Асуулт 5: Завхарсан хүн төрөлхтнийг бие махбодтой болсон Бурхан аврах ёстой гэж яагаад хэлдэг вэ? Энэ нь ихэнх хүмүүсийн ойлгодоггүй зүйл—энэ талаар нөхөрлөл хийнэ үү.

Хариулт:

Завхарсан хүн төрөлхтөн бие махбодтой болсон Бурханаар аврагдах ёстой байдгийн шалтгаан нь хүний махан бие бүхэлдээ Сатанд хууртагдаж, завхруулагдсанаас болдогыг ухаардаг. Бүх хүн төрөлхтөн Сатаны эзэмшил дор амьдардаг, тэд сайн муу, сайхан муухайг хооронд нь ялгаж чаддаггүй. Тэд эерэг, сөрөг зүйлийн хоорондох ялгааг ч хэлж чаддаггүй. Тэд Сатаны гүн ухаан, хууль, уг чанарын дагуу амьдардаг. Тэд бол их зантай, өөрийгөө зөвтгөдөг, хөнгөн хуумгай, хуулинд захирагддаггүй. Тэд бүгдээрээ Сатаны биелэл бөгөөд Бурханыг эсэргүүцэхийн тулд Сатантай хуйвалддаг замбараагүй амьтад болсон, гэсэн ч тэд үүнийгээ ухаардаггүй. Бурхан бол Бүтээгч, зөвхөн Бурхан л хүмүүсийн жинхэнэ уг чанарыг, тэд ямар түвшинд завхруулагдсаныг нэгд нэггүй мэддэг. Зөвхөн Бурхан л хүний сатанлаг уг чанар, завхарсан зан чанарыг ил болгож, задлан шинжилж чадна. Хэрхэн амьдарч, хүн шиг авирлахыг хүнд хэлж өгч чадна, мөн хүн төрөлхтнийг бүрэн байлдан дагуулж, ариусгаж, аварч чадна. Бурханаас өөр ямар ч бүтээгдсэн хүн, хүний завхралын мөн чанарыг нэвт шувт харж чадахгүй, бас хэрхэн хүн шиг авирлах тухай үнэнийг хүнд өгч чадахгүй. Иймээс, хэрвээ Бурхан гүнээ завхруулагдсан хүн төрөлхтнийг Сатаны савраас булаан авч тэднийг аврахыг хүсвэл. зөвхөн бие махбодтой болсон Бурхан л үнэнийг болон Бурханы зан чанарыг биечлэн илэрхийлж, хүний эзэмших ёстой бүх үнэнийг хүнд хэлж, үнэнийг ойлгож, Бурханыг мэдэж, Сатаны ёрын муу заль мэх, янз бүрийн төөрөгдлийг нэвт шувт харах боломжийг хүнд олгох юм бол, зөвхөн тэр үед л хүн Сатаныг хаяж, голж Бурхан руу эргэн ирэх боломжтой юм. Бас, бие махбодтой болсон Бурханы ажил бүх төрлийн хүмүүсийг ил болгодог. Учир нь хүмүүс бүгдээрээ их зантай, бууж өгөхөөс татгалздаг. Үнэнийг илэрхийлэхийн тулд Бурхан бие махбодтой болох үед хүмүүс байнга өөрсдийн үзэл баримтлал, эсэргүүцэл, бүр дайнаар хариу үзүүлдэг. Тийм болохоор завхарсан хүн төрөлхтөн Бурханыг эсэргүүцэж, Түүнээс урвадаг тухай үнэн бүрэн илчлэгдэхэд, тэдний илчилдэгдсэн завхрал болон үнэн нүүр царайнд нь үндэслэн Бурхан хүнийг шүүх шүүлтээ явуулдаг. Ингэж л Бурханы хүн төрөлхтний байлдан дагуулалт, ариусгалт, төгс болголт төвөггүй хийгдэнэ. Бурханы үгийн шүүлтээр дамжуулан хүн аажмаар байлдан дагуулагдаж, ариусгагддаг. Хүн бүрэн байлдан дагуулагдах үедээ бие махбодтой болсон Бурханыг дуулгавартай дагаж эхэлдэг. Тэр Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы ажлыг туулж эхэлдэг. тэр үнэнийг эрж хайж, дахин хэзээ ч Сатаны гүн ухаан, дүрмээр амьдрахгүй гэж шийддэг. Хүн бүхэлдээ Бурханы үгийн дагуу амьдрах үед Бурхан Сатаныг бүрмөсөн ялсан байдаг ба завхарсан хүн төрөлхтөн Түүний Сатаныг ялсан ялалтын олз омог болдог. Мөн чанартаа Бурхан завхарсан хүн төрөлхтнийг Сатаны гараас булаан авдаг. Зөвхөн бие махбодтой болсон Бурханы ажил л тийм үр дүнд хүрч чадна. Хүн төрөлхтнийг аврахын тулд Бурхан бие махбодтой болох туйлын шаардлага бол энэ. Зөвхөн бие махбодтой болсон Бурхан л хүн төрөлхтнийг бүрэн байлдан дагуулж, аварч чадна. Бурханы ашигладаг хүмүүс хүн төрөлхтнийг золин аварч, аврах ажил хийх чадваргүй.

