүлэлт нь ихэнхдээ, өөрийнхөө хийсэн зүйлсдээ Бурханд хэтэрхий их өртэй мэт, хэзээ ч Түүнд буцаан төлж чадахгүй мэт түүнд санагдаж байснаас болсон бөгөөд хүн төрөлхтөн маш завхарсан гэдгийг тэр таньж мэдсэн, иймээс мөс чанарт нь буруутай санагдаж байсан юм. Есүс түүнд олон зүйлийг хэлсэн ба тэр үед түүнд ердөө бага зэргийн л ойлголт байсан юм. Заримдаа тэр мөн л эсэргүүцэл, тэрслүү байдлыг гаргаж байв. Есүсийг загалмайд цовдлогдсоны дараа эцэстээ тэр бага зэрэг сэхээрсэн ба асар их буруутай мэт түүнд санагдсан. Эцэстээ тэр өөрийн зөв бус санааг ч үл хүлээн зөвшөөрөх хэмжээнд очсон юм. Тэр өөрийн байдлыг тун сайн мэдэж байсан ба Эзэний ариун байдлыг ч сайн мэдэж байв. Үүний үр дүнд Эзэнийг гэсэн хайрын зүрх сэтгэл түүний дотор улам их өссөн бөгөөд тэр өөрийн аминд илүү их төвлөрсөн. Үүний улмаас тэр асар их зовлон туулж, заримдаа хүнд өвчтэй мэт, бүр үхлийн үүдэнд байгаа мэт санагддаг байсан хэдий ч ийм байдлаар олон удаа цэвэршүүлэгдсэнийхээ дараа өөрийнхөө талаар илүү их ойлголттой болсон ба зөвхөн ийм байдлаар л Эзэнийг гэсэн жинхэнэ хайрыг бий болгосон. Түүний бүхий л амьдрал цэвэршүүлэлтэд өнгөрсөн, үүнээс ч илүүтэйгээр гэсгээлтэд өнгөрсөн гэж хэлж болно. Түүний туршлага өөр ямар ч хүнийхээс өөр байсан бөгөөд түүний хайр төгс болгуулаагүй ямар ч хүнийхээс даван гарсан. Түүнийг үлгэр жишээ болгон сонгосны шалтгаан нь тэр амьдралынхаа туршид хамгийн их зовлон шаналал амссан бөгөөд түүний туршлага хамгийн амжилттай байсан юм. Хэрвээ та нар замын эцсийн мөчлөгт яг Петр шиг алхаж чадах юм бол ерөөлийг чинь булаан авч чадах нэг ч бүтээл байхгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи замын сүүлчийн хэсэгт хэрхэн алхах ёстой вэ”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 473

Эдгээр үг одоо хэлэгдсэн гэдгийг чи санах ёстой: Дараа нь чи асар их гай зовлон болон асар их зовлон зүдгүүрийг туулах болно! Төгс болгуулах гэдэг нь энгийн юм уу амархан зүйл биш. Хамгийн наад зах нь чи Иовын итгэлийг, эсвэл магадгүй бүр түүнийхээс илүү их итгэлийг эзэмших ёстой. Ирээдүйн шалгалтууд нь Иовын шалгалтаас илүү хүнд байх ба урт хугацааны гэсгээлтийг туулах учиртай гэдгээ чи мэдэх ёстой. Энэ нь энгийн зүйл гэж үү? Хэрвээ чиний хэв чанарыг сайжруулахгүй бол ойлгох чадвар чинь дутмаг байх ба чи хэтэрхий багыг мэднэ, тэгвэл тэр үед чамд ямар нэгэн гэрчлэл байхгүй байна, харин чи Сатаны доог тохуу, тоглоом болох болно. Хэрвээ чи одоо үзэгдлүүдээс зуурч чадахгүй бол чамд ямар ч суурь байхгүй бөгөөд чи ирээдүйд хаягдана! Замын хэсэг бүр нь алхахад амаргүй, иймээс үүнийг бүү хөнгөхнөөр авч үз. Үүнийг одоо анхааралтайгаар цэгнэж, энэ замын хамгийн сүүлчийн мөчлөгт хэрхэн зүй зохистойгоор алхах талаар бэлтгэл хий. Энэ бол ирээдүйд явах ёстой зам бөгөөд бүх хүн үүгээр явах ёстой. Чи одоогийн энэ ойлголтыг нэг чихээрээ оруулаад нөгөө чихээрээ гаргахыг зөвшөөрч болохгүй ба Миний чамд хэлсэн зүйл бүгд амьсгалын гарз гэж бүү бод. Чи энэ бүхнийг сайтар ашиглах өдөр ирэх болно—үгийг хий дэмий хэлж болохгүй. Энэ бол өөрийгөө зэвсэглэх цаг; ирээдүйн төлөөх замыг засах цаг хугацаа юм. Чи хожим алхах ёстой замаа бэлтгэх ёстой; чи дараа хэрхэн бат зогсож чадах талаар санаа зовж, түгшин ирээдүйн замдаа сайн бэлтгэх ёстой. Ховдог шунахай, залхуу бүү бай! Чи өөртөө хэрэгтэй бүхнийг олж авахад цагаа сайтар ашиглахын тулд чадах бүхнээ хийх учиртай. Би чамд бүхнийг өгч байгаа болохоор чи ойлгож чадна. Гурван жил хүрэхгүй хугацаанд Би маш ихийг хэлж, маш их ажил хийсэн гэдгийг та нар өөрсдийн нүдээр харсан. Ийм байдлаар ажиллахын нэг тал нь хүмүүст маш их зүйл дутагддагаас болдог ба нөгөө тал нь цаг хугацаа хэтэрхий богино бөгөөд цаашид саатал байж болохгүйгээс болдог. Чиний төсөөлдөг байдалд үндэслэвэл, хүмүүс эхлээд дотроо тов тодорхой байдалд хүрээд, дараа нь гэрчлэл хийж, ашиглагдах ёстой—энэ нь хэтэрхий удаан биш үү? Тэгвэл Би чамайг хэр хол дагалдан явах вэ? Хэрвээ Намайг хөгшин буурал болох хүртэл чи Надаар өөрийгөө дагалдуулна гэвэл тэр нь боломжгүй! Илүү их гай зовлон туулснаар бүх хүн дотроо үнэн зөв ойлголтод хүрэх болно. Энэ нь ажлын алхам юм. Чи өнөөдрийн нөхөрлөсөн үзэгдлүүдийг бүрэн ойлгож, жинхэнэ биеийн хэмжээтэй болж чадвал ирээдүйд туулах ямар ч бэрхшээл чинь чамайг дийлж чадахгүй—чи тэдгээрийг тэсвэрлэж чадна. Намайг ажлын энэ сүүлчийн алхмыг төгсгөж, хамгийн сүүлчийн үгээ айлдаж дууссан үед ирээдүйд хүмүүс өөрсдийн замаар алхах хэрэгтэй болно. Энэ нь урьд өмнө хэлсэн үгийг биелүүлнэ: Хүн нэг бүрд зориулсан даалгавар болон хүн нэг бүрийн хийх ажил Ариун Сүнсэнд байгаа. Ирээдүйд хүн бүхэн Ариун Сүнсээр удирдуулан явах ёстой замаараа явах болно. Гай зовлон туулж байх үедээ хэн бусдын төлөө санаа тавьж чадах вэ? Хүн бүхэнд өөрсдийн гэсэн зовлон зүдгүүр байдаг бөгөөд хүн бүхэнд өөрсдийн биеийн хэмжээ байдаг. Хэний ч биеийн хэмжээ өөр нэгнийхтэй адилгүй. Нөхрүүд нь эхнэрүүддээ ямар ч анхаарал хандуулахгүй бөгөөд эцэг эх нь хүүхдүүдээ халамжлахгүй; хэн ч өөр нэгэнд санаа тавьж чадахгүй. Энэ нь харилцан хоёр талын халамж, дэмжлэг боломжтой хэвээр байдаг одоо үетэй адилгүй. Тэр нь бүх төрлийн хүмүүсийг илчлэх цаг үе байх болно. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан хоньчныг цохиход хонин сүрэг тарж бутрах бөгөөд тэр үед чамд ямар ч жинхэнэ удирдагч байхгүй байх болно. Хүмүүс хуваагдана—энэ нь та нарын цугларан уулзалддаг одоо үе шиг байхгүй. Хожим нь Ариун Сүнсний ажилгүй хүмүүс жинхэнэ төрхөө харуулах болно. Нөхрүүд нь эхнэрүүдээсээ урваж, эхнэрүүд нь нөхрүүдээсээ урвана, хүүхдүүд нь эцэг эхээсээ урваж, эцэг эх нь хүүхдүүдээ хяхаж хавчина—хүний зүрх сэтгэлийг урьдаас таамаглаж болдоггүй! Хийж болох бүхэн бол хүн өөртөө байгаа юмнаасаа зуурч, замын эцсийн мөчлөгт сайн алхах явдал юм. Яг одоо та нар үүнийг тодорхой хардаггүй бөгөөд та нар бүгд алсын хараагүй. Ажлын энэ алхмыг амжилттай туулах нь амархан зүйл биш юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи замын сүүлчийн хэсэгт хэрхэн алхах ёстой вэ”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 474

