Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бурханы ажлын хүрэхийг зорьдог эцсийн үр дүн

I

Бурханы ажлын ихээхэн хэсэгт,

Жинхэнэ туршлагатай хэн боловч

хүндлэл болон Түүнээс айх айдсыг (мэдэрдэг).

Энэ нь бишрэхээс илүү билээ.

Түүний шүүлт, гэсгээл нь

Түүний зан чанарыг хүмүүст харуулж,

Зүрх сэтгэлдээ Түүнийг хүндлэхэд (хүргэдэг).

Бурханыг хүндэлж, дуулгавартай байх ёстой.

Учир нь Түүний оршихуй,Түүний зан чанар нь бүтээлүүдээс өөр,

Бүх бүтээлээс дээгүүр билээ.

Зөвхөн Бурхан л хүндлэл, дуулгавартай байдлыг хүртэх эрхтэй.


II

Бурханы ажлыг мэддэг, Түүний талаар үнэн мэдлэгтэй

Хүмүүс бүгд Түүнийг хүндэлдэг.

Бурханыг эсрэг үзэлдээ автаж

Түүнийг Бурхан гэж үздэггүй хүмүүс,

дагасан ч байлдан дагуулалд нь ороогүй

Тэд угаасаа дуулгаваргүй байдаг.

Бурханы ийм ажил

Бүх Бүтээгчийг хүндлэхийн төлөө байдаг.

Тэд бүгд Бурханыг шүтэн мөргөж,

Түүний ноёрхолд болзолгүй захирагдаж чадна.

Учир нь Түүний оршихуй, Түүний зан чанар нь бүтээлүүдээс өөр,

Бүх бүтээлээс дээгүүр билээ.

Зөвхөн Бурхан л хүндлэл, дуулгавартай байдлыг хүртэх эрхтэй.

Энэ бол Түүний ажлын эцсийн үр дүн билээ.

"Үг нь махбодоор илэрсэн" номоос