Хэрвээ бид аврагдахыг хүсвэл, хүнийг биечлэн шүүж, ариусгахын тулд Бурхан махбод болох нь завхарсан хүнд үнэхээр хэрэгтэй. завхарсан хүнд үнэхээр хэрэгтэй. Бие махбодтой болсон Бурхан хүнтэй харилцах явцдаа Бурханыг нүүр тулан ойлгож, мэдэх боломжийг хүнд олгодог. Үнэнийг үнэхээр эрж хайгчид эцсийн өдрүүдийн Христийн шүүлт, ариусгалтыг хүлээн зөвшөөрдөг учраас аяндаа Бурханыг дуулгавартай дагаж, зүрх сэтгэлдээ Бурханыг гэсэн хайрыг мэдэрч, Сатаны эзэмшлээс бүрэн дүүрэн аврагдаж чаддаг. Энэ нь Бурханы хувьд хүн төрөлхтнийг аварч, төгс болгох шилдэг арга зам биш гэж үү? Бурхан бие махбодтой болсон учраас бид Бурхантай нүүр тулан уулзаж, Түүний бодитой ажлыг мэдрэх боломжтой болсон. Бас Бурханы үнэн зөв үгний хангалтыг хүлээн авч, Түүгээр шууд услуулж, хариулуулах боломжтой болсон. Ингэснээр бид Бурханд найдаж, Бурханыг дуулгавартай дагаж, Түүнийг үнэхээр хайрлаж эхэлдэг. Хэрвээ Бурхан хүн төрөлхтнийг аврах ажлыг хийхийн тулд бие махбодтой болоогүй бол энэ бодитой үр дүнд хүрч чадахгүй байсан. …

Завхарсан хүн төрөлхтнийг аврахын тулд Бурхан бие махбодтой болохдоо, Бурханы шаардлага, Түүний хүсэл, Түүний зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг хүн төрөлхтөнд тодорхой хэлэхийн тулд хүний хэлийг ашиглаж чаддаг. Ийм байдлаар ухаан зарж, эрж хайлгүйгээр хүн Бурханы хүслийг тодорхой ойлгож, Бурханы шаардлагыг, мөн өөрсдийн хэрэгжүүлэх ёстой замыг мэдэж чадна. Тэд бас Бурханы талаар бодитой ойлголт болон мэдлэгтэй болж чадна. Нигүүлслийн эрин үед Петр Эзэн Есүсээс, “Эзэн минь, ах дүү маань миний эсрэг нүгэл үйлдэхэд би хэдэн удаа уучлах вэ? Долоон удаа юу? гэхэд” (Матай 18:21). Есүс Петрт шууд: “Би чамд долоон удаа бус, харин дал дахин долоон удаа гэж хэлье” (Матай 18:22) гэв. Үүнээс бид, бие махбодтой болсон Эзэн Есүс хэдийд ч, хаашаа ч явсан хүнд хамгийн бодитой, тодорхой хангалтыг нь өгөн, хүмүүсийг хооллож, дэмжиж байсан гэдгийг нь харж болно. Эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурхан хүмүүсийн дунд бие махбодтой болоод, хүний бодит нөхцөл байдалд хандан үнэнийг илэрхийлж, хүн төрөлхнийг дэмжиж, хангахын тулд Бурханы зан чанар, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг илэрхийлж, Бурханд итгэх хүний итгэл дэх бүх алдаа мадаг, эндүүрлийг зааж өгч, хүнд Бурханы хүсэл болон Түүний шаардлагын талаар мэдэгдэж, хүмүүст хамгийн бодитой, нарийн зөв амийн хангалт, хоол тэжээл өгдөг. Жишээлбэл, бид өөрсдөө мэдэлгүйгээр тэрслүү байдал, Бурханыг эсэргүүцэн амьдарч байх үед, Бурханы үг биднийг шууд илчилж, шүүн, бидний сатанлаг уг чанар яаж Бурханы эсрэг байдгийг Бурханы үгнээс харах боломжийг бидэнд олгодог. Бид өөрсдийн хувийн ашиг хонжооны төлөө Бурханыг дагаж, ингэхдээ өөрсдийгөө зөвтгөдөг бол, Бурхан бидний хангалтгүй байдлыг ил болгож, Бид ямар итгэл баримтлах ёстой талаар бидэнд хэлдэг. Түүний шүүлтийн талаар өөрсдийн уршгаараа бид Бурханыг буруу ойлгох үед Бурханы үг бидэнд, хүн төрөлхтнийг аварч, шүүдэг Бурханы чин санаа зорилгын талаар сануулж, Бурханы тухай бидний буруу ойлголтыг шийдвэрлэдэг гэх мэт. Бурханыг сонгосон бүх хүн, бие махбодтой болсон Бурхан хэрхэн бидэнд үргэлж тусалж, биднийг хангаж байдгийг гүнээ мэдэрсэн, ингэснээр бид ухаан зарж, эрж хайх хэрэггүй. Бурханы хамгийн бодитой хооллолт, усалгааг олж авахын тулд Төгс Хүчит Бурханы үгийг бид илүү их унших хэрэгтэй юм. Бурханы илэрхийлдэг үгээр дамжуулан бид Бурханы хүсэл, Түүний зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох талаар жинхэнэ ойлголтыг олж авдаг, энэ ойлголтоор дамжуулан бид жинхэнэ амьдралыг амьдран харуулахын тулд ийм байдлаар, Сатаны өөдгүй арга залийг хэрхэн нэвт харахад суралцаж, бид өөрсдөө Сатанаар хэрхэн голдоо хүртэл завхруулагдсанаа тодорхой харж, ингэснээрээ өөрсдийн нүгэл, Сатаны харанхуй нөлөөг аажмаар орхидог. Үүний үр дүнд бидний амийн зан чанар өөрчлөгдөж, бид үнэний бодит байдлыг амьдран харуулж, зөв замд хөл тавьдаг. Бурхан Өөрөө бие махбодтой болсон нь энэ бүхнийг боломжтой болгосон.