Ихэнх хүмүүс ирээдүйн хүрэх газрынхаа төлөө, эсвэл түр зуурын зугаа цэнгэлийн төлөө Бурханд итгэдэг. Ямар ч харьцалт туулаагүй хүмүүсийн хувьд Бурханд итгэх итгэл нь тэнгэрт орохын төлөө, шагнал олж авахын тулд байдаг. Энэ нь төгс болгуулахын төлөө, эсвэл бүтээлийн үүргийг биелүүлэхийн төлөө байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл, ихэнх хүмүүс өөрсдийн хариуцлагыг биелүүлэхийн тулд, эсвэл өөрсдийн үүргийг гүйцэтгэхийн тулд Бурханд итгэдэггүй. Утга учиртай амьдралаар амьдрахын тулд Бурханд итгэдэг хүмүүс ховорхон, мөн хүн нэгэнт амьд байгаа бол Бурханыг хайрлах ёстой, учир нь энэ бол Тэнгэрийн хууль, газрын зарчим, энэ нь хүний төрөлхийн ажил гэж итгэдэг хүмүүс ч байдаггүй. Ийм маягаар, хэдийгээр өөр өөр хүмүүс өөрсдийн хувийн зорилгыг эрж хайдаг боловч тэдний эрэл хайгуулын зорилго болон үүний ар дахь сэдэл бүгд адилхан бөгөөд үүнээс ч илүүтэйгээр тэдний ихэнхийн хувьд сүсэг бишрэлийн бай нь ихээхэн адил байдаг. Хэдэн мянган жилийн туршид олон итгэгч нас барсан ба олон итгэгч нас барж, дахин төрсөн. Бурханыг эрж хайдаг хүн ердөө ганц хоёроор зогсохгүй; мөн нэг, хоёр мянгаар ч зогсохгүй, гэхдээ энэ хүмүүсийн ихэнхийн эрэл хайгуул нь өөрсдийнх хэтийн ирээдүй, эсвэл ирээдүйнх нь сайн сайхан найдварын төлөө байдаг. Христэд үнэнч хүмүүс ховорхон. Олон үнэнч итгэгч өөрсдийн урхи торонд ороогдон нас нөгчсөн ба цаашлаад ялалтад хүрсэн хүмүүсийн тоо ч өчүүхэн бага юм. Өнөөг хүртэл, хүмүүсийн бүтэлгүйтдэг шалтгаан, эсвэл тэдний ялалтын нууц мэдэгдээгүй хэвээр байгаа. Христийг эрж хайхад донтсон хүмүүс одоо ч сэхээрээгүй, эдгээр нууцын үндэс нь юу болохыг ухан ойлгоогүй, учир нь тэд огт мэддэггүй. Хэдий тэд эрэл хайгуулдаа уйгагүй хүчин чармайлт гаргадаг ч тэдний алхдаг зам нь амжилтын зам биш, харин өвөг дээдсийнх нь нэгэнтээ алхсан бүтэлгүйтлийн зам юм. Ийм маягаар, хэчнээн их эрж хайснаас үл хамааран тэд харанхуй руу хөтөлдөг замаар алхдаггүй гэж үү? Тэдний олж авдаг зүйл нь гашуун үр жимс биш гэж үү? Өнгөрсөн үед амжилтад хүрсэн хүмүүсийг дуурайдаг хүмүүс эцэстээ ерөөлд хүрэх үү, эсвэл гай тохиолдох уу гэдгийг урьдчилан таамаглах нь хэцүү юм. Тэгвэл бүтэлгүйтсэн хүмүүсийн мөрийг даган эрж хайдаг хүмүүсийн хувьд боломж нь хэчнээн дор байх вэ? Тэд бүр ч их бүтэлгүйтэх боломжтой биш гэж үү? Тэдний алхдаг замд ямар үнэ цэн байх вэ? Тэд өөрсдийн цагийг дэмий үрж байгаа биш гэж үү? Хүмүүс эрэл хайгуулдаа амжилтад хүрэх, эсвэл бүтэлгүйтэх эсэхээс үл хамааран, товчхондоо шалтгаан байдаг ба тэдний амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь өөрсдийн дур зоргоор эрж хайснаар тодорхойлогддог биш юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 475

Хүний Бурханд итгэх итгэлийн хамгийн үндсэн шаардлага нь үнэнч зүрх сэтгэлтэй байж, өөрийгөө бүрэн зориулж, үнэхээр дуулгавартай байх явдал юм. Хүний хувьд хамгийн хэцүү зүйл нь жинхэнэ итгэлийн хариуд өөрийн бүх амьдралыг өгөх явдал бөгөөд үүгээр дамжуулан тэр бүхий л үнэнийг олж авч, Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлж чадна. Энэ нь бүтэлгүйтдэг хүмүүсийн хүрч чадашгүй зүйл бөгөөд Христийг олж чадахгүй хүмүүсийн хувьд бүр ч хүршгүй юм. Хүн өөрийгөө Бурханд бүрэн зориулахдаа тийм ч сайн биш учраас, Бүтээгчийн өмнө өөрийн үүргийг биелүүлэхийг хүсдэггүй учраас, үнэнийг харсан ч үүнээс зайлсхийж, өөрийн замаар явдаг учраас, үргэлж бүтэлгүйтсэн хүмүүсийн замыг даган эрж хайдаг учраас, Тэнгэрийг үргэлж эсэргүүцдэг учраас үргэлж бүтэлгүйтэж, Сатаны заль мэхэнд үргэлж автаж, өөрийнхөө урхи торонд ордог. Хүн Христийг мэддэггүй учраас, үнэнийг ойлгож, мэдрэхдээ чадамгай биш учраас, Паулыг хэтэрхий их шүтэж, тэнгэрт хэтэрхий их шунадаг учраас, өөрт нь дуулгавартай байхыг Христээс үргэлж шаардаж, Бурханыг захирдаг учраас тэр агуу хүмүүс болон ертөнцийн жамыг туулсан хүмүүс үхлээс зайлж бас л чадахгүй бөгөөд Бурханы гэсгээлт дунд насан эцэслэдэг. Тийм хүмүүсийн тухайд, тэд эмгэнэлт үхлээр үхдэг ба тэдний үр дагавар буюу үхэл нь үндэслэлгүй биш юм гэж л Би хэлж чадна. Тэдний бүтэлгүйтэл нь Тэнгэрийн хуулинд бүр ч илүү тэвчишгүй биш гэж үү? Үнэн нь хүний ертөнцөөс ирдэг боловч хүмүүсийн дундах үнэнийг Христ дамжуулдаг. Энэ нь Христээс, өөрөөр хэлбэл, Бурханаас Өөрөөс нь үүсдэг ба хүний хүрч чадах зүйл биш. Гэхдээ Христ зөвхөн үнэнээр хангадаг; үнэний төлөөх эрэл хайгуулдаа хүн амжилттай байх эсэхийг шийдэхээр Тэр ирдэггүй. Тиймээс үнэн дэх амжилт, эсвэл бүтэлгүйтэл нь бүгд хүний эрэл хайгуулаас хамаардаг, энэ нь хэзээ ч Христтэй хамаагүй, харин хүний эрэл хайгуулаар тодорхойлогддог. Хүний хүрэх газар, түүний амжилт, эсвэл бүтэлгүйтлийг Бурханы толгой дээр овоолж, Бурханд Өөрт нь үүрүүлж болохгүй, учир нь энэ бол Бурханы Өөрийн асуудал биш, харин Бурханы бүтээлүүдийн биелүүлэх ёстой үүрэгтэй шууд холбоотой. Ихэнх хүмүүс Паул, Петр хоёрын эрэл хайгуул болон хүрэх газрын талаар бага зэрэг мэддэг хэдий ч Петр, Паул хоёрын үр дүнгээс өөрийг мэддэггүй ба Петрийн амжилтын ар дахь нууцыг, эсвэл Паулыг бүтэлгүйтэхэд хүргэсэн дутагдлыг нь мэддэггүй. Иймээс хэрвээ та нар тэдний эрэл хайгуулын мөн чанарыг бүрэн ойлгох чадваргүй байвал та нарын ихэнхийн эрэл хайгуул ч гэсэн бүтэлгүйтэх болно, цөөхөн хэд нь амжилттай болсон ч гэсэн Петртэй адил байж чадахгүй. Хэрвээ эрэл хайгуулын зам чинь зөв бол амжилтад хүрэх найдвар чамд байна; хэрвээ үнэнийг эрж хайн явж байгаа зам чинь буруу бол чи үүрд амжилтад хүрэх боломжгүй байх ба Паултай адил төгсгөлтэй тулгарна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 476

Петр төгс болгуулсан хүн байсан. Тэр гэсгээлт, шүүлтийг туулж, Бурханыг гэх цэвэр хайрыг олж авсныхаа дараа л бүрэн төгс болгуулсан; түүний алхсан зам нь төгс болгуулах зам байсан юм. Өөрөөр хэлбэл, Петрийн алхсан зам бүр эхнээсээ зөв байсан ба Бурханд итгэх сэдэл нь зөв байсан, иймээс тэр төгс болгуулсан нэгэн болж чадсан юм. Өмнө нь хүний хэзээ ч алхаж байгаагүй шинэ замаар тэр явсан, харин Паулын алхсан зам нь эхнээсээ л Христийг эсэргүүцэх зам байсан ба Ариун Сүнс түүнийг ашиглаж, түүний билиг авьяас, бүх давуу талыг Өөрийн ажилд ашиглахыг хүссэн учраас л тэр Христийн төлөө хэдэн арван жил ажилласан билээ. Тэр бол ердөө л Ариун Сүнсээр ашиглагдсан хүн байсан бөгөөд Есүс түүний хүн чанарт нааштайгаар хандсан учраас биш, харин түүний билиг авьяасаас болж түүнийг ашигласан юм. Тэр цохигдсон учраас л Есүсийн төлөө ажиллаж чадсан болохоос биш, үүнийг хийхдээ баяртай байсан юм биш. Ариун Сүнсний гэгээрэл, удирдамжаас болж тэр ийм ажил хийж чадсан бөгөөд хийсэн ажил нь яавч түүний эрэл хайгуулыг юм уу хүн чанарыг төлөөлдөггүй. Паулын ажил нь зарцын ажлыг төлөөлж байсан, өөрөөр хэлбэл, тэр элчийн ажил хийсэн. Харин Петр өөр байлаа: Тэр мөн л зарим ажил хийсэн, гэхдээ энэ нь Паулын ажил шиг агуу байгаагүй; тэр өөрийн оролтын эрэл хайгуул дунд ажилласан бөгөөд түүний ажил Паулын ажлаас өөр байв. Петрийн ажил нь Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлсэн явдал байсан юм. Тэр элчийн үүрэгтэйгээр ажиллаагүй, харин Бурханыг хайрлахаар эрэлхийлэх зуураа ажилласан юм. Паулын ажлын үйл явц нь бас хувийн эрэл хайгуулыг агуулсан: Түүний эрэл хайгуул нь ирээдүйн төлөөх түүний найдвар болон сайхан хүрэх газрын төлөөх түүний хүслээс өөр юуны ч төлөө байгаагүй. Ажлынхаа үеэр тэр цэвэршүүлэлтийг хүлээн зөвшөөрөөгүй, мөн харьцалт, засалтыг ч хүлээн зөвшөөрөөгүй. Хийсэн ажил нь Бурханы хүслийг хангаж, хийсэн бүхэн нь Бурханд таалагдсаар байгаа цагт эцэстээ түүнийг шагнал хүлээж байгаа гэж итгэсэн. Түүний ажилд ямар ч хувийн туршлага байгаагүй—энэ нь бүхэлдээ ажиллахын төлөө хийгдсэн бөгөөд өөрчлөгдөх эрэл хайгуулын дунд хийгдээгүй. Түүний ажил бүхэлдээ наймаа байсан, харин Бурханы бүтээлийн үүрэг, эсвэл дуулгавартай байдлын алийг ч агуулаагүй байв. Өөрийнх нь ажлын явцад Паулын хуучин зан чанарт ямар ч өөрчлөлт гараагүй. Түүний ажил ердөө бусдад үйлчлэх явдал байсан ба зан чанартаа өөрчлөлт авчрах чадваргүй байсан юм. Паул төгс болгуулалгүйгээр, мөн харьцалт туулалгүйгээр шууд ажилласан ба түүний санаа зорилго нь шагнал авахын төлөө байв. Петр бол өөр байлаа: Тэр засалтыг туулсан, мөн харьцалт, цэвэршүүлэлт туулсан хүн байв. Петрийн ажлын зорилго болон сэдэл нь үндсэндээ Паулынхаас өөр байсан юм. Хэдийгээр Петр их хэмжээний ажил хийгээгүй ч түүний зан чанарт олон өөрчлөлт гарсан ба эрж хайсан зүйл нь үнэн болон бодит өөрчлөлт байлаа. Түүний ажил нь гагцхүү ажлын төлөө хийгдээгүй. Паул хэдийгээр их ажил хийсэн боловч энэ нь бүхэлдээ Ариун Сүнсний ажил байсан бөгөөд хэдийгээр Паул энэ ажилд хамтран ажилласан ч үүнийг туулаагүй. Ариун Сүнс өөрөөр нь дамжуулж их ажил хийгээгүй учраас Петр хамаагүй бага ажил хийсэн юм. Тэдний ажлын хэмжээ төгс болгуулсан эсэхийг нь тодорхойлоогүй; тэдний нэгнийх нь эрэл хайгуул шагнал авахын тулд байсан, нөгөөгийнх нь Бурханы хүслийг хангалуун байлгахын тулд хайр татам дүр төрхийг амьдран харуулах түвшинд хүртэл Бурханыг гэх туйлын хайранд хүрч, Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлэхийн төлөө байсан юм. Гадаад талаараа тэд өөр байсан ба мөн чанар нь ч өөр байсан. Хэр их ажил хийсэнд нь үндэслээд тэдний хэн нь төгс болгуулсныг чи тодорхойлж чадахгүй. Петр Бурханыг хайрладаг нэгний дүрийг амьдран харуулахыг, Бурханыг дуулгавартай дагадаг нэгэн байхыг, харьцалт, засалтыг хүлээн зөвшөөрдөг нэгэн байхыг, Бурханы бүтээл болохын хувьд үүргээ биелүүлдэг нэгэн байхыг эрж хайсан. Тэр өөрийгөө Бурханд зориулж, өөрийгөө бүхэлд нь Бурханы гарт орхиж, үхэх хүртлээ Түүнд дуулгавартай байх чадвартай байлаа. Түүнд ийм хүсэл зориг байсан ба цаашлаад үүнийг биелүүлсэн байв. Түүний төгсгөл эцэстээ яагаад Паулынхаас өөр байсны үндсэн шалтгаан нь энэ юм. Ариун Сүнсний Петрт хийсэн ажил нь түүнийг төгс болгох явдал байсан бөгөөд Паулд хийсэн ажил нь түүнийг ашиглах явдал байсан. Яагаад гэвэл, тэдний уг чанар болон эрэл хайгуулын талаарх үзэл бодол адилхан байгаагүй юм. Аль алинд нь Ариун Сүнсний ажил байсан, гэхдээ Петр энэ ажлыг өөртөө хэрэгжүүлж, түүнчлэн үүгээр бусдыг хангасан; харин Паул Ариун Сүнсний ажлыг бүхэлд нь бусдад өгсөн ба өөртөө юуг ч олж аваагүй. Ийм маягаар Ариун Сүнсний ажлыг маш олон жилийн турш туулсны дараа ч Паулд гарсан өөрчлөлт нь маш бага байв. Тэр бараг өөрийн төрөлх байдлаар үлдсэн ба өмнөх Паул хэвээрээ байлаа. Зүгээр л олон жилийн ажлын хүнд хэцүүг туулсныхаа дараа тэр хэрхэн ажиллахыг сурч, тэвчээртэй байхыг сурсан боловч түүний хуучин уг чанар—ихэд өрсөлддөг, ашиг хонжоонд шунадаг уг чанар нь хэвээр үлдсэн юм. Маш олон жил ажилласныхаа дараа тэр өөрийн ялзарсан зан чанарыг мэдээгүй, мөн хуучин зан чанараасаа ч салж чадаагүй бөгөөд эдгээр нь түүний ажлаас илт харагддаг. Түүнд ердөө илүү их ажлын туршлага байсан боловч тийм өчүүхэн туршлага нь дангаараа түүнийг өөрчлөх чадваргүй байсан ба оршин тогтнолын талаарх түүний үзэл бодлыг, эсвэл түүний эрэл хайгуулын ач холбогдлыг өөрчлөөгүй. Тэр Христийн төлөө олон жил ажиллаж, Эзэн Есүсийг дахин хэзээ ч хавчаагүй хэдий ч түүний зүрх сэтгэл дэх Бурханы талаарх мэдлэгт ямар ч өөрчлөлт гараагүй. Өөрөөр хэлбэл, тэр өөрийгөө Бурханд зориулахын тулд ажиллаагүй, харин оронд нь ирээдүйн хүрэх газрынхаа төлөө ажиллахаар өөрийгөө хүчилсэн гэсэн үг юм. Учир нь эхэндээ тэр Христийг хавчиж байсан бөгөөд Христэд дуулгавартай байгаагүй; тэр Христийг санаатайгаар эсэргүүцдэг төрөлхийн тэрслэгч байсан бөгөөд Ариун Сүнсний ажлын талаар ямар ч мэдлэггүй хүн байлаа. Өөрийнхөө ажлын төгсгөлд тэр мөн л Ариун Сүнсний ажлыг мэдээгүй байсан бөгөөд Ариун Сүнсний хүсэлд өчүүхэн төдий ч анхаарал хандуулалгүйгээр, зүгээр л зан авирынхаа дагуу өөрийн дураар үйлджээ. Иймээс түүний уг чанар нь Христэд дайсагнасан байдалтай байсан ба үнэнийг дуулгавартай дагаагүй. Ариун Сүнсний ажилд хаягдсан, Ариун Сүнсний ажлыг мэддэггүй, мөн Христийг эсэргүүцдэг ийм хүн яаж аврагдаж чадах юм бэ? Хүн аврагдаж чадах уу, үгүй юу гэдэг нь хэр их ажил хийснээс, эсвэл хэр их зориулснаас хамаарахгүй, харин оронд нь Ариун Сүнсний ажлыг мэдэж байгаа эсэхээр, үнэнийг хэрэгжүүлж чадаж байгаа эсэхээр болон эрэл хайгуулын талаарх үзэл бодол нь үнэнтэй тохирдог эсэхээр тодорхойлогддог.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 477

