Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил
 • 1 Шүүлт гэж юу вэ?
 • 2 Яагаад Бурхан хүмүүсийг шүүж, гэсгээх хэрэгтэй байдаг вэ?
 • 3 Аврал хүртэхийн тулд хүн Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг хэрхэн туулах ёстой вэ?
 • 4 Эцсийн өдрүүдэд эргэн ирэхдээ Эзэн Есүс яг ямар ажил хийх вэ?
 • 5 Яагаад Төгс Хүчит Бурханд итгэж, эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрснөөр л аврагдах боломжтой байдаг юм бэ?
 • 6 Эзэн Есүс загалмайд цовдлогдох үедээ бидний нүглийг үүрч, уучилсан. Тиймээс бид аль хэдийн ариун хэмээн тусгаарлагдаж, нүгэлтэй байхаа больсон бөгөөд эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлт, ариусгалтын ажлыг хүлээн авалгүйгээр тэнгэрийн хаанчлалд орж чадна. Ингэж итгэдэг маань зөв үү?
 • 7 Эзэнд итгэсний дараа бидний нүгэл уучлагдсан ч бид яагаад нүгэл үйлдсээр байдаг юм бэ? Эцэст нь бид яаж нүглийн хүлээсээс ангижрах вэ?
 • 8 Зарим хүмүүс “Хэрэв бид Эзэн Есүсийн замыг дагаж, Түүний шаардлагуудыг биелүүлэх аваас, хэрэв бид даруу бөгөөд тэвчээртэй байж, дайснаа хайрлаж, загалмайг үүрч, биеэ захирч, номлож, Эзний ажлыг хийж, Түүнийг гэрчилвэл, энэ бүхэндээ амжилт гаргавал бид ариун болно” гэж хэлдэг. Ингэж хэлэх нь яагаад буруу гэж?
 • 9 Бурхан эцсийн өдрүүдэд Өөрийн ажлыг хийхдээ завхралд орсон хүн төрөлхтнийг яагаад шүүж, гэсгээдэг вэ?
 • 10 Бид бүгд нүгэл үйлдэх ба нүглээ наминчлан, зугтах замгүй мөчлөгт амьдардаг. Төгс Хүчит Бурханы үг үнэхээр хүн төрөлхтнийг өөрчилж, ариусгаж чадах уу?
 • 11 Эзэн эргэн ирсэн бөгөөд эцсийн өдрүүдэд Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлаа хийж байгаа гэж та нар гэрчилдэг. Энэ нь Илчлэлийн номон дахь агуу цагаан сэнтийн шүүлтээс өөр юм шиг санагдаж байна. Агуу цагаан сэнтийн шүүлт нь диавол Сатанд харьяалагддаг үл итгэгчид рүү чиглэдэг гэж шашны хүрээний ихэнх хүмүүс боддог. Эзэнийг ирэх үед итгэгчид тэнгэр лүү өргөгдөх ба дараа нь Тэр үл итгэгчдийг устгахын тулд гай гамшиг илгээнэ. Тэр нь агуу цагаан сэнтийн өмнөх шүүлт юм. Та нар эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын эхлэлийг гэрчилдэг боловч үл итгэгчдийг устгахын тулд Бурхан ямар нэгэн гай гамшиг авчирч байгааг бид хараагүй. Тэгвэл энэ нь яаж агуу цагаан сэнтийн шүүлт байх юм бэ?
 • 12 Эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажил нь Илчлэлийн номд зөгнөсөн агуу цагаан сэнтийн шүүлт мөн үү?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих