Иовын тухай (1)

Иовын өдөр тутмын амьдралаас бид түүний төгс, шулуун шударга байдал, Бурханаас эмээж, муугаас зайлдгийг нь харж болно

2018-05-22 05:58:14

Иов Сатаныг ялж, Бурханы нүдээр жинхэнэ хүн болсон

Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн доторхыг хардаг, хүмүүс хүмүүсийн гадна талыг хардаг гэж би үргэлж хэлдэг. Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн доторхыг хардаг учраас Тэр тэдний мөн чанарыг ойлгодог, харин тэгэхэд хүмүүс бусд…

2018-05-22 04:58:14

Иовын талаарх Бурханы үнэлгээг Библид тэмдэглэсэн нь

(Иов 1:1) Узын нутагт Иов нэртэй нэгэн эр байв; тэр хүн бол төгс, шулуун шударга бөгөөд Бурханаас эмээдэг, мууг цээрлэдэг нэгэн байв. (Иов 1:5) Тэгээд тэдний найрлах өдрүүд өнгөрөхөд Иов тэднийг ирүүлэн, ариусгасан ба ө…

2018-05-22 00:58:14

Сатан Иовыг анх удаа уруу татсан нь ( малаа хулгайд алдаж, хүүхдүүдэд нь гай зовлон тохиолдов)

a. Бурханы хэлсэн үгс (Иов 1:8) Тэгээд Ехова Сатанд: “Миний зарц Иовын талаар чи бодож үзэв үү? Бурханаас эмээж, мууг цээрлэдэг төгс агаад шулуун шударга түүн шиг хүн газар дээр нэг ч үгүй” хэмээв. (Иов 1:12) Тэгээд Ех…

2018-05-22 01:58:14

Бүхий л амьдралдаа Иовын амьдран харуулсан үнэ цэнэ

Шалгалтын дараах Иов (Иов 42:7-9) Тэгээд Ехова эдгээр үгийг Иовд айлдсаныхаа дараа, теман хүн Елифазад хэлсэн нь: “Та нар Миний зарц Иовын нэгэн адилаар зөв зүйлийг Надад яриагүйн учир чамд болон чиний хоёр нөхөрт Миний…

2018-05-22 11:58:14

Сатан дахин нэг удаа сорьсон нь (Иовын бүх бие яр хатиганд баригдав)

Иовын Бурханаас эмээж муугаас зайлж байсны өөр нэг илрэл нь тэр бүх зүйлд Бурханы нэрийг дээдлэн магтаж байсан юм

2018-05-22 02:58:14

Иовын талаарх хүмүүсийн олон буруу ойлголт

Иовын талаарх өөрсдийн дээрх сэтгэгдэл дээр тулгуурлан хүмүүс түүний зөв шударга байдлын талаар улам их эргэлзэх болсон, учир нь Библид тэмдэглэсэн Иовын үйлдэл болон түүний зан төлөв нь хүмүүсийн төсөөлж байсан шиг жигт…

2018-05-22 03:58:14

Иовын тухай (2)

Иовын ухаалаг байдал Иовын бодит туршлага, шулуун шударга, үнэнч хүн чанар гэдэг нь тэр өөрийн эд хөрөнгө, үр хүүхдийг алдах үедээ хамгийн ухаалаг шүүлт болон сонголтыг хийсэн гэсэн үг юм. Тийм ухаалаг сонголт нь түүний…

2018-05-22 06:58:14

Бурхан Иовыг Сатанд дамжуулан өгсөн явдал болон Бурханы ажлын зорилгын хоорондох харилцаа

Бурханы хийдэг бүхэн чухал шаардлагатай бөгөөд онцгой ач холбогдол агуулдаг, учир нь Түүний хүнд хийдэг бүхэн нь Түүний удирдлага болон хүн төрөлхтний авралтай холбоотой байдаг.

2018-05-22 07:58:14

Иовын гэрчлэл хойч үеийнхэнд өгөгдсөн анхааруулга болон гэгээрэл

Хүмүүс, Бурхан хэн нэгнийг бүрмөсөн олж авдаг үйл явцыг ойлгохын зэрэгцээ бас Бурхан Иовыг Сатанд шилжүүлэн өгсний зорилго болон ач холбогдлыг ойлгох болно. Хүмүүс Иовын зовлон шаналлаас болж зовнидоггүй болсон бөгөөд үү…

2018-05-22 08:58:14

Бурхан түүнээс нуугдаж байснаас болж Иовын Бурханд итгэх итгэл ганхаагүй

Иов Бурханыг чихээрээ сонссон нь (Иов 9:11) “Хараач, Тэр хажууд явж байхад би Түүнийг хардаггүй: Түүнийг бас цаашаа өнгөрөхөд би Түүнийг ажигладаг.” (Иов 23:8-9) “Харагтун, би урагшаа явдаг, гэвч Тэр тэнд байхгүй; хо…

2018-05-22 09:58:14

Иов Бурханы нэрийг алдаршуулдаг бөгөөд ерөөл эсвэл гай гамшгийн талаар боддоггүй

Иовын талаарх Библийн түүхүүдийн дотор хэзээ ч дурдаж байгаагүй баримт байдаг, өнөөдөр бид үүнд анхаарал хандуулах болно.

2018-05-22 10:58:14