Петр Есүсийг дагаж эхэлсний дараа төрөлхийн илчлэлүүд байсан хэдий ч уг чанарын хувьд тэр анхнаасаа Ариун Сүнсэнд захирагдаж, Христийг эрж хайх хүсэлтэй нэгэн байсан юм. Тэр ганц Ариун Сүнсэнд дуулгавартай байв: Тэр нэр алдар, эд хөрөнгө хөөгөөгүй, харин үүний оронд үнэнд дуулгавартай байхаар зорьж байлаа. Петр хэдийгээр Христийг мэддэгээ гурван удаа үгүйсгэсэн ч, хэдий Эзэн Есүсийг сорьсон ч хүний тийм өчүүхэн сул тал нь түүний уг чанартай ямар ч холбоогүй байсан ба ирээдүйн эрэл хайгуулд нь нөлөөлөөгүй, мөн түүний сорилт антихристийн үйл байсан гэдгийг хангалттай баталж чадахгүй. Хүн чанарын хэвийн сул тал бол дэлхий дээрх бүх хүнд байдаг зүйл—Петр үүнээс өөр байх ёстой гэж та нар бодож байна уу? Петр хэд хэдэн тэнэг алдаа хийсэн учраас хүмүүс түүний талаар тодорхой үзэл бодлыг агуулдаггүй гэж үү? Тэгээд Паулын хийсэн бүх ажил, бичсэн бүх захидлаас болж хүмүүс түүнийг ихэд биширдэггүй гэж үү? Хүн яаж хүний мөн чанарыг таних чадвартай байх юм бэ? Үнэхээр эрүүл ухаантай хүмүүс тийм ялихгүй зүйлийг тодорхой харж чадахгүй гэж үү? Петрийн олон жилийн зовлонт туршлага нь Библид тэмдэглэгдээгүй боловч Петрт бодитой туршлага байгаагүй, эсвэл Петр төгс болгуулаагүй гэдгийг энэ нь баталдаггүй. Бурханы ажлыг хүн хэрхэн бүрэн ойлгож чадах юм бэ? Библи дэх бичвэрүүдийг Есүс биечлэн сонгоогүй, харин дараагийн үеийнхэн эмхэтгэсэн. Ийм маягаар, Библид бичигдсэн бүхнийг хүний санааны дагуу сонгоогүй гэж үү? Цаашлаад Петрийн болон Паулын төгсгөл нь захидлуудад илэрхийлэгдээгүй, иймээс хүн өөрийн ухамсрын дагуу, мөн өөрийн сонголтын дагуу Петр, Паул нарыг үнэлдэг. Паул маш их ажил хийсэн учраас, түүний “хувь нэмэр” маш агуу байсан учраас тэр олон нийтийн итгэлийг олсон. Хүн зөвхөн өнгөц байдалд анхаарал хандуулдаггүй гэж үү? Хүн яаж хүний уг чанарыг таних чадвартай байж чадах юм бэ? Паул олон мянган жилийн турш бишрэлийн бай байсан гэдгийг дурдах ч хэрэггүй, түүний ажлыг хэн яаран үгүйсгэж зүрхлэх юм бэ? Петр ердөө л загасчин байсан, иймээс түүний хувь нэмэр яаж Паулынх шиг агуу байж чадах юм бэ? Хувь нэмэр дээр үндэслэвэл Паулыг Петрээс өмнө шагнах ёстой байсан ба Паул Бурханы сайшаалыг хүртэхэд илүү тохирсон нэгэн байх байв. Паулд хандахдаа Бурхан ердөө л билиг авьяасаар нь дамжуулан түүнийг ажиллуулсан, харин Бурхан Петрийг төгс болгосон гэж хэн төсөөлж чадах юм бэ? Ямартай ч Эзэн Есүс бүр эхнээсээ л Петр, Паул хоёрын төлөө төлөвлөгөө зохиосон биш, харин ч тэдний төрөлхийн уг чанарын дагуу төгс болгож, эсвэл ажилласан юм. Иймээс хүмүүсийн хардаг зүйл нь ердөө хүний гадаад талын хувь нэмэр байдаг байхад Бурханы хардаг зүйл нь хүний мөн чанар, түүнчлэн хүний эхнээсээ дагадаг зам болон хүний эрэл хайгуулын ар дахь сэдэл юм. Хүмүүс өөрсдийн үзлийн дагуу, өөрсдийн ойлгох чадварын дагуу хүнийг хэмждэг атал хүний эцсийн төгсгөл нь түүний харагдах байдлаар тодорхойлогддоггүй. Иймээс хэрвээ эхнээсээ дагадаг зам чинь амжилтын зам бөгөөд эрэл хайгуулын талаарх үзэл бодол чинь эхнээсээ зөв бол чи Петртэй адил; хэрвээ алхаж буй зам чинь бүтэлгүйтлийн зам бол чи ямар ч төлөөс төлсөн хамаагүй хүрэх газар чинь Паулынхтай адилхан байх болно гэж Би хэлдэг. Ямар ч тохиолдолд, чиний хүрэх газар болон амжилтад хүрэх, бүтэлгүйтэх эсэх чинь хоёулаа чиний зориулалтаас, эсвэл төлсөн төлөөсөөс биш, харин эрж хайж байгаа зам чинь зөв үү, үгүй юу гэдгээр тодорхойлогддог. Петр, Паул хоёрын мөн чанар болон зорьсон зорилго өөр байсан; хүн эдгээр зүйлийг олж мэдэх чадваргүй бөгөөд зөвхөн Бурхан л тэдгээрийг бүхэлд нь мэдэж чадна. Учир нь Бурханы хардаг зүйл бол хүний мөн чанар байхад хүн өөрийнхөө мөн чанарын талаар юу ч мэддэггүй. Хүн, хүний доторх мөн чанарыг юм уу бодит биеийн хэмжээг нь харах чадваргүй, тиймээс Паул, Петр нарын бүтэлгүйтэл болон амжилтын шалтгааныг тодорхойлох чадваргүй юм. Ихэнх хүмүүс Петрийг биш, Паулыг биширдгийн шалтгаан нь Паул Бурханд ашиглагдаж, нээлттэй ажилласан ба хүн энэ ажлыг харж чаддаг, иймээс хүмүүс Паулын “гавьяаг” хүлээн зөвшөөрдөг. Харин тэгэхэд Петрийн туршлага хүнд харагддаггүй, түүний эрж хайсан зүйл хүний хувьд хүршгүй бөгөөд иймээс хүн Петрийг огт сонирхдоггүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 478

Петр харьцалт, цэвэршүүлэлт туулснаар төгс болгуулсан. Тэрээр: “Би цаг ямагт Бурханы хүслийг хангалуун байлгах ёстой. Хийж байгаа бүхэндээ би зөвхөн Бурханы хүслийг хангалуун байлгахыг эрж хайдаг ба гэсгээгдэж, шүүгдэж байсан ч ингэж байгаадаа би баяртай байна” гэж хэлсэн юм. Петр өөрт байгаа бүхнийг Бурханд өгсөн ба түүний ажил, үг болон бүхий л амьдрал бүхэлдээ Бурханыг хайрлахын төлөө байв. Тэр бол ариун байдлыг эрж хайсан хүн байсан бөгөөд туршлагажих тусам түүний зүрх сэтгэл дэх Бурханы төлөөх хайр төдий чинээ агуу болж байлаа. Харин Паул зөвхөн гадаад талын ажил хийсэн бөгөөд хэдийгээр шаргуу ажилласан боловч түүний ажил хөдөлмөр нь өөрийн ажлыг зохих ёсоор хийж, шагнал авахын төлөө байсан юм. Ямар ч шагнал авч чадахгүй гэдгээ мэдэж байсан бол тэр өөрийн ажлыг болих байв. Петрийн анхаарч байсан зүйл нь түүний зүрх сэтгэл доторх жинхэнэ хайр байсан бөгөөд тэр нь бодитой бөгөөд биелүүлж болохуйц зүйл байлаа. Тэр шагнал авах эсэх талаар анхаараагүй, харин өөрийнх нь зан чанар өөрчлөгдөж чадах эсэхийг анхаарсан. Паул бүр ч илүү шаргуу ажиллах талаар анхаарсан, тэр гадаад талын ажил, зориулалт болон хэвийн хүмүүсийн туршлагад байдаггүй хоосон сургаалын талаар анхаарсан. Тэр зүрх сэтгэлийнхээ гүн дэх өөрчлөлтийг ч, Бурханыг гэх жинхэнэ хайрыг ч огт анхаараагүй. Петрийн туршлага нь жинхэнэ хайр, жинхэнэ мэдлэгт хүрэхийн тулд байв. Түүний туршлага нь, Бурхантай илүү ойр дотно харилцаатай болж, бодитоор амьдран харуулахын төлөө байжээ. Паулын ажил нь Есүсийн даалгасан зүйлээс болсон ба өөрийн хүсэн эрмэлзэж байсан зүйлийг олж авахын төлөө байсан, гэхдээ эдгээр нь түүний өөрийнх нь талаарх болон Бурханы талаарх мэдлэгтэй хамаагүй байв. Түүний ажил нь гагцхүү гэсгээлт, шүүлтээс зугтаахын төлөө байсан. Петрийн эрж хайж байсан зүйл нь цэвэр хайр байсан ба Паулын эрж хайсан зүйл нь зөвт байдлын титэм байлаа. Петр Ариун Сүнсний олон жилийн ажлыг туулсан бөгөөд Христийн талаар бодитой мэдлэгтэй, түүнчлэн өөрийнхөө талаар гүн гүнзгий мэдлэгтэй байсан. Иймээс Бурханы төлөөх түүний хайр цэвэр байв. Олон жилийн цэвэршүүлэлт нь Есүс болон амийн талаарх түүний мэдлэгийг дээшлүүлсэн ба түүний хайр нөхцөлгүй хайр байсан, энэ нь идэвх санаачилгатай хайр байсан, тэр оронд нь хариу гуйгаагүй, мөн ямар ч ашиг тус хүртэхээр найдаагүй. Паул олон жилийн турш ажилласан мөртөө Христийн талаар асар их мэдлэг эзэмшээгүй бөгөөд өөрийнх нь талаарх түүний мэдлэг ч бас өчүүхэн бага байлаа. Түүнд Христийг гэх хайр ердөө байгаагүй ба түүний хийсэн ажил ба явсан замнал нь эцсийн нэр хүндийг олж авахын төлөө байсан. Түүний эрж хайсан зүйл хамгийн цэвэр хайр биш, харин хамгийн сайхан титэм байв. Тэр идэвхтэйгээр эрж хайгаагүй, харин ч идэвхгүйгээр хийсэн; тэр үүргээ биелүүлээгүй, харин Ариун Сүнсний ажилд баригдсаныхаа дараа өөрийн эрэл хайгуулыг хүчээр хийсэн юм. Иймээс тэр бол шаардлага хангасан Бурханы бүтээл байсан гэдгийг түүний эрэл хайгуул баталдаггүй; харин Петр бол өөрийн үүргийг биелүүлж, Бурханы шаардлагыг хангасан бүтээл байв. Бурханд хувь нэмрээ оруулсан хүн бүхэн шагнал хүртэх ёстой ба хувь нэмэр хэдий чинээ их байна, Бурханы тааллыг хүлээн авах нь төдий чинээ баталгаатай байна гэж хүн боддог. Хүний үзэл бодлын мөн чанар нь арилжаа наймааны шинжтэй байдаг ба Бурханы бүтээлийн хувьд өөрийн үүргийг биелүүлэхээр идэвхтэйгээр эрж хайдаггүй. Бурханы хувьд, хүмүүс Бурханыг гэх жинхэнэ хайр болон Бурханд бүрэн дуулгавартай байдлыг эрж хайх тусам, өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүтээлийн хувьд өөрсдийн үүргийг биелүүлэхээр эрж хайх тусам, Бурханы сайшаалыг төдий чинээ хүртэх боломжтой болно. Бурханы үзэл бодол бол анхдагч үүрэг болон байр сууриа сэргээхийг хүнээс шаардах явдал юм. Хүн бол Бурханы бүтээл, иймээс хүн Бурханд ямар нэгэн шаардлага тавьснаар өөрийн хязгаарыг давах ёсгүй ба Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлэхээс өөрийг хийх ёсгүй. Паул, Петр хоёрын хүрэх газрыг, тэдний хувь нэмрийн хэмжээгээр биш, харин Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлж чадсан эсэхээр нь хэмжсэн; тэдний хүрэх газар нь, хэр их ажил хийсэн, эсвэл бусад хүмүүс тэднийг хэрхэн үнэлсний дагуу биш, харин эхнээсээ юуг эрж хайсан бэ гэдгийнх нь дагуу тодорхойлогдсон. Иймээс Бурханы бүтээл болохын хувьд өөрийн үүргийг идэвхтэйгээр биелүүлэхийг эрж хайх нь амжилтад хүрэх зам; Бурханыг гэх жинхэнэ хайрын замыг эрж хайх нь хамгийн зөв зам; хуучин зан чанараа өөрчилж, Бурханыг цэвэр хайраар хайрлахаар эрж хайх нь амжилтад хүрэх зам юм. Амжилтад хүрэх зам гэдэг нь Бурханы бүтээлийн анхдагч үүргээ, түүнчлэн анхдагч дүр төрхөө буцаан сэргээх зам юм. Энэ нь сэргэлтийн зам бөгөөд мөн эхнээсээ эцэс хүртэлх Бурханы бүх ажлын зорилго билээ. Хэрвээ хүний эрэл хайгуул нь хувийн хэмжээлшгүй шаардлага болон зохисгүй хүсэл эрмэлзэлтэй холилдвол үүний хүрэх үр дүн нь хүний зан чанарыг өөрчилж чадахгүй байх болно. Энэ нь сэргээлтийн ажилтай зөрөлддөг. Энэ нь Ариун Сүнсний хийдэг ажил биш гэдэг нь эргэлзээгүй, иймээс ийм төрлийн эрэл хайгуулыг Бурхан хүлээн зөвшөөрдөггүй гэдгийг баталдаг. Бурханы хүлээн зөвшөөрдөггүй эрэл хайгуул ямар ач холбогдолтой вэ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 479

Паулын хийсэн ажил хүний өмнө харагдсан, гэхдээ зүрх сэтгэлийнх нь гүн дэх Бурханыг гэсэн хайр хэр цэвэр байсан, хэр их байсан бэ гэдэг нь хүнд харагдашгүй. Хүн зөвхөн түүний хийсэн ажлыг л харж чаддаг ба түүнийг гарцаагүй Ариун Сүнс ашиглаж байсан гэдгийг л мэддэг, иймээс чуулгануудыг хангах чадвартай байсан болохоор Паул илүү дээр, түүний ажил илүү агуу байсан гэж хүн боддог. Петр зөвхөн хувийн туршлагаа хичээсэн ба ховорхон ажлынхаа явцад цөөн хэдэн хүнийг олж авсан. Түүний цөөн хэдхэн, хүн бараг мэддэггүй захидал байдаг боловч түүний зүрх сэтгэлийн гүн дэх Бурханыг гэсэн хайр хэр агуу байсныг хэн мэдэх билээ? Паул өдөр бүр Бурханы төлөө ажилласан: Хийх ажил байгаа цагт тэр үүнийг хийсэн. Ийм маягаар титмийг авч, Бурханыг хангалуун байлгаж чадна гэж түүнд санагдсан, гэсэн ч тэр ажлаараа дамжуулан өөрийгөө өөрчлөх арга замыг эрж хайгаагүй. Петр амьдралдаа Бурханы хүслийг жаахан ч гэсэн хангалуун болгоогүй л бол сэтгэл нь түгшдэг байв. Хэрвээ Бурханы хүслийг хангалуун болгоогүй л бол тэр гэмшин шаналж, дараа нь Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгахаар зүтгэж чадах тохиромжтой арга замыг эрж хайдаг байлаа. Өөрийнхөө амьдралын хамгийн бага, хамгийн ялихгүй талуудад хүртэл тэр Бурханы хүслийг хангалуун байлгахыг өөрөөсөө шаардсан юм. Өөрийн хуучин зан чанарын тухайд тэр бүр ч хатуу чанга байж, үнэнд илүү гүнзгий орохын тулд өөртөө тавьсан шаардлагадаа бүр ч хатуу чанд хандаж байлаа. Паул зөвхөн өнгөц нэр төр, байр суурийг эрж хайсан. Тэр хүмүүсийн анхаарлыг татахаар хичээсэн ба амийн оролтод илүү гүнзгий орохоор эрж хайгаагүй. Түүний анхаарч байсан зүйл нь бодит байдал биш, хоосон номлол байв. “Паул Бурханы төлөө маш их ажил хийсэн, гэтэл Бурхан яагаад түүнийг дурсдаггүй юм бэ?” гэж зарим хүн хэлдэг. Петр Бурханы төлөө багахан ажил гүйцэтгэсэн ба чуулгануудад ихээхэн хувь нэмэр оруулаагүй, тэгвэл Бурхан яагаад түүнийг төгс болгосон юм бэ? Петр Бурханыг тодорхой түвшинд хайрласан бөгөөд үүнийг Бурхан шаардсан юм; зөвхөн ийм хүмүүст л гэрчлэл байдаг. Тэгвэл Паулын тухайд ямар вэ? Паул Бурханыг ямар хэмжээнд хайрласныг чи мэдэх үү? Паулын ажил юуны төлөө байсан бэ? Мөн Петрийн ажил юуны төлөө байсан бэ? Петр тийм ч их ажил хийгээгүй, гэхдээ түүний зүрх сэтгэлийн гүнд юу байсныг чи мэдэх үү? Паулын ажил чуулгануудыг хангах болон чуулгануудыг дэмжихтэй хамаатай байв. Петрийн туулсан зүйл бол өөрийнх нь амь зан чанар дахь өөрчлөлт байсан; тэрээр Бурханыг гэх хайрыг туулсан. Чи тэдний мөн чанар дахь ялгааг мэдсэн бол эцсийн эцэст хэн нь үнэхээр Бурханд итгэснийг болон хэн нь Бурханд үнэхээр итгээгүйг харж чадна. Тэдний нэг нь Бурханыг үнэхээр хайрладаг ба нөгөө нь Бурханыг үнэхээр хайрладаггүй; нэг нь зан чанартаа өөрчлөлт гаргасан ба нөгөө нь тэгээгүй; нэг нь хүмүүсээр шүтэгдсэн, агуу алдар хүндтэй байсан, нөгөө нь даруухнаар үйлчилсэн ба хүмүүст амархан анзаарагдаагүй; нэг нь ариун байдлыг эрж хайсан, нөгөөх нь тэгээгүй, хэдий тэр бохир биш байсан ч цэвэр хайрыг эзэмшээгүй; нэг нь жинхэнэ хүн чанарыг эзэмшсэн, нөгөө нь тийм биш байсан; нэг нь Бурханы бүтээлийн эрүүл ухааныг эзэмшсэн, нөгөө нь тэгээгүй. Энэ нь Паул болон Петрийн мөн чанар дахь ялгаа юм. Петрийн алхсан зам нь амжилтын зам, энэ нь бас хэвийн хүн чанар болоод Бурханы бүтээлийн үүргээ сэргээх зам билээ. Петр амжилттай бүх хүнийг төлөөлдөг. Паулын алхсан зам нь бүтэлгүйтлийн зам бөгөөд өнгөц төдий захирагдаж, өөрийгөө зарцуулдаг хэдий ч Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрладаггүй бүх хүнийг төлөөлдөг. Паул үнэнийг эзэмшээгүй бүх хүнийг төлөөлдөг. Петр Бурханд итгэх итгэлээрээ бүх зүйл дээр Бурханыг хангалуун байлгахаар эрж хайсан ба Бурханаас ирсэн бүхэнд дуулгавартай хандахаар хичээсэн. Тэр өчүүхэн төдий ч гомдолгүйгээр гэсгээлт, шүүлтийг түүнчлэн цэвэршүүлэлт, гай зовлон, өөрийн амьдрал дахь гачигдлыг хүлээн зөвшөөрөх чадвартай байсан ба эдгээрийн юу ч Бурханыг гэх түүний хайрыг өөрчилж чадахгүй байлаа. Энэ нь Бурханыг гэсэн туйлын хайр байсан бус уу? Энэ нь Бурханы бүтээлийн үүргийг биелүүлсэн биш гэж үү? Гэсгээлт, шүүлт, гай зовлонгийн үед ч чи үргэлж үхэх хүртлээ дуулгавартай байх чадвартай бөгөөд энэ нь Бурханы бүтээлийн хүрэх ёстой зүйл, мөн Бурханыг гэх хайрын цэвэр ариун байдал юм. Хэрвээ хүн ийм ихийг биелүүлж чадах юм бол тэр Бурханы бүтээл байхад тохирох бөгөөд Бүтээгчийн хүслийг үүнээс илүү хангалуун байлгах юу ч үгүй юм. Чи Бурханы төлөө ажиллах чадвартай гэж төсөөлье, гэвч чи Бурханд дуулгавартай ханддаггүй ба Бурханыг үнэхээр хайрлах чадваргүй. Ийм маягаар чи Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлээгүйгээр үл барам Бурханаар яллагдах болно, учир нь чи үнэнийг эзэмшээгүй, Бурханд дуулгавартай хандах чадваргүй, мөн Бурханд дуулгаваргүй хүн юм. Чи Бурханы төлөө ажиллах талаар л анхаардаг хэдий ч үнэнийг хэрэгжүүлэх, эсвэл өөрийгөө мэдэх талаар анхаардаггүй. Чи Бүтээгчийг ойлгодоггүй, бас мэддэггүй бөгөөд Бүтээгчид дуулгавартай байдаггүй, мөн хайрладаггүй. Чи бол төрөлхийн Бурханд дуулгаваргүй хүн, иймээс тийм хүмүүсийг Бүтээгч хайрладаггүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 480