Бурхан үгээ илэрхийлэхийн тулд бие махбодтой болж, хоол тэжээл болон амийн хангалтыг олж авах боломжийг хүнд олгосон. Хүнд бие махбодтой болсон Бурханы шүүлтийн ажлын талаар олон үзэл байдгийг үл харгалзан Бурхан хүнд амийн зам болон үүрд мөнхийн авралыг авчирч. хүн Түүнээс хамаарах болсон! … Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бие махбодтой болох үедээ, жирийн хүний Хүүгийн төрхтэй болсон баримтыг үл харгалзан, Тэр тэмдэг, гайхамшиг үзүүлдэггүй, супер хүний чадваргүй. эсвэл бие томтой биш, мөн хүний үзэл, үгүйсгэл, эсэргүүцэл, гололтын бай болдог ч. Христийн илэрхийлдэг үнэн болон Түүний гүйцэтгэдэг шүүлтийн ажил нь хүнд Бурханы үгийн хангалтыг өгч,үнэнийг олж авч. Бурханы илрэлтийг харах боломжийг тэдэнд олгосон. Хэдий бид Бурханы үнэн биеийг хараагүй ч гэсэн бид Түүний төрөлхийн зан чанар, ариун мөн чанарыг харсан. Энэ нь бид Түүний үнэн биеийг харсантай яг адилхан. Бурхан үнэхээр, бодитоор бидний дунд амьдарч байгааг бид харсан. Бид түүнийг сэнтийн өмнө аваачиж. Бурхантай нүүр тулан Түүний ажлыг мэдэрч, сэнтийнээс урсдаг амийн амьд усны хангалтыг эдэлж байгаагаа мэдэрдэг. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлыг мэдэрснээрээ бид аажмаар хүн төрөлхтнийг авардаг. Бурхан бидний төлөө хийдэг бүх зүйл бол Түүний хайрын илэрхийлэл бөгөөд бидний авралд зориулагдсан. Бид өөрсдийнхөө урьдны тэрслүү зан,мунхаг байдлаа жигшиж, Бурханыг үнэхээр хайрлаж, дуулгавартай дагаж эхэлдэг. Өнөөг хүртэл Бурханы ажлыг мэдэрснээр бид өөрсөддөө гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг Бурханы авралын үр дүн гэдгийг ухаарсан. Эцсийн өдрүүдийн Христ бол завхарсан хүн төрөлхтний хамгийн агуу аврал юм. Тэр бол Бурханы талаарх мэдлэг, Бурханы сайшаалыг хүртэх цорын ганц зам.

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариултаас

Өмнөх: Асуулт 4: Хуулийн эрин үед Өөрийн ажлыг биелүүлэхийн тулд Бурхан Мосег ашигласан, тэгвэл эцсийн өдрүүд дэх Өөрийн шүүлтийн ажлыг гүйцэтгэхдээ Бурхан яагаад хүнийг ашигладаггүй, харин Өөрөө бие махбодтой болж хийх ёстой юм бэ?

Дараах: Асуулт 6: Нигүүлслийн эрин үед Бурхан бие махбодтой болж, хүн төрөлхтний төлөөх нүглийн тахил болж, тэднийг нүглээс золин аварсан. Бурхан эцсийн өдрүүдэд дахин бие махбодтой болж, үнэнийг айлдаж, хүн төрөлхтнийг бүрэн цэвэрлэж, авран шүүлтийн ажил хийсэн юм. Хүн төрөлхтнийг аврах ажлаа хийхийн тулд Бурхан яагаад хоёр удаа махбод болох хэрэгтэй юм бэ? Бурхан Өөрөө хоёр удаа бие махбодтой болохын жинхэнэ ач холбогдол юу вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

3. Хуулийн эрин үед эш үзүүлэгчдийн дамжуулсан Бурханы үг болон бие махбодтой болсон Бурханы илэрхийлсэн үгийн хоорондох ялгаа юу вэ?

Бурхан бие махбодтой болоогүй байх үед Түүний хэлсэн зүйлийн ихэнхийг хүмүүс ойлгоогүй, учир нь энэ нь бүрэн бурханлаг байдлаас гардаг байсан билээ.

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх