Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ

I

"Үнэн" бол амьдралын хамгийн бодит онч мэргэн үг,

Бүх хүн төрөлхтний дундаас хамгийн дээд нь.

Үүнийг "амьдралын онч мэргэн үг" гэдгийн учир нь

Учир нь энэ бол Бурханы хүнээс хүсдэг зүйл,

энэ нь Бурханы биечлэн хийсэн ажил,

Бурханы хүнээс хүсдэг зүйл, энэ нь Бурханы хийсэн ажил.

Энэ бол ямар нэгэн зүйлээс дүгнэж хэлсэн үг биш,

Агуу нэгэн, хүний алдартай эшлэл ч биш.

Харин энэ бол хүн төрөлхтөнд хандсан

Газар, тэнгэр дэх бүх зүйлийн Эзэний айлдвар юм.


II

Энэ нь хүн төрөлхтний нэгтгэн дүгнэсэн үг биш,

Харин Бурханы, Өөрийн төрөлх амь юм.

Тиймээс энэ нь "амьдралын бүх онч мэргэн

үгнээс хамгийн дээд" нь билээ.

Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь үүргээ биелүүлж,

Бурханы шаардлагыг хангах

Үнэнийг хэрэгжүүлэх нь үүргээ биелүүлж,

Бурханы шаардлагыг хангах хангах юм.

Энэ бол ямар нэг зүйлээс дүгнэж хэлсэн үг биш,

Агуу нэгэн, хүний алдартай эшлэл ч биш.

Харин энэ бол хүн төрөлхтөнд хандсан

Газар, тэнгэр дэх бүх зүйлийн

Эзэний айлдвар юм айлдвар юм.


III

Энэ "шаардлагын" мөн чанар нь

үнэндээ бүх үнэнээс хамгийн бодит нь билээ

Бүтэшгүй хоосон номлол биш билээ.

Энэ бол ямар нэг зүйлээс дүгнэж хэлсэн үг биш,

Агуу нэгэн, хүний алдартай эшлэл ч биш.

Харин энэ бол хүн төрөлхтөнд хандсан

Газар, тэнгэр дэх бүх зүйлийн Эзэний айлдвар юм .

Энэ бол ямар нэгэн зүйлээс дүгнэж хэлсэн үг биш,

Агуу нэгэн, хүний алдартай эшлэл ч биш.

Харин энэ бол хүн төрөлхтөнд хандсан

Газар, тэнгэр дэх бүх зүйлийн Эзэний айлдвар юм.

"Үг нь махбодоор илэрсэн" номоос