Зарим хүн: “Паул асар их хэмжээний ажил хийсэн ба чуулгануудын төлөө ихээхэн ачааг үүрч, тэдэнд маш их хувь нэмэр оруулсан. Паулын арван гурван захидал нь Нигүүлслийн эрин үеийн 2,000 жилд дэмжлэг үзүүлсэн ба Дөрвөн Сайн Мэдээний дараа ордог. Түүнтэй эн зэрэгцэх хэн байх юм бэ? Иоханы бичсэн Илчлэлийг хэн ч тайлж чаддаггүй байхад Паулын бичсэн захидлууд нь амиар хангадаг, түүний хийсэн ажил чуулгануудад ач тустай байсан. Өөр хэн ийм зүйлийг биелүүлж чадах вэ? Тэгэхэд Петр ямар ажил хийсэн юм бэ?” гэж хэлдэг. Хүн бусдыг хэмжихдээ хувь нэмрийнх нь дагуу үздэг. Бурхан хүнийг хэмжихдээ уг чанарынх нь дагуу ханддаг. Амийг эрж хайдаг хүмүүсийн дундаас Паул өөрийнхөө мөн чанарыг мэддэггүй хүн байсан. Тэр огт даруухан, дуулгавартай байгаагүй, мөн Бурханыг эсэргүүцдэг мөн чанараа ч мэддэггүй. Иймээс тэрээр нарийн ширийн дадлага туршлага туулаагүй хүн байсан бөгөөд үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй хүн байлаа. Петр өөр байв. Тэр өөрийн дутагдлыг, сул талыг болон бүтээлийн ялзарсан зан чанарыг мэддэг байсан, иймээс зан чанараа өөрчилж чадах хэрэгжүүлэлтийн зам түүнд байсан; тэрээр бодит байдлыг эзэмшээгүй зөвхөн хоосон сургаалтай хүмүүсийн нэг байгаагүй. Өөрчлөгдсөн хүмүүс нь аврагдсан шинэ хүмүүс бөгөөд тэд бол үнэнийг эрж хайхад тэнцсэн хүмүүс юм. Өөрчлөгддөггүй хүмүүс нь төрөлхийн хоцрогдсон хүмүүст харьяалагддаг; тэд аврагдаагүй хүмүүс, өөрөөр хэлбэл, Бурханаар жигшигдэж, гологдсон хүмүүс юм. Тэдний ажил хэчнээн агуу байсан ч тэднийг Бурхан санахгүй. Чи үүнийг өөрийнхөө эрэл хайгуултай харьцуулах үед эцэстээ Петр шиг юм уу Паул шиг хүн юм уу гэдэг чинь илэрхий байх учиртай. Хэрвээ чиний эрэл хайгуул үнэн үгүй хэвээр бол, мөн өнөөдөр ч гэсэн чи Паул шиг биеэ тоосон, эрээ цээргүй, уран ярьж, бардамнадаг хэвээр байвал бүтэлгүйтдэг, өөдгүй хүн гэдэг чинь эргэлзээгүй юм. Хэрвээ чиний эрэл хайгуул Петртэй адил байж, хэрэгжүүлэлт болон жинхэнэ өөрчлөлтийг эрж хайж, биеэ тоосон буюу эрх дураараа биш, харин үүргээ биелүүлэхээр зорьдог бол чи ялалтад хүрч чадах Бурханы бүтээл байх болно. Паул өөрийн мөн чанарыг болон ялзралыг мэддэггүй, тэр ч бүү хэл дуулгаваргүй байдлаа ч мэддэггүй. Тэр Христийг эсэргүүцэж байсан жигшүүртэй үйл хэргээ хэзээ ч дурдаагүй, мөн тийм ч их харамсаагүй, тэр зөвхөн товч тайлбар тавьсан ба зүрх сэтгэлийнхээ гүнд Бурханд бүрэн захирагдаагүй. Хэдий тэр Дамаскийн замд хөсөр унасан боловч зүрх сэтгэлийн гүнээс өөрийгөө эргэцүүлж үзээгүй. Тэр зөвхөн үргэлж ажиллаж байгаадаа сэтгэл ханамжтай байсан бөгөөд өөрийгөө мэдэж, хуучин зан чанараа өөрчлөх нь хамгийн чухал асуудал юм гэдгийг анхаарч үзээгүй. Тэр ердөө үнэнийг ярьж байгаадаа, мөс чанараа тайтгаруулахын тулд бусдыг дэмжиж байгаадаа, өөрийгөө тайтгаруулж, урьдын нүглээ уучлахын тулд Есүсийн шавь нарыг хавчихаа больсондоо сэтгэл хангалуун байсан. Түүний зорьсон зорилго нь ирээдүйн титэм болон түр зуурын ажлаас өөр юу ч байгаагүй, түүний зорьсон зорилго нь үлэмж элбэг нигүүлсэл байсан, харин хангалттай үнэнийг эрж хайгаагүй, мөн өмнө нь ойлгоогүй байсан үнэндээ илүү гүнзгий орохоор ч эрж хайгаагүй. Иймээс өөрийнх нь талаарх түүний мэдлэгийг худлаа байсан гэж хэлж болох ба тэрээр гэсгээлт, шүүлтийг хүлээн зөвшөөрөөгүй. Тэр ажиллах чадвартай байсан гэдэг нь өөрийн уг чанар, эсвэл мөн чанарыг мэдэж байсан гэсэн үг биш; тэр зөвхөн гадаад талын хэрэгжүүлэлт дээр анхаарлаа төвлөрүүлж байв. Цаашлаад түүний зорьж байсан зүйл нь өөрчлөлт биш, харин мэдлэг байсан. Түүний ажил нь бүхэлдээ Дамаскийн замд Есүс үзэгдсэний үр дүн байлаа. Энэ нь анхнаасаа түүний хийхээр шийдсэн зүйл байгаагүй, мөн хуучин зан чанар нь засалтыг хүлээн зөвшөөрснийх нь дараа тохиолдсон ажил биш байв. Тэр хэрхэн ажилласан нь хамаагүй түүний хуучин зан чанар өөрчлөгдөөгүй, иймээс түүний ажил урьдын нүглийг нь цайруулж чадаагүй, харин тухайн үеийн чуулгануудад тодорхой нөлөө үзүүлсэн төдий юм. Иймэрхүү хуучин зан чанар нь өөрчлөгдөөгүй хүн, өөрөөр хэлбэл, аврал хүртээгүй хүн бол бүр ч үнэнгүй хүн бөгөөд ямар ч тохиолдолд Эзэн Есүсээр хүлээн зөвшөөрөгдөх хүмүүсийн нэг болж чадахгүй. Тэр Есүс Христийн төлөөх хайр, хүндлэлээр дүүрэн хүн биш, мөн бие махбодтой болохын нууцыг эрж хайсан хүн байх нь бүү хэл, үнэнийг эрж хайхдаа ч чадамгай хүн биш. Тэр зүгээр л мушгин маргах чадвартай хүн байсан бөгөөд өөрөөсөө илүү дээр хэнд ч, эсвэл үнэнийг эзэмшсэн хэнд ч бууж өгдөггүй хүн байв. Тэр өөрийнх нь эсрэг байсан, эсвэл өөртэй нь дайсагнаж байсан хүмүүст буюу үнэнд атаархаж, агуу дүр төрхтэй, гүн гүнзгий мэдлэг эзэмшсэн авьяастай хүмүүсийг илүүд үздэг байлаа. Тэр үнэн замыг эрж хайж, үнэнээс өөр юуг ч анхаардаггүй ядуу дорд хүмүүстэй харилцах дургүй байсан ба оронд нь зөвхөн хоосон сургаал ярьдаг, өргөн их мэдлэгтэй шашны дээд байгууллагуудын хүмүүстэй харилцаж байлаа. Түүнд Ариун Сүнсний шинэ ажил огт таалагдаагүй ба Ариун Сүнсний шинэ ажлын хөдөлгөөнийг анхаараагүй. Үүний оронд тэр энгийн үнэнээс илүү дээгүүр байсан ёс заншил, хоосон сургаалд анхааралтай хандсан. Өөрийн төрөлх мөн чанар болон эрж хайсан бүхий л зүйлээрээ тэр, Бурханы гэр дэх үнэнч зарц гэгдэх нь бүү хэл, үнэнийг эрж хайсан Христэд итгэгч гэж нэрлэгдэх эрхгүй, учир нь түүний хуурамч зан хэтэрхий их байсан ба дуулгаваргүй байдал нь дэндүү их байсан билээ. Хэдийгээр түүнийг Эзэн Есүсийн зарц гэдэг байсан ч тэр тэнгэрийн хаанчлалын хаалгаар ороход огтхон ч тохирохгүй, учир нь эхнээсээ эцэс хүртэлх түүний үйлдлийг зөв шударга гэж хэлж болохгүй. Түүнийг ердөө л хоёр нүүрт нэгэн, зөвт бусыг үйлдсэн атлаа Христийн төлөө ажилласан нэгэн байсан гэж үзэж болно. Хэдийгээр түүнийг муу гэж хэлж болохгүй ч зөвт бусыг үйлдсэн хүн гэж дуудах нь зохилтой. Тэр их ажил хийсэн ч өөрийнхөө хийсэн ажлын хэмжээгээр үнэлэгдэх ёсгүй, харин ажлын чанар болон мөн чанараар л үнэлэгдэх ёстой. Зөвхөн ийм маягаар л энэ асуудлын учир шалтгааныг бүхэлд нь тодруулах болно. Тэр үргэлж ингэж итгэсэн: Би ажиллах чадвартай, би ихэнх хүмүүсээс илүү дээр; би хэнээс ч илүүгээр Эзэний ачаанд санаа тавьдаг, хэн ч над шиг гүнзгий гэмшдэггүй, учир нь агуу гэрэл над дээр туссан ба би агуу гэрлийг харсан, иймээс миний гэмшил бол өөр хэнийхээс ч илүү гүнзгий. Тэр үед түүний зүрх сэтгэл дотроо бодсон зүйл энэ байсан юм. Өөрийнхөө ажлын төгсгөлд Паул: “Би тулаанд тулалдсан, өөрийн замналыг дуусгасан, надад зориулж зөвт байдлын титэм зэхэгдсэн байгаа” гэж хэлсэн. Түүний тэмцэл, ажил, замнал нь бүхэлдээ зөвт байдлын титэмний төлөө байсан ба тэр идэвхтэйгээр урагшаа яваагүй; хэдий тэр өөрийнхөө ажилд хааш яаш хандаагүй боловч түүний ажил ердөө л өөрийн алдааг нөхөхийн төлөө, мөс чанарынхаа буруушаалтыг нөхөхийн төлөө байсан гэж хэлж болно. Түүний хүсэн эрмэлздэг зүйл нь зөвхөн өөрийнхөө ажлыг эрт биелүүлж, өөрийн замналыг дуусгаж, тулаандаа аль болох хурдан тулалдаж, ингэснээр удаан хүлээсэн зөвт байдлын титмээ илүү хурдан олж авах юм. Түүний хүсэн хүлээж байсан зүйл нь өөрийн туршлага болон жинхэнэ мэдлэгээр Эзэн Есүстэй уулзах биш, харин Эзэн Есүстэй уулзах үедээ, хийсэн ажлынхаа улмаас хүртэх ёстой шагналыг хүлээн авахын тулд ажлаа аль болох хурдан дуусгах явдал байв. Тэр өөрийгөө тайвшруулахын тулд болон ирээдүйн титмээр наймаа хийхийн тулд өөрийн ажлыг ашигласан. Түүний эрж хайсан зүйл нь үнэн, эсвэл Бурхан байгаагүй, харин зөвхөн титэм байлаа. Тийм эрэл хайгуул яаж шаардлага хангаж чадах юм бэ? Түүний сэдэл, түүний ажил, түүний төлсөн төлөөс болон бүхий л хичээл чармайлтад нь түүний гайхалтай уран зөгнөл шингэсэн ба тэр бүхэлдээ өөрийн хүслийн дагуу л ажилласан. Түүний бүхий л ажлын хувьд, төлсөн төлөөсөнд нь өчүүхэн төдий ч дуртай байдал байгаагүй; тэр зүгээр л наймаа хийж байв. Түүний хүчин чармайлт нь өөрийн үүргийг биелүүлэхийн тулд сайн дураар хийгдээгүй, харин наймааны зорилгод хүрэхийн тулд л дуртайяа хийгдсэн. Тийм хүчин чармайлтад ямар нэгэн үнэ цэн байгаа юу? Түүний цэвэр бус хичээл чармайлтыг хэн сайшаах юм бэ? Тийм хичээл чармайлтыг хэн сонирхох юм бэ? Түүний ажил нь ирээдүйн төлөөх мөрөөдлөөр дүүрэн, гайхалтай төлөвлөгөөгөөр дүүрэн байсан ба хүний зан чанарыг өөрчлөх ямар ч замыг агуулаагүй. Түүний сайхан сэтгэлийн ихэнх нь хуурмаг байсан; түүний ажил амиар хангаагүй, харин соёлч боловсон дүр эсгэж байсан; энэ нь наймаа хийх явдал байсан юм. Ийм ажил нь анхдагч үүргээ сэргээх замд хүнийг яаж хөтөлж чадах юм бэ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 481

Петрийн эрж хайсан бүхэн Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байв. Тэр Бурханы хүслийг хангалуун байлгахаар эрэлхийлсэн ба зовлон зүдүүр, гай тотгорыг үл хайхран Бурханы хүслийг хангалуун байлгахад бэлэн байлаа. Бурханд итгэгчийн хувьд үүнээс илүү сайн эрэл хайгуул гэж үгүй. Паулын эрж хайсан зүйл нь өөрийнх нь махан бие, үзэл, төлөвлөгөө, арга ухаантай холилдсон. Тэр ямартай ч шаардлага хангасан Бурханы бүтээл биш, Бурханы хүслийг хангалуун байлгахаар эрэлхийлсэн хүн биш. Петр Бурханы зохион байгуулалтад захирагдахаар эрж хайсан ба хэдийгээр хийсэн ажил нь агуу биш байсан боловч түүний эрэл хайгуулын ар дахь сэдэл болон алхсан зам зөв байсан; хэдий тэр олон хүнийг олж авч чадаагүй ч үнэний замыг эрж хайх чадвартай байв. Үүнээс болж тэр бол шаардлага хангасан Бурханы бүтээл байсан гэж хэлж болно. Өнөөдөр чи ажилчин биш байсан ч гэсэн, Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлж, Бурханы бүх зохион байгуулалтад захирагдахаар эрж хайх ёстой. Чи Бурханы хэлсэн бүхэнд дуулгавартай байж, бүх төрлийн зовлон шаналал, цэвэршүүлэлтийг туулах чадвартай байх ёстой ба сул дорой хэдий ч зүрх сэтгэлдээ Бурханыг хайрласаар байх чадвартай байх ёстой. Өөрсдийн амийн төлөө хариуцлага үүрдэг хүмүүс Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлэхэд бэлэн байдаг ба тийм хүмүүсийн эрэл хайгуулд хандах үзэл бодол нь зөв байдаг. Эдгээр нь Бурханд хэрэгтэй хүмүүс юм. Хэрвээ чи их ажил хийж, бусад хүмүүс чамаас сургаал хүртсэн боловч чи өөрөө өөрчлөгдөөгүй, ямар ч гэрчлэл хийж чадаагүй, эсвэл ямар ч жинхэнэ туршлагатай болоогүй, амьдралын чинь эцэст ч гэсэн чиний хийсэн зүйлийн юу ч гэрчлэл хийгээгүй бол чи өөрчлөгдсөн хүн мөн үү? Чи үнэнийг эрж хайдаг хүн мөн үү? Тухайн үед Ариун Сүнс чамайг ашиглаж болно, гэхдээ Тэр чамайг ашиглахдаа ажилд ашиглаж болох хэсгийг чинь л ашигласан бөгөөд ашиглагдаж болохгүй хэсгийг чинь Тэр ашиглаагүй. Хэрвээ чи өөрчлөгдөхөөр эрж хайсан бол ашиглагдах явцдаа алхам алхмаар төгс болгуулна. Гэсэн ч эцэстээ авхуулж чадах эсэхэд чинь Ариун Сүнс ямар ч хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд энэ нь эрэл хайгуулын чинь байдлаас хамаардаг. Чиний хувийн зан чанарт ямар ч өөрчлөлт байхгүй бол энэ нь, эрэл хайгуулд хандах үзэл бодол чинь буруугаас болдог. Хэрвээ чи ямар ч шагнал олоогүй бол тэр нь чиний өөрийн асуудал бөгөөд учир нь чи өөрөө үнэнийг хэрэгжүүлээгүй, Бурханы хүслийг хангалуун байлгах чадваргүй. Иймээс чиний хувийн туршлагаас илүү чухал зүйл гэж юу ч үгүй, хувийн оролтоос чинь илүү шийдвэрлэх зүйл гэж юу ч үгүй! Зарим хүн: “Би Таны төлөө маш их ажил хийсэн, хэдийгээр гавьяа зүтгэл байгаагүй байж болох ч хүчин чармайлтдаа би хичээнгүй байсаар ирсэн. Та намайг зүгээр л тэнгэр лүү аваачиж, амийн жимс идүүлсэн ч болно” хэмээн эцэстээ хэлэх болно. Би ямар хүмүүсийг хүсдэгийг чи мэдэх ёстой; ариун бус хүмүүс хаанчлалд орохыг зөвшөөрөхгүй, ариун бус хүмүүс ариун газрыг балиартуулахыг зөвшөөрөхгүй. Хэдийгээр чи их ажил хийж, олон жилийн турш ажилласан ч хэрвээ эцэстээ өрөвдмөөр бохир заваан хэвээр байвал—Миний хаанчлалд орохыг хүсэх чинь Тэнгэрийн хуулиар тэвчишгүй юм! Бүтээлийн эхлэлээс өнөөдрийг хүртэл Надад ая тал зассан хүмүүст Би Миний хаанчлалд амархан орох боломжийг хэзээ ч олгоогүй. Энэ бол тэнгэрийн дүрэм бөгөөд хэн ч үүнийг зөрчиж чадахгүй! Чи амийг эрж хайх ёстой. Өнөөдөр, төгс болгуулах хүмүүс Петртэй адилхан байх болно: Тэд бол өөрсдийн зан чанарт өөрчлөлт гаргахаар эрж хайдаг хүмүүс бөгөөд Бурханд гэрчлэл хийж, Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлэхэд бэлэн байдаг хүмүүс юм. Зөвхөн ийм хүмүүс л төгс болгуулна. Хэрвээ чи зөвхөн шагнал горилдог ба өөрийн амь зан чанарыг өөрчлөхөөр эрж хайдаггүй бол бүх хичээл чармайлт чинь талаар өнгөрөх болно—энэ нь хэзээ ч хувиршгүй үнэн юм!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 482

Петр, Паул хоёрын мөн чанар дахь ялгаанаас, амийг эрэлхийлдэггүй бүх хүн дэмий хөдөлмөрлөдөг гэдгийг чи ойлгох ёстой! Чи Бурханд итгэж, Бурханыг дагадаг учраас зүрх сэтгэлдээ Бурханыг хайрлах ёстой. Чи өөрийнхөө ялзарсан зан чанарыг орхих ёстой, Бурханы хүслийг хангалуун байлгахаар эрж хайх ёстой ба Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлэх ёстой. Чи Бурханд итгэж, Бурханыг дагадаг тул бүх зүйлийг Түүнд өргөн барих ёстой ба хувийн сонголт хийж, шаардлага тавих ёсгүй, мөн чи Бурханы хүслийг хангалуун байлгах ёстой. Чи бүтээгдсэн хүн учраас чамайг бүтээсэн Эзэнийг дуулгавартай дагах ёстой, учир нь чи төрөлхөөсөө өөрийгөө захирч чадахгүй бөгөөд хувь заяагаа хянах ямар ч чадваргүй байдаг. Чи Бурханд итгэдэг хүн болохоор ариун байдал болон өөрчлөлтийг эрж хайх ёстой. Чи Бурханы бүтээл тул өөрийн үүргийг мөрдөж, биеэ зөв авч явах ёстой ба өөрийн үүргээс хэтрэх учиргүй. Энэ нь чамайг хязгаарлахын төлөө биш, эсвэл хоосон сургаалаар дамжуулан чамайг дарахын төлөө биш, харин энэ нь үүргээ биелүүлж чадах зам чинь бөгөөд зөв шударгыг хийдэг хүн бүхний хүрч чадах, хүрэх ёстой зам юм. Хэрвээ Петр болон Паулын мөн чанарыг харьцуулбал чи хэрхэн эрж хайх ёстойгоо мэдэх болно. Петр, Паул хоёрын алхсан замын нэг нь төгс болгуулах зам, нөгөө нь таягдан хаягдах зам юм; Петр болон Паул нь хоёр өөр замыг төлөөлдөг. Хэдийгээр аль аль нь Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авч, аль аль нь Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг олж авч, аль аль нь Эзэн Есүсийн даалгасан зүйлийг хүлээн зөвшөөрсөн ч тус бүрээс нь гарсан үр жимс адилхан байгаагүй: Нэг нь үнэхээр үр жимс гаргасан ба нөгөө нь тэгээгүй. Тэдний мөн чанараас, тэдний хийсэн ажлаас, тэдний гадаад талд илэрхийлэгдэж байсан зүйлээс болон тэдний эцсийн төгсгөлөөс чи ямар замаар явах ёстойгоо, аль замыг нь сонгон алхах хэрэгтэйгээ ойлгох ёстой. Тэд гарцаагүй хоёр өөр замаар алхсан. Паул, Петр нар зам тус бүрийн хамгийн сайн төлөөлөгч байсан, иймээс бүр анхнаасаа тэднийг энэ хоёр замын үлгэр жишээ болгосон. Паулын туршлагын гол зүйлс юу вэ, тэр яагаад хийж чадаагүй вэ? Петрийн туршлагын гол зүйлүүд нь юу вэ, тэр хэрхэн төгс болгуулсан бэ? Хэрвээ чи тус бүрийнх нь анхаарч байсан зүйлсийг харьцуулах юм бол Бурхан яг ямар төрлийн хүнийг шаарддаг, Бурханы хүсэл юу болох, Бурханы зан чанар юу болох, ямар төрлийн хүн эцэстээ төгс болгуулах, мөн түүнчлэн ямар төрлийн хүн төгс болгуулж чадахгүй байх, төгс болгуулах хүмүүсийн зан чанар ямар байх болон төгс болгуулахгүй хүмүүсийн зан чанар ямар байхыг мэдэх бөгөөд мөн чанарын эдгээр асуудлыг Петр болон Паулын туршлагаас харж болно. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн, иймээс Тэр бүх бүтээлийг Өөрийн эрх мэдэл дор оруулж, Өөрийн эрх мэдэл дор захирсан; Тэр бүх зүйлийг захирч, бүх зүйлийг Түүний гарт байлгана. Амьтан, ургамал, хүн төрөлхтөн, уул, гол нуур зэргийг оролцуулаад Бурханы бүх бүтээл бүгдээрээ Түүний эрх мэдэл дор орох ёстой. Тэнгэр дэх болон газар дээрх бүх зүйл Түүний эрх мэдэл дор орох ёстой. Тэдэнд ямар ч сонголт байхгүй ба бүгд Түүний зохион байгуулалтад захирагдах ёстой. Үүнийг Бурхан тушаасан ба энэ нь Бурханы эрх мэдэл юм. Бурхан бүх зүйлийг захирдаг бөгөөд бүх зүйлийг цэгцэлж, ялган Бурханы хүслийн дагуу төрлийнх нь дагуу ангилж, тус бүрийн байрлалд хуваарилдаг. Хэчнээн том зүйл байсан ч Бурханаас илүү байж чадахгүй ба бүгд Бурханы бүтээсэн хүн төрөлхтөнд үйлчилж, юу ч Бурханд дуулгаваргүй байж, эсвэл Бурханд ямар нэгэн шаардлага тавьж зүрхлэхгүй юм. Иймээс Бурханы бүтээл болохын хувьд хүн бас үүргээ биелүүлэх ёстой. Хүн бүх зүйлийн эзэн үү, эсвэл захирагч уу гэдгээс үл хамааран, бүх зүйлийн дунд хүний байр суурь хэчнээн өндөр байх нь хамаагүй тэр бол Бурханы эрх мэдэл доорх өчүүхэн хүн хэвээр, мөн шалихгүй хүн, Бурханы бүтээл төдий бөгөөд Бурханаас дээгүүр байж хэзээ ч чадахгүй юм. Бурханы бүтээл болохын хувьд хүн Бурханы бүтээлийн үүргээ биелүүлэхээр эрж хайж, өөр сонголт хийлгүйгээр Бурханыг хайрлахаар тэмүүлэх ёстой, учир нь Бурхан хүний хайрыг хүртэх эрхтэй билээ. Бурханыг хайрлахаар эрж хайдаг хүмүүс ямар нэг хувийн эрх ашгийг, эсвэл өөрсдийн хүсэн хүлээдэг зүйлийг эрж хайх ёсгүй; энэ нь эрэл хайгуулын хамгийн зөв арга барил юм. Хэрвээ эрж хайдаг зүйл чинь үнэн бол, хэрэгжүүлдэг зүйл чинь үнэн бол, олж авсан зүйл чинь зан чанарын өөрчлөлт байх болно, тэгвэл чиний явж байгаа зам зөв байна. Хэрвээ эрж хайж байгаа зүйл чинь махан биеийн ерөөл бол, хэрэгжүүлдэг зүйл чинь чиний өөрийн үзлээс гарсан үнэн бол, мөн хэрвээ чиний зан чанарт ямар ч өөрчлөлт байхгүй бол, чи махбод дахь Бурханд огтхон ч дуулгаваргүй ханддаг бөгөөд тодорхой бус байдалтайгаар амьдарсаар байгаа бол чиний эрж хайдаг зүйл чинь чамайг гарцаагүй тамд аваачих болно, учир нь чиний алхдаг зам бол бүтэлгүйтлийн зам юм. Төгс болгуулах эсвэл таягдан хаягдах чинь чиний өөрийн эрэл хайгуулаас хамаарна, өөрөөр хэлбэл, амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхаж буй замаас хамаардаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл нь хүний алхдаг замаас хамаардаг”-аас эш татав

Өмнөх: Амийн оролт 2

Дараах: Амийн оролт 4

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

ХҮН БҮР ҮҮРГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ

Одоогийн урсгалд, Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрладаг хүн бүхэнд Бурханаар төгс болгуулах боломж бий. Хөгшин залуу байх нь хамаагүй, зүрх...

ШАШНЫ ҮЙЛЧЛЭЛЭЭС АНГИЖРАХ ЁСТОЙ

Өөрийн ажлыг бүх орчлон ертөнцөд эхлүүлснээс хойш Бурхан нийгмийн бүх давхаргын хүмүүсийг оролцуулаад Өөрт нь үйлчлэх олон хүнийг урьдчилан...

16-Р БҮЛЭГ

Би хүнд маш их юм хэлмээр байна, түүнд хэлж өгөх ёстой маш их зүйл байна. Гэвч хүний хүлээн авах чадвар хэтэрхий дутуу дулимаг: Миний үгийг...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх